THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH LẠNG SƠN

63 0 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 20:17

Hiện nay LĐN đã được bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và có nhiều tiến bộ nhất định tuy nhiên quy định về bảo đảm quyền LĐN còn chưa thực sự nhạy bén, chưa được thực hiện triệt để thậm chí trong khi thực hiện thì vẫn còn một vài thiếu sót và thiếu tính phù hợp với thực tế. Vì vậy, tác giả chọn đề tài là “Thực trạng thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn” để nghiên cứu báo cáo thực tập của mình. Đề tài đề cập vấn đề bảo đảm quyền và các biện pháp bảo vệ quyền của người LĐN dưới mọi lĩnh vực như: quyền bình đẳng, quyền của LĐN về việc đảm bảo việc làm, việc đảm bảo điều kiện sinh sống và làm việc, đảm bảo hỗ trợ khi nuôi con, và các quyền đặc biệt đối với LĐN Qua đưa em nhé Mai c cũng cho bọn trẻ tập bóng đa TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ HOÀNG THỊ LINH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH LẠNG SƠN Thái Nguyên, tháng 7/2019 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn : ThS HOÀNG NGHIỆP QUỲNH Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ LINH Lớp: TN17V-LKT LS Thái Nguyên, tháng 7/2019 LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập nghiên cứu trường Đại học Tất sinh viên trước trường phải trải qua thời gian thực tập dài hay ngắn tuỳ thuộc theo quy trình đào tạo trường Đây khoảng thời gian cần thiết để giúp cho sinh viên có điều kiện áp dụng kiến thức học vào thực tế Thực tập tốt nghiệp kết trình tiếp thu kiến thức thực tế, qua giúp cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm để phục vụ cho q trình cơng tác sau Xuất phát từ nguyện vọng thân trí Khoa Quản lý - Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng thực pháp luật bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn” Để có kết này, trước hết em xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Chủ nhiệm Khoa Quản lý – Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Đại học Thái Nguyên, thầy cô Khoa, cô giáo hướng dẫn Ths Hoàng Nghiệp Quỳnh trực tiếp hướng dẫn em để em hoàn thành tốt báo cáo thực tập Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới đồng chí cán bộ, giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn giúp đỡ thời gian thực tập địa phương Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Hồng Thị Linh TĨM TẮT Vai trò người phụ nữ xã hội, bị quan niệm cổ hủ đặc điểm khác biệt cá nhân thể lực giới tính đặc điểm riêng họ giới nên quyền lao động nữ cần hỗ trợ bảo đảm quy định pháp luật, phải có chế biện pháp riêng họ Những năm trở lại đây, Việt Nam tiến hành ban hành nhiều văn tăng cường bảo vệ quyền lao động nữ Tuy nhiên, tồn bất cập bộc lộ thực tiễn thực thi bảo vệ quyền lao động nữ năm vừa qua Báo cáo thực tập phản ánh thực tiễn thực thi bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn, từ số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT MỤC LỤC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ iv MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4.1 Cơ sở phương pháp luận 4.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể Kết cấu báo cáo thực tập .3 PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH LẠNG SƠN VÀ TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG NỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH LẠNG SƠN 1.1 Khái quát trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn 1.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển Trường 1.1.2 Cơ cấu tổ chức .8 1.1.3 Các ngành đào tạo .10 1.2 Tình hình lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn .11 1.2.1 Số lượng lao động nữ 11 1.2.2 Trình độ lao động nữ 12 PHẦN 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ, THỰC TIỄN THỰC THI BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH LẠNG SƠN .13 2.1 Khái niệm lao động nữ quyền lao động nữ 13 2.1.1 Khái niệm lao động nữ 13 2.1.2 Quyền lao động nữ 13 2.1.3 Sự cần thiết việc bảo vệ quyền lao động nữ 14 2.2 Pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền lao động nữ 16 2.3 Thực tiễn thực thi bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn 38 2.3.1 Thực tiễn bảo lao động nữ lĩnh vực việc làm 38 i 2.3.2 Thực tiễn bảo lao động nữ lĩnh vực tiền lương .39 2.3.3 Thực tiễn bảo lao động nữ lĩnh vực lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động 41 2.3.4 Thực tiễn bảo lao động nữ lĩnh vực thời làm việc, nghỉ ngơi 42 2.3.5 Thực tiễn bảo lao động nữ lĩnh vực bảo hiểm xã hội 43 2.4 Đánh giá tình hình thực bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn 44 2.4.1 Những kết đạt 44 2.4.2 Những tồn cần khắc phục .45 PHẦN 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO VỆ QUYỀN46 CỦA LAO ĐỘNG NỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 46 TỈNH LẠNG SƠN 46 3.1 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật bảo vệ quyền lao động nữ 46 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn 50 3.2.1 Tuyên truyền pháp luật 50 3.2.2 Đẩy mạnh hoạt động thương lượng tập thể, xây dựng thỏa ước lao động tập thể 51 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động cơng đồn 51 3.2.4 Tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ lao động nữ .52 KẾT LUẬN 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Dạng viết tắt Dạng đầy đủ BHXH Bảo hiểm xã hội BLLĐ Bộ luật lao động HĐLĐ Hợp đồng lao động LĐ Lao động LĐN Lao động nữ NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động PLLĐ Pháp luật lao động iii DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1: Cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn .9 Bảng 1.2: Các loại hình đào tạo số lượng sinh viên học Trường năm học 2018-2019 .10 Biểu 1.1: Thống kê lao động Nam Nữ trường .11 Bảng 1.3: Độ tuổi lao động nữ Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn 12 Bảng 1.4: Trình độ lao động nữ Trường Cao đẳng Sư phạm 12 Biểu 2.1: Số lao động tuyển thêm trường từ 2016-2018 38 Bảng 2.1: Thống kê mức thu nhập lao động trường 40 Biểu 2.2: Thời gian trung bình làm làm ngày lao động nữ 43 iv MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ việc khai thác lao động tạo thêm nhiều mối việc làm để thúc đẩy phát triển thị trường lao động mục tiêu nhiệm vụ pháp luật lao động Là nửa quan trọng giới, phụ nữ coi phần quan trọng thị trường lao động cùnglàm vật chất tinh thần, điều thúc đẩy tiến giới nói chungvà Việt Nam nói riêng Ở Việt Nam dần hồn thiện chế, sách nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp lao động nữ (LĐN): Nổi bật đời Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 chương trình mục tiêu bảo vệ phụ nữ tạo ra, LĐN có đóng góp tích cực vào hoạt động kinh tế xã hội Việt Nam nên nước ta hội nhập phát triển vào tổ chức kinh tế giới Hiện LĐN bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp có nhiều tiến định nhiên quy định bảo đảm quyền LĐN chưa thực nhạy bén, chưa thực triệt để chí thực vài thiếu sót thiếu tính phù hợp với thực tế Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Thực trạng thực pháp luật bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn” để nghiên cứu báo cáo thực tập Đề tài đề cập vấn đề bảo đảm quyền biện pháp bảo vệ quyền người LĐN lĩnh vực như: quyền bình đẳng, quyền LĐN việc đảm bảo việc làm, việc đảm bảo điều kiện sinh sống làm việc, đảm bảo hỗ trợ nuôi con, quyền đặc biệt LĐN Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng quy định pháp luật bảo vệ quyền lao động nữ thực tiễn thực pháp luật bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn, đề tài đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu bảo vệ quyền lao động nữ theo quy định pháp luật trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn 2.2 Mục tiêu cụ thể + Tìm hiểu khái quát trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn; + Phân tích quy định pháp luật bảo vệ quyền lao động nữ; + Đánh giá thực trạng tình hình thực pháp luật bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn; + Đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu bảo vệ quyền lao động nữ theo quy định pháp luật trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Tình hình bảo vệ quyền lao động nữ theo quy định pháp luật trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung pháp luật bảo vệ quyền lao động nữ thực tiễn trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn + Không gian: trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn + Thời gian: Số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài giai đoạn 2016- 2018 Phương phap nghiên cứu 4.1 Cơ sở phương pháp luận + Báo cáo sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử làm sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu + Báo cáo sử dụng phương pháp tiếp cận vận động phát triển kinh tế thị trường điều kiện sở vận dụng thưởng lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn khích lệ giúp họ tích cực tham gia làm việc đảm bảo thiên chức tặng học bổng cho lao động nữ khó khăn đạt thành tích học tập 2.3.3 Thực tiễn bảo lao động nữ lĩnh vực lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động Ban lãnh đạo trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn luôn xác định phải tuân thủ đầy đủ quy định an toàn lao động, cụ thể an tồn cơng tác sư phạm giảng dạy Xác định rõ điều đó, ban lãnh đạo trường cử cán thực phụ trách đảm bảo cơng tác an tồn vệ sinh lao động, sơ vật chất quan tâm, kiểm tra thường xuyên, chấn chỉnh kịp thời sai phạm, bảo đảm an toàn cho NLĐ Đồng thời, trường thường xuyên phối hợp với Sở lao động thương binh xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn để khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ trường Khi lao động nữ tuyển dụng vào trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn huấn luyện an toàn lao động Mỗi năm, trường trang bị bảo hộ lao động quần áo cho lao động nữ cần thiết Khi trang bị bảo hộ lao động, cá nhân lao động nữ không sử dụng sẽ bị nhắc nhở, nặng kỉ luật, từ tạo đồng chấp hành nội quy, quy định an toàn vệ sinh lao động Công tác tuyên truyền, phổ biến quy định bảo hộ an toàn lao động cho lao động nữ trường thực nhiều hình thức khác như: mở lớp hướng dẫn, dán thiết bị an toàn lao động, … Bên cạnh quy định nghiêm ngặt cơng tác an tồn vệ sinh lao động cá nhân, trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn đặc biệt trọng đến việc cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, nơi lao động nữ làm, việc tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên, chống ồn, chống bụi, chống nóng… nhằm tạo điều kiện tốt cho NLĐ Trường có cán phụ trách y tế trường có chun mơn cao đẩy đủ chủng 41 loại thuốc theo phác đồ cấp cứu, phương tiện cấp cứu, nhằm kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ kịp thời phát hiện, điều trị bệnh cho NLĐ Khẳng định vai trò cơng tác tập huấn an tồn lao động giúp cho lao động nữ có kiến thức, hiểu biết để phòng tránh xử lý nhanh tai nạn lao động, làm giảm nhẹ thiệt hại người trình lao động Tại trường, việc xảy vụ tai nạn lao động hiếm, năm qua khơng có vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy Do vậy, trường cần tiếp tục phát huy tăng cường công tác tập huấn cho lao động nữ Theo quy định khoản Điều 154 BLLĐ 2012 NLĐ sẽ giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ Tuy nhiên, với cấu lao động nữ chiếm 50% trường chưa thực hỗ trợ khoản chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ 2.3.4 Thực tiễn bảo lao động nữ lĩnh vực thời làm việc, nghỉ ngơi Nhìn chung, trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn thực quy định BLLĐ 2012 thời làm việc, thời nghỉ ngơi tùy theo yêu cầu giảng dậy để bố trí thời làm việc, thời nghỉ ngơi hợp lý Tại trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn, quy định lao động nữ mang thai từ tháng thứ nuôi 12 tháng tuổi giảm bớt 01 làm việc ngày; lao động nữ thời gian hành kinh ngày 30 phút thời gian làm việc hưởng nguyên lương trường thực tốt Theo đó, lao động nữ chọn hai hình thức giảm bớt 01 làm việc ngày cộng dồn thời gian giảm bớt 01 giờ/ngày ngày làm việc để nghỉ trọn 01 ngày Đồng thời, họ nghỉ ngày (24 liên tục)/ tuần Trong 01 tháng, họ nghỉ 02 ngày thứ 04 ngày chủ nhật Thời gian trung bình làm làm ngày lao động nữ trường 42 sau: Biểu 2.2: Thời gian trung bình làm làm ngày lao động nữ Nguồn: trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn Có thể nhận thấy, số thời gian làm việc trung bình ngày lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn hợp lý không vi phạm quy định theo PLLĐ Số làm việc trung bình mức 6-8 ngày chiếm tỷ lệ cao Tỷ lệ làm việc mức ít, 12%, điều giúp đảm bảo sức khỏe cho người lao động nữ 2.3.5 Thực tiễn bảo lao động nữ lĩnh vực bảo hiểm xã hội Ban lãnh đạo nhà trường có nhận thức tích cực việc thực sách BHXH, hàng tháng lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn tham gia đóng BHXH với tỷ lệ 10,5% mức lương (bao gồm 8% BHXH; 1% bảo hiểm thất nghiệp; 1,5% bảo hiểm y tế) tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm 100% Các chế độ BHXH lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn như: chế độ nghỉ chăm sóc ốm, chế độ trợ cấp thai sản, chế độ ốm đau, chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…được trường thực kịp thời đầy đủ theo quy định pháp 43 luật Khi bị ốm đau hay mắc bệnh nghề nghiệp, theo quy định pháp luật, lao động nữ hưởng quyền lợi chăm sóc y tế, khám chữa bệnh, nghỉ làm hưởng lương đầy đủ Mặc dù vậy, vấn đề thực việc chi trả trợ cấp trường, tình trạng người lao động nữ bị gây khó dễ vấn đề thủ tục, dẫn đến việc chi trả chế độ bị chậm Điều tác động lớn tới tâm lý đời sống lao động nữ Bởi việc chi trả trợ cấp cách xác, đầy đủ, kịp thời sẽ giúp lao động nữ khắc phục khó khăn, ổn định sống Điều giúp họ hăng hái làm việc, gắn bó lâu dài 2.4 Đanh gia tình hình thực bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn 2.4.1 Những kết đạt Trong giai đoạn 2016-2018, tình hình bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn triển khai tốt Cụ thể năm gần 2018, lực lượng lao động nữ luông trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn quan tâm thực đầy đủ quyền lao động theo quy định Pháp luật Đồng thời thu nhập chế độ phúc lợi tăng, thể đời sống người lao động ngày nâng cao cố gắng tồn cán cơng nhân viên trường để đảm bảo trì phát triển điều kiện Có thành công không kể đến đạo sát Ban lãnh đạo nhà trường kết công tác tuyên truyền, vận động sách Đảng, Nhà nước quan quản lý lao động tác động mạnh mẽ, có hiệu tới nhận thức trường người lao động Xét chung công tác bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn, nhà trường thực tốt công tác chi trả chế độ bảo hiểm phúc lợi cho lao động nữ, thực cách nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo tính chi đúng, chi đủ chi kịp thời đảm bảo quyền lợi ích cho người lao động 44 Có thể nói với văn sửa đổi quy định bảo vệ quyền lao động nữ quan Nhà nước làm cho sách bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ dần vào sống người lao động, vấn đề cần thiết để đảm bảo sống cho gia đình họ khơng mà đảm bảo tương lai họ hưu 2.4.2 Những tồn cần khắc phục Bên cạnh kết tốt nêu việc bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn số tồn cần khắc phục - Vẫn số lao động nữ phải tự lo chỗ cốt phát sinh nhiều vấn đề tâm lý, xã hội khó lường Ở Lạng Sơn lao động thuê nhà, số lao động thuê nhà lại không tạo điều kiện để thuê nhà, chỗ có đầy đủ điểm sinh hoạt văn hóa, chưa có nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trạm y tế, nhà văn hóa xa gây bất tiện cho công việc em họ - Những năm gần trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn chưa xây dựng thêm sở hạ tầng cơng trình phúc lợi tập thể, nên hầu hết điều kiện phục vụ đời sống tinh thần lao động nữ nhà văn hoá, thể thao, thư viện, công viên, nơi vui chơi giải trí, hội họp sau làm việc thiếu thốn xuống cấp Bên cạnh đời sống vật chất lao động nữ chưa cải thiện, nhiều lần Trường chưa thực quy định pháp luật lao động cam kết thoả thuận với lao động nữ như: vô cớ kỉ luật, áp dụng biện pháp quản lý nghiêm khắc, chưa thực quan tâm, tổ chức hoạt động văn hố, văn nghệ, thể dục thể thao Có lần Cơng đoàn nhà trường tạo điều kiện tổ chức kiện, tham quan cho lao động nữ, có bị chậm trễ việc xử lý giải PHẦN MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO VỆ QUYỀN 45 CỦA LAO ĐỘNG NỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH LẠNG SƠN 3.1 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định phap luật về bảo vệ quyền lao động nữ Trước tiên cần khắc phục khó khăn hạn chế quy định hành, xét tính thống việc thực thi pháp luật, cần phảibảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam Tiếp theo việc cần thiết phải xem xét sửa đổi, bổ sung cách tổng thể tách BLLĐ thành luật riêng để việc điều chỉnh pháp luật hợp lý Thực tế sửa đổi, bổ sung BLLĐ không đồng bộ, giảm hiệu điều chỉnh pháp luật gây ảnh hưởng đến tác dụng sách phải thực đồng thời nhiều mục tiêu như: bảo vệ NLĐ, tham gia sách việc làm an sinh xã hội, giải tranh chấp Để bảo đảm quyền LĐN quy định luật lao động cần phải phù hợp với điều kiện hình thức doanh nghiệp, tạo riêng biệt có chế tài xử lý cho loại quy định luật lao động quy định gần nhiều lại khó áp dụng hết Trong BLLĐ 2012 chủ thể thực mối quan hệ sản xuất lao động quy định bảo đảm quyền LĐN nghĩa vụ phải có kết hợp hài hòa từ chủ thể chưa thực Nhà nước ta giải thích cụ thể văn bản.Trước tiên cần xác định mục tiêu NSDLĐ lợi nhuận doanh thuvì mà việc sử dụng nguồn lao động có phải tối ưu mang lại lợi nhuận kinh tế tối đa LĐN đặc điểm riêng giới mà cần phải ưu tiên so với giới nam Đối với Nhà nước vấn đề giải việc làm cho xã hội vấn đề cần thiết nhất, theo sách Nhà nước LĐN có BLLĐ 2012 Điều 153, phải đảm quyền làm việc bình đẳng cho LĐN, 46 khích lệ NSDLĐ tạo điều kiện cho LĐN có việc làm thường xun, khuyến khích áp dụng chế độ làm việc theo thời gian linh hoạt, làm nhà Hoặc Khoản Điều 154 BLLĐ 2012 quy định nghĩa vụ NSDLĐ phải bảo đảm thực công LĐN việc tuyển dụng, sử sử dụng, đào tạo, thời làm việc- nghỉ ngơi, tiền lương tiền thưởng Tuy nhiên quy định chưa có văn hướng dẫn cụ thể dẫn nên khó để xác định trách nhiệm pháp lý thuộc ai, nên cần phải rà soát lại để sửa đổi cụ thể phạt mức hành vi vi phạm Chính sách miễn giảm thuế, ưu đãi vốn nhà nước doanh nghiệp thực để nhằm giúp đỡ, bù đắp chi phí cho doanh nghiệp sử dụng nhiều LĐN chưa thực hiệu Việc doanh nghiệp mà có LĐN nhiều có cầu vay vốn LĐN ngày gia tăng quỹ vốn chưa lớn, bị hạn chế nên không đáp ứng kịp nhu cầu kinh doanh doanh nghiệp Chính sách Nhà nước tạo ưu đãi vốn để bảo vệ quyền lợi LĐN đồng thời sở để xác định trách nhiệm NSDLĐ quy định khó phù hợp với điều kiện nên kinh tế thị trường Phải thực quy định nâng cao chất lượng điều kiện làm việc cho LĐN song đồng thời vô số khoản chi tiêu cấp bách khác doanh nghiệp cần phải ưu tiên chi trả từ quỹ vốn đầu tư hàng năm doanh nghiệp nên doanh nghiệp sẽ lựa chọn sử dụng nguồn vốn phía họ cần khơng thể thay đổi Vậy nên Nhà nước doanh nghiệp nên thảo luận đưa thống không áp đặt từ phía lên doanh nghiệp Thủ tục miễn giảm thuế phức tạp xử lý vấn đề bất cập, cách tính phức tạp nên doanh nghiệp sử dụng nhiều LĐN chưa hưởng sách ưu đãi, miễn giảm thuế Vì vậy, cần có văn hướng dẫn cụ thể, đồng bộ, tránh chồng chéo, đơn giản hóa thủ tục hành để doanh nghiệp nắm bắt thông tin, tránh thời gian, chi phí doanh nghiệp, ví dụ miễn giảm tính lượng LĐN có ký kết HĐLĐ, có tham gia BHXH… 47 BLLĐ quy định rõ ràng cụ thể Điều 111 BLLĐ 2012 NLĐ điều kiện thơng thường nghỉ 12 ngày/năm làm việc; phận làm việc mà có tính chất nguy hiểm độc hại có ngày nghỉ 14 đến 16 ngày tùy mức độ tính chất Như vậy, đây, chế độ nghỉ áp dụng chung cho đối tượng lao động nam LĐN, biết, LĐN có hạn chế lao động nam: sức khỏe yếu nam giới, mặt khác họ thực thiên chức làm mẹlàm vợ nên cần có thời gian nghỉ ngơi nhiều để tái sản xuất sức lao động Vì cho phép việc tăng thời gian nghỉ cho NLĐ nên xem xét tăng từ 14 ngày/năm làm việc với điều kiện thông thường công việc tăng khoảng 16 đến 18 ngày/ năm làm việc cho công việc mà mang tính chất nguy hiểm độc hại Trong thời gian nuôi nhỏ 12 tháng tuổi ni nhỏ LĐN sẽ hưởng trọn vẹn kì lương bên cạnh họ sẽ nghỉ 1h làm việc Trong mơ hình cơng việc hầu hết vận hành hoạt động dây chuyển sản xuất, thời gian di chuyển điều kiện lại không thuận tiện nên việc thực quy định khó thực thực tế, nên thay LĐN thay cách hưởng lương tính vào thành ngày nghỉ/tuần làm việc giúp đảm bảo dây chuyển sản xuất không gián đoạn mà bảo đảm quyền lợi cho LĐN NSDLĐ có nghĩa vụ hỗ trợ xây dựng nhà trẻ mầm non kể phần chi phí gửi trẻ hỗ trợ cho LĐN theo Điều 154 BLLĐ 2012 Nhưng vấn đề chưa thực hóa pháp luật chưa có văn pháp luật quy định cụ thể, thực tế cho thấy hầu hết nhà trẻ công lập, trường mầm non nhận trẻ từ đủ 18 tháng tuổi đến 24 tháng LĐN nghỉ thai sản tháng, tiếp tục nghỉ họ sẽ có nguy việc nguồn thu nhập, việc khiến LĐN phải gửi nhà trẻ tư nhân gây tâm lý khơng an tồn, áp lực làm việc Kể quy định việc 48 NSDLĐ phải lắp đặt cung cấp phòng trữ sữa, vắt sữa mẹ theo quy định Nghị định số 85/2015/NĐ - CP ngày 01/10/2015 không phù hợp với điều kiện thực tế nơi làm việc, không phù hợp với nhu cầu LĐN không phù hợp với khả NSDLĐ Nếu áp dụng có tư tưởng tiến giúp NLĐ nữ thực tốt việc làm mẹ việc làm chuyên môn rõ ràng điều bất cập doanh nghiệp làm điều này, doanh nghiệ p vừa nhỏ có LĐN thời kỳ cho bú NSDLĐ đối LĐN phải bảo đảm có đủ buồng tắm buồng vệ sinh phù hợp nơi làm việc theo khoản Điều 154 BLLĐ 2012,pháp luật hành quy định theo hướng giảm hơn, khơng bắt ép phải có loại buồng: buồng thay quần áo, buồng tắm, buồng vệ sinh, BLLĐ 2012 giảm xuống buồng Hiện luật pháp cho phép LĐN nghỉ việc để chăm sóc 15 đến 20 ngày tùy vào độ tuổi trẻ phù hợp với thực tế chưa phù hợp với tùy loại bệnh mà trẻ mắc phải mà cần phải điều trị dài ngày: tim, lao, phổi… Do đó, thiết nghĩ, việc quy định thời gian nghỉ cần phải dựa vào tình trạng sức khỏe bệnh tật đứa trẻ, bệnh nặng thời gian hưởng BHXH cần phải dài so với trường hợp ốm đau thường ngày Không nên cấm LĐN làm cơng việc thuộc danh mục cấm, thay vào các quan nhà nước nên nghiên cứu ban hành văn hướng dẫn cụ thể điều kiện tiêu chuẩn an toàn lao động, chế độ độc hại, chế độ bảo vệ để tiếp tục làm việc ngành thuộc danh mục mà đảm bảo an toàn Cần phải sửa đổi BLLĐ 2012 vấn đề phân biệt nhóm tuổi lao động Trước tiên cần thiết phải sửa đổi bổ sung quy định nguyên tắc bình đẳng, khơng phân biệt đối xử kể dựa yếu tố tuổi tác Thứ hai, cần có quy định xác định NLĐ lớn tuổi thuộc đối tượng để tiếp cận có số quyền định phù hợp Thứ ba, cần có quy định bảo vệ 49 việc làm cho đối tượng Và cuối có quy định sách khuyến khích doanh nghiệp nhận định giải sớm hợp lý với vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng lao động lớn tuổi 3.2 Một số giải phap nhằm nâng cao hiệu bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn 3.2.1 Tuyên truyền pháp luật Một hình thức nhằm tăng cường hiệu thực PLLĐ bảo vệ lao động nữ trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Thực tế cho thấy quỹ thời gian lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn hạn hẹp Ngồi làm việc nhà trường, họ phải chăm lo cho sống gia đình Họ thường khơng có thời gian khơng quan tâm đến việc tiếp cận thông tin pháp luật Do quyền lợi bị xâm phạm, khơng biết biết họ khơng có khả tự bảo vệ Do đó, giải pháp đặt thân lao động nữ phải có vốn hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ quyền lợi bị xâm phạm Cơng tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải nhằm đến đối tượng lao động nữ ban lãnh đạo nhà trường Theo đó, ban lãnh đạo trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn cần quan tâm, giải thích khó khăn, vướng mắc lao động nữ cách trực khuyến khích lao động nữ gửi tâm vào hòm thư góp ý đặt phận Có phá bỏ rào cản NSDLĐ lao động nữ để phát triển mối quan hệ Việc thực tuyên truyền pháp luật đến lao động nữ thực thơng qua nhiều hình thức như: khóa đào tạo; họp cơng đoàn Ngày nay, việc sử dụng điện thoại kết nối mạng internet dần trở nên phổ biến, việc thành lập trang trang web nhằm tư vấn pháp lý cho lao động nữ hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật nên phát triển Đồng thời, việc tuyên truyền pháp luật bảo vệ lao động nữ cần phải có phối hợp tổ chức cơng đồn 50 3.2.2 Đẩy mạnh hoạt động thương lượng tập thể, xây dựng thỏa ước lao động tập thể Quyền nghĩa vụ lao động nữ ghi nhận thỏa ước lao động tập thể, phương tiện pháp lý để bảo vệ lao động nữ Trên thực tế, tổ chức, quan có thỏa ước lao động tập thể thường vi phạm PLLĐ Tuy nhiên nay, hoạt động thương lượng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn tồn nhiều hạn chế như: Đại diện tập thể lao động nữ, tổ chức cơng đồn khơng thỏa thuận, thương lượng với NSDLĐ vấn đề tiền thưởng ngày lễ, tiền thưởng trường hợp NLĐ gắn bó với quan tổ chức 05 năm Đồng thời, thỏa ước lao động tập thể trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn cần ký kết NSDLĐ người đại diện lao động nữ phận, nhóm cơng khai cho tồn thể NLĐ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn biết nội dung thỏa ước vấn đề như: thang lương, bảng lương, chế độ nghỉ ngơi, mức đóng BHXH,… Đó vấn đề NLĐ thực quan tâm Có vậy, tiếng nói, tâm tư hai bên đối phương lắng nghe đến thống cao 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động cơng đồn Cơng đồn tổ chức trị - xã hội đại diện cho tập thể lao động, cầu nối NSDLĐ NLĐ Với chức bảo vệ quyền lợi ích lao động nữ, cơng đồn tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành quy định PLLĐ Vì vậy, quan mà tổ chức cơng đồn vững mạnh quyền lợi lao động nữ đảm bảo xảy vi phạm Do cần phát huy vai trò tầm quan trọng cơng đồn Tuy nhiên, tùy trường hợp mà cơng đồn phải có phương thức hoạt động phù hợp, nội dung hoạt động khuyến khích lao động nữ phát huy lực thân Tuyên truyền, phổ biến sách pháp luật cho lao động nữ, đồng thời bảo vệ quyền lợi lao động nữ bị xâm phạm Cần thực việc chuyên trách 51 hóa hoạt động cán cơng đồn cấp sở Điều sẽ đẩy mạnh hoạt động cơng đồn cán cơng đồn làm việc kiêm nhiệm, ăn lương NSDLĐ sẽ khơng dám đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ Trong thời gian qua, Cơng đồn trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn thực tốt vai trò cầu nối NSDLĐ với nữ lao động Những băn khoăn, thắc mắc, đề xuất kiến nghị nữ lao động cơng đồn viên tích cực trao đổi với NSDLĐ Phối kết hợp với NSDLĐ tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan, du lịch nhằm nâng cao đời sống vật chất cho lao động nữ Tuy nhiên, tồn số bất cập như: Ban chấp hành cơng đồn Khoa, Phòng ban chưa xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu việc thăm hỏi, động viên NLĐ ốm đau, viện hay gia đình có chuyện vui, chuyện buồn; Vì vậy, việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơng đồn trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn cần thiết, nhằm thực tốt công tác nắm bắt tình hình đời sống lao động nữ việc định hướng tham gia giải vi phạm quyền lao động nữ PLLĐ Việt Nam quy định Cơng đồn cần tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực sách lao động nữ trường nhằm phát có biện pháp kịp thời để tránh tình trạng tái vi phạm xảy 3.2.4 Tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ lao động nữ Công tác thanh, kiểm tra giúp phát xử lý kịp thời vi phạm pháp luật sách bảo vệ lao động nữ, tạo sở cho việc xử lý vi phạm xác hiệu Tuy nhiên, công tác tra, kiểm tra việc thực chế độ sách pháp luật bảo vệ nữ lao động cần phối hợp nhiều quan, tổ chức nhằm phát hành vi vi phạm PLLĐ có chế tài xử lý phù hợp Đồng thời phát biểu bất hợp 52 lý sách, pháp luật với thực tiễn sản xuất để chỉnh sửa, bổ sung cho hợp lý nhằm nâng cao vị lao động nữ Mặt khác, công tác tra, kiểm tra doanh nghiệp nước ta chủ yếu theo chế kiểm tra định kỳ hàng tháng, hàng năm dẫn tới tình trạng doanh nghiệp sẽ hợp pháp hóa giấy tờ mặt luật định đối phó với quan chức Do vậy, đòi hỏi quan chức phải tiến hành kiểm tra đột xuất, bất ngờ doanh nghiệp để xử lý nghiêm túc hành vi vi phạm Đồng thời, ban hành chế kiểm tra, đánh giá trình độ tra viên lao động, có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo trình độ, chun mơn cho họ; có chế tài xử lý nghiêm khắc tra viên vi phạm Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơng tác an tồn, vệ sinh lao động để tạo sở cho doanh nghiệp tự kiểm tra đánh giá Nhìn nhận thật cách khách quan, công tác thanh, kiểm tra xử lý vi phạm địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn nói riêng chưa cơng khai, minh bạch Sự tham gia cán cơng đồn nữ công nhân lao động trường công tác kiểm tra dường khơng có Đồng thời, thực tế cho thấy phối hợp quyền địa phương quan nhà nước hạn chế Do vậy, để bảo vệ lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn cách toàn diện, cần phải tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra quan chức có thẩm quyền nâng cao vai trò cấp quyền địa phương 53 KẾT LUẬN Có thể khẳng định vai trò quan trọng phụ nữ trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước Khi tham gia vào quan hệ lao động, lao động nữ coi lao động đặc thù cần bảo vệ PLLĐ Việt Nam có quy định cụ thể thể sách ưu đãi Nhà nước nhóm lao động này, góp phần hỗ trợ họ cơng tác tìm kiếm việc làm, ổn định thu nhập, đảm bảo sức khỏe, tính mạng, danh dự nhân phẩm Tuy nhiên, bước vào thời kì tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế phủ nhận quy định PLLĐ bảo vệ lao động nữ bộc lộ hạn chế cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Vấn đề bảo vệ lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn đạt nhiều thành tựu; nhiên tồn nhiều hạn chế bất cập mà chưa có giải pháp nhằm giải vấn đề Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bao gồm nhiều vấn đề: chế tài xử lý thấp; tổ chức cơng đồn Trường chưa phát huy hết vai trò mình; hạn chế nhận thức nhiều lao động nữ Từ đó, cần phải đưa giải pháp nhằm nâng cao quyền lợi lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đẩy mạnh hoạt động cơng đồn; cơng tác thanh, kiểm tra phải công khai, minh bạch Đặc biệt, vấn đề bảo vệ lao động nữ cần phải có phối hợp chặt chẽ lao động nữ, nhà trường quan có thẩm quyền Với kết nghiên cứu, tìm hiểu trên, tơi mong báo cáo thực tập sẽ góp phần hồn thiện pháp luật để bảo vệ lao động nữ cách tốt nhất, quy định luật pháp sẽ ngày hoàn thiện thực tế sẽ có hiệu cao vấn đề bảo vệ lao động nữ tham gia vào quan hệ lao động 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội, Hiến pháp 2013 Quốc hội, Bộ luật lao động 2012 Quốc hội, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 Bộ lao động Thương binh xã hội, Thông tư số 25/2013/TTBLĐTBXH ngày 18/10/2013 Bộ lao động Thương binh xã hội hướng dẫn thực chế độ bồi dưỡng vật người lao động làm việc điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại Bộ lao động Thương binh xã hội, Thông tư 26/2013/TT – BLĐTBXH ngày 18/10/2013 Bộ lao động thương binh xã hội ban hành danh mục công việc không sử dụng lao động nữ Chính phủ, Nghị định số 05/2015/NĐ - CP ngày 12/01/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung BLLĐ 2012 Bộ Tài chính, Thơng tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 Bộ tài hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Bộ lao động thương binh xã hội, Thông tư số 23/2015/ TT – BLĐTBXH ngày 23/6/2015 Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực số điều tiền lương 10 Chính phủ, Nghị định 85/2015/ NĐ – CP ngày 01/10/2015 Chính phủ quy định chi tiết số điều BLLĐ sách lao động nữ ... QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ, THỰC TIỄN THỰC THI BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH LẠNG SƠN 2.1 Khai niệm lao động nữ quyền lao động nữ 2.1.1... trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn tình hình lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn; - Phần II Quy định pháp luật bảo vệ quyền lao động nữ, thực tiễn thực thi bảo vệ quyền lao động. .. quát trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn; + Phân tích quy định pháp luật bảo vệ quyền lao động nữ; + Đánh giá thực trạng tình hình thực pháp luật bảo vệ quyền lao động nữ trường Cao đẳng Sư phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH LẠNG SƠN, THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH LẠNG SƠN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn