88 QUẢN lý CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH xã TRÊN UBND THỊ TRẤN VĨNH TRỤ ,HUYỆN LÝ NHÂN TỈNH HÀ NAM

47 4 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:02

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH PHẠM THỊ THÙY GIANG Lớp: CQ52/01.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ TRÊN UBND THỊ TRẤN VĨNH TRỤ ,HUYỆN LÝ NHÂN TỈNH HA NAM Chun ngành : Quản lý Tài cơng Mã số : 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS ĐÀO THỊ BÍCH HẠNH HA NỘI-2018 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên Phạm Thị Thùy Giang SV: Phạm Thị Thùy Giang i Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐÂU Chương3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOAN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ VĨNH TRỤ,HUYỆN LÝ NHÂN ,TỈNH HA NAM .4 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN VA QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ 1.1 Những lý luận chung ngân sách xã 1.1.1.Khái niệm ngân sách xã chi thường xuyên ngân sách xã 1.1.3 Vai trò chi thường xuyên ngân sách xã 1.1.4.Nội dung chi thường xuyên NSX 1.2.Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã 1.2.1.Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã 1.2.2.Nội dung quản lý chi thường xuyên ngân sách xã 1.2.3.Tổ chức chấp hành dự toán chi NSX 12 1.2.4.Quyết toán chi thường xuyên NSX 14 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHI THƯỜNG XUYÊN NSX TẠI UBND THỊ TRẤN VĨNH TRỤ,HUYỆN LÝ NHÂN,TỈNH HA NAM 15 2.1 Lịch sử phát triển ,cơ cấu tổ chức chức UBND thị trấn Vĩnh Trụ ,huyện Lý Nhân ,tỉnh Hà Nam 15 2.1.1.Lịch sử phát triển Thị Trấn Vĩnh Trụ,huyện Lý Nhân,tỉnh Hà Nam 15 2.1.2.Chức UBND thị trấn Vĩnh Trụ , Hưng Yên 15 2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 16 2.3 Nhiệm vụ chi định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách xã thị trấn Vĩnh Trụ 18 2.4.Phân tích đánh giá cơng tác quản lý chi thường xun NSX thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân,tỉnh Hà Nam SV: Phạm Thị Thùy Giang 19 ii Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.4.1.Thực trạng khâu lập dự toán chi thường xuyên NSX thị trấn Vĩnh Trụ ,Lý Nhân tỉnh Hà Nam 19 2.4.2.Thực trạng khâu chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách xã 23 2.4.3.Thực trạng khâu toán chi thường xuyên toán chi thường xuyên ngân sách xã thị trấn Vĩnh Trụ 32 2.5 Nhận xét đánh giá công tác quản lý chi thường xuyên NSX thị trấn Vĩnh Trụ 33 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOAN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ VĨNH TRỤ,HUYỆN LÝ NHÂN ,TỈNH HA NAM 35 3.1.MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ TẠI THỊ TRẤN VĨNH TRỤ,HUYỆN LÝ NHÂN TỈNH HA NAM 35 3.1.1 Mục tiêu 35 3.1.2 Định hướng công tác quản lý chi thường xuyên NSX thị trấ Vinh Trụ 35 3.2 MỢT SỐ Ý KIẾN ĐĨNG GĨP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ VĨNH TRỤ 36 3.2.1 Tăng cường xây dựng dự toán đầu năm, tổ chức chấp hành, tăng cường toán kịp thời 36 3.2.2 Thực chi đúng dự tốn, chi đúng nợi dung đúng mục đích 37 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tốn chi thường xun NSX 37 3.2.4 Tăng cường nâng cao bồi dường trình đợ chun mơn cho cán bợ tài xã 37 3.2.5 Tự tổ chức tra, kiểm tra xã thường xuyên 38 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 38 KẾT LUẬN 40 SV: Phạm Thị Thùy Giang iii Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài SV: Phạm Thị Thùy Giang iv Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN BHXH BHYT DQTV HĐND KBNN KTXH NSĐP NSNN NSTW NSX QLTCC TCC TCKH TCKT TP UBND SV: Phạm Thị Thùy Giang : Bảo hiểm thất nghiệp : Bảo hiểm xã hội : Bảo hiểm y tế : Dân quân tự vệ : Hội đồng nhân dân : Kho bạc Nhà nước : Kinh tế - xã hội : Ngân sách địa phương : Ngân sách Nhà nước : Ngân sách trung ương : Ngân sách xã : Quản lý tài cơng : Tài cơng : Tài – Kế hoạch : Tài – Kế toán : Thành phố : Ủy ban nhân dân v Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 2.1: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH 21 BẢNG 2.2 CHI CÔNG TÁC DÂN QUÂN TỰ VỆ - AN NINH TRẬT TỰ 24 BẢNG 2.3 : CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ 25 BẢNG 2.4: CHI SỰ NGHIỆP VĂN HĨA THƠNG TIN, ĐAI TRUYỀN THANH 26 BẢNG 2.5 : CHI SỰ NGHIỆP THỂ THAO 27 BẢNG 2.6 : CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ .28 BẢNG 2.7: CHI SỰ NGHIỆP XÃ HỘI 29 BẢNG 2.8: CHI QUẢN LÝ NHA NƯỚC, ĐẢNG, ĐOAN THỂ .30 SV: Phạm Thị Thùy Giang vi Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỞ ĐÂU 1.Tính cấp thiết đề tài Tên đề tài QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ TẠI UBND THỊ TRẤN VĨNH TRỤ.HUYỆN LÝ NHÂN,TỈNH HÀ NAM  Ngân sách xã (NSX) cấp cuối phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước (NSNN) NSX bao gồm tồn bợ khoản thu, nhiệm vụ chi quy định dự tốn mợt năm Hợi đồng nhân dân (HĐND) xã định giao cho Ủy ban nhân dân (UBND) xã thực nhằm đảm bảo chức nhiệm vụ quyền xã NSX có vai trò quan trọng đời sống người dân, đặc biệt người dân nông thơn Là mợt đơn vị hành Nhà nước cấp sở, quyền cấp xã trực tiếp giải mối quan hệ Nhà nước với nhân dân dựa quy định pháp luật Do vậy, NSX cơng cụ giúp cho quyền xã thực chức năng, nhiệm vụ Về nhiệm vụ chi ngân sách xã, Thông tư nêu rõ, phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh Nhà nước, sách, chế độ hoạt động quan Nhà nước, Đảng Cợng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội xã, phân cấp nhiệm vụ chi cho ngân sách xã, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét giao cho ngân sách xã thực nhiệm vụ chi sau: Chi đầu tư phát triển, gồm: Chi đầu tư xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từ nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách xã theo phân cấp cấp tỉnh theo lĩnh vực chi quy định; chi đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hợi xã từ nguồn huy đợng đóng góp từ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật SV: Phạm Thị Thùy Giang Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Luật đầu tư công cho dự án định, Hội đồng nhân dân xã định đưa vào ngân sách xã quản lý theo lĩnh vực chi quy định Các khoản chi thường xuyên, gồm: Chi quốc phòng: Chi thực chế đợ, sách lực lượng dân quân tự vệ khoản chi khác dân quân tự vệ thuộc nhiệm vụ chi ngân sách xã theo quy định Luật dân quân tự vệ; chi thực việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác nghĩa vụ quân khác thuộc nhiệm vụ chi ngân sách xã theo quy định Luật nghĩa vụ quân sự; khoản chi khác theo quy định pháp luật;Chi an ninh trật tự an tồn xã hợi: Chi tun truyền, vận động tổ chức phong trào bảo vệ an ninh, trật tự an tồn xã hợi địa bàn xã; khoản chi khác theo quy định pháp luật; chi nghiệp giáo dục: Hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo địa bàn xã; chi cho nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao cơng nghệ (khơng có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học công nghệ); Như ta nhìn thấy tầm quan trọng quản lý chi thường xuyên ngân sách nói chung quản lý tài cơng nói riêng có ý nghĩa tầm quan trọng vô lớn.Xuất phát từ cần thiết đó,bản thân tơi sinh viên chun ngành quản lý tài cơng,tơi nhận thấy tầm quan trọng tính cần thiết công tác quản lý chi thường xuyên đơn vị thực tập ,và định chọn đề tài “Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Thị Trấn Vĩnh Trụ ,huyện Lý Nhân,tỉnh Hà Nam” làm đề tài cho luận văn 2.Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn -Thứ nhất, làm rõ thống vấn đề lý luận ngân sách xã quản lý chi ngân sách xã - Thứ hai, rõ thực trạng tồn quản lý ngân sách một xã sở lý luận thống SV: Phạm Thị Thùy Giang Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Thứ ba, từ thực tiễn nêu trên, đưa nhóm giải pháp ngắn hạn dài hạn giúp phát huy mặt tiến bộ giải vấn đề tồn Đối tượng phạm vinghiên cứu: Đối tượng :UBND ThịTrấn Vĩnh Trụ ,huyện Lý Nhân ,tỉnh Hà Nam Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nội dung: quản lý chi NSX thị trấn Vĩnh Trụ ,Lý nhân,tỉnh Hà NAM Phạm vi không gian :hoạt độngquản lý chi NSX thị trấn Vĩnh Trụ ,Lý nhân,tỉnh Hà NAM Phạm vi thời gian: Hoạt động quản lý NSX giai đoạn từ năm 2015_2017 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp quan sát: Đến đơn vị thực tập, UBND xã Thanh Hà quan sát hoạt động diễn - Phương pháp vấn trực tiếp: Chủ đợng, tích cực tìm hiểu, nêu vấn đề thắc mắc, hỏi trực tiếp cán bợ tài đơn vị nghiệp vụ chuyên môn, cách thức làm việc thường ngày - Phương pháp phân tích - tổng hợp: Thu thập tồn bợ tài liệu liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu, phân loại để sử dụng, phân tích thay đổi - Phương pháp đối chiếu - so sánh: Đối chiếu số liệu qua năm tài liệu thu thập được, từ so sánh thay đổi 5.Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, nội dung luận văn kết cấu gồm chương: SV: Phạm Thị Thùy Giang Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chi nghiệp văn hóa thông tin khoản chi nhằm phục vụ cho đời sống tinh thần nhân dân xã, chi hỗ trợ cho nghiệp phát xã BẢNG 2.4: CHI SỰ NGHIỆP VĂN HĨA THƠNG TIN, ĐAI TRUYỀN THANH Đơn vị : Triệu đồng Nội dung Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Dự toán Thực hiện TH/DT(%) 45,12 50,59 112,12 56,272 42,802 76,06 46,848 57,792 84,56 Nguồn : Báo cáo toán chi giai đoạn 2015 – 2017 Nhìn chung năm 2016,2017 số dự tốn số thực tăng so với năm 2015.Do đời sống vật chất người dân địa bàn thị trấn ngày phát triển,lai nằm trung tâm huyện nên đời sống tinh thần người dân có xu hướng lên nhiều.Chính vậy,các khoản chi cho nghiệp VHTT giai đoạn 2015-2017 có thay đổi sau :năm 2015 dự tốn 45,12 ,năm 2016 dự toán 56,272 tăng 11,152 trđ tới thực lại giảm số thực chi năm 2015 50,59 số thực chi năm 2016 42,802,do năm 2016 có thay đổi cắt giảm người làm việc đài phát nên số thực giảm đi.Nhưng tới năm 2017 số thực chi tăng từ 42,802 lên 57,792 tương đương tăng 14,99 trd ( tăng 35%).Hằng năm,ban văn hóa thị trấn tổ chức hội diễn văn nghệ vào ngày kỉ niệm 8/3 ,2/9,ngày thành lập thị trấn ….Ngoài ra, khoản chi hỗ trợ sở vật chất cho nghiệp phát thị trấn phụ cấp cho người làm nhiệm vụ phát Nhìn chung, cấu chiếm tỉ trọng nhỏ tooeng chi thường xuyên nội dung chi khoản chi hợp lý Chi nghiệp thể thao BẢNG 2.5 : CHI SỰ NGHIỆP THỂ THAO SV: Phạm Thị Thùy Giang 26 Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Đơn vị : Triệu đồng Nội dung Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Dự toán Thực hiện TH/DT(%) 1,3 21,66 22,5 17,8 79,11 63,385 1056,42 Nguồn : Báo cáo toán chi giai đoạn 2015 – 2017 Từ bảng ta thấy khoản chi k ổn định năm.Tuy nhiên, dự toán thực chênh lệch nhiều ,điều chứng tỏ người quản lí khâu lập dự tốn chưa có kinh nghiệm nhiều lập dự toán khoản chi này.Cụ thể,năm 2015 số dự toán 6trd, số thực 1,3trd giảm 4,7tr đạt 21,66% so với dự toán ban đầu.Năm 2016, số dự toán 22,5tr ,số thực 17,8 giảm 4,7tr đạt so với dự toán ban đàu 79,11%.Năm 2017, số dự toán 6tr , số thực tăng lên 63,385 tăng 57,385 trđ hoàn thành vượt mức dự toán giao 1056,42%.Năm 2017, số thực vượt dự toán nhiều năm 2017,trên địa bàn thị trấn có tổ chức kỉ niệm 50 năm hội khỏe phù thị trấn ,nên khoản chi đầu tư nhiều năm.nhìn chung khoản chi chiếm tỷ trọng nhỏ tổng chi thường xuyên hợp lý.Người quản lý đưa dự toán cần chú trọng chút khâu lập dự toán dự toán số thực khơng q nhiều.Ngồi vẫn phải tiết kiệm chi đúng chi đúng đảm bảo theo quy định luật Ngân Sách Nhà Nước Chi nghiệp kinh tế Chi nghiệp kinh tế khoản chi dùng để tăng cường, trì hồn thiện sở hạ tầng kinh tế, kĩ thuật củaxã, để tạo tảng cho phát triển địa phương bao gồm chi cho nông lâm thủy lợi, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội , chi nghiệp kinh tế khác Chi nghiệp kinh tế một khoản chi khó lập dự tốn mợt số nhóm chi mang tính đợt xuất năm, khó dự tính trước SV: Phạm Thị Thùy Giang 27 Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài BẢNG 2.6 : CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ Đơn vị : Triệu đồng Nội dung Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Dự toán Thực hiện TH/DT(%) 131,6 180,13839 136,88 319,257 230,727237 72,27 110 210,402537 191,27 Nguồn : Báo cáo tốn chi giai đoạn 2015 - 2017 Ta thấy chi cho nghiệp kinh tế mục chi biến đợng khó lập dự tốn :năm 2015 số chi thực so với dự toán là136,88% so với dự toán , năm 2016 số thực dự toán 72,27% so với dự toán ban đầu, năm 2017 số chi thực so với dự tốn 191,27% vượt dư tốn ban đầu.Nó có biến động lớn thay đổi liên liên tục năm nên dự toán thực thường chênh nhiều.Cụ thể, năm 2015 số thực chi 180,13839 tăng lên năm 2016 230,727237 tức tăng 50,59trđ (tăng 28%),đến năm 2016 giảm từ 230,727237 xuống năm 2017 210,402537 tương đương giảm 20,32479( giảm 8,809%).Số thực dự toán năm 2015 tăng 36,88%,năm 2016 giảm 28,73 % ,năm 2017 tăng số thực lên 91,27% Thông qua việc tìm hiểu,thị rấn đà phát triển nhiều hợ dân địa bàn làm nghề nông nghệp.Năm 2017 năm thiên tai mưa bão ngập lụt nghiệp việc chi nơng lâm thuỷ lợi chú trọng.Từ mà năm 2017 năm có số thực chitrên dự tốn cho nghiệp kinh tế cao giai đoạn 2015-2017.Cũng mưa bão, ngập lụt phí khắc phục hậu thiên tai tăng cao Như ta thấy mợt khoản chi phức tạp khó quản lý,khó tính tốn dự toán khoản chi dẫn đến chên lệch dự tốn thực lớn vìthường mang tính phát sinh đợt xuất cơng tác quản lý chi phải cẩn thận, tránh tình trạng chi lãng phí mà khơng đúng mục đích.Như đòi hỏi người quản lý phải có kinh nghiệm khả xử lý tốt để hồn thành tốt cơng việc mợt cách hiệu Chi nghiệp xã hội SV: Phạm Thị Thùy Giang 28 Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chi nghiệp xã hợi khoản chi NSX nhằm giải vấn đề mang tính xã hợi phát sinh địa bàn gồm: chi hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ già yếu nghỉ việc,chi cứu tế xã hội,tặng quà cho ngừi cao tuổi,thăm hỏi gia đình sách hoạt động đảm bảo khác địa bàn thị trấn.Chi nghiệp xã hợi nhằm mục đích đền đáp lại mợt phần cơng sức người có cơng với đất nước, cống hiến cho nghiệp bảo vệ tổ quốc, trợ giúp người gặp khó khăn đời sống … Ngồi khoản chi đáp ứng nhu cầu chi phòng, chống tệ nạn xã hợi BẢNG 2.7: CHI SỰ NGHIỆP XÃ HỢI Đơn vị : Triệu đồng Nợi dung Dự tốn Thực hiện TH/DT(%) Năm 2015 108,77 210,52912 193,55 Năm 2016 168,566 135,143026 80,17 Năm 2017 115,617 111,102 96,1 Nguồn : Báo cáo toán chi giai đoạn 2015 - 2017 Qua bảng báo cáo ta thấy năm 2015 số dự toán thực có số chênh lệch cao ,số thực dự toán tăng 93,35% tương đương số thực 210,52912trd số dự tốn 108,77trd.Nguyên nhân năm 2015 việc chi sách xã hội chi phụ cấp người cao tuổi tăng mạnh Năm 2015 việc chi Chính sách xã hợi , sách hợ ngheo tăng dẫn tới chênh lệch thực dự tốn cao.Đến năm 2016 thắt chặt số chi lại làm số thực dự toán chênh lệch giảm 19,83% tương đương số thực 135,143026 số dự toán 168,566 , năm 2017 số thực số dự toán giảm 3,9% tương đương số thực 111,102 số dự toán 115,617 Tỷ lệ số thwujc số dự tốn biến đợng lên xuống chi nghiệp đảm bảo xã hội khoản chi màviệc tăng định mức chi trợ cấp, lương hưu hàng năm mà cán bợ tài xã khơng dự báo trước được, gây SV: Phạm Thị Thùy Giang 29 Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài khó khăntrongcơng tác lập dự tốn Khoản chi thay đổi theo năm,cần quản lý chặt chẽ để cơng tác chấp hành dự tốn gặp khơng gặp khó khăn đạt hiệu cao Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể Đây khoản chi chiếm tỷ trọng lớn khoản chi thường xuyên NSX, thường chiếm từ 50 - 70% tổng chi ngân sách xã Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đồn thể bao gồm khoản chi hoạt đợng quan Nhà nước, chi hoạt động Đảng quan đoàn thể khác như: Mặt trận Tổ quốc, Đồn Thanh niên Cợng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân.…chủ yếu chi tiền điện, nước, điện thoại, báo chí, vật tư văn phòng, hợi nghị khánh tiết, tiếp khách, sinh hoạt phí cán bợ xã BẢNG 2.8: CHI QUẢN LÝ NHA NƯỚC, ĐẢNG, ĐOAN THỂ Đơn vị: Triệu đồng Nội dung Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Dự toán Thực hiện TH/DT(%) 2010,154 2658,014211 132,22 3127,43966 2804,240419 89,67 2124,969 2337,569872 110 Nguồn : Báo cáo toán chi giai đoạn 2015 - 2017 Theo bảng ta thấy,khoản chi quản lý nhà nước ,đảng, đoàn thể chiếm tỷ trọng lớn tổng chi thường xuyên.Hầu khoản chi cho quản lý nhà nước đoàn thể hầu có số thực lớn dự tốn.Năm 2015 số dự toán 2010,154 tăng lên 2658,014211 thực ,số thực dự toán tăng 32,22%,năm 2017 số dự toán 2124,969 tăng lên 2337,569872 ,số thực dự tốn tăng 11%.Còn năm 2016 số dự tốn 3127,43966 số thực giảm 2804,240419,số thực tập dự toán giảm 10,33%.Sở dĩ tăng chi quản lý Nhà nước bao gồm khoản chi: chi lương, phụ cấp, chi mua sắm sửa chữa tài sản cho trụ sở khoản chi SV: Phạm Thị Thùy Giang 30 Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài khác chủ yếu chi lương cho cán bộ công chức xã, đại biểu HĐND xã.Cán bợ phòng TC – KT cho biết,năm 2016 năm màmức lương sở đượcđiều chỉnh tăng từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/thángtừ ngày 1/5/2016 theo nghị 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 Bên cạnhđó,trong năm 2016, 2017 Hội Nghịở xã tổ chức thường xuyênhơn nên hoạt đợng phí Đại biểu, khánh tiết, văn phẩm phát sinh nhiềuhơn hai nguyên nhân dẫn đến việc thực chi cho khoản tăng cao năm 2016, 2017so với năm 2015.Do đó, chi dành cho quản lý nhà nước năm 2016, 2017 tăng cao hợp lý.Tuy nhiên,năm 2016 dự toán cao số thực người đề dự tốn lớn nên thực thắt chặt nên làm khoản chi thực tế giảm tránh lãng phí,thất thực nhiệm vụ giao.Năm 2015 chênh lêch số thực dự toán 32,22 % chứng tỏ năm 2015 bộ máy quản lý khoản thu chưa chặt chẽ đẫn đến tình trạng thất lệch nhiều so với dự tốn đặt ra.Năm 2017 số thực dự tốn khơng đáng kể chứng tỏ năm2017 việc kiểm soát chi tiến hành hiệu Hằng năm hội nghị diễn nhiều,chi cho hợi nghị tiếp khách khoản chi khó quản lý,phức tạp dễ gây lãng phí thất thốt.Đòi hỏi người quan lý phải sát khâu ,thực theo đúng quy định ,chi đúng chi đủ tránh lãng phí,vì khơng đâu khác khoản chi lấy từ ngân sách nhà nước tạo gánh nặng cho xã hội Nhận xét ưu nhược điểm tồn tại cơng tác chấp hành dự tốn chi thường xuyên ngân sách xã tại địa bàn thị trấn Vĩnh Trụ Ưu điểm - Các khoản chi thường xuyên ngân sách xã chấp hành theo quy định - Xã cố gắng tiết kiệm một số khoản chi chi thường xuyên nhằm tránh lãng phí cho NSNN SV: Phạm Thị Thùy Giang 31 Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Nhược điểm -Khơng phải tất cáckhoản chi hi đúng chi đủ,một số khoản chi chưa rõ ràng,cụ thể như;chi khác hay chi cho nghiệp giáo dục - Người quản lý chưa sát nghiên cứu chưa có kinh nghiệm dự tốn nhiều khoản chi dẫn đến chênh lệch cao số dự toán với số thực 2.4.3.Thực trạng khâu toán chi thường xuyên toán chi thường xuyên ngân sách xã tại thị trấn Vĩnh Trụ - Trước ngày 31/12 kế toán xã tiến hành kiểm tra đối chiếu, chỉnh số liễu, xử lí nghiệp vụ phát sinh -rong tháng rà soát khoản chi theo dự án Trước khóa sổ kế tốn cần đối chiếu với KBNN để đảm bảo khoản chi hoạch toán đầy đủ, xác - Thời gian điều chỉnh tốn đến hết ngày 31/1 năm sau -Sau hoàn tất viêc điều chỉnh tốn năm, bợ phận NSX có trách nhiệm lập báo cáo tốn NSX, gửi cho phòng TC- KH huyện Mặt đạt - Đảm bảo thực đầy đủ chế đợ kế tốn, kiểm toán, báo cáo kế toán, toán NSNN theo luật định, cơng tác khóa sổ kế tốn theo chế độ quy định Số 94/2005/QĐ – BTC -Việc lập nộp báo cáo kịp thời, đúng thời gian, đảm bảo tính xác, đúng biểu mẫu quy định, mở đầy đủ loại sổ sách theo quy định, mở đầy đủ loại sổ sách theo quy định Tồn tại Xã cần bổ sung thêm phần thuyết minh báo cáo tài , phân tích, đánh giá tổng hợp tình hình dự tốn NSX năm SV: Phạm Thị Thùy Giang 32 Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.5 Nhận xét đánh giá cơng tác quản lý chi thường xuyên NSX tại thị trấn Vĩnh Trụ Mặt đạt được; -Thực chu trình ngân sách có nhiều chuyển biến Về địa phương chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, thực đúng theo luật NSNN nghị định 60 NĐ – CP - Ln có thái đợ tiết kiệm chống lãng phí tránh tạp thất gánh nặng cho xã hội - Xã áp dụng công nghệ thông tin vào xử lí nghiệp vụ nhờ mà việc cung cấp thơng tin trở nên nhanh chóng, kịp thời cho quan cấp trên, giúp cho việc quản lý NX xã đạt hiệu cao Những mặt hạn chế - Đối với cơng tác lập dự toán số dự toán chưa sát với số thực hiện.Nhiều khoản chi có số thực cao số dự tốn.Lập dự tốn mang tính hình thức chưa sát vớ thực hiện,trở nên thụ đợng thực hiện.Vì cơng tác lập dự tốn cần chú trọng tới khoản chi biến động nhiều, dự báo thận trọng nghiệp vụ phát sinh cơng tác dự tốn thực mợt cách tốt -Đối với cơng tác chấp hành dự tốn tồn mợt số khoản chi chưa tiết kiệm ban ngành chưa thực nghiêm túc pháp lệnh chống lãng phí.Các khoản chi đơi chưa rõ ràng nợi dung nên cần có báo cáo thuyết minh kem cho sáng tỏ.Xã cần quản lý chặt chẽ q trình thực dự tốn nhằm đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi theo dự tốn đề ra, khơng chi sai nguồn, sai nợi dung, sai mục đích -Xã khơng cơng khai rõ ràng tất báo để thể tính minh bạch ,công khai công tác TC – KT để nhận góp ý ,bổ sung, khắc phục từ phía nhân dân SV: Phạm Thị Thùy Giang 33 Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài SV: Phạm Thị Thùy Giang 34 Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ VĨNH TRỤ,HUYỆN LÝ NHÂN ,TỈNH HÀ NAM 3.1.MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ TẠI THỊ TRẤN VĨNH TRỤ,HUYỆN LÝ NHÂN TỈNH HÀ NAM 3.1.1 Mục tiêu Vĩnh Trụ thị trấn trung tâm kinh kế huyện Lý Nhân,để thay đổi tồn bợ bợ mặt tồn thị trấn giúp địa phương đạt mục tiêu kinh tế xã hợi bợ máy UBND xã cần có chiến lược hợp lí,xây dựng bợ máy điều hành tốt,có hệ thống quản lý NSX phù hợp đúng theo quy định.Bợ máy điều hành UBND hồn thiện phù hợp với tình hình trị văn hóa xã hội địa phương cấu quản lý kinh tế mà địa phương xây dựng theo mô hình nào.Vì vậy, mục tiêu đề cho năm tới củng cố hoàn thiện chế quản lý NSX theo luật NSNN, nhằm nâng cao hiệu việc thực quy chế dân chủ, công khai tài sở, tăng cường ổn định phát triển chi NSX 3.1.2 Định hướng công tác quản lý chi thường xuyên NSX thị trấ Vinh Trụ Với mục tiêu đề ra, để quản lý chi thường xun NSX mợt cách có hiệu phương hướng thực đưa sau: Thứ nhất, công tác quản lý chi thường xuyên NSX phải đảm bảo thực đúng chế độ, tiêu chuẩn Cần tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ để nâng cao trình đợ cán bợ quản lý chi thường xuyên địa bàn thị trấn Thứ hai, nội dung chi phải theo dõi sát phản ánh kịp thời từ khâu lập dự toán chi thường xuyên NSX chấp hành SV: Phạm Thị Thùy Giang 35 Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tốn phải vào nguồn thu để đảm bảo nguyên tắc cân đối ưu tiên cho khoản chi cần thiết Thứ ba, trình sử dụng khoản chi thường xuyên phải đảm bảo đúng nhiệm vụ HĐND phân cấp Tổ cức tra kiểm tra, kiểm soát hàng tháng hàng quý Thứ tư, phải tiến hành cơng khai tài NSX theo đúng quy định pháp luật để người dân tham gia giám sát hoạt động quản lý NSX địa bàn đưa ý kiến đóng góp giúp nâng cao công tác quản lý NSX 3.2 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐĨNG GĨP NHẰM TĂNG CƯỜNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ VĨNH TRỤ 3.2.1 Tăng cường xây dựng dự toán đầu năm, tổ chức chấp hành, tăng cường toán kịp thời Khâu xây dựng dự tốn; Khơng dựa vào văn hướng dẫn phòng tài – kế hoạch huyện Lý Nhân, số thực năm trước, mà phải vào tình hình thực tế xã, mục tiêu, kế hoạch xã đề để tránh tình trạng chi vượt dự tốn gia Cần góp ý với đoàn thể đưa đề xuất ,dự báo xu hướng biến động nhiệm vụ chi thường xun năm kế hoạch.Nhằm có số dự tốn sát thực với thực tế,tránh tình trạng số dự tốn số thực tế chênh lệch nhiều Khâu chấp hành dự toán ; phải thường xuyên theo dõi tình hình, tiến đợ thực nhiệm vụ chi, nhu cầu chi thường xuyên khác để đảm bảo hoạt động bộ máy quản lý xã Khâu tốn Thực mục tiêu đưa q trình quản lý sát thực tiễn xã, thực nghiêm túc định mức chi cho loại công việc theo chế độ quy định Xã nên tăng cường thúc đẩy việc lập báo cáo năm theo đúng thời hạn, đảm bảo tính xác, mở đầy đủ loại sổ sách theo quy định để hoạch toán báo cáo SV: Phạm Thị Thùy Giang 36 Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.2 Thực hiện chi đúng dự tốn, chi đúng nợi dung đúng mục đích Mợt số khoản chi giáo dục , y tế, chi hỗ trợ giáo dục xóm y tế chưa rõ ràng đồi hỏi cần làm rõ khoản chi nhằm tạo nên tính cơng khai minh bạch Tình trạng chi tiêu lãng phí, chưa tiết kiệm ngân sách nhà nước diễn phổ biến Để khắc phục tình trạng cần phải thực tốt quan điểm tiết kiệm sử dụng khoản chi hiệu Sử dụng phương thức công khai đa dạng để tất người dân tiếp cận: cơng khai loa truyền địa phương, công khai cuộc họp chi bộ Biểu mẫu công khai phải rõ ràng chi tiết, phải dễ hiểu phù hợp với trình đợ nhân dân xã, tránh tình trạng công khai nội dung chung chung, số liệu không trung thực, khơng rõ ràng gây khó hiểu hay dễ gây nghi ngờ cho người xem 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tốn chi thường xun NSX Cần có giải trình rõ ràng cho báo cáo tài cuối năm để thể khoản chi một cách rõ ràng Từ đó, đánh giá kết thực chi thường xuyên , phân tích nguyên nhân mà số thực với số dự toán chênh lệch nhau.Từ phân tích ngun nhân dẫn tới 3.2.4 Tăng cường nâng cao bồi dường trình đợ chun mơn cho cán bợ tài xã Nâng cao quy định thay đổi quản lí ngân sách xã, nâng cao trách nhiệm sử dụng đồng tiền ngân sách cho hoạt động xã, tránh gây thất thốt, lãng phí Đợi ngũ quản lý xã cần phải có trình đợ chun mơn tốt, đào tạo bản, linh hoạt theo biến đổi cơng tác quản lý, từ tạo bợ máy quản lý vững mạnh hồn thành tốt nhiệm vụ SV: Phạm Thị Thùy Giang 37 Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Ngoài ra, phải thường xuyên tập huấn kỹ tin học cho kế tốn xã, đợ tuổi trung bình kế tốn xã địa phương 40, khả tiếp cận khoa học cơng nghệ hạn chế Tổ chức trao đổi cán bợ để họ học hỏi kinh nghiệm hay quản lý NSX, chia sẻ khó khăn cơng việc Xã cần phải xây dựng chiến lược lâu dài cho đào tạo cán bộ, cử cán bộ tham dự đầy đủ lớp đào tạo theo hình thức đào tạo chức, đào tạo lớp ngắn hạn, tập huấn nâng cao trình đợ cho cán bợ quản lý tài xã.Thu hút người có trình đợ, chun mơn kế tốn- tài đúng chun ngành đào tạo trường đào tạo tài chính- kế tốn vào công chức xã xã làm việc 3.2.5 Tự tổ chức tra, kiểm tra tại xã thường xuyên Tăng cường công tác tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời sai phạm trình chấp hành dự toán, răn đe tượng tiêu cực Hàng tháng nên tự tổ chức tra, kiểm tra bợ phận ban hành đồn thể.Qua kiểm tra, tra góp phần quan trọng việc kiểm nghiệm tính chất phù hợp Qua thường xun đơn đốc điều chỉnh lại sai xoát kịp thời , nhằm giảm bớt tiêu cực bợ máy hành 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP Đểcông tác quản lý chi thường xuyên NSX hoàn chỉnh, đem lại hiệu cao, cần phải tuân thủ điều kiện sau: - UBND huyện, xã phải có cơng văn cụ thể để đạo, hướng dẫn để cấp ngành làm đúng theo quy định Nhà nước, đồng thời thấy vai trò quan trọng chi NSX giai đoạn - Thực nghiêm chỉnh luật NSNN văn hướng dẫn làđiều kiện đầu tiên để hạn chế sai sót xảy công tác quản lý SV: Phạm Thị Thùy Giang 38 Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Hệ thống pháp luật phải ngày hoàn thiện để tăng cường hiệu lực pháp lý quyền nhà nước cấp xã với nhân dân Cần cải cách mạnhmẽ bợ máy quản lý hành cấp xã, quy định rõ ràng chức nhiệm vụ HĐND UBND tổ chứcđiều hành - Công tácđào tạo cán bộ phải thực một cách thường xuyên, liên tục phù hợp với biến động kinh tế thị trường kinh tế KẾT LUẬN Sau một thời gian thực tập đơn vị hỗ trợ đơn vị thực tập trức tiếp chị kế toán xã với giảng dạy giảng viên TS ĐAO THỊ BÍCH HẠNH Tôi muốn nêu lên thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách xã, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao công tác SV: Phạm Thị Thùy Giang 39 Lớp: CQ52/01.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Để làm cần bao quát, sâu vào khâu trình quản lý chi thường xuyên NS xã Trong thời gian vừa qua, thực tập bộ phận TC - KT xã , tìm hiểu thực tế cơng tác quản lý chi thường xuyên NS xã với kiến thức học trường tơi hồn thiện luận văn Nợi dung trình bày khái qt mợt số lý luận công tác quản lý chi thường xuyên NS xã, thực trạng diễn sở Trên sở phân tích đó, đánh giá ưu điểm đạt nhược điểm tồn Từ ưu, nhượcđiểm tơiđã đề xuất mợt số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên NS xã Tuy cố gắng với thời gian kiến thức thực tế hạn hẹp nên nội dung luận văn không tránh khỏi sai sót định Kính mong q thầy giáo, bạn đọc góp ý kiến phê bình cụ thể, thiết thực để luận văn hồn thiện Mợt lần nữa, tơi xin chân thành cám ơn cán bộ xã , TS.ĐAO THỊ BÍCH HẠNH , tồn thể thầy khoa Quản lý Tài cơng có ý kiến đóng góp bổ ích giúp tơi hồn thiện luận văn Sinh viên thực Phạm Thị Thùy Giang SV: Phạm Thị Thùy Giang 40 Lớp: CQ52/01.02 ... chung ngân sách xã 1.1.1.Khái niệm ngân sách xã chi thường xuyên ngân sách xã 1.1.3 Vai trò chi thường xuyên ngân sách xã 1.1.4.Nội dung chi thường xuyên NSX 1.2 .Quản lý chi thường xuyên ngân sách. .. QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ VĨNH TRỤ, HUYỆN LÝ NHÂN ,TỈNH HA NAM .4 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN VA QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ 1.1 Những lý. .. tỉnh quy định định cụ thể mức chi thường xuyên 1.2 .Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã 1.2.1 .Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã trình nhà nước sử dụng phương
- Xem thêm -

Xem thêm: 88 QUẢN lý CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH xã TRÊN UBND THỊ TRẤN VĨNH TRỤ ,HUYỆN LÝ NHÂN TỈNH HÀ NAM , 88 QUẢN lý CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH xã TRÊN UBND THỊ TRẤN VĨNH TRỤ ,HUYỆN LÝ NHÂN TỈNH HÀ NAM

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn