58 PHÁP LUẬT kê KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THỰC TIỄN tại CÔNG TY cổ PHẦN vật tư TỔNG hợp BA vì

74 4 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “PHÁP LUẬT KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THỰC TIỄN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP BA VÌ” Sinh viên: Phùng Khánh Linh Lớp: CQ52/63.02 Giáo viên hướng dân: TS Hoàng Thị Giang Hà Nội - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn công ty cổ phần vật tư tổng hợp Ba Vì Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Tác giả luận văn (ký tên) Phùng Khánh Linh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC .3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài .8 Đối tượng mục đích nghiên cứu đề tài .9 Phạm vi nghiên cứu 10 Phương pháp nghiên cứu 10 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp .11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 13 1.1 Những vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp 13 1.1.1 Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp .13 1.1.2 Đặc điểm thuế TNDN 14 1.1.3 Vai trò thuế TNDN 17 1.2 Pháp luật kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp 19 1.2.1 Khái niệm pháp luật kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp 19 1.2.2 Các nguyên tắc pháp luật điều chỉnh kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp 19 1.2.3 Nội dung chủ yếu pháp luật kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp .21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP BA VÌ 43 2.1 Khái quát công ty cổ phần vật tư tổng hợp ba 43 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 43 2.1.2 Các lĩnh vực hoạt động 43 2.1.3 Bộ máy quản lý công ty 44 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn cơng ty .46 2.1.5 Tình hình kinh doanh cơng ty CP vật tư tổng hợp Ba Vì .46 2.2 Thực trạng thực pháp luật kê khai thuế TNDN công ty CP vật tư tổng hợp Ba Vì giai đoạn 2016 - 2017 50 2.2.1 Cơ sở pháp lý kê khai thuế TNDN áp dụng công ty CP vật tư tổng hợp Ba Vì………… .50 2.2.2 Quy trình kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp qua mạng công ty CP vật tư tổng hợp Ba Vì 50 2.2.3 Thực trạng nội dung kê khai thuế TNDN công ty CP vật tư tổng hợp Ba Vì giai đoạn 2016 – 2017 54 2.3 Đánh giá việc áp dụng pháp luật kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần vật tư tổng hợp Ba Vì 55 2.3.1 Những ưu điểm trình chấp hành kê khai thu nộp thuế 55 2.3.2 Một số hạn chế phát sinh trình kê khai thu nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 57 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KÊ KHAI THU NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP BA VÌ 60 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển công ty CP vật tư tổng hợp Ba Vì 60 3.1.1 Mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh cơng ty 60 3.1.2 u cầu hồn thiện pháp luật kê khai thuế TNDN công ty CP vật tư tổng hợp Ba Vì 62 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp……………………………………………………………………….63 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quy trình kê khai thuế TNDN 63 3.2.2 Hoàn thiện hồ sơ, nội dung kê khai 66 3.2.3 Hoàn thiện thời gian kê khai 67 3.3 Giải pháp hoàn thiện máy quản lý thuế .67 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AFTA APEC BH&CCDV DN HTKK LNKT MST NHTM NNT NSNN TNDN CP TTHC WTO : Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN : Diễn đàn hợp tác châu Á- Thái Bình Dương : Bán hàng cung cấp dịch vụ : Doanh nghiệp : Hỗ trợ kê khai : Lợi nhuận kế toán : Mã số thuế : Ngân hàng thương mại : Người nộp thuế : Ngân sách Nhà nước : Thu nhập doanh nghiệp : Cổ phần : Thủ tục hành : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tên bảng Bảng 2.1 Nội dung Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Trang 47 Bảng 2.2 cơng ty giai đoạn 2016-2017 Tình hình doanh thu công ty CP vật tư tổng 48 Bảng 2.3 hợp Ba Vì giai đoạn 2016-2017 Tình hình chi phí cơng ty CP vật tư tổng hợp 49 Ba Vì giai đoạn 2016-2017 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế nước ta chuyển sang kinh tế thị trường có quản lí nhà nước, vận hành theo định hướng xã hội chủ nghĩa Cùng với thay đổi kinh tế thay đổi cách nhìn nhận hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp điều kiện hội nhập mở cửa, tham gia vào tổ chức kinh tế khu vực giới Các thành phần kinh tế phát huy tính động tiềm lực sẵn có tạo nên tranh phát triển tồn diện tất lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đối với quốc gia thuế đóng vai trò nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước, mà vấn đề hồn thiện sách chế thu nộp thuế Đảng Nhà nước ta quan tâm Trong năm qua, hệ thống pháp luật thuế nước ta có nhũng cải thiện đáng kể, đặc biệt pháp luật thuế TNDN Tuy nhiên, tình trạng lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn thuế, gian lận thuế, hay quy định pháp luật gây khó khăn cho doanh nghiệp, gây nên thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến phát triển đất nước Do đó, việc khắc phục tồn hệ thống pháp luật thuế nói chung thuế TNDN nói riêng vấn đề nên quan tâm hoàn thiện hàng đầu, tạo tính ổn định cho kinh tế khích lệ sản xuất, thương mại nước Đặc biệt thực tập công ty cổ phẩn vật tư tổng hợp Ba Vì em nhận thấy vấn đề thiết yếu công ty cần tìm hiểu, để giúp cơng ty thực theo quy định pháp luật nhận thuận lợi hay hạn chế quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp Từ doanh nghiệp tận dụng tốt quyền lợi tuân thủ quy định pháp luật thu nộp thuế TNDN Đối tượng mục đích nghiên cứu đề tài a Đối tượng nghiên cứu Về mặt lí luận: Đề tài nghiên cứu quan điểm khoa học thuế TNDN khái niệm thuế, thuế TNDN, đặc trưng thuế TNDN quy định pháp luật Việt Nam hành thuế TNDN Từ tìm hiểu mặt hạn chế pháp luật thuế TNDN quy định Luật thuế TNDN 2008 điểm Luật sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2013 Về mặt thực tiễn, đề tài nghiên cứu thực trạng thực quy phạm pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần vật tư tổng hợp Ba Vì Đánh giá thực trạng thực pháp luật thuế TNDN cơng ty tìm phương án giải thích hợp để hoàn việc thực pháp luật thuế TNDN cơng ty b Mục đích nghiên cứu đề tài Bài khóa luận trình bày sở lí luận, quy định pháp luật thuế TNDN để tìm thực trạng pháp luật điều chỉnh thực trạng thực quy định pháp luật công ty cổ phần vật tư tổng hợp Ba Vì Để hồn thành mục tiêu chung cần giải mục tiêu cụ thể sau: Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận pháp luật thuế TNDN Thứ hai, nghiên cứu, phân tích thực trạng pháp luật thuế TNDN công ty cổ phần vật tư tổng hợp Ba Vì Thứ ba, đưa giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật thuế TNDN cơng ty cổ phần vật tư tổng hợp Ba Vì Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu pháp luật kê khai thuế TNDN thực tiễn công ty CP vật tư tổng hợp Ba Vì giai đoạn 2016-2017 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu nguyên tắc cách thức hoạt động khoa học nhằm đạt tới chân lý khách quan dựa sở chứng minh khoa học Khóa luận dựa phương pháp luận Mác-Lênin làm sở tảng cụ thể phương pháp vật biện chứng vật lịch sử Dựa phương pháp này, xem xét tính quy luật khách quan yếu tố tác động đến hình pháp luật thuế TNDN, yếu tố ảnh hưởng đến thuế TNDN từ rút hạn chế đề xuất giải pháp mang tính tồn diện Khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương pháp phân tích, tổng hợp dùng để phân tích quy định pháp luật thuế TNDN thành yếu tố đơn giản, làm rõ vấn đề lý luận thuế TNDN, vấn đề liên quan đến thuế TNDN thực tiễn áp dụng Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Ba Vì Từ huyện Đa dạng hóa cách thức hợp tác cung ứng sản phẩm trực tiếp đầu tư dự án chăn nuôi gia súc cho hộ kinh doanh - Tăng cường kiểm soát chất lượng đầu vào sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm tăng thêm số chủng loại sản phẩm để đáp ứng cao nhu cầu sử dụng bà nông dân khu vực huyện - Định hướng phát triển kế hoạch 2018 Trên sở định hướng mục tiêu phát triển đến 2023, năm 2018, bám sát vào lợi cơng ty, tình hình hội thách thức thị trường, công ty cổ phần vật tư tổng hợp Ba Vì đề định hướng sau: - Cải thiện tốc độ tăng trưởng năm 2016 2017 Khắc phục tình trạng nợ lâu ngày dẫn đến giảm khả sử dụng vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh - Tối ưu quy trình bán hàng để cắt giảm chi phí bán hàng, từ nâng cao lợi nhuận thực cho công ty - Đẩy mạnh công tác thị trường sở giữ vững bạn hàng truyền thống khơng ngừng tìm kiếm thêm bạn hàng Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác khu vực - Kiện toàn máy theo hướng tinh gọn, chất lượng Thực việc nâng cao trình độ quản lý cho cán có đủ lực lãnh đạo cơng ty Tăng cường bổ sung kiến thức cần thiết cho cho cán đáp ứng yêu cầu chế mới; Thu hút thêm nhân có lực Hạn chế tối đa việc tăng số lượng tuyệt đối lao động công ty, song phải đạt tiêu tuyển dụng số cán chuyên gia thực có 53 lực chun mơn nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán lãnh đạo, cán quản lý công ty - Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu công ty mở rộng sang khu vực huyện lân cận huyện Phúc Thọ, huyện Chương Mỹ, huyện Hoài Đức,… 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện pháp luật kê khai thuế TNDN công ty CP vật tư tổng hợp Ba Vì Hồn thiện pháp luật kê khai thuế có vai trò vơ quan trọng doanh nghiệp nói chung cơng ty CP vật tư tổng hợp Ba Vì nói riêng Đây sở pháp lý để doanh nghiệp thực nghĩa vụ, trách nhiệm Nhà nước Hoàn thiện pháp luật kê khai thuế TNDN giúp doanh nghiệp có đủ sở pháp lý để xác định số thuế TNDN phải nộp vào NSNN từ bước đầu doanh nghiệp có kế hoạch chủ động nộp thuế, thực nghĩa vụ Nhà nước Vì Nhà nước cần có quy định sách thuế quy trình, thủ tục kê khai phù hợp để tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp tích cực việc kê khai thu nộp thuế TNDN Một số yêu cầu hoàn thiện pháp luật kê khai thuế TNDN: Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật thuế TNDN phải gắn liền với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế với khu vực giới Hiện Việt Nam thành viên tổ chức kinh tế - thương mại giới WTO, AFTA, APEC Trước tình hình đó, đòi hỏi pháp luật thu, nộp thuế TNDN phải hoà nhập bước với thơng lệ quốc tế Thứ hai, hồn thiện pháp luật kê khai thuế TNDN phải phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội thời kỳ 2011-2020 54 nước ta: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động sử dụng có hiệu nguồn lực; phát triển mạnh công nghiệp xây dựng theo hướng đại, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh; Phát triển mạnh ngành dịch vụ, dịch vụ có giá trị cao, tiềm lớn có sức cạnh tranh; Phát triển khoa học công nghệ thực động lực then chốt q trình phát triển nhanh bền vững,…” Hồn thiện pháp luật thu, nộp thuế TNDN có vai trò quan trọng doanh nghiệp NSNN Để tiếp tục tạo nguồn thu quan trọng cho NSNN khuyến khích doanh nghiệp phát triển bền vững yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật thu, nộp thuế TNDN Việc hoàn thiện giúp ngành thuế giảm bớt chi phí quản lý, nâng cao hiệu cơng tác quản lý thu thuế Bên cạnh đó, việc hoàn thiện pháp luật thu, nộp thuế TNDN giúp cho doanh nghiệp nhận thức rõ quyền hạn trách nhiệm NSNN Thứ ba, hoàn thiện pháp luật thu, nộp thuế TNDN phải dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ làm, dễ theo dõi, phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” thuế TNDN coi khoản chi phí, nên thơng qua tiêu số quan đánh giá đơn vị có số thuế TNDN tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị thể qua số thuế TNDN 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp 3.2.1 Giải pháp hồn thiện quy trình kê khai thuế TNDN 55 Trên cở sở nhận xét chủ quan, qua tìm hiểu thực tế thực cơng tác kê khai thuế TNDN công ty, kết hợp với kiến thức lý luận học tập nghiên cứu học viện, em xin đưa số ý kiến công tác kê khai thuế TNDN sau: - Một bước tiến lớn ngành thuế Việt Nam cho phép doanh nghiệp sử dụng hình thức kê khai thuế TNDN qua mạng internet hay gọi hình thức kê khai điện tử Thay việc nhân viên kế tốn doanh nghiệp cần trực tiếp đến làm việc quan thuế họ cần ngồi văn phòng thao tác qua máy tính với hỗ trợ phần mềm kê khai đơn giản tiện lợi Phương thức kê khai điện tử không giúp cho doanh nghiệp thực thủ tục nộp hồ sơ khai thuế đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, chi phí mà giúp cho quan thuế xử lý tờ khai nhanh, xác, giảm thiểu lao động, thuận lợi cho việc lưu trữ hồ sơ tra cứu liệu, đặc biệt đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, xử lý hồ sơ doanh nghiệp ngày tăng nguồn nhân lực chưa bổ sung tương ứng Tuy nhiên quy trình chưa thực tinh gọn, nhiều doanh nghiệp chưa áp dụng hình thức kê khai điện tử Do để khuyến khích doanh nghiệp áp dụng hình thức kê khai điện tử, Nhà nước cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình, thủ tục kê khai thuế Giảm tối thiểu thao tác thực kê khai để doanh nghiệp thực kê khai thời gian nhanh Những bước thực quy trình kê khai gộp lại để giảm thời gian truyền thông tin quan quản lý thuế doanh nghiệp 56 - Quy trình kê khai thuế điện tử giúp doanh nghiệp giải vấn đề thời gian nhân lực Tuy nhiên hình thức điện tử q trình thực kê khai công ty gặp phải số vấn đề lỗi hệ thống, lỗi gián đoạn thông tin, thông tin cập nhật chậm so với thời gian thực tế triển khai công việc Giải pháp thời gian tới mong sớm hoàn thiện nâng cao chất lượng sở hạ tầng phục vụ cho việ kê khai hiệu - Với công tác thực trình tự kê khai thuế điện tử cơng ty cổ phần vật tư tổng hợp Ba Vì tồn số hạn chế việc chưa sử dụng thành thạo phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, chưa thực theo quy định trình tự kê khai Để nâng cao hiệu thực quy trình kê khai thuế TNDN cơng ty CP vật tư tổng hợp Ba Vì cần ý đề xuất sau: + Việc cung cấp đầy đủ thông tin công ty giúp cho công ty nhanh chóng nhận thơng báo từ quan thuế xác nhận thông tin nộp hồ sơ khai thuế điện tử Trường hợp có lỗi hệ thống xảy dễ dàng kiểm tra phát sai sót Vì cơng ty cần cung cấp đầy đủ thơng tin bao gồm: mã số thuế, tên người nộp thuế, địa trụ sở, quận/huyện, tỉnh/thành phố, điện thoại liên hệ, email, fax, ngành nghề kinh doanh, số tài khoản ngân hàng, ngày bắt đầu năm tài chính, người ký tờ khai, quan thuế cấp cục, quan thuế quản lý,… + Để đảm bảo việc thực quy định pháp luật kê khai, công ty cần thường xuyên cập nhật quy định tờ khai thuế TNDN Lựa chọn mẫu tờ khai hành thực kê khai đảm bảo trung thực xác để tránh trường hợp cơng ty phải chịu tổn thất 57 + Do thực kê khai điện tử không tránh khỏi gián đoạn hệ thống, nhân viên kế toán cần phải kiểm tra lại thư điện tử xác nhận từ bên quan thuế Nếu q trình thực có lỗi, nhanh chóng liên hệ qua số điện thoại hỗ trợ từ quan có thẩm quyền giải + Để nắm rõ quy trình kê khai ch̉n, cơng ty cần phải cử nhân viên tham gia buổi huyến luyện, tuyên truyền nghiệp vụ cải cách từ quan chun mơn có thẩm quyền 3.2.2 Hoàn thiện hồ sơ, nội dung kê khai Hồ sơ kê khai nội dung kê khai cần phải tinh gọn đơn giản dễ hiểu để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt thực theo quy định Việc sửa đổi, bổ sung nội dung hay hồ sơ cần thông báo phổ biến trước thời gian thi hành khoảng thời gian định để doanh nghiệp kịp thời thay đổi theo quy định Nhận thấy công tác thực kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp công ty gặp phải số vấn đề hồ sơ kê khai điều kiện bắt buộc kê khai thuế điện tử Một số kiến nghị giải pháp thực tốt nội dung kê khai thuế điện tử công ty cổ phần vật tư tổng hợp Ba Vì sau: - Hồ sơ kê khai thuế điện tử bao gồm toán thuế TNDN năm mẫu 03/TNDN tài liệu, phụ lục kèm theo theo quy định Luật quản lý thuế đảm bảo đầy đủ, xác Các tài liệu kèm theo dạng chứng từ giấy phải chuyển đổi sang dạng điện tử 58 - Định kỳ hàng quý công ty nên kiểm tra lại hệ thống chứng từ, hồ sơ kê khai, sổ sách doanh nghiệp để quản lý kịp thời xử lý trường hợp phát sinh nghiệp vụ kê khai Một số phiếu thu chi tiền mặt cần phải đánh số liên tiếp tránh nhầm lẫn, mát…Vậy công ty nên kiểm tra để bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối chiếu kiểm tra quan thuế sau - Việc lưu trữ tài liệu cần phải tiến hành cẩn thận cách lưu trữ internet đồng thời lưu trữ văn để tránh việc liệu cần thiết 3.2.3 Hoàn thiện thời gian kê khai Với công cụ thực kê khai thuế điện tử tiết kiệm nhiều thời gian kê khai, cơng ty thực kê khai 24/7, nhiên để tránh trường hợp nộp chậm, không nộp tờ khai dẫn tới bị xử phạt vi phạm hành thuế theo Thơng tư 166/2013/TT-BCT Công ty nên nộp tờ khai thuế theo thời gian quy định, không nộp vào ngày cuối hết hạn hay xảy tình trạng tắc nghẽn đường truyền nộp tờ khai có nhiều doanh nghiệp nộp 3.3 Giải pháp hoàn thiện máy quản lý thuế Hầu hết doanh nghiệp nhận thấy rõ lợi ích to lớn việc kê khai thuế mang lại Tuy nhiên để việc kê khai thuế qua mạng tiến hành sâu rộng cộng đồng doanh nghiệp, số đề xuất, kiến nghị định Nhà nước, Cơ quan thuế cụ thể sau: - Đối với Nhà nước: + Đứng trước thay đổi hình thức kê khai thu nộp thuế qua hệ thống điện tử Nhiều doanh nghiệp chưa thích ứng được, đơi có 59 sai phạm khơng đáng có phát sinh liên quan đến sở hạ tầng Do quan ban hành pháp luật thuế bổ sung số điều chỉnh quy định pháp luật thời gian thực để công ty đặc biệt công ty vùng xa trung tâm kịp thời chấp hành quy định + Nhà nước cần có chương trình tun truyền, khích lệ, giải đáp thắc mắc trực tiếp cho doanh nghiệp thủ tục vũng lợi ích hình thức kê khai để họ chủ động tiếp nhận thực kê khai thuế TNDN hiệu - Đối với quan thuế: + Về việc nâng cao chất lượng cán quản lý thuế: Để đảm bảo trình hỗ trợ giải đáp thắc mắc tư vấn kịp thời cho vấn đề doanh nghiệp gặp phải thực nghĩa vụ kê khai thuế, quan quản lý thuế cần khơng ngừng nâng cao trình độ kĩ cán Thuế Đặc biệt cán quản lý thuế trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế Cán quản lý thuế cần phải ý thức họ có trách nhiệm phục vụ người nộp thuế, luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp + Trước đổi cách thức kê khai thu nộp thuế điện tử, để đảm bảo doanh nghiệp nắm hiểu rõ quy trình từ có sở chấp hành sách, quy định tơi đề xuất quan Thuế tích cực mở lớp tập huấn hướng dẫn cho doanh nghiệp chưa đăng ký chưa tham gia nộp thuế điện tử Bên cạnh đó, cần có cán ln sẵn sàng giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp trình thực nộp thuế điện tử 60 + Quá trình thực kê khai thu nộp thuế điện tử gặp nhiều sai sót chưa hồn thiện sở hạ tầng Do mong quan thuế nhanh chóng cải thiện chất lượng dịch vụ điện tử đăng kí chữ kí điện tử, ứng dụng nộp thuế điện tử xây dựng hệ thống khai thuế qua mạng để đáp ứng yêu cầu thuận tiện cho doanh nghiệp, hạ tầng đường truyền + Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý khơng giúp giảm thiểu chi phí quản lý hành hoạt động quản lý thuế mà giảm thiểu hoạt động hành khác, rút gọn quy trình quản lý Điều góp phần khơng nhỏ việc giảm chi phí tn thủ thuế cho doanh nghiệp Việc ứng dụng công nghệ thơng tin giúp quan thuế quản lý chặt chẽ hiệu người nộp thuế, tránh rủi ro trốn thuế, tạo công hệ thống quản lý thuế; giúp quan quản lý thuế tiến hành tra, kiểm tra thuế đối tượng, giảm chi phí phục vụ tra, kiểm tra thuế cho doanh nghiệp Hệ thống thông tin điện tử cho phép quan quản lý thuế nắm rõ thơng tin doanh nghiệp, sở hạn chế rủi ro gian lận trốn thuế, đặc biệt tượng phát hành hóa đơn khống Hệ thống thơng tin điện tử hệ thống quản lý điện tử nâng cao hiệu quản lý nói chung hệ thống quản lý thuế nói riêng Ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào quản lý tạo điều kiện thuận lợi để quan quản lý thuế phối hợp tốt với quan quản lý khác Kho bạc, Hải quan, hệ thống Ngân hàng thương mại, giám sát việc thực nghĩa vụ thuế doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử dễ dàng, an toàn 61 + Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho việc tốn khoản thuế tơi hy vọng quan thuế mở rộng liên kết đa dạng với ngân hàng để doanh nghiệp dễ dàng thực nộp thuế Đồng thời quan thuế cần phải đảm bảo chặt chẽ hiệu với ngân hàng để trình dịch chuyển thông tin thông suốt Tránh trường hợp thông tin bị gián đoạn gây thiệt hại nỗi lo lắng cho bên doanh nghiệp Tóm lại Chương đưa số yêu cầu hoàn thiện pháp luật kê khai TNDN giải pháp để hoàn thiện pháp luật kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp việc hoàn thiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn thiện máy tổ chức quản lý thu thuế quan thuế Từ đó, đề cập đến giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật kê khai thuế TNDN cơng ty CP vật tư tổng hợp Ba Vì có kiến nghị giảm thuế suất thuế TNDN, cải cách thủ tục hành thuế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán ngành thuế, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế để cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thu hút đầu tư nước, hoàn thành tốt giải pháp đề 62 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế thị trường tồn cầu hóa, phát triển kinh tế tăng chóng mặt Đặc biệt khu vực kinh tế tư nhân Để đảm bảo phát huy tối đa vai trò thuế TNDN ngân sách quốc gia, cơng tác hồn thiện đảm bảo thi hành thuế TNDN đóng vai trò quan trọng Cơ quan quản lý thuế cần đưa sách thuế hợp lý, hiệu để khuyến khích hoạt động kinh tế đơn vị kinh doanh Đồng thời việc ban hành quy định đắn, tinh gọn thuế đòn bẩy to lớn cho phát triển kinh tế Trong suốt tháng thực tập công ty CP vật tư tổng hợp Ba Vì, em tiếp xúc với kiến thức thực tế Từ việc quan sát, thực công việc thực tế giúp em vận dụng kiến thức lý thuyết giảng dạy trường đại học Đây trình giúp em đào sâu kiến thức, hiểu rõ ràng giảng thầy giảng đường Bên cạnh việc tích lũy kinh nghiệm thực tế bước thiếu hành trang để em tự tin kiến thức kỹ công việc cho công việc tương lai Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu có hạn, trình độ kiến thức nhiều hạn chế, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô môn Kinh tế- Luật, khoa Kinh tế, Học viện Tài anh chị phòng Tài chính- Kế tốn cơng ty CP vật tư tổng hợp Ba Vì để đề tài nghiên cứu chuyên sâu hợp lý DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2008), Thơng tư số 130/2008 TT-BTC ngày 26/12 hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 hướng dẫn Nghị định số 124/2008/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Hà Nội Bộ Tài (2011), Thơng tư số 18/2011 TT-BTC ngày 10/02 sửa đổi bổ sung thông tư số 130/2008 Bộ Tài hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Hà Nội Bộ Tài Chính (2011), Thơng tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02 hướng dẫn thi hành số Điều Luật quản lý thuế 2006, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/07/2007 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 Chính phủ, Hà Nội Bộ Tài (2015), Văn hợp 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Chính phủ (2008), Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Hà Nội Bộ Tài chính(2014), Thơng tư số 151/2014/TT-BTC Bộ Tài chính(2014), Thông tư số 119/2014/TT-BTC cải cách, đơn giản TTHC thuế; Học viện Tài chính(2017), GT Pháp luật kinh tế Tài 2, NXB Tài chính, Hà Nội http://cafef.vn/thue-thu-nhap-doanh-nghiep-con-15-17-ngan-sach-khonganh-huong-thi-truong-da-hung-phan-cho-du-chi-la-du-kien20180403095403527.chn Quốc hội (2013), Luật số 32/2013/QH13 ban hành ngày 19/06/2013 Quốc hội khoá XIII sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2017-08-09/caicach-thu-tuc-hanh-chinh-thue-sua-doi-don-gian-nhieu-chinh-sach-thu-tucve-thue-46446.aspx http://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-thue-vanhung-con-so-an-tuong/326143.vgp 13.http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/su-kien-tai-chinh/thuc-trang-vagiai-phap-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-thue-106896.html NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN Họ tên người hướng dẫn: T.S Hoàng Thị Giang Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Phùng Khánh Linh Khóa: CQ52 Lớp: CQ52/63.02 Đề tài: “Pháp luật kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp thực tiễn công ty cổ phần vật tư tổng hợp Ba Vì” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên - Nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ ý kiến giáo viên hướng dẫn - Tham gia buổi báo cáo thực tập đầy đủ - Có tinh thần, thái độ cầu tiến, tìm tòi học hỏi để phục vụ cho việc hoàn thành đề tài Về chất lượng nội dung luận văn - Nội dung đề tài phù hợp với tên đề tài chọn, phù hợp với chuyên ngành đào tạo Kinh tế- Luật - Tồn nội dung trích dẫn, số liệu khóa luận bảo đảm độ tin cậy độc lập; toàn khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp đại nên nội dung khóa luận đảm bảo độ tin cậy tính xác cao Hà nội, ngày … tháng … năm 2018 Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (ký tên) ... khai thu thu nhập doanh nghiệp 19 1.2.3 Nội dung chủ yếu pháp luật kê khai thu thu nhập doanh nghiệp .21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT KÊ KHAI THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT... luận thu thu nhập doanh nghiệp pháp luật kê khai thu TNDN Chương 2: Thực trạng pháp luật kê khai thu nộp thu TNDN công ty cổ phần vật tư tổng hợp Ba Vì Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện pháp. .. sung luật thu thu nhập doanh nghiệp 2013 Về mặt thực tiễn, đề tài nghiên cứu thực trạng thực quy phạm pháp luật thu thu nhập doanh nghiệp công ty cổ phần vật tư tổng hợp Ba Vì Đánh giá thực
- Xem thêm -

Xem thêm: 58 PHÁP LUẬT kê KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THỰC TIỄN tại CÔNG TY cổ PHẦN vật tư TỔNG hợp BA vì , 58 PHÁP LUẬT kê KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THỰC TIỄN tại CÔNG TY cổ PHẦN vật tư TỔNG hợp BA vì

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn