Tiểu luận cao cấp chính trị: Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý Ngân sách Nhà nước của địa phương

50 36 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2020, 06:05

Ngân sách Nhà nước là một phạm trù kinh tế mang tính lịch sử, sự ra đời và sự tồn tại của ngân sách gắn liền với sự ra đời của Nhà nước, nhằm đáp ứng các nhu cầu về tài chính để thực hiện các chức năng quản lý và điều tiết nền kinh tế của xã hội của Nhà nước.Lúc đầu ngân sách Nhà nước tồn tại dưới hình thức của cải vật chất do các tầng lớp dân cư thu nộp hoặc thu chiếm trong chiến tranh. Khi xã hội phát triển quan hệ hàng hóa tiền tệ ra đời dưới hình thức các nguồn thu, nguồn chi được qui định : Nguồn thu chủ yếu của ngân sách là thuế, phí lệ phí, các khoản tài trợ, vay mượn từ nước ngoài. Nguồn chi chủ yếu của ngân sách là : chi đầu tư XDCB và phát triển kinh tế xã hội, chi thường xuyên của nhà nước. Ngày nay, cùng với quá trình phát triển và tăng trưởng nền kinh tế hiện đại trên phạm vi thế giới và phạm vi cả nước, nguồn thu trong nước ngày càng tăng và chiếm đại bộ phận của tổng thu ngân sách, đồng thời nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống nhân dân đòi hỏi thu ngân sách phải đáp ứng các nhu cầu chi cho đầu tư phát triển kinh tế – khoa học kỹ thuật , đầu tư phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục ngày càng tăng. Do đó, Ngân sách Nhà nước là yêu cầu cần thiết khách quan trong nền kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đối với nước ta, quá trình đổi mới phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Vì thế, tất yếu phải có ngân sách nhà nước nhằm để thực hiện khai thác nguồn thu và tích lũy vốn cho tất cả các hoạt động của Nhà nước và sử dụng cân đối thường xuyên như : Thực hiện kế hoạch, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, dự toán chi hoạt động thường xuyên của bộ máy nhà nước, cũng như cung cấp một phần vốn cho các khâu, các bộ phận khác trong hệ thống tài chính, nhằm đáp ứng nhu cầu ổn định và phát triển nền kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng. PHẦN MỞ ĐẦU Trong công đổi toàn diện kinh tế – xã hội đất nước, Ngân sách Nhà nước trở thành công cụ điều chỉnh vó mô quan trọng Nhà nước nhằm đảm bảo thực nhiệm vụ kinh tế, trò, văn hóa, xã hội Từ Đại hội VI Đảng cộng sản việt nam đề đường lối toàn diện, để thể chế hóa quan điểm chủ trương sách Đảng việc quản lý Ngân sách Nhà nước, Nhà nước ban hành luật Ngân sách văn hướng dẫn quản lý Ngân sách nhằm sử dụng có hiệu vốn Ngân sách Nhà nước, quản lý thống Tài Chính quốc gia, tăng tích luỹ để thực Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước theo đònh hướng xã hội chủ nghóa Để góp phần nâng cao hoàn thiện quản lý Ngân sách tích cực đáp ứng yêu cầu kinh tế – xã hội chuyển sang thời kỳ , nên em chọn đề tài :” Thực số biện pháp đổi công tác quản lý Ngân sách Nhà nước đòa phương Quận Cái Răng “ Nhằm góp phần thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghò Đại hội Đảng Bộ Lần Thứ VIII Quận Cái Răng nhiệm kỳ 2001 – 2005 đề Đề tài giúp em nghiên cứu số vấn đề lý luận, đồng thời tìm hiểu thực trạng Quận nhà việc thực quản lý Ngân sách thời gian qua, từ đề xuất số giải pháp nhằm góp phần thực có hiệu quản lý Ngân sách Nhà nước đòa bàn Quận, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng Nhà Nước giao cho, nội dung vấn đề nghiên cứu mà em chọn Tiểu luận phần mở đầu kết luận, nội dung trình bày chương: Chương : Ngân sách nhà nước việc phát triển kinh tế xã hội Chương : Thực trạng công tác quản lý Ngân sách nhà nước Quận Cái Răng Chương : Những giải pháp nâng cao hiệu quản lý Ngân sách nhà nước Quận Cái Răng – Thành Phố Cần Thơ CHƯƠNG I NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI I/ BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ XÃ HỘI : 1/ Khái niệm chất ngân sách nhà nước: a/ Khái niệm: Ngân sách Nhà nước hệ thống quan hệ kinh tế phát sinh trình phân phối nguồn tài xã hội, để tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ nhà nước Ngân sách nhà nước bao gồm toàn khoản thu chi dự toán quan Nhà nước có thẩm quyền đònh thực năm nhằm bảo đảm thực chức nhiệm vụ Nhà nước b/ Sự cần thiết ngân sách nhà nước kinh tế – xã hội : Ngân sách Nhà nước phạm trù kinh tế mang tính lòch sử, đời tồn ngân sách gắn liền với đời Nhà nước, nhằm đáp ứng nhu cầu tài để thực chức quản lý điều tiết kinh tế xã hội Nhà nước Lúc đầu ngân sách Nhà nước tồn hình thức cải vật chất tầng lớp dân cư thu nộp thu chiếm chiến tranh Khi xã hội phát triển quan hệ hàng hóa tiền tệ đời hình thức nguồn thu, nguồn chi qui đònh : - Nguồn thu chủ yếu ngân sách thuế, phí lệ phí, khoản tài trợ, vay mượn từ nước - Nguồn chi chủ yếu ngân sách : chi đầu tư XDCB phát triển kinh tế xã hội, chi thường xuyên nhà nước Ngày nay, với trình phát triển tăng trưởng kinh tế đại phạm vi giới phạm vi nước, nguồn thu nước ngày tăng chiếm đại phận tổng thu ngân sách, đồng thời nhu cầu phát triển kinh tế đời sống nhân dân đòi hỏi thu ngân sách phải đáp ứng nhu cầu chi cho đầu tư phát triển kinh tế – khoa học kỹ thuật , đầu tư phát triển lónh vực y tế, giáo dục ngày tăng Do đó, Ngân sách Nhà nước yêu cầu cần thiết khách quan kinh tế xã hội tất quốc gia giới Đối với nước ta, trình đổi phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành chế thò trường, có quản lý Nhà nước theo đònh hướng XHCN Vì thế, tất yếu phải có ngân sách nhà nước nhằm để thực khai thác nguồn thu tích lũy vốn cho tất hoạt động Nhà nước sử dụng cân đối thường xuyên : Thực kế hoạch, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, dự toán chi hoạt động thường xuyên máy nhà nước, cung cấp phần vốn cho khâu, phận khác hệ thống tài chính, nhằm đáp ứng nhu cầu ổn đònh phát triển kinh tế – xã hội, thực công nghiệp hóa – đại hóa đất nước, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng c/ Bản chất Ngân sách Nhà nước : Trên ý nghóa thực tiễn hoạt động thu chi ngân sách nhà nước thể trình điều tiết phân phối phân phối lại giá trò tổng sản phẩm xã hội chất xã hội Nhà nước đại diện giai cấp ,vốn ngân sách Nhà nước mang tính giai cấp phục vụ trực tiếp cho yêu cầu, chức Nhà nước thời gian lòch sử đònh Xuất phát từ ý nghóa ta thấy chất Nhà nước thể nội dung sau : - Các khoản thu chi Ngân sách phần lớn mang tính chất bắt buộc, khoản chi lại mang tính cấp phát Đây nội dung quan trọng có ý nghóa đònh tồn ngân sách Nhà nước Bởi vì, xuất phát từ quyền lực Nhà nước tập trung thống nhu cầu tài để thực chức quản lý điều hành khinh tế – xã hội nhà nước -Bất kỳ Nhà nước có quyền lập pháp yêu cầu hoạt động đòi hỏi khoản chi tiêu cần thiết, Nhà nước phải sử dụng quyền để xây dựng hệ thống pháp luật tài thuế qui đònh đối tượng tổ chức kinh tế cá nhân phải nộp phần thu nhập cho Nhà nước, với tư cách chủ thể kinh tế thực nghóa vụ nhà nước Tất nhiên tính chất bắt buộc , qui đònh khoản thu ngân sách Nhà nước không mang tính tiêu cực Bởi lẽ cần thiết, mà đối tượng nộp thuế có nghóa vụ nộp thuế việc bảo đảm tồn phát triển Nhà nước, quốc gia Điều chứng tỏ vai trò Nhà nước yếu tố đònh tính chất hoạt động Ngân sách Nhà nước - Mọi hoạt động ngân sách Nhà nước hoạt động phân phối nguồn tài chính, thể mối quan hệ phân phối, có ý nghóa quan trọng trình nhận thức chất ngân sách Nhà nước Quá trình phân phối, vấn đề cần giải đối tượng tham gia, vấn đề lợi ích kinh tế Vì vậy, quan hệ Nhà nước xã hội qua ngân sách Nhà nước quan hệ kinh tế Thực tế việc phân phối nguồn tài để hình thành nguồn thu Nhà nước, dù thực hình thức thực chất trình giải quyền lợi kinh tế nhà nước xã hội Kết nguồn tài phân chia thành phần : Phải nộp vào ngân sách Nhà nước phần để lại cho thành viên xã hội Phần nộp vào ngân sách nhà nước tiếp tục phân phối lại, để thực qua cấp phát từ ngân sách cho mục đích tiêu dùng đầu tư phát triển Mặc khác, quan hệ kinh tế trình phân phối luôn gắn liền với lợi ích chủ thể tham gia vào trình phân phối nguồn tài chúng qui đònh chất kinh tế ngân sách Nhà nước Do đó, việc khẳng đònh ngân sách Nhà nước thể quan hệ kinh tế Nhà nước xã hội có ý nghóa quan trọng không đơn mặt lý luận mà thật cần thiết quản lý điều hành ngân sách Nhà nước, đòi hỏi phải có sách đắn tôn trọng qui luật khách quan, không coi thường lợi ích kinh tế xã hội để huy động cách tùy tiện nguồn thu nhập thành viên xã hội, đồng thời khoản chi tiêu Nhà nước phải tính toán chặt chẽ, tiết kiệm, mang lại hiệu cao đảm bảo công xã hội, kích thích phát triển đầu tư sản xuất tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước Như vậy, hiểu rõ chất ngân sách Nhà nước hệ thống quan hệ kinh tế phát sinh trình phân phối nguồn tài xã hội để tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ tập trung Nhà nước nhằm đảm bảo yêu cầu thực nhiệm vụ Nhà nước 2/ Chức ngân sách Nhà nước : Trong hoạt động ngân sách Nhà nước có chức a/ Chức phân phối : - Chức phân phối ngân sách Nhà nước biểu chất ngân sách Nhà nước vận dụng vào đời sống kinh tế – xã hội để phân phối, chủ yếu tổng sản phẩm quốc dân theo tỉ lệ xu hướng đònh cho tích lũy tiêu dùng nhằm tích tụ, tập trung vốn để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng Chính thế, nhờ vào chức phân phối ngân sách Nhà nước mà nguồn tài xã hội huy động sử dụng hợp lý, đảm bảo cho việc thực mục tiêu kinh tế – xã hội Nhà nước -Thông qua quan hệ phân phối mà nguồn tài điều hòa đảm bảo cho phát triển cân đối ngành, đòa phương đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho lónh vực sản xuất, kinh tế, điều tiết thu nhập tổ chức kinh tế quốc doanh tầng lớp dân cư để vừa phục vụ cho nhu cầu chung xã hội, vừa đảm bảo đóng góp công hợp lý, đồng thời giảm bớt chênh lệch thu nhập tầng lớp giai cấp xã hội b/ Chức giám đốc : Trong trình phân phối nguồn tài để đảm bảo cho việc hình thành sử dụng quỹ tiền tệ tập trung Nhà nước cách hiệu quả, tiết kiệm đảm bảo nguyên tắc chế độ tài Nhà nước Thông qua chức giám đốc mà Nhà nước phát ưu điểm, tồn tại, yếu sở đề biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy hoạt động quản lý điều hành ngân sách Nhà nước đạt chất lượng hiệu cao c/ Mối quan hệ chức phân phối chức giám đốc : Hai chức phân phối chức giám đốc ngân sách Nhà nước hình thành vận động mối quan hệ hữu Trong đó, phân phối chức trọng yếu, chức phân phối vừa tiền đề, vừa cho hoạt động chức giám đốc Bởi vì, xuất phát từ chức phân phối mà đòi hỏi giám đốc, kiểm tra, giám sát việc thực phân phối nguồn tài theo mục đích yêu cầu đề ra, đồng thời sở kinh tế phát sinh trình phân phối thực chức giám đốc ngân sách Nhà nước mà đảm bảo tính đắn, hợp lý quan hệ phân phối, đáp ứng yêu cầu việc thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước thời kỳ 3/ Vai trò ngân sách Nhà nước việc phát triển kinh tế – xã hội : Ngân sách Nhà nước có vai trò quan trọng việc huy động vốn tài tập trung, đảm bảo yêu cầu tiêu Nhà nước Đồng thời, thực yêu cầu cân đối khoản thu khoản chi ngân sách nhà nước Đối với nước ta, giai đoạn vai trò ngân sách nhà nước có ý nghóa quan trọng phát triển tồn phát triển kinh tế đất nước Bởi vì, xuất phát từ thực tế kinh tế thò trường nay, với xu hướng phát triển theo đònh hướng XHCN, vai trò ngân sách Nhà nước công cụ điều chỉnh vó mô kinh tế Nhà nước Vai trò quan trọng, chế thò trường cần thiết phải có điều chỉnh vó mô từ phía Nhà nước Song Nhà nước thực điều chỉnh thành công có nguồn tài đảm bảo, tức sử dụng triệt để có hiệu công cụ ngân sách Để làm rõ vấn đề khái quát vai trò Nhà nước lónh vực sau : + Về kinh tế : Sự cần thiết phải có Nhà nước để khắc phục hạn chế chế thò trường Đó việc Nhà nước đònh hướng hình thành cấu mới, kích thích phát triển sản xuất kinh doanh chống độc quyền Ngân sách Nhà nước cung cấp nguồn kinh phí để đầu tư cho sở kết cấu hạ tầng, hình thành doanh nghiệp thuộc thành phần khác Mặc khác, việc sử dụng công cụ ngân sách thông qua nguồn hình thành có ý nghóa kinh tế lớn Bởi lẽ, khoản thuế sách thuế đảm bảo thực vai trò đònh hướng đầu tư, kích thích hạn chế sản xuất kinh doanh + Về mặt xã hội : Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp phát cho tất lónh vực điều chỉnh Nhà nước, đồng thời khối lượng kết quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đònh mức thành công sách xã hội Trong việc giải vấn đề xã hội, nhà nước sử dụng công cụ thuế để điều chỉnh Thuế thu nhập thuế lợi tức có vai trò quan trọng nhằm điều tiết thu nhập cao để phân phối lại cho đối tượng có thu nhập thấp Các loại thuế gián thu có tác dụng hướng dẫn người tiêu dùng cách hợp lý Để giải vấn đề trên, đòi hỏi việc sử dụng công cụ ngân sách Nhà nước phải nghiên cứu đầy đủ phải có thống sách biện pháp Đồng thời việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước có hiệu đònh đến mức độ thành công sách xã hội * Tóùm lại: Ngân sách nhà nước công cụ cần thiết quan trọng , có mục đích phục vụ trình hoạt động vai trò Nhà nước giai đoạn cần phải đổi cách bản, đồng phù hợp với trình đổi chế quản lý kinh tế Nhà nước II PHÂN CẤP VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC : 1/ Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước kinh tế – xã hội : a/ Nguyên tắc tổ chức quản lý ngân sách nhà nước : Hệ thống ngân sách nhà nước tổ chức quản lý theo nguyên tắc tập trung dân chủ thể : - Mặt tập trung qui đònh chế độ Thu – chi hệ thống ngân sách từ trung ương đế đòa phương thực thống Đồng thời, chế độ quản lý ngân sách tức khâu lập dự toán thu – chi đến khâu chấp hành toán ngân sách thống Nguyên tắc tập trung thể ngân sách Nhà nước Nước cộng hòa xã hội chủ nghóa việt nam đặt quản lý quan quyền lực cao nước ta Quốc hội quan phê chuẩn dự toán ngân sách toán ngân sách, chuẩn y quy đònh luật ngân sách - Đi đôi với tập trung, mặt trận dân chủ thể tổ chức quản lý hệ thống ngân sách tức cấp quyền đòa phương ( Thành Phố, Quận, Phường ) tổ chức cấp ngân sách tương đương - Các đòa phương ( Thành Phố, Quận, Phường ) sử dụng công cụ tài tạo lập ngân sách Nhà nước đòa phương việc thực nhiệm vụ kinh tế – xã hội đòa phương Chính quyền đòa phương cấp có thẫm quyền đònh thu – chi ngân sách cấp mình, quản lý sở đảm bảo thể chế thống thu – chi quản lý ngân sách Ngân sách đòa phương lập dự toán toán Hội đồng nhân dân chuẩn y Mặt khác, để thể tính dân chủ quản lý ngân sách nhân dân có quyền tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Luật ngân sách biểu phê chuẩn, thông qua đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp Trong nguyên tắc tổ chức quản lý ngân sách Nhà nước mối quan hệ tập trung dân chủ tùy thuộc vào trình phát triển trình độ quản lý kinh tế cấp quyền Với đường lối đổi nay, việc quản lý kinh tế tài thay chế : chế thò trường với quản lý Nhà nước theo đònh hướng XHCN Từ đó, mặt dân chủ cấp thể cách đầy đủ hơn, tập trung quản lý điều hành ngân sách, điều ghi rõ điều Nghò đònh 87/CP Chính phủ b/ Hệ thống ngân sách nhà nước nước ta : Điều Nghò đònh 87/CP Chính phủ qui đònh hệ thống ngân sách Nhà nước Việt Nam gồm cấp ngân sách : - Ngân sách Trung Ương : Đóng vai trò chủ đạo chi phối ngân sách cấp hệ thống ngân sách : ngân sách Trung Ương công cụ tài để thực phân phối thu nhập phạm vi nước Đồng thời nguồn vốn ngân sách Trung Ương ngân quỹ để thực nhiệm vụ kinh tế – xã hội an ninh quốc phòng quốc gia - Ngân sách đòa phương : ( Ngân sách Thành phố (Tỉnh ) Quận ( Huyện ) Phường ( Xã Thò Trấn ) công cụ tài để quyền đòa phương cấp thực thu thập phân phối quốc dân, phương tiện hữu hiệu để tài trợ cho quyền đòa phương thực nhiệm vụ kinh tế – xã hội mình, tạo điều kiện đòa phương đầu tư vốn khai thác tối đa tiềm sản xuất, lợi kinh tế riêng tạo cải vật chất cho xã hội thực sách xã hội đòa phương, bao gồm cấp ngân sách + Ngân sách Thành Phố ( Tỉnh ) : Có vai trò tổ chức đạo tổng hợp ngân sách cấp dưới, đồng thời thực điều hòa vốn ngân sách cấp để cân đối ngân sách đòa phương + Ngân sách Quận ( Huyện ) Là cấp ngân sách hệ thống ngân sách Nhà nước, ngân sách cấp Quận có vai trò đònh việc phát triển kinh tế – xã hội đòa bàn Quận ( Huyện ) đến Phường ( xã – Thò trấn ) + Ngân sách Phường ( xã – Thò trấn ) cấp ngân sách qui đònh hệ thống ngân sách Nhà nước nay, nội dung thu – chi ngân sách cấp Phường ( xã – Thò trấn ) hạch toán phản ánh vào ngân sách nhà nước Mặc dù, nguồn thu nhiệm vụ chi năm không lớn Nhưng ngân sách Phường ( xã – Thò trấn ) công cụ phục vụ hiệu cho quyền Phường ( xã – Thò trấn ) việc thực nhiệm vụ kinh tế trò – xã hội, an ninh quốc phòng đòa bàn ổn đònh cân đối 2/ Tổ chức công tác quản lý ngân sách : 10 tư hạn mục xây dựng không kế hoạch, sử dụng kinh phí không hết, vốn … Vì vậy, phân rõ mở rộng quyền hạn quản lý cấp Quận việc đònh phân bổ xét duyệt dự án đầu tư cụ thể : - Các hạn mục công trình có giá trò từ tỉ đồng trở lại phân giao quyền hạn cho cấp Quận lập dự án thiết kế, phê duyệt dự án tổ chức thực giúp cho ngành quản lý Thành phố khỏi ôm nhiều công việc, tham gia quản lý kòp thời - Công tác quản lý giá, đònh gía tài sản, mua sắm tài sản kể phạm vi lớn, nhỏ thông qua cấp Thành phố thẩm đònh, phê duyệt Điều quản lý thực gặp nhiều khó khăn Cần thiết phân rõ giá trò mua sắm tài sản quyền hạn thẩm quyền cấp Quận xử lý ký duyệt để tránh dồn công việc Thành phố Đồng thời, cấp Quận có trách nhiệm phạm vi quản lý Như vậy, sở đổi quản lý ngân sách phải bảo đảm quyền đòa phương có đầy đủ trách nhiệm quyền hạn việc đònh phân bổ ngân sách đòa phương Từ đó, nâng cao tính chủ động kích thích, phát huy mặt tích cực, khai thác nguồn thu cách hiệu khắc phục tình trạng lúng túng, bò động công tác quản lý ngân sách thời gian vừa qua 36 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng ta tiếp tục xác đònh mục tiêu chiến lược đất nước đẩy mạnh CNH-HĐH theo đònh hướng CNXH Quản lý Nhà nước ngân sách Nhà nước sử dụng chế, sách, Luật nhằm thực tốt việc thu- chi ngân sách theo quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng Hay nói cách khác, hành lang, hướng dẫn đảm bảo xây dựng ngân sách lành mạnh, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm, mục đích, tăng tích lũy để thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo đònh hướng XHCN Vì vậy, nhà nước ban hành nhiều Bộ Luật Luật thuế, Luật Ngân Sách văn hướng dẫn luật, nhằm thực tốt việc quản lý ngân sách Nhà nước Trong năm qua, Quận Cái Răng thực tốt việc quản lý, sử dụng hiểu vốn ngân sách Nhà nước, tiết kiệm chi tiêu, việc thu đúng, thu đủ loại thuế, đăng nộp kòp thời vào ngân sách Nhà nước Bằng nguồn ngân sách mình, cộng với hỗ trợ cấp trên, Quận đầu tư xây dựng số công trình phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghóa, nhà tình thương, phát triển nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe nhân dân, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, tạo đồng tình ủng hộ, phấn khởi nhân dân Để tiếp tục thực việc quản lý Nhà nước ngân sách đòa bàn Quận Cái Răng thời gian tới tốt UBND Quận cần thường xuyên đạo ngành, Phường thu thuế, phí – lệ phí đạt tiêu giao Đồng thời chi tiêu phải thực hành tiết kiệm, chi mục đích, không chi lãng phí… Thường xuyên kiểm tra việc thu – chi ngân sách, chất lượng công trình XDCB, nhằm phát huy mặt làm khắc phục yếu kém, tồn lónh vực Quản lý Nhà nước ngân sách nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo cho máy Nhà 37 nước hoạt động thông suốt, liên tục, việc thu – chi ngân sách mục đích, qui đònh đạt hiệu góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước Đồng thời, ổn đònh trò, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, nhằm thực thắng lợi mục tiêu “ Xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công dân chủ, văn minh” Để cho công tác quản lý ngân sách Nhà nước Quận Cái Răng nâng cao ngày hoàn thiện hơn, góp phần thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghò Đại hội Đảng Quận nhiệm kỳ 2001 - 2005 đề Tôi xin có kiến nghò sau: - Việc phân cấp phân đònh thu , chi ngân sách cấp đòa phương nay, cần tạo chủ động điều hành quản lý cân đối ngân sách để tạo môi trường điều kiện thuận lợi bảo đảm cho đòa phương khai thác có hiệu lợi kinh tế, xã hội - Cần khai thác nguồn thu đòa bàn tạo điều kiện khả thu ngân sách vượt mức kế hoạch, nhằm để ưu tiên bổ sung vốn cho đầu tư phát triển tu sửa chữa tập trung xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – Xã hội tiết kiệm tập trung cho nhu cầu cần thiết - Cần đảm bảo nguồn kinh phí hổ trợ, cấp đầy đủ kòp thời cho đơn vò trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí phải tuân thủ triệt để nguyên tắc chế độ cấp phát Nhà nước qui đònh - Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát Hội đồng nhân dân cấp Quận, Phường, việc phê chuẩn dự toán ngân sách toán ngân sách - Nhà nước thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán quản lý cấp Phường ( Xã – Thò Trấn ) lónh vực ngân sách, để đáp ứng với nhiệm vụ giai đọan Đồng thời cần trang bò đầy đủ phương tiện, công nghệ, để phục vụ cho hoạt động chuyên môn công tác quản lý ngân sách Nhà nước đòa phương Đối với Quận Cái Răng để nâng cao chất lượng quản lý ngân sách, phù hợp với thời kỳ phát 38 triển mới, cần có nhìn đắn thực trạng tình hình để có phương hướng cụ thể đề giải pháp khả thi Nhất giai đoạn nay, vai trò ngân sách nhà nước có ý nghóa quan trọng đòa phương yêu cầu thiếu, nhằm khắc phục khuyết tật hạn chế chế củ, đề biện pháp tổ chức thực quản lý tài ngân sách nguyên tắc, chế độ, pháp luật nhà nước qui đònh, cố đội ngũ cán quản lý, tăng cường công tác tra, kiểm tra, với việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tự giác tham gia nghóa vụ thuế nhà nước, đảm bảo cho công tác quản lý ngân sách nhà nước theo quy đònh với giải pháp nêu mong giúp cho công tác quản lý ngân sách nhà nước Quận Cái Răng nâng cao ngày hoàn thiện hơn, để góp phần thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghò đại hội lần thứ VIII Đảng Quận Cái Răng nhiệm kỳ 2001 – 2005 đề ra./ 39 MỤC LỤC * Phần mở đầu: CHƯƠNG I: NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI I.Bản chất, chức vai trò ngân sách nhà nước trong trình phát triển kinh tế – xã hội 1/ Khái niệm chất ngân sách Nhà nước 2/ Chức ngân sách Nhà nước 3/ Vai trò ngân sách nhà nước việc phát triển KT-XH II.Phân cấp tổ chức quản lý NSNN 1/ Phân cấp quản lý NSNN neàn KT – XH 2/ Tổ chức công tác quản lý NSNN 3/ Phân cấp quản lý ngân sách cấp nguồn Thu – Chi ngân sách Quận Cái Răng .11 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ 40 NƯỚC Ở QUẬN CÁI RĂNG 14 I Đặc điểm tình hình KT-XH Quận Cái Răng 14 II Thực trạng quản lý NSNN Quận 15 1/ Cơ cấu tổ chức máy quản lý NSNN 15 2/ Nhiệm vụ quản lý NS phòng tài – kế hoạch 16 3/ Thực trạng quan hệ chấp hành NSNN 18 4/ Thực trạng công tác quản lý, toán NSNN 20 5/ Tình hình thực Thu – Chi NSNN quận 21 CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NSNN QUẬN CÁI RĂNG 25 I Những quan điểm quản lý NSNN 25 II Các giải pháp nhằm góp phần nâng cao công tác quản lý NSNN 26 1/ Hoàn chỉnh đònh hướng thu – chi NSNN 41 26 2/ Xử lý hụt thu ngân sách cân đối NS 27 3/ Thực mối quan hệ cấp ngân sách có liên quan đến lónh vực ngân sách 28 4/ Cũng cố kiện toàn máy Phòng Tài Chính-KH 28 5/ Thực tốt cấp lệnh Chính phủ 28 6/ Không ngừng nâng cao cố kiện toàn hệ thống Ngân sách Phường ( xã – Thò trấn ) 29 7/ Đổi chế phân cấp quản lý NSNN 29 8/ Đổi hoàn thiện việc phân đònh Thu – Chi ngân sách đòa phương ngân sách Quận 30 9/ Mở rộng quyền hạn trách nhiệm cấp đòa phương .31 Kết luận kiến nghò 33 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO *** - Luật Ngân sách Nhà nước Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam - Nghò đònh 87/ NĐ – CP Chính Phủ - Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ( Huyện Châu Thành củ) Quận Cái Răng Nhiệm kỳ 2001 - 2005 - Báo cáo toán Thu ngân sách ( H Châu Thành củ ) Quận Cái Răng năm 2002 - 2003 - Báo cáo toán Chi ngân sách ( H Châu Thành củ ) Quận Cái Răng năm 2002 - 2003 - Dự toán Thu - Chi ngân sách ( H Châu Thành củ ) Quận Cái Răng năm 2004 - Nghò chi Phòng Tài Chính – Kế Hoạch ( H Châu Thành củ ) Quận Cái Răng - Niên giám Thống Kê ( H Châu Thành củ ) Quận Cái Răng - Tài liệu học tập môn Quản Lý Kinh Tế 43 Phụ lục : Tình hình thực thu ngân sách năm 2002 – 2003 Đơn vò tính: Đồng TỔNG THU ( Theo số liệu báo cáo năm toán ) A.Thu cố đònh ngân sách Quận - Thuế giá trò gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt ( nội đòa ) - Thuế môn - Thu khác thuế CTN quốc doanh - Lệ phí trước bạ - Thuế sử dụng đất nông nghiệp - Thuế nhà đất - Phí lệ phí - Thuế chuyển quyền sử dụng đất - Thu tiền sử dụng đất - Thu khác ngân sách + Thu phạt + + + + Tiền tòch thu Thu bán tài sản Thu hồi nợ năm trước Các khoản thu khác 44 NĂM NĂM 2003 2002 31.592.48 55.287.469 2.889 928 929.942.90 1.511.126 765 1.441.055.4 55 1.821.908.5 12 300.085.00 337.176.000 1.229.044 1.035.148.6 697 80 232.799.18 210.129.025 357.158.60 562.026.696 232.917.54 282.241.959 459.470.02 254.910.62 284.800.800 2.483.800 11.025.500 76.150.000 202.075.60 40.793.250 - Thu kết dư năm trước B Các khoản thu để lại quản lý ngân sách nhà nước Quận - Các khoản huy động đóng góp C Thu bổ sung từ ngân sách cấp 45 24.425.218 9.124.206 200.703.34 183.387.585 26.114.809 42.341.5380 603 01 Phụ lục Tình hình thực chi ngân sách năm 2002 – 2003 Đơn vò tính: Đồng TỔNG CHI ( Theo số liệu báo cáo năm toán ) a Chi đầu tư phát triển - Chi đầu tư xây dựng b Chi thường xuyên - Chi nghiệp kinh tế - Chi giáo dục đào tạo - Chi y tế - Chi văn hóa thông tin - Chi phát truyền hình - Chi thể dục thể thao - Chi đảm bảo xã hội - Chi quản lý hành , Đảng , Đoàn thể - Chi an ninh – quốc phòng - Chi trợ giá mặt hàng sách - Trạm quản lý nước – C.Trình Thủy lợi - Chi khác ngân sách Trong : + Chi trả nợ tạm ứng năm trước + Kinh phí công đòan 46 Năm 2002 Năm 2003 24.941.51 39.069.762 8.630 203 16.305.44 20.909.088 0.636 187 16.305.440 20.909.088 636 187 12.094.56 13.527.756 4.476 452 2.867.870.5 4.015.465.2 84 30 14.000.000 13.350.000 67.864.000 71.150.000 639.306.80 349.747.53 162.456.12 174.279.42 8 174.700.00 2.410.747.0 2.291.415.7 85 00 5.018.238.8 4.924.727.6 75 17 468.398.00 342.268.26 305.000.00 194.440.80 0 141.744.00 140.665.00 834.467.87 20.000.000 + Hổ trợ KP Các đơn vò TW + Hổ trợ khác 109.165.00 11.500.000 + Chi Khác c Các khoản chi nguồn thu để lại CĐ quản lý qua NSNN ( thu huy động ) d Chi bổ sung cho ngân sách cấp 200.703.3 44 118.083.00 194.107.00 522.277.87 1.131.541 000 2.435.374 3.319376.5 650 64 Phụ lục Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2004 Quận Đơn vò tính: Đồng STT DIỄN GIẢI A DỰ TOÁN THU 37.070.000 000 - Tổng thu ngân sách nhà nước Thuế CTN – NQD - Thuế trước bạ B Các nguồn thu đất + Nhà đất + Chuyển quyền sử dụng đất + Tiền sử dụng đất - Thu phí – lệ phí 47 6.320.000.0 00 4.050.000.0 00 24.810.000 000 438.000.000 1.900.000.0 00 22.472.000 000 1.620.000.0 GHI CHUÙ C 00 270.000.00 Thu khác ngân sách 48 Phụ lục Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2004 Đơn vò tính : Đồng STT DIỄN GIẢI Tổng chi ngân sách * Chi đầu tư phát triển * Chi số nhiệm vụ TW trợ cấp * Chi thường xuyên Chi nghiệp kinh tế - Sự nghiệp nông nghiệp Sự nghiệp thủy lợi Sự nghiệp giao thông Kiến thiết thò Chi nghiệp giáo dục Chi nghiệp đào tạo Chi nghiệp y tế Chi nghiệp KH – Môi trường Chi nghiệp VHTT Chi nghiệp TDTT Chi nghiệp phát – TH Chi đảm bảo xã hội Chi quản lý hành 10 + Quản lý Nhà nước + Đảng 49 DỰ TOÁN CHI 24.876.000 000 2.975.000.0 00 40.000.000 21.861.000 000 3.800.000.00 200.000.000 200.000.000 900.000.000 2.500.000.00 8.166.000.00 370.000.000 785.000.000 80.000.000 320.000.000 110.000.000 160.000.000 300.000.000 3.180.000.00 1.440.000.00 1.200.000.00 GHI CHÚ 11 12 13 + Đoàn thể Chi Ngân sách Phường Chi An ninh – Quốc Phòng + An Ninh + Quốc Phòng Chi khác (Kể kinh phí khen thưởng ) 50 540.000.000 4.040.000.00 200.000.000 80.000.000 120.000.000 350.000.000 ... chủ nghóa việt nam đặt quản lý quan quyền lực cao nước ta Quốc hội quan phê chu n dự toán ngân sách toán ngân sách, chu n y quy đònh luật ngân sách - Đi đôi với tập trung, mặt trận dân chủ thể... dự toán toán Hội đồng nhân dân chu n y Mặt khác, để thể tính dân chủ quản lý ngân sách nhân dân có quyền tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Luật ngân sách biểu phê chu n, thông qua đại biểu Quốc... thực công tác lập dự toán ngân sách Nhà nước, quan hành nghiệp đảm bảo tiêu chu n, chế độ, đònh mức chi ngân sách * Nhìn chung, dự toán ngân sách Quận triển khai, xây dựng đơn vò sở quan Tài Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cao cấp chính trị: Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý Ngân sách Nhà nước của địa phương, Tiểu luận cao cấp chính trị: Một số biện pháp đổi mới công tác quản lý Ngân sách Nhà nước của địa phương

Từ khóa liên quan