59 quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng tài chính – kế

62 2 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:37

Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - Lê Tuấn Công CQ52/23.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Phòng Tài – Kế hoạch Thành phố Lào Cai Chuyên ngành Lớp Mã số : : : Tài cơng CQ53/01.03 01 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS Phạm Thanh Hà Hà Nội - 2018 SV: Lê Tuấn Công Lớp CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp (Ký ghi rõ họ tên) Lê Tuấn Công SV: Lê Tuấn Công Lớp CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………………… MỤC LỤC ……………………………………………………………………… DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT …………………………………………… DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH ………………………………………… MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………1 1.Tính cấp thiết của đề tài luận văn ….….… ….….….….….….….….….…1 Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ………………………………………… Phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn …………………………………… Kết cấu của luận văn ……………………………………………………… CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TẠI CÁC CQHCNN……………………………………………4 Lý luận chung về CQHCNN chi thường xuyên NSNN cho CQHCNN……………………………………………………………… 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của quan hành nhà nước …………… 1.1.1.1 Khái niệm……………………………………………………… 1.1.1.2 Đặc điểm của quan hành nhà nước …………………….4 1.1.2 Phân loại quan hành nhà nước ………………………………5 1.1.3 Kinh phí quản lý hành của CQHCNN ………………………….5 1.1.4 Khái niệm, đặc điểm về chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho 1.1 quan hành nhà nước ……………………………………… 1.1.4.1 Khái niệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho quan hành 1.2 nhà nước ……………………………………………………7 1.1.4.2 Đặc điểm về chi thường xuyên NSNN cho CQHCNN ………… Những vấn đề chung về quản lý chi thường xuyên NSNN ở CQHCNN điều kiện thực chế độ tự chủ tài …………………………………9 1.2.1 Mục tiêu, nguyên tắc thực tự chủ tài ở CQNN …………… 1.2.1.1 Mục tiêu thực tự chủ tài ở CQNN …………………….9 SV: Lê Tuấn Công Lớp CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp 1.2.1.2 1.2.2 Nội GVHD: THS Phạm Thanh Hà Nguyên tắc thực tự chủ tài ở CQNN ………………….9 dung quản lý chi thường xuyên NSNN ở CQNN điều kiện thực tự chủ tài ……………………………………………10 1.2.2.1 Khâu lập dự toán ……………………………………………….10 1.2.2.2 Chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở quan 1.2.2.3 hành nhà nước ………………………………………… 13 Quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở quan hành nhà nước …………………………………………………15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUN NSNN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH TP LÀO CAI ……………………………17 2.1 Khái quát về Phòng Tài - Kế hoạch Thành phớ Lào Cai ……………17 2.1.1 Đặc điểm của Phòng Tài - Kế hoạch Thành phố Lào Cai ……17 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài - Kế hoạch TP Lào Cai 18 2.1.3 Bợ máy quản lý tài biên chế ……………………………….21 2.2 Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN tại Phòng Tài - Kế hoạch Thành phớ Lào Cai …………………………………………………………… 22 2.2.1 Thực trạng về công tác lập dự toán chi thường xuyên NSNN tại phòng Tài - Kế hoạch ……………………………………………………………22 2.2.2 Thực trạng chấp hành dự toán chi thường xun NSNN tại phòng Tài - Kế hoạch ……………………………………………………………… 26 2.2.2.1 Nguồn kinh phí tại phòng Tài – Kế hoạch TP Lào Cai …… 26 2.2.2.2 Thực trạng chấp hành dự toán chi thường xun ngân sách nhà nước tại phòng Tài - Kế hoạch ………………………………………………28 2.2.3 Thực trạng công tác quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước ở phòng Tài - Kế hoạch ………………………………………………… 35 2.3 Ưu điểm, hạn chế nguyên nhân của công tác quản lý chi thường xuyên SV: Lê Tuấn Công Lớp CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà NSNN của phòng tài – kế hoạch TP Lào Cai …………………………….37 2.3.1 Ưu điểm ………………………………………………………………37 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân …………………………………………… 38 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUN NSNN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH TP LÀO CAI ……………… 38 3.1 Mục tiêu, phương hướng của Phòng Tài - Kế hoạch Thành phớ Lào Cai những năm tới ……………………………………………………………38 3.2 Giải pháp tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Phòng Tài – Kế hoạch Thành phớ Lào Cai ………………………………………40 3.2.1 Tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, côngnhân viên ……………………………………………………………………………… 40 3.2.2 Hồn thiện Quy chế chi tiêu nợi bợ, quy chế sử dụng tài sản công của quan …………………………………………………………………………….41 3.2.3 Tăng cường chất lượng công tác lập dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của quan …………………………………………………………… 42 3.2.4 Tăng cường quản lý công tác chấp hành dự toán chi thường xuyênngân sách nhà nước của quan ……………………………………………………… 43 3.2.5 Chú trọng chất lượng công tác quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của quan ……………………………………………………………….44 3.3 Điều kiện để thực các giải pháp ………………………………………44 KẾT LUẬN …………………………………………………………………… 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………… 47 PHỤ LỤC ……………………………………………………………………… 49 SV: Lê Tuấn Công Lớp CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Cơ quan nhà nước: CQNN Cơ quan hành nhà nước: CQHCNN SV: Lê Tuấn Công Lớp CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà Cán bộ công chức: CBCC Hội đồng nhân dân: HĐND Ngân sách nhà nước: NSNN Ủy ban nhân dân: UBND Tài – Kế hoạch: TC-KH Thành phố: TP DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH SỐ BẢNG TÊN BẢNG SỐ TRANG Bảng 2.1 Tình hình thực các nguồn kinh phí NSNN cấp tại phòng TC-KH TP Lào Cai Tình hình thực chi thường xuyên NSNN tại phòng TC-KH TP Lào Cai Sơ đồ tổ chức phòng Tài chính- Kế hoạch TP Lào Cai 28 Bảng 2.2 Hình 2.1 SV: Lê Tuấn Công 31 22 Lớp CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Ngân sách nhà nước (NSNN) có vai trò rât quan trọng tồn bợ hoạt đợng kinh tế, xã hợi, an ninh, q́c phòng đối ngoại của đất nước NSNN công cụ để điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế đất nước, điều chỉnh thị trường, bình ổn giá cả, điều chỉnh đời sống xã hội Ở Việt Nam NSNN theo định nghĩa ḷt NSNN “ tồn bợ các khoản thu, chi của Nhà nước dự toán được quan nhà nước (CQNN) có thẩm quyền quyết định được thực một năm để bảođảm thực các chức nhiệm vụ của Nhà nước” Trong chi thường xun NSNN có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại đảm bảo thực chức phát huy vai trò của Nhà nước nền kinh tế thị trường Chính vậy, việc quản lý một cách hiệu chi thường xuyên NSNN từ Trung ương đến địa phương vấn đề có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định phát triển của nên kinh tế Nền kinh tế Việt Nam ngày hội nhập chung với nền kinh tế thế giới, để trì sự tồn tại hoạt đợng, bợ máy nhà nước cần có nguồn tài đảm bảo cho nhu cầu chi tiêu Cùng với việc huy đợng nguồn tài để đảm bảo, một vấn đề quan trọng cần đặt phải quản lý chặt chẽ hiệu quản nguồn tài phục vụ cho hoạt đợng của bợ máy Chính vậy, sau thực tập tại phòng tài kế hoạch thành phố Lào Cai sâu tìm hiểu đề tài: “Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Phòng Tài – Kế hoạch Thành phố Lào Cai” SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Trên sở lý luận về quản lý tài ngân sách nhà nước tại các quan hành nhà nước, đề tài sâu nghiên cứu tình hình thực công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng Tài – Kế hoạch TP Lào Cai nhằm tìm hiểu thực trạng quản lý chi thường xun tại phòng tài kế hoạch thành phớ Lào Cai, từ đưa nhận xét đánh giá về vấn đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Những lý luận thực tiễn về công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng Tài – Kế hoạch TP Lào Cai Phạm vi nghiên cứu: - Nội dung: Luận văn giới hạn về quản lý chi thường xuyên NSNN tại Phòng Tài – Kế hoạch TP Lào Cai với tư cách đơn vị sử dụng ngân sách, thực theo chu trình: lập dự toán, chấp hành dự toán quyết toán - Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác quản lý chi thường xun NSNN tại Phòng Tài – Kế hoạch TP Lào Cai có trụ sở làm việc tại 591, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu, thu thập, phân tích sử dụng các số liệu liên quan đến thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN giai đoạn 2016 – 2018 làm sở đánh giá đưa kết luận Phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: thu thập số liệu, tài liệu; thống kê; phân tích – tổng hợp; so sánh - đới chiếu, đánh giá để từ tìm ngun nhân đưa các giải pháp để tăng cường hiệu quản lý chi thường xuyên tại đơn vị SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà Cách thức thu thập, phân tích số liệu - Các số liệu được thu thập thông qua các văn luật, nghị định, thông tư, các sách báo chuyên ngành các báo cáo của phòng ban chun mơn - Đọc kỹ, phân tích, so sánh đánh giá các tài liệu liên quan đến chi thường xun ngân sách tại phòng Tài – Kế hoạch các năm 2016, 2017, 2018 - Đọc kỹ tài liệu về các khâu lập, chấp hành quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các quan hành nhà nước - Nghiên cứu các văn quy phạm pháp luật hành hướng dẫn việc thực công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các quan hành nhà nước Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn được kết cấu thành chương: Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại các quan hành nhà nước Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Phòng Tài - Kế hoạch Thành phớ Lào Cai Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý chi thường xun ngân sách tại Phòng Tài - Kế hoạch Thành phố Lào Cai CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận chung quan hành nhà nước chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho quan hành nhà nước 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm quan hành nhà nước 10 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà cơng cơng tác theo lực trình đợ của từng người Phòng tăng cường đào tạo đào tạo lại; bồi dưỡng công tác chuyên môn về quản lý chi thường xuyên NSNN của quan cho đợi ngũ cán bợ tài kế toán tại Phòng để người hiểu nhận thức được yêu cầu của quản lý chức nhiệm vụ thẩm qùn của Từ các cán bợ tích cực nắm bắt hồn thiện kiến thức nghiệp vụ, chủ đợng tìm kiếm, cập nhật những kiến thức về văn quy phạm pháp luật về những kiến thức quản lý tài để vận dụng tớt vào quá trình hoạch định sách quá trình tổ chức thực các nhiệm vụ Phòng cần áp dụng linh hoạt chế độ luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao tính đợng, sáng tạo, chớng bảo thủ, trì trệ ngăn ngừa các sai phạm của cán bợ Phòng TC-KH có những chế khún khích, khen tặng đới với những cá nhân hồn thành xuất sắc nhiệm vụ; đề xuất những hình thức kỷ luật, khiển trách phát những sai lầm gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết công việc 3.2.2 Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản cơng quan Việc hồn thiện quy chế chi tiêu nội bộ của quan cần thiết tiến trình cải cách hành sở, “kim nam” cho hoạt động công tác quản lý của quan, giúp quan hồn thành tớt nhiệm vụ được giao Phòng TC-KH cần quy định cụ thể chi tiết các định mức đối với một số nội dung chi theo từng đối tượng được đề cập đến quy chế Đơn vị cần cân nhắc linh hoạt việc chủ động quy định những nội dung chi, vừa tuân thủ với những quy định cụ thể của Nhà nước, vừa phù hợp với chức năng, đặc thù cơng việc; đồng thời đảm bảo hồn thành các nhiệm vụ chun mơn được giao Bên cạnh đó, để 48 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà giảm khối lượng công việc, giảm thủ tục hành khơng cần thiết, xây dựng phương án khoán thực khoán đối với các nội dung chi hoạt động thường xuyên của đơn vị, kể việc khoán quỹ tiền lương cho từng bộ phận Để nâng cao hiệu chi trả thu nhập tăng thêm cho CBCC đánh giá công việc của cá nhân,cơ quan phải xây dựng được tiêu chí để đánh giá kết cơng việc của từng cán bợ Trong nợi dung chủ ́u xây dựng quy trình làm việc hợp lý cho cán bợ: chế đợ báo cáo văn thư, trình ký, quy trình giải quyết các loại công việc, trách nhiệm của từng người làm cứ xác định mức đợ hồn thành chất lượng cơng việc hồn thành Sau chế độ tự chủ thực tương đối tốt sử dụng cách dùng phiếu đánh giá của các đơn vị thực giao dịch với từng cán bợ Cơ quan cần thảo ḷn với tồn thể CBCC về việc quy định quy chế xử phạt vi phạm đối với các trường hợp vượt mức khoán, đặc biệt đối với khoản khoán chi: chi hội nghị chi cơng tác phí Bên cạnh đó, đơn vị cần bổ sung thêm một số trường hợp đặc biệt sử dụng vượt mức khoán chi công tác phí chi thuê nhà nghỉ, chi phí lại những dịp đặc biệt khiến cho các chi phí tăng cao 3.2.3 Tăng cường chất lượng cơng tác lập dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước quan Lập dự toán khâu đầu tiên, có vai trò đặc biệt quan trọng việc quản lý sử dụng ngân sách làm cho hoạt đợng có tính ổn định an tồn hiệu Với thực trạng khâu lập dự toán chi thường xuyên NSNN tại phòng TCKH TP Lào Cai cần phải: Một là, lập dự toán phải dự những cứ khoa học, tiêu chuẩn định mức 49 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà của Nhà nước quy định, đồng thời có tính đến sự biến đợng của giá thị trường, hạn chế tình trạng dự toán xây dựng thiếu cứ, không định mức, xa rời khả ngân sách, không đảm bảo thời gian quy định của Luật NSNN Hai là, lập dự toán, quan cần tính toán kĩ các ́u tớ ảnh hưởng đến việc lập dự toán chi thường xuyên NSNN tình hình biến đợng về kinh tế, giá sách chế đợ của nhà nước để đưa được hệ số điều chỉnh phù hợp, khắc phục tình trạng thiếu chuẩn xác tin cậy của số liệu, ảnh hưởng tiêu cực đến việc phân tích kinh tế, tài chính, xét duyệt giao kế hoạch điều hành thực kế hoạch những năm sau 3.2.4 Tăng cường quản lý công tác chấp hành dự toán chi thường xuyênngân sách nhà nước quan Chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN khâu đưa dự toán vào thực tế Việc quản lý thực dự toán quyết định hiệu thực nhiệm vụ Để thực tốt việc quản lý công tác chấp hành dự toán quan cần phải: - Kiến nghị cấp có thẩm qùn hồn thiện định mức phân bổ: rà soát, xây dựng bổ sung những định mức chi đảm bảo cho hệ thống định mức, tiêu chuẩn có tính khoa học, có tính thực tiễn cao Thực sử dụng kinh phí sở hệ thống các định mức, tiêu chuẩn đặc biệt giai đoạn bước vào thời kỳ ổn định ngân sách - Kiến nghị quan có thẩm qùn hồn thiện chế đợ quản lý kinh phí Ngân sách (chế độ trang bị sở điều kiện việc làm; chế đợ kinh phí thực nhiệm vụ chun môn; …) đảm bảo phù hợp thực tế, thực tốt nhiệm vụ chuyên môn đơn vị được giao đảm bảo phù hợp với khả ngân sách, thúc đẩy đơn vị sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, thực cơng khai minh bạch - Hồn chỉnh chế kiểm soát chi Ban hành những quy định cụ thể về quy 50 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà trình, thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho các CBCC đồng thời đảm bảo quản lý sử dụng kinh phí ngân sách chặt chẽ, hiệu Xây dựng quy trình cấp phát các khoản chi chặt chẽ, hợp lý nhằm hạn chế tối đa các tiêu cực nảy sinh quá trình cấp phát, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát chi của quan có thẩm quyền Các khoản chi được thực có đủ các điều kiện: có dự toán được duyệt, chế độ tiêu chuẩn định mức Nhà nước quy định, được trưởng phòng ủy quyền chuẩn chi, việc chi mua sắm được thực theo quy trình thủ tục quy định - Đẩy mạnh kiểm tra định kỳ đột xuất đối với việc sử dụng kinh phí ngân sách của Phòng để hạn chế những trường hợp chi sai mục đích, nếu có phát sớm để có biện pháp xử lý 3.2.5 Chú trọng chất lượng cơng tác tốn chi thường xuyên ngân sách nhà nước quan Phòng TC-KH TP Lào Cai chịu trách nhiệm lập quyết toán chi thường xuyên NSNN tại đơn vị, đối chiếu khớp với nguồn kinh phí được KBNN cấp phát, lập các mẫu biểu theo quy định gửi quan tài tổng hợp, thẩm tra phê duyệt Sớ liệu quyết toán phải đảm bảo trung thực, xác, phản ánh nội dung chi thường xuyên theo mục lục NSNN phải lập thời gian quy định Quyết toán chi thường xuyên NSNN của đơn vị phải chịu sự thẩm tra phê duyệt của quan tài Thực chế đợ kiểm toán bắt ḅc đối với tất các hoạt động sử dụng kinh phí ngân sách 3.3 Điều kiện để thực giải pháp Để các biện pháp tăng cường quản lý chi thường xun NSNN tại Phòng Tài - Kế hoạch TP Lào Cai được đưa vào thực tiễn cần phải có các điều 51 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà kiện phù hợp sau: Thứ nhất, hệ thống pháp luật ngày hoàn thiện để tăng cường hiệu lực pháp luật, pháp chế việc thực tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành ở CQHCNN Thứ hai, cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN phải được coi trọng, đối với cán bợ quản lý NSNN cần phải có chế đợ đãi ngộ cho phù hợp với công việc mà họ đảm nhận để nâng cao tinh thần trách nhiệm Thứ ba, TP Lào Cai cần có kế hoạch đào tạo, tập huấn đội ngũ kế toán, cán bộ theo dõi chi thường xun NSNN để hồn thành tớt nhiệm vụ được giao Thứ tư, UBND thành phố Lào Cai phải có cơng văn đạo tun trùn, vận động để cán bộ, công chức đơn vị thực tiết kiệm, sử dụng hiệu nguồn tài thuộc NSNN Tiểu kết chương Chương của luận văn đề cập đến mục tiêu, phương hướng củaphòng Tài - Kế hoạch TP Lào Cai những năm tới Từ tác giả kiến nghị mợt sớ giải pháp tăng cường quản lý tài chínhNSNN tại quan như: tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng đợi ngũ cán bợ, cơng nhân viên; hồn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công của quan; tăng cường trọng công tác lập, chấp hành quyết toán chi thường xuyên NSNN của Phòng Tuy nhiên để thực các giải pháp cần có các điều kiện phù hợp về hệ thống pháp luật, công văn đạo thực kế hoạch đào tạo chế độ đãi ngộ với cán bộ quản lý KẾT LUẬN Quản lý tài Ngân sách nhà nước vấn đề được Chính phủ các cấp quyền tại các địa phương quan tâm coi trọng 52 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà Quản lý tài Ngân sách nhà nước tại quan hành nhà nước phụ tḥc nhiều vào các yếu tố như: Hiến pháp, pháp luật; các sách vĩ mơ của Nhà nước; chế quản lý hành chính; sự điều hành, quản lý các công cụ, phương tiện quản lý được sử dụng; trình đợ nhận thức của cán bợ, cơng chức; … Trên thực tế, quản lý chi thường xuyên Ngân sách tại phòng Tài - Kế hoạch TP Lào Cai vấn đề cần được nghiên cứu một cách có hệ thớng Ḷn văn với đề tài: “Quản lý tài ngân sách nhà nước tại Phòng Tài - Kế hoạch TP Lào Cai” đạt được những kết sau: Hệ thớng hóa được mợt sớ vấn đề lý luận liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu là: khái niệm quan hành nhà nước những nhận thức chung về quan hành nhà nước, nợi dung chi thường xun NSNN vàlý luận về quản lý chi thường xuyên NSNN ở CQHCNN giới thiệu về chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành đới với các quan hành nhà nước nội dung quản lý chi thường xuyên NSNN ở CQHCNN (ba khâu: lập dự toán, chấp hành quyết toán) Luận văn sử dụng các phương pháp phân tích mợt cách khoa học phong phú, tồn diện, cập nhật qua phương pháp tiếp cận hệ thống thống kê tổng hợp Đưa những đánh giá xác thực về thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN tình hình thực chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành tại phòng Tài - Kế hoạch TP Lào Cai, những kết đạt được, những mặt yếu cần khắc phục, hồn thiện Ḷn văn đưa mợt sớ giải pháp để tăng cường công tác quản lý tài Ngân sách nhà nước tại đơn vị: - Tăng cường chất lượng công tác lập, chấp hành quyết toán chi thường xuyên NSNN tại đơn vị 53 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà - Kiến nghị quan nhà nước có thẩm qùn quy định thêm hệ sớ trượt giá cho các năm sau của giai đoạn ổn định định mức Như vậy, sau một thời gian thực tập tơi viết ḷn văn trình bày những kiến thức của được học tập ở trường những kinh nghiệm kỳ thực tập vừa qua với mong ḿn làm rõ đóng góp mợt phần sở lý luận thực tiễn nhằm giúp người đọc, thầy có cái nhìn rõ nét Với thời gian, hiểu biết hạn chế, tài liệu nghiên cứu chưa nhiều, kinh nghiệm thực tế chưa có;bài viết nhiều thiếu sót mong sự quan tâm dẫn của các thầy các cô giúp bổ sung thêm kiến thức để phục vụ cho cơng tác thực tế sau Để hồn thành ḷn văn tốt nghiệp này, xin chân thành cảm ơn TS Phạm Thanh Hà các thầy cô giáo khoa Quản lý tài cơng của Học viện tài các cán bợ Phòng Tài chính- Kế hoạch TP Lào Cai tạo điều kiện cho tơi hồn thành đề tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt đợng của phòng Tài – Kế hoạch TP Lào Cai các năm 2016, 2017 2018 Bộ Tài (2010, 2017): Thơng tư sớ 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010; Thơng tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bợ tài quy định chế đợ cơng tác phí, chế đợ chi hợi nghị 54 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà Chính phủ (2005), Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định “chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành đới với các quan nhà nước” Chính phủ (2013), Nghị định sớ 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP Chính phủ (2016), Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước 2015 Dự toán chi ngân sách nhà nước của phòng Tài – Kế hoạch TP Lào Cai các năm 2016, 2017 2018 Đặng Văn Du Bùi Tiến Hanh (đồng chủ biên) (2010), “Giáo trình Quản lý chi Ngân sách Nhà nước”, NXB Tài chính, Học viện Tài Phạm Văn Khoan TS Nguyễn Trọng Thản (đồng chủ biên) (2010), “Giáo trình Quản lý tài quan nhà nước đơn vị nghiệp”, NXB Tài chính, Học viện Tài Q́c hợi (2015), Ḷt Ngân sách nhà nước 2015 10 UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định 12/2011/QĐ-UBND quy định chế độ cơng tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập địa bàn tỉnh Lào Cai 55 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà PHỤ LỤC Bảng tổng kết đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu đơn vị Kết quả/Hạn chế Nguyên nhân Giải pháp/Điều kiện thực giải pháp 56 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà Nhìn chung quá trình thực dự toán chi thường xuyên NSNN của đơn vị diễn khuôn khổ dự toán giao năm kế hoạch, hạn chế việc điều chỉnh bổ sung chi hoạt động trừ trường hợp thực các nhiệm vụ chi cấp giao bổ sung sách chế đợ của Nhà nước Phòng tài xây dựng dự toán hàng năm phù hợp, với luật ngân sách với tình hình thực tiễn của đất nước Quyết toán chi thường xuyên NSNN của đơn vị nói chung đảm bảo thực đầy đủ chế đợ kế toán hành sự nghiệp, phản ánh Mục lục NSNN; sử dụng phần mềm kế toán; lưu trữ, quản lý số liệu sổ sách tốt; báo cáo kế toán, quyết toán kinh phí ngân sách theo luật định Đơn vị phối hợp Trong năm 2016-2018, đơn vị tiết kiệm chi thường xuyên từ nguồn kinh phí giao tự chủ để chi tăng thu nhập cho cán bộ công chức Cụ thể mức chi thu nhập tăng thêm cho CBCC các năm sau: Năm 2016: 2,4 chặt chẽ với KBNN để xử lý những tình h́ng phát sinh quá trình thực dự toán Các khoản chi tăng thu nhập của cán bộ cơng chức hàng năm đều tăng tình trạng biến động kinh tế thế giới giá thị trường liên tục thay đổi, đơn vị thực tối đa tiết kiệm từ kinh phí tiền 57 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà triệu đồng/người/năm; Năm 2017:3,6 triệu đồng /người/năm năm 2018 triệu đồng/người/năm lương của cán bộ nghỉ hưu, nghỉ thai sản năm thu nhập tăng thêm cho CBCC.Do vậy nguồn thu nhập tăng thêm các năm đều tăng Hiện nay, quan bớ trí Tuy nhiên, mợt sớ cán bợ Ngun nhân: Do số trả lương cho các cán bộ công chức chưa được biên chế thực chưa chưa được nghỉ đủ số buổi nghỉ đủ số buổi phép theo đủ so với số biên chế theo chế độ quy định năm theo quy định của hành quan năm (Các cán UBND sớm có kế hoạch bộ công chức nghỉ hưu tuyển dụng CBCC đảm chưa được tuyển bảo để thực nhiệm vụ dụng thay thế) Việc lập dự toán chi thường xuyên NSNN của quan chưa sát với quyết toán, nguyên nhân giá hàng hoá, dịch vụ thường xun biến đợng, thêm vào năm được UBND thành phố giao bổ sung một số nhiệm vụ đồng thời bổ sung kinh phí khiến sớ thực cao so với dự toán 58 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp Việc định mức chi ngân sách ổn định theo giai đoạn chưa tính đến các yếu tố tác động làm thay đổi định mức chi trượt giá số tăng giá tiêu dùng … GVHD: THS Phạm Thanh Hà Trong công tác lập dự toán, cần cân nhắc việc lập yếu hệ thớng dự toán gắn liền với các ́u tớ tác đợng của thị sách pháp ḷt chưa hồn trường số giá tiêu chỉnh, chưa tạo được sự dung, số lạm phát Nguyên nhân chủ linh hoạt để lập định mức chi theo giai đoạn gắn với sự biến động của thị trường 59 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Chức vụ: Nhận xét quá trình thực tập tớt nghiệp của Sinh viên Khóa: K53Lớp: CQ53/01.03 Đề tài:Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Phòng Tài – Kế hoạch Thành phố Lào Cai Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập của sinh viên ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định của đơn vị thực tập ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Về kiến thức chuyên môn ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Người nhận xét 60 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Nhận xét quá trình thực tập tớt nghiệp của Sinh viên Khóa: 53; Lớp: CQ53/01.03 Đề tài:Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Phòng Tài – Kế hoạch Thành phố Lào Cai Nợi dung nhận xét: 1.Về tinh thần thái độ thực tập của sinh viên: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.Về chất lượng nội dung của luận văn/đồ án: - Sự phự hợp giữa tên nội dung đề tài với chuyên ngành: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - Đợ tin cậy tính đại của phương pháp nghiên cứu: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Điểm: - Bằng số - Bằng chữ Người nhận xét 61 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 Luận văn tốt nghiệp GVHD: THS Phạm Thanh Hà NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: ………………………………………………………… Nhận xét quá trình thực tập tớt nghiệp của Sinh viên …… Khóa …………………………… Lớp ………………………… Đề tài: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Phòng Tài – Kế hoạch Thành phố Lào Cai Nội dung nhận xét: - Sự phù hợp giữa tên nội dung đề tài với chun ngành ………………………………………………………………………………………… - Đới tượng mục đích nghiên cứu ………………………………………………………………………………………… - Đợ tin cậy tính đại của phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………………………… - Nội dung khoa học …………………………………………………………………………………………… Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) 62 SV: Lê Tuấn Công Lớp:CQ53/01.03 ... tại Phòng Tài - Kế hoạch Thành phớ Lào Cai CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1 Lý luận chung quan hành nhà nước. .. đợng của bợ máy Chính vậy, sau thực tập tại phòng tài kế hoạch thành phớ Lào Cai tơi sâu tìm hiểu đề tài: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Phòng Tài – Kế hoạch Thành phố... lập dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước phòng Tài - Kế hoạch Quy trình lập dự toán chi thường xuyên ngân sách ở phòng Tài – Kế hoạch TP Lào Cai được thực sau: Bước 1: Phòng TC-KH
- Xem thêm -

Xem thêm: 59 quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng tài chính – kế , 59 quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng tài chính – kế

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn