Trắc nghiệm lịch sử 12 có đáp án

156 6 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 21:35

Hiện nay tình trạng dịch bệnh lan tràn việc học trực tuyến càng trở nên cấp thiết hơn . Thực tế việc học trực tuyến đã thể hiện nhiều vai trò trước đây , nhưng qua dịp này mới thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của nó hơn bao giờ hết . Trong quá trình học tập càng trở nên cấp thiết với các em đặc biệt là các em học sinh cuối cấp tôi xin cung cấp những tài liệu trực liên quan đến việc ôn tập của các em đối với những môn cơ bản hi vọng góp phần chung tay với tất cả các bạn giáo viên , các bạn học sinh và các độc giả quan tâm xây dựng hệ thống câu hỏi bổ ích và gắn liền quá trình ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Xin cảm ơn Gv: Phạm Thị Bích Ngọc ( THPT Cơng Nghiệp) Bùi Thị Thu ( THPT Tân Lạc) Phần Lịch sử giới đại từ 1945 đến năm 2000 Chương I- Bài Sự hình thành trật tự giới sau chiến tranh giới thứ hai (1945 – 1949) Câu (NB) Theo thỏa thuận các cường quốc Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng A Các nước Đông Âu B Các nước phương Tây C Mĩ, Anh Liên Xô D Đức, Pháp Nhật Bản Câu 2(NB) Việc xác định vĩ tuyến 38 độ Bắc làm ranh giới chia cắt quốc gia theo định hội nghị Ianta? A.Nhật B.Trung Quốc C Đức D.Triều Tiên Câu (NB) Trật tự giới sau chiến tranh giới thứ hai gọi A trật tự Vécxai- Oasinh tơn B trật tự hai cực Ianta C trật tự hai cực Đông –Tây D trật tự hai cực Xô – Mĩ Câu 4(NB) Nước sau không tham dự Hội nghị cấp cao Ianta? A Anh B Mĩ C Pháp D Liên Xô Câu (NB) Theo định phạm vi không thuộc ảnh hưởng Liên Xô? A Đông Đức B Đông Âu C Đông Bec – Lin D Tây Đức Câu 6(NB) Theo thỏa thuận Hội nghị Ianta hai nước trở thành trung lập A Pháp Phần Lan B Áo Phần Lan C Áo Hà Lan D Phần Lan Thổ Nhĩ Kì Câu (NB) Nội dung nguyên tắc hoạt động Liên hợp quốc? A Duy trì hòa bình, anh ninh giới B Giải các tranh chấp quốc tế biện pháp hòa bình C Tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ độc lập trị tất các nước D Bình đẳng chủ quyền các nước quyền tự các dân tộc Câu (NB) Tổ chức Liên hợp quốc thành lập không nhằm mục đích sau đây? A Duy trì hòa bình, an ninh giới B Phát triển các mối quan hệ hữu nghị các dân tộc C Tiến hành hợp tác quốc tế các nước D Phân chia thành thắng lợi sau Chiến tranh giới thứ hai Câu 9(NB) Hội nghị Ianta (2-1945) diễn hoàn cảnh A sau Chiến tranh giới thứ hai kết thúc B Chiến tranh giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc C phát xít Đức chuẩn bị cơng Liên Xơ D phát xít Đức đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện Câu 10 (NB) Tham dự Hội nghị Ianta (2-1945) có nguyên thủ ba cường quốc nào? A Anh, Pháp, Mĩ B Liên Xô, Mĩ , Anh C Liên Xô, Mĩ, Trung Quốc D Nga, Mĩ, Anh Câu 11(NB) Hội nghị Ianta (2-1945) định thành lập tổ chức quốc tế nào? A Hội quốc liên B Liên minh các lực lượng Đồng minh C Liên hợp quốc D Hiệp hội các quốc gia dân chủ giới Câu 12 (NB) Theo thỏa thuận Hội nghị Ianta (2-1945), các nước Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng cường quốc nào? A Mĩ B Liên Xô C Anh D Pháp Câu 13 (NB) Theo thỏa thuận cường quốc Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng A các nước Đông Âu B các nước Tây Âu C Mĩ, Anh Liên Xô D các nước phương Tây Câu 14 (NB) Cơ quan giữ vai trò trọng yếu việc trì hòa bình, an ninh giới Liên hợp quốc A Đại hội đồng B Hội đồng Bảo an C Hội đồng kinh tế - xã hội D Tòa án Quốc tế Câu 15 (NB) Mọi định Hội đồng Bảo an phải trí nước uỷ viên thường trực A Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản B Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh, Nhật C Liên Xô, Đức, Mĩ, Anh, Pháp D Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc Câu 16 (TH) Nội dung khơng phải đường lối xun suốt sách đối ngoại Liên Xô sau Chiến tranh giới thứ hai? A Bảo vệ hòa bình giới B Mở rộng liên minh quân Châu Âu, Châu Á Mĩ Latinh C Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc giới D Viện trợ, giúp đỡ nhiều nước xã hội chủ nghĩa Câu 17 (TH) Ý nghĩa quan trọng kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử A cân lực lượng quân Mĩ Liên Xô B đánh dấu bước phát triển nhanh chóng khoa học – kĩ thuật Liên Xô C phá vỡ độc quyền vũ khí nguyên tử Mĩ D Liên Xơ trở thành cường quốc về vũ khí hạt nhân Câu 18 (TH) Ý không phản ánh nguyên nhân Liên Xô trở thành chỗ dựa cho phong trào hòa bình cách mạng giới A Liên Xơ có nền kinh tế vững mạnh, khoa học – kĩ thuật tiên tiến B Liên Xô chủ trương trì hòa bình, an ninh giới C Liên Xơ ủng hộ phong trào cách mạng giới D Liên Xô nước giới sở hữu vũ khí hạt nhân Câu 19 (TH) Những định Hội nghị Ianta (2-1945) dẫn tới hệ gì? A Mở trật tự giới sau chiến tranh B Xác lập đối đầu Liên Xơ Mĩ C Hình thành hai hệ thống xã hội đối lập D Dẫn tới cục diện Chiến tranh lạnh Câu 20 (TH) Trật tự giới "hai cực" Ianta hình thành sơ nào? A Quan điểm Mĩ Liên Xô Hội nghị Ianta B Những thỏa thuận sau Hội nghị Ianta ba cường quốc C Những định Hội nghị Ianta thỏa thuận sau ba cường quốc D Những định các nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Câu 21 (TH) Những định Hội nghị Ianta ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế sau Chiến tranh giới thứ hai ? A Hình thành khn khổ trật tự giới – Trật tự hai cực Ianta chi phối mọi mối quan hệ giới B Thế giới phân chia thành hai phe tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa đối lập về tư tưởng, chế đọ xã hội, kinh tế, sách đối ngoại C Dẫn tới “Chiến tranh lạnh” sau chiến tranh giới thứ hai Mĩ Liên Xô đến cuối năm 80 kỉ XX D Quan hệ quốc tế đều xoay quanh vấn đề mà Hội nghị Ianta định Câu 22 (TH) Sau chiến tranh giới thứ hai kết thúc, trật tự giới hình thành với đặc trưng lớn A giới chia làm phe XHCN TBCN Liên Xô Mĩ đứng đầu phe B Mĩ Liên Xô sức chạy đua vũ trang C giới chìm "Chiến tranh lạnh" Mĩ phát động D loài người đứng trước thảm hoạ "đung đưa miệng hố chiến tranh" Câu 23 (TH) Quyết định Hội nghị Ianta đưa đến phân chia giới thành hai cực? A Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật B Liên Xô tham gia chống Nhật Châu Á C Thành lập Liên hợp quốc để giữ gìn hồ bình an ninh giới D Thoả thuận việc đóng quân, phân chia phạm vi ảnh hưởng châu Âu châu Á Câu 24 (TH) Hội nghị Ianta thỏa thuận phân chia phạm vi ảnh hưởng ba cường quốc khu vực nào? A Châu Á, Châu Phi B Châu Á, Châu Âu C Châu Âu, Châu Mĩ D Toàn giới Câu 25 (TH) Nguyên tắc để đạo hoạt động Liên hợp quốc A Tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ độc lập trị tất các nước B Không can thiệp vào công việc nội nước C Chung sống hòa bình có trí cường quốc lớn D Bình đẳng chủ quyền các quốc gia quyền tự các dân tộc Câu 26 (TH) Khẳng định sau chưa về Đại hội đồng Liên hợp quốc? A Là quan lớn nhất, đứng đầu Liên hợp Quốc, giám sát các hoạt động Hội đồng bảo an B Họp năm kì để thảo luận các cơng việc thuộc phạm vi Hiến chương quy định C Đối với vấn đề quan trọng, Hội nghị định theo nguyên tắc đa số hai phần ba quá bán D Hội nghị dành cho tất các nước thành viên Câu 27 (TH) Vai trò quan trọng tổ chức Liên hợp quốc A trì hồ bình an ninh quốc tế B thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác tất các nước C giải các vụ tranh chấp xung đột khu vực D giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, nhân đạo Câu 28 (TH) Nội dung sau không về “Trật tự cực Ianta” ? A Trật tự giới hình thành sau chiến tranh giới thứ hai B Trật tự giới hình thành sau Hội nghị Ianta C Liên Xô Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng quan hệ quốc tế D Liên Xô Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác Câu 29 (TH) Hội nghị Ianta có định quan trọng ngoại trừ việc A tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa Phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật B thành lập tổ chức Liên hợp quốc C phân chia phạm vi ảnh hưởng ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh D thiết lập trật tự giới hai cực Ianta Mĩ Liên Xô đứng đầu cực Câu 30 (TH) Tại Hiến chương Liên hợp quốc văn kiện quan trọng nhất? A Đề nguyên tắc hoạt động Liên hợp quốc B Là sở để các nước tham gia tổ chức Liên hợp quốc C Hiến chương nêu rõ mục đích hoạt tổ chức Liên hợp quốc D Hiến chương quy định tổ chức máy Liên hợp quốc Câu 31 (TH) Nội dung thể rõ vai trò Liên hợp quốc? A Bình đẳng chủ quyền các quốc gia quyền tự các dân tộc B Không can thiệp vào cơng việc nội nước C Là diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm trì hòa bình, an ninh giới D Tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ độc lập trị tất các nước Câu 32 (TH) Khẳng định sau chưa về Hội đồng bảo an Liên hợp quốc? A Là quan trị, quan trọng nhất, hoạt động thường xun B Chịu trách nhiệm trì hòa bình an ninh giới C Chịu giám sát chi phối Đại hội đồng D Có Ủy viên thường trực Câu 33 (TH) Thỏa thuận Hội nghị Ianta dẫn đến phân chia hai cực quan hệ quốc tế sau Chiến tranh giới thứ hai? A Quyết định tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản B Nhanh chóng kết thúc chiến tranh Liên Xô tham chiến chống Nhật C Thỏa thuận về việc thành lập Liên hợp quốc D Thỏa thuận về việc đóng qn (chủ yếu Mĩ Liên Xơ) sau chiến tranh Câu 34 (VD) Đáp án về tổ chức chuyên môn Liên hợp quốc? A WTO, FAO, UNICEF, TPP B WHO, IAEA, UEFA, WB C UNESCO, IMF, WHO, UNICEF D WB, INTERPOL, UNFA, ARF Câu 35 (VD) Chọn đáp án để hoàn thiện đoạn liệu sau? "Bộ máy tổ chức Liên hợp quốc gồm sáu quan chính, (1) quan giữ vai trò trọng yếu để trì hòa bình, an ninh giới (2) quan hành chính, đứng đầu (3) với nhiệm kì năm." A (1)Hội đồng Quản thác, (2)Ban thư kí, (3) Tổng thư kí B (1)Tòa án Quốc tế, (3)Ban thư kí, (3)Tổng thư kí C (1)Đại hội đồng, (2)Ban thư kí, (3)Tổng thư kí D (1)Hội đồng bảo an, (2)Ban thư kí, (3)Tổng thư kí Câu 36 (VD) Vai trò Việt Nam Liên hợp quốc thể rõ ý kiến số ý kiến đây? A Là thành viên Liên hợp quốc từ tháng 9-1977 để tăng cường sức mạnh tổ chức B Việt Nam tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc nghị Liên hợp quốc C Việt Nam trung gian hòa giải xung đột quốc tế D Năm 2008 - 2009, trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển tố chức Câu 37 (VD) Theo thỏa thuận Hội nghị Pốtxđam (từ ngày 17/7-2/8/1945), việc giải giáp quân Nhật Việt Nam giao cho A quân đội Pháp vào phía Nam, quân đội Trung Hoa Dân quốc vào phía Bắc vĩ tuyến 16 B quân đội Mĩ vào phía Nam, quân đội Trung Hoa Dân quốc vào phía Bắc vĩ tuyến 16 C quân đội Anh vào phía Nam, quân đội Trung Hoa Dân quốc vào phía Bắc vĩ tuyến 16 D quân đội Anh, Pháp vào phía Nam, quân đội Trung Hoa Dân quốc vào phía Bắc vĩ tuyến 16 Câu 38 (VD) Đảng ta vận dụng nguyên tắc hoạt động tổ chức Liên Hợp quốc để giải vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo nay? A Bình đẳng chủ quyền các quốc gia quyền tự các dân tộc B Tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ độc lập trị tất các nước C Giải các tranh chấp quốc tế biện pháp hòa bình D Chung sống hòa bình trí năm nước lớn (Liên Xơ, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc) Câu 39 (VD) Nét khác biệt trật tự hai cực Ianta với hệ thống Vecsxai- Oasinhtơn A phân chia thành sau chiến tranh B hình thành trật tự giới C thành lập tổ chức quốc tế để giám sát trì trật tự giới D hình thành phe TBCN phe XHCN Câu 40 (VD) Cho các kiện sau Liên Xơ phóng thành công vệ tinh nhân tạo Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu Châu Âu đứng thứ hai giới sau Mĩ Liên Xô phóng thành cơng tàu vũ trụ, mở đầu kỉ ngun chinh phục vũ trụ loài người Cách sắp xếp sau theo trình tự thời gian? A 1, 2, 3, B 1, 3, 2, C 2, 3, 1, D 2, 1, 4, Câu 41 (VD) Điểm khác Liên Xô với các nước đế quốc, thời kì từ 1945 đến đầu năm 70 kỉ XX A Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp B Đẩy mạnh cải cách dân chủ sau chiến tranh C Chế tạo nhiều loại vũ khí trang bị kĩ thuật quân đại D Thực sách đối ngoại hồ bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng giới Câu 42 (VDC) Hãy đánh giá về vai trò Liên hợp quốc trước biến động tình hình giới A Liên hợp quốc thực trở thành diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm trì hòa bình, an ninh thê giới B Thúc đẩy các mối quan hệ giao lưu, hợp tác các nước thành viên nhiều lĩnh vực C Ngăn chặn các đại dịch đe dọa sức khỏe loài người D Bảo vệ các di sản giới, cứu trọ nhân đạo Câu 43 (VDC) Vận dụng nguyên tắc “Giải các tranh chấp quốc tế biện pháp hòa bình”của Liên hợp quốc để giải vấn đề đất nước ta nay? A Cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước B Xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN C Vấn đề chủ quyền biên giới, biển, hải đảo toàn vẹn lãnh thổ D Nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế Câu 44 (VDC) Để giải tranh chấp về chủ quyền biên giới, biển đảo với các nước khác Đảng ta đề chủ trương, biện pháp A đấu tranh trị, ngoại giao khơn khéo đồn kết dân tộc B đấu tranh trị, ngoại giao sách kinh tế C đấu tranh trị sách văn hóa, giáo dục D đấu tranh trị, kinh tế sách văn hóa Câu 45 (VDC) Nhận xét về vai trò Liên hợp quốc trước biến động tình hình giới A Liên hợp quốc trở thành diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm trì hòa bình, an ninh giới B Đấu tranh bảo vệ chủ quyền các quốc gia quyền tự các dân tộc C Ngăn chặn các đại dịch đe dọa sức khỏe loài người D Bảo vệ các di sản giới, cứu trợ nhân đạo Chương II - BÀI – LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991-2000) Câu 1(NB) Sau chiến tranh giới thứ hai, nhân dân Liên Xô bước vào cơng khơi phục kinh tế hồn cảnh nào? A Có nhiều vùng ảnh hưởng B Đất nước khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, trị, xã hội C Đất nước chịu tổn thất nặng nề Chiến tranh giới thứ hai D Rất thuận lợi Liên Xơ nước chiến thắng chiến tranh giới hai Câu 2(NB) Kế hoạch năm khôi phục kinh tế (1946-1950) nhân dân Liên Xơ hồn thành thời gian bao lâu? A năm tháng B năm tháng C năm tháng D năm tháng Câu 3(NB) Từ năm 1946 đến năm 1950, Liên Xô đạt thắng lợi to lớn ? A Phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo trái đất B Xây dựng sở vật chất- kĩ thuật chủ nghĩa xã hội C Thành lập liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xơ viết D Hồn thành kế hoạch thắng lợi kế hoạch năm khôi phục kinh tế Câu (NB) Nhân dân Liên Xơ nhanh chóng hồn thành thắng lợi kế hoạch năm khôi phục kinh tế (1946-1950) dựa vào yếu tố đây? A tinh thần tự lực tự cường B tiến khoa học kĩ thuật C giúp đỡ các nước Đơng Âu D có nguồn tài ngun phong phú Câu 5(NB) Trong khoảng ba thập niên đầu sau Chiến tranh giới thứ hai, Liên Xô nước đầu lĩnh vực nào? A công nghiệp nặng B công nghiệp dầu mỏ C sản xuất nông nghiệp D công nghiệp vũ trụ công nghiệp điện hạt nhân Câu 6(NB) Sau Chiến tranh giới thứ hai, Liên Xô trọng vào ngành kinh tế để xây dựng sở vật chất – kĩ thuật chủ nghĩa xã hội? A Công nghiệp nặng B Công nghiệp nhẹ C Dịch vụ – du lịch D Nông nghiệp Câu 7(NB) Chính sách đối ngoại Liên Xơ năm 1950 đến nửa đầu năm 70 kỷ XX? A hòa bình, trung lập, khơng liên kết B tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy hủy diệt lồi người C bảo vệ hòa bình giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc D kiên chống lại các sách gây chiến Mĩ Câu 8(NB) Liên Xô tiếp tục xây dựng sở vật chất – kĩ thuật chủ nghĩa xã hội sau A hồn thành cơng khơi phục kinh tế B trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai giới C đầu công nghiệp vũ trụ, cơng nghiệp điện hạt nhân D phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo Câu 9(NB) Vị trí cơng nghiệp Liên Xô đạt năm 70 kỉ XX? A Đứng đầu giới B Đứng thứ hai giới (sau Mĩ) C Đứng thứ ba giới D Đứng thứ tư giới Câu 10(NB) Năm 1957, Liên Xô đạt thành tựu về khoa học kĩ thuật A Chế tạo thành cơng bom ngun tử B Phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo C Phóng thành cơng tàu vũ trụ D Đ ưa người lên mặt trăng Câu 11(NB) Năm 1949, liên Xô đạt thành tựu bật đây? A Phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo B Chế tạo thành công bom nguyên tử C Thực nhiều kế hoạch dài hạn D Phóng thành cơng tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất Câu 12(NB) Thể chế trị Liên bang Nga thông qua Hiến pháp 12/1993? A Quân chủ chuyên chế B Tổng thống Liên bang C Quân chủ Lập hiến D Xã hội chủ nghĩa Câu 13(NB) Nhiệm vụ trọng tâm các kế hoạch năm Liên Xô từ 1950 đến năm 1970 A viện trợ cho các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu B tiếp tục xây dựng sở vật chất – kĩ thuật chủ nghĩa xã hội C xây dựng khối chủ nghĩa xã hội vững mạnh, đối trọng với Mĩ Tây Âu D xây dựng hợp tác hóa nơng nghệp quốc hữu hóa nền cơng nghiệp quốc gia Câu 14(NB) Tình hình kinh tế Liên Bang Nga năm từ 1990 đến 1995 A Tăng trưởng nhanh B Luôn số âm C Bắt đầu phục hồi D Tăng trưởng chậm Câu 15(NB) Nhiệm vụ trọng tâm các kế hoạch năm Liên Xô từ 1950 đến năm 1970 A viện trợ cho các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu B tiếp tục xây dựng sở vật chất – kĩ thuật chủ nghĩa xã hội C xây dựng khối chủ nghĩa xã hội vững mạnh, đối trọng với Mĩ Tây Âu D xây dựng hợp tác hóa nơng nghệp quốc hữu hóa nền cơng nghiệp quốc gia Câu 16(NB) Vai trò quốc tế Liên bang Nga sau Liên Xơ tan rã gì? A Nga tiếp tục giữ vai trò đối trọng về quân với Mĩ B Kế thừa địa vị pháp lí Liên Xơ Hội đồng Bảo an Liên hệp quốc C Nga giữ vai trò chủ yếu việc trì hòa bình an ninh giới D Nga tiếp tục giữ vai trò quan trọng hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa Câu 17(NB) Chính sách đối ngoại Liên bang Nga từ 1991 – 2000? A Nga giữ vai trò chủ yếu việc trì hòa bình an ninh giới B Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy hủy diệt lồi người C Một mặt ngả về phương Tây; mặt khác khôi phục phát triển mối quan hệ với châu Á D kiên chống lại các sách gây chiến Mĩ Câu 18(NB) Năm 1961 khoa học – kĩ thuật Liên Xơ đạt thành tựu gì? A Phóng thành cơng tàu vũ trụ B Chế tạo thành công bom nguyên tử C Cách mạng xanh nông nghiệp D Đưa người lên mặt trăng II CÂU HỎI THÔNG HIỂU Câu 1(TH) Thành tựu sau không Phải Liên Xô công khôi phục kinh tế? A Trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai giới B Sản lượng công nghiệp năm 1950 tăng 73% so với trước chiến tranh C Công nghiệp phục hồi vào năm 1947 D Sản lượng nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh Câu 2(TH) Sự kiện đánh dấu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ loài người? A Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng B Laika- sinh vật sống bay vào vũ trụ C I Gagarin bay vòng quanh trái đất D Năm 1957, Liên Xơ phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo Câu 3(TH) Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 có ý nghĩa nào? A Thể cân về sức mạnh quân Liên Xô MĨ B Phá độc quyền vũ khí nguyên tử Mĩ C Mĩ khơng đe doạ nhân dân giới vũ khí tên lửa D Đánh dấu bước phát triển nhanh chóng nền khoa học-kĩ thuật Xơ viết Câu 4(TH) Liên Xơ phóng vệ tinh nhân tạo vào năm 1957 có ý nghĩa nào? A Phá vỡ độc quyền về vũ khí nguyên tử Mĩ B Là nước giới phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo C Chứng tỏ tính ưu việt chế độ tư chủ nghĩa Liên Xô D Mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ lồi người Câu 5(TH) Sự kiện đưa Liên Xơ trở thành nước mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ loài người? A đưa người lên hỏa B đưa người lên mặt trăng C phóng thành công vệ tinh nhân tạo D đưa I Gagarin bay vòng quanh trái đất Câu 6(TH) Nhận định biểu biến đổi về xã hội Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu năm 70? A Tỉ lệ công nhân chiếm 55% số người lao động B Tình hình xã hội ổn định C Trình độ học vấn người dân nâng cao D Đời sống nhân dân khó khăn Câu 7(TH) Quốc gia mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ loài người ? A Mĩ Câu 52: Thủ đoạn thâm độc Mĩ điểm khác trước mà Mĩ triển khai thực chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh”? A Là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu Mĩ miền Nam B Được tiến hành quân đội Sài Gòn chủ yếu, có phối hợp đáng kể quân đội Mĩ C Thực âm mưu “ dùng người Việt, đánh người Việt” D Dùng thủ đoạn ngoại giao bắt tay với các nước XHCN nhằm chia rẽ, cô lập cách mạng Việt Nam Câu 53: Thủ đoạn Mĩ thực chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh” gì? A Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, tiến hành chiến tranh xâm lược Lào, Campuchia B Cô lập cách mạng Việt Nam C Rút dần quân Mĩ về nước D Tăng số ngụy quân Câu 54: Nguyên nhân chủ quan định thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước? A Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, B Nhờ lãnh đạo sáng suốt Đảng đứng đầu chủ tịch Hồ Chí Minh C Sự giúp đỡ các nước XHCN tinh thần đoàn kết nhân dan Đơng Dương D Ta có hậu phương vững chắc miền Bắc cung cấp sức người, sức cho miền Nam Câu 55: Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, qn đội Sài Gòn có vai trò chiến trường? A Trực tiếp huy chiến dịch B Đặt huy trực tiếp quân viễn chinh Mĩ C Cung cấp nhân lực cho quân đội Mĩ D Giữ vai trò chủ lực chiến trường Câu 56: Ý nghĩa lịch sử quan trọng chiến thắng “Điện Biên Phủ khơng” cuối năm 1972 A buộc Mĩ kí hiệp định Pari lập lại hòa bình Việt Nam B buộc Mĩ tuyên bố ngừng hẳn các tiến công chống phá miền Bắc C đánh bại âm mưu phá hoại công xây dựng CNXH miền Bắc đế quốc Mĩ D đánh bại âm mưu ngăn chặn chi viện miền Bắc cho chiến trường miền Nam, Lào Campuchia Câu 57: Mục đích Ngơ Đình Diệm ban hành luật 10/59 gì? A Tăng cường uy tín quyền Việt Nam cộng hòa B Đặt Đảng Cộng sản Việt Nam ngồi vòng pháp luật, khủng bố, đàn áp nhân dân C Khủng bố tinh thần nhân dân D Chứng tỏ sức mạnh quân đội Việt Nam cộng hòa Câu 58: Ngày 24 25/4/1970, Hội nghị cấp cao ba nước Đơng Dương họp nhằm mục đích gì? A Vạch trần chiến lược “ Đơng Dương hóa chiến tranh” Mĩ B Đối phó với âm mưu Mĩ biểu thị tâm đoàn kết chống Mĩ nhân dân Đông Dương C Xây dựng kháng chiến chống Mĩ cuả nhân dân ba nước Đơng Dương D Đồn kết kháng chiến chống Mĩ III CÂU HỎI VẬN DỤNG THẤP Câu 59: Sự khác biệt về phương hướng cách mạng miền Nam Việt Nam giai đoạn 1959- 1965 so với giai đoạn 1954-1959 A đấu tranh binh vận chủ yếu B kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang C đấu tranh vũ trang chủ yếu D đấu tranh trị chủ yếu Câu 60: Chiến lược «Chiến tranh cục » Mĩ khác với chiến lược «Chiến tranh đặc biệt » chỗ A Mĩ giữ vai trò cố vấn B quân Mĩ quân đồng minh Mĩ trực tiếp tham chiến C sử dụng vũ khí đại quân Mĩ D tổ chức nhiều cơng vào qn giải phóng Câu 61: Đặc điểm khác biệt chiến lược « Việt Nam hóa chiến tranh » với chiến lược « Chiến tranh cụ » A sử dụng quân viễn chinh Mĩ có phối hợp với quân các nước đồng minh Mĩ B sử dụng quân đội Sài Gòn chủ yếu C sử dụng phương tiện chiến tranh đại, cố Mĩ huy D sử dụng quân viễn chinh Mĩ lực lượng chủ yếu Câu 62: Điểm giống chiến tranh cục chiến tranh đặc biệt A chiến tranh tổng lực B chiến tranh thực dân C chiến tranh thực dân kiểu nằm chiến lược tồn cầu D Có quân đội Sài Gòn làm chủ lực Câu 63: Điểm giống Hiệp định Giơnevơ (1954) Hiệp định Pari (1973) A các nước đế quốc cam kết tôn trọng quyền dân tộc nhân dân Việt Nam B đều đưa đến thắng lợi trọn vẹn kháng chiến C thỏa thuận các bên ngừng bắn để thực tập kết, chuyển quân chuyển giao khu vực D quy định thời gian rút quân vòng 300 ngày Câu 64: Điểm giống chién dịch Biện Biên Phủ (1954) chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) gì? A Cuộc tiến công lực lượng vũ trang dậy quần chúng B Đạp tan hoàn toàn đầu não sào huyệt cuối địch C Cuộc tiến công lực lượng vũ trang D Những thắng lợi có ý nghĩa định kết thúc kháng chiến Câu 65: Thắng lợi quân quân dân ta tác động trực tiếp buộc Mĩ kí kết Hiệp định Pari năm 1973? A Cuộc tổng tiến công chiến lược tết Mậu Thân 1968 miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ đế quốc Mĩ B Cuộc tổng tiến công chiến lược tết Mậu Thân 1968 tiến công chiến lược năm 1972 C Cuộc tiến công chiến lược trận « Điện Biên Phủ » không (1972) D Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ hai đế quốc Mĩ Câu 66: Thực chất hành động phá hoại Hiệp định Pari qùn Sài Gòn A hỗ trợ cho “Chiến tranh đặc biệt tăng cường” Lào B Thực chiến lược phòng ngự “quét giữ” C Củng cố niềm tin cho binh lính Sài Gòn D Tiếp tục chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh” Nich xơn Câu 67: Cuộc tổng tiến công dạy Xuân Mậu Thân (1968) tạo bước ngặt cho đấu tranh nhân dân ta mặt trận ngoại giao A làm lung lay ý chí xâm lược quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “Phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược B buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc C giáng đong mạnh mẽ vào qùn Sài Gòn, khả can thiệp Mĩ hạn chế D buộc Mĩ phải đến đàm phán Pari để về chấm dứt chiến tranh Việt Nam Câu 68: Hiệp định Pari thừa nhận miền Nam Việt Nam có qùn là: A Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Mặt trận giải phóng miền Nam Việt nam B Chính phủ lâm thời cợng hòa miền Nam Việt Nam, Việt Nam cợng hòa C Việt Nam dân chủ cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa D Việt Nam dân chủ cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam Câu 69 Cuộc tổng tiến công dậy Xuân Mậu Thân (1968) tạo bước ngoặt cho đấu tranh nhân dân ta mặt trận ngoại giao vì: A làm lung lay ý chí xâm lược quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược B buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc C buộc Mĩ phải đến đàm phán Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh Việt Nam D giáng đòn mạnh mẽ vào qùn Sài Gòn, khả can thiệp Mĩ hạn chế Câu 70 Thủ đoạn đế quốc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ lần thứ hai A dựng lên “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” B chiến tranh không quân hải quân C phong tỏa các cửa sông, lồng lạch, vùng biển miền Bắc D ném bom bắn phá các thị xã, vùng biển Câu 71 Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi kháng chiến chống Mĩ, cứu nước nhân dân Việt Nam (1954 – 1975) A hậu phương miền Bắc xây dựng vững chắc B tinh thần đồn kết chiến đấu ba nước Đơng Dương C lãnh đạo đắn sáng suốt Đảng D giúp đỡ Liên Xô các nước XHCN Câu 72 Một điểm khác chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) với chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) về A huy động cao lực lượng B kết cục quân C mục tiêu tiến công D tâm giành thắng lợi Câu 73 Một điểm khác chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) Việt Nam về A tâm dành thắng lợi B Địa bàn mở chiến dịch C kết cục quân D huy động lực lượng đến mức cao Câu 74 Trong thời kỳ 1954 – 1975, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam Việt Nam có vai trò định trực tiếp nghiệp giải phóng miền Nam cách mạng A bảo vệ vững chắc hậu phương miền Bắc XHCN B làm thất bại hoàn toàn chiến lược toàn cầu Mĩ C trực tiếp xóa bỏ ách áp bức, bóc lột địa chủ tư sản miền Nam D trực tiếp đánh đổ ách thống trị Mĩ quyền Sài Gòn Câu 75 Quyền dân tộc khẳng định Hiệp định Pa-ri năm 1973 : A độc lập, tự do, thống toàn vẹn lãnh thổ B độc lập, tự chủ, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ C độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ D độc lập, tự do, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Câu 76 Nội dung Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam có ý nghĩa quan trọng nghiệp giải phóng miền Nam? A Hoa Kì các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam B Hoa Kì rút hết quân đội quân đồng minh, phá hết các quân sự, cam kết khơng dính líu qn can thiệp vào cơng việc nội miền Nam Việt Nam C Các bên để nhân dân miền Nam tự định tương lai họ thông qua tổng tuyển cử tự D Các bên ngừng bắn chỗ, trao trả tù binh dân thường bị bắt Câu 77: Cho các kiện sau: Chiến thắng Vạn Tường Trận “Điện Biên Phủ không” Hiệp định Pa-ri kí kết Cuộc Tổng tiến cơng dậy Tết Mậu Thân Sắp xếp theo thứ tự về thời gian là: A 1,2,3,4 B 1,3,2,4 C 1, 4, 2,3 D 2, 4, 1, Câu 78: Kẻ thù cách mạng miền Nam xác định Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 tháng năm 1973 A quyền Sài Gòn Ngơ Đình Diệm B qùn Nguyễn Văn Thiệu bọn phảm động C đế quốc Mĩ tập đồn Nguyễn Văn Thiệu D qùn phản động miền Nam Mĩ Câu 79: Con đường cách mạng miền Nam xác định Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 A đấu tranh ơn hòa B cách mạng bạo lực C cách mạng vũ trang D đấu tranh ngoại giao Câu 80: Chiến thắng chiến dịch Đường 14 – Phước Long mở khả A trưởng thành quân Sài Gòn B thắng lớn quân ta C trưởng thành quân đội giải phóng miền Nam D khả chiến đấu quân Mĩ Câu 81: Thắng lợi kháng chiến chống Mĩ có tác dụng phong trào cách mạng giới? A Là biểu tượng phong trào giải phóng dân tộc giới B Là thời cho các nước thuộc địa đứng lên giành độc lập dân tộc C Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc giới D Ảnh hưởng đến cách mạng Lào Campuchia Câu 82: Bộ trị Trung ương Đảng dựa sở để đề kế hoạch giải phóng hồn tồn miền Nam? A Quân Mĩ rút khỏi miền Nam, địch chỗ dựa B So sánh lực lượng có lợi cho ta, sau chiến thắng Phước Long C Khả chi viện hậu phương miền Bắc ngày lớn D Mĩ cắt giảm viện chợ cho quyền Sài Gòn Câu 83: Thắng lợi “mãi ghi vào lịch sử dân tộc ta trang chói lọi nhất, biểu tượng sáng người về toàn thắng chủ nghĩa anh hùng cách mạng trí tuệ…” Nội dung trình bày văn kiện nào? A Tuyên Ngôn Độc Lập Chủ tịch Hồ Chí Minh B Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đại hội IV C Kế hoạch giải phóng hồn tồn miền Nam Bộ trị Trung ương D Báo cáo tạ hội nghị lần 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng II CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO Câu 84: Một học rút từ việc thực cải cách ruộng đất (19541956) cho công xây dựng đất nước gì? A Dựa vào giai cấp cơng nhân B Dựa vào địa chủ kháng chiến C Dựa vào sức mạnh toàn dân D Dựa vào sức mạnh giai cấp nông dân Câu 85: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” đế quốc Mĩ diến với quy mô lớn mức độ ác liệt so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” do: A Được tiến hành lực lượng mạnh (quân viễn chinh Mĩ, quân đồng minh Mĩ, Quân đội Sài Gòn), số qn đơng, vũ khí đại mở rộng chiến tranh miền Bắc B Được tiến hành quân đội Sài Gòn, quân Viễn chinh Mĩ với vũ khí, trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh Mĩ C Thực nhiệm vụ chiến tranh tổng lực D Được tiến hành lực lượng qn đội Sài Gòn, có phối hợp hỏa lực, không quân hậu cần Mĩ Câu 86: Trong các điều khoản nội dung Hiệp định Pari, điều khoản có ý nghĩa nghiệp giải phóng miền Nam? A Hoa Kì rút hết quân đội quân đồng minh, phá hết các quân sự, cam kết không tiếp tục dính líu qn can thiệp vào cơng việc nội miền Nam Việt Nam B Các bên để nhân dân miền Nam tự định tương lai trị họ thơng qua tổng tuyển cử tự C Hoa Kì các nước cam kết tơn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam D Các bên ngừng bắn tạo chỗ, trao trả tù binh dân thường bị bắt Câu 87 : Hãy xác định nội dung quan trọng Hiệp định Pari? A Hoa Kì các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam B Các bên để nhân dân miền Nam tự định tương lai họ thông qua tổng tuyển cử tự C Hoa Kì rút hết quân viễn chinh quân chư hầu về nước D Các bên ngừng bắn chỗ, trao trả tù binh dân thường bị bắt Câu 88: Nét độc đáo về nghệ thuật đạo quân Đảng ta kháng chiến chống Mỹ, cứu nước A kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang B kết hợp đấu tranh quân với đấu tranh ngoại giao C kết hợp khởi nghĩa với chiến tranh cách mạng, tiến công dậy D.kết hợp đấu tranh ba mặt trận trị, quân ngoại giao Câu 89: Bài học kinh nghiệm từ kháng chiến chống Mĩ cứu nước công xây dựng chủ nghĩa xã hội A phát huy vai trò cá nhân B vượt qua thách thức, đẩy lùi nguy C xây dựng khối đoàn kết toàn Đảng D phát huy vai trò lanh đạo sáng suốt Đảng Câu 90: Từ thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước Ngày nay, hệ niên cần phải trì truyền thống dân tộc? A truyền thống đấu tranh bất khuất B truyền thống cần cù C truyền thống anh hùng D truyền thống yêu nước, đoàn kết ĐÁP ÁN 1- B 2-C 3- C 4-D 5-B 6-C 7-A 8-C 9-A 10 - D 11 - C 12 - A 13 – D 14 - C 15 – D 16 – B 17 – A 18- D 19 – D 20 – C 21 – B 22 – B 23 – A 24 – C 25 – C 26 – A 27 – B 28 – D 29 – A 30 – D 31 – A 32 – C 33 – D 34 – C 35 – C 36 – C 37 – B 38 – A 39 – D 40 – A 41 – D 42 – B 43 – C 44 – B 45 – C 46 – A 47 – B 48 – D 49 – C 50 – D GV: Bùi Thị Thu Hằng – THPT Lương Sơn Trương Thị Thảo – THPT Nam Lương Sơn 51 – B 52 – D 53 – A 54 – B 55 – D 56 – A 57 – B 58 – B 59 – B 60 - B 61 – B 62 – C 63 – A 64 – D 65 – C 66 - D 67 - D 68 – B 69 – C 70 - B 71 – C 72 – C 73 – B 74 – D 75 – C 76 – B 77 – C 78 – C 79 – B 80 - B 81 – C 82 – B 83 – B 84 – C 85 – A 86 – A 87 – A 88 - C 89 – D 90 - D CHƯƠNG V VIỆT NAM TỪ 1975 -2000 ( 1975-2000) Câu *Chiến thắng đường 14 tỉnh Phước Long nổ vào thời gian nào? A ngày 6-1-1975 B ngày 8-1-1975 C ngày 14-11-1974 C ngày 1-2-1975 Câu 2.** Với chiến thắng Phước Long tình hình chiến sau chiến thắng Phước Long, giúp Bợ trị bổ sung hồn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam thế nào? A Giải phóng hồn tồn miền Nam năm 1975 B tiến hành tổng cơng kích- tổng khởi nghĩa giải phóng miền Nam năm 1976 C thời đến vào đầu cuối 1975 giải phóng miền Nam năm 1975 D đề kế hoạch giải phóng miền Nam hai năm (1975 -1976), nhận định năm 1975 thời Câu ***Vì Hợi Bợ trị 10/1974, qút định chọn Tây nguyên làm hướng tiến công chủ yếu năm 1975? A Tây ngun có vị trí chiến lược quan trong, lực lượng địch tập trung đông B Tây ngun có vị trí chiến lược quan trong, lực lượng địch tập trung mỏng, nhiều sơ hở C Tây nguyên có quân liên hợp mạnh Mĩ- ngụy miền Nam D Tây ngun có vị trí chiến lược quan trọng có nhiều tướng tá địch Câu Kết quả dưới thuộc kết quả chiến dịch Tây Nguyên A tiêu diệt toàn quân đoàn trấn giữ Tây Ngun, giải phóng tồn Tây Ngun rộng lớn với 60 vạn dân B tiêu diệt toàn quân đoàn trấn giữ Tây Ngun giải phóng tồn Bn Ma Thuột C tiêu diệt tồn qn đồn trấn giữ Tây Ngun giải phóng tồn Playcu, kon tum D tiêu diệt toàn quân đoàn trấn giữ Tây Ngun giải phóng ½ diện tích Tây Nguyên với vạn dân Câu ý nghĩa lơn chiến dịch Tây Nguyên A.là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để quân dân ta tiến lên giải phóng hồn tồn miền Nam B làm cho tinh thần địch hốt hoảng, khả chiến đấu C chuyển kháng chiến chống Mĩ sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược Tây nguyên sang tổng tiế cơng chiến lược tồn miền Nam D thắng lợi lớn oanh liệt kháng chiến chống Mĩ cứu nước quân dân ta Câu Sự kiện có ý nghĩa “ tư cuộc tiến công chiến lược phát triển thành cuộc tổng tiến cơng chiến lược tồn chiến trường miền Nam” A giải phóng Tây Nguyên B giải phóng Huế C giải phóng Đà Nẵng D giải phóng Phan Rang Câu Vào thời điểm tổng thống Pho lệnh người Mỹ di tản khỏi Sài Gòn A 29/3/1975 B 16/4/1975 C 18/4/1975 D 26/4/1975 Câu Niên đại 26/4/1975 phù hợp với kiện A chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu B quần đảo Trường Sa giải phóng C tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện D ngày ghi nhận miền Nam hồn tồn giải phóng Câu Ngun nhân có ý nghĩa quyết định đưa đến thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước A nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn B lãnh đạo đắn sáng suốt Đảng C giúp đỡ các nước XHCN D tình đồn kết Việt - Miên - Lào đồn kết quốc tế Câu 10 Thắng lợi cuộc kháng chiến chớng Mỹ cứu nước có nhiều ý nghĩa Ý nghĩa dưới gây cảm xúc nhiều ngày 30/4/1975 A chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị đế quốc chia cắt đất nước ta Bắc Nam trở lại nhà B mở kỷ nguyên cho lịch sử Việt Nam.Cả nước độc lập củng cố xây dựng CNXH C đóng góp vào xu tiến chung nhân loại: Làm suy yếu lực lượng phản động quốc tế, cổ vũ đấu tranh ghiệp giải phóng tiến các nước D để lại nhiều học lịch sử quan trọng Câu 11 Cùng thời gian đánh địch Tây Nguyên ta mở chiến dịch đánh địch A Phước Long B Quảng Trị C Huế, Đà Nẵng D Nha Trang Câu 12 Năm đời tổng thống Mĩ thực chiến tranh xâm lược Viêt Nam, đời tổng thống thất bại cuối cùng, đau đớn nhất? A Ai Xen Hao B Giôn Xơn C Ních Xơn D Pho Câu 13.* Ý nghĩa lớn thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước nhân dân ta A chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị chủ nghĩa đế quốc đất nước ta, rửa nỗi nhục nỗi đau nước kỷ B mở kỷ nguyên cho lịch sử Viêt Nam: nước độc lập thống xây dựng chủ nghĩa xã hội C nguồn cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng giới D Phương án A C ý nghĩa lớn Câu 14.* Ngun nhân có tính chất qút định đưa tới thắng lợi cuộc kháng chiến chông Mĩ cứu nước A nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn B lãnh đạo đắn sáng suốt Đảng C có hậu Phương vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa D giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần đoàn kết nhân dân ba nước Đông Dương Câu 15.** Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu cả nước ta A khắc phục hậu chiến tranh phát triển kinh tế B ổn định tình hình trị – xã hội miền Nam C thống nước nhà về mặt Nhà nước D mở rộng quan hệ giao lưu với các nước Câu 16.* Kế hoạch giải phóng miền Nam Đảng ta đề khoảng thời gian A 1972 – 1974 B/ 1974 – 1975 C 1973 – 1974 D 1975 – 1976 Câu 17 *Trận đánh then chốt mở cho chiến dịch Tây Nguyên là: A Xuân Lộc B Plây cu C Kon tum D Buôn Ma Thuật Câu 18** Đảng ta quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng công chủ yếu kế hoạch giải phóng miền Nam năm 1975 vì: A địa bàn chiến lược quan trọng B mái nhà Nam Bộ, Nam Lào miền Trung C nơi địch tập trung quân mỏng, bố trí nhiều sơ hở D lý Câu 19.*** Khoanh tròn vào chữ cái câu đúng lý Đảng ta quyết định giải phóng nhanh miền Nam: A Mỹ khơng viện trợ cho qn Ngụy về kinh tế - quân B chiến dịch Tây Nguyên Đà Nẵng kết thúc C lực lượng ta trưởng thành có điều kiện để hồn thành giải phóng miền Nam D quân Ngụy mạnh dần lên chuẩn bị lực lượng công cách mạng Câu 20.* Ngày tháng năm 1975 ngày: A quân Mỹ phải rút quân khỏi Sài Gòn B miền Nam Việt Nam hồn tồn giải phóng C chiến dịch giải phóng Sài Gòn kết thúc D giải phóng hồn tồn miền Bắc *Câu 21 Q́c hợi khóa quyết định xây dựng nước Việt Nam thống A Khóa IV B Khóa V C Khóa VI D Khóa VII **Câu 22 Nhiệm vụ cần thiết, trước mắt đối với miền Bắc sau đại thắng mùa Xuân 1975 A bắt tay vào công tiếp tục xây dựng Chủ nghĩa xã hội B khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế C vừa chiến đấu vừa sản xuất chống chiến tranh phá hoại đế quốc Mĩ D làm tròn nghĩa vụ hậu phương nghĩa vụ quốc tế giai đoạn **Câu 23 Nội dung dưới không phản ánh đúng tình hình trị, xã hợi miền Nam sau ngày miền Nam hồn tồn giải phóng A Chế độ Mĩ ngụy quyền Sài Gòn sụp đổ B Cơ sở quyền thực dân tồn C Cơ sở quyền Pháp hoạt động D Những di hại xã hội xã hội cũ tồn **Câu 24 Tư 1954 đến 1975, miền Bắc đạt thành tựu Cơng c̣c xây dựng chủ nghĩa xã hợi A Chuẩn bị xây dựng sở vật chất kĩ thuật chủ nghĩa xã hội B Xây dựng xong sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa cộng sản C Xây dựng xong sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội D Xây dựng sở vật chất kỹ thuật bước đầu chủ nghĩa xã hội **Câu25 Thống đất nước mặt Nhà nước có tác dụng tạo nên điều kiện A để miền Nam xây dựng Chủ nghĩa xã hội B để thống đất nước về mặt lãnh thổ C xây dựng đất nước, đồng thời đấu tranh bảo vệ tổ quốc D trị để phát huy sức mạnh toàn diện đất nước *Câu 26 Nước cợng hòa xã hợi chủ nghĩa Việt Nam vưa thành lập có nước thức cơng nhận đặt quan hệ ngoại giao A 94 B 95 C 96 D 97 **Câu 27 Qút định tên nước Cợng hòa xã hợi chủ nghĩa Việt Nam Q́c hợi khóa thơng qua A Quốc hội khóa VI B Quốc hội khóa VII C Quốc hội khóa VIII D Quốc hội khóa V **Câu 28 Kết quả lớn kì họp Q́c hợi khóa VI A thống về mặt lãnh thổ B bầu các quan Quốc hội C bầu Ban dự thảo Hiến pháp D hoàn thành việc thống về Nhà nước **Câu 29 Nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu nước Việt Nam sau đại thắng mùa Xuân 1975 A thống nước nhà về mặt Nhà nước B mở rộng quan hệ giao lưu với các nước C.khắc phục hậu chiến tranh phát triển kinh tế D.ổn định tình hình trị - xã hội miền Nam **Câu 30 Hợi nghị Hiệp thương trị thớng đất nước tại Sài Gòn , trí A lấy tên nước nước Cộng hòa chủ nghĩa xã hội Việt Nam C Quốc kì cờ đỏ vàng, Quốc ca Tiến quân ca D đổi tên Thành phơ Sài Gòn - Gia Định TP Hồ Chí Minh B chủ trương, biện pháp thống đất nước về mặt Nhà nước **Câu 31 Ngày 25-4-1976, nước Việt Nam diễn kiện trị sau đây? A Hội nghị Hiệp thương thống đất nước B Cuộc tổng tuyển cử nước lần thứ hai C Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống D Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung nước **Câu 32 Khó khăn lớn Việt Nam sau 1975 A bọn phản động nước B kinh tế nơng nghiệp lạc hậu C hậu quả chiến tranh để lại nặng nề D sồ người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao **Câu 33 Nhiệm vụ trọng tâm miền Nam giai đoạn đầu sau 1975 A Quốc hữu hóa ngân hàng B Tịch thu ruộng đất bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến C Thành lập qùn cách mạng các đồn thể vùng giải phóng D Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế - văn hóa **Câu 34 Sau năm 1975 miền Bắc tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với A Liên Xô, Trung Quốc B các nước châu Á C các nước Đông Nam Á D Lào Cam pu chia **Câu 35 Thuận lợi bản Nước Việt Nam sau 1975 A Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta B Đất nước độc lập, thống C Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành D Có miền Bắc XHCN, miền Nam hồn tồn giải phóng ***Câu 36 Đặc điểm bật Việt Nam sau đại thắng mùa Xuân 1975 A.sự chia rẽ nội miền B.Nhà nước nước thống C.tồn chia rẽ nội hai miền D.mỗi miền tồn hình thức tổ chức nhà nước khác ****Câu 37 Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước học cách mạng Đảng ta chủ trương vận dụng để giải quyết vấn đề biển đảo giai đoạn A Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc CNXH B Không ngừng tăng cường củng cố khối đoàn kết toàn Đảng, toàn dân C Sự lãnh đạo Đảng nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi Việt Nam D Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh nước quốc tế ***Câu 38 Cho các kiện sau: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung nước Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nước Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 Liên hợp quốc Quốc hội nước Việt Nam định tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hãy sắp xếp các kiện theo trình tự thời gian A 2, 1, 4, B 3, 1, 2, C 1, 2, 4, D 2, 3, 1, **Câu 39 Nội dung thông qua kì họp thứ Q́c hợi khóa VI (1976) A Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp B Đề nhiệm vụ thống đất nước về mặt lãnh thổ C Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam D Nhất trí biện pháp thống đất nước về mặt Nhà nước *Câu 40 Hợi nghị Hiệp thương trị thớng đất nước (11/1975) tổ chức tại A Sài Gòn B Hà Nội C Huế D Đà Nẵng **Câu 41 Nội dung khơng thơng qua kì họp thứ Q́c hợi khóa VI (1976) A Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung nước B Thành phố Sài Gòn- Gia Định đổi tên Thành phố Hồ Chí Minh C Quyết định tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam D Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam *Câu 42 Đại hội mở đầu công cuộc đỏi mới A Đại hội IV B Đại hội V C Đại hội VI D Đại hội VII **Câu 43 Trọng tâm công cuộc đổi mới đất nước nêu Đại hợi đại biểu tồn q́c lần thứ VI A Đổi về kinh tế B Đổi về trị C Đổi về kinh tê trị D Đổi về văn hoá, xã hội ***Câu 44 Đại hợi đại biểu tồn q́c lần thứ VI Đảng ta bầu Tổng Bí thư đồng chí A.Trường Chinh B Đỗ Mười C Nguyễn Văn Linh D Phạm Văn Đồng ***Câu 45 Chương trình kinh tế đưa lên hàng đầu kế hoạch Nhà nước năm (1986-1990) A.Lương thực, thực phẩm B.Hàng xuất C.Hàng tiêu dùng D.Hàng xuất tiêu dùng **Câu 46 Số liệu không thành tựu đạt về lương thực, thực phẩm kế hoạch 1986-1990 A.Sản xuất lương thực năm 1986 đạt 17 triệu B.Sản xuất lương thực năm 1987 đạt 17,5 triệu C.Sản xuất lương thực năm 1988 đạt 19,5 triệu D.Sản xuất lương thực năm 1989 đạt 21,4 triệu ***Câu 47 Nước mà Việt Nam xuất gạo nhiều A.Trung Quốc B.Philippin C.Malaixia D.Cuba **Câu 48.Những thành tựu đạt công đổi (1986-1990) Đảng chứng tỏ A Đường lối đổi chưa phù hợp với hòan cảnh đất nước B Đường lối đổi không C Đường lối đổi bước chưa phù hợp D Đường lối đổi đúng, bước phù hợp **Câu 49: Quan điểm đổi mới Đảng ta tại đại hội VI A Đổi về kinh tế B Đổi về văn hóa C Đổi về trị D Đổi tồn diện đồng *** Câu 50: Đâu nội dung không nằm đường lới đổi mới trị Đại hội VI A.Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa B.Thực sách đại đồn kết dân tộc C.Chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác D.Xây dựng nhà nước pháp quyền tư chủ nghĩa .HẾT… Lưu ý: dấu( * ) biểu thị mức độ kiến thức dễ , khó: * biểu thị mức độ : Biết ** biểu thị mức độ : Hiểu *** biểu thị mức độ : Vận dụng thấp **** biểu thị mức độ : Vận dụng cao ... kiện Câu 10 (NB) Tham dự Hội nghị Ianta ( 2-1 945) có nguyên thủ ba cường quốc nào? A Anh, Pháp, Mĩ B Liên Xô, Mĩ , Anh C Liên Xô, Mĩ, Trung Quốc D Nga, Mĩ, Anh Câu 11(NB) Hội nghị Ianta ( 2-1 945)... Chương II - BÀI – LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (194 5-1 991) LIÊN BANG NGA (199 1-2 000) Câu 1(NB) Sau chiến tranh giới thứ hai, nhân dân Liên Xô bước vào cơng khơi phục kinh tế hồn cảnh nào? A Có nhiều... can thiệp Mĩ D Tập đồn tư sản mại có Mĩ giúp sức Câu (VDC) Công cải cách - mở cửa Trung Quốc để lại học kinh nghiệm các nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, có Việt Nam? A Xây dựng chủ nghĩa xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm lịch sử 12 có đáp án, Trắc nghiệm lịch sử 12 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn