41 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty công ty trách nhiệm hữu hạn in và thương mại tây đô

122 1 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:51

Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Lời Cam Đoan Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết ghi luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn: Nguyễn Thị Anh SV: Nguyễn Thị Anh Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU v CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn lưu động nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1.Khái niệm đặc điểm vốn lưu động 1.1.1.1.Khái niệm vốn lưu động 1.1.1.2Đặc điểm vốn lưu động 1.1.2Phân loại vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.2.1.Phân loại theo hình thái biểu vốn l ưu động: 1.1.2.2Phân loại theo vai trò vốn lưu động: 1.1.3.Nguồn hình thành vốn lưu động doanh nghiệp 1.2.Quản trị vốn lưu động .7 1.2.1.Khái niệm mục tiêu quản trị vốn lưu động doanh nghiệp 1.2.2.Nội dung quản trị vốn lưu động .8 1.2.2.1.Xác định nhu cầu vốn lưu động tổ chức nguồn vốn lưu động 1.2.2.2.Phân bổ vốn lưu động 14 1.2.2.3.Quản trị vốn tiền 15 1.2.2.4.Quản trị khoản phải thu 16 1.2.3.Các tiêu đánh giá tình hình quản trị vốn l ưu động 21 1.2.3.1.Chỉ tiêu phản ánh tình hình tổ chức đảm bảo nguồn vốn lưu đồng 21 SV: Nguyễn Thị Anh Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 1.2.3.2.Chỉ tiêu phản ánh kết cấu vốn lưu động 22 1.2.3.3.Các tiêu đánh giá tình hình quản lý vốn ti ền 22 1.2.3.4.Các hệ số phản ánh tình hình quản lý nợ phải thu 23 1.2.3.5.Các tiêu đánh giá tình hình quản lý vốn tồn kho d ự tr ữ 23 1.2.3.6.Hiệu suất hiệu sử dụng vốn lưu động .24 1.2.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị vốn lưu động 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN VÀ THƯƠNG MẠI TÂY ĐÔ .29 2.1.Khái quát trình hình thành phát triển đặc ểm hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn in th ương mại Tây Đô .29 2.1.1.Quá trình thành lập phát triển công ty trách nhi ệm h ữu hạn in thương mại Tây Đô .29 2.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty Trách nhiệm hữu hạn in thương mại Tây Đô .31 2.1.3.Tình hình tài chủ yếu công ty Trách nhiệm hữu h ạn in thương mại Tây Đô .38 2.2.1.Thực trạng vốn lưu động phân bổ vốn lưu động .51 2.2.2 Thực trạng nguồn vốn lưu động tổ chức đảm b ảo ngu ồn vốn lưu động 55 2.2.3.Thực trạng xác định nhu cầu vốn lưu động 58 2.2.4.Thực trạng quản trị vốn tiền 61 2.2.5.Thực trạng quản trị vốn tồn kho dự trữ 66 2.2.6.Thực trạng quản trị nợ phải thu .71 2.3.Đánh giá chung công tác quản trị vốn l ưu đ ộng c công ty 79 SV: Nguyễn Thị Anh Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI TÂY ĐÔ 85 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty trách nhiệm h ữu hạn in thương mại Tây Đô thời gian tới 85 3.1.1.Bối cảnh kinh tế xã hội 85 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển công ty .85 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động công ty trách nhiệm hữu hạn in thương mại Tây Đô .87 3.2.1.Quản lý chặt chẽ sách bán chịu, đẩy m ạnh công tác quản lý thu hồi nợ 87 3.2.2.Tăng cường hiệu công tác quản trị hàng tồn kho 90 3.2.3.Xác định lượng tiền tồn quỹ hợp lý, xây dựng kế hoạch lưu chuyển tiền tệ cho năm tới, nâng cao khả toán 90 3.2.4.Xác định nhu cầu vốn lưu động 93 3.2.5.Chiến lược việc hoạch định xây d ựng c cấu ngu ồn vốn hợp lý nhằm nâng cao hiệu hoạt động đảm bảo phát triển bền vững 94 3.2.6.Thành lập phân chuyên trách quản lý tài chính, nâng cao trình độ quản trị cán tài tăng c ường hiệu qu ả hoạt động kinh doanh 94 3.2.7.Các giải pháp khác .96 3.3 Điều kiện thực giải pháp 97 3.3.1 Phía Nhà nước .97 3.3.2 Về phía doanh nghiệp .97 KẾT LUẬN 99 SV: Nguyễn Thị Anh Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 SV: Nguyễn Thị Anh Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bhvccdv : Bán hàng cung cấp dịch vụ Đvt : Đơn vị tính EBIT : Lợi nhuận trước lãi vay thuế KH : Kế hoạch KPT : Kỳ luân chuyển khoản phải thu ngắn hạn KT : Kỳ luân chuyển vốn tiền KTK : Kỳ luân chuyển hàng tồn kho NWC : Nguồn vốn lưu động thường xuyên SVT : Số vòng quay vốn tiền SVTK : Số vòng quay hàng tồn kho SVPT : Số vòng luân chuyển khoản phải thu ngắn hạn TS : Tài sản TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lưu động VLĐ : Vốn lưu động VNĐ : Việt Nam Đồng SV: Nguyễn Thị Anh Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 1: TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IN VÀ THƯƠNG MẠI TÂY ĐÔ TRONG NĂM 2016 .39 BẢNG 2: BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN 42 BẢNG 3: BIẾN ĐỘNG DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN 45 BẢNG 4: MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN 47 BẢNG 5: CƠ CẤU VỐN KINH DOANH 51 BẢNG 6: CƠ CẤU VỐN LƯU ĐỘNG 53 BẢNG 8:TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN 63 BẢNG 9: HỆ SỐ TẠO TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 64 BẢNG 10: HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 65 BẢNG 11: CƠ CẤU HÀNG TỒN KHO .68 BẢNG 12: HỆ SỐ VỀ HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA HÀNG TỒN KHO .70 BẢNG 13 : KẾT CẤU CÁC KHOẢN PHẢI THU .73 BẢNG 14 : HỆ SỐ VỀ HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG CÁC KHOẢN PHẢI THU 75 BẢNG 15: BẢNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 78 SV: Nguyễn Thị Anh Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Mơ hình tài trợ thứ nhất: 12 Hình 2:Mơ hình tài trợ thứ hai: .12 Hình 3:Mơ hình tài trợ thứ ba 13 Hình 4: Mơ hình EOQ giả định số lượng đặt hàng m ỗi lần đặt đặn 20 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty in th ương m ại Tây Đô: 34 Sơ đồ 2.2: Bộ máy quản lý kế toán – tài cơng ty trách nhiệm hữu hạn in thương mại Tây Đô 35 KẾT LUẬN 99 SV: Nguyễn Thị Anh Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài, ý nghĩa khoa học thực tiễn Vốn yếu tố định thiếu trình thành lập tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh m ọi doanh nghiệp Vì doanh nghiệp phải đảm bảo vốn cho hoạt động đồng thời liên tục nâng cao hiệu sử dụng vốn nhằm m ục đích gia tăng lợi nhuận giá trị doanh nghiệp từ tồn phát tri ển Trước Việt Nam bao cấp, vốn kinh doanh doanh nghiệp chủ yếu Nhà nước cấp phát Vì doanh nghiệp nhà nước không quan tâm đến hiệu sử dụng vốn Ngày tham gia vào kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải đ ối mặt v ới biến động thị trường, với cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp ngồi nước Trong hồn cảnh đó, nhi ều doanh nghiệp kịp thích ứng với tình hình, hiệu sản xuất kinh doanh tăng lên rõ rệt có doanh nghiệp làm ăn hiệu qu ả Điều xuất phát từ nhiều lí trong nh ững lí l ớn công tác quản trị vốn doanh nghiệp nhiều h ạn ch ế, hiệu quản sử dụng đồng vốn q thấp Qua có th ể th để nâng cao hiệu kinh doanh, tăng s ức cạnh tranh doanh nghiệp phải tìm biện pháp để huy động sử d ụng vốn cách hợp lí Đây vấn đề thiết th ực, c ấp bách có ý nghĩa sống doanh nghiệp kinh tế quốc gia, thu hút ý nhà quản trị doanh nghiệp Vốn lưu động phận lớn cấu thành nên tài sản c doanh nghiệp Thông qua số lượng, giá trị tài sản ngắn hạn ta có th ể đánh giá lực hoạt động sản xuất doanh nghiệp Phân tích hiệu SV: Nguyễn Thị Anh Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp sử dụng vốn lưu động có ý nghĩa quy ết định, giúp doanh nghiệp tìm biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn quan trọng Xuất phát từ vần đề nêu trên, qua thời gian thực tập với giúp đỡ nhiệt tình ThS.Bạch Thị Thanh Hà, em quy ết định chọn đề tài: “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn l ưu động công ty Công ty trách nhiệm hữu h ạn in th ương m ại Tây Đô” Đối tượng mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu : Thực trạng tình tình quản trịvốn lưu động Cơng ty Công ty trách nhiệm hữu hạn in thương mại Tây Đơ Từ đưa giải pháp nhằm tăng cường quản trị v ốn l ưu đ ộng thời gian tới Phạm vi nghiên cứu Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn in thương mại Tây Đô doanh nghiệp hoạt động chủ yếu lĩnh vực sản xuất in loại bao bì Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình sử dụng vốn mà cụ thể giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu độngtại công ty thời gian gần gồm năm2016, 2011 hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng chủ yếu ph ương pháp so sánh, thống kê, tổng hợp số liệu, phân tích đánh giá m ức đ ộ ảnh h ưởng xu biến động tiêu phương pháp khác Kết cấu đề tài Đề tài em gồm chương: Chương 1: Những vấn đề chung vốn lưu động quản trị vốn lưu động doanh nghiệp SV: Nguyễn Thị Anh Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp đối thoại Nhà máy người kinh doanh sản phẩm nh ng ười sử dụng sản phẩm + Triển khai chương trình khuyến mãi, tặng quà cho khách hàng nhằm tăng mức tiêu thụ sản phẩm - Đối với đại lý doanh nghiệp tăng tỷ lệ phần trăm hoa hồng để khuyến khích đại lý tốn tiền hàng s ớm - Đối với khoản phải thu khách hàng chiếm l ượng v ốn l ớn cơng ty phải tiến hành quản lý chặt chẽ n ữa, th ường xuyên đốc thúc khách hàng trả nợ Phải th ường xuyên giám sát xem khách hàng có sử dụng vốn mục đích nh cam kết v ới công ty chưa khơng Nếu khơng u cầu thu hồi lại vốn quy đ ịnh - Khi phát sinh khoản phải thu phận kế tốn cơng ty ph ải kiểm soát chặt chẽ nợ phải thu khách hàng, ph ải đốc thúc đối tác trả nợ kịp thời Trong trường hợp xảy nợ hạn ph ải thực gia nợ hạn, bán lại nợ hay phạt vi phạm hợp đồng, yêu cầu can thiệp toàn án kinh tế khách hàng chây ỳ m ất kh ả tốn nợ - Thực biện pháp phòng ngừa rủi ro bán chịu nh trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, trích lập quỹ dự phòng tài .2.2 Tăng cường hiệu cơng tác quản trị hàng tồn kho - Công ty phải xác định đắn lượng nguyên vật liệu cần mua kỳ lượng tồn kho dự trữ hợp lý Đặc điểm cơng ty chi phí mua ngun vật liệu biến động thất thường chịu ảnh h ưởng c tỷ giá phải nhập từ nước nên việc tăng c ường hiệu qu ả công tác quản lý hàng tồn kho công việc ph ải đ ược đ ề cao Bên c ạnh đó, thành phẩm chủ yếu cơng ty đ ơn đ ặt hàng Vì v ậy, c ần d ự trữ nguyên vật liệu cho hợp lý điều dễ dàng thực SV: Nguyễn Thị Anh 100 Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp - Ngun liệu cơng tycác ngun liệu bảo quản lâu dài mà không dễ bị ẩm mốc mơi trường Do vậy, DN để nguyên liệu với việc quản lý nguyên liệu giống nhau, không để ẩm mốc, hư hỏng… để tiết kiệm chi phí quản lý - Công ty cần nâng cao chất lượng kho bãi, nhà x ưởng để h ạn ch ế tối đa lượng hàng hóa hư hỏng, đảm bảo chất lượng hàng hóa, đồng th ời giúp tiết kiệm chi phí, sở để nâng cao hiệu qu ả s d ụng v ốn lưu động - Ngồi cơng ty cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nhiên cơng ty cần xem xét mức trích hợp lý Tránh tình tr ạng trích dự phòng q lớn, khơng cần thiết làm tăng chi phí s ản xu ất kinh doanh kỳ, giảm lợi nhuận công ty .2.3 Xác định lượng tiền tồn quỹ hợp lý, xây dựng kế ho ạch lưu chuyển tiền tệ cho năm tới, nâng cao khả tốn Lượng vốn tiền cơng ty mức thấp so v ới nhu cầu Khả tốn nhanh tốn tức thời th ấp, cơng ty cần lưu tâm để khơng ảnh hưởng đến trình sản xuất kinh doanh uy tín cơng ty - Cơng ty phải xác định đắn mức dự trữ tiền mặt hợp lí , tối thiểu để đáp ứng nhu cầu chi tiêu tiền mặt kỳ nh đáp ứng nhu cầu toán doanh nghiệp Để xác định mức dự trữ tiền hợp lí, doanh nghiệp nên sử dụng mơ hình tổng chi phí tối thiểu (mơ hình Baumol) quản trị vốn tồn kho dự trữ để xác định mức tiền quỹ tiền mặt mục tiêu doanh nghiệp Ví dụ: Doanh nghiệp cần lượng tiền mặt để chi tiêu hàng năm 2,500 triệu đồng Khi hết tiền mặt doanh nghiệp có th ể rút tiền gửi ngân hàng bán chứng khốn để có tiền Biết doanh nghiệp có SV: Nguyễn Thị Anh 101 Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp thể dùng tiền mặt để gửi ngân hàng mua chứng khoán với lãi suất 5%/năm Chi phí giao dịch lần rút tiền bán ch ứng khốn 100.000 đồng/lần Do số tiền mặt tối ưu cần dự trữ (cũng số tiền cần bán chứng khoán lần) doanh nghiệp là: triệu đồng Như vậy, số lần doanh nghiệp cần bán chứng khốn để có tiền mặt là: lần/năm Lượng tiền mặt dự trữ bình quân là: triệu đồng - Xây dựng kế hoạch lưu chuyển tiền tệ cho năm tới: Việc lập kế hoạch lưu chuyển tiền tệ cho năm 2016 mang t ới cho công ty lợi ích quan trọng như: tăng lực toán; ch ủ động biện pháp, cách thức huy động sử dụng tiền để đảm bảo cân đối dòng tiền Để lập kế hoạch dòng tiền, thực theo bước sau: Bước 1: Dự báo dòng tiền vào: gồm: + Căn vào diễn biến quy luật bán hàng, kế hoạch toán khách hàng, sách bán hàng (chính sách bán ch ịu, sách chi ết khấu thương mại, chiết khấu tốn…) để dự báo dòng tiền vào t hoạt động kinh doanh + Căn vào hoạt động lý TSCĐ, dự báo dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư Thực tế cơng ty có nhiều máy móc, tài s ản cũ nên việc nhanh chóng có kế hoạch đổi dây chuyền máy móc đại cần thiết + Căn vào khả vay nợ để dự báo dòng tiền vào t hoạt động tài Bước 2: Dự báo dòng tiền gồm: SV: Nguyễn Thị Anh 102 Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp + Căn vào quy luật mua hàng, kế hoạch tốn tiền hàng mình, sách tồn kho, dự tốn quỹ lương, thuế…để dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh + Căn vào kế hoạch đầu từ TSCĐ năm 2016, chiến lược đầu tư tài khác (nếu có) để dự báo dòng tiền cho hoạt động đầu tư + Căn vào kế hoạch trả nợ vay, sách phân ph ối l ợi nhuận công ty để dự báo dòng tiền từ hoạt động tài Bước 3: Tính dòng tiền thuần: Dòng tiền = Dòng tiền vào kỳ – Dòng tiền kỳ Bước 4: Xác định số dư tiền cuối kỳ số tiền thừa thiếu: Số tiền tồn cuối kỳ = Số tiền tồn đầu kỳ + Dòng tiền kỳ Số tiền thừa (thiếu) = Số tiền tồn cuối kỳ - Số dư tiền cần thiết Bước 5: Đưa giải pháp thích hợp để xử lý số tiền th ừa thiếu Việc lập kế hoạch dòng tiền cơng ty có th ể th ực cho t ừng tháng cho năm để có biện pháp chủ động đảm bảo cân đ ối thu chi SV: Nguyễn Thị Anh 103 Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài 2.4 Luận văn tốt nghiệp Xác định nhu cầu vốn lưu động Xác định đắn nhu cầu vốn lưu động có ý nghĩa h ết s ức quan trọng trình hoạt động sản xuất kinh doanh Nó khơng nh ững làm cho q trình sản xuất kinh doanh khơng bị gián đoạn mà giúp doanh nghiệp tránh tình trạng lãng phí hay ứ đ ọng vốn khâu trình sản xuất kinh doanh Đồng th ời, đảm bảo cho DN s dụng vốn kế hoạch nhằm mục tiêu nâng cao hiệu sử dụng vốn, gia tăng lợi nhuận Công ty nên sử dụng phương pháp tỷ lệ % doanh thu nh năm 2016 để xác định nhu cầu VLĐ phương pháp đ ơn gi ản có độ xác cao cần dự báo xác doanh thu dự báo giá nguyên liệu đầu vào để xác định nhu cầu VLĐ thường xuyên sát với thực tế Dự báo doanh thu vấn đề quan trọng, lẽ doanh thu điểm khởi đầu chi ph ối đ ến h ầu h ết vấn đề tài hoạt động khác DN Việc d ự báo doanh thu sai lệch dẫn đến hậu nghiêm trọng n ếu th ị tr ường mở rộng nhiều so với dự báo, việc dự báo doanh thu l ạc quan Dự báo doanh thu vấn đề ph ức tạp Sự ph ức t ạp dự báo doanh thu doanh thu DN chịu s ự tác đ ộng m ột loạt yếu tố triển vọng kinh tế, th ị ph ần kh ả cạnh tranh DN, sách giá DN, sách marketing sách tín dụng thương mại với khách hàng, yếu tố lạm phát Do v ậy, để dự báo doanh thu, công ty cần dự báo giá bán nh sản lượng tiêu thụ năm Về giá bán lại phụ thuộc vào giá nguyên liệu đầu vào Cơng ty cần dựa vào tình hình kinh tế th ế giới nh nước dự báo chuyên gia kinh tế đ ể đ ưa d ự báo phù hợp cho giá nguyên liệu đầu vào Theo dự báo, giá sản phẩm c khí SV: Nguyễn Thị Anh 104 Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp nguyên liệu giới năm 2017 giảm, nguồn cung nguyên liệu chế biến sản phẩm khí dồi dào, thêm vào nhu cầu.Về th ị tr ường nước, dự báo, sản phẩm khí nguyên liệu năm 2017 gi ảm nhẹ, nhu cầu sản phẩm nguyên liệu nước suy giảm, v ới lượng nhập từ cuối năm đ ủ đ ể đáp ứng nhu c ầu tiêu thụ nước.Từ lí trên, doanh nghiệp nên đưa d ự báo doanh thu cho phù hợp với tình hình kinh tế để xác định đ ược nhu c ầu VLĐ xác .2.5 Chiến lược việc hoạch định xây dựng cấu nguồn vốn hợp lý nhằm nâng cao hiệu hoạt động đảm bảo phát triển bền vững Trong cấu vốn doanh nghiệp phần vốn nợ chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn mà chủ yếu nợ ngắn h ạn Trong n ợ ngắn hạn vay nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ lớn Với tỷ lệ v ốn n ợ lớn tăng áp lực trả nợ cho DN đến hạn, gây r ủi ro tài cho DN Vì DN nên thay đổi cấu vốn cho phù h ợp h ơnb ằng cách giảm tỷ trọng vốn vay nợ ngắn hạnvà tăng tỷ trọng VCSH cách giảm việc vay nợ ngân hàng thay vào tăng vốn đầu t c ch ủ sở hữu hay tăng lợi nhuận để lại tái đầu tư để tăng nguồn vốn ch ủ s hữu tạo mức độ an toàn cho công ty, giảm hệ số nợ, làm tăng uy tín cho cơng ty Hoặc cơng ty tăng vay nợ dài hạn để giảm áp lực tốn ngắn hạn, tiết kiệm chi phí gia tăng lợi nhuận… 2.6 Thành lập phân chuyên trách quản lý tài chính, nâng cao trình độ quản trị cán tài tăng c ường hi ệu hoạt động kinh doanh Một phần điểm chưa đạt công tác quản lý tài nói chung cơng tác quản trị VLĐ nói riêng cơng ty SV: Nguyễn Thị Anh 105 Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp chưa coi trọng tách riêng phận tài phận kế tốn dẫn tới việc lập kế hoạch tài sơ sài, chưa xác Hiện việc lập kế hoạch tài báo cáo liên quan đến công tác qu ản tr ị tài cơng ty chủ yếu cán kế tốn th ực nên cơng ty ch ưa có kế hoạch tài dài hạn mà dừng lại kế ho ạch tài ngắn hạn Để đảm bảo thực hoạt động quản trị tài theo hướng chun mơn hóa cao hơn, nâng cao hiệu quản trị tài HĐKD cơng ty nói chung cân đối nguồn vốn, đánh giá hiệu quản trị vốn lưu động q trình hoạt động kinh doanh nói riêng cơng ty nên có phận cán chun trách cơng tác quản lý tài độc lập với việc thực công việc phận kế tốn Theo phận tài có nhiệm vụ: - Tính tốn, đề xuất nhu cầu vốn cần thiết, nhu cầu VLĐ cho trình hoạt động cơng ty phù hợp với tình hình hoạt động th ực t ế kế hoạch đặt ngắn hạn dài hạn - Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch lưu chuy ển tiền tệ ngắn hạn dài hạn, phù hợp với tình hình t ại m ục tiêu phát triển cơng ty - Kiểm tra, kiểm sốt q trình thực kế hoạch tài chính, q trình sử dụng vốn phòng ban để từ đề xuất bi ện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn nói chung vốn l ưu động nói riêng - Làm tăng hiệu HĐKD tăng ROA nên làm gi ảm chi phí liên quan đến sản xuất Cơng ty xem xét khả sử dụng dịch vụ tư vấn tài thuê chuyên gia tư vấn tài bên ngồi khơng có d ự SV: Nguyễn Thị Anh 106 Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp định thành lập riêng phận cán chuyên trách tài Tuy nhiên, lâu dài việc thành lập phận tài đem l ại nhi ều lợi ích cho công ty Cùng với việc chuyên môn hóa cơng tác quản lý tài chính, cơng ty nên tìm biện pháp cải tổ phương pháp quản lý tài chính, nâng cao trình độ kỹ quản lý cán tài Cơng ty có th ể th ực cách cử cán học thêm lớp bồi dưỡng tìm hiểu v ề phương thức quản trị tài theo hướng đại, c ập nhật t ạp chí tài chính, thường xuyên kiểm tra trình độ kỹ quản lý c cán chủ chốt… Ngoài giải pháp cụ thể trên, cơng ty áp dụng số gi ải pháp chung sau để tăng cường công tác quản trị VLĐ nói riêng tăng cường hiệu hoạt động cơng ty nói chung: - Tiếp tục hoàn thiện chế khen thưởng phù hợp cán bộ, nhân viên, có biện pháp khuyến khích vật chất k ịp th ời C ch ế khen thưởng phù hợp góp phần thúc đẩy hiệu quả, phát huy tinh th ần làm việc cán nhân viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm người, quan tâm đến chất lượng đời sống tập thể h ọ để khuy ến khích người cống hiến cho nghiệp phát triển công ty - Làm tốt cơng tác marketing, nâng cao tính cạnh tranh c cơng ty, thúc đẩy q trình tiêu thụ sản phẩm Các biện pháp marketing yêu cầu phải đảm bảo số nội dung nắm bắt thơng tin xác nhu cầu thị trường, tìm sách tiêu th ụ sản phẩm cách hiệu .2.7 Các giải pháp khác Trong kinh doanh tránh khỏi biến động giá, tình hình nguồn cung ứng, lạm phát, khủng hoảng kinh tế… Đ ể đ ối phó SV: Nguyễn Thị Anh 107 Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp với thay đổi này, công ty phải nhạy bén nắm bắt th ị tr ường, tham gia bảo hiểm… Ngồi cơng ty cần phải tích cực ph ối h ợp v ới đơn vị bên ngồi cơng ty, xây dựng mối quan hệ bạn hàng thân thi ết hợp tác phát triển Tích cực tìm kiếm thị trường m ới, đa dạng hóa mặt hàng, trở nên chuyên sâu sản ph ẩm truy ền th ống c Hoạt động cơng ty chịu ảnh hưởng tỷ giá ph ải thường xuyên nhập nguyên vật liệu nên công ty cần phải có biện pháp để tránh rủi ro tỷ sử dụng cơng tài phái sinh hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, h ợp đồng quy ền ch ọn… Trên giải pháp góp phần nâng cao quản trị vốn lưu động mà em mạnh dạn đưa sở phân tích thực trạng cơng tác quản trị tổ chức quản lý vốn lưu động công ty trách nhiệm hữu hạn in thương mại Tây Đô Rất hi vọng nh ững gi ải pháp góp phần thiết thực việc nâng cao hiệu hoạt động nhằm đạt mục tiêu công ty thời gian tới 3.3 Điều kiện thực giải pháp 3.3.1 Phía Nhà nước - Nhà nước cần sử dụng sách vĩ mơ để ổn định kinh tế, trị ổn định trị- xã hội điều kiện tiên quy ết đ ể doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh bình th ường, t phấn đấu để đạt mục tiêu cao h ơn - Các sách Nhà nước thời kỳ cần công bố tuyên truyền rộng rãi đảm bảo việc doanh nghiệp có th ể kịp th ời đánh giá, nắm bắt để có điều chỉnh hoạt động kinh doanh c cho phù hợp hiệu - Bộ Tài cần xây dựng tiêu kinh tế chuẩn cho t ừng SV: Nguyễn Thị Anh 108 Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp ngành, có ngành xây dựng Dựa ch ỉ tiêu chu ẩn này, cán Tài doanh nghiệp áp dụng điều ch ỉnh c cấu nguồn vốn, công tác quản trị vốn kinh doanh, vốn lưu động, đem l ại hiệu hoạt động sản xuất cao - Kiềm chế lạm phát, lựa chọn lãi suất huy động vốn m ột nhân tố ảnh hưởng tới sách huy động v ốn c doanh nghiệp Nhà nước cần phải đưa sách kiểm sốt chi phí ngun vật liệu xây dựng, đảm bảo có đồng giá giữ nhà phân phối nguyên vật liệu xây dựng, giúp doanh nghiệp quản trị tốt yếu tố đầu vào - Các sách ưu đãi thuế nên Nhà n ước áp dụng để khích lệ doanh nghiệp phấn đấu đạt thành tích cao h ơn 3.3.2 Về phía doanh nghiệp - Thường xuyên trau dồi, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán b ộ nhân viên phòng kế hoạch tài Đây nh ững người tr ực tiếp th ực công tác quản trị vốn lưu động doanh nghiệp Nếu trình độ chun mơn họ cao cơng tác quản trị v ốn l ưu đ ộng hiệu ngược lại Doanh nghiệp cần phải quản lý ch ất l ượng đ ội ngũ nhân viên phòng kế hoạch tài từ khâu ển d ụng, cần có kế hoạch phân công công tác hợp lý, phân chia công việc phù h ợp v ới trình độ chun mơn, lực người Ngồi c ần có k ế hoạch khen thưởng động viên đội ngũ hợp lý để tạo dựng môi trường làm việc thoải mái, khích lệ khả sáng tạo, đ ưa nh ững ý tưởng biện pháp hiệu hoạt động quản trị vốn lưu đ ộng doanh nghiệp - Nâng cao lực sản xuất, kinh doanh, áp dụng trình đ ộ, cơng nghệ sản xuất, máy móc đại, tiên tiến để tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Doanh nghiệp c ần SV: Nguyễn Thị Anh 109 Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy móc, trang thiết b ị ph ục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, điều góp phần nâng cao suất lao động, từ tiết kiệm chi phí nguyên v ật liệu sản xuất Ngồi ra, cơng ty cần phải nâng cao trình đ ộ đ ội ngũ công nhân thi công, có kế hoạch trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, chế độ lương, nhà ở, chế độ phụ cấp hợp lý, có kế hoạch khen thưởng động viên khích lệ tinh thần lao động k ịp th ời đ ể họ g ắn bó ln hết lòng với cơng việc - Kết luận Chương 3: Quản trị vốn lưu động có vai trò vơ quan trọng doanh nghiệp, doanh nghiệp cần nhận th ức đ ược đầy đủ vấn đề để nâng cao lực quản trị vốn nói riêng lực quản trị doanh nghiệp nói chung, đem lại hiệu cao hoạt động sản xuất kinh doanh Trên số biện pháp kiến ngh ị nhằm tăng cường hiệu quản trị vốn lưu động công ty trách nhiệm hữu hạn in thương mại Tây Đơ, mong cơng ty có th ể quan tâm xem xét, áp dụng để nâng cao hiệu hoạt động quản trị v ốn l ưu động doanh nghiệp KẾT LUẬN Trên toàn luận văn tốt nghiệp em đề tài :” Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động công ty trách nhiệm hữu hạn in thương mại Tây Đô” Luận văn hồn thành k ết q trình thực tập, học hỏi tiếp thu kiến thức th ực tế thân em công ty Trách nhiệm hữu hạn in thương mại Tây Đô Em xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ, tận tình bảo vào t ạo điều kiện cán công nhân viên công ty thời gian qua M ặc dù thời gian thực tập q cơng ty không thật dài song em h ọc SV: Nguyễn Thị Anh 110 Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp hỏi trao dồi cho nhiều kinh nghiệm đáng q Hy v ọng đề xuất em nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động công ty xem xét áp dụng để góp phần nâng cao hiệu công tác quản trị vốn lưu động, đem lại thành tích cao h ơn th ời gian tới cho công ty, giúp công ty đứng vững khẳng đ ịnh đ ược v ị th ế thị trường Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Th.S Bạch Thị Thanh Hàđã tận tình bảo, hướng dẫn, giúp đ ỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Luận văn hồn thành sau q trình tích lũy kiến thức, nghiên cứu tiến hành hồn thiện song q trình viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nh ận quan tâm, góp ý chân thành từ phía thầy cơ, em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2017 Sinh viên: Nguyễn Thị Anh SV: Nguyễn Thị Anh 111 Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Bùi Văn Vần, TS Vũ Văn Ninh (đồng chủ biên), (2016) “Giáo trình Tài doanh nghiệp”, NXB Tài PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ TS Nghiêm Thị Thà (đồng chủ biên), (2010), “Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp”, NXB Tài GS.TS.NGND Ngơ Thế Chi TS Trương Thị Thủy (đồng chủ biên), (2010), “Giáo trình Kế tốn tài chính”, NXB Tài Các tạp chí, website tài chính; Tạp chí kinh tế; Báo; di ễn đàn doanh nghiệp… Các báo cáo tài Công ty Trách nhiệm h ữu hạn in thương mại Tây Đô Các tài liệu, luận văn tham khảo khác SV: Nguyễn Thị Anh 112 Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học:ThS Bạch Thị Thanh Hà Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên Nguyễn Thị Anh Khóa: 51; Lớp: 11.03 Đề tài: “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn In Th ương Mại Tây Đô Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… … Về chất lượng nội dung luận văn …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… … Hà nội, ngày…tháng…năm2017 Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ : Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) SV: Nguyễn Thị Anh 113 Lớp: CQ51/11.03 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên Nguyễn Thị Anh Khóa 51; Lớp 11.03 Đề tài: “Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn In Th ương Mại Tây Đô” Nội dung nhận xét: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… Hà nội, ngày…tháng…năm2017 Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) SV: Nguyễn Thị Anh 114 Lớp: CQ51/11.03 ... trạng quản trị vốn lưu động công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn in thương mại Tây Đô th ời gian qua Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động công ty Công ty trách nhiệm. .. tình quản tr vốn lưu động Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn in thương mại Tây Đô Từ đưa giải pháp nhằm tăng cường quản trị v ốn l ưu đ ộng thời gian tới Phạm vi nghiên cứu Công ty Công ty trách. .. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI TÂY ĐÔ 85 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty trách nhiệm h ữu hạn in thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: 41 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty công ty trách nhiệm hữu hạn in và thương mại tây đô , 41 giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty công ty trách nhiệm hữu hạn in và thương mại tây đô

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn