BÀI 27 : CHẾ DỘ PHÔNG KIẾN NHÀ NGUYỄN

30 2,079 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 19:10

Lăng Taj – ma – han CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN VỚI TIẾT HỌC LỊCH SỬ CỦA LỚP VỚI TIẾT HỌC LỊCH SỬ CỦA LỚP 7A5 7A5 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Điền từ hoặc cụm từ vòa những chỗ chống trong đoạn viết sau Điền từ hoặc cụm từ vòa những chỗ chống trong đoạn viết sau : : “ “ Ở phía nam, Nguyễn Ánh đang tìm cách đánh Ở phía nam, Nguyễn Ánh đang tìm cách đánh ra Quang Trung quyết đònh mở ra Quang Trung quyết đònh mở cuộc , hoàn toàn lực lượng Nguyễn cuộc , hoàn toàn lực lượng Nguyễn Ánh ở Gia Đònh. Tiếc thay kế hoạch đang tiến hành khẩn Ánh ở Gia Đònh. Tiếc thay kế hoạch đang tiến hành khẩn trương thì ngày , Quang Trung đột ngột từ trần. trương thì ngày , Quang Trung đột ngột từ trần. Quang Toản lên nối ngôi, nhưng không đủ , Quang Toản lên nối ngôi, nhưng không đủ , và điều hành công việc quốc gia. Nội bộ triều và điều hành công việc quốc gia. Nội bộ triều đình Phú Xuân nảy sinh đình Phú Xuân nảy sinh ” Và ” 16-9-1792 năng lực tiêu diệt tấn công Quy Nhơn uy tín mâu thuẫn suy yếu nhanh chóng CHƯƠNG VI CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ tình hình chính trò – quân sự II/ Các cuộc nổi dậy của nhân dân CHƯƠNG VI CHƯƠNG VI VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX Bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ Tình hình chính trò – quân sự 1.Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a. Hoàn cảnh thành lập 1. 1. Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền tập quyền a. Hoàn cảnh thành lập a. Hoàn cảnh thành lập Năm 1802 Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn, lập ra nhà Nguyễn, lấy niên hiệu Gia long và đóng đô ở Phú Xuân . . • ? Nhà nguyễn được thành lập trong hoàn cảnh nào? VUA GIA LONG VUA GIA LONG Tên thật là Nguyễ Phúc Ánh, còn có hai Tên thật là Nguyễ Phúc Ánh, còn có hai tên gọi khác là Chủng và Noãn. Nguyễn tên gọi khác là Chủng và Noãn. Nguyễn Ánh sinh ngày 15 tháng giêng năm Ánh sinh ngày 15 tháng giêng năm Nhâm Ngọ (1762), là con trai thứ ba của Nhâm Ngọ (1762), là con trai thứ ba của hoàng tử Nguyễn Phúc Côn. hoàng tử Nguyễn Phúc Côn. Tháng 3 năm Quý Sửu (1793), Nguyễn Tháng 3 năm Quý Sửu (1793), Nguyễn nh bắt đầu đem hai đạo quân thủy-bộ nh bắt đầu đem hai đạo quân thủy-bộ tiến đánh Tây Sơn. Tháng 6-1801 tiến đánh Tây Sơn. Tháng 6-1801 Nguyễn Ánh chiếm được Quy Nhơn và Nguyễn Ánh chiếm được Quy Nhơn và tiến đánh Phú Xuân. Giữa năm 1802 tiến đánh Phú Xuân. Giữa năm 1802 Nguyễn Ánh huy động nhiều cánh quân Nguyễn Ánh huy động nhiều cánh quân thủy-bộ tiến ra Bắc, Quang Toản bò bắt. thủy-bộ tiến ra Bắc, Quang Toản bò bắt. Vương triều Tây Sơn chấm dứt. Vương triều Tây Sơn chấm dứt. Tháng 4 năm Nhâm Tuất (1802), Tháng 4 năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn nh đặt niên hiệu Gia Long, Nguyễn nh đặt niên hiệu Gia Long, đóng đô ở Phú Xuân, lập ra nhà Nguyễn. đóng đô ở Phú Xuân, lập ra nhà Nguyễn. Ngoï Moân Hueá Ngoï Moân Hueá LĂNG MINH MẠNG LĂNG MINH MẠNG LĂNG GIA LONG LĂNG GIA LONG LĂNG TỰ ĐỨC LĂNG TỰ ĐỨC LĂNG THIỆU TRỊ LĂNG THIỆU TRỊ LĂNG KHẢI ĐỊNH LĂNG KHẢI ĐỊNH 1. 1. Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền tập quyền a. Hoàn cảnh thành lập a. Hoàn cảnh thành lập Năm 1802 Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn, lập ra nhà Nguyễn, lấy niên hiệu Gia long và đóng đô ở Phú Xuân . . b. Đối nội: b. Đối nội: - - Vua trực tiếp nắm mọi quyền Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành. hành. -1815 ban hành bộ Hoàng triều luật lệ ( Luật Gia Long ) ? Nhà Nguyễn ? Nhà Nguyễn đã thực hiện đã thực hiện chính sách đối chính sách đối nội như thế nội như thế nào? nào? [...]... và quốc phòng ?Nhà Nguyễn đã thực hiện chính sách đối nội như thế nào? Quân đội và vũ khí thời Nguyễn Quân đội và vũ khí thời Nguyễn Quân đội và vũ khí thời Nguyễn 1 Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Hoàn cảnh thành lập b Đối nội: c Đối ngoại - Thần phục nhà Thanh - Khước từ quan hệ với các nước phương Tây ?Nhà Nguyễn vì ? Theo em, đã thực Nguyễn sao nhà hiện chính sáchc nhà thâøn phụ...Luật Gia Long gồm: 21 quyển vói 398 điều và một quyển phụ với 30 điều Nội dung chính của bộ luật thể hiện rõ ý đồ bảo vệ quyền hành tuyệt đối của nhà vua, đề cao đòa vò của quan lại và gia trưởng Bộ luật này mô phỏng bộ luật của nhà Thanh đã thể hiện thái độ thuần phục, nhu nhược của triều đình nhà Nguyễn 1 Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Hoàn cảnh thành lập Năm 1802 Nguyễn Ánh đánh... thuận lợi mhờ có nhiều kênh đào” 2 Kinh tế dưới triều Nguyễn a Nông nghiệp b Thủ công nghiệp c Thương nghiệp - Buôn bán được mở rộng - Xuất hiện nhiều thò tứ - Ngoại thương phát triển hạn chế : Hạn chế buôn bán với các nước phương tây Nêu những hạn chế trong sự phát triển kinh tế thương nghiệp thời Nguyễn? BÀI TẬP 1: Nguyễn nh lập ra triều Nguyễn vào năm nào và lấy niên hiệu là gì ? a Năm 1802,... sách đồi ngoại đó? 2 Kinh tế dưới triều Nguyễn a Nông nghiệp - Nhà Nguyễn chú trọng khai hoang, lập ấp và lập đồn điền Nhà Nguyễn đã thực hiện những biện pháp gì phát triển nông nghiệp ? Nguyễn Công Trứ Nguyễn Công Trứ sinh năm 1778 mất 1858 , quê huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tónh Ông là một nhà quân sự, kinh tế tài ba, từng giữ những chức vụ quan trọng trong triều Nguyễn như Thượng thư, Phủ doãn, Tổng đốc... Hải Dương 25 Biên Hòa 11 Hưng Yên 26 Phiên An 12 Nam Đònh 27 An Giang 13 Ninh Bình 28 Đònh Tường 14 ThanhHóa 29 Hà Tiên 15 Nghệ An 30 Vónh Long 31.PhủThừa Thiên 1 Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a Hoàn cảnh thành lập Năm 1802 Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn, lập ra nhà Nguyễn, lấy niên hiệu Gia long và đóng đô ở Phú Xuân b Đối nội: - Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành -1815 ban hành bộ Hoàng... niên hiệu Tự Đức BÀI TẬP 2 Chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Nuyễn nhằm mụch đích gì ? a Củng cố bộ máy nhà nước từ trung ương đến đòa phương b Gải quyết mâu thuẫn xã hội c Xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến triều đại trước d Củng cố quyền lực của giai câp thống trò BÀI TẬP 3 Vì sao nông nghiệp Thời Nguyễn không phát triển? a Nhà Nguyễn không tiến hành khai hoang b Nhà Nguyễn không có những... đồn điền được thành lập rải rác các tỉnh Nam Kì 2 Kinh tế dưới triều Nguyễn a Nông nghiệp - Nhà Nguyễn chú trọng khai hoang, lập ấp và lập đồn điền - Đặt lại chế độ quân điền công cuộc khai Tại sao việc sửthời a hoang quân điền ở Chế độ  Hạn ch : đắp đê n thời tác Nguyễ ở n có phát thời Nguyễ có + Sông dân bò đòa chủ chiếm đoạt Nguyễn gặp nhiều dụ đượ tác thế ruộng đất huyng c như dụng gì khó ? n... nông nghiệp c Nạn tham lũng và đòa chủ hào cường lấn chiếm ruộng đất d Đất đai khô căn, bạc màu BÀI TẬP 4 Hạn chế lớn nhất trong phát triển kinh tế ngoại thương thời Nguyễn : a Chỉ buôn bán với các nước Phương Đông b Chỉ buôn bán với các nước Phương Tây c Hạn chế buôn bán với các nước Phương Đông d Hạn chế buôn bán với các nước Phương Tây CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN THAM DỰ BUỔI HỌC LỊCH... triều Nguyễn a Nông nghiệp b Thủ công nghiệp -Lập nhiều xưởng sản xuất mới mới - Ngành khai mỏ được mở rộng - Làng nghề thủ công ở nông thôn và thành thò phát triển hạn ch : + Sản xuất còn phân tán + Thuế sản phẩm nặng nề c Thương nghiệp - Buôn bán được mở rộng - Xuất hiện nhiều thò tứ - Ngoại thương phát triển Nêu hạn chế trong sự phát triển kinh tếđiều Nêu những thủ công nghiệp i kiện thuận lợ thời Nguyễn? ... phong kiến tập quyền a Hoàn cảnh thành lập Năm 1802 Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn, lập ra nhà Nguyễn, lấy niên hiệu Gia long và đóng đô ở Phú Xuân b Đối nội: - Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành -1815 ban hành bộ Hoàng triều luật lệ ( Luật Gia Long ) - 1831 – 1832 chia cả nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc ?Nhà Nguyễn đã thực hiện chính sách đối nội như thế nào? Lïc đồ các đơn vò hành chính Việt Nam . XIX Bài 27 CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN I/ Tình hình chính trò – quân sự 1 .Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền a. Hoàn cảnh thành lập 1. 1. Nhà. nhà Nguyễn. nhược của triều đình nhà Nguyễn. 1. 1. Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến Nhà nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền tập quyền a. Hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 27 : CHẾ DỘ PHÔNG KIẾN NHÀ NGUYỄN, BÀI 27 : CHẾ DỘ PHÔNG KIẾN NHÀ NGUYỄN, BÀI 27 : CHẾ DỘ PHÔNG KIẾN NHÀ NGUYỄN