Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 8

18 1 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:38

Bài PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC I TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC Cơ sở lý luận đường lối, sách đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định “quần chúng nhân dân người sáng tạo lịch sử”, “cách mạng nghiệp quần chúng”, sức mạnh nhân dân sức mạnh vô địch, Bởi vậy; đại đoàn kết dân tộc nội dung, nhiệm vụ chiến lược cách mạng V.I.Lênin nêu Cương lĩnh dân tộc gồm ba nội dung quan trọng thực bình đẳng dân tộc, dân tộc quyền tự đoàn kết tất dân tộc Cơ sở đoàn kết dân tộc, đoàn kết tơn giáo từ thống lợi ích dân tộc, giai cấp, tầng lớp xã hội Giai cấp công nhân giải phóng khơng giải phóng dân tộc giải phóng xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc nghiệp cách mạng gồm nội dung chủ yếu: vị trí, vai trò, nội dung, hình thức, ngun tắc, phương pháp đồn kết dân tộc Về vị trí, vai trò đại đồn kết dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định, đại đoàn kết dân tộc chiến lược bản, quán, lâu dài, nguồn sức mạnh vô địch, động lực chủ yếu, định thành công cách mạng Việt Nam “Mục đích Đảng Lao động Việt Nam bao gồm tám chữ “đoàn kết toàn dân, phụng Tổ quốc” Đó chiến lược tập hợp lực lượng nhằm hình thành phát triển sức mạnh to lớn toàn dân cách mạng “Đồn kết lực lượng vơ địch để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”, “Đồn kết, đồn kết, đại đồn kết; Thành cơng, thành cơng, đại thành cơng” Theo Người, đại đồn kết dân tộc mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu Đảng, phải quán triệt tất lĩnh vực, từ đường lối, sách đến hoạt động thực tiễn Vệ nội dung đoàn kết dân tộc, theo tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết tồn dân, tập hợp người dân vào khối; phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, tinh thần cộng đồng dân tộc Việt Nam; phải có lòng khoan dung, độ lượng, tin vào nhân dân, tin vào người; thực phương châm “lấy dân làm gốc” Về hình thức, Hồ Chí Minh rõ, đại đồn kết dân tộc không dừng lại quan niệm, tư tưởng mà phải có tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất, lãnh đạo Đảng Mặt trận tổ chức trị-xã hội rộng lớn nhân dân Việt Nam, nơi quy tụ, đoàn kết, tập hợp đông đảo giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, đảng phái, tổ chức, cá nhân yêu nước nước phấn đấu mục tiêu chung hòa bình, độc lập dân tộc, thống Tổ quốc, hạnh phúc nhân dân Về nguyên tắc để đoàn kết phải sở bảo đảm lợi ích tối cao dân tộc quyền lợi tầng lớp nhân dân; phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, bảo đảm đoàn kết ngày rộng rãi, bền vững đoàn kết lâu dài, chặt chẽ, chân thành, thân ái, giúp đỡ tiến Đoàn kết Đảng hạt nhân đoàn kết toàn xã hội “Đoàn kết truyền thống quý báu Đảng ta dân ta Các đồng chí từ Trung ương đến chi cần phải giữ gìn đồn kết trí Đảng giữ gìn mắt mình.” Về phương pháp thực đại đồn kết: Hồ Chí Minh coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng Nội dung tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tâm lý, nguyện vọng chung quyền lợi chủ yếu quần chúng, tầng lớp xã hội Lấy mục tiêu “xây dựng nước Việt Nam hóa bình, thống nhất, độc lập dân chủ giàu mạnh” làm điểm chung để tuyên truyền, giáo dục, vận động người đoàn kết làm cách mạng 2 Cơ sở thực tiễn đường lối, sách đại đồn kết tồn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đoàn kết truyền thống quý báu học lịch sử vô giá dân tộc Việt Nam suốt trình dựng nước giữ nước Từ xa xưa lịch sử, dân tộc Việt Nam sớm có ý thức cộng đồng, ý thức đoàn kết “bầu thương lấy bí cùng…”, “lá lành đùm rách”… Trên thực tế, ơng cha ta từ hàng nghìn năm trước biết phát huy đoàn kết dân tộc Nhà Lý thường gả Cơng chúa cho tù trưởng vùng biên cương Tổ quốc; vua nhà Trần thi hành kế sách “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc thượng sách giữ nước”, “vua tơi đồng lòng, anh em hòa thuận, nước góp sức” Việt Nam quốc gia với 54 thành phần dân tộc, nhiều tơn giáo, tín ngưỡng khác nhau, gần bốn triệu người Việt Nam nước ngồi Các dân tộc nước ta vốn có truyền thống đoàn kết lâu đời nghiệp đấu tranh dựng nước giữ nước, xây dựng cộng đồng Việt Nam thống Các dân tộc thiểu số cư trú địa bàn rộng lớn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng bảo vệ mơi trường sinh thái Nhìn chung, dân tộc nước ta có quy mơ dân số trình độ phát triển kinh tế-xã hội không nhau, song đồng bào dân tộc nước ta có truyền thơng đồn kết lâu đời đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chế ngự thiên nhiên, khắc phục thiên tai xây dựng đất có sắc văn hóa riêng, góp phần làm nên phong phú, đa dạng tính thống văn hóa Việt Nam Trong q trình cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa tuyền thống quý báu dân tộc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam giành thắng lợi vơ to lớn Đồn kết phát huy sức mạnh toàn dân tộc trở thành học lớn Đảng cách mạng Việt Nam Hiện nay, bối cảnh đất nước nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam tiếp tục mở rộng, củng cố tăng cường Quyền bình đẳng dân tộc phát huy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân có đổi nội dung phương thức hoạt động; phát huy ngày tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý xã hội; thường xuyên tổ chức vận động, phong trào thi đua u nước, góp phần tích cực vào thành tựu chung đất nước Đạt kết Đảng Nhà nước chủ trương quán, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Tuy nhiên, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa phát huy đầy đủ, có lúc, có nơi chưa phát huy vai trò, sức mạnh nhân dân Chủ trương, quan điểm Đảng đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền lợi ích hợp pháp giai cấp, tầng lớp nhân dân chưa kịp thời thể chế hóa, thể chế hóa chưa thực nghiêm túc Hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân cấp có lúc, có nơi chưa sâu sát tầng lớp nhân dân sở, có biểu hành hóa, chưa thiết thực, hiệu Những hạn chế, khuyết điểm do: Chậm đổi nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân Một phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thật tôn trọng, lắng nghe ý kiến để giải kịp thời, có hiệu u cầu, nguyện vọng đáng nhân dân Hệ thống pháp luật, chế, sách để thể chế hóa đường lối, chủ trương, quan điểm Đảng Mặt trận Tổ quốc đồn thể nhân dân thiếu chưa đồng Hiện vấn đề dân tộc trở thành vấn đề quốc tế mang tính thời sâu sắc Xung đột dân tộc nguyên nhân chủ yếu gây nên tình hình ổn định an ninh trị số nước và khu vực giới Các lực phản động quốc tế lợi dụng triệt để trỗi dậy chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa tộc người, kích động chia rẽ, ly khai, dẫn đến nhiều xung đột mang màu sắc dân tộc số quốc gia khu vực giới Lợi dụng cách mạng công nghệ thông tin, mạng Internet việc nước ta đẩy mạnh hội nhập quốc tế, lực thù địch tiếp tục dùng “Diễn biến hòa bình”, xun tạc lịch sử, tìm cách chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, với lực lượng vũ trang; kích động ly khai, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, tầng lớp nhân dân; khoét sâu mâu thuẫn, gây xung đột xã hội, kích động nhân dân tụ tập đông người bất hợp pháp, bạo loạn, làm ổn định trị-xã hội Tình hình khu vực nước có diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; đan xen thời thách thức, thuận lợi khó khăn nghiệp đổi nói chung với củng cố đồn kết tồn dân tộc nói riêng Củng cố phát huy đại đoàn kết toàn dân ngày trở thành yêu cầu quan trọng, cấp thiết lâu dài nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, giữ vững độc lập, thống Tổ quốc, thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước lên chủ nghĩa xã hội II QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 1) Quan điểm Đảng đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển 2011) xác định: Thực sách bình đẳng, đồn kết, tơn trọng giúp đỡ dân tộc, tạo điều kiện để dân tộc phát triển, gắn bó mật thiết với phát triển chung cộng đồng dân tộc Việt Nam Giữ gìn phát huy sắc văn hố, ngơn ngữ, truyền thống tốt đẹp dân tộc Chống tư tưởng kỳ thị chia rẽ dân tộc Các sách kinh tế-xã hội phải phù hợp với đặc thù vùng dân tộc, dân tộc thiểu số Tơn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo khơng tín ngưỡng, tơn giáo nhân dân theo quy định pháp luật Đấu tranh xử lý nghiêm hành động vi phạm tự tín ngưỡng, tơn giáo lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo làm tổn hại đến lợi ích Tổ quốc nhân dân Nghị Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khố IX (3-2003) phát huy sức mạnh đại đồn kết tồn dân tộc “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” xác định quan điểm sau: Một là, đại đoàn kết toàn dân tộc tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức lãnh đạo Đảng đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam; nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu nhân tố có ý nghĩa định bảo đảm thắng lợi bền vững nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hai là, đại đoàn kết toàn dân tộc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống Tổ quốc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng, xoá bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử khứ, thành phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hướng tới tương lai Ba là, bảo đảm cơng bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, đáng, hợp pháp giai cấp, tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hồ lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể lợi ích tồn xã hội; thực dân chủ gắn liền với giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; khơng ngừng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, thống Tổ quốc, tinh thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước; xem yếu tố quan trọng để củng cố phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc Bốn là, đại đoàn kết nghiệp toàn dân tộc, hệ thống trị mà hạt nhân lãnh đạo tổ chức đảng, thực nhiều biện pháp, hình thức, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu Phương hướng giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc a) Phương hướng phát huy sức mạnh toàn dân tộc - Văn kiện Đại hội lần thứ XII Đảng (1-2016) phương hướng lớn: Đại đoàn kết toàn dân tộc đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam, động lực nguồn lực to lớn xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức Đảng lãnh đạo Mục đích chung đồn kết tồn dân tộc: Nhằm phát huy mạnh mẽ nguồn lực, tiềm sáng tạo nhân dân để xây dựng bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, tồn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng điểm khác biệt khơng trái với lợi ích chung quốc gia-dân tộc Tiếp tục thể chế hóa cụ thể hóa quan điểm, đường lối, chủ thực có hiệu chế, sách phát huy vai trò nhân dân việc định vấn đề lớn đất nước; bảo đảm tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; khắc phục hạn chế, bảo đảm tác dụng, hiệu thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị-xã hội; tạo đồng thuận xã hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa sở giải hài hòa quan hệ lợi ích thành viên xã hội Đoàn kết Đảng hạt nhân, sở vững để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc b) Giải pháp phát huy sức mạnh tồn dân tộc Một là, giai cấp cơng nhân Đảng, nhà nước tiếp tục quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân số lượng chất lượng; nâng cao lĩnh trị, trình độ học vấn, chun mơn, kỹ nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động công nhân; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, cơng trình phúc lợi phục vụ cho cơng nhân; sửa đổi, bổ sung sách, pháp luật tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần công nhân Hai là, giai cấp nông dân Xây dựng, phát huy vai trò giai cấp nơng dân, chủ thể q trình phát triển nơng nghiệp, xây dựng nơng thơn Hỗ trợ, khuyến khích nơng dân học nghề, chuyển dịch cấu lao động, tiếp nhận ứng dụng tiến khoa học-công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân chuyển sang làm công nghiệp dịch vụ Nâng cao suất lao động nông nghiệp, mở rộng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ điện, nước sạch, y tế, giáo dục, thông tin , cải thiện chất lượng sống dân cư nông thôn; thực có hiệu quả, bền vững cơng giảm nghèo bền vững, khuyến khích người làm giàu hợp pháp Ba là, đội ngũ trí thức Xây dựng đội ngũ trí thức ngày lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước Tôn trọng phát huy tự tư tưởng hoạt động nghiên cứu, sáng tạo Trọng dụng trí thức sở đánh giá phẩm chất, lực kết cống hiến Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đãi ngộ tơn vinh xứng đáng cống hiến trí thức Có chế, sách đặc biệt để thu hút nhân tài đất nước Coi trọng vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội quan nghiên cứu khoa học việc hoạch định đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Bốn là, đội ngũ doanh nhân Xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh số lượng chất lượng, có trình độ quản lý, kinh doanh giỏi, có đạo đức nghề nghiệp trách nhiệm xã hội cao Phát huy tiềm vai trò tích cực, sáng tạo đội ngũ doanh nhân Có chế, sách bảo đảm quyền lợi đội ngũ doanh nhân Tơn vinh doanh nhân có nhiều đóng góp cho nghiệp phát triển đất nước Năm là, hệ trẻ Đổi nội dung, phương thức giáo dục trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp pháp luật cho hệ trẻ Có chế, sách phù hợp tạo mơi trường, điều kiện thuận lợi cho hệ trẻ học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực Khuyến khích, cổ vũ niên ni dưỡng ước mơ, hồi bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, cơng nghệ đại Phát huy vai trò hệ trẻ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Thu hút rộng rãi niên, thiếu niên nhi đồng tham gia tổ chức Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt phụ trách Sáu là, phụ nữ Nâng cao trình độ mặt đời sống vật chất, tinh thần phụ nữ; thực tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài Nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện luật pháp sách lao động nữ, tạo điều kiện hội để phụ nữ thực tốt vai trò trách nhiệm gia đình xã hội Kiên đấu tranh chống tệ nạn xã hội xử lý nghiêm minh theo pháp luật hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại nhân phẩm phụ nữ Bảy là, cựu chiến binh Đảng, Nhà nước có chế, sách tạo điều kiện, đồng thời động viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng u nước, yêu chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng củng cố sở trị, xây dựng Đảng, quyền sạch, vững mạnh Tám là, người cao tuổi Quan tâm chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để người cao tuổi hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thơng tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập người cao tuổi xã hội gia đình Tiếp tục xây dựng gia đình “ông bà, cha mẹ mẫu mực, cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đồn kết, thương yêu nhau”; giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa Chín là, dân tộc Đồn kết dân tộc có vị trí chiến lược nghiệp cách mạng nước ta Tiếp tục hồn thiện chế, sách, bảo đảm dân tộc bình đẳng, tơn trọng, đồn kết, giải hài hòa quan hệ dân tộc, giúp phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đơng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, tây duyên hải miền Trung Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực chăm lo xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số, người tiêu biểu có uy tín cộng đồng dân tộc Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết thực chủ trương, sách dân tộc Đảng Nhà nước cấp Chống kỳ thị dân tộc; nghiêm trị âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Mười là, tín ngưỡng, tơn giáo Với quan niệm tín ngưỡng, tôn giáo nhu cầu tinh thần phận nhân dân, tồn dân tộc trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Đồng bào tôn giáo phận khối đại đoàn kết toàn dân tộc Đảng, Nhà nước chủ trương thực quán sách tơn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng, theo không theo tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tơn giáo bình thường theo pháp luật Các tôn giáo hoạt động khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật Tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật tín ngưỡng, tơn giáo, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp tôn giáo Quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ tổ chức tôn giáo Nhà nước cơng nhận, theo quy định pháp luật, đóng góp tích cực vào nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước Chủ động phòng ngừa, kiên đấu tranh với hành vi dân tộc hoạt động tín ngưỡng, tơn giáo trái quy định pháp luật Mười là, người Việt Nam nước ngồi Nhà nước hồn thiện chế, sách để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào định cư nước ổn định sống, phát triển kinh tế, góp phần tăng cường hợp tác, hữu nghị nhân dân ta với nhân dân nước; bảo hộ tính mạng, tài sản quyền, lợi ích đáng; tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; có chế, sách thu hút đồng bào hướng Tổ quốc, đóng góp xây dựng bảo vệ đất nước Mười hai là, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân Tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc `Thực sách bình đẳng, đồn kết, tôn trọng giúp đỡ dân tộc, tạo điều kiện để dân tộc phát triển, gắn bó mật thiết với phát triển chung cộng đồng dân tộc Việt Nam Giữ gìn phát huy sắc văn hố, ngơn ngữ, truyền thống tốt đẹp dân tộc Chống tư tưởng kỳ thị chia rẽ dân tộc Các sách kinh tế-xã hội phải phù hợp với đặc thù vùng dân tộc, dân tộc thiểu số Tôn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo khơng tín ngưỡng, tơn giáo nhân dân theo quy định pháp luật Đấu tranh xử lý nghiêm hành động vi phạm tự tín ngưỡng, tơn giáo lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo làm tổn hại đến lợi ích Tổ quốc nhân dân ... nhân số lượng chất lượng; nâng cao lĩnh trị, trình độ học vấn, chun mơn, kỹ nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động công nhân; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện... xã hội; góp phần xây dựng củng cố sở trị, xây dựng Đảng, quyền sạch, vững mạnh Tám là, người cao tuổi Quan tâm chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để người cao tuổi hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông... điều kiện thuận lợi để nông dân chuyển sang làm công nghiệp dịch vụ Nâng cao suất lao động nông nghiệp, mở rộng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ điện, nước sạch, y tế, giáo dục, thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 8 , Slide bài giảng chính trị cao đẳng mới nhất 2020 bài 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn