72 HOÀN THIỆN kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG và THƯƠNG mại NGHĨA tân

113 1 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  PHẠM THỊ ÚT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGHĨA TÂN CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÃ SỐ : 21 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS ĐỖ MINH THOA HÀ NỘI – 2018 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ thực tế đơn vị thực tập Sinh viên Phạm Thị Út SV:Phạm Thị Út i CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Vai trò nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng doanh nghiệp 1.1.2 Yêu cầu quản lý trình bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3.Vai trò, nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 1.2 Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Các phương thức bán hàng 1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu 11 1.2.3.Kế toán giá vốn hàng bán 18 1.2.4.Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 22 1.2.5.Kế tốn chi phí doanh thu tài 27 1.2.6.Kế tốn chi phí khác thu nhập khác 28 1.2.7.Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp .30 1.2.8.Kế toán xác định kết kinh doanh 31 1.2.9.Hệ thống sổ kế toán sử dụng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng 33 SV:Phạm Thị Út ii CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp 1.3.Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh điều kiện áp dụng kế toán máy 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGHĨA TÂN 36 2.1.Giới thiệu chung công ty 36 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 36 2.1.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 40 2.1.4.Tổ chức bợ máy kế tốn doanh nghiệp .42 2.2.Thực tế kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh tại công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Tân 48 2.2.1.Các phương thức bán hàng .48 2.2.2.Kế toán doanh thu bán hàng khoản giảm trừ doanh thu 49 2.2.4.Kế toán giá vốn hàng bán 66 2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 70 2.2.6 Kế tốn chi phí tài doanh thu hoạt đợng tài 77 2.2.7 Kế tốn chi phí khác thu nhập khác 79 2.2.8 Kế tốn chi phí thuế TNDN .79 2.2.9 Kế tốn xác định kết hoạt đợng kinh doanh 82 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGHĨA TÂN 85 3.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh tại công ty CP XD & TM Nghĩa Tân .85 3.2.Đánh giá khái quát kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh tại công ty CP XD & TM Nghĩa Tân .85 SV:Phạm Thị Út iii CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp 3.2.1.Ưu điểm 86 3.2.2.Nhược điểm 87 3.3.Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh tại công ty CP XD & TM Nghĩa Tân 88 KẾT LUẬN 94 SV:Phạm Thị Út iv CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Kí hiệu Nghĩa đầy đủ viết tắt viết tắt Nghĩa đầy đủ DTBH Doanh thu Bán hàng CKTM Chiết khấu thương mại QLDN Quản lý doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng TK Tài khoản K/C Kết chuyển TTĐB Tiêu thụ đặc biệt GVHB Giá vốn hàng bán CPBH Chi phí bán hàng XĐKQ Xác định kết BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hợi KPCĐ Kinh phí cơng đồn TSCĐ Tài sản cố định CPDV Chi phí dịch vụ CPQLDN Chi phí quản lí doanh nghiệp TNDN Thu nhập doanh nghiệp CK Chuyển khoản DTT Doanh thu NSNN Ngân sách nhà nước ĐP Định phí BP Biến phí SV:Phạm Thị Út v CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp (nộp thuế theo PPKT) 13 Sơ đồ 1.2: Kế toán bán hàng theo phương pháp trực tiếp (nộp thuế theo PPTT) 13 Sơ đồ 1.3: Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng qua đại lý (PPKT) 14 Sơ đồ 1.4: Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng qua đại lý 14 Sơ đồ 1.5: Kế toán bán hàng theo phương thức trao đổi hàng (PPTT) .15 Sơ đồ 1.6: Kế toán bán hàng theo phương thức trao đổi hàng (PPKT) 15 Sơ đồ 1.7: Kế toán doanh thu bán hàng trả chậm, trả góp 16 Sơ đồ 1.8: Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 18 1.2.3.1.Phương pháp xác định giá vốn hàng bán .19 Sơ đồ 1.9: Kế toán giá vốn hàng bán (PP kê khai thường xuyên) 21 Sơ đồ 1.10: Kế toán giá vốn hàng bán (PP Kiểm kê định kỳ) 22 Sơ đồ 1.11: Kế tốn chi phí bán hàng .24 1.2.4.2.Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 25 Sơ đồ 1.12: Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 25 Sơ đồ 1.13 Kế toán chi phí doanh thu hoạt đợng tài .28 Sơ đồ 1.14 Kế tốn chi phí khác thu nhập khác 30 Sơ đồ 1.15: Kế tốn chi phí thuế TNDN 31 Sơ đồ 1.16: Kế toán xác định kết kinh doanh 32 Sơ đồ 1.17: Trình tự xử lý thơng tin 34 Sơ đồ 2.2: cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Tân .40 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức bợ máy kế tốn .42 SV:Phạm Thị Út vi CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp Sơ đồ 2.4: Trình tự kế tốn ghi sổ theo hình thức “Nhật ký chung” .44 Hình 2.1: Giao diện phần mềm: 47 Hình 2.2: Màn hình lập hóa đơn bán hàng .56 Bảng 2.1: Trích sổ TK 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tháng 01 năm 2017 57 Bảng 2.2 :Trích sổ chi tiết TK doanh thu bán hàng _Đá 10x20mm 60 Hình 2.3: Màn hình nhập liệu 61 Hình 2.4: Thuế khoản phải nợp Nhà nước 64 Hình 2.5: Màn hình xuất kho bán hàng .67 Bảng 2.3: Sổ tài khoản 632 69 Bảng 2.4: Sổ chi tiết tài khoản 641 71 Bảng 2.5: Sổ chi tiết tài khoản 642 74 Bảng 2.6: Sổ tài khoản 515 78 Hình 2.5: Màn hình xem sổ chi tiết kế tốn chi phí thuế TNDN 80 Bảng 2.7: Sổ tài khoản 821 81 Hình 2.6: Màn hình kết chuyển 83 Bảng 3.1: Báo cáo kết kinh doanh(Dạng lãi biến phí) .93 SV:Phạm Thị Út vii CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ kinh tế giới kinh tế Việt Nam đà phát triển theo xu hướng hội nhập với kinh tế khu vực quốc tế không chiều rộng mà còn chiều sâu Hợi nhập kinh tế tồn cầu vừa mở hội phát triển đồng thời mang đến cho doanh nghiệp nhiều thách thức khó khăn Muốn đứng vững thị trường, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi Để đạt mục tiêu đó, doanh nghiệp phải đảm bảo quản lý giám sát một cách chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ Với tư cách công cụ quản lý kinh tế tài chính, kế tốn cung cấp thơng tin kinh tế tài thực, có giá trị pháp lý độ tin cậy cao, giúp DN đối tượng có liên quan đánh giá đắn tình hình hoạt đợng DN, sở lãnh đạo DN đưa định kinh tế phù hợp Trong doanh nghiệp, có thể nói bán hàng xác định kết bán hàng mợt khâu quan trọng Nó sở để nhà quản lý doanh nghiệp đề phương hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh Do đó, định tới thành cơng hay thất bại mợt doanh nghiệp Điều cho thấy để tổ chức công tác bán hàng xác định kết bán hàng một cách khoa học hiệu vấn đề to lớn tất doanh nghiệp Vì thế, em chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết kinh doanh ” để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp SV:Phạm Thị Út CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Tân Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Tại Công ty cổ phần XD & TM Nghĩa Tân - Về thời gian:Số liệu phân tích lấy năm 2017,2018 Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Tân - Đánh giá ưu, nhược điểm công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh tại công ty - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng tại cơng ty Phương pháp nghiên cứu Trong q trình thực khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập thông tin, số liệu tại công ty, tiến hành quan sát, thu nhận kinh nghiệm cán bộ phòng kế toán Đồng thời, nghiên cứu Luật kế toán, Luật thuế, thông tư, văn hướng dẫn Bợ tài giáo trình giảng viên biên soạn để làm sở cho luận văn tốt nghiệp Kết cấu luận văn tốt nghiệp Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán bán hàng và xác định kết kinh doanh doanh nghiệp SV:Phạm Thị Út CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua thực tập tạ i Công ty CP XD & TM Nghĩa Tân, em nhận thấy nghiên cứu phân tích kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng việc làm cần thiết doanh nghiệp cung cấp cho nhà quản trị nhìn tổng qt tồn bợ tình hình, kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, qua thấy mặt doanh nghiệp thực tốt để từ phát huy, đồng thời phát tồn tại yếu nguyên nhân tồn tại yếu hoạt đợng sản xuất doanh nghiệp để có biện pháp phù hợp để khắc phục hạn chế Bên cạnh thơng tin thu thập qua việc bán hàng sở quan trọng giúp cho nhà quản lý đưa định đắn, giúp doanh nghiệp phát triển Sau khoảng thời gian thực tập tại Công ty CP XD & TM Nghĩa Tân, sâu tìm hiểu vấn đề kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp, em nhận thấy thời gian qua công ty ngày phát triển, phát huy nhiều mặt tốt tăng hiệu hoạt động kinh doanh Tuy nhiên còn vài hạn chế cần khắc phục SV:Phạm Thị Út 91 CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGHĨA TÂN 3.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP XD & TM Nghĩa Tân Sự thành bại kinh doanh doanh nghiệp phụ tḥc nhiều vào cơng tác kế tốn Với tầm quan trọng vậy, việc phải hoàn thiện khơng ngừng cập nhật, đổi cơng tác kế tốn cần thiết, hoàn thiện cho phù hợp với nhu cầu quản lý thị trường Để đạt kết kinh doanh cao hạch toán bán hàng xác định kết kinh doanh điều kiện tốt để cung cấp thông tin cần thiết giúp cho chủ doanh nghiệp, Giám đốc Điều hành có thể phân tích, đánh giá lựa chọn phương án kinh doanh, phương án đầu tư có hiệu Để đạt mục tiêu khâu bán hàng cần phải hạch toán chặt chẽ, khoa học, xác định kết kinh doanh bộ phận Cơng ty Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh phải cung cấp thông tin xác, kịp thời cho lãnh đạo Cơng ty để từ có định sát với tình hình thực tế bán hàng tại Cơng ty 3.2.Đánh giá khái quát kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP XD & TM Nghĩa Tân Qua thời gian thực tập tại phòng kế tốn Cơng ty Cổ Phần XD & TM Nghĩa Tân, sở kiến thức trang bị tại nhà trường, dựa yêu cầu công tác quản lý hoạt động kinh doanh thương mại SV:Phạm Thị Út 92 CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp tình hình thực tế cơng tác kế tốn tại cơng ty em xin đưa một số nhận xét sau: 3.2.1.Ưu điểm Về máy kế toán: Tổ chức bợ máy kế tốn cơng ty gọn nhẹ, hồn chỉnh, với đợi ngũ nhân viên có trình đợ chun mơn, tâm huyết với công việc Sự phân công lao động dựa lực, kinh nghiệm người đảm bảo phân công người việc, giúp công việc thực nhanh, xác hiệu Về hình thức kế toán áp dụng: Cơng ty lựa chọn hình thức ghi sổ Nhật ký chung với ưu điểm đơn giản, dễ làm kết hợp với việc sử dụng máy vi tính phần mềm kế tốn UNESCO cơng tác hạch toán kế toán, nhờ việc ghi chép tổng hợp sổ sách trở nên đơn giản, nhanh chóng xác Phương pháp kế tốn hàng tồn kho công ty phương pháp kê khai thường xuyên, phương pháp phù hợp với đặc điểm sản xuất yêu cầu quản lý công ty, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi cho công tác quản lý doanh nghiệp Về việc tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết kinh doanh: Nhìn chung cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty đáp ứng yêu cầu quản lý đề Bán hàng xác định kết kinh doanh mợt phần hành kế tốn nhận thức vấn đề công ty lựa chọn phương pháp hạch toán bán hàng xác định kết kinh doanh tổng hợp tất đơn đặt hàng cho kỳ rõ ràng cụ thể, đồng thời phương pháp tập hợp chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, giá vốn SV:Phạm Thị Út 93 CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp hàng bán xác định phù hợp với doanh thu bán hàng Việc hạch toán doanh thu, giá vốn theo nguyên tắc, chế độ hành Doanh thu phản ánh đầy đủ, phương pháp tính giá vốn hàng xuất bán theo phương pháp bình qn gia quyền.Việc hạch tốn, kê khai thuế GTGT, thuế TNDN thực chặt chẽ, đầy đủ đảm bảo nghĩa vụ NSNN theo quy định hành 3.2.2.Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm trên, cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh tại Công ty còn một số hạn chế cần hoàn thiện: Việc theo dõi quản lý hợp đồng kinh tế Bộ chứng từ liên quan đến hoạt đợng bán hàng cơng ty gồm có thành phần chủ yếu sau: + Hợp đồng kinh tế + Biên nghiệm thu bàn giao + Hóa đơn bán hàng + Biên lý hợp đồng Tuy nhiên tìm hiểu bợ chứng từ em thấy phần lớn thiếu biên nghiệm thu bàn giao, biên lý hợp đồng Việc thiếu biên làm giảm tính pháp lý hoạt đợng bán hàng Biên nghiệm thu bàn giao chứng minh khách hàng nhận hàng, đủ điều kiện phát hành hóa đơn ghi nhận doanh thu Về các khoản công nợ phải thu khách hàng : Theo dõi khả tốn cơng nợ với khách hàng mợt công tác mà công ty phải quan tâm Tuy kế tốn cơng ty cung cấp thơng tin khách hàng qua chứng từ lên tổng hợp Sổ Cái TK 131 có thơng tin tên khách hàng, tốn SV:Phạm Thị Út 94 CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp phương thức gì, lại khơng có thơng tin tình hình tốn nào? Thời hạn trả?Các khoản phải thu khách hàng chưa theo dõi sát, có khoản nợ đến hạn chưa đốc thúc, có khoản nợ lớn tồn đọng khiến việc thu hồi khó khăn Điều cần thiêt cho nhà quản lý biết tình hình tài kinh doanh họ Kế toán xác định kết bán hàng Tại công ty, việc xác định kết bán hàng chung cho tất mặt hàng, công ty không mở sổ chi tiết theo dõi doanh thu mặt hàng Hơn tại công ty, chi phí khơng phân bổ cho mặt hàng Vì khơng thể đánh giá xác kết kinh doanh mặt hàng làm cho công tác quản trị khó khăn 3.3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP XD & TM Nghĩa Tân Giải pháp 1: Công ty nên theo dõi quản lý hợp đồng kinh tế chặt chẽ Việc thiếu thành phần chủ yếu bợ chứng từ bán hàng giảm tính pháp lý hoạt đợng bán hàng Nếu có phát sinh tranh chấp thiếu thiệt hại công ty gánh chịu Các hợp đồng kinh tế với giá trị lớn nên việc quản lý cần thiết Bộ chứng từ liên quan đến hoạt đợng bán hàng cơng ty phải có thành phần chủ yếu sau: + Hợp đồng kinh tế + Biên nghiệm thu bàn giao + Hóa đơn bán hàng + Biên lý hợp đồng Kế toán tổng hợp cần tập hợp riêng bộ chứng từ theo mặt SV:Phạm Thị Út 95 CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp hàng lưu file khác Tuy nhiên bợ chứng từ lại thiếu văn Sự thiếu hụt chủ yếu bợ chứng từ bán hàng luân chuyển qua nhiều phòng ban, nhiều người sử dụng Sự thiếu cẩn trọng nhận thức nhân viên tầm quan trọng văn làm cho chúng bị thất lạc Vì đòi hỏi kế tốn tổng hợp phải quản lý chúng chặt chẽ Trước tiên kế toán viết hóa đơn nhận Hợp đồng kinh tế, biên nghiệm thu bàn giao từ bộ phận liên quan hoặc yêu cầu họ ký xác nhận giao lại thời gian gần Sau nhận đầy đủ văn có mượn phải thỏa thuận ngày trả người mượn phải ký nhận Giải pháp 2:Công ty nên mở sổ chi tiết theo dõi từng loại hàng hoá Để thuận lợi cho việc quản trị doanh thu xác định kết kinh doanh.Việc mở sổ chi tiết theo dõi loại đá 20x40mm,10x20mm, Subase, giúp kế toán theo dõi số lượng hàng tồn loại đá Từ có biện pháp quản lý thúc đẩy doanh thu mặt hàng tồn đọng Giải pháp 3: Kế toán theo dõi tình hình thu hồi cơng nợ chi tiết theo đơn vị Kế toán cần mở sổ chi tiết tài khoản 131, tài khoản 331cho doanh nghiệp để tiện cho việc theo dõi tình hình thu hồi nợ khách hàng khoản phải trả cho nhà cung cấp Ngồi ra,kế tốn cần có biện pháp để thu hồi công nợ hoặc đàm phán với khách hàng tạm ứng trước một phần số tiền hợp đồng để tránh rủi ro cho doanh nghiệp Giải pháp4: Về việc lập và phân tích báo cáo quản trị: Để cung cấp thơng tin xác cụ thể cho nhà quản trị SV:Phạm Thị Út 96 CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp doanh nghiệp kế tốn nên lập báo cáo kết tiêu thụ hàng hóa theo loại hàng hóa sau phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho hàng hóa, nên chọn tiêu thức doanh thu loại mặt hàng Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho mặt hàng sau phẩn bổ cho phân xưởng tiến hành phân bổ cho sản phẩm phân xưởng theo cơng thức: CPBH, CPQLDN CPBH, CPQLDN phân bổ cho mặt hàng i phát sinh kì DT x = mặt hàng i DT bán hàng kì Khi đó, lợi nhuận hàng hóa (LNi) xác định là: LNi = DTi – GVi – CPBHi – CPQLDNi * Xác định kết cấu hàng hóa tiêu thụ hợp lý: Ta biết kết cấu hàng hóa tiêu thụ có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận công ty: Nếu ta tăng tỷ trọng tiêu thụ mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận gộp doanh thu thấp làm tổng lợi nhuận gợp tăng ngược lại Vì vậy, thay đổi tỷ trọng tiêu thụ mặt hàng tức thay đổi kết cấu mặt hàng tiêu thụ làm tổng lợi nhuận thay đổi Các nhà quản trị phải luôn vào kết tiêu thụ nhân tố, đặc biệt biệt nhân tố kết cấu sản phẩm tiêu thụ để xác định ảnh hưởng đến kết chung cơng ty, từ đưa định hiệu quy trình sản xuất tiêu thụ thành phẩm SV:Phạm Thị Út 97 CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp Khi phân tích ảnh hưởng kết cấu thành phẩm tiêu thụ đến lợi nhuận công ty, sử dụng công thức: ∑SL1 kc = ∑ SL1i*lg0i -LG 0* i g0i LG0 i ∑SL0 g0i Trong đó: ∆kc: Sự ảnh hưởng kết cấu mặt hàng tiêu thụ tới lợi nhuận gộp công ty SL1i, SL0i: Số lượng hàng hóa i tiêu thụ tế, kế hoạch (kỳ gốc) lg0i: Lợi nhuận gợp đơn vị hàng hóa i kỳ kế hoạch (kỳ gốc) LG0: Tổng lợi nhuận gộp công ty kỳ kế hoạch (Kỳ gốc) g0i: Giá bán đơn vị thành phẩm i Kết cấu mặt hàng trước hết chịu tác động nhu cầu thị trường tức tác động nhân tố khách quan Nếu công ty nhận biết kịp thời thay đổi thị trường từ thay đổi kết cấu mặt hàng sản xuất tiêu thụ mợt cách có hiệu làm tăng tổng lợi nhuận chung công ty Trên thực tế, cơng ty có đợi ngũ nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu thị trường tốt, kịp thời điều kiện thuận lợi cho công ty việc xác định kết cấu tiêu thụ thành phẩm hiệu một thời điểm định Từ kết phân tích ta có thể kết luận sau: - Nếu ∆kc < tác động khách quan thị trường, kết cấu thành phẩm tiêu thụ chưa phù hợp, làm giảm lợi nhuận chung cơng ty Các nhà quản trị cần sâu vào xác định kết SV:Phạm Thị Út 98 CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp cấu thành phẩm tiêu thụ cho hợp lý - Nếu ∆kc > cơng ty xác định một kết cấu tiêu thụ mặt hàng hợp lý có tác đợng đến kết kinh doanh * Phân tích mối quan hệ doanh thu, chi phí lợi nhuận Mối quan hệ doanh thu, chi phí lợi nhuận thể qua công thức xác định lợi nhuận: Lợi nhuận (LN) = Doanh thu (DT) – Chi phí (CP) Phân tích mối quan hệ doanh thu, chi phí lợi nhuận thực chất xem xét, nghiên cứu công thức góc đợ, khía cạnh khác phù hợp với mục tiêu quan tâm đối tượng Thơng thường phân tích mối quan hệ doanh thu, chi phí lợi nhuận người ta chia chi phí thành hai loại chi phí cố định (ĐP) chi phí biến đổi (BP) Khi đó: LN = DT – CĐ – CB Gọi LB lãi biến phí xác định bằng: LB = LN – BP = SL (g – lp) = SL x lb Và LN = LB – ĐP Vì chi phí cố định một quy mô xác định không thay đổi nên cơng thức để tối đa hố lợi nhuận cần tối đa hố lãi biến phí Mặt khác, mức sản lượng khác giá bán chi phí biến đổi tính cho mợt sản phẩm không đổi mức sản lượng khách Do đó, sử dụng cơng thức cho phép nhanh chóng có câu trả lời hợp lý cho phương án khai thác khả khác chi phí, giá bán, khối lượng sản phẩm tiêu thụ nhằm tối đa hoá lợi nhuận Nếu coi LB/DT * 100% lãi biến phí (LB%) ta có: LB% = DT*LB% SV:Phạm Thị Út 99 CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp Khi đó: LN = DT*LB% - ĐP Với công thức cho phép xem xét mối quan hệ doanh thu,chi phí lợi nhuận trường hợp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng Cơng ty có thể phân tích mối quan hệ doanh thu, chi phí lợi nhuận để đưa định đánh giá định tác động đến yếu tố với mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận thay đổi giá bán, khung giá bán, chi phí cố định, chi phí biến đổi, định tiếp tục hay đình sản xuất kinh doanh một sản phẩm… Để nhà quản trị có thể theo dõi mợt cách khoa học, hợp lý mối quan hệ doanh thu, chi phí lợi nhuận cho loại mặt hàng kế toán nên lập báo cáo kết kinh doanh lãi biến phí cho mặt hàng sau: Bảng 1: Báo cáo kết quả kinh doanh(Dạng lãi biến phí) BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (Dạng lãi biến phí) Chỉ tiêu Tổng số Số tiền Một đơn vị sản phẩm Doanh thu Chi phí biến đổi - CPVLTT - CPNCTT - CPSXC - CPBH - CPQLDN Lãi biến phí Chi phí cố định - CPSXC - CPBH SV:Phạm Thị Út 100 CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp - CPQLDN Lợi nhuận trước thuế KẾT LUẬN Đứng trước xu hướng tồn cầu hóa thương mại giới buộc doanh nghiệp muốn tồn tại phát triền cần phải đổi hồn thiện tất mặt Trong hồn thiện cơng tác kế tốn tại doanh nghiệp mợt trung tâm q trình đổi hồn thiện Việc hồn thiện cơng tác kế toán tại doanh nghiệp để phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường, kinh tế mở Đối với doanh nghiệp thương mại bán hàng mục đích kinh doanh doanh nghiệp, có thúc đẩy hoạt đợng bán hàng doanh nghiệp tồn tại phát triển Do vậy, tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh cần thiết doanh nghiệp Sau trình tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần XD & TM Nghĩa Tân, em phần nắm thực tế việc tổ chức một hệ thống kế tốn doanh nghiệp.Từ hiểu rõ lý luận chung biết cách vận dụng kiến thức học trường vào thực tế Đặc biệt em sâu tìm hiểu cơng việc kế toán bán hàng xác định kết bán hàng, hiểu vai trò tầm quan trọng bợ máy kế tốn công tác quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, hiểu quy trình phương pháp kế tốn sử dụng Nhìn chung cơng tác kế tốn doanh nghiệp tổ chức tương đối tốt Hiện nay, công ty mở rộng quy mô kinh doanh, khối lượng hàng hóa kinh doanh ngày lớn, khối lượng nghiệp vụ SV:Phạm Thị Út 101 CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp kinh tế phát sinh ngày nhiều đặt yêu cầu cao cơng tác kế tốn, đặc biệt kế tốn bán hàng Do vậy, bợ máy kế tốn thời gian tới phải phát huy thành tựu đạt không ngừng khắc phục tồn tại Do thời gian thực tập khơng dài, chưa có kinh nghiệm thực tế còn hạn chế kiến thức nên khố luận khơng còn tránh khỏi khuyết điểm, thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo để khóa luận em hồn thiện hơn, giúp em có kiến thức, kinh nghiệm tốt cho công việc sau Em xin cảm ơn cô giáo Ts Đỗ Minh Thoa anh chị phòng kế tốn cơng ty cổ phần XD & TM Nghĩa Tân giúp đỡ em trình thực tập hoàn thành luận văn SV:Phạm Thị Út 102 CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS,TS Ngô Thế Chi, TS Nguyễn Đình Đỗ Giáo trình Kế tốn tài chính- Nhà xuất Tài 2001439trang PGS,TS Vương Đình Huệ, TS Đào Xuân Tiên Giáo trình Kế tốn quản trị- Nhà xuất Tài 2002- 298 trang Một số chuyên đề tốt nghiệp - Học Viện Tài Chính năm Thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 SV:Phạm Thị Út 103 CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Thị Thoa Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Thị Út Lớp: CQ52/21.11 Khoa: Kế toán Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nghĩa Tân Nội dung nhận xét: 1.Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2.Về chất lượng và nội dung luận văn - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …… - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm 20 Người nhận xét - Điểm - Bằng số (Ký tên) - Bằng chữ SV:Phạm Thị Út CQ52/21.11 Học viện Tài chính Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Phạm Thị Út Lớp: CQ52/21.11 Khoa: Kế toán Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nghĩa Tân Nội dung nhận xét: - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - Đối tượng mục đích nghiên cứu ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - Đợ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - Nội dung khoa học ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Điểm: - Bằng số: ………………………………………………………… - Bằng chữ: ………………………………………………………… Người nhận xét (Kí ghi rõ họ tên) SV:Phạm Thị Út CQ52/21.11 ... TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGHĨA TÂN 85 3.1.Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh tại công ty CP... toán bán hàng xác định kết kinh doanh điều kiện áp dụng kế toán máy 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI... chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Nghĩa Tân - Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: 72 HOÀN THIỆN kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG và THƯƠNG mại NGHĨA tân , 72 HOÀN THIỆN kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN xây DỰNG và THƯƠNG mại NGHĨA tân

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn