29 lập dự toán thu ngân sách nhà nước tại cục thuế tỉnh thái bình

56 1 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 14:31

Luận văn tốt nghiệp Học viện tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Sinh viên Bùi Duy Khánh Mục Lục LỜI CAM ĐOAN Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Thu Ngân sách Nhà nước 1.1.2 Quản lý thu Ngân sách Nhà nước 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 15 1.2.1 Khái niệm, yêu cầu xây dựng dự toán thu Ngân sách Nhà nước 15 1.2.2 Căn xây dựng dự toán thu NSNN .17 1.2.3 Quy trình xây dựng dự tốn thu Ngân sách Nhà nước 17 CHƯƠNG 2: 17 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH 21 NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH 21 2.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI BÌNH 17 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình 17 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ Cục Thuế tỉnh Thái Bình 22 2.2 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH 26 2.2.1 Thực trạng hướng dẫn xây dựng giao số kiểm tra dự toán thu Ngân sách Nhà nước 26 2.2.2 Thực trạng xây dựng tổng hợp dự toán thu Ngân sách Nhà nước .30 2.2.3 Thực trạng định giao dự toán thu Ngân sách Nhà nước 40 CHƯƠNG 3: 43 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH .43 3.1 MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN XÂY DỰNG DỰ TỐN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH ………………………………………………………………………………………43 Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 3.1.1 Mục tiêu yêu cầu để hồn thiện xây dựng dự tốn thu Ngân sách Nhà nước 43 3.1.2 Phương hướng hồn thiện xây dựng dự tốn thu Ngân sách Nhà nước 45 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XÂY DỰNG DỰ TỐN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .46 3.2.1 Các giải pháp 46 3.2.2 Kiến nghị giải pháp tăng cường hiệu hoạt động hệ thống thu Ngân sách Nhà nước 49 Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTN-NQD : Cơng thương nghiệp – ngồi quốc doanh DNNN : Doanh nghiệp nhà nước ĐTNN : Đầu tư nước ĐVSNCL : Đơn vị nghiệp công lập GTGT : Giá trị gia tăng HĐND : Hội đồng nhân dân KTNN : Kiểm toán Nhà nước KT-XH : Kinh tế - xã hội NSĐP : Ngân sách Địa phương NSNN : Ngân sách Nhà nước NSTW : Ngân sách Trung ương TMS : Hệ thống quản lý thuế tập trung (Tax Managment System) Thuế TNCN : Thuế thu nhập cá nhân Thuế TNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế TTĐB : Thuế tiêu thụ đặc biệt UBND : Ủy ban nhân dân LỜI MỞ ĐẦU Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Tính cấp thiết đề tài luận văn “Thuế nguồn thu chủ yếu Ngân sách Nhà nước”, khoản thu từ thuế chiếm khoảng 80% tổng thu NSNN NSNN đóng vai trò vơ quan trọng không phát triển kinh tế nước ta mà quốc gia giới Hơn nữa, điều kiện tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn vài năm gần đây, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn hoạt động kinh doanh tài dẫn tới khó khăn việc thu thuế nói riêng thu NSNN nói chung để nâng cao hiệu thu NSNN, nhà nước ban hành chế để quản lý, sử dụng tiết kiệm có hiệu NSNN lập dự tốn NSNN công cụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại Lập dự tốn NSNN cơng tác thường xun cấp ủy, quyền cấp việc đạo thực nhiệm vụ cấp với cấp Việc thực quy trình lập dự tốn NSNN góp vai trò quan trọng việc thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương Hiện nay, đơn vị lập dự toán thu Ngân sách phản ánh chưa thực xác tiềm thực tế đơn vị, trình thực lập dự tốn NSNN hàng năm, địa phương nhiều bất cập từ chế sách, hệ thống văn bản, quy trình thực hiện, chất lượng cán chưa phát huy hết vai trò cơng dụng dự tốn Ngân sách gây lãng phí cho đơn vị sử dụng ngân sách Trong năm qua, với đổi chung đất nước thực chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước, quản lý NSNN có thành tựu đáng kể, góp phần quan trọng để Việt Nam thực thi thành cơng q trình đổi Đặc biệt, Luật Ngân sách Nhà nước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 25 Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp Học viện tài tháng 06 năm 2015 có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017 với mục tiêu ý nghĩa quan trọng quản lý điều hành NSNN; phát triển kinh tế - xã hội Hàng năm, theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ định việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán Ngân sách Nhà nước năm sau Cục Thuế tỉnh Thái Bình có trách nhiệm lập dự tốn thu Ngân sách Nhà nước, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi Bộ Tài Tổng cục Thuế, lập dự tốn NSNN trình Chính phủ Xuất phát từ lý trên, sau thời gian thực tập Cục Thuế tỉnh Thái Bình kiến thức trang bị nhà trường kiến thức thực tế tiếp thu được, tập trung nghiên cứu chọn đề tài: “Lập dự toán thu ngân sách nhà nước Cục Thuế tỉnh Thái Bình.” Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn - Tìm hiểu thực trạng cơng tác lập dự tốn thu NSNN cục thuế tỉnh Thái Bình - Đánh giá thực trạng đưa tổng hợp vấn đề tồn Nhìn từ góc độ quản lý cần phải làm để góp phần hồn thiện hiệu cơng tác lập dự tốn thu NSNN Cục Thuế tỉnh Thái Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn Đối tượng nghiên cứu để tài luận văn: Lý luận thực trạng cơng tác lập dự tốn thu Ngân sách Nhà nước Cục Thuế tỉnh Thái Bình Phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn: - Phạm vi nội dung: đề tài nghiên cứu phương pháp, cách thức quy trình lập dự tốn thu Ngân sách Nhà nước đưa thực trạng lập dự tốn thu NSNN tỉnh Thái Bình - Phạm vi không gian: đề tài nghiên cứu Cục Thuế tỉnh Thái Bình Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp Học viện tài - Phạm vi thời gian: phương pháp quy trình lập dự toán thu năm 2016, 2017 2018 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn Dữ liệu: Đề tài sử dụng tài liệu số liệu lập dự toán thu NSNN Cục Thuế tỉnh Thái Bình - Thu thập văn hướng dẫn Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế kế hoạch thực thu NSNN Cục Thuế tỉnh Thái Bình - Bảng số liệu số dự toán thu NSNN địa bàn tỉnh ba năm 2016, 2017, 2018 Phương pháp: Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp thường sử dụng nghiên cứu kinh tế - tài để phục vụ việc nghiên cứu giải vấn đề thực tiễn lập dự toán thu NSNN Cục Thuế - Thu thập tài liệu sở quy trình q trình lập dự tốn thu NSNN phòng Nghiệp vụ - Dự tốn - Pháp chế thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình - Thu thập số liệu dự toán số toán năm: 2015; 2016; 2017 phòng Nghiệp vụ - Dự tốn - Pháp chế thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình - So sánh đối chiếu dự toán thu toán thu Ngân sách để phát đánh giá thực trạng thu NSNN đơn vị, sở đưa giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu cơng tác lập dự tốn thu NSNN đơn vị Kết cấu luận văn Kết cấu luận văn bao gồm phần sau: Chương 1: Lý luận chung lập dự toán thu NSNN Chương 2: Thực trạng lập dự toán thu NSNN Cục Thuế tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 – 2018 Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện lập dự toán thu NSNN Cục Thuế tỉnh Thái Bình Với kiến thức lý luận thực tiễn hạn chế thời gian thực tập sở khơng nhiều nên q trình nghiên cứu khơng tránh khỏi khiếm khuyết, em kính mong nhận góp ý, bảo thầy giáo, cán bộ, công chức, viên chức thuế bạn để viết hoàn thiện Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp Học viện tài CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Thu Ngân sách Nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm thu NSNN Thu NSNN trình Nhà Nước huy động phận giá trị cải xã hội dựa hệ thống văn quy phạm pháp luật luật thuế, phí, lệ phí để hình thành quỹ ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu nhà nước Thu ngân sách bao gồm nhiều loại, khoản thu từ thuế, phí, lệ phí có khoản thu từ hoạt động kinh tế nhà nước, từ đóng góp cá nhân nước, hay khoản thu khác theo quy định pháp luật Phù hợp với quy định Luật Ngân sách Nhà nước 2015, thu NSNN hiểu sau: “Thu NSNN toản khoản thu dự toán thực khoảng thời gian định quan quyền lực nhà nước định.” 1.1.1.2 Nội dung thu NSNN Thu NSNN trình Nhà nước huy động phận giá trị xã hội dựa hệ thống văn quy phạm pháp luật luật thuế, phí, lệ phí để hình thành quỹ NSNN nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu Nhà nước Theo Luật NSNN năm 2015, thu NSNN bao gồm khoản thu từ thuế, lệ phí; khoản phí thu từ hoạt động dịch vụ quan nhà nước thực hiện, khoản phí thu từ hoạt động dịch vụ ĐVSNCL DNNN thực hiện; khoản viện trợ khoản thu khác theo quy định pháp luật Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Cụ thể hơn, thu NSNN gồm: - Thuế tổ chức, cá nhân nộp theo quy định luật thuế - Phần nộp NSNN theo quy định pháp luật từ khoản phí, lệ phí - Các khoản thu từ hoạt động kinh tế Nhà nước theo quy định pháp luật gồm: + Tiền thu hồi vốn Nhà nước sở kinh tế + Thu hồi tiền cho vay Nhà nước (cả gốc lãi) + Thu nhập từ vốn góp Nhà nước vào sở kinh tế, kể thu từ lợi nhuận sau thực nghĩa vụ thuế tổ chức kinh tế có tham gia góp vốn Nhà nước theo quy định Chính phủ - Phần nộp NSNN thep quy định pháp luật từ hoạt động nghiệp - Thu tiền sử dụng đất; thu từ hoa lợi công sản đất cơng ích - Tiền cho th đất, thuê mặt nước - Huy động từ tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật - Các khoản đóng góp tự nguyện tổ chức, nhân nước - Thu từ huy động vốn đầu tư xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng - Phần nộp NSNN theo quy định pháp luật từ tiền bán cho thuê tài sản thuộc sở hữu nhà nước - Các khoản viện trợ khơng hồn lại Chính phủ nước, tổ chức, cá nhân nước ngồi cho phủ Việt Nam - Thu từ quỹ dự trữ tài - Thu kết dư ngân sách Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page 10 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài dứt điểm khoản nợ đọng, khoản thu từ đất, phấn đấu hồn thành vượt mức dự tốn thu ngân sách giao 2.2.3.2 Thực trạng định giao dự toán thu Ngân sách Nhà nước a) Những ưu điểm Thứ nhất, Cục Thuế tỉnh tuân thủ quy định trình tự, thủ tục thời gian thực quy trình cơng việc giao dự tốn thu NSNN Trình tự định giao dự toán thu NSNN thực Cục Thuế tỉnh Thái Bình theo Luật Ngân sách Nhà nước quy định Việc giao dự toán thu NSNN từ Cục Thuế tỉnh xuống Chi cục Thuế huyện, thành phố đảm bảo với Chỉ thị, Công văn Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế định UBND tỉnh Thứ hai, định giao dự tốn thu NSNN quan cấp ln cơng khai, minh bạch Giao dự toán thu NSNN Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xuống Cục Thuế tỉnh, từ Cục Thuế tỉnh xuống Chi cục Thuế huyện, thành phố ln thể văn có tính pháp lý, có đối chiếu số liệu dự toán với Kho bạc Giao dự toán thu NSNN từ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xuống Cục Thuế tỉnh chia theo nguồn thu, sắc thuế có số liệu cụ thể Chính phủ phê chuẩn Thứ ba, quy định pháp luật văn pháp lý ln bổ sung, hồn thiện phù hợp với thực trạng kinh tế xã hội địa phương Các cơng văn Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Thái Bình thường xuyên sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với thay đổi chế quản lý, thực trạng kinh tế, xã hội yêu cầu quản lý thu NSNN điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Tùy vào thực trạng kinh tế năm, định giao dự tốn Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế cho Cục Thuế tỉnh từ Cục Thuế tỉnh xuống Chi Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page 42 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài cục Thuế huyện, thành phố phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng, hạn chế việc xây dựng hệ thống quy định lạc hậu khơng phù hợp với xu phát triển kinh tế b) Những hạn chế tồn Thứ nhất, định dự tốn chưa đạt hiệu quả, mang tính hình thức Việc xây dựng dự toán xây dựng từ lên (xã lên huyện, huyện lên tỉnh, tỉnh lên trung ương) giao nhiệm vụ thu lại theo chiều ngược lại nên dẫn đến quy trình giao dự tốn ngân sách giao cho quan cấp không đảm bảo chất lượng, hiệu nguồn thu Thứ hai, hệ thống NSNN Việt Nam mang tính lồng ghép Ở nước ta, ngân sách cấp phận hợp thành ngân sách cấp Quy định lồng ghép hệ thống NSNN đảm bảo tính thống tính tuân thủ cấp ngân sách Cơng tác xây dựng dự tốn cấp sở, trình tự xây dựng phải qua nhiều khâu, nhiều bước cấp Hơn nữa, quỹ thời gian xây dựng dự toán ngân sách, xem xét định dự toán ngắn, lại mang tính áp đặt từ cấp nên gây khó khăn cho việc xây dựng dự toán ngân sách cách chủ động tích cực, nhiều cấp áp đặt số dự toán cho cấp sở tham khảo dự toán cấp gây tình trạng khoản thu tính cân đối thực tế Thứ ba, tổ chức máy quản lý ngân sách phân tán, lực phối hợp hoạt động chưa cao Tổ chức máy quản lý ngân sách tỉnh có đầu mối: Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc có Sở Tài trực thuộc UBND tỉnh, lại quan Thuế Kho bạc trực thuộc trung ương (theo ngành dọc) Sự phối hợp quan nói đơi vướng mắc chưa xử lý tháo gỡ kịp thời dẫn đến việc quản lý ngân sách chưa hiệu chưa phát huy tối đa khả thực nhiệm vụ Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page 43 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH XÂY DỰNG DỰ TỐN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH 3.1 MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH 3.1.1 Mục tiêu yêu cầu để hồn thiện xây dựng dự tốn thu Ngân sách Nhà nước 3.1.1.1 Mục tiêu Giai đoạn 2017 – 2020 năm thực Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII thời kỳ ổn định ngân sách theo Luật NSNN số 83/2015/QH13 với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20162020 Mục tiêu việc xây dựng dự tốn NSNN ổn định kinh tế vĩ mơ, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hợp lý; bước cấu lại NSNN, giải tốt sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tình hình Đặc biệt, mục tiêu trước mắt xây dựng dự toán thu NSNN năm 2019 - 2020 đảm bảo tính tích cực, vững chắc, góp phần cấu lại thu ngân sách theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa tổng thu ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu cân đối ngân sách trung ương ngân sách địa phương năm 2019 - 2020 3.1.1.2 Yêu cầu Tùy thuộc vào bối cảnh kinh tế, trị nước quốc tế mà đưa yêu cầu việc hoàn thiện xây dựng dự toán cho năm sau Trước mắt, năm 2019 năm thực theo quy định Luật NSNN năm 2015 giai đoạn Trong bối cảnh giá dầu, khí điện tăng giảm khó lường bất ổn kinh tế quốc tế tác động đến cân đối NSNN, dự tốn thu NSNN năm 2019 ngồi việc phải đảm bảo yêu cầu theo quy định Luật NSNN năm 2015 văn hướng dẫn thi hành, cần phải đảm bảo yêu cầu sau: Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page 44 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài - Dự tốn thu NSNN năm phải xây dựng theo sách, chế độ thu hành Căn vào mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, khả thực thu Ngân sách Nhà nước năm 2016, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư, phát triển sản xuất – kinh doanh hoạt động thương mại; tính tốn cụ thể yếu tố tăng, giảm thu thực văn pháp luật thuế ban hành, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ năm 2016 thực lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết quốc tế;… đảm bảo yêu cầu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách giai đoạn 2016-2020 - Tổng hợp đầy đủ nguồn thu phát sinh địa bàn theo quy định Điều Luật NSNN năm 2015 quy định pháp luật có liên quan, nhà thầu tỉnh thực dự án đầu tư địa bàn, dự án đưa vào sản xuất kinh doanh - Dự tốn thu NSNN năm 2019 phải tính đúng, đủ khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực thu địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật thuế, phí, lệ phí khoản thu khác thuộc NSNN có hiệu lực thi hành giai đoạn 2016-2019 - Tính tốn, lượng hóa giải pháp tăng cường công tác đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, tra, kiểm tra, chống chuyển giá, chống gian lận thương mại, kiểm tra, giám sát hoàn thuế GTGT, tăng cường quản lý thu doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ… theo đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, sở dự kiến đầy đủ nguồn thu dự toán thu NSNN năm 2019 kết thực đôn đốc kiến nghị Thanh tra quan chức số tiền thuế truy thu tiền thuế nợ thu hồi cho NSNN Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page 45 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài - Yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm công tác xây dựng dự toán thu ngân sách năm trước như: việc xây dựng dự toán năm sau thấp thực hiên năm trước, việc xây dựng dự toán bỏ sót, tính thiếu nguồn thu 3.1.2 Phương hướng hồn thiện xây dựng dự toán thu Ngân sách Nhà nước - Xây dựng dự toán thu NSNN thời gian tới tiếp tục tuân theo văn quy định nhà nước quy trình, thời gian, xây dựng dự toán - Cục Thuế bám sát mục tiêu, định hướng chung phát triển kinh tế xã hội; mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể địa phương để xây dựng dự toán thu cho sát đúng, tích cực có tính khả thi - Dự toán thu phải đảm bảo khai thác triệt để nguồn thu phân cấp, đánh giá đầy đủ yếu tố biến động đến tăng giảm nguồn thu, điều chỉnh kịp thời nguồn thu phát sinh để tính sát với thực tế, đảm bảo tốc độ tăng thu theo quy định Chính phủ - Cục Thuế xây dựng dự tốn thu NSNN năm 2019 có tính đến đến yếu tố tăng thu từ việc tiếp tục triển khai công tác quản lý thu, tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế; theo dõi, kiểm tra, kiểm sốt việc kê khai nộp thuế, hồn thuế; kịp thời thu khoản tăng thu theo kết luận, kiến nghị Thanh tra; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành thuế để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH XÂY DỰNG DỰ TỐN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3.2.1 Các giải pháp cục thuế tỉnh Thái Bình Việc xây dựng dự tốn thu NSNN ln phải thực theo quy trình xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước quy định Luật Ngân sách, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình từ giao số kiểm tra; xây dựng tổng hợp dự tốn; giao dự tốn Trong q trình thực dự tốn thu NSNN khơng thể tránh Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page 46 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài khỏi khó khăn yếu tố chủ quan khách quan đem lại Dựa phân tích thực trạng cơng tác xây dựng dự tốn thu NSNN Cục Thuế tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2018, vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020, xin đưa số biện pháp nhằm khắc phục hạn chế phát huy tối đa kết công tác xây dựng dự toán thu NSNN Cục Thuế tỉnh sau: Thứ nhất, nâng cao khả dự báo xu hướng ảnh hưởng đến nguồn thu Sự biến động kinh tế giới, kinh tế khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Việt Nam; ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm kế hoạch ảnh hưởng đến việc tăng, giảm khoản thu Để giúp quan có định hướng cho năm tới, lường trước khó khăn xảy để chủ động có giải pháp đối phó, trước tính tốn khoản thu cần phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức phát triển KT – XH địa phương ảnh hưởng đến nguồn thu địa bàn; làm rõ nguyên nhân nợ đọng Thực tốt trình giúp quan đưa giải pháp để khai thác nguồn thu thực dự toán thu Khi dự báo khoản thu, cần đặc biệt tuân thủ theo quy định văn pháp luật dự báo tình hình phát triển KT – XH năm kế hoạch địa phương để đảm bảo tính pháp lý tính thực tế tiêu kế hoạch Vì xác định khoản thu, cần phải tổng hợp lại sách thu quan trọng, đặc biệt thay đổi sách thu diễn địa phương làm ảnh hưởng đến thu Cơ quan cần phải lượng hóa tác động có ảnh hưởng đến số thu bám sát vào văn pháp lý Thứ hai, trang bị kỹ năng, kinh nghiệm cho cán xây dựng dự tốn Hiện nay, cơng tác xây dựng dự toán thu người thực Chính vậy, việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức phân tích, dự báo tình Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page 47 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài hình kinh tế - xã hội địa phương diễn biến phức tạp; đào tạo nâng cao nghiệp vụ giúp cho cán nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ có sở vững xây dựng số dự toán đảm bảo khả thực đạt cao Tổ chức buổi thực tế đến địa bàn, cán dự tốn có thêm nhìn nhận tình hình hoạt động doanh nghiệp, hộ kinh doanh xác thực dựa theo văn báo cáo đánh giá thời gian sớm so với thời điểm xây dựng dự toán hạn chế tối thiểu ý kiến chủ quan cán đánh giá số thu năm kế hoạch Thứ tư, xây dựng hệ thống sở liệu thông tin phục vụ phân tích, dự báo, xây dựng dự tốn thu Xây dựng hệ thống tiêu thống kê, kế toán cần thống nhất, đồng bộ, đầy đủ không chồng chéo; nâng cao chất lượng hệ thống ứng dụng quản lý thuế trở nên tiện dụng, hiệu quả, xác nhu cầu cần thiết để phục vụ công tác xây dựng dự tốn thu NSNN Ngồi giảm thiểu khối lượng công việc cho cán xây dựng dự toán Thứ năm, xây dựng dự toán thu NSNN trung hạn thời kỳ ổn định ngân sách Thực tế cho thấy, việc xây dựng dự toán NSNN hàng năm không lường trước rủi ro xảy 3- năm sau đó, khơng có giải pháp phù hợp để hạn chế bội chi, kiểm sốt nợ cơng vào năm kinh tế phát triển thuận lợi, dành dư ngân sách cho năm khó khăn Xây dựng dự tốn từ 3-5 năm để hạn chế khó khăn khách quan xảy thiên tai, dịch bệnh nhằm chủ động trước biến động lớn kinh tế, xã hội, môi trường 3.2.2 Kiến nghị giải pháp tăng cường hiệu hoạt động quan Thuế hệ thống thu Ngân sách Nhà nước Thứ nhất, tăng cường quan hệ hợp tác phối hợp cấp, ban, ngành có liên quan cơng tác xây dựng dự toán thu NSNN Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page 48 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài + Đối với quan hệ thống tài Tăng cường phối hợp quan hệ thống tài địa phương như: Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Hải quan quan tài nòng cốt, trung tâm công tác tham mưu đề xuất tổ chức thực sách tài địa bàn Xây dựng quy chế phối hợp tổ chức giao ban hàng quý để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tổ chức thực nhiệm vụ tham mưu cho cấp uỷ, quyền địa phương thu quản lý tài ngân sách địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân việc thực nghĩa vụ nộp ngân sách sử dụng kinh phí Từ có định hướng đắn cho việc xây dựng dự toán thu thường xuyên hàng năm + Đối với quan chun mơn có liên quan Xây dựng dự tốn thu NSNN công việc liên quan đến cấp, ngành, đơn vị địa bàn; phải thường xuyên phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể trị xã hội để nắm thay đổi chế, sách, quan điểm chủ trương ngành, địa phương để xây dựng dự toán thu NSNN sát hợp với thực tế Quá trình diễn thường xuyên năm, không đến xây dựng dự tốn triển khai cơng việc chậm trễ thụ động Thực tế chứng minh rằng, quan tài cấp không phối hợp chặt chẽ với quan chuyên môn UBND cấp việc thực nhiệm vụ chung địa phương khơng thể xây dựng dự tốn NSNN xác khả thi Thứ hai, kiến nghị với Tổng cục Thuế đẩy mạnh cải cách, sửa đổi hệ thống sách thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai, ổn định dài hạn Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page 49 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Quy trình xây dựng dự tốn thu NSNN phức tạp, lồng ghép, gây tốn nhiều thời gian, nhân lực chi phí cho cơng tác xây dựng dự toán, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý thuế theo xu hướng cải cách đại Do vậy, việc chỉnh sửa hệ thống sách thuế theo hướng đơn giản hóa, rõ ràng tạo điều kiện để cấp ngân sách có thời gian xem xét kỹ lưỡng ngân sách cấp mình, tăng tính cơng khai, minh bạch NSNN Xây dựng sách thuế theo hướng ổn định lâu dài đảm bảo nguồn thu NSNN chủ động, linh hoạt trước biến động lớn kinh tế, xã hội, môi trường Thứ ba, tăng cường trách nhiệm chi cục Thuế địa phương, nhằm nâng cao hiệu thu Ngân sách Nhà nước sở hiểu biết, nắm bắt rõ tình hình kinh tế - xã hội địa bàn Từ đó, xây dựng dự dốn thu ngân sách Nhà nước hiệu Do vậy, việc tăng cường trách nhiệm chi cục Thuế cần phải thực sớm để đạt hiệu cao cơng tác xây dựng dự toán thu Ngân sách nhà nước chi cục thuế 3.2.3 Các điều kiện thực giải pháp Thứ nhất, nâng cao nhận thức tầm quan trọng cơng tác phân tích, dự báo thu ngân sách ngành thuế Trong bối cảnh kinh tế giới tăng trưởng chậm, chưa bền vững, diễn biến phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro… ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình sản xuất đời sống người dân Vì vậy, tăng cường cơng tác phân tích đánh giá, dự báo tác động ảnh hưởng đến kết thu NSNN địa bàn để kịp thời xử lý phát sinh điều hành thu ngân sách, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh đảm bảo số thu NSNN theo quy định, để thu đúng, thu đủ, kịp thời khoản thuế vào NSNN, thu hồi nợ đọng thuế chống thất thu NSNN Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho cán dự toán tác nghiệp, xây dựng quy chế phối hợp quan thuế quan khác Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page 50 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Việc tổ chức cho cán dự tốn thực tế đến địa phương hay tạo điều kiện cho cán tiếp cận buổi giảng chuyên đề phân tích, dự báo thu NSNN Tổng cục Thuế tổ chức giúp cho cán phân tích xác tình hình thực thu NSNN địa phương thời gian vừa qua nâng cao khả dự báo tình hình thu NSNN từ đưa định hướng phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, tình hình kinh doanh sở sản xuất để cơng tác xây dựng dự tốn đảm bảo tính thực UBND tỉnh cần bổ sung văn pháp lý quy chế phối hợp quan thuế quan khác chặt chẽ, bền vững giúp q trình trao đổi, cung cấp thơng tin cơng tác quản lý NSNN xác, đầy đủ, kịp thời đảm bảo cân đối thu, chi Ngân sách tỉnh chủ động, tích cực, hiệu Thứ ba, nâng cao đầu tư nguồn lực thời gian, tài chính, nhân cho hoạt động xây dựng dự toán Hỗ trợ chi phí cho cán dự tốn tác nghiệp thực tế địa phương, đầu tư thiết bị nâng cao phần mềm quản lý tài địa phương để cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động tài địa bàn nhanh chóng, xác Hỗ trợ kinh phí buổi chuyên đề thảo luận xây dựng dự toán giúp nâng cao nghiệp vụ thực tế, trau dồi kỹ năng, chuyên môn giúp công tác xây dựng dự tốn vừa đảm bảo tính tiên tiến nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo tính thực tế Thứ năm, tăng cường liên kết hệ thống để trao đổi thông tin qua mạng dễ dàng tiếp nhận báo cáo thông tin kịp thời Nghiên cứu phương án khai thác số liệu ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS ứng dụng quản lý khác để trao đổi thơng tin nhanh chóng hơn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, triển khai rộng rãi kê khai, nộp thuế điện tử địa phương Đồng thời, nâng cao trình độ cơng nghệ thơng tin cán thực nghiệp vụ tốt thông qua mạng viễn thông Giúp cho cán cập nhật tình hình kinh tế xã hội, sách tốt thơng qua quan chuyên môn khác, giúp công tác xây dựng dự tốn thu Ngân sách nhà nước xác sát với thực tế Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page 51 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài KẾT LUẬN Dự tốn mang tính dự báo nên khơng thể đòi hỏi xác tuyệt đối đến số, tình hình kinh tế ln có biến động nhanh khó lường Để phục vụ cho huy động số thu ngân sách có hiệu xây dựng dự tốn thu ln cơng việc quan trọng Trong đó, việc xây dựng dự toán thu NSNN năm gần có nhiều cải tiến, đổi phương thức, trình tự, thủ tục Tuy nhiên, cơng tác xây dựng dự toán thu nhiều đơn vị tồn hạn chế đòi hỏi phải ln có giải pháp hồn thiện để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội địa phương Trong luận văn tốt nghiệp tơi trình bày sở lý luận, tình hình thực tiễn cơng tác xây dựng dự tốn thu Cục Thuế tỉnh Thái Bình Trên sở bảo, hướng dẫn TS Phạm Thị Hồng Phương, từ đưa số ý kiến với mong muốn góp phần nhỏ vào việc đổi hồn thiện cơng tác xây dựng dự tốn thu NSNN Cục Thuế tỉnh Thái Bình Sau thời gian thực tập phòng Nghiệp vụ - Dự tốn - Pháp lệnh phòng Thanh tra - Kiểm tra Thuế số thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình với giúp đỡ nhiệt tình cán bộ, cơng chức phòng hướng dẫn tận tình TS Phạm Thị Hồng Phương, tơi hồn thành luận văn với đề tài: “Lập dự toán thu ngân sách nhà nước Cục Thuế tỉnh Thái Bình.” Tuy có nhiều cố gắng hạn chế kinh nghiệm, kiến thức thực tế thời gian nên luận văn nhiều thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp để luận văn khoa học có giá trị thuyết phục thực tiễn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn ThS Phạm Thị Hoàng Phương giảng viên trực tiếp hướng dẫn tơi q trình thực tập Tơi xin chân thành cảm ơn cán bộ, công chức thuộc phòng Nghiệp vụ - Dự tốn - Pháp lệnh Phòng Thanh tra - Kiểm Tra thuế số thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Bình giúp đỡ tơi q trình thực tập Tơi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Bùi Duy Khánh Page 52 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Quyết định số 108/QĐ – BTC ngày 14/01/2010 Bộ trưởng Bộ Tài Chính chức năng, quyền hạn cấu tổ chức cục Thuế Luật Ngân sách Nhà nước 2015 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 hướng dẫn thực Luật Ngân sách Nhà nước 2015 PGS.TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt TS Đào Thị Bích Hạnh (2017), “Giáo trình Quản lý thu Ngân sách Nhà nước”, Nhà xuất Tài Các Thơng tư số 102/2015/TT-BTC; Thông tư số 91/2016/TT-BTC Thông tư 71/2017/TT-BTC xây dựng dự toán NSNN cho năm 2016, 2017, 2018 Tổng cục Thuế, công văn số 1993/TCT-DT, Công văn số 2556/TCTDT Công văn 4763/ TCT-DT xây dựng dự toán thu NSNN cho năm 2016, 2017 biểu tổng kết kết kết thực năm 2018 Cục Thuế tỉnh Thái Bình, báo cáo tốn kết thực nhiệm vụ cơng tác thuế năm báo cáo, nhiệm vụ công tác thuế năm kế hoạch năm 2016, 2017, 2018 Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình: https://thaibinh.gov.vn/, Wedsite Tổng cục Thuế, Bộ tài Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page 53 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Phụ lục 01: Tổng kết đánh giá xây dựng dự tốn thu Cục Thuế tỉnh Thái Bình Những ưu điểm: STT Ưu điểm Nguyên nhân Công tác xây dựng dự toán thu - Được quan tâm đạo NSNN Cục Thuế tỉnh Thái UBND tỉnh, Sở Tài chính, Bình tn theo quy trình Cục Thuế tỉnh lãnh đạo lập dự toán, văn pháp Cục Thuế luật thuế, phí, lệ phí - Các văn pháp luật Phương pháp xác định số thu xây dựng mẫu biểu số NSNN theo sắc thuế, theo thu rõ ràng, có hướng dẫn cụ lĩnh vực thu phân bổ số thu thể cho Chi cục Thuế hợp lý Dự toán thu xây dựng dẫn xây dựng dự toán ban hành hàng năm để cơng đảm bảo tính tiên tiến tác xây dựng dự tốn ln sát Dự tốn thu quan tâm, đạo sát Cục Thuế - Các văn bản, thông tư hướng với diễn biến tình hình kinh tế năm ngân sách - Cán phụ trách dự toán lãnh đạo Cục Thuế đào tạo bản, có trình độ chuyên môn tốt không nghiệp vụ thuế mà có khả đánh giá, xây dựng dự tốn tốt Về hạn chế tồn tại: STT Hạn chế Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Nguyên nhân Page 54 Giải pháp Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Một số khoản thu - Sự biến động - Nâng cao khả dự toán thu kinh tế ảnh dự báo xu hướng NSNN chưa sát hưởng không nhỏ đến ảnh thực tế, gây hưởng đến nên tính hình hoạt động nguồn thu chênh lệch lớn doanh nghiệp, chưa - Tăng cường quan số thực dự dự báo hết khả hệ hợp tác phối hợp tốn, khơng khai thác ảnh hưởng cấp, ban triệt để nguồn thu - Sự phối kết hợp có liên quan trong hệ thống công tác xây dựng dự quan thuế, chi cục toán thu NSNN thuế, quan tài chưa chặt chẽ Sự tăng (giảm) Cục Thuế tỉnh Thái Cục Thuế tỉnh cần số nguồn thu Cục Bình xem xét đánh đánh giá Thuế tỉnh Thái Bình giá xác khả khả thu chưa hợp lý thu đơn vị, quan cấp để tình hình hoạt động đưa số tăng (giảm) địa bàn thu phù hợp Hệ thống sách, - Chính sách thuế - Đẩy mạnh ứng vấn đề kinh tế xã thay đổi nhiều nên dụng công nghệ hội thay đổi dẫn đến ứng dụng, phần thông tin vào tất hệ thống cơng nghệ mềm có thời điểm lĩnh vực, nhân chưa thay chưa nâng cấp kịp khâu công việc nhằm đổi kịp thời dẫn đến thời theo thay đổi quản lý tốt số liệu, cơng tác dự báo sách thuế kết xuất số liệu hạn chế khả xác cần để tăng(giảm) thu NS thực công việc Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page 55 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Vì vậy, điều có xây dựng dự tốn phần ảnh hưởng đến - Bám sát điều việc hỗ trợ kết xuất kiện kinh tế - xã hội, liệu cho công tác tạo gắn kết xây dựng dự toán - quan hệ Đội ngũ cán với thống thu Ngân sách lực lượng chưa có nhà nước nhằm giúp điều kiện bám sát quan cập thực tế hoạt động nhật tình hình kinh tế người dân kinh tế - xã hội và doanh nghiệp dẫn sách đến kết dự báo chưa sát với thực tế thu NSNN Dự toán thu - Do thay đổi - Xem xét thay đổi xây dựng hàng năm nhanh chóng kinh hàng kỳ để phù hợp chưa xây dựng tế - xã hội gây khó với tình hình kinh tế ngân sách trung hạn khăn trình xã hội kiến nghị thời kỳ ổn định xây dựng dự toán quan cấp hỗ Ngân sách trung hạn, chưa có trợ cục Thuế xây yêu cầu quan dựng cấp việc lập dự toán thu - Xây dựng dự toán thời gian trung - Cơ quan chưa chủ hạn để tăng tính chủ động lập Bùi Duy Khánh - CQ53/01.01 Page 56 động dự toán ... tra dự toán thu ngân sách nhà nước; xây dựng tổng hợp dự toán thu ngân sách nhà nước; định giao dự toán thu ngân sách nhà nước Vai trò cục Thu q trình xây dựng dự tốn thu Ngân sách Nhà nước: ... TRÌNH XÂY DỰNG DỰ TỐN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THU TỈNH THÁI BÌNH .43 3.1 MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CỤC THU TỈNH THÁI BÌNH ………………………………………………………………………………………43... cục Thu hướng dẫn xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước Cục thu tỉnh, thành phố Cục Thu tỉnh theo hướng dẫn xây dựng giao số kiểm tra dự toán thu NSNN Chi cục Thu Xây dựng tổng hợp dự toán
- Xem thêm -

Xem thêm: 29 lập dự toán thu ngân sách nhà nước tại cục thuế tỉnh thái bình , 29 lập dự toán thu ngân sách nhà nước tại cục thuế tỉnh thái bình

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn