Bài giảng trình chiếu chính trị cao đẳng bộ LĐTB và XH mới nhất 2020

296 2 0
  • Loading ...
1/296 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2020, 17:40

LỜI GIỚI THIỆUTiếp tục đổi mới chương trình và nội dung đào tạo nghề trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao độngThương binh và Xã hội đã tổ chức biên soạn mới chương trình, giáo trình các môn học. Cuốn Giáo trình Giáo dục chính trị là một trong số đó, được biên soạn trên cơ sở chương trình môn học Giáo dục chính trị ban hành theo Thông tư số 242018 TT BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao độngThương binh và Xã hội.Giáo dục chính trị là môn học cơ bản trong chương trình đào tạo nghề, gắn với đường lối của Đảng, thực tiễn đất nước và sự tu dưỡng, rèn luyện của người học. Theo chương trình quy định và đối tượng đạo tạo trình độ cao đẳng, Giáo trình Giáo dục chính trị, ngoài Mở đầu gồm 9 bài, giới thiệu khái quát những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trên một số lĩnh vực chính và phương hướng tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ (Giáo trình thuộc khối mơn học chung chương trình đào tạo trình độ cao đẳng) MỤC LỤC Lời giới thiệu Bài mở đầu I Vị trí, tính chất mơn học II Nội dung III Phương pháp dạy học đánh giá môn học 10 Bài 1: Khái quát chủ nghĩa Mác-Lênin 13 I Khái niệm chủ nghĩa Mác-Lênin 13 II Một số nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin 18 III Vai trò tảng tư tưởng, kim nam cho hành động chủ nghĩa MácLênin 54 Bài 2: Khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh 60 I Khái niệm, nguồn gốc trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 60 II Một số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh 72 III Vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam 91 IV Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 43 Bài 3: Những thành tựu cách mạng việt nam lãnh đạo Đảng 107 I Sự đời lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cách mạng Việt Nam 107 II Những thành tựu cách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng 136 Bài 4: Đặc trưng phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Việt nam 145 I Đặc trưng xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam 145 II Phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam 154 Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, người Việt Nam 167 I Nội dung chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, người Việt Nam 167 II Giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, người Việt Nam 181 Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại hội nhập quốc tế Việt Nam 207 I Bối cảnh quốc tế Việt Nam 207 II Quan điểm nhiệm vụ chủ yếu thực đường lối quốc phòng, an ninh 211 III Quan điểm nhiệm vụ chủ yếu thực đường lối đối ngoại 222 Bài 7: Xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 232 I Bản chất đặc trưng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 232 II Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 249 Bài 8: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 260 I Tầm quan trọng đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc 260 II Quan điểm phương hướng đảng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc 267 Bài 9: Tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt 279 I Quan niệm người công dân tốt, người lao động tốt 279 II Nội dung tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt 283 LỜI GIỚI THIỆU Tiếp tục đổi chương trình nội dung đào tạo nghề thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao độngThương binh Xã hội tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình mơn học Cuốn Giáo trình Giáo dục trị số đó, biên soạn sở chương trình mơn học Giáo dục trị ban hành theo Thông tư số 24/2018/ TT- BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh Xã hội Giáo dục trị mơn học chương trình đào tạo nghề, gắn với đường lối Đảng, thực tiễn đất nước tu dưỡng, rèn luyện người học Theo chương trình quy định đối tượng đạo tạo trình độ cao đẳng, Giáo trình Giáo dục trị, ngồi Mở đầu gồm bài, giới thiệu khái quát nh ững kiến thức chủ nghĩa M c -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam số lĩnh vực phương hướng tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt Nội dung Giáo trình trình bày ngắn gọn, đơn giản, phù hợp với đối tượng thời gian quy định Để phát huy tính tích cực người dạy người học, cuối có câu hỏi để thảo luận, củng cố thêm nhận thức người học Giáo trình Giáo dục trị biên soạn sở kế thừa ưu điểm giáo trình xuất trước bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam Trong giảng dạy, giáo viên cần liên hệ, cập nhật nội dung từ thực tiễn đất nước ngành nghề đào tạo để giảng thêm phong phú, sinh động BÀI MỞ ĐẦU I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MƠN HỌC Vị trí Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: Chính trị tồn hoạt động có liên quan đến mối quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia tầng lớp xã hội, mà cốt lõi vấn đề giành quyền, trì sử dụng quyền lực nhà nước, xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động Nhà nước Trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội, trị trước hết bảo đảm vai trò lãnh đạo đảng cộng sản, hiệu lực quản lý Nhà nước, quyền làm chủ nhân dân lao động tất lĩnh vực đời sống xã hội Chính trị có vai trò to lớn Trong xã hội có giai cấp, giai cấp quan tâm đến trị để bảo vệ lợi ích Theo V.I.Lênin, “Chính trị biểu tập trung kinh tế ”1 Chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa biểu tập trung văn minh, lao động sáng tạo nghiệp giải phóng người V.I.Lênin, Tồn tập, Nxb Tiến M 1977.T42, tr 349 Môn học Giáo dục trị mơn học bắt buộc thuộc khối mơn học chung chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Tính chất mơn học Giáo dục trị phận khoa học trị, cơng tác tư tưởng, có nội dung chủ yếu giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước nhằm hình thành giới quan, phương pháp luận khoa học, lĩnh trị, niềm tin lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đất nước Mơn học Giáo dục trị có ý nghĩa quan trọng hàng đầu giúp cho người học hiểu biết nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đời Đảng thắng lợi to lớn cách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng; nội dung chủ yếu đường lối cách mạng Đảng; góp phần bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, niềm tin vào Đảng đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng nhân dân lựa chọn Mơn học Giáo dục trị gắn bó chặt chẽ với đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, gắn với thực tiễn đất nước, gắn với tu dưỡng, rèn luyện người học; góp phần giáo dục người lao động phát triển tồn diện, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa II MỤC TIÊU CỦA MƠN HỌC Sau học xong mơn học, người học đạt được: Về kiến thức: Trình bày nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm vụ trị đất nước nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt Về kỹ năng: Vận dụng được kiến thức chung học quan điểm, đường lối, sách Đảng Nhà nước vào giải vấn đề cá nhân, xã hội vấn đề khác trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Về lực tự chủ trách nhiệm: Có lực vận dụng nội dung học để rèn luyện phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; thực tốt quan điểm, đường lối Đảng; sách, pháp luật Nhà nước; rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật, lề lối làm việc người lao động tốt, người công dân tốt III NỘI DUNG CHÍNH Nội dung mơn học Giáo dục trị trình độ cao đẳng bao gồm khái quát chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thành tựu cách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng; đặc trưng phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, người Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại hội nhập quốc tế Việt Nam; xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC Phương pháp dạy học Mơn học Giáo dục trị lấy phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sở cho việc học tập; quán triệt quan điểm đổi toàn diện giáo dục đào tạo Đảng; sử dụng rộng rãi phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, biến trình dạy học thành q trình tự học Trong bối cảnh tồn cầu hóa cách mạng khoa học, cơng nghệ truyền thơng phát triển nhanh chóng, dạy học Giáo dục trị cần tham khảo nhiều tài liệu, qua nhiều kênh phương tiện thông tin đ ại chúng, hệ thống truyền thông Đảng, Nhà nước; phát huy tính tích tự cường dân tộc; có tình thương u người, có đạo đức nghề nghiệp sáng, có lối sống lành mạnh: Cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư Người lao động tốt người có tình u u nghề, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, say mê, nhiệt tình nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo, nhiệt tình cống hiến; có tính tự chủ, có trách nhiệm cá nhân với cơng việc Chấp hành nghiêm quy định thời gian, quy trình cơng nghệ quy định; biết tiết kiệm thời gian, sức lực, tiết kiệm nguyên vật liệu, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tự giác chấp hành kỷ luật lao động, nội quy an toàn lao động Ngoài ra, người lao động cần biết rèn luyện thể lực để có đủ điều kiện sức khỏe làm việc tốt theo ngành nghề - Đối với cơng việc: Người lao động tốt người đào tạo nghề thông qua trường lớp truyền nghề Về mặt quản lý nhà nước, thể qua văn bằng, chứng cấp cho họ theo luật giáo dục nghề nghiệp Đây sở xác định vị trí việc làm, mức lương người lao động Điều thực tế, người lao động tay nghề thục, có trách nhiệm, có sáng tạo, có kỹ thuật, có trình độ tay nghề ngày cao, có khả sử dụng thành thạo công cụ lao động, phương tiện ngày đại, tạo suất lao 282 động ngày cao làm lợi cho doanh nghiệp, cho thân cho xã hội Người lao động tốt đào tạo sử dụng ngoại ngữ mức độ định để phục vụ tốt ngành nghề đào tạo, có khả ứng dụng phát triển cách mạng khoa học công nghệ, cơng nghệ thơng tin để thích ứng với tiêu chuẩn vị trí việc làm nước khu vực giới - Đối với người, người lao động tốt người sống có tinh thần tập thể; có khả làm việc theo nhóm độc lập biết quan tâm lợi ích chung “mình người” Đó người biết tơn trọng hợp tác với người người lao động, tự chủ cơng việc, đồn kết với tập thể, có ứng xử mực, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp lao động; có tinh thần hợp tác với bạn bè, người lao động nước giới Các tiêu chí thể yêu cầu hai mặt “Đức Tài”, “Hồng Chuyên” người lao động tốt II NỘI DUNG T U DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÔNG DÂN TỐT, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỐT Thời gian học tập nhà trường có vai trò quan trọng học sinh, sinh viên để trang bị kiến thức, kỹ hình thành thái độ nghề nghiệp, lối sống đạo đức cần thiết 283 trở thành người công dân tốt người lao động tốt Để đạt mục tiêu học sinh, sinh viên cần hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện, theo định hướng sau đây: Phát huy truyền thống yêu nước, trung thành với nghiệp cách mạng nhân dân Việt Nam Dân tộc Việt Nam tiến trình lịch sử dựng nước giữ nước, gắn bó thành viên gia đình, tình làng nghĩa xóm, hình thành tính cố kết cơng đồng, hun đúc nên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường người dân Truyền thống dân tộc, học lịch sử quý báu truyền trao cho hệ sau nhằm hình thành phẩm chất đạo đức tốt người dân, tiếp nối truyền thống yêu nước hào hùng, xây dựng lòng tự hào dân tộc Người học cần nhận thức rõ đất nước dân, dân, dân Trách nhiệm người dân công đổi tương lai dân tộc, hạnh phúc gia đình Bởi vậy, người học cần phải: - Tu dưỡng ý chí, tiếp nối truyền thống yêu nước, biết điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội; xác định quyền hạn, trách nhiệm thực nghĩa vụ người cơng dân - Có lòng nhân ái, yêu thương, nhân nghĩa, đoàn kết, trân trọng giá trị đạo đức tảng 284 - Có trách nhiệm xây dựng lối sống lành mạnh nơi làm việc văn minh để phát huy sắc văn hóa dân tộc - Biết phê phán hủ tục, lạc hậu phê bình chủ nghĩa cá nhân, trục lợi thân, tránh xa tệ nạn xã hội - Có động học tập đúng, chọn ngành nghề phù hợp với lực lòng đam mê để làm việc tốt nhất, có đạo đức nghề nghiệp thích ứng với phát triển khoa học công nghệ Phấn đấu học tập nâng cao lực rèn luyện phẩm chất cá nhân Những tiêu chí người lao động có đức, có tài, có kiến thức chun mơn khơng thể có mà trình tu dưỡng, rèn luyện mà hình thành Các tiêu chí tập trung vào nội dung chủ yếu sau: a) Tu dưỡng rèn luyện phẩm chất trị Trước hết tu dưỡng rèn luyện để bồi đắp tinh thần yêu nước, trung với nước, hiếu với dân; tin tưởng theo đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng nhân dân ta ta chọn Đó kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi Đảng Tu dưỡng lĩnh trị với sinh viên vững vàng, khơng dao động trước 285 khó khăn, gian khổ; kiên đấu tranh chống lại âm mưu hoạt động sai trái “diễn biến hòa bình” lực thù địch Bản lĩnh trị người học có thơng qua hoạt động thực chủ trương, đường lối Đảng; sách, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế nhà trường; thơng qua q trình học tập, hoạt động trị-xã hội nhà trường, có quan điểm, thái độ, kiến rõ ràng, mực trước tình hình đất nước Qua trải nghiệm thực tiễn học nghề, thực tế sản xuất, tiếp xúc với môi trường xã hội, người học tích lũy hiểu biết mặt, trở nên vững vàng, kiên định Bởi cần tích cực học tập, nâng cao trình độ mặt, tích lũy kiến thức kinh nghiệm, làm giàu vốn hiểu biết Cùng với rèn luyện lĩnh trị, cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ Mỗi người học cần xác định động học tập, rèn luyện đắn Học để có phẩm chất trị, đạo đức lối sống, có kiến thức chun mơn, kỹ nghề nghiệp để thành người công dân tốt, người lao động tốt Khi có động học tập đúng, chọn ngành nghề phù hợp với lực lòng đam mê để làm việc tốt nhất, rèn luyện kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật, chấp hành nội quy, quy 286 chế tổ chức, hình thành tác phong cơng nghiệp thích ứng với phát triển cách mạng khoa học công nghệ đại Cần thực đầy đủ quyền, nghĩa vụ người công dân; thấy quan tâm Nhà nước, xã hội nhà trường đào tạo nghề, gia đình việc học tập Từ có ý thức nâng cao trách nhiệm thân, tích cực cần cù, chăm chỉ, kiên trì, sáng tạo, tự giác giữ kỷ luật học tập rèn luyện Hiện việc học tập rèn luyện, người học cần nhận thức rõ quyền nghĩa vụ cụ thể đến lớp, tự nghiên cứu, ở trường, thực tế xã hội b) Tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, sức khỏe Theo tư tưởng Hồ Chí Minh “Có đạo đức cách mạng gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, không sợ sệt, rụt rè, lùi bước gặp thuận lợi thành công giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; lo hồn thành nhiệm vụ cho tốt khơng kèn cựa mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, khơng kiêu ngạo” Mỗi người học cần góp phần thực tốt vận động “Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh: Rèn luyện lĩnh trị, trung với nước, hiếu với dân, có tinh 287 thần tự c ờng d ân tộc, có tinh t hần nh â n ái, đ n kết, có thương yêu quý trọng người, người lao động nghèo khổ Yêu thương người phải Cần có tinh thần phê bình tự phê; phân biệt sai, tôn trọng lẽ phải; thực tự phê bình, phê bình chân thành, giúp sửa chửa khuyết điểm Mỗi người học cần biết điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức công dân; rèn luyện lối sống lành mạnh “Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư” theo Hồ Chí Minh: “Cần lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm Phải thấy rõ lao động nghĩa vụ thiêng liêng, nguồn sống, nguồn hạnh phúc người Kiệm tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm giờ, tiết kiệm tiền dân, nước, thân mình, tiết kiệm từ to đến nhỏ Liêm tôn trọng, giữ gìn cơng sống “Khơng tham tiền tài Không tham sung sướng Không ham người tâng bốc ” Chính khơng tà, thẳng thắn, đắn; không tự cao, tự đại; người không nịnh trên, khinh dưới, không đối trá, lừa lọc, giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đồn kết Đối với việc để việc cơng lên trên, tên trước việc tư, việc nhà Chí cơng vơ tư Hồ Chí Minh: Tồn tập, Sđđ, t.5, tr.292 288 đem lòng chí cơng vơ tư người, với việc, “khi làm việc đừng nghĩ đến trước, mà phải nghĩ đến đồng bào, đến tồn dân Cần, kiệm, liêm, có quan hệ chặt chẽ với với chí cơng vơ tư Cần, kiệm, liêm, dẫn đến chí cơng vơ tư Ngược lại, chí cơng vơ tư, lòng nước, dân, đất nước thực cần, kiệm, liêm, Mỗi người học cần rèn luyện đức tính cần cù, chăm chỉ, kiên trì, sáng tạo, tự giác giữ kỷ luật học tập rèn luyện Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, yêu lao động tôn trọng lao động người khác Tham gia tích cực hoạt động đoàn thể; hoạt động xã hội; bảo vệ sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản cá nhân, tập thể, Nhà nước xã hội Mỗi người học xác định quyền hạn, trách nhiệm thực nghĩa vụ trách nhiệm thân, xây dựng lối sống lành mạnh nhà trường xã hội Xây dựng lối sống trung thực, tự tin vào thân, kiên chống chủ nghĩa cá nhân, phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, chống chạy theo chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi; không gian lận học tập tiêu cực sống, tránh xa thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội cám dỗ thấp hèn để đạt kết cao học tập, rèn luyện 289 c) Tu dưỡng, rèn luyện văn hóa, nâng cao trình độ chun mơn nghề nghiệp Xã hội phát triển, có nhiều ngành nghề đào tạo, nghề quý, nghề ngày đổi phát triển Mỗi học sinh chọn nghề, cần rèn tình u nghề, say mê với nghề mà tích cực học tập toàn diện Các sở đào tạo bám sát sống, phối hợp với doanh nghiệp để đưa chương trình đào tạo sát với thực tế nhu cầu xã hội, sát với trình độ tiên tiến giới Sự chủ động nhà trường công tác kết nối với doanh nghiệp, để giúp sinh viên có nơi thực tập, rèn luyện kỹ nghề nghiệp, tìm việc làm với chuẩn đầu Bởi sinh viên phải không ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghề nghiệp Học nghề phải phấn đấu để giỏi nghề Tuy nhiên, học tập cấp nghề điều kiện cần chưa đủ Cuộc sống vốn phong phú nên sinh viên phải khơng ngừng nâng cao trình độ mặt, hiểu biết, tích lũy thêm lý luận trị, mơn khoa học bản, khoa học xã hội nhân văn, khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tin học Trừ số bẩm sinh, đại đa số thiên tài cần cù, thông minh tích lũy mà nên Người học sinh học trường, lớp, học thầy 290 chưa đủ, cần học qua sách tham khảo, học thực tiễn, học lẫn nhau, học nhân dân biết cách tự học Tích cực chủ động tìm hiểu khoa học kỹ thuật công nghệ mới, rèn luyện sức khỏe đảm bảo để trở thành lực lượng lao động tiến bộ, rèn luyện tác phong cơng nghiệp, thích ứng với u cầu phát triển cách mạng khoa học công nghệ, cầu phát triển thân, hạnh phúc gia đình phồn vinh đất nước Tựu trung lại, sinh viên đào tạo nghề phải thạo nghề, tư sáng tạo, áp dụng kỹ thuật, công nghệ đại vào cơng việc, có kỹ giải đắn mối quan hệ cá nhân, tập thể xã hội Thực tốt chuẩn mực đạo đức như: Hiếu kính ơng bà, cha mẹ; yêu thương, nhường nhịn anh em; nghiêm khắc với thân, hòa đồng với bạn bè; kiên trì học tập, say mê nghiên cứu; bảo vệ môi trường; chấp hành luật pháp d) Tu dưỡng, rèn luyện tinh thần trách nhiệm: với cơng việc, với gia đình, với quan, đơn vị, cộng đồng toàn xã hội Đây nội dung tu dưỡng, rèn luyện trách nhiệm nhân mối quan hệ xã hội; yêu cầu người xã hội vừa có trách nhiệm với thân có trách nhiệm với xã hội 291 Nội dung tu dưỡng rèn luyện mối quan hệ xã hội làm tốt vị trí, vai trò, trách nhiệm cá nhân quan hệ xã hội Với cơng việc, cần xác định mắt khâu dây chuyền hoạt động làm sản phẩm cho xã hội để hoàn thành công việc giao, yêu cầu chất lượng, thời gian, hiệu tiết kiệm Với gia đình cần xác định trách nhiệm cá nhân xây dựng gia đình hạnh phúc, trách nhiệm với vợ (chồng), cái, cha mẹ, họ hàng nội ngoại… để phấn đấu rèn luyện, giữ gìn Với quan đơn vị, xác định rõ thành viên, có lợi ích chung hoạt động quan đơn vị để tham gia xây dựng quan đơn vị vững mạnh, có văn hóa, thu nhập cao Với cộng đồng, cần xác định rõ trách nhiệm tham gia sinh hoạt chung, góp phần vào xây dựng q hương, nơi cư trú có mơi trường tự nhiên xã hội xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, đoàn kết Với toàn xã hội, rèn luyện trở thành người cơng dân tốt, có trách nhiệm, tn thủ tự giác quy định pháp luật, thực quyền trách nhiệm làm chủ công dân… CÂU HỎI Trình bày quan niệm người cơng dân tốt, người lao động tốt? 292 Cầ n phải làm để tu dưỡng rèn luyện trở thành người công dân tốt, người lao động tốt? TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2014), Kết luận số 94- KL/TW, ngày 28/3/2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi , h ọc tập lý luận trị h ệ thống giáo dục quốc dân” Ban Tuyên Giáo Trung ương: Tài liệu bồi dưỡng lý luận trị dành cho học viên lớp Đ ối tượng kết nạp Đảng Nxb CTQG ST HN, 2016 Ban Tuyên Giáo Trung ương: Tài liệu bồi dưỡng lý luận trị dành cho Đảng viên Ban Tuyên Giáo Trung ương Nxb CTQG ST HN, 2016 Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Những điểm văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, Nhà xuất Chính trị quốc gia Ban Tuyên giáo Trung ương (2018), sổ tay văn hướng dẫn thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5- 2016 Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật 293 Bộ Chính trị (2013): Nghị 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 hội nhập quốc tế B ộ Chính trị (2016), Chỉ thị số 05-C T /T W, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bộ Lao động-Thương binh Xã hội (2008), Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/2/2008 Bộ Lao động-Thương binh Xã hội ban hành chương trình mơn học Chính trị dùng cho trường trung cấp nghề, trường cao đẳng Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 Bộ Giáo dục Đà o tạo B an hành chương trình Các mơn lý luận trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối khơng chun ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 B ộ G iáo dục Đà o tạo (2012), T hông tư số 11/2012/TT-BGDĐT, ngày 7/3/2012 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương trình mơn học Giáo dục trị dùng đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 11 Bộ Giáo dục Đào tạo (2019), Giáo trình Triết học Mác-Lênin 12 Bộ Giáo dục Đào tạo (2019), Giáo trình Kinh tế trị học Mác-Lênin 294 13 B ộ Giáo dục Đào tạo (2019), G iáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học 14 Bộ Giáo dục Đào tạo (2019), Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 15 Bộ Giáo dục Đào tạo (2019), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 16 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nxb CTQG, HN 18 Đảng CSVN (2014), Văn kiện Hội nghị lần thứ BCH Trung ương, khóa XI, Nxb CTQG, Hội nghị 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng., Nxb CTQG, HN 20 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận-Hành chính: Những vấn đề quản lý nhà nước, Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội 21 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận-Hành chính: Những vấn đề Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội 22 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luậnHành chính: Đường lối sách Đảng, Nhà nước Việt Nam lĩnh vực đời sống xã hội, Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội 23 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận-Hành chính: Nghiệp vụ cơng tác đảng sở, Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội 22 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận-Hành chính: Những vấn đề Đảng Cộng sản lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất Lý luận trị, Hà Nội 24 Hội đồng Lý luận Trung ương (2017), Phê phán quan điểm sai trái, bảo vệ tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối Đả ng C ộng sản Việt Na m, nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 25 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ... giáo trình mơn học Cuốn Giáo trình Giáo dục trị số đó, biên soạn sở chương trình mơn học Giáo dục trị ban hành theo Thơng tư số 24/2018/ TT- BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Lao... Giáo dục trị mơn học chương trình đào tạo nghề, gắn với đường lối Đảng, thực tiễn đất nước tu dưỡng, rèn luyện người học Theo chương trình quy định đối tượng đạo tạo trình độ cao đẳng, Giáo trình. .. 1977.T42, tr 349 Mơn học Giáo dục trị mơn học bắt buộc thuộc khối môn học chung chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Tính chất mơn học Giáo dục trị phận khoa học trị, cơng tác tư tưởng, có nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng trình chiếu chính trị cao đẳng bộ LĐTB và XH mới nhất 2020, Bài giảng trình chiếu chính trị cao đẳng bộ LĐTB và XH mới nhất 2020

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn