BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 THEO TỪNG BÀI

45 3 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 11:18

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP THEO TỪNG BÀI UNIT 1: HELLO I/ Choose the odd one out a Mai b Nga c Hi a Hi b Bye c Hello a I’m b I c I am a Helol b Hello c Holle a Hello, I’m Mai b Hi, Mai c Hi, I’m Mai II/ Read and match: 1) 2) 3) 4) 5) Hello Hi, How I’m fine, Nice III/ Reorder the dialogue: I, _Nice to meet you too _Nice to meet you _1_What is your name? _I'm fine, thank you _My name is Peter _How are you? II, _How are you? _Hello I'm Tuan _I'm fine, thank you _Oh, She is Lien She's my friend _Hi, Tuan I'm Trung _Who's she? A B C D E are you? thanks I’m Nam to meet you Mai I’m Quan III, _ Linda, this is Peter He's my friend _ Nice to meet you too _ Hello, Linda _ Nice to meet you, Peter _ Hi, Tonny IV, _Oh, He is my brother, Hung _ Hello, Phu How are you? _Who is he? _I'm fine, thanks And you? _Fine, thanks IV/ Put the words in order Then read aloud: 1) You/ meet/ nice/ to 2) Nam/ you/ hi/ are/ how 3) Thanks/ fine/ I’m 4) Nam/ bye V/ Read and complete: Fine, how, hello, fine Quan: (1) , Miss Hien (2) are you? Miss Hien: Hello, Quan (3) , thanks And you? Quan: I’m (4) , thank you Goodbye, Miss Hien Miss Hien: Goodbye, Quan VI/ Write about you: Name: School: Class: Teacher: VII/ Khoanh vào chữ thừa từ Heello a l b e c o Hai a a b H c i I’am a a b m c I VIII/ Đánh số để tạo thành hội thoại Bye, Phong Hello, I’m Nga NGA PHONG Hi, Nga I’m Phong Goodbye, Nga, IX/ Translate into English: a Ch㘷o bRn M nh l㘷 Minh ………………………………………………………… b in ch㘷o T l㘷 Lili ……………………… c BRn có khoẻ không ………………………………………………………… d M nh khoe CRm n bRn …………………………………………………………… THE END UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME? 1/ Complete the sentence This _ _ my school What’s _ _ _ _ name ? How _ _ _ you ? Hi, Tony I _ _ Laura Nice to m _ et you Hi, _ _ _ is Peter Hi, _ _ name is Phong I am _ _ _ _, thank you My _ _ _ _ is Mary 10.Nice _ _ meet you 2/ Read and complete: How, what’s, my 1) your name? 2) Name’s Peter 3) Do you spell your name? 3/ Read and match: Who is she? How are you today? What is your name? Goodbye See you again How you spell your name? 4/ Choose correct answer How _ you? D it Good bye you later How D Are I am Linda C It D You a I’m fine Thank you b She is Lan She is my sister c That is B-E-T-T-Y d I am Tung And you? e Bye See you later A am B is A What B See A Hello 1– 2– 3– 4– 5– C are C B Good-bye Good bye See you A later B late C How D Are _ your name? A Hello B Good-bye C What D What’s What’s _? It’s a notebook A he B she C that D dog What’s your name? A I’m fine, thanks B My name’s Mali C Thank you How are you? A I’m fine, thanks B yes, please C I’m nine years old 5/ Translate into English: 1/ BRn đánh vần tên bRn n㘷o? 2/ Hôm bRn n㘷o? 3/ Tên bRn l㘷 g ? 4/ Tên tó l㘷 Peter 6/ Put the words in order Then read aloud 1) Name/ my/ Phong/ is 2) Your/ what/ is/ name 3) Do/ spell/ name/ you/ your/ how 4) N-/ A/ L-/ D- / I- 7/ Read and complete: Spell, my, P-H-O-N-G, name’s, how Phong: Hi (1) name's Phong Linda: Hello, Phong My (2) Linda (3) you spell your name? Phong: (4) How you (5) your name? Linda: L-I-N-D-A 8/ Write about you:  What’s your name?  How you spell your name? THE END UNIT 3: THIS IS TONY 1/ Complete and say aloud: T Y  ……es b …… ony 2/ Read and match:  This is  That Quan?  No,  Phong  Is  It isn’t It’s Peter 3/ Put the words in order Then read aloud: Are/ you/ hello/ how? … ………………………………………………… Fine/ thanks/ I/ am ……………………… See/ later/ good-bye/ you ……………………………………………………… Tung/ is/ this …… …… ………………………………………… Trang/ she/ is name/ your/ what's? my/ this/ sister/ is brother/ this/my/ is too/ meet/ nice/ you/ to ………………………………………………………… 10 am/ I/ fine ……………………………………………………… 4/ Read and complete: Meet, that, name's, is, and, his 1) Hi My Nam 2) is Phong 3) this is Quan 4) Look at that boy name is Tony 5) And that girl Linda 6) Nice to you, Peter and Linda 5/ Write about your friend:  What is his/ her name?  How you spell his/ her name? 6/ Translate into English: 1/ Đây l㘷 Mary 2/ Kia l㘷 Peter 3/ Kia có phRi l㘷 Quan khơng? 4/ Khơng, khơng phRi Đó l㘷 Phong 5/ Đúng, 1/ Match: 10 UNIT 4: HOW OLD ARE YOU? Four Seven Two Five Eight One Ten Three Six Nine 2/ Read and match:  Who’s  Are you?  It’s  Years old  How old  That?  I’m six  Miss Hien 3/ Match the sentences: 1) Who’s that? a) Yes, it is 2) How old are you? b) It’s Mr Loc 3) Is that Mai? c) She’s eight years old 4) How old is Mai? d) I’m eight years old 4/ Put the words in order Then read aloud: You/ old/ how/ are Nine/ old/ I’m/ years That/ Mai/ is Mai/ how/ is/ old 5/ Read and complete: Old, that, no, are  A: Is that Linda? B: (1) , it isn’t A: Who’s (2) ? B: It’s Mary  A: How old (3) you? B: I’m ten years (4) 6/ Write about you:  What’s your name?  How old are you? 7/ Translate into Vietnamese I'm six years old ……………………………………………………… I'm seven years old ………………………………………………………… I'm eight years old ……………………………………………………… I'm ten years old …………………………………………………………… UNIT 5: ARE THEY YOUR FRIENDS? Read and complete a He's my _ b She's my c They're my d Peter and Linda are my Look, read and complete a is Linda b She's my c And is Tony d _ is my friend too e They are my _ SENTENCE PATTERNS Read and match This is She is my Tony and Linda are my They a are my friends too? b friends c Linda d friend Put the words in order Then read aloud is/ Peter/ this/ that/ Linda/ is/ Linda/ Tony/ your/ are/ and/ friends/ aren't/ they/ no,/ READING Read and complete Hello My (a) Nam I'm eight (b) old I'm in class 3A This is my best (c) Mai She is eight years old too Here are Peter and Linda Peter is (d) _ and Linda is nine They're my (e) _ too Hoàn thành đoạn sau: My ……….is Trung This …… I am years old I learn in Luong Bang ………… It……… a ………… school There ………… 10 classes in……… school There…… 30 students in ……… class There……… 20 boys and……….girls They …… intelligent My teacher …… tall and beautiful She ……… 35 years………… UNIT 6: STAND UP PHONICS AND VOCABULARY Complete and say aloud a _own b _ome Put the letters in order to make the word a pnoe b ecsol c cemo in d tdnas up _ e tis down _ f Don't ltak > …………………………………………………………………… 5- How many birds? ( seven )> …………………………………………… 6- How old are you? > ……………………………………………………… Đọc đoạn văn điền từ thích hợp khung vào chỗ trống Pe 댳 e 䁡y e ㈱f 댳 My name is Nga I (1)……………… two pets: a dog and a cat My sister, Lan (2) ……………… no pets She has many (3) ……………… she has nine dolls and five robots My friend, Nam has no toys He has many (4)…………………… He has four birds and ten fish They are (5) …………………… Đổi sang câu phủ định câu hỏi nghi vấn I have a brother (-)………………………………………… (?)………………………………………… There is a book on the desk (-)………………………………………… (?)………………………………………… I have small cats (-)………………………………………… (?)………………………………………… I have a ship (-)………………………………………… (?)………………………………………… I have dolls (-)………………………………………… (?)………………………………………… I have many ships (-)………………………………………… (?)………………………………………… Dịch sang tiếng anh: Cặp sách bRn có m i khơng? Kia rô bốt BRn cú rơ bốt m i khơng? Tơi có cá v㘷ng Chúng rÊt ®Đp Đây l㘷 xe h i bố m nh Tơi có chó Nó m㘷u trắng BRn có mèo? Có nhiều vật ni cửa h㘷ng n㘷y BRn có tầu n㘷o khơng? UNIT 17: WHAT TOYS DO YOU LIKE? Circle the odd one out 댳䁡 耀댳 耀 k댳 䁡ạ㈱) Nam Alan Mai I are am thanks is you my your her meet see sit too friend classroom library class ruler name pen book cat dog ship bird cloudy rainy weather sunny Chọn đáp án đ ng Who’s ……….? A that B his C her May I …… out? A open B go C close How many books……you have? A.do B does C B how’s C B C B not C are … the weather today? A what where Linda…….two dogs A have has My room is…….big.It’s small A no too What’s…name?It’s Thang long school A it B your C B.too C its She’s my friend ,…… A sure Reorder the words to make sentences ( ắ ế 댳‴耀댳 댳䁡‴耀 댳ỉ耀댳) many / dolls / Alan / and / has / robots ………………………………………………………………………… a / has / dog / a /and / cat / He ………………………………………………………………………… two / in / are / There / the / house / bathrooms ………………………………………………………………………… you / old / How /are ? ………………………………………………………………………… My / is / Phong / name ………………………………………………………………………… Gạch chân từ đợc chọn để hoàn thành câu Ba has ( a/one/some) toys ( It/They/He) are in his room ( How/How old/How many) are you? Fine, thanks (Is/ Do/ Are) your school big ? Yes , it is ( She /Her/ He) house is big ( and/ but/ because) my house is small Mai and I ( am / is/ are) students ( May /Do/ Are) I go out ? How many ( book / books) are there? Fill in the blanks with the correct words: little This is a square for puzzle triangle Are these a kites? No, they aren’t They are square kites This robot is you Is this a _ doll? Yes, it is Read and match 1.What’s its name? 2.How old is she? 3.Do you have toys? 4.Who’s that? 5.How many books you have? 6.How are you? 7.What toys you have? 8.Is your school big? a.No, it isn’t b.I have a ball and a robot c.Fine thank you d.It’s Nguyen Du School e.He’s ten years old f.Yes,I have g.Tha’s my father h.I have six books UNIT 18: WHAT ARE YOU DOING? I Fill in the blank with one suitable word: girl boys swimming boy It is break time The children are playing Four (1) are playing basketball A girl and a boy is going to play tennis A (2) _ is cycling and a (3) _ is sitting near the swimming pool A boy is (4) _ in the swimming pool II Reorder these words into the correct sentences / break / What / / time / you/ at/? _ _ twenty / desks / There / my / are / classroom/ in / _ _ playing / I / badminton/ like/ don’t/ _ _ picture / the table / The / above / is/ _ _ there / library / Is / school / in / a/ your /? _ _ dolls / How / has / Mary / many / got/? _ _ have / Tuan / got / Minh / five / goldfish/ and / 8/ My/ cooking/the/ kitchen/ is/ in/ mother _ 9/ the/ reading/ is/ book/ boy/ a 10/ children/ Tv/ watching/ The/ are Look at the picture and choose the correct answer: What is grandmother doing? A ? She is sleeping B ? She is knitting C ? She is playing with the cat D ? She always sleeps with her cat What is this girl doing? A ? She is surfing B ? She is skiing C ? She isn't doing anything D ? She likes to ski Are Peter and John talking on the phone? A ? Yes, he is B ? No, they are speaking French C ? Yes, they love caps D ? Yes, they are Why is Jack running? A ? Because there is a car B ? Because he is going to a party C ? No, he isn't D ? Yes, he is What are the teens doing? A ? Yes, they are B ? They aren't playing C ? They are going to school D ? They are playing soccer Are the boys playing basketball? A ? Because they like it B ? Yes, they are C ? Yes, we are D ? In the morning What is Vinny doing? A ? He is playing tennis B ? He doesn't like fish C ? He loves soccer! D ? He is riding his bike Is the boy sad? A ? Yes, but he is happy B ? No, he is not C ? Yes, and he is crying D ? Yes, he is always shout What is Martha doing? A ? She is wearing blue pants B ? She is running C ? She is walking D ? She is dreaming What are the teens doing? A ? They are three B ? He is eating carrots C ? They are at school D ? They are cooking 10 What are they doing? A ? They are upside down B ? Because he is wearing a denture C ? He is afraid D ? They are bungee jumping 11 What is the dog doing? A ? They are friends B ? He likes the cat C ? The cat is having a test D ? He is chasing the cat!! UNIT 19: THEY’RE IN THE PARK Circle the odd one out: A cloudy B sunny C.rainy D weather A cats B birds C.dogs D.toys A father B sister C.house D.mother A eight B number C.three D.five A.What B.How C.where D.family A mother B cat C father D sister A kitchen B livingroom C bedroom D dog A chair B fish C book D ruler A big B small C nice D room 10.A he B her C his D my II/ Chọn câu tr lời đ ng cách khoanh tron chữ A, B ho c C How’s the weather today? A The clouds are in the sky B It’s cloudy C There are three clouds How many toys are there in the room? A There are three B They have three C They’re over there Do you have pets? A Yes I has a dog B Yes I have a dog C Yes I have two dog You have a dog What about your sister ? A She have no pets B She has no pet C She has no pets Where are the robots? A They are on the table B It’s on the table C They’re on table III Select A, B or C: What are they doing? – They are _ with paper boat  A doing  B making  C playing Has she got any pet? – No, she _  A has  B hasn’t  C haven’t How many are there in your bedroom? – There are two  A chair  B chairs  C x What’s Mai doing? – She  A is cycling  B cycling  C cycles How old is your _? – He’s thirty-four  A sister  B mother  C father What is the today?  A activity  B colour  C weather _ many cats you have?  A Why  B How  C What What _ are your dogs? – They are black and white  A colour  B yellow  C sunny  Re䁡 e 댳e e e TIEGH REBOODM LAFIYM _ _ IENBHD MASLL TSAKIGN KOOCGIN _ THOMER DLOC TYID KLACB _ _ YNUNS Sắp xếp từ, cụm từ thành câu hoàn chỉnh 1, is /weather /in /how /the /today /HaNoi ? 2, have / a / I / balls / and / robot /three 3, you / many / have / brothers /how /do ? 4, small / your /classroom /is ? Matching How old is your father? A They are behind the picture How old are you? B They are playing hide-and3 Where are her dolls? seek What is he doing? C He is thirty-two What are they playing? D He's making paper boats What's the weather like today? E She's in the garden Has she got a robot? F No, she hasn't How many goldfish have you got? G It is violet Where are your yo-yo? H He's chasing a rat 10 what colour are your roses? I I've got five goldfish 11 How many bedrooms are there in your J I'm nine house? K They are over there, on the 12 Where is your cat? chair 13 What is your mother doing? L They are red 14 What colour is it? M It's windy and cloudy 15 Where is Mai? N There are three O She's cooking in the kitchen UNIT 20: WHERE’S SAPA? I Sắp xếp lại từ cho đ ng th tự 1, Is / his/ what/ name ? 2, are / his / what / how ? 3, books/ are / on / table / there/ two / the …………………………………………………………………………… …………… 4, … Not / living room / is / the / big …………………………………………………………………………… ……………… 5, is / in/ how/ weather / Thai Binh / the ? 6, cats/ you / many / do/ have / how ? 7, no/ I/ pets / have ……………………………………………………………………… 8, is / windy / it/ today …………………………………………………………………… II Read and match What are you doing? What’s the weather like? Where’s Sa Pa? How many trucks you have? A It’s in north Viet Nam B I have five C I’m watching TV D It’s sunny Look and write True T or False F They are singing This is a short pencil He has got six goldfish The cat is under the sofa Tuan and his brother are watching TV It is warm 8.This is bedroom Hoa is dancing ... What/ name/ ? school/ is/ My/ big/ go/ I/ every/ to/ school/ morning/ V Hãy viết tiếng Anh Anh ai? Anh Nam 3 Anh bạn UNIT 8: THIS IS MY PEN A PHONICS AND VOCABULARY Complete and say aloud a... ANY TOYS? Bài Điền chữ thiếu vào từ sau d.…ck h….n d g 10 tra n 11 sch.…ol 14.m.…ngo t….ble 3. c …w b.…ll ca dy s n p n 12 z….bra 15 n.… se 13 wind… w Bài 2: Viết từ ph hợp vào b c tranh đ t câu... bRn n㘷o? 2/ Hôm bRn n㘷o? 3/ Tên bRn l㘷 g ? 4/ Tên tó l㘷 Peter 6/ Put the words in order Then read aloud 1) Name/ my/ Phong/ is 2) Your/ what/ is/ name 3) Do/ spell/ name/ you/
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 THEO TỪNG BÀI, BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 THEO TỪNG BÀI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn