Eene egyptische koningsdochter

580 0 0
  • Loading ...
1/580 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 18:29

ProjectGutenberg'sEeneEgyptischeKoningsdochter,byGeorgMoritzEbers ThiseBookisfortheuseofanyoneanywhereatnocostandwith almostnorestrictionswhatsoever Youmaycopyit,giveitawayor re-useitunderthetermsoftheProjectGutenbergLicenseincluded withthiseBookoronlineatwww.gutenberg.net Title:EeneEgyptischeKoningsdochter HistorischeRomanvanGeorgeEbers Author:GeorgMoritzEbers Translator:HendrikCornelisRogge ReleaseDate:February19,2009[EBook#28120] Language:Dutch ***STARTOFTHISPROJECTGUTENBERGEBOOKEENEEGYPTISCHEKONINGSDOCHTER*** ProducedbyTheOnlineDistributedProofreadingTeamat http://www.pgdp.net/ Oorspronkelijkevoorkant GeorgeEbers HandteekeningvanGeorgeEbers Eene EgyptischeKoningsdochter Historischeroman Van GeorgeEbers Vijfdedruk BewerktdoorDr H C Rogge Amsterdam VanHolkema&Warendorf Eersteboek Eerstehoofdstuk DeNijlwasbuitenzijneoeversgetreden Daar,waarandershetoogmet welgevallenrustteopweelderigeakkersenbloeiendevelden,breiddezichthans heindeenverreeeneonmetelijkewatervlakteuit Alleendedoordammen beschermdesteden,metharereusachtigetempelsenpaleizen,dedakender dorpenendekronenderhoogstammigepalmenenderbladerrijkesykomoren verhievenzichbovendenwaterspiegel Dewilgenboomenlietenhunnetakken nederhangenindenvloed,terwijldehoogezilverpopulieren,methunnenaar bovengerichtetakken,hetvochtigeelementschenentewillenontwijken De vollemaanwasopgegaanengoothaarzachtenliefelijklichtuitoverde Lybischeheuvelrijeninhetwesten,welkeromtrekkenzichslechtsflauwtegen denwolkloozenhemelafteekenden Opdeneffenwaterspiegeldrevenblauween wittelotusbloemen Vledermuizenvanverschillendesoortenzwierdenen fladderdendoordestille,vandengeurderacacia’senjasmijnbloesemsvervulde nachtlucht Indetoppenderboomensluimerdenwildeduivenenanderevogels, terwijlpelikanen,ooievaarsenkraanvogelszichverscholenhieldentusschenhet papyrus-rietendenijlboonen,dielangsdenoeverwiesen Deeerstenverborgen slapendhunnelanggesnaveldekoppenonderdevleugelenenbewogenzichniet; dekraanvogelsevenwelschriktenop,telkenswanneerzicheenriemslagofhet gezangvannogwerkendeschippersdeedhooren,enzijtuurdeninderuimte, terwijlzijdeslankehalzenangstigher-enderwaartskeerden Geenkoeltjezelfs woeier,enhetspiegelbeelddermaan,datalseenzilverenschildophet watervlakscheentedrijven,bewees,datdeNijl,diezicheerstzoowoestvande rotsenneêrstortenzoodriftigdereuzentempelsvanOpper-Egyptevoorbijsnelt, daar,waarhij,inverscheidenearmenverdeeld,dezeenadert,zijnonstuimig jagenheeftlatenvaren,omzichovertegevenaaneenkalmerust Indezenschoonennachtdoorkliefde,528jarenvóoronzejaartelling,eenebark denCanobischenmond1vandenNijl,waarinschiergeenstroomtebespeuren was EenEgyptenaarzatophethoogeachterdek,terwijlhijmetbeidehanden denlangenstuurriemvasthield,waarmedehijdenkoersvanhetvaartuig regelde2 Inhetruimvanhetschipzatenhalfnaakteroeiers,diezingendede riemenbewogen Ineenevanvorenopenekajuit,diegrooteovereenkomsthad meteenhoutenpriëel,lagentweemannenoplagematrassen Zijwaren,naar hunuiterlijkteoordeelen,geenvanbeidenEgyptenaren Zelfsbijhetmaanlicht konmenhunneGriekscheafkomstherkennen Deoudstevandetwee,een ongemeengrootenkrachtigmanvanevenzestigjaren,wienszwaregrijze lokkenvrijenlostotopzijnkortengevuldenhalsnedervielen,wasineen eenvoudigenmantelzondersieraadgehuld Hijstaardemetsomberenblikinden stroom,terwijlzijnmetgezel,dieongeveertwintigjarenjongerwas,eenslank enschoongebouwdman,nueensnaardenhemelopzag,danwedertotden stuurmanenkelewoordenrichtte,danwederzijnevioletblauwechlanis3 verschikteenverplooide,ofmetdehandoverzijnewelriekendebruinelokken ofzijnfijngekroesdenbaardstreek DebarkhadomtrenteenhalfuurgeledenNaucratis4,deeenigeGrieksche havenplaatsinhettoenmaligeEgypte,verlaten Degrijzesomberemanhad gedurendedeganschevaartgeenwoordgesproken,endeanderhadheminzijn gepeinzennietgestoord Alsnuhetvaartuigdenoevernaderde,richttezichde bewegelijkejonkmanop,zijnmetgezeltoeroepende:»Zooaanstondshebbenwij heteindevanonzentochtbereikt,Aristomachus Dáárindehoogte,links,dat zoolieflijkgelegenhuis,indienzichbovendeoverstroomdevelden verheffendentuinvanpalmboomen5isdewoningmijnervriendinRhodopis HaaroverledenechtgenootCharaxusheefthetdoenbouwen,enalhare vrienden,totzelfsdekoning,beijverenzich,eriederjaarnieuweverfraaiingen aantebrengen Noodeloozemoeite!Hetbestesieraadvandithuiszal,alwerden ookalleschattenderwerelderaantenkostegelegd,tochsteedszijneschoone bewoonsterzelvezijn.” Deoudestondnuop,wierpeenvluchtigenblikophetgebouw,brachtmetde handzijndichtengrijzenbaard,diekinenwangendochnietdelippen6omgaf, 87 88 89 90 92 93 93 94 94 94 94 94 94 96 96 98 98 99 99 99 100 100 106 113 113 113 119 125 130 134 134 141 de hoe onzettende Op bij [Nietinbron] Persië Ormusd Persië Persische Persische Persische Persische [Nietinbron] “ Persië Persische koninginmoeder Persië Persisch Persisch Persië MedischPersische [Nietinbron] [Nietinbron] [Nietinbron] Op [Nietinbron] verzelde [Nietinbron] Lidyër perzische De Hoe ontzettende In met ” Perzië Ormuzd Perzië Perzische Perzische Perzische Perzische » Perzië Perzische koningin-moeder Perzië Perzisch Perzisch Perzië MedischPerzische ” ‘ ’ In vergezelde ” Lydiër Perzische 141 142 zelf ’ zelfs ” 142 154 154 157 158 158 170 179 188 188 189 190 194 194 194 195 198 203 205 223 232 232 232 232 234 237 243 244 246 258 vetrek [Nietinbron] [Nietinbron] , [Nietinbron] « Otanus Egpytische sterrekundige Aspathines [Nietinbron] [Nietinbron] [Nietinbron] [Nietinbron] Jerusalem ’ Tomyres [Nietinbron] Nebukadnezar [Nietinbron] , [Nietinbron] [Nietinbron] vadzige Artabazus Cambyzus Hystapes , vertrek ‘ ’ , , , » Otanes Egyptische sterrenkundige Aspatines , Jeruzalem ” Tomyris Nebucadnezar , ” vadsige Artabazos Cambyzes Hystaspes 262 262 263 270 270 271 271 271 272 273 273 276 276 283 288 289 295 298 299 303 304 304 309 310 311 332 332 337 343 350 350 351 358 Cambyzus honderde , [Nietinbron] Zopryus , [Nietinbron] “ [Nietinbron] Cambyzus [Nietinbron] “ , grafopschrift opnieuw [Nietinbron] ? Verzel Alcmaeoniden [Nietinbron] niets ; [Nietinbron] “ Nebukadnezar [Nietinbron] [Nietinbron] [Nietinbron] [Nietinbron] [Nietinbron] eigenschapen « Cambyzes honderden » Zopyrus ‘ ’ ‘ ” Cambyzes » » [Verwijderd] grafopschrift opnieuw ‘ Vergezel Alkmaeoniden » iets , » » : Nebucadnezar » “ eigenschappen » 361 362 365 370 eemaal groenden Zopyres « eenmaal groeiden Zopyrus » 372 375 375 376 385 391 397 397 398 413 431 433 434 445 445 447 453 456 461 471 471 477 478 478 483 484 484 487 495 ’ ” [Nietinbron] gewaarwerd [Nietinbron] vrijheeft Saqquara wort « [Nietinbron] Aoeamazda [Nietinbron] “ “ [Nietinbron] Zyporus Horis-tempel bun [Nietinbron] zee allen teleurgesteld Lesbyschen e Hystaspis ” ’ » gewaarwerd » vrijheeft Saqqara Wort » Aoeramazda ’ ’ ” Zopyrus Horus-tempel , ben [Verwijderd] Zee alle , teleurgesteld Lesbischen de , Hystaspes 501 503 Cambyses Naukratis Cambyzes Naucratis EndoftheProjectGutenbergEBookofEeneEgyptischeKoningsdochter,by GeorgMoritzEbers ***ENDOFTHISPROJECTGUTENBERGEBOOKEENEEGYPTISCHEKONINGSDOCHTER*** *****Thisfileshouldbenamed28120-h.htmor28120-h.zip***** Thisandallassociatedfilesofvariousformatswillbefoundin: http://www.gutenberg.org/2/8/1/2/28120/ ProducedbyTheOnlineDistributedProofreadingTeamat http://www.pgdp.net/ Updatededitionswillreplacethepreviousone theoldeditions willberenamed Creatingtheworksfrompublicdomainprinteditionsmeansthatno oneownsaUnitedStatescopyrightintheseworks,sotheFoundation (andyou!)cancopyanddistributeitintheUnitedStateswithout permissionandwithoutpayingcopyrightroyalties Specialrules, setforthintheGeneralTermsofUsepartofthislicense,applyto copyinganddistributingProjectGutenberg-tmelectronicworksto protectthePROJECTGUTENBERG-tmconceptandtrademark Project Gutenbergisaregisteredtrademark,andmaynotbeusedifyou chargefortheeBooks,unlessyoureceivespecificpermission Ifyou donotchargeanythingforcopiesofthiseBook,complyingwiththe rulesisveryeasy YoumayusethiseBookfornearlyanypurpose suchascreationofderivativeworks,reports,performancesand research Theymaybemodifiedandprintedandgivenaway youmaydo practicallyANYTHINGwithpublicdomaineBooks Redistributionis subjecttothetrademarklicense,especiallycommercial redistribution ***START:FULLLICENSE*** THEFULLPROJECTGUTENBERGLICENSE PLEASEREADTHISBEFOREYOUDISTRIBUTEORUSETHISWORK ToprotecttheProjectGutenberg-tmmissionofpromotingthefree distributionofelectronicworks,byusingordistributingthiswork (oranyotherworkassociatedinanywaywiththephrase"Project Gutenberg"),youagreetocomplywithallthetermsoftheFullProject Gutenberg-tmLicense(availablewiththisfileoronlineat http://gutenberg.net/license) Section1 GeneralTermsofUseandRedistributingProjectGutenberg-tm electronicworks 1.A ByreadingorusinganypartofthisProjectGutenberg-tm electronicwork,youindicatethatyouhaveread,understand,agreeto andacceptallthetermsofthislicenseandintellectualproperty (trademark/copyright)agreement Ifyoudonotagreetoabidebyall thetermsofthisagreement,youmustceaseusingandreturnordestroy allcopiesofProjectGutenberg-tmelectronicworksinyourpossession IfyoupaidafeeforobtainingacopyoforaccesstoaProject Gutenberg-tmelectronicworkandyoudonotagreetobeboundbythe termsofthisagreement,youmayobtainarefundfromthepersonor entitytowhomyoupaidthefeeassetforthinparagraph1.E.8 1.B "ProjectGutenberg"isaregisteredtrademark Itmayonlybe usedonorassociatedinanywaywithanelectronicworkbypeoplewho agreetobeboundbythetermsofthisagreement Thereareafew thingsthatyoucandowithmostProjectGutenberg-tmelectronicworks evenwithoutcomplyingwiththefulltermsofthisagreement See paragraph1.Cbelow TherearealotofthingsyoucandowithProject Gutenberg-tmelectronicworksifyoufollowthetermsofthisagreement andhelppreservefreefutureaccesstoProjectGutenberg-tmelectronic works Seeparagraph1.Ebelow 1.C TheProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundation("theFoundation" orPGLAF),ownsacompilationcopyrightinthecollectionofProject Gutenberg-tmelectronicworks Nearlyalltheindividualworksinthe collectionareinthepublicdomainintheUnitedStates Ifan individualworkisinthepublicdomainintheUnitedStatesandyouare locatedintheUnitedStates,wedonotclaimarighttopreventyoufrom copying,distributing,performing,displayingorcreatingderivative worksbasedontheworkaslongasallreferencestoProjectGutenberg areremoved Ofcourse,wehopethatyouwillsupporttheProject Gutenberg-tmmissionofpromotingfreeaccesstoelectronicworksby freelysharingProjectGutenberg-tmworksincompliancewiththetermsof thisagreementforkeepingtheProjectGutenberg-tmnameassociatedwith thework Youcaneasilycomplywiththetermsofthisagreementby keepingthisworkinthesameformatwithitsattachedfullProject Gutenberg-tmLicensewhenyoushareitwithoutchargewithothers 1.D Thecopyrightlawsoftheplacewhereyouarelocatedalsogovern whatyoucandowiththiswork Copyrightlawsinmostcountriesarein aconstantstateofchange IfyouareoutsidetheUnitedStates,check thelawsofyourcountryinadditiontothetermsofthisagreement beforedownloading,copying,displaying,performing,distributingor creatingderivativeworksbasedonthisworkoranyotherProject Gutenberg-tmwork TheFoundationmakesnorepresentationsconcerning thecopyrightstatusofanyworkinanycountryoutsidetheUnited States 1.E UnlessyouhaveremovedallreferencestoProjectGutenberg: 1.E.1 Thefollowingsentence,withactivelinksto,orotherimmediate accessto,thefullProjectGutenberg-tmLicensemustappearprominently wheneveranycopyofaProjectGutenberg-tmwork(anyworkonwhichthe phrase"ProjectGutenberg"appears,orwithwhichthephrase"Project Gutenberg"isassociated)isaccessed,displayed,performed,viewed, copiedordistributed: ThiseBookisfortheuseofanyoneanywhereatnocostandwith almostnorestrictionswhatsoever Youmaycopyit,giveitawayor re-useitunderthetermsoftheProjectGutenbergLicenseincluded withthiseBookoronlineatwww.gutenberg.net 1.E.2 IfanindividualProjectGutenberg-tmelectronicworkisderived fromthepublicdomain(doesnotcontainanoticeindicatingthatitis postedwithpermissionofthecopyrightholder),theworkcanbecopied anddistributedtoanyoneintheUnitedStateswithoutpayinganyfees orcharges Ifyouareredistributingorprovidingaccesstoawork withthephrase"ProjectGutenberg"associatedwithorappearingonthe work,youmustcomplyeitherwiththerequirementsofparagraphs1.E.1 through1.E.7orobtainpermissionfortheuseoftheworkandthe ProjectGutenberg-tmtrademarkassetforthinparagraphs1.E.8or 1.E.9 1.E.3 IfanindividualProjectGutenberg-tmelectronicworkisposted withthepermissionofthecopyrightholder,youruseanddistribution mustcomplywithbothparagraphs1.E.1through1.E.7andanyadditional termsimposedbythecopyrightholder Additionaltermswillbelinked totheProjectGutenberg-tmLicenseforallworkspostedwiththe permissionofthecopyrightholderfoundatthebeginningofthiswork 1.E.4 DonotunlinkordetachorremovethefullProjectGutenberg-tm Licensetermsfromthiswork,oranyfilescontainingapartofthis workoranyotherworkassociatedwithProjectGutenberg-tm 1.E.5 Donotcopy,display,perform,distributeorredistributethis electronicwork,oranypartofthiselectronicwork,without prominentlydisplayingthesentencesetforthinparagraph1.E.1with activelinksorimmediateaccesstothefulltermsoftheProject Gutenberg-tmLicense 1.E.6 Youmayconverttoanddistributethisworkinanybinary, compressed,markedup,nonproprietaryorproprietaryform,includingany wordprocessingorhypertextform However,ifyouprovideaccesstoor distributecopiesofaProjectGutenberg-tmworkinaformatotherthan "PlainVanillaASCII"orotherformatusedintheofficialversion postedontheofficialProjectGutenberg-tmwebsite(www.gutenberg.net), youmust,atnoadditionalcost,feeorexpensetotheuser,providea copy,ameansofexportingacopy,orameansofobtainingacopyupon request,oftheworkinitsoriginal"PlainVanillaASCII"orother form AnyalternateformatmustincludethefullProjectGutenberg-tm Licenseasspecifiedinparagraph1.E.1 1.E.7 Donotchargeafeeforaccessto,viewing,displaying, performing,copyingordistributinganyProjectGutenberg-tmworks unlessyoucomplywithparagraph1.E.8or1.E.9 1.E.8 Youmaychargeareasonablefeeforcopiesoforproviding accesstoordistributingProjectGutenberg-tmelectronicworksprovided that -Youpayaroyaltyfeeof20%ofthegrossprofitsyouderivefrom theuseofProjectGutenberg-tmworkscalculatedusingthemethod youalreadyusetocalculateyourapplicabletaxes Thefeeis owedtotheowneroftheProjectGutenberg-tmtrademark,buthe hasagreedtodonateroyaltiesunderthisparagraphtothe ProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundation Royaltypayments mustbepaidwithin60daysfollowingeachdateonwhichyou prepare(orarelegallyrequiredtoprepare)yourperiodictax returns Royaltypaymentsshouldbeclearlymarkedassuchand senttotheProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundationatthe addressspecifiedinSection4,"Informationaboutdonationsto theProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundation." -Youprovideafullrefundofanymoneypaidbyauserwhonotifies youinwriting(orbye-mail)within30daysofreceiptthats/he doesnotagreetothetermsofthefullProjectGutenberg-tm License Youmustrequiresuchausertoreturnor destroyallcopiesoftheworkspossessedinaphysicalmedium anddiscontinuealluseofandallaccesstoothercopiesof ProjectGutenberg-tmworks -Youprovide,inaccordancewithparagraph1.F.3,afullrefundofany moneypaidforaworkorareplacementcopy,ifadefectinthe electronicworkisdiscoveredandreportedtoyouwithin90days ofreceiptofthework -Youcomplywithallothertermsofthisagreementforfree distributionofProjectGutenberg-tmworks 1.E.9 IfyouwishtochargeafeeordistributeaProjectGutenberg-tm electronicworkorgroupofworksondifferenttermsthanareset forthinthisagreement,youmustobtainpermissioninwritingfrom boththeProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundationandMichael Hart,theowneroftheProjectGutenberg-tmtrademark Contactthe FoundationassetforthinSection3below 1.F 1.F.1 ProjectGutenbergvolunteersandemployeesexpendconsiderable efforttoidentify,docopyrightresearchon,transcribeandproofread publicdomainworksincreatingtheProjectGutenberg-tm collection Despitetheseefforts,ProjectGutenberg-tmelectronic works,andthemediumonwhichtheymaybestored,maycontain "Defects,"suchas,butnotlimitedto,incomplete,inaccurateor corruptdata,transcriptionerrors,acopyrightorotherintellectual propertyinfringement,adefectiveordamageddiskorothermedium,a computervirus,orcomputercodesthatdamageorcannotbereadby yourequipment 1.F.2 LIMITEDWARRANTY,DISCLAIMEROFDAMAGES-Exceptforthe"Right ofReplacementorRefund"describedinparagraph1.F.3,theProject GutenbergLiteraryArchiveFoundation,theowneroftheProject Gutenberg-tmtrademark,andanyotherpartydistributingaProject Gutenberg-tmelectronicworkunderthisagreement,disclaimall liabilitytoyoufordamages,costsandexpenses,includinglegal fees YOUAGREETHATYOUHAVENOREMEDIESFORNEGLIGENCE,STRICT LIABILITY,BREACHOFWARRANTYORBREACHOFCONTRACTEXCEPTTHOSE PROVIDEDINPARAGRAPHF3 YOUAGREETHATTHEFOUNDATION,THE TRADEMARKOWNER,ANDANYDISTRIBUTORUNDERTHISAGREEMENTWILLNOTBE LIABLETOYOUFORACTUAL,DIRECT,INDIRECT,CONSEQUENTIAL,PUNITIVEOR INCIDENTALDAMAGESEVENIFYOUGIVENOTICEOFTHEPOSSIBILITYOFSUCH DAMAGE 1.F.3 LIMITEDRIGHTOFREPLACEMENTORREFUND-Ifyoudiscovera defectinthiselectronicworkwithin90daysofreceivingit,youcan receivearefundofthemoney(ifany)youpaidforitbysendinga writtenexplanationtothepersonyoureceivedtheworkfrom Ifyou receivedtheworkonaphysicalmedium,youmustreturnthemediumwith yourwrittenexplanation Thepersonorentitythatprovidedyouwith thedefectiveworkmayelecttoprovideareplacementcopyinlieuofa refund Ifyoureceivedtheworkelectronically,thepersonorentity providingittoyoumaychoosetogiveyouasecondopportunityto receivetheworkelectronicallyinlieuofarefund Ifthesecondcopy isalsodefective,youmaydemandarefundinwritingwithoutfurther opportunitiestofixtheproblem 1.F.4 Exceptforthelimitedrightofreplacementorrefundsetforth inparagraph1.F.3,thisworkisprovidedtoyou'AS-IS'WITHNOOTHER WARRANTIESOFANYKIND,EXPRESSORIMPLIED,INCLUDINGBUTNOTLIMITEDTO WARRANTIESOFMERCHANTIBILITYORFITNESSFORANYPURPOSE 1.F.5 Somestatesdonotallowdisclaimersofcertainimplied warrantiesortheexclusionorlimitationofcertaintypesofdamages Ifanydisclaimerorlimitationsetforthinthisagreementviolatesthe lawofthestateapplicabletothisagreement,theagreementshallbe interpretedtomakethemaximumdisclaimerorlimitationpermittedby theapplicablestatelaw Theinvalidityorunenforceabilityofany provisionofthisagreementshallnotvoidtheremainingprovisions 1.F.6 INDEMNITY-YouagreetoindemnifyandholdtheFoundation,the trademarkowner,anyagentoremployeeoftheFoundation,anyone providingcopiesofProjectGutenberg-tmelectronicworksinaccordance withthisagreement,andanyvolunteersassociatedwiththeproduction, promotionanddistributionofProjectGutenberg-tmelectronicworks, harmlessfromallliability,costsandexpenses,includinglegalfees, thatarisedirectlyorindirectlyfromanyofthefollowingwhichyoudo orcausetooccur:(a)distributionofthisoranyProjectGutenberg-tm work,(b)alteration,modification,oradditionsordeletionstoany ProjectGutenberg-tmwork,and(c)anyDefectyoucause Section InformationabouttheMissionofProjectGutenberg-tm ProjectGutenberg-tmissynonymouswiththefreedistributionof electronicworksinformatsreadablebythewidestvarietyofcomputers includingobsolete,old,middle-agedandnewcomputers Itexists becauseoftheeffortsofhundredsofvolunteersanddonationsfrom peopleinallwalksoflife Volunteersandfinancialsupporttoprovidevolunteerswiththe assistancetheyneedarecriticaltoreachingProjectGutenberg-tm's goalsandensuringthattheProjectGutenberg-tmcollectionwill remainfreelyavailableforgenerationstocome In2001,theProject GutenbergLiteraryArchiveFoundationwascreatedtoprovideasecure andpermanentfutureforProjectGutenberg-tmandfuturegenerations TolearnmoreabouttheProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundation andhowyoureffortsanddonationscanhelp,seeSections3and4 andtheFoundationwebpageathttp://www.pglaf.org Section3 InformationabouttheProjectGutenbergLiteraryArchive Foundation TheProjectGutenbergLiteraryArchiveFoundationisanonprofit 501(c)(3)educationalcorporationorganizedunderthelawsofthe stateofMississippiandgrantedtaxexemptstatusbytheInternal RevenueService TheFoundation'sEINorfederaltaxidentification numberis64-6221541 Its501(c)(3)letterispostedat http://pglaf.org/fundraising ContributionstotheProjectGutenberg LiteraryArchiveFoundationaretaxdeductibletothefullextent permittedbyU.S federallawsandyourstate'slaws TheFoundation'sprincipalofficeislocatedat4557MelanDr S Fairbanks,AK,99712.,butitsvolunteersandemployeesarescattered throughoutnumerouslocations Itsbusinessofficeislocatedat 809North1500West,SaltLakeCity,UT84116,(801)596-1887,email business@pglaf.org Emailcontactlinksanduptodatecontact informationcanbefoundattheFoundation'swebsiteandofficial pageathttp://pglaf.org Foradditionalcontactinformation: Dr GregoryB Newby ChiefExecutiveandDirector gbnewby@pglaf.org Section4 InformationaboutDonationstotheProjectGutenberg LiteraryArchiveFoundation ProjectGutenberg-tmdependsuponandcannotsurvivewithoutwide spreadpublicsupportanddonationstocarryoutitsmissionof increasingthenumberofpublicdomainandlicensedworksthatcanbe freelydistributedinmachinereadableformaccessiblebythewidest arrayofequipmentincludingoutdatedequipment Manysmalldonations ($1to$5,000)areparticularlyimportanttomaintainingtaxexempt statuswiththeIRS TheFoundationiscommittedtocomplyingwiththelawsregulating charitiesandcharitabledonationsinall50statesoftheUnited States Compliancerequirementsarenotuniformandittakesa considerableeffort,muchpaperworkandmanyfeestomeetandkeepup withtheserequirements Wedonotsolicitdonationsinlocations wherewehavenotreceivedwrittenconfirmationofcompliance To SENDDONATIONSordeterminethestatusofcomplianceforany particularstatevisithttp://pglaf.org Whilewecannotanddonotsolicitcontributionsfromstateswherewe havenotmetthesolicitationrequirements,weknowofnoprohibition againstacceptingunsoliciteddonationsfromdonorsinsuchstateswho approachuswithofferstodonate Internationaldonationsaregratefullyaccepted,butwecannotmake anystatementsconcerningtaxtreatmentofdonationsreceivedfrom outsidetheUnitedStates U.S lawsaloneswampoursmallstaff PleasechecktheProjectGutenbergWebpagesforcurrentdonation methodsandaddresses Donationsareacceptedinanumberofother waysincludingincludingchecks,onlinepaymentsandcreditcard donations Todonate,pleasevisit:http://pglaf.org/donate Section5 GeneralInformationAboutProjectGutenberg-tmelectronic works ProfessorMichaelS HartistheoriginatoroftheProjectGutenberg-tm conceptofalibraryofelectronicworksthatcouldbefreelyshared withanyone Forthirtyyears,heproducedanddistributedProject Gutenberg-tmeBookswithonlyaloosenetworkofvolunteersupport ProjectGutenberg-tmeBooksareoftencreatedfromseveralprinted editions,allofwhichareconfirmedasPublicDomainintheU.S unlessacopyrightnoticeisincluded Thus,wedonotnecessarily keepeBooksincompliancewithanyparticularpaperedition MostpeoplestartatourWebsitewhichhasthemainPGsearchfacility: http://www.gutenberg.net ThisWebsiteincludesinformationaboutProjectGutenberg-tm, includinghowtomakedonationstotheProjectGutenbergLiterary ArchiveFoundation,howtohelpproduceourneweBooks,andhowto subscribetoouremailnewslettertohearaboutneweBooks ...Oorspronkelijkevoorkant GeorgeEbers HandteekeningvanGeorgeEbers Eene Egyptische Koningsdochter Historischeroman Van GeorgeEbers Vijfdedruk BewerktdoorDr H C Rogge... AfgietselsvindtmenophetmuseumteLeiden 32 Eene houtsoortafkomstiguitdeoasevanJupiter-AmonindeLibyschewoestijn Hetwaszookostbaar, datCiceroongeveer96,000guldenbetaaldevoor eene tafelvandithout Egyptische stoelenvindtmeninde... helderwerdverlicht,enspraknaeenigeoogenblikken:»Verklaarhetmij, Phanes,aanwelkgelukdezeRhodopis, eene gewezeneslavinenhetaere14,hette dankenheeft,datzijals eene koninginlevenenharegastenvorstelijkontvangen kan?”
- Xem thêm -

Xem thêm: Eene egyptische koningsdochter , Eene egyptische koningsdochter

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn