Tiểu luận cao cấp chính trị sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

27 6 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2020, 22:26

Chủ nghĩa xã hội thế giới đang trải qua một thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng. Chủ nghĩa tư sản và bọn cơ hội ráo riết tấn công vào chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, từ đó phủ nhận chủ nghĩa xã hội. Trước tình hình đó, việc coi trọng và nâng cao vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, người lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa là vấn đề mang tính thời sự cấp bách, để luận giải về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân dựa trên nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về lý luận, chính trị để giữ vững lòng tin vào sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.Ở nước ta, xây dựng chủ nghĩa xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong những năm gần đây gặp không ít khó khăn trở ngại, kẻ thù không từ một thủ đoạn nào, cả từ bên trong và bên ngoài luôn tìm cách xuyên tạc, phá hoại hòng lật đổ chế độ, xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, hạ thấp vai trò của giai cấp công nhân.Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chung trong đó vận dụng việc xây dựng và nâng cao vai trò của giai cấp công nhân, nước lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa của Việt Nam nói riêng trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay có một ý nghĩa to lớn và mang tính sống còn nhằm giữ vững lòng tin của nhân dân lao động vào sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị PHẦN MỞ ĐẦU Chủ nghĩa xã hội giới trải qua thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng Chủ nghĩa tư sản bọn hội riết công vào chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản, từ phủ nhận chủ nghĩa xã hội Trước tình hình đó, việc coi trọng nâng cao vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân, người lao động thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hóa vấn đề mang tính thời cấp bách, để luận giải sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân dựa nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin lý luận, trị để giữ vững lòng tin vào nghiệp cách mạng giai cấp công nhân, bác bỏ luận điệu xuyên tạc lực thu địch Ở nước ta, xây dựng chủ nghĩa xã hội theo hướng cơng nghiệp hố, đại hóa lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam năm gần gặp khơng khó khăn trở ngại, kẻ thù không từ thủ đoạn nào, từ bên bên ngồi ln tìm cách xun tạc, phá hoại hòng lật đổ chế độ, xố bỏ lãnh đạo Đảng cộng sản, hạ thấp vai trò giai cấp cơng nhân Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân nói chung vận dụng việc xây dựng nâng cao vai trò giai cấp công nhân, nước lao động thời kỳ công nghiệp hố, đại hóa Việt Nam nói riêng giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa to lớn mang tính sống nhằm giữ vững lòng tin nhân dân lao động vào nghiệp cách mạng giai cấp công nhân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội nước ta Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy: vấn đề sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân tiêu điểm đấu tranh tư tưởng lý luận, thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hóa Vì vậy, muốn bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo đảm cho đất nước tiếp tục phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng cộng sản Việt Nam cần phải sức tập trung xây dựng giai cấp công nhân ngày lớn mạnh số lượng lẫn chất lượng, ngày trưởng thành để đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử giao phó, góp phần thắng lợi vào cơng xây dựng cơng nghiệp hố, đại hóa Trang Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1/ Khái niệm giai cấp công nhân: Giai cấp công nhân tập đồn xã hội ổn định, hình thành phát triển với cách mạng công nghiệp, với nhịp độ phát triển lực lượng sản xuất đại có tính xã hội ngày cao Là lực lượng sản xuất bản, tiên tiến quy trình cơng nghệ, dịch vụ cơng nghiệp Trực tiếp tham gia vào trình sản xuất, tái sản xuất cải vật chất cải tạo quan hệ xã hội, động lực tiến trình lịch sử từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Cùng với tiến triển lịch sử, phát triển đại công nghiệp, giai cấp công nhân ln phát triển ngày có thêm đặc trưng Các nhà lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học nhiều lần đề cập đưa khái niệm giai cấp cơng nhân Mác – Ăngghen nêu thuộc tính giai cấp cơng nhân, xuất phát từ nguồn gốc kinh tế, gắn liền với đại công nghiệp đại, coi giai cấp công nhân sản phẩm đại công nghiệp, với đặc trưng chủ yếu: người lao động công nghiệp, trực tiếp hay gián tiếp vận hành công cụ sản xuất công nghiệp, tạo cải vật chất; chế độ tư chủ nghĩa, giai cấp cơng nhân người lao động khơng có tư liêu sản xuất, phải bán sức lao động làm thuê cho tư bị tư bóc lột giá trị thặng dư ngày tăng theo phát triển đại công nghiệp Giai cấp công nhân đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến, thân lực lượng sản xuất đại, mang chất cách mạng nhất, triệt đễ có tinh thần đồn kết giai cấp, có tính tổ chức kỷ luật cao Những đặc trưng đến mang ý nghĩa to lớn, sở, phương pháp luận khoa học để nghiên cứu giai cấp công nhân Dưới chủ nghĩa xã hội giai cấp công nhân giai cấp bản, lực lượng tiên tiến sản xuất cải vật chất cải tạo quan hệ xã hội Là giai cấp lãnh đạo xã hội, làm chủ công cụ tư liệu sản xuất chủ yếu, đại đa số làm việc nhà máy, xí nghiệp, sở sản xuất… thuộc sở hữu nhà nước phận làm việc thành phần kinh tế cá thể, tư nhân, công ty hợp doanh… Dưới lãnh đạo Đảng, giai cấp công nhân liên minh Trang Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị chặt chẽ với giai cấp nơng dân tầng lớp trí thức thực cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên chủ nghĩa cộng sản Ở nước ta, chặng đường thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân Việt Nam lãnh đạo Đảng tiên phong dân tộc đoàn kết giành nhiều thắng lợi vẻ vang, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân bước sang thực sứ mệnh lịch sử xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Trong thời kỳ độ, tồn kinh tế nhiều thành phần với nhiều hình thức sở hữu tất yếu khách quan Vì vậy, cấu giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ bao gồm người lao động công nghiệp dịch vụ mà họ có tính chất lao động cơng nghiệp Những cán bộ, kỹ sư, đội ngũ trí thức tham gia vào trình sản xuất, tái sản xuất cải vật chất, lao động xí nghiệp quốc doanh, quốc phòng, cơng ty hợp doanh, tư tư nhân, hợp tác liên doanh với nước ngồi, cơng ty cổ phần, tiểu công nghiệp Họ lực lượng lãnh đạo, lực lượng xã hội nòng cốt, có vai trò quan trọng phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội nước ta Tóm lại, giai cấp cơng nhân tập đồn người lao động sản xuất mang tính cơng nghiệp ngày đại, họ nhân tố định cách mạng cải tạo, xây dựng phát triển lịch sử xã hội giai cấp công nhân Việt Nam phận sứ mệnh lịch sử cách mạng xã hội chủ nghĩa đảm bảo cho việc xây dựng nâng cao vai trò giai cấp cơng nhân Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hóa đất nước yêu cầu mang tính lịch sử khách quan 2/ Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Giai cấp công nhân giai cấp đại công nghiệp “ tuyển lựa” từ tất giai cấp, tầng lớp lao động dân cư mà chủ yếu nông dân Sự đời giai cấp công nhân gắn liền với sản xuất đại công nghiệp, họ trở thành giai cấp ổn định sản xuất công nghiệp thay sản xuất thủ công Dưới chế độ tư chủ nghĩa, giai cấp công nhân gọi giai cấp vơ sản, giai cấp hồn tồn khơng có tư liệu sản xuất gì, phải bán sức lao động cho tư để kiếm sống Vì vậy, sản xuất họ giai cấp bị phụ thuộc phân phối giai cấp bị bóc lột giá trị thặng dư, giai cấp đối lập trực tiếp lợi với giai cấp tư Giai cấp công nhân giai cấp gắn liền với sản xuất đại công nghiệp đại cơng nghiệp rèn luyện Giai cấp cơng nhân có tính tổ chức kỷ luật cao có điều kiện thuận lợi Trang Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị tập hợp lực lượng, biểu thị sức mạnh Giai cấp cơng nhân kiên đấu tranh chống lại giai cấp tư sản, có khả đoàn kết với quần chúng lao động bị áp bóc lột đấu tranh chung Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳn định: giai cấp công nhân giai cấp có sứ mệnh lịch sử to lớn xố bỏ chế độ bóc lột tư chủ nghĩa, thực chuyển biến cách mạng từ xã hội tư chủ nghiã lên xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Và sứ mạng yếu tố khách quan tiến trình phát triển xã hội lồi người Cuộc đấu tranh dẫn đến hình thành ý thức Đảng giai cấp cơng nhân Thơng qua Đảng tiên phong mình, giai cấp cơng nhân lãnh đạo đấu tranh giành quyền, tiến hành cải biến cách mạng xã hội tư chủ nghĩa làm sáng tỏ sứ mạng lịch sử giai cấp công nhân tạo điều kiện xây dựng xã hội khơng có giai cấp Mác - Ăngghen nghiên cứu cách khoa học lịch sử xã hội loài người thân xã hội tư chủ nghĩa Từ quan điểm vật lịch sử, hai ông chứng minh lịch sử xã hội phát triển chuỗi hình thái kinh tế – xã hội khác nối tiếp Động lực quan trọng thúc đẩy chuyển biến hình thái kinh tế xã hội sang hình thái xã hội khác phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất tương ứng Một quan hệ sản xuất khơng phù hợp với phát triển lực lượng sản xuất, trở thành xiềng xích trói buộc nó, xảy xung đột gay gắt xã hội… lúc giai cấp tiên tiến xã hội, đại diện cho lực lượng sản xuất lãnh đạo đấu tranh lật đổ giai cấp thống trị đương thời, đại diện cho quan hệ sản xuất củ; thiết lập quan hệ sản xuất phù hợp với nhu cầu phát triển lực lượng sản xuất thay đổi thượng tầng kiến trúc thay đổi theo, hình thái kinh tế xã hội thay hình thái kinh tế xã hội cao Đó quy luật phát triển xã hội loài người lịch sử chứng minh, không học thuyết bác bỏ Quan niệm vận dụng vào nghiên cứu xã hội tư bản, trở thành khoa học luận chứng cho sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Sự phát triển không ngừng lực lượng sản xuất chủ nghĩa tư làm cho mang tính chất xã hội hoá ngày cao, mâu thuẫn với quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa dựa chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, tạo mâu thuẫn xã hội tư bản, mâu thuẫn lỗi thời mà đại diện giai cấp tư sản, với lực lượng sản xuất mới, đại diện giai cấp công nhân theo quy luật quan hệ sản xuất định phù hợp với tính chất sản xuất trình độ phát triển lực lượng sản xuất, sớm muộn giai cấp công nhân – người đại diện Trang Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị cho lực lượng sản xuất – lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản – người đại diện cho quan hệ sản xuất lỗi thời, thiết lập quan hệ sản xuất mở đường cho lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển Là đại biểu cho lực lượng sản xuất tiên tiến, vậy, giai cấp công nhân giai cấp có khả sáng tạo phương thức sản xuất tiến ( phương thức sản xuất chủ nghĩa cộng sản ) Đồng thời giai cấp đối lập lợi ích trực tiếp với giai cấp tư sản, giai cấp công nhân đại biểu cho lợi ích tồn giai cấp tầng lớp lao động xã hội họ trở thành lãnh tụ tự nhiên quần chúng lao động đấu tranh chống giai cấp tư xây dựng xã hội Ngày nay, kinh tế giới phát triển đến trình độ cao, tạo lực lượng sản xuất phát triển, mang tính xã hội hố quốc tế hoá cao chưa thấy Mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất diễn gay gắt Giai cấp tư sản tìm cách điều chỉnh quan hệ sản xuất để níu giữ chế độ thống trị, không khắc phục mâu thuẫn sản xuất tư chủ nghĩa Nền kinh tế tư chủ nghĩa khả phát triển, phải thường xuyên đương đầu với khủng hoảng nặng nề với nhiều suy thoái nạn thất nghiệp Phong trào công nhân đứng trước thử thách nặng nề, phát triển lực lượng sản xuất chuẩn bị tiền đề khách quan để giai cấp công nhân thực sứ mệnh lịch sử Luận điểm Mác – Ăngghen, cơng nghiệp lớn, đại tạo tiền đề vật chất xã hội để thủ tiêu chế độ bóc lột người giữ nguyên giá trị khoa học Luận điểm khẳng định lòng tin khoa học vào nghiệp cách mạng giai cấp công nhân trước thử thách Mặt khác, nơi tiền đề vật chất xã hội đại công nghiệp tạo chưa đầy đủ, nơi đó, giai cấp cơng nhân lật đổ thống trị trị giai cấp tư sản thắng lợi bước đầu, giống trước lịch sử, điều kiện kinh tế chưa chín muồi cho thống trị giai cấp tư sản, việc lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế diễn cục chưa triệt để Ngày nay, bước quanh co, lịch sử, giai cấp cơng nhân thường giành quyền nước mà kinh tế phát triển chưa cao Vì vậy, việc chăm lo phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá đất nước theo hướng đại, tạo sở vật chất kỹ thuật vững mạnh đội ngũ giai cấp công nhân đông đảo yếu tố định để củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa vững vàng Trang Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị Để luận giải sức mạnh lịch sử giai cấp cơng nhân, chủ nghĩa Mác nghiên cứu đối lập giai cấp điều hoà phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Bằng khám phá quy luật giá trị thặng dư, Mác bóc trần bí mật bóc lột giai cấp cơng nhân xã hội tư Ông chứng minh cách khoa học việc nhà tư mua sức lao động công nhân để tạo giá trị lớn giá trị sức lao động bỏ Tổng giá trị thặng dư giai cấp công nhân tạo rốt biến thành tư ngày không ngừng lớn lên Đó nguồn gốc phát triển chất bóc lột chủ nghĩa tư Lý luận giá trị thặng dư lợi ích giai cấp công nhân giai cấp tư đối lập trực tiếp với Sự đối lập bắt nguồn từ thực chất phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, khơng thể giải phương thức sản xuất tồn Trong xã hội có giai cấp, lợi ích giai cấp đối lập trực tiếp với đấu tranh giai cấp diễn điều hoà Cũng đấu tranh giai cấp lịch sử, đấu tranh giai cấp giai cấp công nhân giai cấp tư kết thúc xố bỏ mâu thuẫn đối kháng lợi ích Nói cách khác, giai cấp tư sản bị đánh đổ, tư liệu sản xuất chuyển tay xã hội, quy luật sản xuất khơng phát huy tác dụng, đối lập công nhân tư không Trong việc luận chứng tính cách mạng giai cấp cơng nhân, Mác Ăngghen có đề cập đến hồn cảnh sống giai cấp cơng nhân, hai ơng khơng cho hồn cảnh cuối giai cấp công nhân nguyên nhân thúc đẩy giai cấp công nhân đấu tranh chống lại giai cấp tư sản Ngược lại hai ông chứng minh cách khoa học rằng: giai cấp công nhân đẩy đến vị trí cách mạng cách khách quan, vừa với tư cách thân lực lượng sản xuất tiên tiến, vừa với tư cách lợi ích đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản Mác Ăngghen viết: “ Trong tất giai cấp đối lập với giai cấp tư sản có giai cấp vơ sản thực cách mạng Tất giai cấp khác suy tàn suy vong với phát triển đại cơng nghiệp giai cấp vơ sản lại sản phẩm thân đại công nghiệp” Việc chứng minh cách sáng rõ đối lập giai cấp công nhân giai cấp tư sản khơng có ý nghĩa mặt lý luận mà có ý nghĩa trực tiếp mặt trị Trước đây, nhiều luận chiến, Mác Ăngghen kiên chống lại khuynh hướng lấy việc cải thiện đời sống nhỏ Trang Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị nhặt cơng nhân để xố nhồ mâu thuẫn đối kháng giai cấp công nhân giai cấp tư sản, từ xố nhồ đấu tranh giai cấp hai ông từ đời, giai cấp công nhân tiến hành đấu tranh chống giai cấp tư sản Cuộc đấu tranh lúc đầu diễn mặt, sau diễn toàn diện hơn, phát triển hình thức phong phú, ngấm ngầm, bộc phát, cuối dẫn đến đấu tranh trị nhằm lật đổ thống tri giai cấp tư sản Ngày nay, kẻ thù chủ nghĩa xã hội sức công vào học thuyết Mác - Lênin sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Chúng khẳng định học thuyết khơng áp dụng giai cấp cơng nhân nay, điạ vị kinh tế – xã hội giai cấp thay đổi nhiều “ trung lưu hố” Thực tiễn chứng minh trình sản xuất tư chủ nghĩa dù có mở rộng đại đến đâu, hình thức thay đổi không ngừng tái sinh quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa Cuộc đấu tranh mà giai cấp công nhân tiến hành nhằm thực sứ mệnh lịch sử mình, dù có trải qua bước thăng trầm, theo quy luật khách quan lịch sử Những nhân tố chủ quan giai cấp cơng nhân hồn thành sứ mệnh lịch sử Trong học thuyết tri thức sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin rõ mối quan hệ biện chứng điều kiện khách quan nhân tố chủ quan xem xét việc phát huy nhân tố chủ quan điều kiện định trực tiếp để giai cấp công nhân hồn thành sứ mệnh lịch sử Điều quan trọng trước hết đưa ý thức giai cấp, ý thức vô sản quần chúng công nhân, biến đấu tranh tự phát giai cấp cơng nhân chống áp bóc lột bọn chủ xí nghiệp thành đấu tranh tự giác chống chế độ tư Vì vậy, việc rèn luyện ý thức giai cấp chân giai cấp cơng nhân trình đấu tranh thường xuyên liệt hệ tư tưởng tư sản vô sản Muốn đạt thắng lợi nghiệp này, phải làm cho giai cấp công nhân phong trào công nhân thấm nhuần lý luận khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, nhiệm vụ phải Đảng giai cấp công nhân lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm hệ tư tưởng Chỉ có Đảng có khả “ đưa phong trào cơng nhân tự phát lý tưởng xã hội chủ nghĩa thật rõ Trang Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị rệt, gắn phong trào với tư tưởng xã hội chủ nghĩa – tư tưởng phải đạt tới trình độ khoa học đại…” Nhiệm vụ giáo dục ý thức cho giai cấp công nhân xúc nước giai cấp cơng nhân chưa giành quyền mà nước giành quyền Ở nhiều nước tư chủ nghĩa, đội ngũ công nhân đông đảo, giác ngộ ý thức chưa đầy đủ nên dễ bị lôi vào trào lưu hội chủ nghĩa Ở nước giai cấp cơng nhân giành quyền, ý thức vô sản chưa cao nên công nhân không lực lượng nòng cốt bảo vệ thành cách mạng trước công lực thù địch Gắn với điều kiện thứ nhất, điều kiện vô quan trọng thứ hai để giai cấp cơng nhân hồn thành sứ mệnh lịch sử tổ chức đội tiên phong giai cấp công nhân thành Đảng Mácxít – Lênin nít, trung thành với sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Trong đấu tranh để giành quyền lãnh đạo xây dựng xã hội mới, giai cấp công nhân khơng có vũ khí quan trọng tổ chức Hình thức tổ chức cao giai cấp cơng nhân Đảng cộng sản Khi khơng có Đảng theo học thuyết cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin khơng giai cấp công nhân không vươn tới đấu tranh giai cấp có ý thức, mà khơng thể trở thành giai cấp lãnh đạo quần chúng lao động bị áp bức, bóc lột, giai cấp cơng nhân trở thành lực lượng vô địch, xây dựng Đảng thu hút tất phần tử ưu tú giai cấp Đảng phải vừa hấp thụ kinh nghiệm đấu tranh tinh thần cách mạng, hiểu biết lực vận dụng sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa phải đủ sức lãnh đạo lôi giai cấp công nhân nhân dân lao động theo Hiểu nguyện vọng thiết, lợi ích thời quần chúng nhân dân nâng quần chúng lên trình độ giác ngộ sứ mệnh lịch sử giai cấp Đảng không theo đuôi phong trào công nhân cách tự phát; có thế, Đảng đủ tư cách, đủ sức làm cho giai cấp công nhân tránh đường chủ nghĩa công liên biến giai cấp cơng nhân thành lực lượng trị đặc biệt Với tư cách vậy, Đảng thực đội tiên phong giai cấp công nhân Tuy nhiên nói Đảng đội tiên phong, phải nhớ Đảng phận giai cấp, gắn bó mật thiết với giai cấp Chừng xã hội có giai cấp, lực thù địch, phải phân biệt rõ Đảng giai cấp, giai cấp công nhân với giai cấp tầng lớp xã Trang Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị hội mặt lợi ích, Đảng đại biểu cho lợi ích chân đơng đảo quần chúng nhân dân, tính chất, Đảng giai cấp công nhân, đội tiên phong giai cấp cơng nhân, khơng thể có Đảng nhiều giai cấp Nhưng Đảng mạnh, chí biến chất trở thành tổ chức biệt phái không thường xuyên liên hệ với giai cấp công nhân nhân dân lao động, phản ánh nguyện vọng đấu tranh cho lợi ích thiết thân họ Trong tình hình nay, cần làm rõ tính thời cấp bách tư tưởng Thực tiễn số nước cho thấy rằng, giai cấp cơng nhân giành quyền, khơng xây dựng Đảng chặt chẽ, bảo đảm tính tiên phong giai cấp công nhân nên làm cho đội ngũ phân hoá phức tạp: số Đảng viên mơ hồ lập trường giai cấp công nhân, đặc quyền, đặc lợi, xa rời quần chúng , bị quần chúng xa lánh Vì nhiều Đảng viên bị tín nhiệm với giai cấp cơng nhân quần chúng lao động trước phản kích kẻ thù, số Đảng viên bị chia rẻ đến tan rã Trong hướng nỗ lực vào việc xây dựng Đảng thành Đảng tiên phong gắn bó mật thiết với giai cấp công nhân quần chúng lao động, chủ nghĩa Mác - Lênin vạch rõ tính chất khơng khoan nhượng Đảng chủ nghĩa hội hình thức Hiện nghiệp cách mạng giai cấp công nhân giới trải qua khúc quanh co, đặc điểm lớn thời đại trị ngày giai cấp cơng nhân đã, vươn lên nắm quyền lực nhà nước Bởi lẽ, giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất đại Giai cấp cơng nhân người đại diện cho lợi ích quyền lực nhân dân, nhân loại Thực tế đấu tranh giai cấp công nhân diễn nước tư chủ nghĩa nhiều hình thức phong phú với nhiều nội dung cụ thể khác Có quan điểm cho luận điểm Mác sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân khơng thời đại ngày Thời đại ngày thời đại “ văn minh trí tuệ” thời đại mà “ khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” trí thức lực lượng tiên phong cách mạng Đó quan điểm sai lầm thực tiễn lẫn lý luận Trí thức có vai trò quan trọng, trực tiếp đầu nghiệp phát triển lý thuyết khoa học – công nghệ, khoa học quản lý, khoa học quân sự, khoa học xã hội – nhân văn Trong việc nâng cao dân trí xã hội định Song, tầng lớp trí thức khơng thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng thay giai cấp công nhân Bởi lẽ: Trang Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị - Trí thức tầng lớp xã hội đặc biệt khơng Trí thức chưa không giai cấp Nó khơng đại biểu cho phương thức sản xuất độc lập, lực lượng kinh tế, trị độc lập với giai cấp tầng lớp xã hội khác Do đó, trí thức khơng có hệ tư tưởng độc lập với giai cấp tầng lớp xã hội khác, theo chịu ảnh hưởng giai cấp mà phục vụ - Tầng lớp trí thức, khơng có lợi ích đối kháng trực tiếp với giai cấp tư sản Trí thức người làm thuê bị bóc lột, lại tầng lớp làm thuê đặc biệt, giai cấp tư sản đào tạo, dụng với ưu đãi Trí thức khơng phải tầng lớp xã hội bị áp bức, bóc lột Dưới chế độ tư bản, quyền lợi tầng lớp trí thức thường gắn liền với quyền lợi giai cấp tư sản Về mặt lý luận, đưa giới trí thức lên vị trí đội tiên phong cách mạng thời đại ngày xuyên tạc giới quan khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, đưa mâu thuẫn đối kháng xã hội tư khỏi lĩnh vực vật chất, chuyển sang lập trường giải thích q trình xã hội theo kiểu tâm - Thực tế lịch sử phát triển xã hội cho thấy chưa tầng lớp trí thức lãnh đạo thành cơng cách mạng xã hội Các đấu tranh tầng lớp trí thức có tiếng vang định, mục tiêu đấu tranh không vượt qua khuôn hổ hiến pháp tư sản chấp nhận giai cấp tư sản Với tư cách tầng lớp, họ sẵn sàng thoả hiệp với giai cấp tư sản yêu cầu tối thiểu đưa chấp nhận Họ không đưa đấu tranh đến nhằm giải phóng giai cấp cơng nhân nhân dân lao động Trí thức có vai trò to lớn đấu tranh giành quyền cơng xây dựng xã hội vậy, giai cấp cơng nhân cần phải có sách đắn để thu hút đội ngũ trí thức phục vụ đắc lực cho nghiệp cách mạng giai đoạn cách mạng Đồng thời giai cấp công nhân phải trọng xây dựng đội ngũ trí thức mình, nghiệp xây dựng xã hội trí thức phát huy sức mạnh gắn liền với giai cấp đại diện cho tiến hoá xã hội lồi người, ngày giai cấp công nhân - Điểm khác biệt chất sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân với sứ mệnh lịch sử giai cấp trước lịch sử là: + Về kinh tế, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân thực chuyển biến từ chế độ tư hữu sang chế độ tư hữu khác nhằm thay đổi hình thức bóc lột hình thức bóc lột khác mà Trang 10 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị nửa Những thành tựu to lớn sản xuất tư chủ nghĩa hàng kỷ thành tựu bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội có đóng góp to lớn định giai cấp công nhân Số lượng chất lượng giai cấp công nhân ngày tăng, chủ nghĩa tư chủ nghĩa xã hội Nếu để giai cấp cơng nhân khơng có việc làm, khơng phát triển sản xuất cơng nghiệp gạt bỏ nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Chủ nghĩa xã hội bước khắc phục tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm nghèo khổ giai cấp công nhân, điều mà chất mình, chế độ tư chủ nghĩa qua bốn kỷ không giải - Giai cấp cơng nhân phải có hoạt động trị, tư tưởng, tổ chức để tiến tới đấu tranh giành quyền, xố bỏ chế độ trị xã hội cũ, xây dựng bảo vệ quyền, xã hội giai cấp công nhân nhân dân lao động làm chủ sư lãnh đạo Đảng - Thơng qua Đảng cộng sản lãnh đạo tồn xã hội lĩnh vực trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… ( kinh tế) để bước hình thành phát triển xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Đây nội dung nhất, định nhất, phức tạp lâu dài sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Không thể nhận thức hoạt động chủ quan ý chí, đơn giản, nóng vội… khơng thể mơ hồ, hữu khuynh dẫn đến phát triển tư chủ nghĩa - Mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân nhân dân lao động tất nước hồ bình, độc lập dân tộc xã hội chủ nghĩa Đây nội dung thể chất quốc tế giai cấp công nhân - Thường xuyên đấu tranh chống thứ chủ nghĩa hội, xét lại, đấu tranh chống biểu xa rời quan điểm đường lối chủ nghĩa xã hội Đấu tranh chống lực thù địch với nhân dân, với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ thành cách mạng, bảo vệ xã hội xã hội chủ nghĩa Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân điều kiện tất yếu khách quan quy định, sứ mệnh lịch sử khơng “ tự nhiên” có Vì giai cấp cơng nhân khơng thể dừng lại, khơng thể thỗ mãn hoạt động sản xuất kinh doanh, đấu tranh kinh tế trước mắt mà phải vươn lên thành lập sử dụng thật vững mạnh tổ chức trị : cơng đồn, nghiệp đồn, Đảng Giai cấp công nhân phải ngày giác ngộ giai cấp mình, chủ nghĩa xã hội thơng qua nhận thức nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin Phong trào công nhân kết hợp với giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin Trang 13 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị phong trào yêu nước dần dẫn đến hình thành Đảng tiên phong giai cấp công nhân – Đảng cộng sản Đảng cộng sản nhân tố hàng đầu, định ( nhân tố lãnh đạo, tự giác) suốt trình tổ chức thực sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Vì vậy, Đảng cộng sản phải thường xuyên củng cố, phát triển vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức để không ngừng giữ vững chất giai cấp cơng nhân Kiên trì lập trường chủ nghĩa Mác Lênin, nâng cao phẩm chất, lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, gắn bó ngày chặt chẽ với nhân dân lao động, lãnh đạo thành công nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản CHƯƠNG II XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRỊ CỦA GIAI CẤP CƠNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CƠNG NGHIỆP HỐ, HIỆN ĐẠI HÓA 1/ Đặc điểm thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam Ở nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến nông dân, giai cấp công nhân có hai mối thù sâu sắc với đế quốc ( Mối thù dân tộc áp mối thù giai cấp bị bóc lột nặng nề) Vì vậy, giai cấp cơng nhân có tinh thần cách mạng triệt để, gắn bó với giai cấp nơng dân tầng lớp nhân dân lao động khác nước, lôi kéo họ theo đường cách mạng Giai cấp Trang 14 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị cơng nhân nước ta kế tục truyền thống yêu nước nồng nàn, đức tính cần cù sáng tạo lao động dân tộc Ra đời có muộn so với giai cấp cơng nhân nước châu Âu gắn với thuộc địa thực dân Pháp Đơng Dương, số lượng lúc đầu nhỏ bé giai cấp công nhân Việt Nam sớm tỏ đội ngũ kiên cường trình đấu tranh cách mạng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Nêu gương sáng chủ nghĩa quốc tế vơ sản, góp phần vào nghiệp cách mạng chung phong trào cộng sản công nhân quốc tế Giai cấp công nhân Việt Nam bước lên vũ đài trị giành quyền lãnh đạo nghiệp giải phóng dân tộc Nguyễn Ái Quốc đưa chủ nghĩa Mác Lênin vào nước ta, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Trong nhiều cương lĩnh giai cấp khác tầng lớp yêu nước khác bị phá sản Đảng cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam đời Ngay từ đầu, Đảng biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, đưa cương lĩnh cứu nước đắn cho dân tộc Và vậy, giai cấp cơng nhân Việt Nam Đảng đóng vai trò tiên phong giành quyền độc tôn lãnh đạo cách mạng 70 năm qua Đảng cộng sản Việt Nam thực tế độc quyền lãnh đạo cách mạng nước ta Dưới sụ lãnh đạo Đảng giai cấp công nhân, nửa kỷ qua, dân tộc ta giành nhiều thắng lợi vẻ vang Vai trò lãnh đạo giai cấp cơng nhân hình thành lịch sử quần chúng nhân dân thừa nhận dân tộc suy tôn Giai cấp công nhân Việt Nam thực nắm quyền lãnh đạo lực lượng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta Đó thực tế Mục tiêu trị cách mạng Việt Nam khơng thay đổi Vì vai trò lãnh đạo xã hội giai cấp công nhân Việt Nam không thay đổi Tuy nhiên giai cấp công nhân Việt Nam, đặc điểm hình thành, sinh sống điều kiện kinh tế xã hội phát triển… nên mang hạn chế định Nhưng hạn chế, nhược điểm khơng thuộc chất, đủ khả năng, điều kiện để đảm nhận hồn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Những khả năng, điều kiện chủ yếu là: - Trong giai cấp Việt Nam nay, giai cấp công nhân lực lượng xã hội tiên tiến tư tưởng, lý luận lẫn thực tiễn sản xuất cải tiến xã hội Trang 15 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị - Giai cấp cơng nhân Việt Nam ngồi vai trò tiên phong lãnh đạo cách mạng có vị trí quan trọng xây dựng kinh tế đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Giai cấp cơng nhân Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, máu thịt với giai cấp nông dân, khối liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tầng lớp trí thức ngày củng cố tăng cường - Giai cấp công nhân Việt Nam có đội tiên phong Đảng cộng sản Việt Nam dày dạn kinh nghiệm, có lĩnh trị vững vàng, thử thách, luyện trưởng thành trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ trước bước ngoặt thời đại, cách mạng - Giai cấp công nhân Việt Nam đã, lực lượng sản xuất bản, có vai trò quan trọng ngày tăng kinh tế quốc dân chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hố, đại hóa - Giai cấp cơng nhân Việt Nam thực có lực, trí tuệ sản xuất, chiến đấu bảo vệ tổ quốc việc tổ chức, quản lý, xây dựng xã hội mới, có nhiều kinh nghiệm thực hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Năng lực trí tuệ giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng nâng cao với phát triển lực lượng sản xuất q trình cơng nghiệp hố, đại hóa Thực trạng giai cấp cơng nhân Việt Nam trải qua nhiều thời kỳ phát triển, nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hóa với khoảng bốn triệu cơng nhân cơng nghiệp thành phần kinh tế Trong có khoảng 1,7 triệu cơng nhân đào tạo tay nghề ( từ bậc đến bậc 7) Nhưng chuyển đổi chế kinh tế nay, đa số khoảng 70 vạn công nhân Nhà nước nghỉ việc chuyển sang thành phần kinh tế khác Số công nhân kỹ thuật bậc đến bậc chiếm khoảng 0,7 tổng số cơng nhân kỹ thuật, số kỹ sư công nghiệp Bị tác động chế thị trường giai cấp công nhân Việt Nam bị phân hoá nơi làm việc thành phần kinh tế, nghề nghiệp, thu nhập, mức sống… Tình trạng thiếu việc làm thất nghiệp nhiều Trình độ văn hố, trình độ tay nghề, giác ngộ trị giai cấp cơng nhân Việt Nam thấp ( trình độ văn hố cấp khoảng 70%) Về học vấn: số Đảng viên chưa biết chử phổ thơng 0,8%, cấp 9,9%, cấp 31%, cao đẳng đại học 16,4%, đại học có 0,4% Trình độ lý luận trị: cao cấp 2,6%, trung cấp 18,5%, sơ cấp 50,1% Trang 16 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị Điều kiện làm việc chậm cải thiện, chưa an toàn, sức khoẻ tuổi thọ nghề nghiệp hạn chế Như vậy, thấy trình độ học vấn, trình độ trị vấn đề cần khắc phục để giai cấp công nhân Việt Nam vươn lên đáp ứng yêu cầu cách mạng Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế khu vực yếu thân kinh tế nước ta, số công nhân thất nghiệp tăng năm gần Hàng năm hàng chục vạn người phải nghỉ việc hàng vạn người khơng có đủ việc làm thường xun Số cơng nhân khu vực doanh nghiệp nhà nước có việc làm thường xuyên khoảng 80% Là giai cấp lãnh đạo cách mạng với Đảng đề xướng nghiệp đổi mới, đời sống công nhân mức trung bình thấp so với tồn xã hội không ổn định, môi trường lao động xấu, điều kiện lao động Sự phân hoá thu nhập cơng nhân rõ rệt Có tới 20% sở sản xuất kinh doanh mà đó, cơng nhân lao động có thu nhập mức lương tối thiểu số sở có thu nhập nhiều triệu đồng tháng Ở số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, giới chủ thường tìm cách tăng làm việc qúa quy định Luật lao động, việc trả công lao động thấp giá trị sức lao động Đó chưa kể tình trạng xúc phạm nhân phẩm, đối xứ thô bạo với người cơng nhân ngày tăng Tình hình làm cho người công nhân nhiều nơi không làm chủ họ cảm thấy vai trò làm chủ khái niệm trừu tượng, hình thức Số đơng công nhân chưa đào tạo nghề nghiệp, cơng tác dạy nghề nhiều bất cập, yếu Chúng ta chưa có hệ thống pháp luật sách đào tạo phát triển ngày cách hoàn chỉnh đồng bộ.Việc đào tạo chủ nghĩa kỹ thuật nhân viên nghiệp vụ lành nghề giảm sút nên đội ngũ thiếu hụt nghiêm trọng, bước vào thời kỳ công nghiệp hố, đại hóa Từ năm 1997 đến nay, số trường dạy nghề giảm 50%, quy mô đào tạo giảm 40% Hiện việc xác định rõ vai trò, nhiệm vụ lịch sử giai cấp công nhân, xây dựng giai cấp công nhân ngày lớn mạnh số lượng chất lượng vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến chất công nhân Đảng, đến chế độ xã hội nhà nước ta Trong thực tế có nhiều biểu coi nhẹ vị trí vai trò giai cấp cơng nhân, chưa qn triệt, quan tâm thực mức đến việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam Trong xã hội cán Đảng viên có nhận thức khơng vai trò, sứ mệnh lý lịch sử giai cấp công nhân Bản thân giai cấp cơng nhân có phận lớn chưa hiểu vai trò, sứ mệnh lịch sử giai cấp Giai cấp cơng nhân nước ta nói chung có lòng u nước cao giác ngộ sứ mệnh lịch sử trách nhiệm giai cấp cơng nhân yếu trình độ Trang 17 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị nhận thức chưa giáo dục thường xuyên Ý thức tổ chức, kỹ luật lao động, tác phong công nghiệp Một phận công nhân thiếu tin tưởng vào đường lối, sách Đảng nhà nước, chạy theo lối sống thực dụng, thiết tha với trị tỷ lệ Đảng viên, đồn viên cơng đồn, đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh cơng nhân thấp Đó chưa kể nạn cờ bạc, nghiện hút, rượu chè sinh trộm cấp, tội phạm… phát triển doanh nghiệp 2/ Vai trò giai cấp cơng nhân thời kỳ cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nước Sau 17 năm đổi mới, thành tựu lĩnh vực kinh tế, trị xã hội bước đầu làm chuyển biến mặt xã hội nước ta Tình hình trị, kinh tế xã hội đất nước tiếp tục ổn định bước đầu phát triển, nhiều cơng nhân có việc làm, có điều kiện nâng cao tay nghề, cải thiện đời sống lên bước Giai cấp cơng nhân vượt qua bước khó khăn thử thách, có bước trưởng thành nhận thức, giác ngộ trị, chun mơn nghiệp vụ Giai cấp công nhân tin tưởng ủng hộ đường lối đổi Đảng, thể trình độ giác ngộ trị lợi ích giai cấp hài hồ với lợi ích dân tộc Đa số cơng nhân thích ứng nhanh với chế kinh tế mới, tiếp thu nhanh kỷ thuật, công nghệ tiên tiến, nắm kỷ thuật đại dầu khí, bưu điện, viễn thơng, xây dựng cầu đường… tỷ lệ lớn cơng nhân có trình độ phổ thơng trung học, có nhiều người có trình độ đại học, đại học: cao đẳng, đại học 16,4%, đại học có 0,4% Trình độ lý luận trị: cao cấp 2,6% trung cấp18,5% sơ cấp 50,1% Giai cấp công nhân nước ta đà trí thức hố Trước thực trạng để khắc phục nhược điểm yếu góp phần thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, Nghị lần thứ VII ( khoá VII ) Ban chấp hành TW Đảng rõ phương hướng xây dựng giai cấp công nhân nước ta “ q trình phát triển cơng nghiệp cơng nghệ theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, cần xây dựng giai cấp công nhân phát triển số lượng, giác ngộ giai cấp, vững vàng trị, tư tưởng, có trình độ học vấn tay nghề cao, có lực tiếp thu sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt suất, chất lượng, hiệu cao vươn lên làm tròn sứ mệnh lịch sử mình” Sự nghiệp đổi Đảng ta, Đảng giai cấp công nhân Việt Nam khởi sướng lãnh đạo thu thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam Đảng ta xác định rằng: “ đường lên nước ta phát triển độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản… Trang 18 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị có tiếp thu, kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt với chế độ tư chủ nghĩa, đặt biệt khoa học công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế đại” cụ thể là: “ nội dung chủ yếu đấu tranh giai cấp giai đoạn thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá theo định xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo, phát triển; thực công xã hội, chống áp bức, bất công; đấu tranh ngăn chặn khắc phục tư tưởng hành động tiêu cực sai trái, đấu tranh làm thất bại âm mưu hành động chống phá lực thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân dân hạnh phúc” Bước vào thời kỳ mới, cách mạng nước ta vừa đứng trước thời vận hội lớn, vừa phải đối mặt với nguy cơ, thách thức lớn xem thường Nắm bắc hội, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức với tinh thần cách mạng tiến công, đưa cách mạng nước ta tiến lên mạnh mẽ vấn đề có ý nghĩa sống sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam Giai cấp công nhân nước ta chỗ dựa tin cậy Đảng, đầu việc xây dựng xã hội mới, việc xây dựng sở vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội nhằm thực công công nghiệp hố, đại hố nước ta Đó chứng rõ lực lãnh đạo giai cấp cơng nhân nước ta, vai trò khơng thể thay họ nghiệp công nghiệp hóa, đại hố đất nước Trang 19 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN GIAI CẤP CÔNG NHÂN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Đảng ta đội tiên phong giai cấp công nhân việt nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc từ đời đến nay, Đảng đặt vấn đề xây dựng giai cấp công nhân nhu vấn đề sinh tử cách mạng Đại hội lần thứ IX Đảng đặt vấn đề xây dựng giai cấp công nhân vị trí hàng đầu nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào cách mạng thời kỳ mới, đảm bảo đưa giai cấp công nhân việt nam thực sứ mệnh lịch sử việc thúc đẩy nghiệp đổi đất nước, mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Xuất phát từ lịch sử, truyền thống thực trạng giai cấp công nhân việt nam, từ yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà xác định phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm củng cố, phát triển giai cấp công nhân nước ta cách tồn diện đồng với cơng nghiệp hóa, đại hố khơng đơn vấn đề kỹ thuật, mà tri thức trình phát triển đất nước cách tồn diện đồng Điều thể rõ quan điểm, chủ chương Đảng cộng sản việt nam nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ( nghị hội nghị nhiệm ký khóa VII Đảng đến nghị đại hội Đảng khóa IX) Cần cụ thể hóa quan điểm chủ chương lớn qua số nội dung chủ yếu sau nhằm củng cố phát triển giai cấp công nhân việt nam là: 1/.Phương hướng xây dựng phát triển giai cấp công nhân - Về mặt nhân thức, quan điểm, phải coi việc giai cấp công nhân đại nội dung trung tâm định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm chăm lo nguồn lực người việt nam – nội dung “quốc sách hàng đầu” Hiện nay, giai cấp cơng nhân nước ta có mặt quy trình sản xuất cơng nghiệp thành phần kinh tế, định hướng xã hội chủ nghĩa đặt biệt trọng đội ngũ công nhân thuộc thành phần kinh tế nhà nước kinh tế hợp tác cho thật chủ đạo, làm tảng kinh tế đất nước - Tạo việc làm tay nghề không ngừng tăng thu nhập giai cấp cơng nhân, sở mà nâng cao tay nghề, tri thức khoa học, công nghệ, đưa khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, trình độ cao để tạo nhiều sản phẩm lao động Trang 20 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị - Cơng nghiệp hóa, phải gắn liền với đại hóa để trình mở rộng hợp tác quốc tế, chuyển giao cơng nghệ đại phù hợp, hiệu kinh tế thiết thực Có giai cấp cơng nhân Việt Nam có điều kiện trở thành giai cấp cơng nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử Từ tập trung vào nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn, ưu tiên xí nghiệp nơng thơn với quy mơ vừa nhỏ, “đơ thị hóa” nơi có điều kiện thành trung tâm kinh tế – văn hoá – khoa học công nghệ nông thôn, miền núi hải đảo, biên giới xa xôi… cần ý thỏa đáng, đặc biệt kết cấu hạ tầng - Từng bước cao trình độ văn hóa, khoa học, cơng nghệ cho giai cấp cơng nhân Tự cao trình độ giác ngộ giai cấp khơng đấu tranh chống lực phản động mà chủ yếu phải có trình độ chinh phục thiên nhiên, thắng thiên tai Phải đưa công nghệ khoa học đạt trình độ quốc tế thời đại, đưa suất lao động toàn diện vượt trội suất chủ nghĩa tư Giai cấp công nhân việt nam phổ cập phổ thông trung học tăng nhanh tỷ lệ trung học chuyên nghiệp, đại học, sau đại học Chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, bảo vệ sức khỏe, an toàn bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội cho giai cấp công nhân cách thiết thực tất loại hình doanh nghiệp, thành phần kinh tế Đấu tranh chống biểu tiêu cực giai cấp công nhân, có việc đối xử bất cơng, thiếu tơn trọng cơng nhân, xí nghiệp liên doanh với nước - Củng cố, đổi nội dung, phương thức hoạt động tổ chức trị xí nghiệp cơng nghiệp nhà nước, tập thể tư nhân sau cho hoạt động tổ chức Đảng, cơng đồn, nghiệp đồn, đồn thể khác góp phần tích cực đắn việc tổ chức, giáo dục công nhân giác ngộ giai cấp, chủ nghĩa xã hội, luật pháp, y thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, nếp sống văn minh Bồi dưỡng ý thức dân tộc, phát huy truyền thống dân tộc, bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc để hội nhập vào văn hóa giới kỷ XXI Chú trọng việc phát triển Đảng đồn viên cơng đoàn, đoàn viên niên ưu tú giai cấp công nhân, người công nhận lao động sáng tạo” Từ tăng số lượng, chất lượng cơng nhân đội ngũ Đảng cộng sản Việt Nam, từ sở cấp lãnh đạo Đảng, quản lí Nhà nước đoàn thể - Song song với việc giáo dục nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cần tiếp tục tăng cường việc giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ trương đường lối Đảng, pháp luật Nhà Nước phận công nhân tất Trang 21 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị thành phần kinh tế Thường xuyên giáo dục lập trường quan điểm giai cấp cơng nhân, sức xây dựng Đảng trị, tư tưởng tổ chức, tập trung vào khâu then chốt giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng 2/ Giải pháp: Để xây dựng giai cấp công nhân công nhân Việt Nam ngày lớn mạnh, đáp ứng ngày tốt nghiệp cơng nghiệp hố, đại đất nước cần có nhiểu giải pháp đồng Xin nêu vài suy nghĩ sau: a)- Cần có sách cụ thể, đồng để nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, ý thức giác ngộ giai cấp cho đội ngũ công nhân, lớp công nhân trẻ Cùng với q trình cơng nghiệp hố, đại hố, giai cấp cơng nhân nước ta tăng nhanh số lượng Đó q trình tất yếu Song chất lượng lại tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nước, trách nhiệm thân giai cấp cơng nhân đóng góp, xây dựng xã hội quan trọng Vấn đề xây dựng đội ngũ cơng nhân có văn hố đào tạo theo yêu cầu công nghệ, kỹ thuật đại, đáp ứng đòi hỏi tới đặt cách cấp bách Bằng nhiều lực lượng ( nhà nước doanh nghiệp, toàn xã hội người lao động), phải đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân tương lai Nhà nước cần có sách phân luồng cần biết liên thơng hệ giáo dục, đào tạo sau trung học sở trung học phổ thông, đảm bảo tỷ lệ thích hợp học sinh vào học nghề Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội vai trò, vị trí cơng việc đào tạo phát triển kinh tế, xã hội tạo nên phong trào học nghề, lập nghiệp đặc biệt lớp trẻ Cùng với việc đào tạo công nhân, việc chuẩn bị đội ngũ cán khoa học, kỹ thuật, cán đầu đàn cần thiết, đứng trước tình trạng hụt hẫng lớn số lượng công nhân giỏi nghề lực lượng cán khoa học kỹ thuật đầu đàn Để nâng cao trình độ học vấn cho cơng nhân cần khơi phục trường bổ túc văn hố cho cơng nhân Việc giáo ý thức giác ngộ giai cấp cho công nhân, lớp công nhân trẻ năm gần chưa coi trọng Các sinh hoạt công nhân chủ yếu phổ biến chế độ, sách, quyền lợi… nhiều cán bộ, Đảng viên ngại tiếp xúc trực tiếp với công nhân, ngại tuyên truyền giác ngộ trị cho cơng nhân, khơng nhận nhiệm vụ hàng đầu nhằm xây dựng giai cấp công nhân Cần làm Trang 22 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị cho cơng nhân giác ngộ vị trí, vai trò lịch sử giai cấp Phải đổi cách tuyên truyền, giác ngộ trị cho cơng nhân nhiệm hàng đầu nhằm xây dựng giai cấp công nhân Chú trọng đầu tư thoả đáng cho phương tiện tuyền thơng đại chúng, nhà văn hố lao động, hoạt động câu lạc bộ… phục vụ yêu cầu giáo dục trị cho cơng nhân Tổ chức cơng đồn Đồn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh, cấp có trách nhiệm quan trọng cơng tác b)- Xây dựng phong trào cách mạng giai cấp cơng nhân tương xứng với vị trí nồng cốt, tiên phong cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Để đẩy mạnh phong trào giai cấp công nhân phải tạo động lực Động lực quan trọng giai cấp công nhân việc làm, đời sống, dân chủ cơng xã hội Có việc làm thường xuyên để có thu nhập lao động nguyện vọng đáng giai cấp cơng nhân Trong chế thị trường tình trạng thất nghiệp tạm thời khó tránh khỏi Học vấn thấp, không đào tạo kỹ nghề nghiệp cần thiết khó kiếm việc làm Do cần sớm nghiên cứu thành lập “ quỹ trợ giúp thất nghiệp” đóng góp Nhà nước, doanh nghiệp người lao động Vấn đề đào tạo nghề, đặt biệt đào tạo nơi làm việc, đào tạo lại thay đổi công nghệ, kỹ thuật sản xuất trách nhiệm xã hội Cần trọng mở rộng chỗ làm việc chọn phương án đầu tư cơng nghệ Cần có quy định quản lý lao động, quản lý hành cho phù hợp với kinh tế thị trường chuyển lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm việc làm Tóm lại để giải vấn đề việc làm cho công nhân cần nghiên cứu sửa đổi nhiều chế độ tuyển dụng sử dụng lao động Thực tế cho thấy: nhiều thành phần kinh tế quốc doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ nơi giải nhiều chỗ làm việc doanh nghiệp nhà nước Phát triển doanh quốc doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ, mở rộng hợp tác lao động với nước ngoài, kể việc giúp cơng nhân làm kinh tế gia đình biện pháp quan trọng giải việc làm, tiếp tục sửa đổi sách tiền lương, tiền cơng lao động có nhiều bất hợp lý Có ưu đãi cơng nhân bật cao, cán khoa học kỹ thuật, công nghệ giỏi, khuyến khích nhân tài c)- Việc cải thiện điều kiện lao động công nhân dang yêu cầu cấp bách Không doanh nghiệp tư nhân mà doanh nghiệp nhà nước, thiết bị công nghệ lạc hậu, điều kiện vệ sinh an tồn lao động kém, tai nạn xảy ngày nhiều, bệnh nghề nghiệp Trang 23 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị ngày tăng Vì sống trước mắt người cơng nhân đành chấp nhận để có việc làm, mặt dù biết điều kiện lao động nhiều nơi tồi tệ Chủ trương cổ phần hóa phần lớn doanh nghiệp nhà nước sách tạo động lực cho giai cấp cơng nhân phát triển song cần có quy định cụ thể khuyến khích, tạo điều kiện để cơng nhân mua cổ phần Cần tiếp tục nghiên cứu thực việc chia lợi nhuận doanh nghiệp cho công nhân đề cập Thực nghiêm túc quy chế dân chủ doanh nghiệp nhà nước, nghiên cứu mở rộng việc thực quy chế dân chủ loại hình doanh nghiệp khác Xây dựng đời sống văn hóa cho giai cấp công nhân vừa nhiệm vụ trước mắt, vừa nhiệm vụ lâu dài Nơi có lực lượng cơng nhân tập trung, nơi phải xây dựng mơi trường văn hóa, vừa lấy giáo dục, rèn luyện cơng nhân lại vừa có tác dụng tích cực với khu vực chung quanh d)- Xây dựng đổi hình thức hoạt động tổ chức cơng đồn: cơng đồn phải tập hợp đơng đảo cơng nhân, phải đa dạng mềm dẻo hình thức tổ chức hoạt động Phải vươn mạnh tổ chức cơng nhân lao động ngồi quốc doanh Cơng đồn phải vươn lên làm tốt chức là: “ trường học xã hội chủ nghĩa” cho giai cấp công nhân, vừa bảo vệ lợi ích đáng giai cấp công nhân, vừa chỗ dựa tinh cậy người bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước Vấn đề có ý nghĩa then chốt tạo đội ngũ cán cơng đồn đơng đảo nhiệt tình, có lực vận động quần chúng, có tác phong làm việc sâu sắc Cán cơng đồn vừa cán trị, vừa người hoạt động xã hội tín nhiệm cơng nhân khơng phải công chức, suy nghĩ làm việc theo kiểu viên chức Không đưa người yếu phẩm chất, lực, không am hiểu công tác vận động cơng nhân làm cơng tác cơng đồn Trang 24 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị PHẦN KẾT LUẬN Xây dựng nâng cao vai trò giai cấp cơng nhân – để hồn thành sứ lịch sử quy định từ địa vị kinh tế – xã hội yêu cầu khách quan, sứ mệnh cao cả, vĩ đại động lực thúc đẩy phát triển lên nhân loại Bản chất cách mạng giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử thể tinh thần triệt để cách mạng, phấn đấu nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại khỏi áp bức, bóc lột bất cơng, đấu tranh chống đói nghèo, lạc hậu phản động Trong giai đoạn lịch sử nước khác nhau, giai cấp công nhân có nhiệm vụ cụ thể khác Song trước sau lý tưởng giai cấp công nhân cách mạng độc lập dân chủ chủ nghĩa xã hội Lợi ích giai cấp cơng nhân đảng khơng nằm ngồi, khơng đối lập mà nằm lợi ích dân tộc giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta nay, giai đoạn thực cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mục tiêu phấn đấu không công nhân mà dân tộc, tồn Đảng tồn qn tồn dân ta Đó đường “ phát triển kinh tế, cơng nghiệp hoá – đại hoá nhiệm vụ trung tâm” mà Nghị đại hội toàn quốc lần IX Đảng ta đề Đường lối xuất phát từ yêu cầu thiết thực tiễn đất nước từ thực tiễn sứ mệnh giai cấp cơng nhân mà lịch sử giao phó Đường lối đắn mang tính tất yếu khách quan, mang chất giai cấp cụ thể Chính ln khẳng định hồn cảnh giai cấp cơng nhân Việt Nam phải có lãnh đạo Đảng tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo cách mạng tư tưởng xuyên suốt Đảng ta từ thành lập nay, khơng có văn kiện không đề cập tới, điều ghi vào Hiến pháp nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Muốn thực công nghiệp hoá, đại hoá giai đoạn cách mạng giữ vững định hướng lên chủ nghĩa xã hội cách mạng giành thắng lợi hồn tồn Đảng tiên phong giai cấp công nhân lãnh đạo Điều tất yếu khách quan mà khơng luận điệu xun tạc hay phủ nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “chỉ có giai cấp cơng nhân dũng cảm nhất, ln gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân Với lí luận cách mạng tiên phong kinh nghiệm phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân dã tỏ người lãnh đạo xứng đáng tin cậy nhân dân Việt Nam” Trang 25 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị Ở nước ta, Đảng cộng sản đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đại biểu trung thành cho lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Để xây dựng Đảng vững mạnh, trước hết phải tiếp tục trang bị nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin – hệ tư tưởng giai cấp cơng nhân vận dụng cách sáng tạo vào điều kiện nước ta, đấu tranh cách kiên chống lại luận điệu, thủ đoạn, đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Đi đôi với trang bị lý luận, Đảng phải “thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn sức nâng cao trình độ, lực lãnh đạo” Đảng phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững đồn kết thống nhất, đấu tranh có hiệu chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hội chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên sạch, có phẩm chất, lực, sức chiến đấu cao, tiêu biểu cho chất, lương tâm trí tuệ giai cấp công nhân Cùng với xây dựng Đảng, phải đặc biệt chăm lo xây dựng giai cấp công nhân ngày vững mạnh Trong hoàn cảnh nước ta nay, nhiệm vụ vừa khẩn trương, vừa phải lâu dài Về lâu dài, để hoàn thành nghiệp cách mạng mình, giai cấp cơng nhân phải phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, tiến hành cơng nghiệp hố đất nước theo hướng đại tất ngành kinh tế quốc dân Chỉ có xây dựng sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội thơng qua xây dựng đội ngũ công nhân đại, đông số lượng, mạnh chất lượng Việc quan trọng phải làm thường xuyên xây dựng chế gắn bó máu thịt Đảng giai cấp, cho giai cấp công nhân luôn người giám sát hoạt động Đảng Nhà nước, đồng thời nguồn bổ sung thường xuyên người ưu tú, tham gia vào công việc lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 26 Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị - C.Mác – Ăngghen tuyển tập, tập 1, NXB Sự thật, HN 1980 - Lênin toàn tập, tập 44, NXB Tiến Bộ, 1978 - Hồ Chí Minh Tồn tập, tập 8, NXB Sự Thật, HN 1989 - Phong trào công nhân quốc tế – Những vấn đề lịch sử lý luận, tập 1, NXB Sự Thật, HN 1985 - Giai cấp công nhân Việt Nam – vấn đề lao động thực tiễn, NXB Lao động, HN 1996 - Nghị TW Đảng khoá VII – VIII - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2001 - Nghị Đại hội Đảng lần thứ VIII – IX - Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học – Phân viện Tp.Hồ Chí Minh - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh – NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2000 Trang 27 .. .Tiểu luận tốt nghiệp Cao cấp lý luận trị PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1/ Khái niệm giai cấp công nhân: Giai cấp công nhân tập đồn... huy sức mạnh gắn liền với giai cấp đại diện cho tiến hố xã hội lồi người, ngày giai cấp công nhân - Điểm khác biệt chất sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân với sứ mệnh lịch sử giai cấp trước lịch. .. quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Giai cấp công nhân giai cấp đại công nghiệp “ tuyển lựa” từ tất giai cấp, tầng lớp lao động dân cư mà chủ yếu nông dân Sự đời giai cấp công nhân gắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cao cấp chính trị sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, Tiểu luận cao cấp chính trị sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn