Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 8

37 2 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:03

Bài PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC I TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC Cơ sở lý luận đường lối, sách đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định “quần chúng nhân dân người sáng tạo lịch sử”, mạnh nhân dân sức mạnh vô địch, Bởi vậy; đại đoàn kết dân tộc nội dung, nhiệm vụ chiến lược cách mạng V.I.Lênin nêu Cương lĩnh dân tộc gồm ba nội dung quan trọng thực bình đẳng dân tộc, dân tộc quyền tự đoàn kết tất dân tộc Cơ sở đoàn kết dân tộc, đoàn kết tơn giáo từ thống lợi ích dân tộc, giai cấp, tầng lớp xã hội Giai cấp công nhân giải phóng khơng giải phóng dân tộc giải phóng xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc nghiệp cách mạng gồm nội dung chủ yếu: vị trí, vai trò, nội dung, hình thức, ngun tắc, phương pháp đồn kết dân tộc Về vị trí, vai trò đại đồn kết dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định, đại đoàn kết dân tộc chiến lược bản, quán, lâu dài, nguồn sức mạnh vô địch, động lực chủ yếu, định thành cơng cách mạng Việt Nam “Mục đích Đảng Lao động Việt Nam bao gồm tám chữ “đoàn kết tồn dân, phụng Tổ quốc” Đó chiến lược tập hợp lực lượng nhằm hình thành phát triển sức mạnh to lớn toàn dân cách mạng “Đồn kết lực lượng vơ địch để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công” Theo Người, đại đoàn kết dân tộc mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu Đảng, phải quán triệt tất lĩnh vực, từ đường lối, sách đến hoạt động thực tiễn Vệ nội dung đoàn kết dân tộc, theo tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết toàn dân, tập hợp người dân vào khối; phải kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, tinh thần cộng đồng dân tộc Việt Nam; phải có lòng khoan dung, độ lượng, tin vào nhân dân, tin vào người; thực phương châm “lấy dân làm gốc” Về hình thức, Hồ Chí Minh rõ, đại đồn kết dân tộc khơng dừng lại quan niệm, tư tưởng mà phải có tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất, lãnh đạo Đảng Mặt trận tổ chức trị-xã hội rộng lớn nhân dân Việt Nam, nơi quy tụ, đồn kết, tập hợp đơng đảo giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, đảng phái, tổ chức, cá nhân yêu nước ngồi nước phấn đấu mục tiêu chung hòa bình, độc lập dân tộc, thống Tổ quốc, hạnh phúc nhân dân Về nguyên tắc để đoàn kết phải sở bảo đảm lợi ích tối cao dân tộc quyền lợi tầng lớp nhân dân; phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, bảo đảm đoàn kết ngày rộng rãi, bền vững đoàn kết lâu dài, chặt chẽ, chân thành, thân ái, giúp đỡ tiến Đoàn kết Đảng hạt nhân đoàn kết toàn xã hội “Đoàn kết truyền thống quý báu Đảng ta dân ta Các đồng chí từ Trung ương đến chi cần phải giữ gìn đồn kết trí Đảng giữ gìn mắt mình.” Về phương pháp thực đại đồn kết: Hồ Chí Minh coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng Nội dung tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tâm lý, nguyện vọng chung quyền lợi chủ yếu quần chúng, tầng lớp xã hội Lấy mục tiêu “xây dựng nước Việt Nam hóa bình, thống nhất, độc lập dân chủ giàu mạnh” làm điểm chung để tuyên truyền, giáo dục, vận động người đoàn kết làm cách mạng Cơ sở thực tiễn đường lối, sách đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đoàn kết truyền thống quý báu học lịch sử vô giá dân tộc Việt Nam suốt trình dựng nước giữ nước Từ xa xưa lịch sử, dân tộc Việt Nam sớm có ý thức cộng đồng, ý thức đồn kết “bầu thương lấy bí cùng…”, “lá lành đùm rách”… Trên thực tế, ông cha ta từ hàng nghìn năm trước biết phát huy đồn kết dân tộc Nhà Lý thường gả Công chúa cho tù trưởng vùng biên cương Tổ quốc; vua nhà Trần thi hành kế sách “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc thượng sách giữ nước”, “vua tơi đồng lòng, anh em hòa thuận, nước góp sức” Việt Nam quốc gia với 54 thành phần dân tộc, nhiều tơn giáo, tín ngưỡng khác nhau, gần bốn triệu người Việt Nam nước Các dân tộc nước ta vốn có truyền thống đồn kết lâu đời nghiệp đấu tranh dựng nước giữ nước, xây dựng cộng đồng Việt Nam thống Các dân tộc thiểu số cư trú địa bàn rộng lớn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng bảo vệ mơi trường sinh thái Nhìn chung, dân tộc nước ta có quy mơ dân số trình độ phát triển kinh tế-xã hội khơng nhau, song đồng bào dân tộc nước ta có truyền thơng đồn kết lâu đời đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chế ngự thiên nhiên, khắc phục thiên tai xây dựng đất nước Mỗi dân tộc có sắc văn hóa riêng, góp phần làm nên phong phú, đa dạng tính thống văn hóa Việt Nam Trong q trình cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa tuyền thống quý báu dân tộc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa MácLênin phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam giành thắng lợi vơ to lớn Đồn kết phát huy sức mạnh toàn dân tộc trở thành học lớn Đảng cách mạng Việt Nam Hiện nay, bối cảnh đất nước nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam tiếp tục mở rộng, củng cố tăng cường Quyền bình đẳng dân tộc phát huy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân có đổi nội dung phương thức hoạt động; phát huy ngày tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đồn kết tồn dân tộc; Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng nhân dân; tham gia xây dựng 10 Đảng, nhà nước tiếp tục quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân số lượng chất lượng; nâng cao lĩnh trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động công nhân; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, cơng trình phúc lợi phục vụ cho công nhân; sửa đổi, bổ sung sách, pháp luật tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần công nhân Hai là, giai cấp nông dân 23 Xây dựng, phát huy vai trò giai cấp nơng dân, chủ thể q trình phát triển nơng nghiệp, xây dựng nơng thơn Hỗ trợ, khuyến khích nơng dân học nghề, chuyển dịch cấu lao động, tiếp nhận ứng dụng tiến khoa học-công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân chuyển sang làm công nghiệp dịch vụ Nâng cao suất lao động nông nghiệp, mở rộng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ điện, nước sạch, y tế, giáo dục, thông tin , cải thiện chất lượng sống dân cư nơng thơn; thực có hiệu quả, bền vững công giảm nghèo bền vững, khuyến khích người làm giàu hợp pháp Ba là, đội ngũ trí thức Xây dựng đội ngũ trí thức ngày lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước Tôn trọng phát huy tự tư tưởng hoạt động nghiên cứu, sáng tạo Trọng dụng trí thức sở đánh giá phẩm chất, lực kết cống hiến Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đãi ngộ tôn vinh xứng đáng cống hiến trí thức Có chế, sách đặc biệt để thu hút nhân tài đất nước Coi trọng vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội quan nghiên cứu khoa học việc hoạch định đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Bốn là, đội ngũ doanh nhân Xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh số lượng chất lượng, có trình độ quản lý, kinh doanh giỏi, có đạo đức nghề nghiệp trách nhiệm xã hội cao Phát huy tiềm vai trò tích cực, sáng tạo đội ngũ doanh nhân Có chế, sách bảo đảm quyền lợi đội ngũ doanh nhân Tơn vinh doanh nhân có nhiều đóng góp cho nghiệp phát triển đất nước 26 Năm là, hệ trẻ Đổi nội dung, phương thức giáo dục trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp pháp luật cho hệ trẻ Có chế, sách phù hợp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hệ trẻ học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực Khuyến khích, cổ vũ niên ni dưỡng ước mơ, hồi bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, cơng nghệ đại 27 Phát huy vai trò hệ trẻ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Thu hút rộng rãi niên, thiếu niên nhi đồng tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt phụ trách Sáu là, phụ nữ Nâng cao trình độ mặt đời sống vật chất, tinh thần phụ nữ; thực tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài Nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện luật pháp sách lao động nữ, tạo điều kiện hội để phụ nữ thực tốt vai trò trách nhiệm gia đình xã hội Kiên đấu tranh chống tệ nạn xã hội xử lý nghiêm minh theo pháp luật hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại nhân phẩm phụ nữ Bảy là, cựu chiến binh Đảng, Nhà nước có chế, sách tạo điều kiện, đồng thời động viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng u nước, u chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng củng cố sở trị, xây dựng Đảng, quyền sạch, vững mạnh Tám là, người cao tuổi Quan tâm chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để người cao tuổi hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thơng tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập người cao tuổi xã hội gia đình Tiếp tục xây dựng gia đình “ơng bà, cha mẹ mẫu mực, cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đồn kết, thương u nhau”; giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa Chín là, dân tộc 30 Đồn kết dân tộc có vị trí chiến lược nghiệp cách mạng nước ta Tiếp tục hồn thiện chế, sách, bảo đảm dân tộc bình đẳng, tơn trọng, đồn kết, giải hài hòa quan hệ dân tộc, giúp phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đơng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, tây duyên hải miền Trung Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực chăm lo xây dựng đội ngũ cán người dân tộc thiểu số, người tiêu biểu có uy tín cộng đồng dân tộc 31 Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết thực chủ trương, sách dân tộc Đảng Nhà nước cấp Chống kỳ thị dân tộc; nghiêm trị âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Mười là, tín ngưỡng, tơn giáo Với quan niệm tín ngưỡng, tơn giáo nhu cầu tinh thần phận nhân dân, tồn dân tộc trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Đồng bào tôn giáo phận khối đại đoàn kết toàn dân tộc Đảng, Nhà nước chủ trương thực quán sách tơn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng, theo khơng theo 32 tơn giáo nào, quyền sinh hoạt tơn giáo bình thường theo pháp luật Các tôn giáo hoạt động khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật Tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật tín ngưỡng, tơn giáo, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp tôn giáo Quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ tổ chức tôn giáo Nhà nước công nhận, theo quy định pháp luật, đóng góp tích cực vào nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước Chủ động phòng ngừa, kiên đấu tranh với hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đồn kết dân tộc hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định pháp luật Mười là, người Việt Nam nước Nhà nước hồn thiện chế, sách để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào định cư nước ổn định sống, phát triển kinh tế, góp phần tăng cường hợp tác, hữu nghị nhân dân ta với nhân dân nước; bảo hộ tính mạng, tài sản quyền, lợi ích đáng; tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; có chế, sách thu hút đồng bào hướng Tổ quốc, đóng góp xây dựng bảo vệ đất nước 34 Mười hai là, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân Tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc `Thực sách bình đẳng, đồn kết, tôn trọng giúp đỡ dân tộc, tạo điều kiện để dân tộc phát triển, gắn bó mật thiết với phát triển chung cộng đồng dân tộc Việt Nam Giữ gìn phát huy sắc văn hố, ngơn ngữ, truyền thống tốt đẹp dân tộc Chống tư tưởng kỳ thị chia rẽ dân tộc Các sách kinh tế-xã hội phải phù hợp với đặc thù vùng dân tộc, dân tộc thiểu số Tôn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo khơng tín ngưỡng, tơn giáo nhân dân theo quy định pháp luật Đấu tranh xử lý nghiêm hành động vi phạm tự tín ngưỡng, tơn giáo lợi dụng tín 36 ngưỡng, tơn giáo làm tổn hại đến lợi ích Tổ quốc nhân dân ... nâng cao lĩnh trị, trình độ học vấn, chun môn, kỹ nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động công nhân; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, cơng trình. .. Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt phụ trách Sáu là, phụ nữ Nâng cao trình độ mặt đời sống vật chất, tinh thần phụ nữ; thực tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài Nghiên cứu,... xã hội; góp phần xây dựng củng cố sở trị, xây dựng Đảng, quyền sạch, vững mạnh Tám là, người cao tuổi Quan tâm chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để người cao tuổi hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 8 , Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn