67 tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại chi cục thuế huyện quỳnh lưu

52 0 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Luận văn tốt nghiệp i Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Hoàng Anh Dũng SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp ii Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii vii LỜI MỞ ĐẦU .viii CHƯƠNG TỔNG QUAN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ 1 1.1 Khái quát hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế .1 1.1.1 Khái niệm hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 1.1.2 Đặc điểm hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 1.1.3 Vai trò hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 1.1.4 Phân loại hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế .5 1.2 Nội dung, hình thức hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế .9 1.2.1 Nội dung hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 1.1.5 Hình thức hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 10 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT 13 CHƯƠNG 15 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUỲNH LƯU 15 2.1 Những nét chung huyện Quỳnh Lưu Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu 15 2.1.1 Bối cảnh kinh tế, xã hội huyện Quỳnh Lưu 15 2.1.2 Tổ chức quản lí thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2017 17 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu .17 2.1.2.2 Kết thu thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2017 19 2.2 Thực trạng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2017 .20 2.2.1 Thực trạng công tác tuyên truyền Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2017 20 2.2.1.1 Hình thức tuyên truyền .20 2.2.1.2 Qui mô tuyên truyền 21 2.2.2 Thực trạng công tác hỗ trợ Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2017 22 2.2.2.1 Hình thức hỗ trợ 22 SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp iii Học viện Tài Khơng cơng tác tun truyền mà công tác hỗ trợ NNT Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu đặc biệt trọng Trong năm qua, Chi cục áp dụng đa dạng hình thức hỗ trợ NNT, liên tục nỗ lực nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ NNT nhằm đáp ứng nhu cầu đề ra, góp phần thực “Chiến lược cải cách đại hoá ngành thuế giai đoạn 2011-2020 22 2.2.2.2 Qui mô hỗ trợ 23 2.3 Đánh giá chung công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu 24 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUỲNH LƯU 27 3.1 Phương hướng, kế hoạch, mục tiêu công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu thời gian tới 28 3.2 Một số giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu 29 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 29 3.2.2 Kết hợp, triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế khác 33 3.2.2.1 Về hoạt động tuyên truyền pháp luật thuế 33 3.2.2.2 Về hoạt động hỗ trợ người nộp thuế 34 3.2.3 Hoàn thiện sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 35 3.2.4 Duy trì, tăng cường tích cực hỗ trợ, giúp đỡ đội khác Chi cục công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 37 Đây giải pháp thiết yếu mà Chi cục khơng thể khơng ý tới, thể đồn kết, chia sẻ cơng việc đội với nhau, giải pháp hữu hiệu giúp nâng cao hiệu làm việc Tại Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu nhiều Chi cục thuế khác, đội thuế lại có nhiệm vụ cụ thể, đóng góp vào hoạt động xuyên suốt Chi cục Tuy nhiên, có thời điểm, có cơng việc mà Đội thực hiện, nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến hoạt động chung Chi cục Những lúc thế, cần có chung sức, giúp đỡ từ thành viên, cán đội thuế khác Chi cục Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT liên quan đến nhiều công việc cần đến nhiều sức người thời gian bỏ Do vậy, giải pháp thực cần Thực tế, Đội tuyên truyền, hỗ trợ NNT Chi cục thuế Quỳnh Lưu gồm tất cán nữ, trở ngại nhiều trường hợp đội 37 Ví dụ: Cơng việc gửi thông báo cho đợt tập huấn phổ biến sách thuế tới NNT Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu thực qua ba đường chính, đường thư tay, đường thư điện tử đường điện thoại Số lượng NNT cần thông báo 5.000 doanh nghiệp Như vậy, Đội tuyên truyền, hỗ trợ NNT khơng thể đảm nhiệm hết cơng việc Theo đó, Đội kiểm tra đảm nhiệm việc thông báo qua đường điện thoại phần đường thư điện tử Đội tin học đảm nhiệm việc thơng báo qua đường thư điện tử Còn lại, Đội tuyên truyền, hỗ trợ NNT số cán đội khác, thực việc in thông báo, gấp phong thư gửi thông báo qua đường bưu điện 37 SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp iv Học viện Tài 3.2.5 Thiết lập diễn đàn thuế mạng, quản lý Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu 37 Hiện nay, mạng thơng tin tồn cầu, ngồi trang chủ thuế Cục thuế, Tổng cục thuế có trang web chun thông tin thuế Mặt khác, trang chủ thuế Cục thuế, Tổng cục thuế đưa ra, cơng khai tới NNT sách, luật, thơng tư thuế mà có tương tác với NNT, nhu cầu thắc mắc NNT lớn Thực tế, đối tượng nộp thuế, phát sinh vấn đề trình thực nghĩa vụ thuế, lựa chọn cách thức để giải như: liên hệ tới phận tuyên truyền, hỗ trợ NNT; hỏi người quen; tìm kiếm câu trả lời mạng thông tin; tra cứu thông tư, luật thuế…Trong đó, cách thức tra cứu thơng tư mạng phần lớn NNT lựa chọn, cách nhanh, thuận tiện, tận dụng thông tin từ nhiều người mạng thông tin, việc liên hệ với Chi cục thuế lúc thực 38 Một khía cạnh khác, mạng thơng tin tồn cầu, trang diễn đàn www.danketoan.com trang diễn đàn nhiều người làm việc ngành nghề kế toán, kiểm toán thuế quan tâm Đây diễn đàn mở, dành cho tất người, người trao đổi, thảo luận vấn đề liên quan đến kế toán, thuế Tuy nhiên, trao đổi, hỗ trợ trang diễn đàn chủ yếu mang tính truyền đạt kinh nghiệm, kết hợp nhiều luồng ý kiến, nên nhiều lúc đối tượng nộp thuế không thoả mãn 38 Xuất phát từ lý đó, việc tạo nên diễn đàn chuyên thuế điều đáng để tâm ngành thuế nói chung, Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu nói riêng Vào thời điểm này, khẳng định, mạng thơng tin tồn cầu internet phổ cập hầu hết xã huyện, nên NNT thuận tiện có trang diễn đàn riêng thuế Về cấu thành nên trang diễn đàn, cần có nội dung cốt yếu cập nhật sách thuế mới, quan trọng; cập nhật câu hỏi, vấn đề mà NNT hay thắc mắc kèm theo hướng giải quyết; có nơi chuyên nhận câu hỏi NNT Bên cạnh đó, Chi cục thuế quản lý chặt chẽ trang diễn đàn; cán thuộc Đội tuyên truyền, hỗ trợ NNT tham gia trả lời, tương tác với NNT 38 Việc thiết lập trang diễn đàn vậy, để thành công đạt hiệu thật dễ, phải cần đến tham gia Cục thuế, Tổng cục thuế Tuy nhiên, giải pháp nên thực 39 3.2.6 Các giải pháp khác 39 KẾT LUẬN 40 Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế công tác vô quan trọng quan thuế, chế tự khai, tự nộp thuế Công tác xem cầu nối vững chắc, mật thiết quan thuế người nộp thuế; thể song hành, sát cánh quan thuế người nộp thuế Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế hoạt động hiệu tốt, giúp tạo nên môi trường văn minh thuế, nơi người nộp thuế sẵn sàng nộp thuế, góp sức vào phát triển đất nước 40 Trong giai đoạn 2015-2017 vừa qua, Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trở thành công tác mũi nhọn quan trọng, đem lại nhiều kết tốt Đội tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục đưa nội dung sách pháp luật thuế tới phần lớn người nộp thuế, giúp người nộp thuế giải đáp phần lớn thắc mắc gặp phải trình thực SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp v Học viện Tài nghĩa vụ thuế Tuy nhiên, phải nói rằng, dù đạt nhiều kết tốt, song công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế chưa đạt hiệu cao Do đó, nhu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế vô thiết thực Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu 40 Em mong giải pháp đưa luận văn phần giúp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu cách hiệu quả; từ giúp tạo nhiều ấn tượng tốt người nộp thuế Chi cục thuế; làm tăng niềm tin người dân huyện Quỳnh Lưu vào quan thuế, Nhà nước 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp vi Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTC CQT DN GTGT NNT TNCN TNDN Bộ Tài Cơ quan thuế Doanh nghiệp Giá trị gia tăng Người nộp thuế Thu nhập cá nhân Thu nhập doanh nghiệp SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp vii Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Trang Tình hình đối tượng nộp thuế địa bàn huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2017 Kết thu ngân sách Nhà nước Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2017 Tình hình cơng tác tun truyền pháp luật thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2017 Tổng hợp kết hỗ trợ NNT Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2017 17 20 23 25 SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp viii Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Một nhiệm vụ trọng tâm ngành thuế năm 2018 nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, gắn với việc thực chế “một cửa” việc giải thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNT đến giao dịch quan thuế Trong công tác tuyên truyền pháp luật thuế giúp NNT nắm bắt hiểu sách thuế cơng tác hỗ trợ giúp NNT giải khó khăn, vướng mắc áp dụng sách thuế vào thực tế Trong năm qua, công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT đạt số kết định, đem lại tác động tích cực chế quản lý thuế đại Tuy nhiên bên cạnh cơng tác tun truyền, hỗ trợ NNT có hạn chế định Thực trạng đòi hỏi phải có biện pháp khắc phục hồn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT Xuất phát từ lý trên, em chọn đề tài “ Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu” Đối tượng mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu, kết làm tồn cần khắc phục Từ thực trạng thấy đó, đề tài đưa giải pháp giúp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế, khắc phục tồn để hoạt động có hiệu Phạm vi nghiên cứu Đề tài thực nghiên cứu khoảng thời gian ngày 5/02/2018 đến ngày 10/5/2018, địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An Phương pháp nghiên cứu SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp ix Học viện Tài Đề tài nghiên cứu dựa sở phương pháp luận quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, quan điểm phát triển kinh tế Đảng, kết hợp vận dụng với biện pháp tổng hợp lý luận, phân tích thực trạng nhằm đưa giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Kết cấu luận văn tốt nghiệp Đề tài kết cấu gồm chương chính: Chương 1: Tổng quan công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Chương 2: Thực trạng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu Đề tài thực trình thực tập Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn, bảo tận tình giáo Nguyễn Thị Thanh Hồi cán thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Là sinh viên, kiến thức lý luận thực tiễn hạn chế, nên khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết nội dung, phương pháp nghiên cứu Em kính mong nhận góp ý, bảo thầy cô giáo, cán thuế, bạn đọc để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Nghệ An, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Hoàng Anh Dũng SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG TỔNG QUAN CƠNG TÁC TUN TRUYỀN, HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ 1.1 Khái quát hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 1.1.1 Khái niệm hoạt động tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Mục tiêu quản lý thuế xã hội đại tăng tính tuân thủ tự nguyện NNT, tập trung vào hình thức xử phạt đối tượng trốn tránh thuế Để thực tốt mục tiêu này, quan thuế khơng có nhiệm vụ theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc đối tượng nộp thuế thực nghĩa vụ thuế, mà có trách nhiệm tạo điều kiện tốt để đối tượng nộp thuế tự giác, chủ động thực nghĩa vụ thuế Theo đó, quan điểm hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ NNT có nhiều ý kiến khác Quan điểm phổ biến coi hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ NNT dịch vụ công lĩnh vực thuế, quan thuế đảm nhận cung cấp miễn phí cho cơng chúng NNT Quan điểm khác lại cho hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ NNT dịch vụ tư vấn lĩnh vực thuế kế toán, nhằm giúp NNT trình chấp hành pháp luật thuế Nhà nước Các quan điểm hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ NNT có điểm chung nội dung đối tượng cung cấp, nhiên, tồn điểm khác biệt chủ thể cung cấp hình thức cung cấp dịch vụ Xét góc độ biện pháp mà Nhà nước sử dụng nhằm đạt mục tiêu quản lý, hiểu hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ NNT toàn hoạt động trợ giúp quan thuế cho tổ chức, cá nhân để họ hiểu sách, pháp luật thuế; tự nguyện tuân thủ pháp luật thuế khai, nộp số thuế Hoạt động tuyên truyền pháp luật thuế xem hoạt động mà quan thuế sử dụng hình thức, phương tiện để cung cấp, truyền SV: Hồng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp 29 Học viện Tài - Đẩy mạnh đa dạng hóa công tác tuyên truyền qua hệ thống phát địa phương: nâng thời lượng phát chương trình tuyên truyền thuế hệ thống phát địa phương, đa dạng hóa tài liệu tuyên truyền, mở rộng hình thức tuyên truyền lưu động đến chợ, khu tập trung dân cư để trực tiếp tuyên truyền sách thuế cơng tác thuế Khảo sát, phân loại nhu cầu NNT để áp dụng hình thức tuyên truyền pháp luật thuế cho phù hợp theo nhóm NNT nhằm đạt hiệu cao - Nâng cao hiệu công tác tuyên truyền quan thuế (với phương châm cán thuế phải tun truyền viên tích cực), trì tủ sách miễn phí để giúp NNT nắm bắt kịp thời sách thuế Truyền tải có hiệu văn Quyết toán thuế TNCN, TNDN để DN thực quy định hành - Đẩy mạnh công tác tập huấn cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp thành lập; tăng cường phối hợp với quan liên quan để tổ chức lớp tập huấn theo nhu cầu theo chuyên đề Nội dung tập huấn tập trung vào hướng dẫn sách thuế Nhà nước, đặc biệt sách ưu đãi thuế - Tổ chức tốt hoạt động phận “một cửa”, thực công khai thủ tục hành thuế nhằm tạo thuận lợi cho NNT giao dịch, làm việc với quan thuế 3.2 Một số giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Trong bối cảnh hệ thống ứng dụng tin học ngành thuế “phủ sóng” hầu hết tác nghiệp phận “một cửa”, liên kết, hỗ trợ, phối hợp phận “phong tỏa” hệ thống quản lý chất lượng ISO vấn SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp 30 Học viện Tài đề tiêu chuẩn hóa lực cán phận giao dịch với NNT ngày có vai trò quan trọng, khơng sách pháp luật có liên quan, nghiệp vụ thuế, kỹ thuật tuyên truyền mà phải nắm vững đường lối phát triển kinh tế Ðảng, Nhà nước, nỗ lực không ngừng để tự trang bị kiến thức sâu kinh tế, tài chính, ngoại ngữ, khả cập nhật sách thuế mới, để có “ăng ten” nhạy cảm trước kiện, động thái kinh tế nước, nhận diện đầy đủ rạch ròi kinh tế - tài sở thuế dự báo phát sinh Chính vậy, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT ngày trở nên quan trọng cấp thiết Chất lượng cán công chức làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT cần nâng cao mặt, cụ thể sau: Thứ nhất, cán tuyên truyên, hỗ trợ NNT cần trau dồi phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp Hoạt động quan thuế hoạt động công quyền nên không tránh khỏi tình trạng hách dịch, cửa quyền, quan liêu, chí nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân Do đó, không riêng người làm công tác tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT mà tất cán viên chức ngành thuế cần tự rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng người công bộc nhân dân Phong trào học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nội dung như: nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm nên thường xuyên tổ chức toàn thể cán cơng chức Nhân viên hướng dẫn thuế phải có trách nhiệm nội dung hướng dẫn cho NNT tránh hướng dẫn sai gây thiệt hại cho họ phải cung cấp đầy đủ thông tin họ cần lần, không lợi dụng chức trách để gây phiền hà, nhũng nhiễu NNT hùa theo NNT để lách luật, vi phạm pháp luật thuế Ngoài ra, cán tư vấn SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp 31 Học viện Tài thuế cần thể tác phong, thái độ mực tiếp xúc với người dân; khơng nên hành động theo thói quen cơng quyền, thể ban ơn NNT mà phải biết đặt vào vị trí NNT để cảm thơng chia sẻ Thứ hai, cán tuyên truyên, hỗ trợ NNT cần nắm vững, nắm chuyên môn nghiệp vụ Cán làm việc Đội tuyên truyền, hỗ trợ NNT thực nhiệm vụ giao để hoàn thành nhiệm vụ chung Đội, để thực tốt nhiệm vụ cán thuế cần: - Nắm vững kiến thức tổ chức ngành phân cấp quản lý Ngành - Thường xuyên củng cố bổ sung kiến thức nội dung văn pháp luật văn pháp luật thuế - Có hiểu biết kiến thức kế tốn áp dụng cho loại hình doanh nghiệp, đặc biệt nghiệp vụ kế tốn có liên quan đến thuế - Có kiến thức kinh tế tài pháp luật có liên quan Muốn vậy, cần mở lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu kiểm tra kiến thức định kỳ theo chuyên đề, lĩnh vực khác thuế, kế toán tổ chức thường xuyên định kỳ giúp nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán tư vấn Thứ ba, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nhân viên tư vấn thuế cần biết sử dụng thành thạo chương trình ứng dụng tin học ngành để hỗ trợ công tác phục vụ người dân tốt Khi triển khai ứng dụng chương trình nào, điều cần thiết tập huấn chi tiết đến nhân viên phận hướng dẫn để tránh gặp lúng túng, vụng hướng dẫn NNT Mặt khác, người cán thuế phải cố gắng rèn luyện kỹ giao tiếp biến kỹ thành nghệ thuật thân Điều giúp họ tự tin xử lý tình phát sinh giao tiếp với NNT, không bị lúng túng quan hệ ứng xử Có nhiệt tâm, có chun mơn thiếu SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp 32 Học viện Tài yếu kỹ năng, văn hóa giao tiếp khiến NNT cảm thấy khơng hài lòng tiếp xúc với nhân viên thuế Và thế, hiệu giao tiếp hai bên thấp Vậy nên quan thuế nên có kế hoạch triển khai thực chương trình đào tạo bồi dưỡng kỹ giao tiếp cho công chức viên chức thuế Thứ tư, cán hướng dẫn nên bố trí cơng tác nhiều phận thuộc đội khác để có cách nhìn tổng thể công tác quản lý thuế tiếp xúc tình thực tế diễn Kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tiễn giúp cán tư vấn nhanh chóng đưa hướng giải hợp lý cho khó khăn, vướng mắc NNT Ví dụ, đồn kiểm tra thuế tới trụ sở doanh nghiệp nên có tham gia vài cán tuyên truyền, hỗ trợ NNT Điều giúp cán tuyên truyền, hỗ trợ NNT thu thập, tìm hiểu thơng tin, trạng NNT; nắm lỗi sai thường mắc NNT để có biện pháp tuyên truyền phù hợp Thứ năm, nên tổ chức buổi sinh hoạt, thảo luận sách thuế nhân viên công tác phận tuyên truyền hỗ trợ có dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn để thống với nội dung tư vấn, hỗ trợ Thứ sáu, kết hợp hoạt động giám sát, kiểm tra, xử lý với hoạt động khen thưởng, động viên cán Chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ thuế có tốt hay khơng cần có giám sát, kiểm tra nội đơn vị lẫn từ phía NNT Chẳng hạn thơng qua buổi đối thoại, khảo sát, trưng cầu ý kiến, quan thuế lắng nghe tâm tư, nguyện vọng NNT để từ khắc phục, cải thiện mặt hạn chế, điều chỉnh hoạt động để nâng cao chất lượng dịch vụ tốt Công khai bảng tên người phân công làm tư vấn, hỗ trợ NNT, lắp đặt máy ghi hình quan sát, thực kiểm tra cơng vụ SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp 33 Học viện Tài đột xuất hoạt động tư vấn, hỗ trợ NNT trực tiếp phận hướng dẫn; thiết lập hòm thư góp ý, đường dây nóng tiếp nhận đơn thư, ý kiến phản ánh người dân nhằm phát xử lý trường hợp cơng chức viên chức thuế gây nhũng nhiễu, có thái độ không tiếp xúc với người dân làm sai chức trách số cách thức giám sát hoạt động tuyên truyền hỗ trợ thuế Có thể tổ chức bình chọn “Cán tuyên truyền giỏi, thân thiện” cho NNT theo kỳ Dựa số lượng bình chọn NNT, cá nhân bình chọn nhiều nêu gương khen thưởng xứng đáng Những cá nhân có sáng kiến, cải tiến cơng tác hay hồn thành tốt yêu cầu công việc nội dung nghiệp vụ lẫn thái độ, kỹ phục vụ với NNT theo bình bầu thi đua hàng kỳ 3.2.2 Kết hợp, triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế khác Đưa vào hình thức mới, phù hợp với đặc thù huyện; tập trung nhiều vào hình thức đem lại hiệu cao 3.2.2.1 Về hoạt động tuyên truyền pháp luật thuế Tổ chức nhiều hội nghị đối thoại trực tiếp với NNT, với số lượng đông người tham dự; mở nhiều chuyên mục tuyên truyền sách pháp luật thuế phương tiện thông tin đại chúng; lập kênh cung cấp thông tin cho NNT (website, điện thoại, hộp thư điện tử, đường dây nóng, tổ chức lắng nghe ý kiến NNT); tổ chức hội nghị tơn vinh thành tích tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế hàng năm; Hội, Đoàn địa phương tuyên truyền chất, ý nghĩa tốt đẹp việc chấp hành nộp thuế; đồng thời lên án tổ chức, cá nhân có hành vi trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế Cập nhật vấn đề cần tuyên truyền đạo thuế thời gian vào thông báo nội Đảng trở thành nội SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp 34 Học viện Tài dung sinh hoạt Chi Đảng, giúp cán bộ, đảng viên có thêm thông tin thuế để thông hiểu kỹ tích cực hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục thuế có hiệu Xây dựng cung cấp đề cương tuyên truyền cho hệ thống mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên biên soạn nhiều học thuế bản, nhẹ nhàng đưa vào môn giáo dục công dân cho học sinh cấp II, III địa bàn tỉnh Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật thuế" hội đủ điều kiện cần thiết Đa dạng hình thức tuyên truyền lắng nghe ý kiến NNT triển khai liên tục theo phương châm "mưa lâu, thấm dần" qua nhiều buổi tập huấn, tôn vinh, tọa đàm, tiếp xúc, trao đổi, đối thoại, góp ý nhằm tạo khơng khí cởi mở, gần gũi NNT cán thuế, doanh nghiệp quan thuế, tìm giải pháp phát huy tác dụng tồn diện để thuế góp phần quản lý, điều tiết vĩ mô kinh tế; bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; bước thực công bằng, bình đẳng xã hội; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng tích luỹ, nộp thuế thuận lợi, dễ dàng 3.2.2.2 Về hoạt động hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế nên đẩy mạnh công tác đối thoại với DN theo định kỳ theo yêu cầu thực tế nhằm giải đáp trực tiếp câu hỏi, ý kiến phản ánh, vướng mắc DN sách thuế, thủ tục hành thuế, tiếp thu ý kiến đóng góp NNT, sở nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung sách, quy định thuế, chấn chỉnh cơng tác quản lý thuế, thái độ, ứng xử công chức thuế cho phù hợp Trong bối cảnh kinh tế phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm, khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ vốn tiềm ẩn từ năm trước tác động khơng nhỏ đến NNT, đòi hỏi cơng tác quản lý thuế nói chung cơng tác tun truyền hỗ trợ nói riêng phải sâu, bám sát vào thực tế hoạt động DN, tạo điều kiện thuận lợi, tận tình hướng dẫn SV: Hồng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp 35 Học viện Tài nhanh chóng giải thủ tục hành cho NNT, góp phần phát huy hiệu gói giải pháp hỗ trợ thuế Nhà nước, để DN chung tay, chung sức với Nhà nước vượt qua giai đoạn khó khăn kinh tế 3.2.3 Hồn thiện sở vật chất, ứng dụng cơng nghệ thông tin hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Nhu cầu công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT ngày tăng gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội cơng đại hóa ngành thuế Trong đó, muốn công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT mở rộng ngồi điều kiện cần phải có đội ngũ cán tuyên truyền, hỗ trợ đạt chất lượng, tổ chức hoạt động chuyên nghiệp theo quy trình chặt chẽ Chi cục phải có phương tiện vật chất hỗ trợ công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT đầy đủ đại Do vậy, việc hoàn thiện sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ NNT vấn đề mà Chi cục cần ý quan tâm Một số giải pháp đề xuất sau: - Trang bị đồng phục, thẻ tên, bảng tên đầy đủ cho nhân viên làm công tác tuyên truyền hỗ trợ thuế cách để tạo hình tượng nhân viên thuế với tác phong đại, vừa thể tôn nghiêm quan quản lý nhà nước, vừa thể tôn trọng quan thuế người dân - Thiết lập tổng đài trả lời tự động số nội dung đơn giản hồ sơ ban đầu doanh nghiệp thành lập, thủ tục đăng ký thuế hộ kinh doanh, mức xử phạt chậm đăng ký thuế hay nộp hồ sơ khai thuế, thủ tục báo hay hủy hóa đơn, số điện thoại liên hệ với đội thuế Hình thức hỗ trợ có đưa vào sử dụng phải thông báo rộng rãi cho người dân biết để sử dụng - Đối với trường hợp hướng dẫn trực tiếp bàn, Chi cục thuế nên lắp đặt thiết bị in số thứ tự, kệ để mẫu phiếu đăng ký nội dung cần tư vấn, hỗ trợ, SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp 36 Học viện Tài bàn ghế để NNT ghi nội dung cần hỗ trợ vào phiếu Việc đảm bảo cho công tác hướng dẫn diễn có trình tự, trật tự - Bố trí khu vực chờ cho NNT khu vực hướng dẫn thật thoáng mát, xanh sạch, có đủ chỗ ngồi thoải mái, có nước uống, có kệ để sách báo/tài liệu thuế, có hình điện tử chạy thơng tin tun truyền thuế Nó giúp tạo cảm giác thư thái cho NNT đến liên hệ với quan thuế tiếp cận thông tin thuế - Bố trí thêm khu vực dành riêng cho NNT có lắp đặt kios điện tử tra cứu thơng tin; có bàn ghế, máy vi tính (khơng có nối mạng vào hệ thống quan thuế, mở giới hạn số trang thông tin điện tử cho phép) máy in để NNT sử dụng soạn thảo văn bản, lập hồ sơ khai thuế, Đối với NNT không đủ điều kiện trang bị thiết bị hỗ trợ cho hoạt động khai, nộp thuế NNT đến liên hệ lần đầu với quan thuế hẳn điều hữu ích giúp tiết kiệm chi phí thời gian lại NNT - Củng cố sở hạ tầng thông tin Chi cục (hệ thống máy chủ, thiết bị truyền mạng, chương trình ứng dụng hỗ trợ tra cứu thơng tin, ) nhằm giúp hoạt động tư vấn, hỗ trợ thuế diễn trơi chảy, nhanh chóng, hạn chế tình trạng bị lỗi Nhất giai đoạn Nhà nước tiến hành thực Chính phủ điện tử, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ qua thư điện tử, trang tin điện tử tương lai diễn nhiều hạ tầng thơng tin cần phải ổn định - Sử dụng khai thác triệt để công cụ website Tổng cục thuế để tìm hiểu thơng tin, chuyển tải sách, pháp luật thuế đến cộng đồng doanh nghiệp địa bàn cách nhanh nhất, đầy đủ Mặt khác, website nơi cung cấp miễn phí dịch vụ, ứng dụng kế khai thuế, toán thuế cho doanh nghiệp dịch vụ kế khai thuế qua mạng SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp 3.2.4 37 Học viện Tài Duy trì, tăng cường tích cực hỗ trợ, giúp đỡ đội khác Chi cục công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Đây giải pháp thiết yếu mà Chi cục khơng ý tới, thể đồn kết, chia sẻ công việc đội với nhau, giải pháp hữu hiệu giúp nâng cao hiệu làm việc Tại Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu nhiều Chi cục thuế khác, đội thuế lại có nhiệm vụ cụ thể, đóng góp vào hoạt động xuyên suốt Chi cục Tuy nhiên, có thời điểm, có cơng việc mà Đội thực hiện, nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến hoạt động chung Chi cục Những lúc thế, cần có chung sức, giúp đỡ từ thành viên, cán đội thuế khác Chi cục Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT liên quan đến nhiều công việc cần đến nhiều sức người thời gian bỏ Do vậy, giải pháp thực cần Thực tế, Đội tuyên truyền, hỗ trợ NNT Chi cục thuế Quỳnh Lưu gồm tất cán nữ, trở ngại nhiều trường hợp đội Ví dụ: Cơng việc gửi thơng báo cho đợt tập huấn phổ biến sách thuế tới NNT Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu thực qua ba đường chính, đường thư tay, đường thư điện tử đường điện thoại Số lượng NNT cần thông báo 5.000 doanh nghiệp Như vậy, Đội tuyên truyền, hỗ trợ NNT khơng thể đảm nhiệm hết cơng việc Theo đó, Đội kiểm tra đảm nhiệm việc thơng báo qua đường điện thoại phần đường thư điện tử Đội tin học đảm nhiệm việc thông báo qua đường thư điện tử Còn lại, Đội tuyên truyền, hỗ trợ NNT số cán đội khác, thực việc in thông báo, gấp phong thư gửi thông báo qua đường bưu điện 3.2.5 Thiết lập diễn đàn thuế mạng, quản lý Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp 38 Học viện Tài Hiện nay, mạng thơng tin tồn cầu, ngồi trang chủ thuế Cục thuế, Tổng cục thuế có trang web chuyên thông tin thuế Mặt khác, trang chủ thuế Cục thuế, Tổng cục thuế đưa ra, cơng khai tới NNT sách, luật, thơng tư thuế mà có tương tác với NNT, nhu cầu thắc mắc NNT lớn Thực tế, đối tượng nộp thuế, phát sinh vấn đề trình thực nghĩa vụ thuế, lựa chọn cách thức để giải như: liên hệ tới phận tuyên truyền, hỗ trợ NNT; hỏi người quen; tìm kiếm câu trả lời mạng thông tin; tra cứu thông tư, luật thuế…Trong đó, cách thức tra cứu thơng tư mạng phần lớn NNT lựa chọn, cách nhanh, thuận tiện, tận dụng thông tin từ nhiều người mạng thông tin, việc liên hệ với Chi cục thuế lúc thực Một khía cạnh khác, mạng thơng tin tồn cầu, trang diễn đàn www.danketoan.com trang diễn đàn nhiều người làm việc ngành nghề kế toán, kiểm toán thuế quan tâm Đây diễn đàn mở, dành cho tất người, người trao đổi, thảo luận vấn đề liên quan đến kế toán, thuế Tuy nhiên, trao đổi, hỗ trợ trang diễn đàn chủ yếu mang tính truyền đạt kinh nghiệm, kết hợp nhiều luồng ý kiến, nên nhiều lúc đối tượng nộp thuế không thoả mãn Xuất phát từ lý đó, việc tạo nên diễn đàn chuyên thuế điều đáng để tâm ngành thuế nói chung, Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu nói riêng Vào thời điểm này, khẳng định, mạng thơng tin tồn cầu internet phổ cập hầu hết xã huyện, nên NNT thuận tiện có trang diễn đàn riêng thuế Về cấu thành nên trang diễn đàn, cần có nội dung cốt yếu cập nhật sách thuế mới, quan trọng; cập nhật câu hỏi, vấn đề mà NNT hay thắc mắc kèm theo hướng giải quyết; có nơi chuyên nhận câu hỏi NNT Bên cạnh đó, Chi cục thuế quản lý chặt chẽ trang diễn đàn; cán SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp 39 Học viện Tài thuộc Đội tuyên truyền, hỗ trợ NNT tham gia trả lời, tương tác với NNT Việc thiết lập trang diễn đàn vậy, để thành công đạt hiệu thật khơng phải dễ, phải cần đến tham gia Cục thuế, Tổng cục thuế Tuy nhiên, giải pháp nên thực 3.2.6 Các giải pháp khác Ngoài giải pháp nêu trên, để tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu nên áp dụng thêm số giải pháp sau: - Tiến hành phân loại NNT, thực điều tra nhu cầu NNT để đề hình thức, biện pháp tuyên truyền, phục vụ hỗ trợ NNT thiết thực, hiệu quả, lấy hài lòng NNT làm mục tiêu phấn đấu - Có kiến nghị với Tổng cục thuế cấp phát thêm loại ấn phẩm thuế cho Chi cục có nhu cầu để phát miễn phí cho người dân, giúp làm phong phú tài liệu tuyên truyền pháp luật thuế Chi cục - Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT tốn nhiều kinh phí, Chi cục thuế cần cấp đủ kinh phí cho Đội tuyên truyền, hỗ trợ NNT để Đội hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; kiến nghị với Tổng cục thuế hỗ trợ phần kinh phí để phục vụ cơng tác tun truyền, hỗ trợ NNT SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp 40 Học viện Tài KẾT LUẬN Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế công tác vô quan trọng quan thuế, chế tự khai, tự nộp thuế Công tác xem cầu nối vững chắc, mật thiết quan thuế người nộp thuế; thể song hành, sát cánh quan thuế người nộp thuế Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế hoạt động hiệu tốt, giúp tạo nên môi trường văn minh thuế, nơi người nộp thuế sẵn sàng nộp thuế, góp sức vào phát triển đất nước Trong giai đoạn 2015-2017 vừa qua, Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trở thành công tác mũi nhọn quan trọng, đem lại nhiều kết tốt Đội tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục đưa nội dung sách pháp luật thuế tới phần lớn người nộp thuế, giúp người nộp thuế giải đáp phần lớn thắc mắc gặp phải trình thực nghĩa vụ thuế Tuy nhiên, phải nói rằng, dù đạt nhiều kết tốt, song công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế chưa đạt hiệu cao Do đó, nhu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế vô thiết thực Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu Em mong giải pháp đưa luận văn phần giúp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu cách hiệu quả; từ giúp tạo nhiều ấn tượng tốt người nộp thuế Chi cục thuế; làm tăng niềm tin người dân huyện Quỳnh Lưu vào quan thuế, Nhà nước SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 Luận văn tốt nghiệp 41 Học viện Tài TÀI LIỆU THAM KHẢO “Báo cáo kết thực nhiệm vụ công tác thuế năm 2015 phương hướng giải pháp thực nhiệm vụ năm 2016”, Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu “Báo cáo kết thực nhiệm vụ công tác thuế năm 2016 phương hướng giải pháp thực nhiệm vụ năm 2017”, Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu “Báo cáo kết thực nhiệm vụ công tác thuế năm 2017 phương hướng giải pháp thực nhiệm vụ năm 2018”, Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định chức năng, nhiệm vụ Đội thuộc Chi cục thuế PGS.TS Lê Xuân Trường (chủ biên) (2010), “Giáo trình Quản lý thuế”, Nhà xuất Tài SV: Hồng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Hồng Anh Dũng Khóa: K52; Lớp: CQ52/02.04 Đề tài : “Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu” Nội dung nhận xét: Về tinh thần, thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: (Ký tên) Người nhận xét SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN LUẬN VĂN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Hồng Anh Dũng Khóa: 52; Lớp: CQ52/02.04 Đề tài: “Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu” Nội dung nhận xét: Về tinh thần, thái độ thực tập sinh viên Về chất lượng nội dung luận văn Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: (Ký ghi rõ họ tên) Người nhận xét SV: Hoàng Anh Dũng Lớp: CQ52/02.04 ... Thực trạng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu Đề tài... tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu thời gian tới 28 3.2 Một số giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh. .. lý thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu .17 2.1.2.2 Kết thu thuế Chi cục thuế huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2015-2017 19 2.2 Thực trạng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: 67 tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại chi cục thuế huyện quỳnh lưu , 67 tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại chi cục thuế huyện quỳnh lưu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn