De lotgevallen van ferdinand huyck

553 0 0
  • Loading ...
1/553 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 12:24

TheProjectGutenbergEBookofFerdinandHuyck,byJ VanLennep ThiseBookisfortheuseofanyoneanywhereatnocostandwith almostnorestrictionswhatsoever Youmaycopyit,giveitawayor re-useitunderthetermsoftheProjectGutenbergLicenseincluded withthiseBookoronlineatwww.gutenberg.net Title:FerdinandHuyck Author:J VanLennep ReleaseDate:February7,2006[EBook#17706] Language:Dutch ***STARTOFTHISPROJECTGUTENBERGEBOOKFERDINANDHUYCK*** ProducedbyMarcD'Hooghe FERDINANDHUYCK Door Mr JACOBVANLENNEP Inhoud BRIEF VANDENHEERP AANDENUITGEVER,TOTINLEIDING DIENENDE den Ik weet niet, of gij van nabij bekend zijt geweest met de oude Juffrouw Stauffacher, die nu ruim twaalf jaren geleden in den ouderdom van ongeveer drieëntachtig jaren hier ter stede ontslapen is: zoo niet, acht ik zulks uiterst jammervooriemandalsgij,dieeenliefhebberzijtvanonderzoektedoennaar bekende bijzonderheden, het leven, het karakter, of de lotgevallen betreffende van vermaarde personen; want zij was een levend repertorium van dergelijke aardigheden Ofschoon zelve, voor zooverre mij bewust is, nooit eenige buitengewone avonturen hebbende gehad, was zij, door de omstandighedenvanhaarlevensloop,inbetrekkinggeweestmeteengrootaantal van die personaadjes, welke zich in de vorige eeuw in verschillende opzichten vermaardheidhebbenverworven:velenhunnerhadzijzelfsvannabijgekend Quiconqueabeaucoupvû Peutavoirbeaucoupretenu, zegt La Fontaine; en zij had een uitmuntend geheugen Zij was tegenwoordig geweest,toenVoltaireindenschouwburgbekroondwerd,enhadLodewijkXV zienuitrijdenmetMadameDubarry:zijhadNeckerzijnfinancieelstelselhooren ontwikkelen en den Graaf de Saint-Germain het toilet beschrijven van de keizerin Helena en de inneming van Akkaron door Richard Leeuwenhart Er was, in Frankrijk vooral, bijna geen adellijke familie, waarvan zij niet de vertakkingenenopvolgingkende,zoogoedenbetermisschiendandievanhaar eigen geslacht; (want ik heb nooit kunnen uitvorschen, of zij van den medestichterderZwitserschevrijheidaldannietvermeendeaftestammen)en zijwareinstaatgeweestaandePseudo-MarquisedeCréquimenigedwalingaan tewijzenindegedenkschriften,dieophaarnaamzijnuitgevent Zijkendeook aldekleineanecdoten,dieomtrentdemerkwaardigepersonenvanhetFransche hofteboekgesteldzijn;enmenigedaarbij,dienietgedruktstaat,enwelkezij onder vier oogen aan de uitverkorene vrienden met zooveel bijzonderheden en locale kleur wist te vertellen, dat men aan de echtheid daarvan niet dorst twijfelen, en dikwijls overtuigd bleef, dat zij hetgeen zij mededeelde had bijgewoond of althans uit de eerste hand vernomen Wat onze Nederlandsche familiën betreft, hoewel zij ruim vijftig jaren hier af en toe had doorgebracht, was zij daarmede wel eens in de war: niet, dat men haar ooit op misslagen betrapte,wanneerhetdeafkomstofvermaagschappinggold;maarzijwas,gelijk zulks bij oude lieden meer het geval is, op het laatst van haar leven altijd geneigd,eengeslachtteverspringen:zoodatzijmijenmijnetijdgenootentotde zonenonzergrootvadersendebroedersonzertantesverhief,'tiswaar,dateen glimlach van hem, wien de misslag gold, doorgaans genoeg was, om haar te herinneren,datzijzichvergiste,enomtotrectificatieaanleidingtegeven Gijmoetechternietdenken,datzijgeeneandereverdienstenbezatalsdievan veel gezien en opgemerkt te hebben:—hoewel ook deze minder algemeen gevondenwordtdanmenweldenkenzoude Zijpaardeaaneengezondoordeel veelsolidekennis,enwasindegelegenheidgeweest,daarvanvoorhaarzelveen voor anderen een nuttig gebruik te maken Ettelijke jonge dames uit onze aanzienlijkstehuizenwarenaanhaaronderwijsenleidingtoevertrouwdgeweest: en menig verdienstelijk staatsman of geleerde, thans in hooge betrekking geplaatst,getuigtnoghedenvanhetnut,dathijalsjongelinguithaaromgangof lessengetrokkenheeft Enbijdieverstandelijkegavenvoegdezij,—inweêrwil vanhaarvroegerebekendheidmetvrijgeestenenfilosofen,metkwakzalversen roués, in weêrwil zelfs van het zwak, dat haar was bijgebleven voor verscheidenegeschriften,diementhansuitdeboekerijeenervrouwverbannen zoude,—een vromen, godsdienstigen zin: en haar werken zoowel als haar woordengetuigden,dathaargeloofvastwasenopeenonwankelbarengrondslag gebouwd Haar karakter was vrolijk en opgeruimd: en tot haar einde toe bleef haar het levendige,ja,ikzoûzeggen,hetkinderlijkevaneenjongmeisjebij Vandaardat zij zich somtijds op een kluchtige wijze recht boos kon maken: bij voorbeeld, wanneer zij iets gelezen of gehoord had, dat niet strookte met hetgeen zij begreepenvolhieldwaartezijn:ofwanneeriemandeenregeluiteendichtwerk verkeerd aanhaalde, of dien niet aan den rechten maker toeschreef, of wel zijn onkunde aantoonde omtrent het juiste getal kinderen, door Lodewijk XIV bij Mevrouw de Montespan verwekt Maar de lieden, op wie zij het voornamelijk geladen had, waren onze hedendaagsche boekverkoopers, met hun flikkerende stereotypen, hun miniatuur-uitgaven en hun compleete werken in een deel Zij nam het zeer kwalijk, dat men aan oude lieden, wier gezicht begon te verzwakken, en die toch buiten lectuur weinig anderen troost konden vinden, juist die eenige uitspanning zoo moeilijk maakte Zij bleef dus de 4e edities voorstaan:en,behalvedenhuisbijbel,konmenookdoorgaansophaartafeleen Cats in dat formaat aantreffen, of wel de fraaiste en duidelijkste uitgaven der Fransche puikdichters Ook met onze hedendaagsche muziek kon zij het maar niet vinden: zij haalde de schouders op bij de roulades en fioritures, die tegenwoordigbijgeenariaontbreken:enbeweerdedatmenallelieflijkheid,alle gevoel had verbannen en opgeöfferd aan de zucht om te schitteren en moeilijkheden te overwinnen; terwijl daar-en-tegen, gelijk zij volhield, de muziek,diemeninharejeugdmaakte,tothethartsprakenverstaanbaarwas,en totbewijsvanhaarstellinggebeurdehetweleens,datzijdenredetwistbesloot doormeteennogvasteenzuivere,hoewelverzwaktestem,eenariauitBlaiseet BabetofLestroisFermierste zingen,ofliedjeste neuriën,welkezijvanhaar grootmoeder gehoord had, en die dus, behalve de overige verdiensten, ook die dernieuwheidbezaten;—voorzooverreimmersindemuziekhoogeoudheidhet nieuwsteisdatmenhoorenkan Haar huishouding bestond uit twee oude meiden en een kat: maar er was geen papegaai, die de menschen met zijn dom gesnater in de rede viel; noch kanarievogel,diealleconversatiemetzijnschelgezangonmogelijkmaakte Ik herinnermijechter,datzijlangentijdeengoudvinkbezat,dietweeofdrievan haar lievelingsdeuntjes floot; maar het was een welopgevoede muziekant, die zich, even als alle verdienstelijke virtuosen, niet hooren liet, tenzij hij eerst eenigemalendaartoewasaangespoord Wat de kat betreft, het was geen oude, dikke, logge, vetgemeste pannelikker, zooalsmendiegewoonlijkbijbejaardevrijstersplaatst,diedendagdoorbracht metopeenkussenteslapenenmetdelekkerstebeetjesgevoedwerd;maarhet was een jong vlug, geestig diertje, met een glinsterende zwarte vacht, en een uitzicht,zooschranderenvernuftigalsdatvandenwijdberoemdenkaterMurr kangeweestzijn:enzijnmeesteresbedierfhemvolstrektniet,maarbehandelde hem gelijk men een dartel spelend kind doet, aan hetwelk men gepaste toegevendheidbewijst,dochdatmentevensinontzagweettehouden Hetwas eenlustomtezien,hoeaardigonspoesjeurenlangmethetkluwgarenvanzijn meesteres of met den rotting of de handschoenen van den bezoeker wist te spelen en welk een pret het vond in dergelijke vermaken: hoe het over den schoorsteenmantel,tusschenaldeflacons,kopjesenvaasjesdoor,heenenweder liep,zonderietsaanteraken,laatstaantebeschadigen;hetzoûdekunstenaren, die op eieren danst, beschaamd hebben gemaakt Men kon dus met een gerust geweten,enzonderbeschuldigdtewordenvanzichaanvleierijoverte geven, metdelofsprakeninstemmen,welkeMejuffrouwStauffacheraanhaarlieveling gaf,enookgaarnehad,daterdooranderenaangegevenwerden Ikzalhiernog bijvoegen,datpoesgeenlegaatheeftgehad:degoedejuffrouwwistwel,dathet, ooknahaardoodenzoolanghaarbeideoudegetrouwedienstmaagdenleefden, aannietsgebrekzoûhebben Maar gij zult mij vragen, wat u dit alles aangaat, en waarom ik u uwen tijd ontroof, door u over de kunstjes van de poes mijner oude vriendin te onderhouden?Ikzaleruopenhartigderedenvanzeggen:hetismij,uithetgeen ik zoo dagelijks lees, genoegzaam gebleken, dat het door alle schrijvers van naam en gezag als een vereischte wordt aangemerkt, nimmer terstond plomp wegmetdedeurinhuistevallen:maareersteenigeomschrijvingeninleidingte bezigen, bestemd om de nieuwsgierigheid te prikkelen en voorts ongeveer dezelfdediensttedoen,welke depastijtjes encroquettes bewijzenwanneerzij hetgebraadvoorafgaan Het voorbeeld dier doorluchtige schrijvers wilde ik volgen, en u daarom met Mejuffrouw Stauffacher en haar alentours bekend maken, alvorens ik er toe overging om u het onderhoud te verhalen, hetwelk ik eens met haar had en waaraanditgeschrijfzijnoorsprongverschuldigdis Het was op een voorjaars-achtermiddag: ik had, gelijk ik meermalen deed, wanneer beroepsbezigheden mij in de stad hielden, het middagmaal bij haar genomen en zat, in afwachting der koffie, tegen-over haar voor het open raam een pijp te rooken, waartoe zij mij altijd aanspoorde, er bijvoegende, dat de tabaksluchtzulkeaangenameherinneringenbijhaaropwekte,dewijlzijdanaan haar vader dacht, die kapitein bij het Regiment Waldeck was geweest, en die zooveelvanrookenhield,dathijdepijpzelfsnietuitdenmondnam,wanneer hijeenschoonhemdaantrok DeoudeJuffrouwzatovermij,deeenweinigvan dejichtgezwollenvoetenopeenmetgroenbaaiovertrokkenbankjehoudende, enknordevantijdtottijdopdenieuwerwetschefiltreerkannenendekoffie,die nietlekkenwilde Dekatwasopdetafelgesprongenenvermaaktezichmetden sleutelbos,dieaanhettinnenkoffietrommeltjehing:eenuitspanning,welkezij nuendanstaakteomnaarbuitentezienenaandevogeltjes,diedenpereboom voorhetraamopenafvlogen,eenbliktoetewerpen,diezooveelaanduidde, als dat, indien zij het fatsoenshalve niet liet, zij wel eens jacht op hen zoude willenmaken Wij hadden een poos stilzwijgend over elkander gezeten, in die aangename, rustige gemoedsgesteldheid, welke zoo bevorderlijk is aan de goede spijsvertering,enwaarinmen,zonderdehersensmeteenigbepaaldonderwerp te vermoeien, de schakel der gedachten volgt, die zich van zelve ongezocht in hetbreinontwikkelen Ikrecapituleerdebijmijzelvenhetgeenzijmijaanden disch had verteld, betreffende de misslagen en logens voorkomende in zekere onlangsuitgekomenegedenkschriften,welkeikhaargeleendhad,endiemijin de gelegenheid hadden gesteld, opnieuw haar zaakkennis en geheugen op te merken "Weet gij, wat mij verwondert?" zeide ik eindelijk, uit mijn mijmering ontwakende "Wat?—Dat ik niet liever de koffie kook, gelijk ik vroeger placht te doen, dan eenfiltreerkantegebruiken?—Gijhebtvolkomengelijk." "Neen, lieve vriendin! Ik heb niets betreffende uw koffie aan te merken, die reedszulkeaangenamegeurenbegintteverspreiden,dat,naarmijnovertuiging, hetplechtigoogenblikvaninschenkennietvermeerverwijderdkanzijn;maarik wildeumijnbevreemdingtekennengeven,datiemand,diezooveelgezienen gehoordheeft,waarvanwijonsnietdandoorvalscheofgedeeltelijkeopgaven een denkbeeld kunnen maken, die zulk een uitmuntend geheugen heeft, en de penbovendienzoogoedtehanteerenweetalsgij,ernimmeraangedachtheeft, zelveeensgedenkschriftenteschrijven." "In waarheid, mijn beste P ! ik heb in mijn vroegere betrekkingen wel wat anders te doen gehad als memoriën te schrijven: en op mijn jaren betaamt het eer,datmenzichmetdetoekomst,danmethetverledenebezighoude." "Nuja!—Maarnudoetgijzulkeengrootensprong Zoogijopuwvijftigstejaar begonnen waart, zoudt gij ruim den tijd hebben gehad, eenige boekdeelen te vullen." "Hoor!ikhebnooitverlangd,mijeennaamtemaken:enalwatikbegeeris,na mijndoodvergetenteworden." "Foei! Gij weet te goed, dat er menschen genoeg zullen zijn, bij wie gij in gezegendaandenkenzultblijven:enhetzoûuzelfsleeddoentedenken,datdie uvergetenkonnen." "Kom!kom!gekheid!Gijweetwel,datikhetindienzinnietmeen;maarwilik ueenszeggen,waaromhetdwaasinmijzoûgeweestzijn,alsschrijfsteropte treden?—Zoo als gij mij nu kent, houdt gij er van, mij te hooren keuvelen en somtijdsmisschienwatdoorslaan:enlateralsikdoodben,zultgij,vertrouwik, weleensaandeoudeJuffrouwdenken,alsaaniemand,dienogalwatvanden oudentijdwisttevertellen;enmogelijkgebeurthet,datgijnuendanaandezen ofgenen,dieverkeerdonderrichtis;toevoegt,hoeJuffrouwStauffacher,diehet welwist,datverhaalde;maarzooikgedenkschriftenhaduitgegeven,danware iknietlangerdeoudeJuffrouwmeer,diemenophaarwoordgeloofde,maareen schrijfster;dieelkhetrechtzoudehebbenmetaanmerkingenenkritiekenop't lijf te vallen.—Spreek mij niet tegen," vervolgde zij, ziende, dat ik het hoofd schudde,alsiemand,dienietovertuigdis:"ikweethetbeter:—enditwareniet alles;maarikzoûgeengenoeglijkuurmeermetuofmijnanderegoedevrienden hebben Thansmagikunogdeeeneofandereanecdotevertellen,diegijtienof meermalengehoordhebt;maarwaargijdebeleefdheidhebtnaarteluisteren,als of zij u geheel nieuw voorkwam;—maar stond die eens gedrukt, dan zoû ik immersdenmondnietmeerdurvenopendoenomoveroudezakentepraten,uit vrees,datiemandmijopmijnboterhamzoûgeven:"ja!dathebbenwijgelezen bladz 58vanhetEersteDeel."Neen!neen!datniet Endanisernogiets:ikheb metheelwatrarepotentatenenstoethaspelsomgegaan,enheninhundagelijks bedrijfgezien:enofschoonikergéénkwaadinzie,overhentepraten,enhet zelfs gaarne doe, zoo heb ik er nooit van gehouden, om datgene publiek te maken,wattothetprivatelevenvanpersonenbehoort Hetkomtmijaltoosvoor, dat noch Necker, noch Delille, noch Madame Du Deffant, zich in mijne tegenwoordigheid zoo zouden hebben uitgelaten als zij deden, wanneer zij vermoedhadden,datikhunnegezegdenlateropenbaarzoudemaken Erisiets heiligs,naarmijnoordeel,ineengemeenzaamonderhoud:endaarvanmaggeen misbruikgemaaktworden." "Dat ben ik niet met u eens Beroemde mannen behooren tot de nakomelingschap,enzijzijnerzelfsover'tgeheelmedegestreeld,wanneermen aanhetgeenzijgezegdofgesprokenhebbenwaardegenoeghechtomhetbekend temaken:zelfsdan,alshethunniettoteerverstrekt Zijhebbenalleneenweinig vandeijdelheidvanHerostratusweg,enwanneermenslechtsvanhenspreekt, kanhethunminderschelen,hoe." "Ieder heeft zijne inzichten; maar ik heb mij niet geroepen geacht, om iets te doen,waarmijngevoeltegenopkwam." "Danishetjammer,datgijgeenromangeschrevenhebt,waargijuwkennissen metveranderingvannaam,tijd,enz intepashadgebracht." "Mijn lieve P.! gij vergeet, dat die kleine bijzonderheden, die thans aan u en anderenbelangrijkvoorkomen,omdatzijbelangrijkepersonenbetreffen,ofwel omdatikerzelveingemoeidben,alhaaraardigheidzoudenmissen,indienzij betrekkinghaddenoponbekenden Erzijnzeerweinigezoogenaamdevernuftige gezegden, zeer weinige merkwaardige voorvallen, die hun waarde niet grootendeels ontleenen aan de namen, die er mede gemoeid zijn Zoû iemand zich b.v de moeite ooit getroost hebben om de zoutelooze kwinkslagen op te teekenen of na te schrijven, die men aan Cicero toekent, indien gij of ik die gezegdhadden?—Enechtervindenwijdieinaldeschoolboeken "Ikbekengaarne,datgijdagelijksbeteredingenvoortbrengt,danalwatwijvan dienaardindeklassiekeoudheidaantreffen:enjuistdaaromverbeeldikmij,dat gij, gebruik makende van de bouwstoffen die gij hebt, een zeer onderhoudend boekzoudthebbenkunnenschrijven "'tIsmogelijk:ikhebhetnooitbeproefd:eninallengevalleweetikniet,ofhet mijgeluktzoûzijnlangsdendooruaangewezenweg Wanthetisnietgenoeg steenenkalktehebben,menmoetookdebekwaamheidbezittenvandieaan-een te voegen, indien men er een huis van wil bouwen: en al heb ik nog zulk een voorraad anecdoten en grappen, ik diende een lijst te hebben om die in te plaatsen;wantgijzoudttochnietbegeeren,datikeenboekschreefalleenomde menschenaan'tlachentemaken:enerdiendetochweleenzekerezedeleerbij tekomen." "Hm!"zeideik,glimlachende:"diezedeleervanderomans!" "Ja!ikweetwel,datmendaartegenwoordignietmeeromgeeft:endatalthans deFranscheboekenvandienaardzijn,datmenzichbijnaschaamt,diegelezen tehebben;nu—voormijnpart,ikleeszeniet:ikhoumijbij'toude." "Er valt zeker niet veel op te roemen" zeide ik, mij vermakende met de drift, waarmede zij sprak: "maar," vervolgde ik, haar willende plagen door een van haar lievelingsschrijvers aan te vallen: "daar is Fielding, met wien gij nog al ophebt:dieisdantochooknietbijuitstekkieschinzijntooneelen." "Datweetikwel,enikzoûuooknietzeggen,datgijTomJonesaanuwdochter ter lezing moest geven; maar indien gij beweert, dat het boek geen goede zedeleer heeft, dan zeg ik, dat gij het nooit met aandacht gelezen hebt Indien Fieldingzijnheldnuendanlaatstruikelen,endaardoorindenoodzakelijkheid vervaltvanbeschrijvingentegeven,waarsommigenzichaanergeren,dandient hij zijn lezer later het tegengift voor, door hem de rampzalige gevolgen aan te toonen,dieonvermijdelijkuithetinwilligenonzerverkeerdeneigingenontstaan: daarom acht ik het boek zoo hoog, omdat het bestendig strekkende is, om de grooteennooitgenoegherhaaldewaarheidteverkondigen,dathetkwadealtijd zijnmeesterloont." "Ziedaar een waarheid, lieve Juffrouw! die zoo oudbakken is, dat men er aan begint te twijfelen: en, rechtuit gezegd, ik behoor onder die twijfelaars; want wordt niet door de stelling, dat deugd en misdrijf beide reeds hier op aarde vergoldenworden,deleerdervergeldinghiernamaalsmerkelijkverzwakt?—En leert ons eene, misschien ook wat oudbakken, ondervinding niet, dat de booze dikwijls, ongestoord, de rijkste zegeningen geniet, terwijl de brave in armoede enellendezuchtenmetallerleitegenspoedentekampenheeft?" "Totopzekerehoogtegeefikdittoe;maarikverzoeku,welopteletten,datik geenszins beweerd heb, dat het goede zoowel als het kwade hier beneden beloondofgestraftwordtindenzin,diengijeraanhecht:—verrevandien:dat geschiedt eerst in een volgend leven; maar alleen, dat elke daad, die wij verrichten, haar natuurlijke, onvermijdelijke gevolgen met zich brengt, die somtijds,weliswaar,geheelanderszijn,danmen diezichvoorstelt;maardie niet-te-min leerzaam zijn en blijven voor den opmerkzamen beschouwer Het mogedenbooze—wantikwiluwredeneeringeensvolgen;ofschoonikanders niet houde van die peremptoire manier om de menschen in twee deelen te scheiden,goedenenslechten;—ikhebnooitzulkeenvolslagenschelmgekend, ofhijhad ookzijngoedezijde:endebestemenschdaar-en-tegenzondigtook nogdagelijks—hetmoge,zooalsikzeide,denboozewelgaan:hijmogezelfsde stemvanhetgewetensmoren('tgeenikookalmetgeloof,wantdaarispoes;die kan ik het altijd aanzien als zij gesnoept heeft, aan de schuwe en verlegene houdingdiezijdanaanneemt:enzoopoeseenconscientieheeft,danheefteen mensch er een plus forte raison); maar het gedane kwaad zal niet-te-min gevolgen hebben, die hem, soms na jaren en op 't onverwachtst, voor 't aangezichtzullenspringenenlastigeoogenblikkenbezorgen Methetgoede,dat men verricht, is het, of liever, schijnt het niet volkomen zoo gelegen; maar, waarbij hij, op eenige legaten na, zijn nicht, Mejuffrouw Henriëtte Blaek, aanstelttotzijnuniverseeleerfgename." Henriëtte nam bevende het papier aan, dat ik haar ter hand stelde Haar ontroering belette haar te spreken en zij antwoordde niets op de gelukwenschingenvanReynhove "Mejuffrouw!" vervolgde ik, toen zij weder wat bedaarder was geworden: "de overledeneheeftindelaatsteurenzijnslevensverlangd,datikdemanzouzijn, die u dit afschrift van zijn uitersten wil aanbood: hij voegde er bij, dat het u wellicht aangenaamzouzijn datstukuitmijnehandenteontvangen Mag ikmijvleien,dathijwaarheidgesprokenheeft?" "MijnHeer!"antwoorddezij,terwijleenhoogroodhaargelaatoverdekte:"hetis uongetwijfeldbekend,datik,opdenmorgenvanhaarvertrekuitAmsterdam, eenbezoekhebgehadvanmijnnichtAmelia." Ik zag verbaasd op Zoo had die brave ziel niet geschroomd zich aan een wellicht onaangename ontvangst te wagen, om mijne voorspraak te zijn Het stelligederverzekering,diezijmijgegevenhad,wasmijthansopgelost "Enmagikhopen,"zeideik,"datditbezoekugunstigergedachtenvanmijheeft doenopvatten?" "Amelia is een engel," zeide Henriëtte, "en ik vergeef het u nooit, dat gij niet smoorlijkophaarverliefdzijtgeraakt Watzijzeide hoezij in'tkort,ikben verplicht u verschooning te vragen voor de verkeerde gedachten, die ik van U hadopgevat." ZesmaandenlaterkondigdedeVoorzangerindeOudeKerkmetzijnneusstem (waarvan in het derde Hoofdstuk dezer geschiedenis gesproken is), werkelijk aan, dat er trouwbeloften bestonden tusschen Willem Andries Reynhove, Heer van Wijdeplas, Groenewoud en Binnengeest, Jonkman, met Mejuffrouw Susanna Aletta Huyck, Jonge Dochter; maar liet daarop een gelijke aankondiging volgen, betreffende Meester Ferdinand Huyck en Mejuffrouw HenriëtteBlaek HiereindigthetverhaalvandenheerHuyck Daarachterstond,met dehandvanMejuffrouwStauffacher,hetnavolgendegeschreven: Indien het bovenstaande verhaal een roman ware, zoû men den schrijver met rechttelastekunnenleggen,dathijdenlezerin'tonzekerelaatomtrenthetlot van sommige personen, die in zijn lotgevallen een merkwaardige rol spelen Daarhetechterzijndoelschijntgeweesttezijn,naarwaarheidtevertellenwat hemoverkomenis,moetmenhemveeleerprijzen,dathijnietmeerheeftteboek gesteld,danhijmetzekerheidwist Vreemdintusschenkomthetmijvoor,dathij niet met een woord melding maakt van hetgeen er verder geschied is met den Baron Van Lintz en zijne beminnelijke dochter Wellicht was hun latere levensloop aan zijne kinderen, voor wie hij zijn opstel vervaardigde, genoegzaam bekend Wat mij betreft, ik wil niet ontveinzen, dat ik mij zeer teleurgesteldvond,toenik,aanhetslotkomende,niettewetenkwam,ofhijmet denzwerverenzijnlievedochterlaternogdoorbriefwisselingofanderszinsde betrekking onderhouden bleef Gelukkig echter kende ik den waren naam des mans,dieinhetHandschriftonderzooveelverdichtenamenvoorkomt,enwist ikuitdegeschiedenis,hoehijdenRussischenTsaarbelangrijkedienstenbewees en tot hooge waardigheden opklom, zonder echter ooit de bijzondere vriendschap des Alleenheerschers te verwerven Dezelfde onbuigzaamheid van karakter, die hem vroeger reeds zooveel vijanden en tegenspoeden berokkend had, en die er met de jaren niet op verbeterd was, maar veeleer in balsturige hoofdigheidenwrevelontaard,wasnietgeschiktomhembemindtemakenbij eenVorst,diezelfeenonverzettelijkenwilbezat,waarnaarhijalleswildedoen buigen Er ontstonden vaak hoogloopende verschillen tusschen hen beiden: en alleenhetnut,dathijbegreepvandenBaronVanLintztekunnentrekken,om zijn Moskoviten in bedwang te houden, weerhield Peter, hem naar Siberiën te bannen Wat Amelia betreft,ziehierdenarichten,dieikomtrenthaarbekomen hebvanlieden,diezichharernogherinnerden Zijleidde,indeeerstejarenvan haarverblijfinRusland,eenstilenafgetrokkenleven,enwederstondaldientijd het verlangen haars vaders, dat zij zich ten hove zoude vertoonen Eindelijk echtergafzijtoe,enschonkzelfshaarhandaaneengunstelingdesTsaars,een beschaafd en waardig edelman, maar die tweemaal hare jaren had Onzeker is het,ofzijdithuwelijkalleenaangingomhaarvadertebelieven:misschienwas zijwerkelijkdenvreemdelinggenegenenhadzijdeongelukkigeneiging,diezij in Holland had opgevat, overwonnen, welke haar handelingen bestuurde, meer dan de woorden van het verhaal doen vermoeden Hoe dit zij, zij leidde een voorbeeldig leven, verspreidde weldaden om zich heen en stierf in hoogen ouderdom,gezegenddooralwiehaargekendhad DeHeerHoofdofficierHuyckenzijnbravegadehaddenhetgeluk,meestalhun kinderen en zelfs ettelijke hunner kleinkinderen gehuwd en in goeden doen te zien Uit den aanvang van het Handschrift kan men zien, dat het Ferdinand en den zijnen voorspoedig was gegaan: en nog zijn hun nakomelingen in Amsterdam en elders geacht en gezien Ook Mevrouw Reynhove leefde zeer gelukkig met haar man, die, gelijk men heeft kunnen opmerken, innerlijk veel beterwasdanhijzichoppervlakkighaddoenkennen Zijwisthemmetverstand teleidenentoteennuttigenwerkzaamlevenoptewekken:hijzeidedanook, nazijnhuwelijk,ofreedsvroegeraanalleslempmalenenwildepartijenvaarwel, klomtothoogeeereambtenopenbeweesdenStaatbelangrijkediensten Caspar Weinstübe, na vruchteloos gepoogd te hebben, zich toegang te verschaffen tot de hoogere kringen der maatschappij, en zich daar een echtvriendintezoeken,tochnietongehuwdwillendesterven,trouwdemetzijn keukenmeid, bij wie hij ettelijke kinderen verwekte, die, betere opvoeding ontvangende dan hem te beurt was gevallen, hun geringe afkomst langzamerhanddedenvergeten:ookzijwonnengeld,enhunnageslachtverkeert thansdagelijksmetdiefamiliën,wier bekäntschafftdewellustvanCasparzoû hebbenuitgemaakt VandenMakelaarVeltershebikweinigkunnenvernemen Alleenblijktmijuit eenoudadresboekje,dathijindelaatstehelftdervorigeeeuwKerkmeestervan de Ooster Kerk en dus nog in leven was Hij schijnt wijselijk de poëzie voor meerwinstgevendewerkzaamhedentehebbenlatenvaren:althansgedichtenvan hemzijnmijnooitvoorgekomen DeMengelingenvanHeldingkanmennogin sommigeboekerijenvandeftigelieden,enooknuendan,hoorik,opstalletjes aantreffen:iktwijfelechter,ofzijooitveellezersvinden Gerustelijkmagmen aannemen, dat hij het dubbele huwelijk, waar het verhaal mede sluit, zal bezongen hebben, en dat Tante Van Bempden niet achterlijk gebleven zal zijn, omtediergelegenheideenluisterrijkfeesttegeven Zacharias Heynsz ging ijverig voort met aan de Justitie trouwe diensten te bewijzen:metdeaanvaardingzijnernieuwebetrekkingzeidehijhetschilderen vaarwel:endekunstheefternietbijverloren Eindelijkkanikhiernogbijvoegen,dat,volgensgetuigenismijnervrienden,een afstammeling van kleinen Simon den Marskramer, die sterk verdacht wordt gehouden van, op het voetspoor zijns voorvaders, der Politie bijwijlen ten dienstetestaan,nogdagelijksophetSchapenpleintezienis,'swintersmeteen vuurtest,'szomersmeteenschoenenbak,alroepende:"gheendijtrijk,zoowaar soljeghesondblijven." Stauffacher INHOUD INLEIDING HOOFDSTUK1 Waarin, onder meer andere wetenswaardige zaken, het portret van denhelddezergeschiedenisgevondenwordt HOOFDSTUK2 Waarinmenlezenzal,watinenvoordeherbergteZoestvoorviel HOOFDSTUK3 Waarinwordtbewezen,hoegevaarlijkhetiszonderparapluieuitte gaan, en de beschrijving gevonden van een mooi meisje en een mooienkoepel HOOFDSTUK4 'tGeenverhaaltwatmeverderindenkoepelvoorviel HOOFDSTUK5 Hetwelkbangeliedenbijavondnietmoetenlezen HOOFDSTUK6 Waarin onze held voor de tweede reis op denzelfden dag gevaar looptvanzijnhartteverliezen HOOFDSTUK7 Vermeldende,watdeheerBosaanFerdinandvertelde,enhoedeze perslotnogevenwijsbleef,gelijkookhetgevalmetdenlezerzal zijn HOOFDSTUK8 Waarinmeergeredeneerddangedaanwordt HOOFDSTUK9 Behelzende het verhaal eener schuitreis van Naarden naar Amsterdam HOOFDSTUK10 Waarin verhaald wordt, hoe Ferdinand te huis kwam en hoe hij insliep, welk voorbeeld de lezer mag volgen, zoo het hem goeddunkt HOOFDSTUK11 Hetwelkettelijkepolitie-geheimenaandendagbrengt HOOFDSTUK12 Waarinmennaderekennismaaktmetdeledendesfamilieenwaarin tanteLetjeeenconfituurvlekophaarhalsdoekbekomt HOOFDSTUK13 Behelzende, hoe Suzanna en Ferdinand harrewarren, en hoe de laatsteineenwelkomstdichtverheerlijktwordt HOOFDSTUK14 Waarin Ferdinand op cognac onthaald en tegen wil en dank in nieuweavonturengesleeptwordt HOOFDSTUK15 Vermeldende,hoeFerdinandenSuzannauitlogeerengingenenwat eropHeizichtgebeurde HOOFDSTUK16 Waarin verhaald wordt, wien Ferdinand in de kerk zag: en welke gastenopHeizichtkwameneten HOOFDSTUK17 Verhalende,hoeZwartePietFerdinandmeteencommissiebelastte enhoeSuzannaeengrootenkoektrok HOOFDSTUK18 Waarin Ferdinand op zijn kantoor geïnstalleerd, en, als Krelis Louwen,opeenpoëtenmaalwordtgenoodigd HOOFDSTUK19 Bevattende 't geen er op de dichterlijke samenkomst bij Helding verhandeldwerd HOOFDSTUK20 Waarin verhaald wordt, wie de heer in 't karmozijn was, en hoe deerlijkFerdinanderzichinwerkte HOOFDSTUK21 Waarineenigeoudekennissenwederophettooneelverschijnenen eenpaarnieuwewordeningevoerd HOOFDSTUK22 Hetwelk aantoont, dat men niet naar de Oost-Indien behoeft te varen,omschipbreuktelijden HOOFDSTUK23 Vermeldendehoedamesvoorspokenwordenaangezien,enwatde schipbreukelingen al zoo verder deden om een verkoudheid te voorkomen HOOFDSTUK24 Hetwelkover'tgeheelvaneenvrijsentimenteelenaardis;dochvrij slaperigeindigt HOOFDSTUK25 Hetwelkeenvervolgisophetvier-en-twintigste HOOFDSTUK26 Waarin geleerd wordt, hoe men best oude paarden verkoopt, en jongebederft HOOFDSTUK27 Waarinonzeheldinnieuweonaangenaamhedenwordtgewikkeld HOOFDSTUK28 Waarin leelijke donderbuien boven het hoofd van Ferdinand samenpakken HOOFDSTUK29 VermeldendewatertenhuizevandennotarisBouveltvoorviel HOOFDSTUK30 Hetgeen langer dan het voorgaande, en niet meer of minder belangrijkwezenzal HOOFDSTUK31 Waarin het gedrag van Mejuffrouw Blaek ten opzichte van Ferdinand wordt verklaard en de vader van Amelia weder op de proppenkomt HOOFDSTUK32 Waarinovertuigendbewezenwordt,datdebehendigstevogelaarook weleensvogelslaatontsnappen HOOFDSTUK33 Vermeldende, wie Ferdinand in den beurtman aantrof, hoe hij op Terschelling aankwam en welke zonderlinge ontmoeting hij aldaar had HOOFDSTUK34 Waarin verhaald wordt, hoe de thee aan boord van de Kjöbenhavn werdgebracht,endenlezerveleverrassingenwordenvoorbereid HOOFDSTUK35 Waarin de geschiedenissen van de heeren Bos, Van Beveren, den Vliesridder, den Baron van Lintz, den Graaf van Talavera, den Zeeroover Don Manoël enz enz worden verhandeld, en hetgeen evenwel,watdelengtebetreft,meezalvallen HOOFDSTUK36 Waarinzichhetoudespreekwoordbevestigdvindt,datmengeenhei moetroepen,eermenoverdendamis HOOFDSTUK37 Waarin treurige en indrukwekkende tooneelen voorkomem, gelijk men die somtijds in het dagelijksche leven, maar zeer dikwijls in romansenversierdegeschiedenissenaantreft HOOFDSTUK38 Waarinonzeheldzichvolstrektnietopzijngemakbevindt HOOFDSTUK39 Hetwelk bekentenissen en sterfbedden afschetst: zeer melancholiek omtelezen BESLUIT EndoftheProjectGutenbergEBookofFerdinandHuyck,byJ VanLennep ***ENDOFTHISPROJECTGUTENBERGEBOOKFERDINANDHUYCK*** *****Thisfileshouldbenamed17706-h.htmor17706-h.zip***** Thisandallassociatedfilesofvariousformatswillbefoundin: http://www.gutenberg.org/1/7/7/0/17706/ ProducedbyMarcD'Hooghe Updatededitionswillreplacethepreviousone theoldeditions willberenamed Creatingtheworksfrompublicdomainprinteditionsmeansthatno oneownsaUnitedStatescopyrightintheseworks,sotheFoundation (andyou!)cancopyanddistributeitintheUnitedStateswithout permissionandwithoutpayingcopyrightroyalties Specialrules, setforthintheGeneralTermsofUsepartofthislicense,applyto copyinganddistributingProjectGutenberg-tmelectronicworksto protectthePROJECTGUTENBERG-tmconceptandtrademark Project Gutenbergisaregisteredtrademark,andmaynotbeusedifyou chargefortheeBooks,unlessyoureceivespecificpermission Ifyou donotchargeanythingforcopiesofthiseBook,complyingwiththe rulesisveryeasy YoumayusethiseBookfornearlyanypurpose suchascreationofderivativeworks,reports,performancesand research Theymaybemodifiedandprintedandgivenaway youmaydo practicallyANYTHINGwithpublicdomaineBooks Redistributionis subjecttothetrademarklicense,especiallycommercial redistribution ***START:FULLLICENSE*** THEFULLPROJECTGUTENBERGLICENSE PLEASEREADTHISBEFOREYOUDISTRIBUTEORUSETHISWORK ToprotecttheProjectGutenberg-tmmissionofpromotingthefree distributionofelectronicworks,byusingordistributingthiswork (oranyotherworkassociatedinanywaywiththephrase"Project Gutenberg"),youagreetocomplywithallthetermsoftheFullProject Gutenberg-tmLicense(availablewiththisfileoronlineat http://gutenberg.net/license) Section1 GeneralTermsofUseandRedistributingProjectGutenberg-tm electronicworks 1.A ByreadingorusinganypartofthisProjectGutenberg-tm electronicwork,youindicatethatyouhaveread,understand,agreeto andacceptallthetermsofthislicenseandintellectualproperty (trademark/copyright)agreement Ifyoudonotagreetoabidebyall thetermsofthisagreement,youmustceaseusingandreturnordestroy allcopiesofProjectGutenberg-tmelectronicworksinyourpossession IfyoupaidafeeforobtainingacopyoforaccesstoaProject Gutenberg-tmelectronicworkandyoudonotagreetobeboundbythe termsofthisagreement,youmayobtainarefundfromthepersonor entitytowhomyoupaidthefeeassetforthinparagraph1.E.8 1.B "ProjectGutenberg"isaregisteredtrademark Itmayonlybe usedonorassociatedinanywaywithanelectronicworkbypeoplewho agreetobeboundbythetermsofthisagreement Thereareafew thingsthatyoucandowithmostProjectGutenberg-tmelectronicworks evenwithoutcomplyingwiththefulltermsofthisagreement See paragraph1.Cbelow TherearealotofthingsyoucandowithProject Gutenberg-tmelectronicworksifyoufollowthetermsofthisagreement andhelppreservefreefutureaccesstoProjectGutenberg-tmelectronic works Seeparagraph1.Ebelow 1.C TheProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundation("theFoundation" orPGLAF),ownsacompilationcopyrightinthecollectionofProject Gutenberg-tmelectronicworks Nearlyalltheindividualworksinthe collectionareinthepublicdomainintheUnitedStates Ifan individualworkisinthepublicdomainintheUnitedStatesandyouare locatedintheUnitedStates,wedonotclaimarighttopreventyoufrom copying,distributing,performing,displayingorcreatingderivative worksbasedontheworkaslongasallreferencestoProjectGutenberg areremoved Ofcourse,wehopethatyouwillsupporttheProject Gutenberg-tmmissionofpromotingfreeaccesstoelectronicworksby freelysharingProjectGutenberg-tmworksincompliancewiththetermsof thisagreementforkeepingtheProjectGutenberg-tmnameassociatedwith thework Youcaneasilycomplywiththetermsofthisagreementby keepingthisworkinthesameformatwithitsattachedfullProject Gutenberg-tmLicensewhenyoushareitwithoutchargewithothers 1.D Thecopyrightlawsoftheplacewhereyouarelocatedalsogovern whatyoucandowiththiswork Copyrightlawsinmostcountriesarein aconstantstateofchange IfyouareoutsidetheUnitedStates,check thelawsofyourcountryinadditiontothetermsofthisagreement beforedownloading,copying,displaying,performing,distributingor creatingderivativeworksbasedonthisworkoranyotherProject Gutenberg-tmwork TheFoundationmakesnorepresentationsconcerning thecopyrightstatusofanyworkinanycountryoutsidetheUnited States 1.E UnlessyouhaveremovedallreferencestoProjectGutenberg: 1.E.1 Thefollowingsentence,withactivelinksto,orotherimmediate accessto,thefullProjectGutenberg-tmLicensemustappearprominently wheneveranycopyofaProjectGutenberg-tmwork(anyworkonwhichthe phrase"ProjectGutenberg"appears,orwithwhichthephrase"Project Gutenberg"isassociated)isaccessed,displayed,performed,viewed, copiedordistributed: ThiseBookisfortheuseofanyoneanywhereatnocostandwith almostnorestrictionswhatsoever Youmaycopyit,giveitawayor re-useitunderthetermsoftheProjectGutenbergLicenseincluded withthiseBookoronlineatwww.gutenberg.net 1.E.2 IfanindividualProjectGutenberg-tmelectronicworkisderived fromthepublicdomain(doesnotcontainanoticeindicatingthatitis postedwithpermissionofthecopyrightholder),theworkcanbecopied anddistributedtoanyoneintheUnitedStateswithoutpayinganyfees orcharges Ifyouareredistributingorprovidingaccesstoawork withthephrase"ProjectGutenberg"associatedwithorappearingonthe work,youmustcomplyeitherwiththerequirementsofparagraphs1.E.1 through1.E.7orobtainpermissionfortheuseoftheworkandthe ProjectGutenberg-tmtrademarkassetforthinparagraphs1.E.8or 1.E.9 1.E.3 IfanindividualProjectGutenberg-tmelectronicworkisposted withthepermissionofthecopyrightholder,youruseanddistribution mustcomplywithbothparagraphs1.E.1through1.E.7andanyadditional termsimposedbythecopyrightholder Additionaltermswillbelinked totheProjectGutenberg-tmLicenseforallworkspostedwiththe permissionofthecopyrightholderfoundatthebeginningofthiswork 1.E.4 DonotunlinkordetachorremovethefullProjectGutenberg-tm Licensetermsfromthiswork,oranyfilescontainingapartofthis workoranyotherworkassociatedwithProjectGutenberg-tm 1.E.5 Donotcopy,display,perform,distributeorredistributethis electronicwork,oranypartofthiselectronicwork,without prominentlydisplayingthesentencesetforthinparagraph1.E.1with activelinksorimmediateaccesstothefulltermsoftheProject Gutenberg-tmLicense 1.E.6 Youmayconverttoanddistributethisworkinanybinary, compressed,markedup,nonproprietaryorproprietaryform,includingany wordprocessingorhypertextform However,ifyouprovideaccesstoor distributecopiesofaProjectGutenberg-tmworkinaformatotherthan "PlainVanillaASCII"orotherformatusedintheofficialversion postedontheofficialProjectGutenberg-tmwebsite(www.gutenberg.net), youmust,atnoadditionalcost,feeorexpensetotheuser,providea copy,ameansofexportingacopy,orameansofobtainingacopyupon request,oftheworkinitsoriginal"PlainVanillaASCII"orother form AnyalternateformatmustincludethefullProjectGutenberg-tm Licenseasspecifiedinparagraph1.E.1 1.E.7 Donotchargeafeeforaccessto,viewing,displaying, performing,copyingordistributinganyProjectGutenberg-tmworks unlessyoucomplywithparagraph1.E.8or1.E.9 1.E.8 Youmaychargeareasonablefeeforcopiesoforproviding accesstoordistributingProjectGutenberg-tmelectronicworksprovided that -Youpayaroyaltyfeeof20%ofthegrossprofitsyouderivefrom theuseofProjectGutenberg-tmworkscalculatedusingthemethod youalreadyusetocalculateyourapplicabletaxes Thefeeis owedtotheowneroftheProjectGutenberg-tmtrademark,buthe hasagreedtodonateroyaltiesunderthisparagraphtothe ProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundation Royaltypayments mustbepaidwithin60daysfollowingeachdateonwhichyou prepare(orarelegallyrequiredtoprepare)yourperiodictax returns Royaltypaymentsshouldbeclearlymarkedassuchand senttotheProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundationatthe addressspecifiedinSection4,"Informationaboutdonationsto theProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundation." -Youprovideafullrefundofanymoneypaidbyauserwhonotifies youinwriting(orbye-mail)within30daysofreceiptthats/he doesnotagreetothetermsofthefullProjectGutenberg-tm License Youmustrequiresuchausertoreturnor destroyallcopiesoftheworkspossessedinaphysicalmedium anddiscontinuealluseofandallaccesstoothercopiesof ProjectGutenberg-tmworks -Youprovide,inaccordancewithparagraph1.F.3,afullrefundofany moneypaidforaworkorareplacementcopy,ifadefectinthe electronicworkisdiscoveredandreportedtoyouwithin90days ofreceiptofthework -Youcomplywithallothertermsofthisagreementforfree distributionofProjectGutenberg-tmworks 1.E.9 IfyouwishtochargeafeeordistributeaProjectGutenberg-tm electronicworkorgroupofworksondifferenttermsthanareset forthinthisagreement,youmustobtainpermissioninwritingfrom boththeProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundationandMichael Hart,theowneroftheProjectGutenberg-tmtrademark Contactthe FoundationassetforthinSection3below 1.F 1.F.1 ProjectGutenbergvolunteersandemployeesexpendconsiderable efforttoidentify,docopyrightresearchon,transcribeandproofread publicdomainworksincreatingtheProjectGutenberg-tm collection Despitetheseefforts,ProjectGutenberg-tmelectronic works,andthemediumonwhichtheymaybestored,maycontain "Defects,"suchas,butnotlimitedto,incomplete,inaccurateor corruptdata,transcriptionerrors,acopyrightorotherintellectual propertyinfringement,adefectiveordamageddiskorothermedium,a computervirus,orcomputercodesthatdamageorcannotbereadby yourequipment 1.F.2 LIMITEDWARRANTY,DISCLAIMEROFDAMAGES-Exceptforthe"Right ofReplacementorRefund"describedinparagraph1.F.3,theProject GutenbergLiteraryArchiveFoundation,theowneroftheProject Gutenberg-tmtrademark,andanyotherpartydistributingaProject Gutenberg-tmelectronicworkunderthisagreement,disclaimall liabilitytoyoufordamages,costsandexpenses,includinglegal fees YOUAGREETHATYOUHAVENOREMEDIESFORNEGLIGENCE,STRICT LIABILITY,BREACHOFWARRANTYORBREACHOFCONTRACTEXCEPTTHOSE PROVIDEDINPARAGRAPHF3 YOUAGREETHATTHEFOUNDATION,THE TRADEMARKOWNER,ANDANYDISTRIBUTORUNDERTHISAGREEMENTWILLNOTBE LIABLETOYOUFORACTUAL,DIRECT,INDIRECT,CONSEQUENTIAL,PUNITIVEOR INCIDENTALDAMAGESEVENIFYOUGIVENOTICEOFTHEPOSSIBILITYOFSUCH DAMAGE 1.F.3 LIMITEDRIGHTOFREPLACEMENTORREFUND-Ifyoudiscovera defectinthiselectronicworkwithin90daysofreceivingit,youcan receivearefundofthemoney(ifany)youpaidforitbysendinga writtenexplanationtothepersonyoureceivedtheworkfrom Ifyou receivedtheworkonaphysicalmedium,youmustreturnthemediumwith yourwrittenexplanation Thepersonorentitythatprovidedyouwith thedefectiveworkmayelecttoprovideareplacementcopyinlieuofa refund Ifyoureceivedtheworkelectronically,thepersonorentity providingittoyoumaychoosetogiveyouasecondopportunityto receivetheworkelectronicallyinlieuofarefund Ifthesecondcopy isalsodefective,youmaydemandarefundinwritingwithoutfurther opportunitiestofixtheproblem 1.F.4 Exceptforthelimitedrightofreplacementorrefundsetforth inparagraph1.F.3,thisworkisprovidedtoyou'AS-IS'WITHNOOTHER WARRANTIESOFANYKIND,EXPRESSORIMPLIED,INCLUDINGBUTNOTLIMITEDTO WARRANTIESOFMERCHANTIBILITYORFITNESSFORANYPURPOSE 1.F.5 Somestatesdonotallowdisclaimersofcertainimplied warrantiesortheexclusionorlimitationofcertaintypesofdamages Ifanydisclaimerorlimitationsetforthinthisagreementviolatesthe lawofthestateapplicabletothisagreement,theagreementshallbe interpretedtomakethemaximumdisclaimerorlimitationpermittedby theapplicablestatelaw Theinvalidityorunenforceabilityofany provisionofthisagreementshallnotvoidtheremainingprovisions 1.F.6 INDEMNITY-YouagreetoindemnifyandholdtheFoundation,the trademarkowner,anyagentoremployeeoftheFoundation,anyone providingcopiesofProjectGutenberg-tmelectronicworksinaccordance withthisagreement,andanyvolunteersassociatedwiththeproduction, promotionanddistributionofProjectGutenberg-tmelectronicworks, harmlessfromallliability,costsandexpenses,includinglegalfees, thatarisedirectlyorindirectlyfromanyofthefollowingwhichyoudo orcausetooccur:(a)distributionofthisoranyProjectGutenberg-tm work,(b)alteration,modification,oradditionsordeletionstoany ProjectGutenberg-tmwork,and(c)anyDefectyoucause Section InformationabouttheMissionofProjectGutenberg-tm ProjectGutenberg-tmissynonymouswiththefreedistributionof electronicworksinformatsreadablebythewidestvarietyofcomputers includingobsolete,old,middle-agedandnewcomputers Itexists becauseoftheeffortsofhundredsofvolunteersanddonationsfrom peopleinallwalksoflife Volunteersandfinancialsupporttoprovidevolunteerswiththe assistancetheyneed,iscriticaltoreachingProjectGutenberg-tm's goalsandensuringthattheProjectGutenberg-tmcollectionwill remainfreelyavailableforgenerationstocome In2001,theProject GutenbergLiteraryArchiveFoundationwascreatedtoprovideasecure andpermanentfutureforProjectGutenberg-tmandfuturegenerations TolearnmoreabouttheProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundation andhowyoureffortsanddonationscanhelp,seeSections3and4 andtheFoundationwebpageathttp://www.pglaf.org Section3 InformationabouttheProjectGutenbergLiteraryArchive Foundation TheProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundationisanonprofit 501(c)(3)educationalcorporationorganizedunderthelawsofthe stateofMississippiandgrantedtaxexemptstatusbytheInternal RevenueService TheFoundation'sEINorfederaltaxidentification numberis64-6221541 Its501(c)(3)letterispostedat http://pglaf.org/fundraising ContributionstotheProjectGutenberg LiteraryArchiveFoundationaretaxdeductibletothefullextent permittedbyU.S federallawsandyourstate'slaws TheFoundation'sprincipalofficeislocatedat4557MelanDr S Fairbanks,AK,99712.,butitsvolunteersandemployeesarescattered throughoutnumerouslocations Itsbusinessofficeislocatedat 809North1500West,SaltLakeCity,UT84116,(801)596-1887,email business@pglaf.org Emailcontactlinksanduptodatecontact informationcanbefoundattheFoundation'swebsiteandofficial pageathttp://pglaf.org Foradditionalcontactinformation: Dr GregoryB Newby ChiefExecutiveandDirector gbnewby@pglaf.org Section4 InformationaboutDonationstotheProjectGutenberg LiteraryArchiveFoundation ProjectGutenberg-tmdependsuponandcannotsurvivewithoutwide spreadpublicsupportanddonationstocarryoutitsmissionof increasingthenumberofpublicdomainandlicensedworksthatcanbe freelydistributedinmachinereadableformaccessiblebythewidest arrayofequipmentincludingoutdatedequipment Manysmalldonations ($1to$5,000)areparticularlyimportanttomaintainingtaxexempt statuswiththeIRS TheFoundationiscommittedtocomplyingwiththelawsregulating charitiesandcharitabledonationsinall50statesoftheUnited States Compliancerequirementsarenotuniformandittakesa considerableeffort,muchpaperworkandmanyfeestomeetandkeepup withtheserequirements Wedonotsolicitdonationsinlocations wherewehavenotreceivedwrittenconfirmationofcompliance To SENDDONATIONSordeterminethestatusofcomplianceforany particularstatevisithttp://pglaf.org Whilewecannotanddonotsolicitcontributionsfromstateswherewe havenotmetthesolicitationrequirements,weknowofnoprohibition againstacceptingunsoliciteddonationsfromdonorsinsuchstateswho approachuswithofferstodonate Internationaldonationsaregratefullyaccepted,butwecannotmake anystatementsconcerningtaxtreatmentofdonationsreceivedfrom outsidetheUnitedStates U.S lawsaloneswampoursmallstaff PleasechecktheProjectGutenbergWebpagesforcurrentdonation methodsandaddresses Donationsareacceptedinanumberofother waysincludingincludingchecks,onlinepaymentsandcreditcard donations Todonate,pleasevisit:http://pglaf.org/donate Section5 GeneralInformationAboutProjectGutenberg-tmelectronic works ProfessorMichaelS HartistheoriginatoroftheProjectGutenberg-tm conceptofalibraryofelectronicworksthatcouldbefreelyshared withanyone Forthirtyyears,heproducedanddistributedProject Gutenberg-tmeBookswithonlyaloosenetworkofvolunteersupport ProjectGutenberg-tmeBooksareoftencreatedfromseveralprinted editions,allofwhichareconfirmedasPublicDomainintheU.S unlessacopyrightnoticeisincluded Thus,wedonotnecessarily keepeBooksincompliancewithanyparticularpaperedition MostpeoplestartatourWebsitewhichhasthemainPGsearchfacility: http://www.gutenberg.net ThisWebsiteincludesinformationaboutProjectGutenberg-tm, includinghowtomakedonationstotheProjectGutenbergLiterary ArchiveFoundation,howtohelpproduceourneweBooks,andhowto subscribetoouremailnewslettertohearaboutneweBooks ... met den bolderwagen van DeventeropNaardenreisde,enmeendetegen de gevaren,die ik van Amersfoort tot Naarden te vreezen mocht hebben, en waaronder ik de ontmoeting van eendollenhondals de ergsterekende,genoegzaambeveiligdte... verdermethemoptehouden,draaideikmij van hemaf,en, de ellebogenop de tafel plaatsende, ondersteunde ik mijn hoofd met beide handen, in de houding van iemand,dienietverlangtgehinderdteworden... laat den Hoofdschout daar, Ferdinand! en drink de gezondheiduwsvaders." "En dezen dronk," vervolgde de Baron, zijn geledigd glas weder vullende, "wijdeikuwerbravemoeder!" Het was reeds de derde
- Xem thêm -

Xem thêm: De lotgevallen van ferdinand huyck , De lotgevallen van ferdinand huyck

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn