83 hoàn thiện quy trình kiểm toán đối vớikhoản mục tài sản cố định hữu hình trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH tư vấn và kiểm toán anh (ACAC) thực hiện

226 5 0
  • Loading ...
1/226 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:02

LUẬN VĂN CUỐI KHÓA GVHD: TS.Đinh Thị Thu Hà MỤC LỤC Lớp CQ52/22.07 Nguyễn Huy Hiệu LUẬN VĂN CUỐI KHÓA GVHD: TS.Đinh Thị Thu Hà LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn cuối khóa tơi tự thu thập, trích dẫn, tuyệt đối khơng chép từ tài liệu Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Huy Hiệu Lớp CQ52/22.07 Nguyễn Huy Hiệu LUẬN VĂN CUỐI KHÓA GVHD: TS.Đinh Thị Thu Hà DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt BCĐKT BCĐPS BCTC BCKT BĐSĐT BGĐ CMKT GTCL HĐQT HMLK HTK KSNB KTV NHNN NHTM GTLV SXKD TNHH TK TSCĐ TSCĐHH VACPA ACAC Lớp CQ52/22.07 Diễn giải Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối phát sinh Báo cáo tài Báo cáo kiểm toán Bất động sản đầu tư Ban giám đốc Chuẩn mực kế tốn Giá trị lại Hội đồng quản trị Hao mòn lũy kế Hàng tồn kho Kiểm soát nội Kiểm toán viên Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Giấy tờ làm việc Sản xuất kinh doanh Trách nhiệm hữu hạn Tài khoản Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Hội Kiểm tốn viên hành nghề Việt Nam Cơng ty TNHH Tư vấn kiểm toán Anh Nguyễn Huy Hiệu LUẬN VĂN CUỐI KHÓA GVHD: TS.Đinh Thị Thu Hà DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 3.1 Mục tiêu kiểm tốn khoản mục TSCĐ HH cơng ty 10 ACAC Bảng xác định mức trọng yếu (kế hoạch – thực tế) dựa 12 vào doanh thu (A700) Các thủ tục kiểm soát nội nghiệp 16 vụ TSCĐHH Các thủ tục khảo sát nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐHH 19 Thủ tục kiểm toán đánh giá tính độc lập nhóm kiểm tốn tham gia cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH ABC (A270) Bảng đánh giá hệ thống KSNB Công ty TNHH ABC (A610) Bảng tính ngưỡng chênh lệch chấp nhận 41 45 HỆ THỐNG GIẤY TỜ LÀM VIỆC Giấy tờ Trang GTLV 01 Các câu hỏi liên quan đến việc tiếp tục cung cấp dịch vụ 31 GTLV 02 Xác định mức trọng yếu (kế hoạch – thực hiện) 47 GTLV 03 49 GTLV 04 Chương trình kiểm tốn khoản mục Tài sản cố định hữu hình Giấy tờ làm việc D710 KTV GTLV 05 Giấy tờ làm việc D720.1 KTV 65 GTLV 06 Giấy tờ làm việc D720.2 KTV 68 GTLV 07 Giấy tờ làm việc số D740.2, D770.2 KTV 71 GTLV 08 Giấy tờ làm việc số D740.3 KTV 72 GTLV 09 Danh mục tài sản cầm cố, ký quỹ, ký cược, TSCĐ dừng hoạt động, tạm dừng để sửa chữa, không cần dùng chờ lý, hết khấu hao sử dụng Khấu hao TSCĐHH GTLV 10 Lớp CQ52/22.07 63 74 76 Nguyễn Huy Hiệu LUẬN VĂN CUỐI KHÓA GVHD: TS.Đinh Thị Thu Hà DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Trình tự luân chuyển chứng từ tăng, giảm TSCĐ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ Tổ chức máy quản lý Công ty Quy trình thực nghiệp vụ Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH ABC Sơ đồ 2.2 Sơ đồ 2.3 PHỤ LỤC Phụ lục Tên Tran Phụ lục số Bảng câu hỏi đánh giá Hệ thơng Kiếm sốt nội g 92 01 Phụ lục số Hợp đồng kinh tế 102 02 Lớp CQ52/22.07 Nguyễn Huy Hiệu LUẬN VĂN CUỐI KHÓA GVHD: TS.Đinh Thị Thu Hà MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong hoàn cảnh hội nhập kinh tế mạnh mẽ, với phát triển không ngừng doanh nghiệp số lượng, hình thức quy mô hoạt động, đặt nhu cầu thiết tính minh bạch lành mạnh thơng tin tài phản ánh tình hình hoạt động doanh nghiệp Xuất phát từ nhu cầu này, ngành kiểm toán ngày phát triển giúp nâng cao hiệu quả, hiệu hoạt động doanh nghiệp đồng thời cung cấp thông tin trung thực khách quan tình hình tài doanh nghiệp cho đối tượng quan tâm để định Hiện nay, với phát triển nhanh chóng hàng loạt cơng ty kiểm tốn, loại hình dịch vụ kiểm tốn cung cấp ngày đa dạng phong phú.Tuy nhiên, số dịch vụ cơng ty kiểm tốn dịch vụ kiểm tốn báo cáo tài (BCTC) ln chiếm tỷ trọng lớn tạo niềm tin cho người sử dụng thơng tin báo cáo tài Để đạt mục đích kiểm tốn BCTC, kiểm tốn viên cần phải xem xét kiểm tra tính riêng biệt khoản mục báo cáo tài để xác minh bày tỏ ý kiến tính trung thực hợp lý báo cáo tài Tài sản cố định khấu hao tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì việc hoạch tốn TSCĐ việc trích lập chi phí khấu hao cần phải ghi chép đốn tính tốn xác Hơn khoản mục TSCĐ bảng cân đối kế tốn thường chiếm tỷ trọng lón nên sai sót đối vớ khoản mục thường gây ảnh hưởng trọng yếu tới Báo cáo tài doanh nghiệp Do kiểm tốn TSCĐ khấu hao TSCĐ đóng vai trò quan trọng Báo cáo tài Trong thực tế Công ty TNHH Tư vấn kiểm tốn Anh, quy tình kiểm tốn khoản mục tài sản cố định nhiều hạn chế cần hồn thiện Nhận thức tầm quan trọng việc kiểm toán BCTC nói chung kiểm tốn khoản mục TSCĐ nói riêng Là sinh viên chuyên ngành kiểm toán với kiến thức trang bị nhà trường với q trình thực tập Cơng ty TNHH Tư vấn kiểm toán Anh (ACAC) dạy tận tình giáo TS Đinh Thị Thu Hà em chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình kiểm tốn đối vớikhoản mục Tài sản cố định hữu Lớp CQ52/22.07 Nguyễn Huy Hiệu LUẬN VĂN CUỐI KHĨA GVHD: TS.Đinh Thị Thu Hà hình kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty TNHH Tư vấn kiểm toán Anh (ACAC) thực hiện” Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài thực nhằm hai mục tiêu chính: - Một là, hệ thống hóa lý luận làm rõ quy trình kiểm tốn khoản - mục TSCĐ kiểm tốn Báo cáo tài kiểm tốn độc lập thực Hai là, phân tích thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục tài sản cố định hữu hình kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Tư vấn kiểm toán - Anh thực Ba là, Đánh giá thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục tài sản cố định hữu hình kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Tư vấn kiểm tốn Anh thực , từ đề xuất số giải pháp cần hoàn thiện Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài quy trình kiểm tốn khoản mục Tài sản cố định hữu hình kiểm tốn báo cáo tài kiểm tốn độc lập thực Phạm vi nghiên cứu đề tài quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định ACAC thực Nội dung kiểm toán khoản mục tài sản cố định nội dung kiểm toán báo cáo tài Mọi số liệu trích dẫn lấy khách hàng ACAC cho báo cáo tài kết thúc ngày 31/12/2017 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp chung + Phương pháp vật biện chứng + Phương pháp vật lịch sử - Phương pháp cụ thể + Phương pháp diễn giải + Phương pháp tổng hợp + Phương pháp so sánh + Phương pháp khảo sát thực tiễn Kết cấu luận văn Ngoài Phần mở đầu,Kết luận, Danh mục… luận văn có kết cấu ba chương: - Chương 1: Lý luận quy trình kiểm tốn khoản mục Tài sản cố định hữu hình kiểm tốn báo cáo tài cơng ty kiểm tốn độc lập thực 7 Lớp CQ52/22.07 Nguyễn Huy Hiệu LUẬN VĂN CUỐI KHÓA - GVHD: TS.Đinh Thị Thu Hà Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục Tài sản cố định hữu hình kiểm tốn Báo cáo Tài Cơng ty TNHH Tư vấn kiểm toán Anh (ACAC) thực - Chương 3: Những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tốn Khoản mục Tài sản cố định hữu hình kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty TNHH tư vấn kiểm tốn Anh thực Lớp CQ52/22.07 Nguyễn Huy Hiệu LUẬN VĂN CUỐI KHÓA GVHD: TS.Đinh Thị Thu Hà CHƯƠNG1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 1.1 TỔNG QUAN VỀ KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 1.1.1 Khái niệm, vai trò tài sản cố định hữu hình doanh nghiệp Theo chuẩn mực Kế tốn Việt Nam số 03: Tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) tài sản có hình thái vật chất doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐHH - Nguyên giá: toàn chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ để có TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng - Khấu hao: phân bổ có hệ thống giá trị phải khấu hao TSCĐ suốt thời gian sử dụng hữu ích tài sản - Giá trị phải khấu hao: nguyên giá TSCĐ ghi BCTC, trừ (-) giá trị lý ước tính tài sản - Giá trị lý: giá trị ước tính thu hết thời gian sử dụng hữu ích tài sản sau trừ chi phí lý ước tính - Giá trị lại: nguyên giá TSCĐ sau trừ số khấu hao lũy kế tài sản Những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, nhiều phận tài sản riêng lẻ liên kết với thành hệ thống để thực hay số chức định, thiếu phận hệ thống khơng thể hoạt động được, thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn coi TSCĐ: • • • • Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; Nguyên giá tài sản phải xác định cách tin cậy; Có thời gian sử dụng từ năm trở lên; Có đủ tiêu chuẩn theo quy định hành (Từ 30.000.000 đồng trở lên) Trường hợp hệ thống gồm nhiều phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, phận cấu thành có thời gian sử dụng khác thiếu phận mà hệ thống thực chức hoạt động yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng phận tài sản phận tài sản thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn Lớp CQ52/22.07 Nguyễn Huy Hiệu LUẬN VĂN CUỐI KHÓA GVHD: TS.Đinh Thị Thu Hà TSCĐ coi TSCĐHH độc lập Đối với súc vật làm việc cho sản phẩm, súc vật thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn TSCĐ coi TSCĐHH Đối với vườn lâu năm, mảnh vườn cây, thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn TSCĐ coi TSCĐHH TSCĐHH tài sản có giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dài.Khoản mục TSCĐ khoản mục chiếm tỷ trọng đáng kể BCĐKT, có DN giá trị khoản mục chiếm tỷ trọng 50% tổng tài sản Ví dụ khách hàng ABC phân tích khóa luận TSCĐ tài sản thuộc quyền sở hữu quyền kiểm soát quản lý sử dụng DN thời gian chu kỳ kinh doanh bình thường TSCĐ sở vật chất kỹ thuật doanh nghiệp, phản ánh lực sản xuất có trình độ ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh Đồng thời giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu hoạt động tài q trình sản xuất kinh doanh TSCĐ yếu tố quan trọng tạo khả tăng trưởng bền vững, tăng suất lao động góp phần giảm chi phí hạ giá thành cho sản phẩm, dịch vụ Trong trình sử dụng theo thời gian, TSCĐ bị hao mòn dần giá trị TSCĐ chuyển dịch dần vào chi phí hoạt động tương ứng Riêng với hoạt động kinh doanh phần giá trị thu hồi bán hàng hóa, dịch vụ Để theo kịp kinh tế biến động ngày phát triển, doanh nhgiệp cần phải đổi mới, sáng tạo nên sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thị trường Muốn bên cạnh việc cần phải đầu tư thiết bị, dây chuyền công nghệ đại, doanh nghiệp cần phải có phương pháp quản lý sử dụng TSCĐ có cách phù hợp Ngồi việc sử dụng hợp lý công suất để phát triển sản xuất, thu hồi vốn đầu tư nhanh để tái sản xuất, đổi TSCĐ, DN phải tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp TSCĐ 1.1.2 Đặc điểm TSCĐHH ảnh hưởng tới kiểm tốn BCTC TSCĐ tài sản có giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dài, tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh Khoản mục TSCĐ khoản mục chiếm tỷ trọng đáng kể Bảng cân đối kế toán 10 Lớp CQ52/22.07 10 Nguyễn Huy Hiệu ... KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TỐN ANH (ACAC) THỰC HIỆN 2.1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN ANH (ACAC). .. QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.2.1 Mục tiêu kiểm tốn tài sản cố định hữu hình kiểm tốn báo cáo tài  Mục tiêu tổng quát Phù hợp với mục. .. Báo cáo Tài Cơng ty TNHH Tư vấn kiểm tốn Anh (ACAC) thực - Chương 3: Những giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm tốn Khoản mục Tài sản cố định hữu hình kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty TNHH tư vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: 83 hoàn thiện quy trình kiểm toán đối vớikhoản mục tài sản cố định hữu hình trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH tư vấn và kiểm toán anh (ACAC) thực hiện , 83 hoàn thiện quy trình kiểm toán đối vớikhoản mục tài sản cố định hữu hình trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH tư vấn và kiểm toán anh (ACAC) thực hiện

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn