Slide bài giảng môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 9

28 3 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:13

Bài TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT I QUAN NIỆM VỀ NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT Người cơng dân tốt Cơng dân nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt N a m người có quốc tịch Việt Nam Người công dân tốt người thực tốt quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp năm 2013, quy định quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp pháp luật quy định “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân” Bao gồm quyền nghĩa vụ sau: Mọi người có quyền sống, bất khả xâm phạm thân thể, pháp luật bảo hộ sức khoẻ, danh dự nhân phẩm; có quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín mình; bí mật thư tín, điện thoại, điện tín hình thức trao đổi thơng tin riêng tư khác C ô n g dâ n c ó quyề n c ó nơi h ợ p pháp; quyền tự lại cư trú; quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo, theo không theo tôn giáo Cơng dân có quyền tự ngơn luận, tự báo chí; nam, nữ bình đẳng mặt Nam, nữ có quyền kết hơn, ly Hơn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng, vợ chồng bình đẳng, tơn trọng lẫn Lao động quyền nghĩa vụ công dân Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm, nơi làm việc, quyền tự kinh doanh theo quy định pháp luật; quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, thừa kế, cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất; thực nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật Cơng dân có quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội, tham gia thảo luận, kiến nghị với quan nhà nước vấn đề chung sở, địa phương nước; công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử, đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định pháp luật; nghĩa vụ thiêng liêng công dân trung thành bảo vệ Tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực nghĩa vụ quân tham gia xây dựng quốc phòng tồn dân Thanh niên Nhà nước, gia đình xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đầu công lao động sáng tạo bảo vệ Tổ quốc Cơng dân có quyền nghĩa vụ học tập; quyền nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng chế, sáng tạo văn học, nghệ thuật; quyền xác định dân tộc mình, sử dụng ngơn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp; chế độ chăm sóc sức khoẻ y tế thực nghĩa vụ phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh Cơng dân có quyền khiếu nại, tố cáo với quan Nhà nước có thẩm quyền việc làm trái pháp luật quan, tổ chức, cá nhân, góp phần thực tiến công xã hội; Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội chấp hành quy tắc sinh hoạt công cộng Sinh viên đào tạo nghề phải thể người có kiến thức, có kỹ năng, có hành động với quy tắc xử văn minh, để trở thành người công dân tốt Người lao động tốt Lao động hoạt động sản xuất người, tạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội Lao động trí óc chân tay vinh quang Người lao động tốt người cơng dân tốt có khả lao động tốt Tiêu chí chung người lao động tốt thể rèn luyện, phấn đấu: Đối với mình; Đối với người Cụ thể: - Đối với mình: Người lao động tốt có phẩm chất trị vững vàng, trung với nước, hiếu với dân, có tinh thần tự cường dân tộc; có tình thương yêu người, có đạo đức nghề nghiệp sáng, có lối sống lành mạnh: Cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư Người lao động tốt người có tình u u nghề, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, say mê, nhiệt tình nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo, nhiệt tình cống hiến; có tính tự chủ, có trách nhiệm cá nhân với công việc Chấp hành nghiêm quy định thời gian, quy trình cơng nghệ quy định; biết tiết kiệm thời gian, sức lực, tiết kiệm nguyên vật liệu, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tự giác chấp hành kỷ luật lao động, nội quy an toàn lao động Ngoài ra, người lao động cần biết rèn luyện thể lực để có đủ điều kiện sức khỏe làm việc tốt theo ngành nghề - Đối với cơng việc: Người lao động tốt người đào tạo nghề thông qua trường lớp truyền nghề Về mặt quản lý nhà nước, thể qua văn bằng, chứng cấp cho họ theo luật giáo dục nghề nghiệp Đây sở xác định vị trí việc làm, mức lương người lao động Điều thực tế, người lao động tay nghề thục, có trách nhiệm, có sáng tạo, có kỹ thuật, có trình độ tay nghề ngày cao, có khả sử dụng thành thạo công cụ lao động, phương tiện ngày đại, tạo suất lao động ngày cao làm lợi cho doanh nghiệp, cho thân cho xã hội Người lao động tốt đào tạo sử dụng ngoại ngữ mức độ định để phục vụ tốt ngành nghề đào tạo, có khả ứng dụng phát triển cách mạng khoa học công nghệ, cơng nghệ thơng tin để thích ứng với tiêu chuẩn vị trí việc làm nước khu vực giới - Đối với người, người lao động tốt người sống có tinh thần tập thể; có khả làm việc theo nhóm độc lập biết quan tâm lợi ích chung “mình người” Đó người biết tơn trọng hợp tác với người người lao động, tự chủ cơng việc, đồn kết với tập thể, có ứng xử mực, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp lao động; có tinh thần hợp tác với bạn bè, người lao động nước giới Các tiêu chí thể yêu cầu hai mặt “Đức Tài”, “Hồng Chuyên” người lao động tốt II NỘI DUNG TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT Thời gian học tập nhà trường có vai trò quan trọng học sinh, sinh viên để trang bị kiến thức, kỹ hình thành thái độ nghề nghiệp, lối sống đạo đức cần thiết trở thành người công dân tốt người lao động tốt 10 mà trình tu dưỡng, rèn luyện mà hình thành Các tiêu chí tập trung vào nội dung chủ yếu sau: a) Tu dưỡng rèn luyện phẩm chất trị Trước hết tu dưỡng rèn luyện để bồi đắp tinh thần yêu nước, trung với nước, hiếu với dân; tin tưởng theo đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng nhân dân ta ta chọn Đó kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi Đảng Tu dưỡng lĩnh trị với sinh viên vững vàng, khơng dao động trước khó khăn, gian khổ; kiên đấu 14 tranh chống lại âm mưu hoạt động sai trái “diễn biến hòa bình” lực thù địch Bản lĩnh trị người học có thơng qua hoạt động thực chủ trương, đường lối Đảng; sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế nhà trường; thơng qua q trình học tập, hoạt động trị-xã hội nhà trường, có quan điểm, thái độ, kiến rõ ràng, mực trước tình hình đất nước Qua trải nghiệm thực tiễn học nghề, thực tế sản xuất, tiếp xúc với môi trường xã hội, người học tích lũy hiểu biết mặt, trở nên vững vàng, kiên định Bởi cần tích 15 cực học tập, nâng cao trình độ mặt, tích lũy kiến thức kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết Cùng với rèn luyện lĩnh trị, cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ Mỗi người học cần xác định động học tập, rèn luyện đắn Học để có phẩm chất trị, đạo đức lối sống, có kiến thức chun mơn, kỹ nghề nghiệp để thành người công dân tốt, người lao động tốt Khi có động học tập đúng, chọn ngành nghề phù hợp với lực lòng đam mê để làm việc tốt nhất, rèn luyện kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế tổ chức, hình thành tác phong cơng nghiệp 16 thích ứng với phát triển cách mạng khoa học công nghệ đại Cần thực đầy đủ quyền, nghĩa vụ người công dân; thấy quan tâm Nhà nước, xã hội nhà trường đào tạo nghề, gia đình việc học tập T có ý thức nâng cao trách nhiệm thân, tích cực cần cù, chăm chỉ, kiên trì, sáng tạo, tự giác giữ kỷ luật học tập rèn luyện Hiện việc học tập rèn luyện, người học cần nhận thức rõ quyền nghĩa vụ cụ thể đến lớp, tự nghiên cứu, ở trường, thực tế xã hội 17 b) Tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, sức khỏe Theo tư tưởng Hồ Chí Minh “Có đạo đức cách mạng gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, khơng sợ sệt, rụt rè, lùi bước gặp thuận lợi thành công giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt không kèn cựa mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo” Mỗi người học cần góp phần thực tốt vận động “Tiếp tục đẩ y mạnh học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức phong cách H Chí Minh: Rè n luyện lĩnh trị, trung với nước, hiếu 18 với dân, có tinh thần tự cường dân tộc, có tinh thần nhân ái, đồn kết, có thương yêu quý trọng người, người lao động nghèo khổ Yêu thương người phải Cần có tinh thần phê bình tự phê; phân biệt sai, tôn trọng lẽ phải; thực tự phê bình, phê bình chân thành, giúp sửa chửa khuyết điểm Mỗi người học cần biết điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức công dân; rèn luyện lối sống lành mạnh “Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư” theo H Chí Minh: “Cần lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm Phải thấy 19 rõ lao động nghĩa vụ thiêng liêng, nguồn sống, nguồn hạnh phúc người Kiệm tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm giờ, tiết kiệm tiền dân, nước, thân mình, tiết kiệm từ to đến nhỏ Liêm tôn trọng, giữ gìn cơng sống “Khơng tham tiền tài Không tham sung sướng Không ham người tâng bốc ” Chính khơng tà, thẳng thắn, đắn; không tự cao, tự đại; người không nịnh trên, khinh dưới, không đối trá, lừa lọc, ln giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đồn kết Đối với việc để việc cơng lên trên, tên trước việc tư, việc nhà Chí cơng vơ tư đem lòng chí cơng vơ tư người, với việc, 20 “khi làm việc đừng nghĩ đến trước, mà phải nghĩ đến đồng bào, đến tồn dân Cần, kiệm, liêm, có quan hệ chặt chẽ với với chí cơng vơ tư Cần, kiệm, liêm, dẫn đến chí cơng vơ tư Ngược lại, chí cơng vơ tư, lòng nước, dân, đất nước thực cần, kiệm, liêm, Mỗi người học cần rèn luyện đức tính cần cù, chăm chỉ, kiên trì, sáng tạo, tự giác giữ kỷ luật học tập rèn luyện Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, yêu lao động tôn trọng lao động người khác Tham gia tích cực hoạt động đồn thể; hoạt động xã hội; bảo 21 vệ sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản cá nhân, tập thể, Nhà nước xã hội Mỗi người học xác định quyền hạn, trách nhiệm thực nghĩa vụ trách nhiệm thân, xây dựng lối sống lành mạnh nhà trường xã hội X ây dựng lối sống trung thực, tự tin vào bả n thân, kiên chống chủ nghĩa cá nhân, phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, chống chạy theo chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi; không gian lận học tập tiêu cực sống, tránh xa thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội cám dỗ thấp hèn để đạt kết cao học tập, rèn luyện 22 c) Tu dưỡng, rèn luyện văn hóa, nâng cao trình độ chun mơn nghề nghiệp Xã hội phát triển, có nhiều ngành nghề đào tạo, nghề quý, nghề ngày đổi phát triển Mỗi học sinh chọn nghề, cần rèn tình yêu nghề, say mê với nghề mà tích cực học tập tồn diện Các sở đào tạo bám sát sống, phối hợp với doanh nghiệp để đưa chương trình đào tạo sát với thực tế nhu cầu xã hội, sát với trình độ tiên tiến giới Sự chủ động nhà trường công tác kết nối với doanh nghiệp, để giúp sinh viên có nơi thực tập, rèn luyện kỹ nghề nghiệp, tìm việc làm với chuẩn đầu Bởi sinh viên phải 23 không ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghề nghiệp Học nghề phải phấn đấu để giỏi nghề Tuy nhiên, học tập cấp nghề điều kiện cần chưa đủ Cuộc sống vốn phong phú nên sinh viên phải không ngừng nâng cao trình độ mặt, hiểu biết, tích lũy thêm lý luận trị, mơn khoa học bản, khoa học xã hội nhân văn, khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tin học Trừ số bẩm sinh, đại đa số thiên tài cần cù, thơng minh tích lũy m nên N g i h ọ c sinh h ọ c trường, lớp, học thầy chưa đủ, cần học 24 qua sách tham khảo, học thực tiễn, học lẫn nhau, học nhân dân biết cách tự học Tích cực chủ động tìm hiểu khoa học kỹ thuật công nghệ mới, rèn luyện sức khỏe đảm bảo để trở thành lực lượng lao động tiến bộ, rèn luyện tác phong cơng nghiệp, thích ứng với yêu cầu phát triển cách mạng khoa học cơng nghệ, cầu phát triển thân, hạnh phúc gia đình phồn vinh đất nước Tựu trung lại, sinh viên đào tạo nghề phải thạo nghề, tư sáng tạo, áp dụng kỹ thuật, cơng nghệ đại vào cơng việc, có kỹ giải đắn mối quan hệ cá nhân, tập thể xã hội Thực tốt chuẩn mực đạo đức như: Hiếu kính ông 25 bà, cha mẹ; yêu thương, nhường nhịn anh em; nghiêm khắc với thân, hòa đồng với bạn bè; kiên trì học tập, say mê nghiên cứu; bảo vệ môi trường; chấp hành luật pháp d) Tu dưỡng, rèn luyện tinh thần trách nhiệm: với công việc, với gia đình, với quan, đơn vị, cộng đồng toàn xã hội Đây nội dung tu dưỡng, rèn luyện trách nhiệm nhân mối quan hệ xã hội; yêu cầu người xã hội vừa có trách nhiệm với thân có trách nhiệm với xã hội Nội dung tu dưỡng rèn luyện mối quan hệ xã hội làm tốt vị trí, vai trò, trách nhiệm cá nhân quan hệ xã hội 26 Với cơng việc, cần xác định mắt khâu dây chuyền hoạt động làm sản phẩm cho xã hội để hồn thành cơng việc giao, u cầu chất lượng, thời gian, hiệu tiết kiệm Với gia đình cần xác định trách nhiệm cá nhân xây dựng gia đình hạnh phúc, trách nhiệm với vợ (chồng), cái, cha mẹ, họ hàng nội ngoại… để phấn đấu rèn luyện, giữ gìn Với quan đơn vị, xác định rõ thành viên, có lợi ích chung hoạt động quan đơn vị để tham gia xây dựng quan đơn vị vững mạnh, có văn hóa, thu nhập cao Với cộng đồng, cần xác định rõ trách nhiệm tham gia sinh hoạt chung, góp phần vào xây dựng q hương, nơi 27 cư trú có mơi trường tự nhiên xã hội xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, đoàn kết Với toàn xã hội, rèn luyện trở thành người cơng dân tốt, có trách nhiệm, tuân thủ tự giác quy định pháp luật, thực quyền trách nhiệm làm chủ công dân… ... quyền tự ngơn luận, tự báo chí; nam, nữ bình đẳng mặt Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn Lao động quyền nghĩa... có phẩm chất trị vững vàng, trung với nước, hiếu với dân, có tinh thần tự cường dân tộc; có tình thương u người, có đạo đức nghề nghiệp sáng, có lối sống lành mạnh: Cần, kiệm, liêm chính, chí cơng... sáng tạo, có kỹ thuật, có trình độ tay nghề ngày cao, có khả sử dụng thành thạo công cụ lao động, phương tiện ngày đại, tạo suất lao động ngày cao làm lợi cho doanh nghiệp, cho thân cho xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 9 , Slide bài giảng môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn