70 hoàn thành quy trình kiểm toán khoản mục tiền và tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH puritech việt nam

226 1 0
  • Loading ...
1/226 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Đinh Thị Niềm DANH MỤC VIẾT TẮT BCKT BCTC KTV TNHH BTC KSNB TGNH Báo cáo kiểm tốn Báo cáo tài Kiểm tốn viên Trách nhiệm hữu hạn Bộ tài Kiểm soát nội Tiền gửi ngân hàng DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với xu hướng phát triển chung kinh tế giới, kinh tế nước ta- kinh tế nhoe có nhiều biến chuyển to lớn Từ kinh tế quan liêu bao cấp, trì trệ bao vây cấm vận, đời sống nhân dân khó khăn, đến hơm sau năm đổi mới, lãnh đạo đảng, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành, kinh tế có bước tiến vững vàng, tạo đà cho kỷ phát triển đất nước Theo phát triển đó, thơng tin kế tốn ngày mở rộng, đa dạng, phức tạp chứa đựng khơng rủi ro Để cho hoạt động kinh tế có hiệu quả, u cầu đặt thơng tin kế toán phải trung thực, hợp lý Muốn thông tin phải thẩm định qua hoạt động kiểm toán Và kiểm toán đời phát triển nhu cầu tất yếu, khách quan Kiểm toán ngành khoa học non trẻ, nhiên thời gian ngắn phát triển mạnh mẽ đóng góp kiểm tốn thể nhiều mặt Nhưng phải đến khủng hoảng kinh tế 1929-1932 người ta nhận thức tầm quan trọng Kiểm toán cách đầy đủ trong tồn kinh tế thị trường Kiểm tốn thực coi “ Vị quan tòa cơng minh khứ, người dẫn dắt cho người cố vấn sáng suốt cho tương lai” Hoạt động kiểm tốn khơng tạo niềm tin cho người quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp mà góp phần hướng dẫn nghiệp vụ cà củng cố nề nếp hoạt động tài kế toán, nâng cao hiệu kinh doanh cho đơnv ị kiểm toán Ở nước ta hoạt động kiểm tốn nói chung hoạt động kiểm tốn độc lập nói riêng đời, khẳng định vai trò Sự phát triển nhanh chóng cơng ty kiểm tốn độc lập năm qua việt nam chứng minh cần thiết hoạt động kiểm toán Kiểm toán trở thành hoạt động chuyên sâu, khoa học chuyên ngành, trọng tài đo lường uy tín hoạt động doanh nghiệp Một loại hình dịch vụ chủ yếu mà cơng ty kiểm tốn độc lập cung cấp cho khách hàng kiểm toán báo cáo tài Thơng qua hoạt động kiểm tốn nói chung kiểm tốn BCTC nói riêng, thơng tin kế toán trở nên ming bạch, tạo tin tưởng kinh doanh tạo môi trường kinh doanh tin cậy, lành mạnh có hiệu Báo cáo tài phản ánh kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nói chung khía cạnh trình kinh doanh Một tập hợp thơng tin có từ việc xử lý giao dịch cuối phản ánh thành phận, khoản mục báo cáo tài Vì vậy, để đạt kiểm tốn tồn diện báo cáo tài chính, kiểm tốn viên cần xem xét, kiểm tra riêng biệt phận chúng Tiền khoản tương đương tiền yếu tố thiếu doanh nghiệp đồng thời phận quan trọng báo cáo tài chính, chiếm giá trị lớn tổng tài sản doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh Do khoản mục chứa đựng nhiều rủi ro kiểm tốn Mỗi sai sót khoản mục gây ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài doanh nghiệp Vì mà việc đưa kết lụa kiểm toán khoản tiền khoản tương đương tiền có ảnh hưởng lớn đến kết kiểm tốn báo cáo tài Trong q trình thực tập cơng ty TNHH tư vấn kiểm tốn Hoàng Gia Việt Nam-chi nhánh Hà Nội em tiếp xúc tìm hiểu vấn đè liên quan đến khoản mục tiền với đặc điểm tiền em định chọn đề tài “ Hoàn thành quy trình kiểm tốn khoản mục tiền tương đương tiền kiểm tốn báo cáo tài công ty TNHH Puritech Việt Nam” để nghiên cứu hồn thành luận văn Mục đích đề tài Về mặt lý luận: Khóa luận tổng hợp ván đè lý luận kiểm toán khoản mục tiền tương đương tiền báo cáo tài đặc điểm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ cơng tác kiểm tốn khaonr mục tiền tương đương tiền Về mặt thưc tiễn: Khóa luận nghiên cứu cơng tác kiểm toán khoản mục tiền tương đương tiền công ty TNHH Puritech Việt Nam công ty TNHH tư vấn kiểm tốn Hồng Gia Việt Nam-chi nhánh Hà Nội thực điều kiện kinh doanh cơng ty, qua vận dụng đặc điểm ngành sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ nhằm tăng cường cơng tác kiểm tốn khoản mục tiền tương đương tiền công ty TNHH Puritech Việt Nam Thông qua việc so sánh lý luận thực tiễn, với kiến thức trang bị, nêu lên số đánh giá đè xuất số biện pháp góp phần hồn thiện cơng tác kiểm tốn khoản mục tiền tương đương tiền công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: cơng tác kiểm tốn khoản mục tiền tương đương tiền công ty TNHH tư vấn kiểm tốn Hồng Gia Việt Nam-chi nhánh Hà Nội thực công ty TNHH Puritech Việt Nam Phạm vị nghiên cứu: Thời gian nghiên cứu: 01/01/2017-31/12/2017 Số liệu nghiên cứu : Số liệu tài năm 2017 Phương pháp nghiên cứu Để hồn thành khóa luận này, q trình nghiên cứu đề tài em sử dụng phương pháp sau: - Thu thập tài liệu từ kiểm toán trước, tài liệu từ chuyến thực tế xuống khách hàng - Quan sát kiểm toán viên trợ lý kiểm toán thực phần hành khoản mục tiền - Vận dụng từ kiến thức học với kinh nghiệm từ chuyến thực phần hành kiểm toán khoản mục tiền - So sánh phân tích đánh giá từ tài liệu khác - Trên sở đưa nhận xét quy trình học với quy trình thực tế - Nêu ưu điểm quy trình đề giải pháp nhằm khắc phục hạn chế quy trình Nội dung kết cấu luận văn Chương I: Đặc điểm khoản mục tiền tương đương tiền có ảnh hưởng tới kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Puritech Việt Nam 1.Đặc điểm khoản mục tiền ảnh hưởng đến báo cáo tài 1 Đặc điểm hoạt động thu, chi bảo quản tiền có ảnh hưởng tới kiểm tốn BCTC 1 Đặc điểm, vai trò loại tiền Tiền khoản mục trình bày trước tiên bảng cân đối kết toán khoản mục quan trọng tài sản ngắn hạn Do sử dụng để phân tích khả toán doanh nghiệp, nên khoản thường trình bày sai lệch Bởi lẽ số dư tài khoản thấp cho thấy khả tốn đơn vị gặp khó khăn, ngược lại, số dư cao cho thấy quản lý tiền hiệu Ngồi tiền khoản mục bị ảnh hưởng có ảnh hưởng đến nhiều khoản mục quan trọng doanh thu, chi phí, cơng nợ, hầu hết tài sản 26 khác doanh nghiệp Những sai phạm khoản mục khác tác động đến tiền, ngược lại Số phát sinh tài khoản tiền thường lớn số phát sinh hầu hết tài khoản khác Do vậy, dù số dư khoản mục khơng trọng yếu, kiểm tốn tiền nội dung quan trọng Do tiền lại tài sản ưa chuộng nên xác suất xảy gian lận, biến thủ thường cao Với tất lý trên, rủi ro tiềm tàng khoản mục thường đánh giá cao nên kiểm toán viên cần tập trung kiểm tra chi tiết nhiều loại khác Tuy nhiên, cần lưu ý việc tập trung khám phá gian lận thực kiểm toán viên đánh giá hệ thống kiểm soát nội yếu kém, khả xảy gian lận cao Do phương pháp kiểm toán khác khoản mục, nên trước hết cần tìm hiểu rõ cấu tiền Tiền tài sản lưu động đơn vị tồn trực tiếp hình thái giá trị Trên bảng cân đối kế tốn tiền trình bày phầntài sản, thuộc tài sản lưu động doanh nghiệp Dựa theo tính chất cất trữ tiền người ta chia tiền thành ba loại: Khách hàng: Công Ty TNHH Puritech Việt Người TH: Tú Ngày TH: Mã số: C6-2 Nam 17/04/2018 Nội dung: Tiền Mặt Người KT: Ngọc Bích Niên độ: 31/12/2017 Ngày TH: 17/04/2018 Mục tiêu: Kiểm tra nghiệp vụ Khóa Sổ Tiền Mặt đơn vị Kết quả: Xem C6-2/1 Kết luận: Đơn vị Khóa Sổ Trang: Khách hàng: Công Ty TNHH Puritech Việt Nam Người TH: Tú TH: Mã số: C6- Nội dung: Tiền Mặt Ngày 20/3/2008 2/1 Trang: Niên độ: 31/12/2017 Người KT: Ngọc Bích Ngày TH: 20/3/2008 Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt: Khớp Chứng Ngày 18/12/2007 19/12/2007 20/12/2007 23/12/2007 25/12/2007 26/12/2007 27/12/2007 28/12/2007 29/12/2007 30/12/2007 31/12/2007 02/1/2008 03/1/2008 04/1/2008 05/1/2008 06/1/2008 07/1/2008 Tổng: Diễn giảivăn phòng phẩm Số Chứng Từ Chi mua 2.628 Thu tạm ứng mua đá 1.020 Chi mua nhựa đường 2.660 Chi mua vật tư 2.265 Chi tiếp khách 2.270 Chi lý cơng trình xây lắp đặ máy 2.278 Chi tiếp khách 2.279 Chi mua vật tư 2.299 Chi lương khắc phục bão số 2.308 Thu tạm ứng mua đá 1.034 Chi tạm ứng mua nhựa đường 2.315 Chi tạm ứng mua xăng 320 Thu tạm ứng mua vật tư 056 Chi tiền điện thoại 333 Thu tạm ứng dự thầu 071 Chi tạm ứng mua vật tư 345 Chi mua card điện thoại 356 Số tiền 1.000.000 18.000.000 20.000.000 4.000.000 6.000.000 652.800 577.500 478.500 400.000 400.000 7.000.000 4.000.000 17.000.000 600.000 500.000 5.200.000 2.100.000 87.908.800 V: Khớp phiếu chi, bảng kê toán, giấy đề nghị tốn, hóa đơn Từ v v v v v v v v v v v v v v v v v BIÊN BẢNG KIỂM QUỸ CỦA ĐƠN VỊ TẠI 20/3/2008 _ Thời gian: Vào lúc 30 ngày 20 tháng 03 năm 2008 C7 _ Địa điểm: Tại Phòng TCKT thuộc Cơng Ty Cổ Phần Giao Thơng Tỉnh A BAN KIỂM SỐT CƠNG TY GỒM: Ơng: Nguyễn Văn N P TÀI CHÍNH KẾ TỐN: 1.Ơng: Nguyễn Trưởng Tuấn M Bà: Phan Phòng NV Tổng 2.546.795.910 ÝN Kế Toán Thu: 2.278.291.414 Bà Nguyễn Thị P Thủ Quỹ Tổng Chi: PHỤ TRÁCH KIỂM TOÁN Tồn quỹ 268.504.496 Nguyễn Thanh Tú NỘI DUNG I Tồn quỹ sổ sách: 268.504.496 ( Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu năm trăm lẻ bốn ngàn bốn trăm chín mươi bảy đồng) II Tồn quỹ thực tế: _ Tiền giấy bạc đủ tiêu chuẩn lưu hành Loại tiền Số lượng Thành tiền Tiền giấy 500.000 167 83.500.000 100.000 894 89.400.000 50.000 1.411 70.550.000 20.000 1108 22.160.000 10.000 24 240.000 2.000 322 644.000 500 1.500 200 45 9.000 Tiền xu 2.000 600 1.200.000 1.000 800 800.000 Tổng 268.504.500 _ Tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu hành: đồng _ Thừa: đồng Lý chênh lệch: làm tròn số Biên thơng qua thống ký tên BAN KIỂM SỐT CƠNG TY TNHH TƯ VẤN KIEERNM TỐN HỒNG GIA VIỆT NAM-CHI NHÁNH HÀ NỘI Nguyễn Văn N Nguyễn Tuấn Nguyễn Thị P (Đã ký) M N (Đã ký) (Đã ký) Phan Ý (Đã ký) Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018 Số: / 2008 / BCK BÁO CÁO KIỂM TỐN Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH PURITECH VIỆT NAM Cơng ty TNHH Tư vấn kiểm tốn Hồng Gia-chi nhanh Hà Nội kiểm toán Báo cáo tài chính, bao gồm Bảng cân đối kế tốn vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày nêu Công ty TNHH Puritech Việt Nam (dưới gọi tắt Công ty) Các báo cáo Ban Giám đốc chịu trách nhiệm lập theo chế độ kế toán Việt Nam Trách nhiệm Chúng cung cấp ý kiến nhận xét tính trung thực hợp lý báo cáo tài dựa vào kết q trình kiểm tốn Việc kiểm tốn thực vào chế độ kế toán mà Công Ty áp dụng chế độ tài hành Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam áp dụng cho đơn vị hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước Chúng tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam chuẩn mực kiểm toán quốc tế Những chuẩn mực đòi hỏi chúng tơi phải hoạch định thực kiểm toán để có sở kết luận báo cáo tài có tránh khỏi sai sót trọng yếu hay khơng Trên sở trắc nghiệm, xem xét số chứng làm cho số liệu chi tiết báo cáo tài Cuộc kiểm toán bao gồm việc xem xét nguyên tắc kế tốn, khoản ước tính kế tốn quan trọng Công Ty thực hiện, đánh giá tổng qt việc trình bày báo cáo tài Chúng tơi tin kiểm tốn cung cấp hợp lý cho ý kiến nhận xét Tuy nhiên ý kiến bị giới hạn vấn đề sau: Chúng tham gia quan sát kiểm kê hàng tồn kho, tài sản cố định vào ngày 31/12/2017, thời điểm chúng tơi chưa bổ nhiệm làm kiểm tốn viên Với tài liệu có Công ty, kiểm tra tính đắn giá trị tài sản cố định số lượng hàng tồn kho thời điểm thủ tục kiểm toán khác Cho đến thời điểm phát hành báo cáo này, chưa nhận thư xác nhận số dư phải thu khách hàng, người mua ứng tiền trước, phải trả nhà cung cấp, phải trả phải nộp khác với số tiền 11.237.435.228 đồng, 804.804.221 đồng, 3.241.224.945 đồng 12.723.632.424 đồng Với tài liệu có Cơng ty, tiến hành thủ tục kiểm tốn thay khác để kiểm chứng tính có thực khoản cơng nợ nêu Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng vấn đề nêu (nếu có), báo cáo tài Cơng ty TNHH Puritech Việt Nam đính kèm theo phản ánh cách trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc vào ngày nêu trên, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan KIỂM TỐN VIÊN NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Số chứng KTV: 0600/KTV GIÁM ĐỐC ĐẶNG THỊ MỸ VÂN Số chứng KTV: 0173 /KTV Số /2018/TQL Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018 THƯ QUẢN LÝ Kính gửi : BAN GIÁM ĐỐC CƠNG TY TNHH PURITECH VIỆT NAM Trích yếu : V/v đề xuất số vấn đề quản lý sau kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 Được đồng ý Ban Giám đốc Công ty TNHH Puritech Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội Công ty TNHH Tư vấn Kiểm tốn Hồng gia kiểm tốn Bảng cân đối kế toán, Kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài cho niên độ tài kết thúc vào ngày 31/12/2017 Quý Công ty Chúng cung cấp ý kiến báo cáo tài báo cáo kiểm tốn đề ngày 17 tháng 04 năm 2018 Thông qua công tác kiểm tốn, chúng tơi xin trao đổi với Q Công ty số nhận xét đề nghị tóm lược sau: Về việc kiểm kê tài sản Q Cơng ty có tiến hành kiểm kê tài sản vào cuối niên độ tài chính, nhiên việc kiểm kê chưa đầy đủ chưa lập báo cáo tổng hợp kết kiểm kê Theo quy định mục điều 39 Luật kế toán, sau kiểm kê, Công Ty phải lập báo cáo tổng hợp kết kiểm kê Trường hợp có chênh lệch số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi sổ kế tốn, Cơng Ty phải xác định ngun nhân, phản ánh số chênh lệch kết xử lý vào sổ kế toán trước lập báo cáo tài Ngồi người lập ký báo cáo tổng hợp kết kiểm kê phải chịu trách nhiệm kết kiểm kê Đề nghị Quý Công ty quan tâm thực theo quy định vấn đề nêu Về việc kê khai thuế Trong năm 2017, Q Cơng Ty có thực kê khai số hố đơn có thuế giá trị gia tăng đầu vào vượt tháng kê khai thuế đầu vào lần hoá đơn Theo quy định Thông Tư số 32/TT-BTC ngày 09 tháng 04 năm 2007 Bộ tài Chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng, kê khai thuế đầu vào tháng không khấu trừ Đề nghị Quý Công ty quan tâm đến vấn đề nêu Về công nợ Trong năm 2017, Công Ty có tiến hành xử lý số cơng nợ khó đòi chưa lập hội đồng để xử lý Theo quy định thông tư thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2006 việc hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khốn đầu tư, dự phòng nợ khó đòi doanh nghiệp: Khi xử lý nợ, Cơng ty phải có biên Hội Đồng xử lý nợ, chứng từ có liên quan đủ điều kiện để doanh nghiệp xử lý nợ Đề nghị Quý Công ty quan tâm đến vấn đề nêu Về việc trích khấu hao tài sản cố định Trong năm 2007, tất tài sản cố định Quý công ty ghi tăng đưa vào sử dụng tháng khấu hao tròn tháng Tuy nhiên theo định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 Bộ trưởng Bộ Tài Chính điểm mục III quy định việc trích thơi trích khấu hao tài sản cố định thục ngày (theo số ngày tháng) mà tài sản tăng giảm Đề nghị Quý Công ty quan tâm đến vấn đề nêu thực theo quy định hành Về khoản mục tiền mặt: Đơn vị có hợp đồng tiền gởi có kì hạn nhỏ tháng Ngân Hàng Công Thương, đơn vị lại ghi số tiền vào đầu tư ngắn hạn Theo quy định kế toán hành, khoản tiền gửi ngân hàng có kì hạn nhỏ tháng trình bày vào khoản mục tiền đương đương tiền Đơn vị nên mở sổ chi tiết theo dõi tiền lãi ngân theo chế độ kế toán quy định Đề nghị Quý Công ty quan tâm đến vấn đề nêu thực theo quy định hành Về hoá đơn chứng từ: Quý Cơng Ty có số khoản chi 100.000 đồng khơng có hố đơn tài Theo qui định điểm 1.1 mục III phần B Thông tư 134/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2017 Bộ Tài Chính khoản chi khơng có hố đơn, chứng từ theo chế độ quy định không xem chi phí hợp lý hợp lệ tốn thuế thu nhập doanh nghiệp Đề nghị Quý Công ty nên quan tâm vấn đề Về quỹ lương: Cuối năm 2017, Quỹ tiền lương quý công ty đến thời điểm 31/12/2017 số dư 4.437.892.326 đồng Theo quy định tiết a điểm 2.3 mục III phần B thông tư 134/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2017 hướng dẫn nghị định 24/2007/NĐ – CP thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: chi phí tiền lương, tiền công khỏan phụ cấp phải trả cho người lao động hết thời hạn nộp hồ sơ toán thuế năm thực tế chưa chi khơng xem chi phí hợp lí xác định thu nhập chịu thuế Đề nghị Quý Công ty nên quan tâm vấn đề Học viện Tài Luận văn tốt Nghiệp Trên số ý kiến xin trao đổi với Q Cơng ty Vì lợi ích Q Cơng ty, mong muốn Quý Công ty quan tâm đến vấn đề nêu Chúng xin chân thành cám ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng kế tốn phận có liên quan tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng tơi hồn thành cơng việc hân hạnh phục vụ lâu dài cho Quý Công ty GIÁM ĐỐC ĐẶNG THỊ MỸ VÂN Nơi nhận: - Như - Lưu hồ sơ kiểm toán - Lưu hồ sơ kiểm toán 0988015698 SV: Đinh Thị Niềm 226 Lớp: CQ52/22.10 ... tiết tương ứng, tổng hợp 1.2 Kiểm toán khoản mục tiền kiểm tốn báo cáo tài 1.2.1 Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền Khi kiểm toán khoản mục tiền, mục tiêu kiểm toán cần phải đạt bao gồm mục tiêu... mục tiền  Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền khoản tương đương tiền kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Puritech Việt Nam Công ty TNHH Tư vấn kiểm tốn Hồng Gia-chi nhánh Hà Nội thực Mục tiêu kiểm toán. .. tốn báo cáo tài cơng ty TNHH Puritech Việt Nam để nghiên cứu hoàn thành luận văn Mục đích đề tài Về mặt lý luận: Khóa luận tổng hợp ván đè lý luận kiểm toán khoản mục tiền tương đương tiền báo
- Xem thêm -

Xem thêm: 70 hoàn thành quy trình kiểm toán khoản mục tiền và tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH puritech việt nam , 70 hoàn thành quy trình kiểm toán khoản mục tiền và tương đương tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH puritech việt nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn