Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thủy sản sóc trăng

27 442 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2013, 23:46

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau để tồn tại và phát triển. Đặc biệt nền kinh tế nước ta hiện nay thật sự đã và đang hòa mình vào nền kinh tế chung của thế giới. Chính vì sự hòa nhập này đã làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam trở nên náo nhiệt và sôi động hơn. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp phải thật nổ lực, hết sức phấn đấu để có thể phát triển vững mạnh.Do vậy, muốn tồn tại và phát triển trong môi trường mở cửa đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo cho mình một chỗ đứng trên thương trường. Một trong những tiêu chuẩn để xác định vị thế của mình là việc khẳng định thế mạnh về khả năng tài chính của công ty. Bởi vì tài chính như dòng máu chảy trong cơ thể doanh nghiệp, bất kỳ sự ngưng trệ nào cũng ảnh hưởng xấu đến toàn bộ doanh nghiệp. Chính vì vậy cùng với tầm quan trọng của các báo cáo tài chính thì phân tích tình hình tài chính đã trở thành một nội dung cốt yếu, nó có vai trò cực kỳ quan trọng trong cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho các nhà quản lý. Do đó, việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp thấy rõ hơn bức tranh về thực trạng hoạt động tài chính, vạch rõ khả năng tiềm tàng và xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai, xác định đầy đủ, đúng đắn những nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính, từ đó có những biện pháp hữu hiệu để ổn định, cải thiện và nâng cao tình hình tài chính của doanh nghiệp.Hơn nữa, ngoài các nhà quản trị doanh nghiệp, còn có nhiều đối tượng khác cũng quan tâm đến tình hình tài chính như: các nhà đầu tư, các tổ chức hành chính, nhà cung cấp, khách hàng…Từ việc phân tích tình hình tài chính giúp họ đưa ra những quyết định phù hợp.Thấy được tầm quan trọng cũng như lợi ích từ việc phân tích tình hình tài chính mang lại nên em chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau để tồn tại và phát triển. Đặc biệt nền kinh tế nước ta hiện nay thật sự đã và đang hòa mình vào nền kinh tế chung của thế giới. Chính vì sự hòa nhập này đã làm cho môi trường kinh doanh của Việt Nam trở nên náo nhiệt và sôi động hơn. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi các doanh nghiệp phải thật nổ lực, hết sức phấn đấu để thể phát triển vững mạnh. Do vậy, muốn tồn tại và phát triển trong môi trường mở cửa đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo cho mình một chỗ đứng trên thương trường. Một trong những tiêu chuẩn để xác định vị thế của mình là việc khẳng định thế mạnh về khả năng tài chính của công ty. Bởi vì tài chính như dòng máu chảy trong thể doanh nghiệp, bất kỳ sự ngưng trệ nào cũng ảnh hưởng xấu đến toàn bộ doanh nghiệp. Chính vì vậy cùng với tầm quan trọng của các báo cáo tài chính thì phân tích tình hình tài chính đã trở thành một nội dung cốt yếu, nó vai trò cực kỳ quan trọng trong cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho các nhà quản lý. Do đó, việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp thấy rõ hơn bức tranh về thực trạng hoạt động tài chính, vạch rõ khả năng tiềm tàng và xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai, xác định đầy đủ, đúng đắn những nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính, từ đó những biện pháp hữu hiệu để ổn định, cải thiện và nâng cao tình hình tài chính của doanh nghiệp. Hơn nữa, ngoài các nhà quản trị doanh nghiệp, còn nhiều đối tượng khác cũng quan tâm đến tình hình tài chính như: các nhà đầu tư, các tổ chức hành chính, nhà cung cấp, khách hàng…Từ việc phân tích tình hình tài chính giúp họ đưa ra những quyết định phù hợp. Thấy được tầm quan trọng cũng như lợi ích từ việc phân tích tình hình tài chính mang lại nên em chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. GVHD: Th.S. Lê Quang Viết 1 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tú Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích tình hình tài chính để đánh giá được tình hình tài sản, nguồn vốn, khả năng thanh toán và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính cho công ty. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích tình hình tài chính gồm những mục tiêu cụ thể như sau: - Phân tích, đánh giá tình hình tài sản và nguồn vốn. - Phân tích các tỷ số tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. - Đề ra một số giải pháp thích hợp nhằm giúp tình hình tài chính của công ty ngày càng tốt hơn. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Phạm vi về không gian Luận văn này được thực hiện tại Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng. 1.3.2 Phạm vi về thời gian Đề tài được thực hiện từ ngày 27/08/2012 đến ngày 12/11/2012 Số liệu thu thập từ năm 2009 đến 6 tháng đầu năm 2012. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng phục vụ cho đề tài là số liệu thứ cấp lấy từ công ty. Đối tượng nghiên cứu là phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua việc phân tích các bảng báo cáo tài chính. 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1. “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần in tổng hợp Cần Thơ” của sinh viên Tạ Thị Thùy Liên lớp Kế toán - K.32 khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ. Trong đề tài này, tác giả đề cập đến các nội dung nghiên cứu sau đây: - Phân tích và đánh giá khái quát thực trạng công ty qua 3 năm từ 2007 đến 2009 thông qua bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. GVHD: Th.S. Lê Quang Viết 2 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tú Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng - Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ chủ yếu: Tình hình công nợ và khả năng thanh toán, mức độ đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh, cấu trúc tài chính và khả năng sinh lời bằng cách so sánh giữa năm nay với năm trước. - Bằng phương pháp tỷ lệ và phương pháp so sánh, tác giả đã tham chiếu sự biến đổi của các tỷ lệ tài chính theo từng nhóm đặc trưng và so sánh số liệu năm nay với năm trước theo chiều ngang để thấy được sự biến đổi cả về số tuyệt đối và số tương đối của các khoản mục. - Qua phân tích và đánh giá rút ra kết luận về tình hình tài chính ngày càng tốt và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty về nhân lực, về sử dụng và quản lý vốn, khả năng thu hồi nợ, tiết kiệm chi phí và đầu tư. 2. Đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng” của Trần Quốc Việt lớp Quản trị kinh doanh K.30 Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ. Đề tài này phân tích khái quát về tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua các năm 2005, 2006, 2007, các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sau đó phân tích hiệu quả sử dụng vốn, sau cùng là đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty. GVHD: Th.S. Lê Quang Viết 3 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tú Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Tài chính là gì? 2.1.1.1 Khái niệm Tài chính là tất cả các mối quan hệ biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ tồn tại trong quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp. Tài chính là từ được dùng để mô tả các nguồn tiền tệ thể sử dụng được cho chính phủ, công ty hoặc cá nhân và sự quản trị các nguồn này. 2.1.1.2 Chức năng Tổ chức vốn: nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo nhu cầu này thì mỗi doanh nghiệp phải đầy đủ vốn. Việc tính toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn và tổ chức sử dụng vốn hiệu quả là dùng một số vốn ít nhất để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Phân phối thu nhập tiền: Nhằm để bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, phát huy vai trò đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Đây là chức năng quan trọng. Giám đốc (kiểm tra): Giám đốc của tài chính doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp thấy rõ tiến rình hoạt động và hiệu quả kinh tế, thông qua sự quản lý và sử dụng vốn mà phát hiện chỗ mạnh, chỗ yếu. Từ đó biện pháp thúc đẩy doanh nghiệp tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 2.1.1.3 Nhiệm vụ Huy động các nguồn vốn thích hợp đảm bảo cho các quá trình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế tối ưu. Tổ chức thanh toán kịp thời, đầy đủ, đúng hẹn với khách hàng, các khoản phải nộp nhà nước. Thường xuyên kiểm tra tài chính nhằm tìm ra biện pháp sử dụng triệt để và hiệu quả vật tư, y tế, lao động hiện để tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. GVHD: Th.S. Lê Quang Viết 4 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tú Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng 2.1.2. Những lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp 2.1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp Là phương pháp thu thập số liệu từ báo cáo tài chính, từ đó kiểm tra, đối chiếu, so sánh số tương đối, tuyệt đối năm nay so với năm trước để đánh giá tình hình tài chính cùng với phân tích cấu, lựa chọn và quản lý vốn để biện pháp thích hợp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty. Nói cách khác, phân tích tình hình tài chính là một trong những nội dung quan trọng trong phân tích hoạt động kinh doanh của đơn vị sản xuất kinh doanh. 2.1.2.2. Mục đích phân tích Mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính là giúp phân tích, đánh giá sức mạnh tài chính, khả năng sinh lời, tiềm năng hiệu quả hoạt dộng kinh doanh của công ty. Đánh giá triển vọng cũng như rủi ro trong tương lai của công ty để từ đó đưa ra chính sách hợp lý. 2.1.3. Tài liệu dùng trong phân tích tài chính 2.1.3.1. Hệ thống báo cáo tài chính Là những biểu mẫu do bộ tài chính ban hành bao gồm: Bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng thuyết minh báo cáo tài chính, theo những tiêu chí nhất định được phân cấp theo định kỳ (tháng, quý, năm) nhằm thể hiện kết quả kinh doanh, tình hình tài chính cho nhà quản trị, cho người sử dụng báo cáo tài chính, các cấp hữu quan, để những quyết định hợp lý đối với việc sản xuất kinh doanh của đơn vị. a. Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán (bảng tổng kết tài sản) là tài liệu quan trọng đối với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau: Bên ngoài và bên trong doanh nghiệp. Nó khái quát tình hình tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, thường là cuối kỳ kinh doanh. cấu bao gồm 2 phần bằng nhau tài sản và nguồn vốn. b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Còn gọi là báo cáo thu nhập hay báo cáo lợi tức – là báo cáo tài chính tổng hợp về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh, phản ánh thu nhập của hoạt động chính và các hoạt động qua thời kỳ kinh doanh. Ngoài ra, theo quy định ở Việt Nam, báo cáo thu nhập thêm phần kê khai tình hình thực hiện nghĩa vụ của GVHD: Th.S. Lê Quang Viết 5 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tú Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước và tình hình thực hiện thuế giá tri gia tăng – VAT. Nội dung của báo cáo thu nhập là chi tiết các chỉ tiêu của đẳng thức tổng quát quá trình kinh doanh: Doanh thu – Chi phí = Lợi nhuận c. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo ngân lưu còn gọi là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Là báo cáo thể hiện lưu lượng tiền vào, tiền ra của doanh nghiệp. Kết quả phân tích ngân lưu giúp doanh nghiệp điều phối lượng tiền mặt một cách cân đối giữa các lĩnh vực: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Nói một cách khác, báo cáo ngân lưu chỉ ra các lĩnh vực nào tạo ra nguồn tiền, lĩnh vực nào sử dụng tiền, khả năng thanh toán, lượng tiền thừa thiếu và thời điểm cần sử dụng để đạt được hiệu quả cao nhất, tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp 3 dòng ngân lưu ròng, từ 3 hoạt động của doanh nghiệp: - Hoạt động kinh doanh: Hoạt động chính của doanh nghiệp – sản xuất, thương mại, dịch vụ… - Hoạt động đầu tư: Trang bị, thay đổi tài sản cố định; đầu tư chứng khoán, liên doanh, hùn vốn, đầu tư kinh doanh bất động sản… - Hoạt động tài chính: Những hoạt động làm thay đổi cấu tài chính: thay đổi trong vốn chủ sở hữu, nợ vay, phát hành trái phiếu, phát hành và mua lại cổ phiếu, trả cổ tức… d. Thuyết minh báo cáo tài chính Là báo cáo được trình bày bằng lời văn nhằm giải thích thêm chi tiết của những nội dung làm thay đổi về tài sản, nguồn vốn và các dữ liệu bằng số trong các báo cáo tài chính không biểu hiện hết được. Những điều diễn giải thường là: - Đặc điểm doanh nghiệp: Giới thiệu tóm tắt doanh nghiệp. - Tình hình khách quan trong kỳ kinh doanh đã tác động đến hoạt động của doanh nghiệp. - Hình thức kế toán đã và đang áp dụng. GVHD: Th.S. Lê Quang Viết 6 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tú Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng - Phương thức phân bổ chi phí, đặc điểm khấu hao, tỉ giá hối đoái được dùng để hạch toán trong kỳ. - Sự thay đổi trong đầu tư, tài sản cố định, vốn chủ sở hữu. - Tình hình thu nhập của nhân viên. - Tình hình khác. 2.1.3.2. Ý nghĩa của báo cáo tài chính Hoạt động tài chính mối quan hệ trực tiếp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Do đó, tình hình tài chính tốt hay xấu đều ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các báo cáo phản ánh kết quả và tình hình hoạt động của công ty bằng các giá trị. Những báo cáo này do kế toán soạn thảo định kỳ nhằm cung cấp thông tin và tình hình hoạt động cho những người sử dụng. Tất cả các báo cáo tài chính đều là những tài liệu mang tính lịch sử vì chúng xảy ra trong một kỳ nào đó. Ý nghĩa của việc phân tích là giúp cho đối tượng sử dụng báo cáo dự toán tương lai bằng cách so sánh, đánh giá và xem xét xu hướng dựa trên những thông tin tính lịch sử đó. 2.1.3.3. Các tỷ số tài chính a. Các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán  Tỷ trọng tài sản lưu động trong tổng tài sảnTỷ suất đầu tư Chỉ tiêu này phản ánh tỷ trọng của tài sản dài hạn chiếm trong tổng số tài sản, nó nói lên cấu trúc của tài sản doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng cao thì quy mô sở vật chất của doanh nghiệp ngày càng tăng cường, năng lực sản xuất của doanh nghiệp ngày càng mở rộng, đầu tư tài chính của doanh nghiệp ngày càng cao. GVHD: Th.S. Lê Quang Viết 7 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tú Tỷ trọng tài sản lưu động và đầu tư ngắn = x 100% hạn/tổng tài sản Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn Tổng tài sản Tỷ suất đầu tư tổng quát = x 100% Trị giá tài sản cố định và đầu tư dài hạn Tổng tài sản Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng Trong đó:  Tỷ suất nợ Chỉ tiêu này phản ánh mức độ sử dụng vốn vay của doanh nghiệp, đồng thời nó cũng cho biết mức độ ủi ro tài chính mà doanh nghiệp đang phải đối mặt.  Tỷ suất tự tài trợ Tỷ suất tự tài trợ là chỉ tiêu thể hiện mức độ tự chủ về tài chính của doanh nghiệp, nó cho biết trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng bao nhiêu. b. Các tỷ số thanh khoản - Vốn luân chuyển ròng (đồng): Chỉ tiêu này phản ánh sự chênh lệch giữa tổng tài sản lưu động và tổng các khoản nợ ngắn hạn. Vốn luân chuyển càng lớn phản ánh khả năng chi trả càng cao đối với nợ ngắn hạn chưa đến hạn: Vốn luân chuyển ròng = Tổng tài sản lưu động – Tổng nợ ngắn hạn  Tỷ số thanh toán hiện thời Tỷ số thanh toán hiện thời được xác định dựa trên bảng cân đối kế toán. Tài sản lưu động bao gồm: tiền mặt, các khoản phải thu, đầu tư chứng khoán ngắn GVHD: Th.S. Lê Quang Viết 8 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tú Tỷ suất đầu tư tài sản cố định = Trị giá tài sản cố định Tổng tài sản x 100% Tỷ suất nợ = x 100% Nợ phải trả Tổng nguồn vốn Tỷ suất tự tài trợ = x100% Vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn Tỷ số thanh toán hiện thời = Tài sản lưu động Các khoản nợ ngắn hạn Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng hạn, hàng tồn kho. Nợ ngắn hạn bao gồm: phải trả người bán, nợ ngắn hạn ngân hàng, nợ dài hạn đến hạn phải trả, phải trả thuế và các khoản phải trả khác.  Tỷ số thanh toán nhanh Tỷ số thanh toán nhanh là tỷ số đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng giá trị các loại tài sản lưu động tính thanh khoản cao. Do hàng tồn kho tính thanh khoản thấp so với các loại tài sản khác nên giá trị của nó không được tính vào giá trị tài sản lưu động tính thanh khoản nhanh. c. Các tỷ số hiệu quả hoạt động: đo lường hiệu quả quản lý các loại tài sản của công ty.  Tỷ số vòng quay hàng tồn kho Tỷ số vòng quay hàng tồn kho phản ánh hiệu quả quản lý hàng tồn kho của một công ty. Tỷ số càng lớn đồng nghĩa với hiệu quả quản lý hàng tồn kho càng cao, bởi vì hàng tồn kho quay vòng nhanh sẽ giúp công ty giảm bớt chi phí bảo quản, hao hụt và tồn đọng hàng tồn kho.  Kỳ thu tiền bình quân Kỳ thu tiền bình quân đo lường hiệu quả quản lý các khoản thu ( các khoản bán chịu của công ty). Tỷ số này cho biết bình quân phải mất bao nhiêu ngày để thu hồi được một khoản thu. Được tính như sau: GVHD: Th.S. Lê Quang Viết 9 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tú Tỷ số thanh toán nhanh Tài sản lưu động – giá trị hàng tồn kho Các khoản nợ ngắn hạn = Tỷ số vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân Hàng tồn kho đầu năm + hàng tồn kho cuối năm 2 Hàng tồn kho bình quân = Kỳ thu tiền bình quân = Các khoản phải thu bình quân Doanh thu bình quân một ngày Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng  Vòng quay tài sản cố định Tỷ số này đo lường hiệu quả sử dụng tài sản cố định, được tính bằng công thức sau: d. Các chỉ số quản trị nợ Phản ánh cấu vốn của một công ty. cấu vốn ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của các cổ đông và rủi ro phá sản của một công ty. Các tỷ số quản trị nợ bao gồm:  Tỷ số nợ trên tổng tài sản: còn được gọi là tỷ số nợ, đo lường mức độ sử dụng nợ của một công ty trong việc tài trợ cho các loại tài sản hiện hữu.  Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Đo lường tương quan giữa nợ và vốn chủ sở hữu của một công tyTỷ số khả năng thanh toán lãi vay: đo lường khả năng thanh toán lãi vay bằng lợi nhuận trước thuế và lãi vay của một công ty. Như vậy khả năng thanh toán lãi vay của một công ty phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh và mức độ sử dụng nợ của một công ty. e. Các tỷ số khả năng sinh lợi Lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp. Lợi nhuận được mọi người quan tâm và cố gắng tìm hiểu. Khi phân tích lợi nhuận được đặt trong tất cả GVHD: Th.S. Lê Quang Viết 10 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Tú Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần Tổng giá trị tài sản bình quân Tỷ số nợ trên tổng tài sản = Tổng nợ phải trả Tổng giá trị tài sản Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu = Tổng nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước thuế + lãi vay Chi phí lãi vay . Ngọc Tú Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG -STAPIMEX 3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH. từ việc phân tích tình hình tài chính mang lại nên em chọn đề tài: Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng làm đề tài nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thủy sản sóc trăng , Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thủy sản sóc trăng