Đáp án mid term AV1

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 20:32

Đáp án Mid-term AV1 Đề 1002 Vì thầy khơng nhớ bữa hơm lớp photo đề nên thầy gửi lớp đáp án mid-term đề 1002 Nếu không đề bữa hơm photo bạn chịu khó dò câu lại Chúc lớp thi tốt Pronunciation and stress B genealogy C demonstrate D kingdom D shark A decline C habitat A ecological B vulnerable D scientist 10 A visit Vocabulary 11 D Curiosity 12 C fascinating 13 B amphibians 14 A died out 15 D thriller 16 C cousin 17 C wizard 18 B population 19 A fairy tale 20 B scholarship 21 A reveals 22 C son-in-law 23 B banned 24 D scavengers 25 B extinction 26 C threat 27 B rural 28 D reptiles 29 A treat 30 B Adopted Grammar and structure 31 B wants / is doing 32 D when / where 33 C leading 34 A that 35 D never pays 36 A wants 37 D who 38 C not to tell 39 D are driving 40 B such 41 C take / am walking 42 B whose 43 D will help 44 C does 45 A what Reading 46 A carnivores 47 D size 48 C female 49 B although 50 B habitat
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án mid term AV1, Đáp án mid term AV1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn