Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 6

47 1 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:03

Bài TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM I BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM Tình hình quốc tế Tình hình trị, kinh tế, an ninh giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển xu lớn Quá trình tồn cầu hóa hội tranh nước, nước lớn ngày tăng Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đại (cách mạng 4.0), phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển nhảy vọt nhiều lĩnh vực, tạo thời thách thức quốc gia Tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng, tiếp tục diễn gay gắt nhiều khu vực Cục diện giới theo xu hướng đa cực, đa trung tâm diễn nhanh Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh từ thương mại, quân dẫn đến đấu tranh, kiềm chế lẫn Những biểu chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền áp đặt, chủ nghĩa “dân túy” ngày lên quan hệ quốc tế Các nước phát triển, nước vừa nhỏ đứng trước hội khó khăn, thách thức lớn đường phát triển Đấu tranh nước giới khu vực lợi ích quốc gia tiếp tục diễn phức tạp Những vấn đề toàn cầu an ninh tài chính, an ninh lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày liệt với thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt an ninh mạng hình thái chiến tranh kiểu Tương quan sức mạnh kinh tế quốc gia, khu vực có nhiều thay đổi Hầu giới điều chỉnh chiến lược, cấu lại kinh tế, đổi thể chế kinh tế, ứng dụng tiến khoa học- công nghệ để phát triển Cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại, tranh giành nguồn tài nguyên, thị trường, công nghệ, nhân lực chất lượng cao nước ngày gay gắt Xuất nhiều hình thức liên kết kinh tế mới, định chế tài quốc tế, khu vực, hiệp định kinh tế song phương, đa phương hệ Châu Á- Thái Bình Dương, có khu vực Đơng Nam Á, tiếp tục trung tâm phát triển động, có vị trí địa kinh tế- trị chiến lược ngày quan trọng giới Đồng thời, khu vực cạnh tranh chiến lược số nước lớn, có nhiều nhân tố bất ổn Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo khu vực Biển Đông tiếp tục diễn gay gắt, phức tạp ASEAN trở thành Cộng đồng, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế khu vực, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức bên bên Tình hình Việt Nam Những thành tựu, kinh nghiệm 30 năm đổi (1986-2019) tạo cho đất nước lực, sức mạnh tổng hợp lớn nhiều so với trước, uy tín quốc tế đất nước ngày nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để thực nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tình hình trị- xã hội ổn định; dân chủ nhân dân phát huy, tạo nên động, sáng tạo đời sống kinh tế, xã hội Kinh tế tăng trưởng cao, GDP nước năm 2018 tăng 7,08%, vượt xa tiêu Quốc hội giao 6,7% Nước ta vượt qua tình trạng nước nghèo, phát triển, trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình Quan hệ đối ngoại mở rộng Tính tới tháng 3/2019, Việt Nam có: Đối tác Chiến lược Toàn diện; 16 Đối tác Chiến lược (bao gồm ba Đối tác Chiến lược Toàn diện) 14 Đối tác Tồn diện Trong 8/10 nước thành viên CPTPP (khơng tính Việt Nam) với nước Đối tác chiến lược nước Đối tác toàn diện Với nước khối ASEAN, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao cao cấp với đầy đủ tồn 9/9 nước thành viên (khơng tính Việt Nam) với nước Đối tác chiến lược nước Đối tác toàn diện; nước lại Campuchia Lào Quan hệ đặc biệt Việt Nam có quan hệ tốt với tất nước thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc, nước G.7, G.20 giới Về kinh tế, nước ta ký kết nhiều hiệp định thương mại tự song phương đa phương, có hiệp định thương mại tự hệ (Hiệp định Đối tác Toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EVFTA) Quy mô mức độ “mở” kinh tế ngày lớn, với kim ngạch xuất nhập năm gấp gần lần tổng thu nhập quốc dân Tuy nhiên, nước, hạn chế, khó khăn, nguy tiềm ẩn Kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc; nợ công tăng nhanh, nợ xấu giảm dần mức cao, suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế thấp , nguy dẫn đến nước ta sa vào “bẫy thu nhập trung bình” nhiều nước giới Nguy “diễn biến hòa bình” lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phận cán bộ, đảng viên, cơng chức, viên chức tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; khoảng cách giàu-nghèo, phân hóa xã hội ngày tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, làm giảm lòng tin cán bộ, đảng viên nhân dân vào Đảng Nhà nước Bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn Tình hình trịxã hội số địa bàn tiềm ẩn nguy ổn định II QUAN ĐIỂM VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG, AN NINH Quan điểm Đảng quốc phòng, an ninh a) Định hướng lớn quốc phòng an ninh Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu định hướng lớn quốc phòng, an ninh: 10 Hợp tác bình đẳng, có lợi với tất nước sở nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc luật pháp quốc tế Trước sau ủng hộ đảng cộng sản công nhân, phong trào tiến xã hội đấu tranh mục tiêu chung thời đại; mở rộng quan hệ với đảng cánh tả, đảng cầm quyền đảng khác sở bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, hồ bình, hữu nghị, hợp tác phát triển Tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị hợp tác nhân dân Việt Nam với nhân dân nước giới 33 Phấn đấu nước Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hồ bình, ổn định, hợp tác phát triển phồn vinh b) Quan điểm đạo hội nhập quốc tế Nghị số 22-NQ/TW Bộ Chính trị khóa XI “Về hội nhập quốc tế” (4-2013) xác định quan điểm đạo hội nhập quốc tế: Hội nhập quốc tế phải nhằm củng cố mơi trường hòa bình, tranh thủ tối đa điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước nhanh bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá hình ảnh Việt 34 Nam, bảo tồn phát huy sắc dân tộc; tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế đất nước; góp phần tích cực vào nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới Chủ động tích cực hội nhập quốc tế sở giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, lợi ích quốc gia, dân tộc, hòa bình, hợp tác phát triển, sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; quán triệt vận dụng sáng tạo học kinh nghiệm giải tốt mối quan hệ lớn tổng kết Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) 35 Chủ động tích cực hội nhập quốc tế định hướng chiến lược lớn Đảng nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Hội nhập quốc tế nghiệp toàn dân hệ thống trị lãnh đạo Đảng quản lý Nhà nước Mọi chế, sách phải phát huy tính chủ động, tích cực khả sáng tạo tất tổ chức, cá nhân, khai thác hiệu tiềm toàn xã hội, tầng lớp nhân dân, bao gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống làm việc nước ngồi vào cơng xây dựng bảo vệ Tổ quốc 36 Hội nhập quốc tế sở phát huy tối đa nội lực; gắn kết chặt chẽ thúc đẩy trình hồn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đại hóa kết cấu hạ tầng, nâng cao sức mạng tổng hợp lực cạnh tranh quốc gia; gắn kết chặt chẽ với việc tăng cường mức độ liên kết vùng, miền, khu vực nước Hội nhập kinh tế trọng tâm, hội nhập lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội; hội nhập lĩnh vực phải thực đồng chiến lược hội nhập quốc tế tổng thể với lộ trình, bước phù hợp với điều kiện thực tế lực đất nước Hội nhập quốc tế trình vừa hợp tác vừa đấu tranh; kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc; chủ động dự báo, xử lý linh hoạt tình huống, khơng để rơi vào bị động, đối đầu; không tham gia vào tập hợp lực lượng, liên minh bên chống bên Nghiêm chỉnh tuân thủ cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia đôi với chủ động, tích cực tham gia xây dựng tận dụng hiệu quy tắc, luật lệ quốc tế tham gia hoạt động cộng đồng khu vực quốc tế; chủ động đề xuất sáng kiến, chế hợp tác 38 nguyên tắc có lợi; củng cố nâng cao vai trò cộng đồng khu vực quốc tế, góp phần tích cực vào đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới Những nhiệm vụ chủ yếu thực đường lối đối ngoại Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII Đảng xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu đường lối đối ngoại: Một là, bảo đảm lợi ích tối cao quốc gia- dân tộc, sở nguyên tắc luật pháp quốc tế, bình đẳng có lợi, thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển; đa 39 dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế Nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa mối quan hệ hợp tác vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu công tác đối ngoại đa phương, chủ động tích cực đóng góp xây dựng, định hình thể chế đa phương Kiên đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia ổn định trị đất nước 40 Hai là, Chú trọng phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị, truyền thống với nước láng giềng, thúc đẩy quan hệ với đối tác lớn, đối tác quan trọng Chủ động, tích cực có trách nhiệm nước ASEAN xây dựng Cộng đồng vững mạnh Mở rộng, làm sâu sắc nâng cao hiệu quan hệ đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân Định hướng nhấn mạnh yêu cầu phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với Lào, Campuchia Trung Quốc Các đối tác lớn, đối tác quan trọng đối tác có tiềm lực lớn, quan hệ nước ta với họ có ý nghĩa quan trọng việc thực mục tiêu phát triển bảo vệ an ninh đất nước Hoạt động ASEAN “Chủ động, tích cực có trách nhiệm nước ASEAN xây dựng Cộng đồng vững mạnh” Theo đó, phải nhận thức rõ tầm quan trọng ASEAN tổng thể hoạt động đối ngoại, coi ASEAN vành đai an ninh trực tiếp đất nước, ngơi nhà chung Nhiệm vụ tiếp tục hoàn thành việc phân định biên giới bộ, thúc đẩy giải vấn đề biển sở nguyên tắc luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc Luật Biển 1982 quy tắc ứng xử khu vực Trong quy tắc ứng xử khu vực nêu định hướng này, quan trọng Hiệp định Thân thiện Hợp tác 42 Đông-Nam Á (TAC) Quy tắc Cách ứng xử Các bên liên quan Biển Đông (DOC) Ba là, triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động tích cực hội nhập quốc tế Bảo đảm hội nhập quốc tế nghiệp toàn dân hệ thống trị, đẩy mạnh hội nhập sở phát huy tối đa nội lực, gắn kết chặt chẽ thúc đẩy trình nâng cao sức mạnh tổng hợp, lực cạnh tranh đất nước; hội nhập kinh tế trọng tâm, hội nhập lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế; hội nhập trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, chủ động dự báo, xử lý linh hoạt tình huống, khơng để rơi vào bị động, đối đầu, bất lợi 43 Bốn là, nâng cao hiệu hội nhập kinh tế quốc tế, thực đầy đủ cam kết quốc tế, xây dựng triển khai chiến lược tham gia khu vực mậu dịch tự với đối tác kinh tế, thương mại quan trọng, ký kết thực hiệu hiệp định thương mại tự hệ kế hoạch tổng thể với lộ trình hợp lý, phù hợp với lợi ích đất nước Đẩy mạnh làm sâu sắc quan hệ với đối tác, đối tác chiến lược nước lớn có vai trò quan trọng phát triển an ninh đất nước, đưa khuôn khổ quan hệ xác lập vào thực chất Chủ động tham gia phát huy vai trò chế đa phương, đặc biệt ASEAN Liên hợp quốc 44 Năm là, chủ động, tích cực tham gia chế đa phương quốc phòng, an ninh, có việc tham gia hoạt động hợp tác mức cao hoạt động gìn giữ hồ bình Liên hợp quốc, diễn tập an ninh phi truyền thống hoạt động khác Đẩy mạnh hội nhập quốc tế lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo lĩnh vực khác Sáu là, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu đối ngoại; đổi nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu công tác tuyên truyền đối ngoại; chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán làm công tác đối 45 ngoại; bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán chủ chốt cấp Bảy là, bảo đảm lãnh đạo thống Đảng, quản lý tập trung Nhà nước hoạt động đối ngoại Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân; ngoại giao trị với ngoại giao kinh tế ngoại giao văn hóa; đối ngoại với quốc phòng, an ninh Để thực thắng lợi đường lối đối ngoại Đảng, bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cần phải khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa đường lối thành sách, xây dựng triển khai kế 46 hoạch hành động cụ thể để thúc đẩy quan hệ với đối tác, lĩnh vực; đồng thời, sẵn sàng phương án đối phó với diễn biến bất lợi tình hình Dưới lãnh đạo sáng suốt Đảng, với đường lối đối ngoại thời kỳ đổi thực tế kiểm nghiệm 30 năm qua với nỗ lực toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tin tưởng vững đối ngoại tiếp tục đạt thành tựu mới, phục vụ đắc lực nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ... Tình hình trị- xã hội ổn định; dân chủ nhân dân phát huy, tạo nên động, sáng tạo đời sống kinh tế, xã hội Kinh tế tăng trưởng cao, GDP nước năm 2018 tăng 7,08%, vượt xa tiêu Quốc hội giao 6, 7% Nước... dân vững mạnh Việc xây dựng, 21 nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang, trước hết nâng cao chất lượng trị, bảo đảm cho lực lượng thực lực lượng trị, lực lượng chiến đấu trung thành,... quan bảo vệ pháp luật với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Chăm lo nâng cao phẩm chất cách mạng, trình độ trị, chun mơn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; bảo 13 đảm đời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 6 , Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn