Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 5

78 1 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 20:03

Bài PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM I NỘI DUNG CỦA CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chủ trương phát triển kinh tế, xã hội a) Quan điểm phát triển kinh tế-xã hội Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2011- 2020), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua xác định quan điểm phát triển kinh tế-xã hội: Một là, phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững Phải phát triển bền vững kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh kinh tế Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng, coi chất lượng, suất, hiệu quả, sức cạnh tranh ưu tiên hàng đầu, trọng phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức Tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hoà với phát triển văn hố, thực tiến cơng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng sống nhân dân Phát triển kinh tế-xã hội phải coi trọng bảo vệ cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu Nước ta có điều kiện phát triển nhanh yêu cầu phát triển nhanh đặt cấp thiết Phát triển bền vững sở để phát triển nhanh, phát triển nhanh để tạo nguồn lực cho phát triển bền vững Phát triển nhanh bền vững phải gắn chặt với quy hoạch, kế hoạch sách phát triển kinh tế-xã hội Phải đặc biệt coi trọng giữ vững ổn định trị-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ để bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh bền vững Hai là, đổi đồng bộ, phù hợp kinh tế trị mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Kiên trì liệt thực đổi tồn diện đồng Đổi trị phải đồng với đổi kinh tế theo lộ trình thích hợp, trọng tâ m ho n thiện thể c hế ki nh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi phương thức lãnh đạo Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ Đảng xã hội gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương để thúc đẩy đổi toàn diện phát huy sức mạnh tổng hợp tồn dân tộc mục tiêu xây dựng nước Việt N a m xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Lấy việc thực mục tiêu làm tiêu chuẩn cao để đánh giá hiệu trình đổi phát triển Ba là, mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố người; coi người chủ thể, nguồn lực chủ yếu mục tiêu phát triển Phải bảo đảm quyền người, quyền công dân điều kiện để người phát triển toàn diện Nâng cao lực tạo chế để nhân dân thực đầy đủ quyền làm chủ, dân chủ trực tiếp để phát huy mạnh mẽ khả sáng tạo bảo đảm đồng thuận cao xã hội, tạo động lực phát triển đất nước Phát huy lợi dân số người Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng dụng nhân tài, chăm lo lợi ích đáng không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, thực công xã hội Bốn là, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, cơng nghệ ngày cao; đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hoàn thiện thể chế để tháo gỡ cản trở, tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; huy động sử dụng có hiệu nguồn lực cho phát triển Phát triển nhanh, hài hoà thành phần kinh tế loại hình doanh nghiệp Phải tăng cường tiềm lực nâng cao hiệu kinh tế nhà nước Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng điều tiết kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mơ Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng m nòng cốt hợp tác xã Khuyến khích phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh với sở hữu hỗn hợp mà chủ yếu doanh nghiệp cổ phần để loại hình kinh tế trở thành phổ biến, thúc đẩy xã hội hố sản xuất kinh doanh sở hữu Hồn thiện chế, sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành động lực kinh tế Khuyến khích kinh tế có vốn đầu tư nước phát triển theo quy hoạch Tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch Phát triển đồng bộ, hoàn chỉnh ngày thị trường Tiếp tục hoàn thiện chế quản lý phân phối, bảo đảm công lợi ích, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Năm là, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ ngày cao điều kiện hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Phát huy nội lực sức mạnh dân tộc yếu tố định, đồng thời tranh thủ ngoại lực sức mạnh thời đại yếu tố quan trọng để phát triển nhanh, bền vững xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ Không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế sức mạnh tổng hợp đất nước để chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng có hiệu Phát triển lực lượng doanh nghiệp nước với nhiều thương hiệu mạnh, có sức cạnh tranh cao để làm chủ thị trường nước, mở rộng thị trường ngồi nước, góp phần bảo đảm độc lập, tự chủ kinh tế Trong hội nhập quốc tế, phải ln chủ động thích ứng với thay đổi tình hình, bảo đảm hiệu lợi ích quốc gia Với quan điểm nêu trên, tập trung vào đột phá chiến lược phát triển kinh tế: - Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm tạo lập mơi trường cạnh tranh bình đẳng cải cách hành - Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi toàn diện giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ - Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với số cơng trình đại, tập trung vào hệ thống giao thông hạ tầng đô thị lớn 10 Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt niên, thiếu niên Phát huy vai trò văn họcnghệ thuật việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm người Bảo đảm quyền hưởng thụ sáng tạo văn hóa người dân cộng đồng Nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đấu tranh phê phán, đẩy lùi xấu, ác, thấp hèn, lạc hậu; chống quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng văn hóa, làm tha hóa người Có giải 64 pháp khắc phục mặt hạn chế người Việt Nam b) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh Mỗi địa phương, cộng đồng, quan, đơn vị, tổ chức phải môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện người nhân cách, lối sống Gắn kết xây dựng mơi trường văn hóa với bảo vệ mơi trường sinh thái Đưa nội dung giáo dục đạo đức người, đạo đức công dân vào hoạt động giáo dục xã hội Thực chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình thực nơi hình thành, ni dưỡng nhân cách văn hóa giáo 65 dục nếp sống cho người Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh Xây dựng nhân rộng mơ hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nếp, ơng bà, cha mẹ mẫu mực, cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu Xây dựng trường học phải thực trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện người lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống văn hóa cho hệ trẻ Xây dựng đời sống văn hóa địa bàn dân cư, quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất văn 66 hóa; thực tốt quy chế dân chủ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, việc cưới, việc tang, lễ hội Nâng cao chất lượng, hiệu vận động văn hóa, phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” Gắn hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, với chương trình xây dựng nơng thơn mới, thị văn minh Từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa vùng miền, giai tầng xã hội, thành thị nông thôn, đồng miền núi, vùng sâu, vùng xa Xây dựng, hồn thiện đơi với nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động 67 thiết chế văn hóa Tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng Phát huy giá trị, nhân tố tích cực văn hóa tơn giáo, tín ngưỡng; khuyến khích hoạt động tơn giáo gắn bó với dân tộc, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ, “tốt đời, đẹp đạo” Khuyến khích hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, từ thiện, nhân đạo c) Xây dựng văn hóa trị kinh tế Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa Đảng, quan nhà nước đoàn thể; coi nhân tố quan trọng để xây dựng 68 hệ thống trị sạch, vững mạnh Trong đó, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tuỵ, hết lòng phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội nghĩa vụ công dân Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận cán bộ, công chức, đảng viên Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa kinh tế Con người thực trung tâm trình phát triển kinh tế-xã hội Tạo 69 lập mơi trường văn hóa pháp lý, thị trường sản phẩm văn hóa minh bạch, tiến bộ, doanh nghiệp tham gia xây dựng, phát triển văn hóa Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tơn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững bảo vệ Tổ quốc Phát huy ý thức tinh thần dân tộc, động viên toàn dân, trước hết doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng phát triển thương hiệu Việt Nam có uy tín thị trường nước quốc tế d) Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động văn hóa 70 Huy động sức mạnh tồn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc Xây dựng chế để giải hợp lý, hài hòa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội Bảo tồn, tơn tạo di tích lịch sửvăn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống phát triển kinh tế; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch Phục hồi bảo tồn số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy mai Phát huy di sản UNESCO cơng nhận, 71 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước người Việt Nam Phát triển đơi với giữ gìn sáng tiếng Việt; khắc phục tình trạng lạm dụng tiếng nước ngồi Giữ gìn phát huy di sản văn hóa dân tộc thiểu số, tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống; giá trị v ă n h ó a tích c ự c tơn giáo, tín ngưỡng Phát triển nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện cho tìm tòi, sáng tạo đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ảnh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử 72 dân tộc công đổi đất nước Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm, cơng trình đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, công đổi đất nước Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam Đổi phương thức hoạt động hội văn học, nghệ thuật nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hoạt động tích cực, hiệu Khuyến khích nhân dân sáng tạo, trao truyền phát huy giá trị văn hóa dân tộc Có chế khuyến khích văn nghệ sĩ, nghệ nhâ n phát huy tài năng, nă ng lực sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật với ý thức đầy đủ trách nhiệm xã hội nghĩa vụ cơng dân 73 Trọng dụng, tơn vinh trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân c sở c ống hiến cho đất nước Chú trọng phát triển khiếu tài trẻ Quy hoạch, xếp lại hệ thống báo chí đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm thiết thực, hiệu Chú trọng công tác quản lý loại hình thơng tin mạng Internet để định hướng tư tưởng thẩm mỹ cho nhân dân, cho niên, thiếu niên Đổi nội dung, phương thức hoạt động chế đầu tư theo hướ ng u tiên c qua n báo chí, truyền thông chủ lực Các quan truyền thông phải thực tơn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chủ yếu; nâng cao tính tư tưởng, nhân 74 văn khoa học, góp phần xây dựng văn hóa người Việt Nam e) Phát triển cơng nghiệp văn hóa đơi với xây dựng, hồn thiện thị trường văn hóa Phát triển cơng nghiệp văn hóa nhằm khai thác phát huy tiềm giá trị đặc sắc văn hóa Việt Nam; khuyến khích xuất sản phẩm văn hóa, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam giới Có chế khuyến khích đầu tư sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thu hút nguồn lực xã hội để phát triển 75 Đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường văn hóa cơng nghiệp văn hóa Nâng cao ý thức thực thi quy định pháp luật quyền tác giả quyền liên quan toàn xã hội Củng cố tăng cường hiệu hoạt động quan quản lý quan thực thi quyền tác giả từ Trung ương đến địa phương g) Chủ động hội nhập quốc tế văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với nước, thực đa dạng hình thức văn hóa đối ngoại, đưa quan hệ quốc tế văn hóa vào chiều sâu, đạt hiệu thiết thực; tiếp 76 nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc Phát huy tài năng, tâm huyết trí thức, văn nghệ sĩ người Việt Nam nước việc tham gia phát triển văn hóa đất nước, trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, người Việt Nam Chú trọng truyền bá văn hóa Việt Nam, dạy tiếng Việt cho người Việt Nam nước người nước Việt Nam Xây dựng số trung tâm văn hóa Việt Nam nước trung tâm dịch thuật, quảng bá văn hóa Việt Nam nước ngồi Chủ động đón nhận hội phát triển, vượt qua thách thức để giữ gìn, hồn thiện sắc văn hóa dân tộc; hạn chế, khắc phục 77 ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái tồn cầu hóa văn hóa Xây dựng chế, sách phát triển văn hóa đối ngoại; hỗ trợ quảng bá nghệ thuật quốc gia xuất sản phẩm văn hóa nước ... người; chủ động khai thác triệt để lợi cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, tăng nhanh giá trị quốc gia tham gia có hiệu vào chuỗi giá trị toàn cầu Tiếp tục đẩy mạnh thực cấu lại đồng bộ, tổng... tảng ngành cơng nghiệp có lợi thế; phát triển nơng, lâm, ngư nghiệp ngày đạt trình độ 14 cơng nghệ cao, chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến xây dựng nông thôn Bảo đảm phát triển hài hoà... thương mại tổ chức tài chính, bướ c c cấu lại ngân sách nhà nước; cấu lại giải có kết vấn đề nợ xấu, bảo đảm an tồn nợ cơng; cấu lại nơng nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 5 , Bài giảng trình chiếu môn chính trị cao đẳng năm 2020 bài 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn