55 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH trung thành

127 0 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:01

Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu em, số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế Công ty TNHH Trung Thành Tác giả luận văn: Thành Nguyễn Văn Thành SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp • TK : Tài khoản • GTGT : Giá trị gia tăng • TSCĐ : Tài sản cố định • TP : Thành phẩm • SL : Số lượng • TNDN : Thu nhập doanh nghiệp • DT : Doanh thu • KKTX : Kê khai thường xuyên : Kiểm kê định kỳ • KKĐK : Xác định kết • XĐKQ : Kết chuyển • KC : Vệ sinh an tồn thực phẩm • VSATTP : Phương pháp khấu trừ • PPKT : Sản phẩm • SP : Hàng hóa • HH : Dịch vụ • DV : Tiêu thụ đặc biệt • TTĐB : Chiết khấu thương mại • CKTM : Hàng bán bị trả lại • HBBTL : Doanh thu • DTT : Kinh doanh • KD : Chi phí • CP : Quản lý doanh nghiệp • QLDN : Trách nhiệm hữu hạn • TNHH DANH MỤC CÁC BẢNG SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài SV: Nguyễn Văn Thành Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài SV: Nguyễn Văn Thành Luận văn tốt nghiệp Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường ngày phát triển có tham gia điều tiết vĩ mô nhà nước với cạnh tranh khốc liệt vốn có nó, doanh nghiệp thật phải vận động để tồn phát triển lực Để nâng cao lực, hiệu sản xuất, doanh nghiệp cần có bước đi, tầm nhìn chiến lược tốt từ khâu quản lý tới việc bán hàng Trong đó, bán hàng đánh giá khâu quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp thường xun có thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đồng thời giúp họ xây dựng chiến lược kinh doanh cho kỳ sau lâu dài Việc tổ chức hợp lý trình bán hàng xác định kết kinh doanh đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động bán hàng mình, đảm bảo chu kỳ kết bán hàng diễn đặn, không bị ứ đọng vốn, mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho người lao động Do vậy, hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh vấn đề thường xuyên đặt doanh nghiệp góp phần tăng tính cạnh trạnh, nâng cao chất lượng định doanh nghiệp, tăng minh bạch thông tin tài Sau thời gian thực tập Cơng ty TNHH Trung Thành, với giúp đỡ tận tình PGS.TS Mai Ngọc Anh cán phòng kế tốn cơng ty, em nhận thức vai trò quan trọng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh hoạt động phát triển doanh nghiệp Xuất phát từ em SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp xin mạnh dạn sâu vào nghiên cứu đề tài “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Trung Thành.” Mục đích nghiên cứu Hồn thiện nâng cao nhận thức lý luận tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Nghiên cứu mô tả thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Trung Thành Từ đưa phân tích, đánh giá đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Trung Thành Sau nghiên cứu, nhận xét đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Trung Thành • Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Tập trung nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Trung Thành góc độ kế tốn tài Nghiên cứu lý luận sở hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Thông + + tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính Về khơng gian: Nghiên cứu Cơng ty TNHH Trung Thành Về thời gian: Nghiên cứu vấn đề lý luận khảo sát tài liệu thực tế Công ty TNHH Trung Thành năm 2017 Phương pháp nghiên cứu Hạch toán kế toán khoa học kinh tế, có đối tượng nghiên cụ thể mà đối tượng nghiên cứu kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Do phương pháp nghiên cứu chuyên đề áp dụng phương pháp luận bao gồm nghiên cứu dựa chủ nghĩa vật biện chứng Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: Vận dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tế, vấn, tham khảo ý kiến SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp chuyên gia, thống kê số liệu, phân tích, so sánh để thu thập tài liệu xử lý tài liệu, thể ở: - Thu thập tài liệu thứ cấp: Thực nghiên cứu vấn đề lý luận thông qua việc tham khảo giáo trình, sách tham khảo, báo, tạp chí, luận văn, luận án viết đề tài kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Thu thập tài liệu thứ cấp thực trạng phương pháp quan sát, nghiên cứu chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo Công ty TNHH Trung Thành năm 2017 tài liệu khác - Thu thập tài liệu sơ cấp: Thực hỏi, xin ý kiến trực tiếp cán kế toán nhân viên khác Cơng ty TNHH Trung Thành, bên cạnh đó, tìm hiểu vấn đề nghiên cứu thông qua việc xin ý kiến giáo viên hướng dẫn - Tổng hợp, xử lý tài liệu thu thập làm luận chứng cho kết nghiên cứu: Sử dụng phương pháp thống kê mơ tả, phân tích định tính so sánh giữ thực trạng sở lý luận để lí luận, quy nạp trình bày kết nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung đề tài gồm phần: Phần 1: Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Trung Thành Phần 3: Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Trung Thành Để hoàn thành luận văn này, em nhận hướng dẫn tận tình thầy giáo Mai Ngọc Anh cán phòng Tài - Kế tốn cơng ty Dù thân em cố gắng hoàn thành tốt luận văn song thời gian thực tập có hạn nên viết khơng thể tránh thiếu sót Em mong nhận góp ý bảo thầy cô cán để em củng cố thêm kiến thức khả lý luận SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Cuối cùng, em xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn trực tiếp - PGS.TS Mai Ngọc Anh cán phòng Tài - Kế tốn Cơng ty TNHH Trung Thành Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, Tháng Năm 2018 Sinh viên: Thành Nguyễn Văn Thành 10 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp tác quản lý sổ chi tiết doanh thu giá vốn hàng bán g) Phương pháp kế tốn: Cơng ty tn thủ chặt chẽ nguyên tắc kế toán nguyên tắc ghi nhận doanh thu Công ty thực việc khấu hao theo qui định, đánh giá thành thành phẩm nhập kho theo giá thành sản xuất thực tế, tính giá vốn hàng bán theo phương pháp nhập trước xuất trước, có thực việc trích lập khoản dự phòng phải thu khách hàng… h) Cơng tác lập trình bày báo cáo: Tuân thủ nguyên tắc lập nguyên tắc trình bày báo cáo theo qui định Bộ tài chính, với bốn báo cáo tài hàng năm Các tiêu báo cáo tài phản ánh trung thực tình hình tăng giảm tài sản, nguồn vốn; kết kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài phản ánh trung thực, đầy đủ thông tin cho đối tượng sử dụng i) Công tác kiểm tra kế toán: Việc kiểm tra kế toán thực thường xuyên nội doanh nghiệp có phối hợp phận công ty thực cung cấp thông tin cho quan chức đầy đủ k) Cơng tác kế tốn máy: Việc áp dụng kế toán máy phù hợp với qui định ngành nghề hoạt động sản xuất giúp cho kế toán giảm bớt công việc việc chép, tránh ghi trùng lặp, tăng tốc độ xử lý thông tin cung cấp báo cáo Hơn việc ứng dụng phần mền tin học hạch tốn kế tốn tạo thuận lợi để kiểm tra số liệu kế toán dễ dàng 2.3.2 Những điểm tồn kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Trung Thành Bên cạnh mặt đạt kế tốn bán hàng xác định kết kinh danh Cơng ty có 113 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp điểm chưa phù hợp sau: a) Về công tác thu hồi nợ việc quản lý công nợ: Trong vài năm gần tiến độ thu hồi nợ kéo dài làm ảnh hưởng tới nguồn vốn ln chuyển Việc thực trích lập dự phòng phải thu phức tạp dễ bị thiếu sót b) Về sử dụng thông tin, kiểm tra công tác kế tốn: Trong vài trường hợp cụ thể gặp số khó khăn, sai sót khơng đáng có, làm ảnh hưởng đến thời gian việc sử dụng thông tin nhà quản trị c) Về việc ghi nhận hàng bán bị trả lại: Hàng bán bị trả lại kế tốn khơng điều chỉnh giảm doanh thu, giá vốn mà ghi nhận nghiệp vụ mua hàng, khơng phản ánh khơng xác doanh thu, giá vốn hàng bán kỳ kế toán d) Về hệ thống báo cáo tài chính: Cơng ty khơng lập báo cáo tài theo q, thiếu phân tích đánh giá cụ thể chi tiết tình hình hoạt động Cơng ty tình hình hoạt động bán hàng, mà Cơng ty hoạt động bán hàng chủ yếu e) Về kế tốn quản trị: Cơng ty chưa lập dự tốn sản xuất kinh doanh, dự toán sản xuất kinh doanh yếu tố công việc thiếu doanh nghiệp giúp cung cấp cho nhà quản lí doanh nghiệp tồn thơng tin kế hoạch sản xuất, kinh doanh thời gian cụ thể vả trình sản xuất kinh doanh; giúp nhà quản lí dự định tương lai cần giải pháp để đạt mục đích đề Dự tốn sản xuất kinh doanh đánh giá tình hình thực tiêu dự kiến, từ thấy mặt mạnh cần phát huy tồn khắc phục sở cho việc định kinh doanh tối ưu Dự toán sản xuất kinh doanh để khai thác khả tiềm tàng nguồn lực tài nhằm phát huy nội lực tăng sức 114 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp cạnh tranh doanh nghiệp 115 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Kết luận Chương Qua chương 2, luận văn phân tích sâu vào thực trạng cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty, phân tích phần hành kế tốn cơng ty, qua nhận xét ưu nhược điểm tồn kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Trung Thành Từ thực tế tìm hiểu đơn vị đồng thời so sánh với kiến thức học Học viện, trình tự tìm hiểu, nghiên cứu em xin mạnh dạn đưa số ý kiến, đề xuất nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty luận văn tiếp tục trình bày chương đây: “Một số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH Trung Thành” 116 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRUNG THÀNH 3.1 Yêu cầu nguyên tắc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Việc hồn thiện kế tốn nghiệp vụ bán hàng hàng hoá vấn đề cần thiết quan trọng điều kiện nay, hoạt động bán hàng hàng hố có ý nghĩa to lớn kinh tế nói chung thân doanh nghiệp nói riêng Kế tốn doanh thu bán hàng nội dung cơng tác kế tốn doanh nghiệp, cơng cụ quan trọng để xác định kết kinh doanh hoạt động bán hàng doanh nghiệp, phận cung cấp thông tin đầy đủ, xác, kịp thời cho nhà quản trị Vì vậy, việc tổ chức hoạch tốn, kế tốn bán hàng quan trọng, cách có hệ thống, khoa học thơng tin có liên quan đến hoạt động bán hàng, đồng thời kế toán thực việc kiểm tra, xử lý, phân tích thơng tin để phục vụ cho việc điều hành sản xuất kinh doanh Trong thực tế kế tốn bán hàng doanh nghiệp thụ động dừng lại việc ghi chép 117 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp chứng từ gốc vào thẻ, sổ chi tiết, bảng kê, hoá đơn… lượm thông tin cung cấp số tuyệt đối, không nêu chất hoạt động kinh doanh số doanh nghiệp chưa áp dụng theo quy định chế độ kế tốn gây khó khăn cho việc kiểm tra, kiểm soát Xuất phát từ lý luận trên, cho thấy việc hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng cần thiết, song việc hoàn thiện phải đảm bảo yêu cầu sau: Tính thống nhất, tính phù hợp, tính hiệu tiết kiệm, tính xác kịp thời - Tính thống nhất: Đây yêu cầu nhằm đảm bảo tạo thống chế độ kế tốn tồn kinh tế ngành kế toán doanh nghiệp Sự thống nhằm đảm bảo cho quy định thể lệ, chế độ kế toán thực hiên cách đầy đủ đắn, hồn thiện kế tốn bán hàng phải đảm bảo tập chung quản lý từ lãnh đạo đến phận chức Doanh nghiệp phải vận dụng chế độ kế toán cách linh hoạt, vừa đảm bảo tuân thủ sách, chế độ thể chế tài chính, kế tốn Nhà nước ban hành, vừa phù hợp với yêu cầu quản lý đăc điểm hoạt động kinh doanh Trong cơng tác kế tốn phải thực thống mặt tài khoản vận dụng phương thức đánh giá hàng tồn kho, hệ thống sổ sách kế tốn Doanh Nghiệp - Tính phù hợp: Trong kế tốn, tính phù hợp trở thành chuẩn mực Doanh Nghiệp, với đặc điểm kinh doanh khác Do vậy, mà Doanh Nghiệp nên lựa chọn cho đơn vị chế độ kế tốn phù hợp - Tính hiệu tiết kiệm: Khi Doanh Nghiệp bỏ vốn để kinh doanh mong muốn đơng vốn bỏ sinh lời phải sử dụng có hiệu quả, lợi nhuận cao, chi phí bỏ nhất, hợp lý Nếu 118 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp hồn thiện kế tốn mà khơng đem lại hiệu so với trước gây lãng phí thời gian, tốn tiền , việc hồn thiện khơng cần thiết - Tính xác kịp thời: Xuất phát từ nhiệm vụ kế toán cung cấp thơng tin xác, kịp thời cho nhà quản trị q trình hồn thiện kế tốn để giúp cho đơn vị phát triển đứng vững thị trường điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Trung Thành Với kiến thức tích lũy trình học Học viện hiểu biết định công ty thời gian thực tập thực tế, em xin đề xuất số ý kiến thân mong muốn cơng tác kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh cơng ty hồn thiện • Về việc thu hồi khoản nợ: Cần thực tốt công tác thu hồi nợ từ khách hàng, quản lý chặt chẽ vấn đề ghi chép thu hồi khoản nợ Phê chuẩn tín dụng khách hàng cần cẩn thận để tránh làm vốn công ty vốn bị chiếm dụng Cần xem xét chi phí lợi ích thực việc chiết khấu toán, chiết khấu thương mại tìm tỉ lệ chiết khấu tốn, chiết khấu thương mại hợp lý Đồng thời phát sinh khoản phải thu khó đòi từ khách hàng, doanh nghiệp nên trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Do việc Cơng ty nới lỏng sách bán chịu nhằm cạnh tranh với doanh nghiệp kinh doanh ngành khác Mặc dù Công ty cần ý đến công tác quản lý nợ phải thu áp dụng biện pháp sau: 119 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Đối với khoản Phải thu khách hàng: Công ty cần kiểm soát chặt chẽ khoản mục Cơng ty mở sổ phải thu, theo dõi tình hình tốn nợ khách hàng Thường xuyên xem xét tình hình khoản nợ, thường xuyên đánh giá lại khả trả nợ khách hàng Bên cạnh cần nhắc nhở khách hàng thời hạn tốn Ngồi cần có sách tín dụng thương mại phù hợp Đánh giá tác động việc bán chịu đến việc tăng doanh thu, lợi nhuận với rủi ro xảy - Đối với khoản nợ phải thu khả thu hạn chậm không 10 ngày (áp dụng đại lý cấp 1, khách hàng uy tín, đối tác thân quen) Cơng ty cần chuẩn bị sẵn sàng chứng từ cần thiết, chuẩn bị kịp thời thủ tục toán - Đối với khoản nợ phải thu có khả thu hồi nợ trả chậm với thời gian thỏa thuận hợp lý Công ty cần phân công cụ thể cho cán chuyên trách khoản nợ này, thường xuyên đến trụ sở khách hàng để đôn đốc nhắc nhở Đảm bảo thu vốn khách hàng có tiền • Về chứng từ kế tốn: Các chứng từ sử dụng trình luân chuyển có tồn định, thơng thường sai sót trình tự ký thiếu sót chữ ký Công ty cần ý để đảm bảo tính đắn, khách quan nghiệp vụ kinh tế, thuận lợi cho cơng tác quản lý • Về việc ghi nhận hàng bán bị trả lại: Hàng bán bị trả lại kế toán nên thực bút toán điều chỉnh giảm doanh thu, giá vốn để phản ánh xác doanh thu, giá vốn hàng bán kỳ kế tốn • Về việc lập trình bày báo cáo tài chính: 120 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Cơng ty nên lập thêm báo cáo tài theo q, từ có phân tích đánh giá cụ thể, chi tiết tình hình hoạt động cơng ty tình hình hoạt động bán hàng để đưa định kịp thời, cung cấp thông tin xác, kịp thời cho nhà quản trị q trình hồn thiện kế tốn để giúp cho đơn vị phát triển đứng vững thị trường điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt • Về việc hồn thiện kế tốn quản trị: Để đạt mức lợi nhuận mong muốn, doanh nghiệp phải dự toán toàn ngân sách sản xuất kinh doanh kế hoạch thu chi dạng tiền tệ Hệ thống dự toán bao gồm loại như: dự toán vốn tiền; dự toán hàng tồn kho; dự toán sản lượng sản xuất sản phẩm dịch vụ; dự tốn chi phí sản xuất sản phẩm dịch vụ; dự toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ; dự tốn chi phí bán hàng; dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp; dự tốn kết hoạt động sản xuất kinh doanh; dự toán bảng cân đối kế tốn Để ban giám đốc có thơng tin hữu ích cho việc định kế toán cần lập báo cáo quản trị tình hình thực báo cáo phân tích như: Báo cáo doanh thu chi phí lợi nhuận sản phẩm; Báo cáo tình hình sử dụng lao động suất lao động; Báo cáo chi tiết sản phẩm cơng việc hồn thành; Báo cáo chi tiết nợ phải thu theo thời hạn nợ khách nợ khả thu nợ; Báo cáo phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận… Một công cụ đắc lực để đưa định kinh tế thấy mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận Nắm vững mối quan hệ giúp cho khai thác khả tiềm tàng doanh nghiệp, sở để định lựa chọn hay định điều chỉnh sản xuất kinh doanh giá bán, chi phí, sản lượng… cho mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp 121 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Những ý kiến sinh viên thực tập trên, em mong góp phần việc hồn thiện cơng tác kế tốn cơng ty Với tiềm lực khả vốn của mình, Cơng ty TNHH Trung Thành ngày lớn mạnh, nắm bắt hội kinh doanh vượt qua thử thách, giữ vững niềm tin khách hàng, nâng cao uy tín thị trường chế biến thực phẩm 3.3 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Trung Thành * Từ phía nhà nước Nhà nước ổn định kinh tế, ban hành, sửa đổi quy định, luật nhằm đáp ứng nhu cấp thiết xã hội hoạt động kinh tế Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước phát triển * Từ phía doanh nghiệp - Hệ thống kế tốn doanh nghiệp cần quan tâm hàng đầu Đặc biệt trọng đến kế toán bán hàng, xác định kết kinh doanh Từ tạo điều kiện tốt nhất, phù hợp với thực tế doanh nghiệp - Nâng cao đào tạo trình độ kế tốn cho cán nhân viên kế toán Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng cập nhật thơng tin chế độ kế tốn ban hành - Cần có thay đổi kế toán, đầu tư nâng cao chất lượng máy móc, trang thiết bị, nhằm đạt hiệu công việc 3.4 Định hướng phát triển công ty Với hệ thống phân phối Trung Thành có hệ thống phân phối phủ khắp nước Tuy nhiên 122 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp lượng hàng bán chưa thực tương xứng với tiềm thị trường chất lượng sản phẩm cơng ty cần tiếp tục đẩy mạnh cơng tác thị trường giới thiệu sản phẩm đảm bảo có hệ thống phân phối tất tỉnh thành nước Với mở rộng kinh doanh sang số quốc gia như: Đức, Ba Lan, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… công ty tiếp tục trì mở rộng quan hệ kinh doanh nước truyền thống tìm kiếm thêm bạn hàng nước khác nơi tập trung nhiều kiều bào, du học sinh, người lao động Việt Nam sinh sống học tập 123 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Cùng hoà chung với phát triển mạnh mẽ kinh tế, Công ty TNHH Trung Thành phải tồn cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường Đây thực vấn đề then chốt đòi hỏi cơng ty phải khơng ngừng vươn lên để đứng vững phát triển Kế toán kinh tế thị trường Đảng nhà nước ngày nhận thức sâu sắc với chức cơng cụ quản lý kinh tế Q trình vận dụng vào thực tiễn doanh nghiệp sản xuất nói chung Cơng ty TNHH Trung Thành nói riêng ngày phát huy vai trò kế tốn quản lí kinh tế Đặc biệt, cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phải tổ chức tốt, đảm bảo phản ánh ghi chép cách đầy đủ xác tình hình bán hàng, kết kinh doanh Thơng tin kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp đưa định kinh tế phù hợp nhằm nâng cao kết bán hàng nói riêng kết kinh doanh Cơng ty nói chung Thực tập Cơng ty TNHH Trung Thành hội cho em tiếp cận với thực tế học hỏi kinh nghiệm cho thân Sau thời gian thực tập công ty em học hỏi có hiểu biết ban đầu thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Em nhận thấy cơng tác kế tốn cơng ty thực đầy đủ, chế độ đảm bảo cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị kinh doanh Tuy nhiên tồn số điểm hạn chế định Để kế toán thực công cụ quản lý thiếu, công ty nên tiếp tục hồn thiện cơng tác kế tốn, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Dựa lý luận thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH 124 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Trung Thành, em có đánh giá khái quát từ đưa ưu điểm rút số hạn chế công tác Qua đó, em có đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty Do thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đánh giá, đóng góp thầy để luận văn hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm hướng dẫn tận tình PGS.TS Mai Ngọc Anh tập thể cán kế tốn phòng tài kế tốn Cơng ty TNHH Trung Thành tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Tháng Năm 2018 Sinh viên thực tập Thành Nguyễn Văn Thành 125 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO • Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Chính • Chuẩn mực kế tốn Việt Nam • Giáo trình Kế tốn tài - Nhà xuất Tài ( Tác giả: GS TS NGND Ngô Thế Chi; TS Trương Thị • • • • Thủy) Giáo trình Kế tốn quản trị doanh nghiệp - Nhà xuất Tài ( Tác giả: PGS TS Đồn Xn Tiên) Giáo trình Ngun lý kế tốn, Nhà xuất Tài chính, Học viện Tài Giáo trình Tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp, Nhà xuất Tài chính, Học viện Tài Tài liệu kế tốn, cáo Công ty TNHH Trung Thành… 126 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp 127 SV: Nguyễn Văn Thành Lớp: CQ52/21.17 ... hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Trung Thành Phần 3: Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty. .. CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Sự cần thiết kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm bán hàng xác định kết kinh doanh. .. trạng kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Trung Thành Từ đưa phân tích, đánh giá đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Trung Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: 55 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH trung thành , 55 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH trung thành

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn