Giao an đại số toan 10 ca nam

57 9 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 18:16

giáo án đại số 10Chương I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢPBài 1. MỆNH ĐỀI. Mục đích yêu cầu:Thông qua bài học này học sinh cần:1.Về kiến thức:HS biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến.Biết ký hiệu phổ biến và ký hiệu tồn tại .Biết được mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương.Phân biệt được điều kiện cần và điều kiện đủ, giả thiết và luận. 2. Về kỹ năng: Biết lấy ví dụ về mệnh đề, mệnh đề phủ định của một mệng đề, xác định được tính đúng sai của một mệnh đề trong những trường hợp đơn giản. Nêu được mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương. Biết lập được mệnh đề đảo của một mệnh đề cho trước.3. Về tư duy: Phát triển tư duy trừu tượng, tư duy khái quát hóa, tư duy lôgic,…4. Về thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê trong học tập, biết quan sát và phán đoán chính xác. Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 08/09/2019 Tiết dạy: MỆNH ĐỀ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Khái niệm mệnh đề, phủ định mệnh đề - Khái niệm mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương đương; điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần đủ   kí hiệu tồn   , phủ định mệnh có chứa kí hiệu phổ biến   kí hiệu - Kí hiệu phổ biến   tồn Kĩ năng: - Biết câu cho trước có mệnh đề hay khơng - Biết lấy ví dụ mệnh đề, xét tính sai mệnh đề, lập mệnh đề phủ định mệnh đề - Phát biểu mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương từ hai mệnh đề cho trước Xác định tính sai mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương - Lập mệnh đề đảo mệnh đề - Phát biểu mệnh đề dạng điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần đủ - Chứng minh định lí phản chứng Thái độ:Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống Định hướng hình thành lực: 4.1 Năng lực chung - Năng lực hợp tác - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tương tác nhóm cá nhân - Năng lực vận dụng quan sát - Năng lực tính tốn 4.2 Năng lực chun biệt - Năng lực tìm tòi sáng tạo - Năng lực vận dụng kiến thức thực tiễn II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên Hệ thống câu hỏi kiến thức học số dự kiến câu trả lời học sinh, chọn lọc số tập thông qua phiếu học tập Chuẩn bị học sinh +Chuẩn bị nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn giáo viên chuẩn bị tài liệu, bảng phụ, kiến thức liên quan + Ôn lại loại câu: khẳng định, phủ định, câu hỏi, câu cảm thán… + Ơn lại kiến thức số học, hình học ở lớp III CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A GIỚI THIỆU (HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG) B NỘI DUNG BÀI HỌC: C LUYỆN TẬP Bài Trong câu sau, câu mệnh đề; câu mệnh đề chứa biến? a) Huế thành phố Việt Nam b) Có phải Sơng Hương chảy ngang qua thành phố Huế ? c) Chán quá! d) + 81 = 25 e) Bạn có rỗi tối khơng ? f) x + = 11 - Gv giao nhiệm vụ TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm đứng chỗ trả lời - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Bài Hãy lập mệnh đề phủ định mệnh đề sau xét tính đúng, sai của chúng A) n  N: x  x  �0 B) x �Q ,x2 = C) x  R: (x – 1)2 ≠ x – D) x �R : x  x - Gv giao nhiệm vụ: Phát phiếu học tập giao nhiệm vụ cho nhóm: Nhóm 1, 2: Câu A, B Nhóm 3,4: Câu C, D - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải * Trắc nghiệm: Câu : Câu sau mệnh đề ? A Bạn ? B Số 12 số lẻ C Anh học trường ? D Hoa Hồng đẹp quá! Câu 2: Câu sau không mệnh đề ? A Ăn phở ngon! B Hà Nội thủ đô Thái Lan C Số 12 chia hết cho D 33  Câu 3: Phủ định mệnh đề: “ Dơi loài chim” mệnh đề đây? A Dơi lồi có cánh B Chim loại với dơi C Dơi loài chim D Dơi loại chim ăn trái A�B Câu 4: Mệnh đề A Nếu B A phát biểu nào? B Có B có A C Nếu A B D B suy A Câu 5: Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng? A Nếu a �b a �b B Nếu tam giác có góc C Nếu em cố gắng học tập em thành công Câu 6: Trong mệnh đề A Tam giác B x ABC cân chia hết cho A�B � �x D Nếu a 60 tam giác tam giác chia hết cho sau đây, mệnh đề có mệnh đề đảo sai ? Tam giác ABC có hai cạnh chia hết cho TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang a chia hết cho Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… � AB ABCD CD C D hình bình hành ABCD hình chữ nhật song song với $ = B� = C� = 900 �A P (n) Câu 7: Với giá trị n sau mệnh đề chứa biến đúng? A 48 B C D 88 = “n chia hết cho 12” mệnh đề Câu 8: Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng? A " x �N : x chia hết cho B $x �R : x < C " x �R : x > D $x �R : x > x Câu 9: Cho mệnh đề: Nếu a  b chia hết cho c a b chia hết cho c ” Phát biểu mệnh đề điều kiện đủ A Điều kiện đủ để a  b chia hết cho c a b chia hết cho c B Điều kiện đủ để a b chia hết cho c a  b chia hết cho c C Nếu a b chia hết cho c a  b chia hết cho c D a b chia hết cho c điều kiện đủ để a  b chia hết cho c Câu 10: Trong mệnh đề tương đương sau đây, mệnh đề sai ? A B C D n n số nguyên lẻ chia hết cho ABCD ABC � n2 � số nguyên lẻ n tổng chữ số hình chữ nhật tam giác � AC = BD � AB = AC chia hết cho � C = 60 - Gv giao nhiệm vụ - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải D VẬN DỤNG, TÌM TỊI, MỞ RỘNG Bài 1.Lập mệnh đề phủ định mệnh đề sau: a) x�R : x  b) x�R : x  x c) x�Q : 4x  1 d) x�R : x  x   e) x�R : x  x   f) x�R : x  2 g) n�N, n  không chia hết cho h) n�N, n  2n số nguyên tố i) n�N, n  n chia hết cho Baøi 2.Cho P  n : “n số chẵn” k) n�N, n  số lẻ Q  x : “ n  số chẵn” TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… Phát biểu chứng minh định lý “ n ��, P  n  � Q  n  ” Ngày soạn: 16/09/2019 Tiết dạy: TẬP HỢP – CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu nắm khái niệm tập hợp; tập hợp nhau; tập con, tập rỗng - Hiểu nắm cách tìm giao hai tập hợp; hợp hai tập hợp; hiệu hai tập hợp; phép lấy phần bù tập Kĩ năng: - Biết cách diễn đạt khái niệm ngôn ngữ mệnh đề - Biết cách xác định tập hợp cách liệt kê phần tử tính chất đặc trưng - Biết tìm giao, hợp, hiệu phần bù tập hợp cho trước Thái độ: - Tích cực tham gia nhiệm vụ học tập lớp, khẳng định giá trị thân thông qua hoạt động học tập - Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống Định hướng hình thành lực: 4.1 Năng lực chung - Năng lực hợp tác - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tương tác nhóm cá nhân - Năng lực vận dụng quan sát - Năng lực tính tốn 4.2 Năng lực chun biệt - Năng lực tìm tòi sáng tạo - Năng lực vận dụng kiến thức thực tiễn II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Hệ thống câu hỏi kiến thức học số dự kiến câu trả lời học sinh - Chọn lọc số tập thông qua phiếu học tập Chuẩn bị học sinh - Chuẩn bị nội dung liên quan đến học theo hướng dẫn giáo viên TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… - Ôn lại kiến thức học III CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: A GIỚI THIỆU (HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG) B NỘI DUNG BÀI HỌC: C LUYỆN TẬP Bài 1: Viết tập sau cách liệt kê phần tử A= { x  �| 2x25x+2=0} B= {n  �| n bội 12 không vượt 100} E = {x  Z | |x| < } F = {x | x=3k với k  Z -4 < x < 12 } - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1, 2: câu A,B Nhóm 3, 4: câu C,D - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Bài 2: Viết tập sau theo cách tính chất đặc trưng A={2;3;5;7} B= {1;2} C={2;4;6;8; ;88;90} D={4;9;16;25} - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1, 2: câu A,B Nhóm 3, 4: câu C,D - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hồn thiện giải Bài 3: Tìm tất tập X cho: {1,2}  X  {1,2,3,4,5} - Gv giao nhiệm vụ - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải A   1, 0,1, 2,3, 4,5, 6 B   5, 3, 1,1,3,5, 7,9 Bài Cho Tìm tập hợp sau: A ∩ B; A \ B; B \ A; A U B - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1, 2: ý đầu Nhóm 3, 4: ý sau - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hồn thiện giải Bài 5.Cho A = { x ��| x < 7} B = {1; 2; 3; 6; 7; 8} a) A U B bằng: A {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8} B {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8} C � D {0; 1; 2; 3; 6; 7; 8} b) A ∩ B bằng: A {1; 2; 3; 6} B { 1; 2; 3; 6; 7} C {0; 1; 2; 3; 6; 7} D {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8} c) A \ B bằng: A {8} B {0;4; 5} d) B \ A bằng: A { 8} B {0;4; 5} C {4; 5} D � C {7; 8} - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1, 2: Câu a;c Nhóm 3, 4: Câu b;d TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang D {4; 5; 7} Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trả lời - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải D VẬN DỤNG, TÌM TỊI, MỞ RỘNG Bài 6: Hãy liệt kê phần tử tập hợp sau A    x; y | x2  y2 �2v�, x y�� Bài 7: Viết tập hợp sau cách nêu tính chất đặc trưng chúng a/ A = {1, 3, 9, 27, 81} b/ B = {3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4} c/C={3, 5, 7, 9} Ngày soạn: 20/09/2019 Tiết TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VÉC TƠ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu cách xác định tổng, hiệu hai véc tơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành, quy tắc trừ, tính chất trung điểm, tính chất trọng tâm Nhận biết khái niệm tính chất véc tơ tổng, véc tơ hiệu Kỹ Xác định vectơ tổng hai vectơ theo định nghĩa quy tắc hình bình hành Vận dụng quy tắc ba điểm, quy tắc trừ, quy tắc hình bình hành, tính chất trung điểm trọng tâm để chứng minh đẳng thức véc tơ giải số toán đơn giản 3.Thái độ Hứng thú, tích cực tham gia hình thành kiến thức Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác Định hướng lực hình thành: Biết quy lạ quen, tư vấn đề toán học cách logic II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên Giáo án, sách giáo khoa, phiếu câu hỏi Học sinh Ôn lại cũ, làm tập theo hướng dẫn giáo viên III CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC : GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI HỌC LUYỆN TẬP TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… Câu Cho điểm phân biệt A, B, C Đẳng thức sau ? uuu r uuur uuu r uuu r uuu r uuur uuu r uuur uuur uuu r uuu r uuur AB  BC  CA AB  CB  AC AB  BC  AC AB  CA  BC B C D A uuu r uuur Câu Cho hình bình hành ABCD tâm O Khi OA  BO  uuur uuu r uuur uuur uuur uuur A OC  OB B AB C OC  DO D CD Câu Gọi B trung điểm đoạn thẳng AC Đẳng thức sau đúng? uuu r uuur uuu r uuu r r uuu r uuur BA , BC hướng AB  CB  BA  BC A B C Hai véc tơ D uuur uuur r AB  BC  uuuu r uuur uuur uuur uuur MN  PQ  RN  NP  QR vectơsau: Câu Chỉ ravectơtổng uuuu r uuuu r uuur uuur MQ MN MR MP B C D A uuu r uuur AB  AC  Câu Cho tam giác ABC cạnh a Khi A a B a C 2a D a Câu Cho điểm A, B, C , O Đẳng thức sau đúng? uuu r uuu r uuu r uuu r uuu r uuu r uuu r uuur uuur uuu r uuu r uuur OA  OB  BA AB  OB  OA AB  AC  BC OA  CA  CO A B C D Câu Cho tam giác ABC có M , N , D trung điểm AB, AC , BC Khi đó, uuur vectơ đối vectơ DN là: uuuur uuur uuur A AM , MB, ND uuur uuur uuur B MA, MB, ND uuu r uuu r uuur uuuur C MB, AM uuur uuuur uuuur uuur D AM , BM , ND Câu Kết tốn tính : AB  CD  AD là: uuur uuur uuu r r BD  A CB B C D AD Câu Cho lục giác ABCDEF O tâm Đẳng thức đẳng thức sai? uuu r uuur uuur r uuur uuur uuur OA  OC  EO  A B BC  EF  AD uuu r uuu r uuu r uuur uuu r uuur uuur r C OA  OB  EB  OC D AB  CD  EF  uuu r uuur OA  BO  Câu 10 Cho hình vng ABCD cạnh a , tâm O Khi đó: A a B 2a a C D 2a - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1, 2: Câu 1;2;3;9;10 Nhóm 3, 4: Câu 4;5;6;7;8 - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trả lời - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG Bài 1.Cho tứ giác ABCD Gọi M, N trung điểm AD BC O trung điểm MN Chứng minh đẳng thức sau: uuu r uuur uuur uuur AB  DC  AC  DB a uuu r uuu r uuur uuur r b OA  OB  OC  OD  Bài 2.Cho điểm A, B, C, D, E, F mặt phẳng Chứng minh: TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… uuu r uuur uuur uuu r uuu r uuur uuu r uuur uuu r AB  CD  AD  CB AB  CD  EA  ED  CB a u uur uuu r uuur uuur uuur uuur uuurb uuur uuu r c AD  BE  CF  AE  BF  CD  AF  BD  CE Bài 3.Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) a Xác Puu thỏa sau: uuuđịnh u r ucác uu r điểm uuu r M, uuurN, u r uumãn ur ucác uur hệuuthức ur uu u r OM  OA  OB , ON  OB  OC , OP  OC  OA uuuu r uuur uuu r r b Chứng minh: OM  ON  OP  Ngày soạn: 28/09/2019 Tiết CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP ĐỐI VỚI TẬP HỢP SỐ I Mục tiêu bài: Kiến thức: - Nắm tập hợp số học - Nắm vững khái niệm khoản, đoạn, nửa khoảng Kỹ năng: - Tìm hợp, giao, hiệu khoảng, đoạn biểu diễn chúng trục số Thái độ: - Rèn tư logic , thái độ nghiêm túc - Tích cực, chủ động, tự giác chiếm lĩnh kiến thức, trả lời câu hỏi Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: + Năng lực tự học: Học sinh xác định đắn động thái độ học tập;tự đánh giá điều chỉnh kế hoạch học tập; tự nhận sai sót cách khắc phục sai sót +Năng lực giải vấn đề : Biết tiếp nhận câu hỏi, tập có vấn đề đặt câu hỏi + Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc thân trình học tập vào sống; trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân cơng nhiệm vụ cụ thể cho thành viên nhóm TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… + Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tơn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực giao tiếp + Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ nhóm, trách nhiệm thân đưa ý kiến đóng góp hồn thành nhiệm vụ chủ đề +Năng lực sử dụng ngơn ngữ: Học sinh nói viết xác ngơn ngữ Tốn học + Năng lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông - Năng lực chuyên biệt: + Năng lực tự học + Năng lực giải vấn đề + Năng lực sử dụng ngôn ngữ II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: +/ Soạn giáo án học +/ Chuẩn bị phương tiện dạy học: Phấn, thước kẻ, phiếu học tập Học sinh: +/ Đọc trước bài, ôn lại kiến thức học +/ Kê bàn để ngồi học theo nhóm III Chuỗi hoạt động học GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI HỌC LUYỆN TẬP Bài 1: Cho tập: A   x �R : 3 �x �2 B   x �R :  x �7 C   x �R : x  1 D   x  R : x 5 Dùng kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết lại tập hợp - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1, 2: câu A,B Nhóm 3, 4: câu C,D - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Bài 2:Xác định tập hợp A  B, A  B, A \ B, CR A biểu diễn chúng trục số, biết: a) A = (- 2; 5]; B = [- 5; 9); c) A = [1; + ), B = (- 3; 7); b) A = (- ; 7), B = [-1; = + ) d) A = (- ; -5), B = [-3; 11] - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1: câu a Nhóm 2: câu b Nhóm 3: câu c Nhóm 4: câu d - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Bài 3: Cho A =  2;3 B   m  1; m  1 Tìm tất giá trị m để - Gv giao nhiệm vụ - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang A �B  � Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… * Trắc nghiệm: A   7,  ; B   2,9 Câu 2: Cho Khi A �B là:  7,  � 2,9  7,9   7,9  7,9  A B C D X = ( - �;2] �( 6;+�) Khẳng định sau đúng? Câu Cho tập hợp X = ( - �;2] X = ( - 6;+�) X = ( - �;+�) X = ( - 6;2] A B C D A = [1;4], B = ( 2;6) C = ( 1;2) Câu Cho Xác định X = A �B �C X = [1;6) X = ( 2;4] X = ( 1;2] A B C D X = � A = [- 4;4] �[ 7;9] �[1;7) Câu Cho tập hợp Khẳng định sau đúng? A = [- 4;7) A = [- 4;9] A = ( 1;8) A = ( - 6;2] A B C D A = ( - �;- 2], B = [ 3;+�) C = ( 0;4) X = ( A �B) �C Câu Cho Xác định X = [ 3;4) X = ( - �;4) X = [- 2;4) B C D X = [- 3;2) Câu Cho tập Phần bù X � tập tập sau? A = ( - 3;2] B = ( 2;+�) C = ( - �;- 3] �( 2;+�) D = ( - �;- 3) �[ 2;+�) A B C D A X = [ 3;4] A = [- 3;7) B = ( - 2;4] Câu Cho hai tập hợp Xác định phần bù B A C B = [- 3;2) �[ 4;7) C B = ( - 3;2) �[ 4;7] C B = ( - 3;2] �( 4;7] C B = [- 3;2] �( 4;7) A A B A C A D A A = ( - 4;3) B = ( m- 7;m) Câu Cho hai tập hợp Tìm giá trị thực tham số m để B �A A m�3 B m�3 C m= D m> A = ( - �;m] B = ( 2;+�) Câu 10 Cho hai tập hợp Tìm tất giá trị thực tham số m� m� A m> B C D m> m để A �B = � - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1, 2: Câu 1;2;3;4;9 Nhóm 3, 4: Câu 5;6;7;8;10 - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trả lời - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG A = ( m- 1;5) B = ( 3;+�) Bài Cho hai tập hợp Tìm tất giá trị thực tham số Bài Cho A = ( - �;m) Ngày soạn: 30/09/2019 Tiết B = [ 3m- 1;3m+ 3] Tìm tất giá trị thực tham số m m để A \ B = � để A �C�B TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VÉC TƠ(tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu cách xác định tổng, hiệu hai véc tơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành, quy tắc trừ, tính chất trung điểm, tính chất trọng tâm Nhận biết khái niệm tính chất véc tơ tổng, véc tơ hiệu Kỹ Xác định vectơ tổng hai vectơ theo định nghĩa quy tắc hình bình hành TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 10 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… � 6x   4x  � � � x  �  x  25 8.Cho hệ bất phương trình: � (1) Số nghiệm nguyên (1) là: a) Vô số b) c) d) - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1, 2: câu 1,4,6,8 Nhóm 3, 4: câu 2,3,5,7 - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG Ngày soạn: 26/01/2020 Tiết 21 HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC I Mục tiêu 1/ Kiến thức: giúp HS vận dụng kiến thức học để giải số tập 2/ Kỹ năng: vận dụng lý thuyết để làm tập 3/ Thái độ: tập trung ,cẩn thận, biến lạ thành quen 4/ Định hướng phát triển lực: - Rèn luyện tư linh hoạt, sáng tạo thông qua việc biến đổi hệ phương trình - Năng lực tư lập luận tốn học - Năng lực mơ hình hóa toán học - Năng lực giải vấn đề toán học - Năng lực giao tiếp toán học - Biết mối liên quan toán học thực tiễn II.Chuẩn bị : GV: Chuẩn bị sẵn tập phiếu học tập HS: Ôn lại kiến thức học định lý Coosin định lý Sin III.Chuỗi hoạt động học GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI HỌC LUYỆN TẬP Bài 1: Một mảnh đất hình tam giác có cạnh dài 40m 30m,góc cạnh 600.Tính cạnh góc lại - Gv giao nhiệm vụ - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 43 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… Bài 2:Tính cạnh góc lại tam giác ABC trường hợp lại ; a/BC=109 ,B=33024’ C=66059’ b/BC=20,AC=13 A=67023’ - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1: câu a Nhóm 2: câu b - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hồn thiện giải uuu r uuur Bài 3Cho tam giác ABC có: AB.AC=2 AB AC =1 Khi diện tích tam giác ABC bằng: b/ a/ c/3 d/ Bài 4::Cho tam giác ABC có BC=12;CA=13 trung tuyến AM=8 Khi đódiện tích tam giác ABC là: 55 b/ a/ 55 55 c/ 55 d/ - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1: câu Nhóm 2: câu - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Bài 5: Gọi S diện tích tam giác ABC, hảy ghép mổi dòng ở bên trái với dòng bên phải để khẳng định đúng: a/cosA = 2S A/ bc b/sinA = b2  c  a 4S B/ c/cotanA = b  c2  a2 2bc C/ d/cotanA+cotanB+ cotanC= b2  c2  a 4S D/ - Gv giao nhiệm vụ - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hồn thiện giải * Trắc nghiệm Câu 1: Độ dài trung tuyến mc ứng với cạnh c ABC biểu thức sau b2  a c2  A b2  a c2  C B Câu 2: Tam giác ABC có cosB biểu thức sau đây? b2  c2  a2 2bc A B  sin B C cos( A + C TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 44  2b2  a   c a2  c2  b2 2ac D D b2  a  c2 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… Câu 3: Cho tam giác ABC có a2 + b2 – c2> Khi : A Góc C > 900 B Góc C < 900 C Góc C = 900 D Khơng thể kết luận góc C Câu 4: Chọn đáp án sai : Một tam giác giải biết : A Độ dài cạnh B Độ dài cạnh góc C Số đo góc D Độ dài cạnh góc � � Câu 5: Cho ABC với a = 17,4; B = 440 33 ' ; C = 640 Cạnh b ? A 16,5 B 12,9 C 15,6 D 22,1 � A = 680 12 ', B Câu 6: Tam giác ABC có � = 340 44 ', A B = 117 Tính AC ? A 68 B 168 C 118 D 200 Câu 7: Cho tam giác ABC, biết a = 13, b = 14, c = 15 Tính góc B ? A 590 49 ' B 530 ' C 590 29 ' D 620 22 ' Câu 8: Một tam giác có ba cạnh 52, 56, 60 Bán kính đường tròn ngoại tiếp là: 65 A B 40 C 32,5 65 D - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1, 2: câu 1,4,6,8 Nhóm 3, 4: câu 2,3,5,7 - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Ngày soạn: 10/02/2020 Tiết 22 GIẢI TAM GIÁC I Mục tiêu 1/ Kiến thức: giúp HS vận dụng kiến thức học để giải số tập 2/ Kỹ năng: vận dụng lý thuyết để làm tập 3/ Thái độ: tập trung ,cẩn thận, biến lạ thành quen 4/ Định hướng phát triển lực: - Rèn luyện tư linh hoạt, sáng tạo thông qua việc biến đổi hệ phương trình - Năng lực tư lập luận tốn học - Năng lực mơ hình hóa tốn học - Năng lực giải vấn đề toán học - Năng lực giao tiếp toán học - Biết mối liên quan toán học thực tiễn II.Chuẩn bị : GV: Chuẩn bị sẵn tập phiếu học tập HS: Ôn lại kiến thức học định lý Coosin định lý Sin III.Chuỗi hoạt động học GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI HỌC LUYỆN TẬP Bài 1: Cho tam giác ABC vng A có góc B = 50029’ độ dài cạnh BC=5 a) Tính số đo góc C TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 45 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… b) Tính độ dài cạnh lại c) Tính độ dài đường cao AH (Làm tròn đến độ xác phần trăm) - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1: câu a Nhóm 2,3: câu b.Nhóm 4: câu c - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Bài 2: Cho tam giác ABC vng B có độ dài cạnh BC = 5, AB = a) Tính độ dài AC đường cao BH b) Tìm số đo góc - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1,3: câu a Nhóm 2,4: câu b - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hồn thiện giải Bài 3:Giải tam giác ABC, biết: a) c= 14m ; A= 600 ; B= 400; c) c= 1200 ; A= 400 vaø c= 35m; b) b = 4,5m ; A= 300 ; C= 750 d) a= 137,5m ; B=830 ; C= 570 - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1: câu a Nhóm 2: câu b Nhóm 3: câu c Nhóm 4: câu d - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Bài 4: Giải tam giác (tính cạnh góc chưa biết) a) a=6,3; b=6,3, C=540 c) a=14, b=18, c=20 - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1,3: câu a Nhóm 2,4: câu b - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hồn thiện giải * Trắc nghiệm Câu 1: Cho tam giác ABC, biết a = 24; b = 13; c = 15 Tính góc A ? A 330 34 ' B 1170 49 ' C 280 37 ' D 580 24 ' � Câu 2: Tam giác ABC có a = 8, c = 3, B = 600 Độ dài cạnh b ? A 49 B 97 C D 61 Câu 3: Tam giác với ba cạnh 6; 8; 10 có diện tích ? A 24 B 20 C 48 D 30 Câu 4: Tam giác với ba cạnh 3; 4; có bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ? TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 46 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… A B C D Câu 5: Cho tam giác ABC có a = 4; b = 6; c = Khi diện tích tam giác là: A 15 B 15 C 105 15 D � Câu 6: Cho điểm A(1, 1); B(2, 4); C(10, –2) Góc BAC bao nhiêu? A 900 B 600 C 450 D 300 Câu 7: Cho điểm A(1; –2), B(–2; 3), C(0; 4) Diện tích ABC ? 13 A B 13 C 26 13 D Câu 8: Tam giác ABC có a = 6; b  ; c = M điểm cạnh BC cho BM = Độ dài đoạn AM ? A B C 108 D - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1, 2: câu 1,4,6,8 Nhóm 3, 4: câu 2,3,5,7 - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Ngày soạn: 17/02/2020 Tiết 23: I.Mục tiêu BẤT PHƯƠNG TRÌNH DẠNG TÍCH, THƯƠNG 1- Về kiến thức: Nắm khái niệm dấu tam thức bậc 2- Về kỹ năng:- Phải tìm nghiệm tam thức bậc - Áp dụng Định lý dấu tam thức bậc Lập BXD giải bất phương trình quy bậc nhất, hệ bất phương trình bậc 3- Về thái độ- tư duy: Rèn luyện tính cẩn thận, xác giải tốn cho học sinh Rèn luyện tư logic cho học sinh 4- Định hướng phát triển lực: - Rèn luyện tư linh hoạt, sáng tạo thông qua việc biến đổi hệ phương trình - Năng lực tư lập luận tốn học - Năng lực mơ hình hóa tốn học - Năng lực giải vấn đề toán học - Năng lực giao tiếp toán học - Biết mối liên quan toán học thực tiễn II.Chuẩn bị : GV: Chuẩn bị sẵn số tập để đưa câu hỏi cho học sinh TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 47 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… HS: Ôn lại kiến thức học BĐT III.Chuỗi hoạt động học GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI HỌC LUYỆN TẬP Bài 1: Xét dấu biểu thức sau: a) D  x  x  e) G  (3  x )( x  2) 2 b) E  x  x  e) H  x2 x3 c) F   x  x  g) I ( x  x  6)( x  1) 2x  - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1: câu a,b Nhóm 2: câu c,d Nhóm 3: câu e Nhóm 4: câu f - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hồn thiện giải Bài 2: Giải BPT sau: (25  x ) �0 (10  x ) d) 9x 1 2 e) x  4x    e) ( x  1)( x  3) x  x  2x 1  4x � f)  x x  9x2  1 g) x  x� x6 h) 3x  5 i)  x  x   8x 3(1  x) � 1 x j) x2  x   k) ( x  1)( x  3)  x - Gv giao nhiệm vụ - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải * Trắc nghiệm x  3x  �0 x2 Câu 1: Tìm tập nghiệm S bất phương trình S   �;  4 � ;  S   �;  4 � ; 2 A B S   4 ; 1 � ;  � S   4 ; 1 � ;  � C D Câu 2: Tìm tập xác định D hàm số y  3x  x  � 1� 1� �1 � � � � D  � ; 1� D  � ; 1� D� �; �� ;  � D� �; � � ;  � �C 3� 3� �3 �B � � � A D Câu 3: Cho bảng xét dấu x � �   f  x Hỏi bảng xét dấu bảng xét dấu biểu thức nào? TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 48 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… f  x  x  f  x    x2  x  f  x  x  f  x   6 x  x  A B C D Câu 4: Cho biểu thức f(x) = x – 4x + a số thức nhỏ Khẳng định sau đúng? f  a  f  a  f  a  �0 f  a  A B C D x 1 �0? Câu 5: Tập sau tập nghiệm bất phương trình x  x  A  1; 2 � 3; � B  1; 2 � 3; � C  �;1 � 2;3 D  �;1 � 2;3 x 8  2 Câu 6: Tìm tập nghiệm S bất phương trình  x  5� 5� � � S � �;  � � 1 ; 1 � ;  � S � �;  � � ;  � 2 � � � � A B � � �3 � S �  ; 2� S   �;   � 1 ; 1 �� ;  �� 2 � � � � C D x2  x  0 Câu 7: Tìm tập nghiệm bất phương trình sau x  16 S   �;0 � 16; � S   �; 4  � 2;4  A B S   4;  � 4; � S   �; 4  � 4; � C D � x  x  �0 � �1 � �1 Câu 8: Tìm tập nghiệm hệ bất phương trình �x �1 � S�  ;1� � � A � �  S� 1; �\ � 2� B �1 � S�  ; �� 0;1 � � C � 3� S� 1; � � � D - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1, 2: câu 1,4,6,8 Nhóm 3, 4: câu 2,3,5,7 - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm lên bảng trình bày - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Ngày soạn: 24/2/2020 Tiết 24 BẤT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH, THƯƠNG I Mục tiêu học: 1)Về kiến thức: *Ôn tập củng cố kiến thức chương: -Bất đẳng thức; -Bất phương trình hệ bất phương trình ẩn; -Dấu nhị thức bậc nhất; -Bất phương trình bậc hai ẩn; - Dấu tam thức bậc hai 2)Về kỹ năng: TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 49 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… -Vận dụng thành thạo kiến thức vào giải tốn bất đẳng thức, bất phương trình, dấu nhị thức bậc tam thức bậc hai 3) Về tư thái độ: -Rèn luyện tư logic, trừu tượng -Tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi Biết quan sát phán đốn xác, biết quy lạ quen Các lực hướng tới hình thành phát triển học sinh: - Năng lực hợp tác; Năng lực tự học, tự nghiên cứu; Năng lực giải vấn đề; Năng lực sử dụng công nghệ thông tin; Năng lực thuyết trình, báo cáo; Năng lực tính tốn II.Chuẩn bị : Hs : Nghiên cứu làm tập trước đến lớp Gv: Giáo án, dụng cụ học tập III Chuỗi hoạt động học GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI HỌC LUYỆN TẬP I Trắc nghiệm: 2x  Câu 1: Bất phương trình �x �1 � � �x � A � x 1  2x   �x ��1 � � �x � B � Câu 2: Tập nghiệm bất phương trình 3x  x  xác định nào? �x �1 � � �x  C �  2x  1  3x   �0 là: 2� � � � �;  ��� ; �� � 3� � � A � Câu 3: Nhị thức A f  x   2x  �2 1� � ; � B � � �x ��1 � � �x  D � �1 2� �2 �  ; � � ; �� � � C � � D �3 có bảng xét dấu nào? B C Câu 4: Điều kiện để tam thức bâc hai D f  x   ax  bx  c  a �0  lớn với x là: a 0 � � A � �0 a 0 a 0 a 0 � � � � � � B �  C �  D � �0 Câu 5: Bất phương trình 2x  5x  �0 có tập nghiệm 1� �1 � � � �  ;3� ; ��  ; ��  �; 3 ��  �;3 �� ��;  �� 3; � � � � 2 2 � � � � � � A � B C � D Câu 6: Cho bất phương trình 2x  3y  10 �0 Trong điểm A(-1;1), B(2;-2), C(1;-3) điểm thuộc miền nghiệm bất phương trình cho là: A điểm A B B có điểm A TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 50 C điểm B C D ba điểm A, B, C Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… 2x  x  1 Câu 7: Tập nghiệm bất phương trình  2x  x �0 là: 3; 1 � 0; �  3; 1 � 0;1 � 1; � B  �; 3 � 1;0 � 1; � 3; 1 � 1; � C  D  f x  2x   m   x  m  �0, x �R Câu 8: Tìm m để   A m  14 � � m2 B � A 14 �m �2 C 14  m  Câu 9: Suy luận sau đúng: ab ab0 � � �a  b � ac  bd � ac  bd �ac  bd � � � c  d c  d  c  d � � � A B C Câu 10: Tập nghiệm hệ bất phương trình A � B {1} �x  x  �0 � � x  �0 là: m  14 � � m2 D � ab � a b �  � cd c d D � D [1;1] C [1; 2] - Gv giao nhiệm vụ - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trình bày lên bảng - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải II Tự luận Câu 11: Giải bất phương trình sau: a) 2x  x  �0; b) 4x2   2x 2x  Câu 12 Tìm m để bất phương trình x  x  m  vô nghiệm 2 Câu 13 Tìm m để phương trình x  6mx   2m  9m  có nghiệm dương phân biệt? - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1: câu 11a; Nhóm 2: câu 11b; Nhóm 3: câu 12; Nhóm 4: câu 13 - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trình bày lên bảng - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Ngày soạn: 3/03/2020 Tiết 25 GIẢI TAM GIÁC VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ I Mục tiêu 1/ Kiến thức: giúp HS vận dụng kiến thức học để giải số tập 2/ Kỹ năng: vận dụng lý thuyết để làm tập 3/ Thái độ: tập trung ,cẩn thận, biến lạ thành quen TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 51 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… 4/ Định hướng phát triển lực: - Rèn luyện tư linh hoạt, sáng tạo thơng qua việc biến đổi hệ phương trình - Năng lực tư lập luận toán học - Năng lực mơ hình hóa tốn học - Năng lực giải vấn đề toán học - Năng lực giao tiếp toán học - Biết mối liên quan toán học thực tiễn II.Chuẩn bị : GV: Chuẩn bị sẵn tập phiếu học tập HS: Ôn lại kiến thức học định lý Coosin định lý Sin III.Chuỗi hoạt động học GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI HỌC LUYỆN TẬP Bài 1: Cho tam giác ABC biết a=21 cm, b=17 cm, c=10 cm a)tính diện tích S tam giác ABC chiều cao b)tính bán kính đường tròn nội tiếp r tam giác c)tính độ dài đường trung tuyến ma xuất phát từ đỉnh A tam giác - Gv giao nhiệm vụ - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trình bày lên bảng - Gv đánh giá, nhận xét, hồn thiện giải Bài2:Tam giác ABC có BC=a;CA=b; AB=c đường trung tuyến AM=AB=c CMR a)a2=2(b2+c2) b)sin2A=2(sin2B-sin2C) - Gv giao nhiệm vụ - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trình bày lên bảng - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Bài3:Giải tam giác ABC biết.a =14; b=18; c=20 Tính góc A;B;C tam giác ABC - Gv giao nhiệm vụ - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trình bày lên bảng - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 52 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… * Trắc nghiệm Câu 1: Tam giác ABC có AB=2cm, AC=1cm, =600 độ dài cạnh BC là: a)1cm b)2cm c)cm d)cm Câu 2: Tam giác ABC có AB =8cm, BC=10cm, CA=6cm đường trung tuyến AM tam giác ABC có độ dài là: a)4cm b)5cm c)6cm d)7cm Câu 3: Tam giác ABC có a=,b=,c=1.đường trung tuyến ma có độ dài là: a)1 b)1,5 c) d)2,5 Câu 4: Tam giác cạnh a nội tiếp đường tròn bán kính R Khi bán kính R bằng: a) b) c) d) uuu r uuur AB Câu 5: Cho tam giác ABC có: AB.AC=2 AC =1 Khi diện tích tam giác ABC bằng: a/ b/ c/3 d/ Câu 6: Cho tam giác ABC có BC=12;CA=13 trung tuyến AM=8 Khi đódiện tích tam giác ABC là: 55 55 55 a/ 55 b/ c/ d/ - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1-2: câu 1,2,3 Nhóm 3-4: câu 4,5,6 - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trình bày lên bảng - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Ngày soạn: 10/3/2020 Tiết 26 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG I/Mục tiêu: 1)Về kiến thức:  Nắm ĐN vectơ phương; vectơ pháp tuyến đường thẳng  Biết cách lập loại phương trình đường thẳng biết yếu tố đủ để xác định đường thẳng đó, trọng đến hai loại: + Phương trình tham số + Phương trình tổng quát  Nắm vững cách vẽ đường thẳng mặt phẳng toạ độ biết phương trình đường thẳng 2)Về kỹ năng: -Vận dụng thành thạo kiến thức vào viết phương trình tham số, phương trình tổng quát đường thẳng 3) Về tư thái độ: -Rèn luyện tư logic, trừu tượng -Tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi Biết quan sát phán đốn xác, biết quy lạ quen Các lực hướng tới hình thành phát triển học sinh: TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 53 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… - Năng lực hợp tác; Năng lực tự học, tự nghiên cứu; Năng lực giải vấn đề; Năng lực sử dụng cơng nghệ thơng tin; Năng lực thuyết trình, báo cáo; Năng lực tính tốn II.Chuẩn bị : Hs : Nghiên cứu làm tập trước đến lớp Gv: Giáo án, dụng cụ học tập III Chuỗi hoạt động học GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI HỌC LUYỆN TẬP Bài 1:Viết phương trình tham số đường thẳng (d) trường hợp sau: a) (d) qua điểm M(2;1) có VTCP =(-2;0) b) (d) qua A(2;5) B(-2;1) c) (d) qua A(0;2) có VTPT d) (d) qua A(1;-1) có hsg k= - - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1: câu a; Nhóm 2: câu b; Nhóm 3: câu c; Nhóm 4: câu d - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trình bày lên bảng - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải    trường hợp sau: Bài 2: Viết phương trình tham số đường thẳng Q 2;1 a) Qua   song song với đường thẳng d có pt: x  y   P 1;1 b) Qua  vng góc với đường thẳng d có pt: x  y   - Gv giao nhiệm vụ - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trình bày lên bảng - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải * Trắc nghiệm Câu Một đường thẳng có vectơ phương? A Một vectơ B Hai vectơ C Ba vectơ D Vô số vectơ �x   2t � �y  1  t có tọa độ vectơ phương là: Câu Chor đường thẳng có phương trình r r r u   3; 1 u   1;3 u   2; 1 u   1;  A B C D �x   2t � Câu Cho đường thẳng có phương trình �y  1  3t có tọa độ vectơ pháp tuyến là: r r r r u   4; 1 u   1;  u   2;3 u   6; 4  A B C D � x = 1- t D :� � � y = + 2t � Câu 4: Hệ số góc k đường thẳng TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 54 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… A k = k= k =- D k = - r A ( - 2;- 3) u = ( - 2;1) Câu 5: Đường thẳng d qua điểm có VTCP có phương trình � � � � x = - - 3t x = - 2+ t x = - - 2t x = - - 2t � � � � � � � � � � � � y = 1- 2t y = - - 2t y = - 3+t y = 1- 3t A � B � C � D � Câu 6:Viết phương trình tham số đường thẳng qua điểm A(3 ; 1) B(1 ; 5) B  x 3  t  A  y   3t C  x 3  t  B  y   3t C  x 1  t  y 5  3t   x 3  t  D  y   3t Câu 7:Viết phương trình đường thẳng qua điểm A(0 ; 5) B(3 ; 0) x y  1 A  x y  1 x y  1 C x y  1 D  x 4t  C  y 3t  x 4t  D  y 1  3t B Câu 8:Viết phương trình tham số đường thẳng qua điểm O(0 ; 0) song song với đường thẳng  : 3x  4y  0  x 3t  A  y  4t  x  3t  B  y 4t Câu 9:Viết phương trình tham số đường thẳng (D) qua điểm A(1 ; 2) vng góc với đường thẳng  : 2x  y  0  x t  A  y 4   2t  x   t  B  y 2  t C  x 12  5t  y 3  6t   x   2t  y 2  t   x 1  2t  D  y 2  t Câu 10:Cho đường thẳng  : Điểm sau nằm  ? A (7 ; 5) B (20 ; 9) C (12 ; 0) D (13 ; 33) - Gv giao nhiệm vụ - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trình bày lên bảng - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Ngày soạn: 17/3/2020 Tiết 27 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC I.Mục tiêu: 1)Về kiến thức: - Xác định chiều dương ,chiều âm đường tròn định hướng ,một cung ,góc lượng giác,biểu diễn cung lượng giác đ ường tròn lựong giác - Tích cực hoạt động ,trả lời câu hỏi 2)Về kỹ năng: -Vận dụng thành thạo kiến thức để xác định cung góc lượng giác 3) Về tư thái độ: -Rèn luyện tư logic, trừu tượng -Tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi Biết quan sát phán đốn xác, biết quy lạ quen TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 55 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… Các lực hướng tới hình thành phát triển học sinh: - Năng lực hợp tác; Năng lực tự học, tự nghiên cứu; Năng lực giải vấn đề; Năng lực sử dụng cơng nghệ thơng tin; Năng lực thuyết trình, báo cáo; Năng lực tính tốn II.Chuẩn bị : Hs : Nghiên cứu làm tập trước đến lớp Gv: Giáo án, dụng cụ học tập III Chuỗi hoạt động học GIỚI THIỆU NỘI DUNG BÀI HỌC LUYỆN TẬP Bài 1: Đổi số đo cung sau rad, với độ xác đến 0,0001 a) 200 b)40025’ c)-270 d)-53030’ - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1: câu a; Nhóm 2: câu b; Nhóm 3: câu c; Nhóm 4: câu d - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trình bày lên bảng - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Bài 2: Đổi số đo cácgóc độ,phút, giây 5 a) b) 12 c)-5 d) - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1: câu a; Nhóm 2: câu b; Nhóm 3: câu c; Nhóm 4: câu d - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trình bày lên bảng - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Bài 3: Một đường tròn có bán kính 15cm tìm độ dài cung đường tròn có số đo a) b)250 c)400 d)3 - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1: câu a; Nhóm 2: câu b; Nhóm 3: câu c; Nhóm 4: câu d - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trình bày lên bảng - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải Bài 4: Trên đường tròn lượng giác, biểu diễn cung có số đo tương ứng a) b)2400 c) d)7650 - Gv giao nhiệm vụ: Nhóm 1: câu a; Nhóm 2: câu b; Nhóm 3: câu c; Nhóm 4: câu d - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trình bày lên bảng - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải * Trắc nghiệm Câu 1: Đổi sang rad góc có số đo 1080 a) b) Câu 2: Đổi rad thành độ a)1100 b)2220 c) d) c)3330 d)4440 TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 56 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường ……………………………………………………………………………………………………………… Câu 3: Trên đường tròn có bán kính R=5cm.độ dài cung có số đo a)15cm b)10cm c)3cm d)3,1416cm Câu 4: Cho góc x thoả 000 Câu 5: Cho góc x thoả 900sin90014’ c) tan450>tan460 d) cot1280>cot1260 Câu 7: Giá trị biểu thức P = msin00 + ncos00 + psin900 bằng: a) n – p b) m + p c) m – p d) n + p Câu 8: Giá trị biểu thức Q = mcos900 + nsin900 + psin1800 bằng: a) m b) n c) p d) m + n Câu 9: Giá trị biểu thức A = a2sin900 + b2cos900 + c2cos1800 bằng: a) a2 + b2 b) a2 – b2 c) a2 – c2 d) b2 + c2 Câu 10: Giá trị biểu thức S = – sin2900 + 2cos2600 – 3tan2450 bằng: a) 1/2 b) –1/2 c) d) - Gv giao nhiệm vụ - Thực hiện: Các nhóm thảo luận, hoạt động nhóm - Báo cáo kết quả: Đại diện nhóm trình bày lên bảng - Gv đánh giá, nhận xét, hoàn thiện giải TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 57 ... hàm số hàm số cho bốn phương án A, B, C, D sau đây? x y -� +� +� +� -5 2 A y =- x + 4x - B y = x - 4x - Câu 10 Đồ thị hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số. .. hết cho h) n�N, n  2n số nguyên tố i) n�N, n  n chia hết cho Baøi 2.Cho P  n : “n số chẵn” k) n�N, n  số lẻ Q  x : “ n  số chẵn” TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang Giáo viên: Nguyễn Thị... tam giác ABC cạnh a Khi : A C AB  CA a AB  CA a Câu B D AB  CA  a AB  CA 0 Cho vectơ AB điểm C Có điểm D thỏa mãn AB  CD 0 TRUNG TÂM GDTX CHƯƠNG MỸ Trang 11 Giáo viên: Nguyễn Thị Hường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an đại số toan 10 ca nam, Giao an đại số toan 10 ca nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn