Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2020, 12:04

Hãy tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên được chia sẻ dưới đây để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN – KHỐI 12 NĂM HỌC 2019- 2020 MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 12 Đề gồm trang Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề; (40 câu trắc nghiệm) Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề 132 Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam đời sản phẩm kết hợp A phong trào công nhân, phong trào tư sản phong trào nông dân B phong trào công nhân với phong trào yêu nước C chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân phong trào yêu nước D chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân Câu 2: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc khơng có đường khác đường cách mạng vô sản” Đây kết luận Nguyễn Ái Quốc sau A tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa Pari B gửi Bản yêu sách nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai C tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp D đọc Luận cương Lê nin vấn đề dân tộc thuộc Câu 3: Giai cấp cơng nhân Việt Nam có đặc điểm gì? A Chịu ba tầng áp bóc lột B Chịu hai tầng áp bóc lột C Phân hóa thành hai phận D Có quyền lợi gắn với Pháp Câu 4: Sự đời hoạt động ba tổ chức Cộng sản năm 1929 có vai trò cách mạng Việt Nam? A Từ đây, cách mạng Việt Nam có đội ngũ cán đảng viên kiên trung B Chuẩn bị tất yếu cho thắng lợi cách mạng Việt Nam C Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường lối khoa học, sáng tạo D Chuẩn bị trực tiếp cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam Câu 5: Sự kiện sau đánh dấu bước chuyển biến lớn cục diện trị giới sau Chiến tranh giới thứ nhất? A Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân nước thuộc địa B Cách mạng tháng Mười Nga thành công việc thành lập nhà nước Xô viết C Cuộc khủng hoảng kinh tế giới 1929-1933 hậu D Sự phát triển mạnh mẽ phong trào công nhân nước tư Câu 6: Sự khác tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Việt Nam Quốc dân đảng A địa bàn hoạt động B thành phần tham gia C phương pháp, hình thức đấu tranh D khuynh hướng cách mạng Câu 7: Trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo nay, Việt Nam cần vận dụng triệt để nguyên tắc sau Liên hợp quốc? A Chung sống hòa bình trí năm nước lớn B Bình đẳng chủ quyền quốc gia quyền tự dân tộc C Giải tranh chấp quốc tế biện pháp hòa bình D Khơng can thiệp vào cơng việc nội nước Câu 8: Điểm giống vể tình hình Việt Nam Nhật Bản ki XIX A chế độ phong kiến phát triển đến đỉnh cao, mầm mống kinh tế TBCN xuất B mầm mống kinh tế tư chủ nghĩa xâm nhập mạnh mẽ vào ngành kinh tế C chế độ phong kiến lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc, đất nước đứng trước bị xâm lược D đứng trước nguy bị nước đế quốc xâm lược thống trị Trang 1/5 - Mã đề 132 Câu 9: Mục tiêu đấu tranh chủ yếu giai cấp tư sản Việt Nam năm 1919-1925 A ruộng đất cho nông dân nghèo B số quyền lợi kinh tế C số quyền lợi trị D độc lập, tự cho dân tộc Việt Nam Câu 10: Trọng tâm hợp tác ASEAN từ năm 90 kỉ XX đến A du lịch B kinh tế C quân D giáo dục Câu 11: Nhận xét chuyển biến giai cấp công nhân Việt Nam sau Chiến tranh giới thứ nhất? A Tăng nhanh số lượng, bị bóc lột nặng nề, tiếp thu cách mạng vơ sản B Hăng hái đấu tranh đời sống vô khó khăn khổ cực C Là lực lượng quan trọng cách mạng Việt Nam D Gắn bó máu thịt với nông dân, đấu tranh chống thực dân phong kiến Câu 12: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chiến tranh lạnh Mỹ Liên Xô sau Chiến tranh giới thứ hai A đối lập văn hóa hai cường quốc Liên Xô Mĩ B Mỹ lo ngại trước ảnh hưởng Liên Xô, coi Liên Xô mối nguy lớn C đối lập mục tiêu chiến lược hai cường quốc Liên Xô Mĩ D đối lập sức mạnh quân hai cường quốc Liên Xô Mĩ Câu 13: Ý sau thể rõ thành tựu Liên Xô công xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến nửa đầu năm 70 kỷ XX? A chế tạo thành công bom ngun tử B nước phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo trái đất C nước phóng thành cơng tàu vũ trụ có người lái D trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai giới (sau Mĩ) Câu 14: Đặc điểm bật kinh tế Mĩ sau chiến tranh giới thứ hai A bị nước tư Tây Âu Nhật Bản cạnh tranh ngày liệt B chênh lệch người giàu có người nghèo ngày lớn C phát triển nhanh không ổn định, gắn liền với đợt suy thối ngắn D vị trí kinh tế Mĩ ngày giảm sút nhanh chóng phạm vi tồn giới Câu 15: Mục đích thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác lần thứ Việt Nam nhằm A phát triển kinh tế Việt Nam B khai hóa văn minh cho dân tộc Việt Nam C xây dựng quân Việt Nam D vơ vét tài ngun, bóc lột nhân cơng Câu 16: Trong năm 1926 -1929, chủ nghĩa Mác - Lênin truyền bá mạnh mẽ vào Việt Nam chủ yếu A tác động tích cực từ Quốc tế cộng sản B phát triển mạnh mẽ phong trào công nhân Việt Nam C hoạt động Nguyễn Ái Quốc Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên D phát triển phong trào ”Vô sản hóa” năm 1928 Câu 17: Điểm khác biệt phong trào yêu nước chống Pháp đầu kỉ XX so với cuối kỉ XIX A hình thức phương pháp đấu tranh B quan niệm khuynh hướng cứu nước C giai cấp lãnh đạo lực lượng tham gia D tính chất khuynh hướng Câu 18: Chọn đáp án để xếp các Hiệp ước mà triều đình nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp theo trình tự thời gian Hiệp ước Hác-măng Hiệp ước Nhâm Tuất Hiệp ước Pa-tơ-nốt Hiệp ước Giáp Tuất A - - - B - - - C - - - D - - - Câu 19: Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) cương lĩnh giải phóng dân tộc đắn sáng tạo A khẳng định cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới B kết hợp đắn vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp Trang 2/5 - Mã đề 132 C thể rõ nguyện vọng độc lập dân tộc nhân dân Việt Nam D kêu gọi dân tộc giới đoàn kết chống chủ nghĩa đế quốc Câu 20: Đặc điểm lớn cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày A kĩ thuật trước mở đường cho sản xuất B khoa học gắn liền với kĩ thuật C phát minh khoa học bắt nguồn từ sản xuất D khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Câu 21: Giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác đánh dấu kiện nào? A Cơng nhân Ba Son (Sài Gòn) bãi công tháng 8/1925 B Công hội thành lập Sài Gòn - Chợ Lớn C Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập D Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đời Câu 22: Sự kiện chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc từ người Việt Nam yêu nước trở thành người đảng viên Cộng sản? A Gia nhập Quốc tế cộng sản tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp B Tham gia sáng lập Hội liên hiệp dân tộc thuộc địa C Gửi đến hội nghị Vécxai yêu sách nhân dân An Nam D Đọc sơ thảo vấn đề dân tộc thuộc địa Lê-nin Câu 23: Một mục đích Liên hợp quốc gì? A Duy trì hòa bình an ninh giới B Giúp đỡ nước thành viên phát triển văn hóa thương mại C Duy trì hòa bình an ninh khu vực D Phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác kinh tế nước thành viên Câu 24: Tính chất Cách mạng tháng Hai Nga gì? A Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ B Cách mạng xã hội chủ nghĩa C Cách mạng vô sản D Cách mạng dân chủ tư sản kiểu Câu 25: Chủ nghĩa Tam dân Tôn Trung Sơn có nội dung A “Tự do, cơm áo, hòa bình” B “Đánh đổ đế quốc, đánh đổ ngơi vua, thiết lập dân quyền” C “Dân tộc độc lập, dân tự do, dân sinh hạnh phúc” D “Độc lập, tự do, hạnh phúc” Câu 26: Yếu tố coi “chìa khóa” Duy tân Minh Trị Nhật Bản áp dụng cho Việt Nam thời kì cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước A cải cách kinh tế B ổn định trị C cải cách giáo dục D tăng cường sức mạnh quân Câu 27: Đâu nguyên nhân khách quan dẫn đến thất bại khởi nghĩa Yên Bái? A Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo B Tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng non yếu C Khởi nghĩa nổ bị động D Đế quốc Pháp mạnh Câu 28: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Chiến tranh giới thứ gì? A Mâu thuẫn Anh - Pháp B Thái tử Áo - Hung bị ám sát C Mâu thuẫn vấn đề thuộc địa D Sự hãn Đức Câu 29: So với khai thác thuộc địa lần thứ (1897-1914), khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) Pháp Việt Nam có điểm nào? A Đầu tư vốn lớn, tốc độ nhanh, quy mô lớn B Vơ vét tài nguyên thiên nhiên nước thuộc địa C Đầu tư vào ngành giao thông vận tải ngân hàng D Tăng cường đầu tư vào công nghiệp khai thác mỏ Trang 3/5 - Mã đề 132 Câu 30: Con đường tìm chân lí cứu nước Nguyễn Ái Quốc khác với đường cứu nước vị tiền bối trước gì? A Sang phương Tây tìm đường cứu nước B Dựa vào nước Phương Đông C Đi theo gương Nhật Bản D Dựa vào Pháp để đánh đổ phong kiến Câu 31: Nội dung quan trọng Luận cương tháng Tư Lênin mục tiêu đường lối nhằm A trì chế độ lâm thời giai cấp tư sản B chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN C chuyển từ chế độ phong kiến sang cách mạng dân chủ tư sản D tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển Câu 32: Từ năm 1919 đến 1930 cách mạng Việt Nam tồn khuynh hướng cứu nước nào? A Phong kiến tư sản B Dân chủ tư sản vô sản C Tư sản D Vô sản Câu 33: Năm 1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha chọn địa điểm để mở đầu chiến tranh xâm lược Việt Nam? A Gia Định B Hội An C Thuận An D Đà Nẵng Câu 34: Tổ chức cách mạng Nguyễn Ái Quốc thành lập coi tiền thân đảng Cộng sản Việt nam? A Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên B Tân Việt cách mạng đảng C Việt Nam Quốc dân đảng D Đơng Dương cộng sản đảng Câu 35: Khó khăn lớn Nhật Bản sau Chiến tranh giới thứ hai A bị nước đế quốc bao vây kinh tế B bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản C bị hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề D nạn thất nghiệp,thiếu lương thực,thực phẩm Câu 36: Nguyên nhân sâu xa Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945) Chiến tranh giới thứ (1914- 1918) có điểm giống A mâu thuẫn vấn đề thuộc địa B khủng hoảng kinh tế, trị C phát triển khơng kinh tế trị chủ nghĩa tư D dung dưỡng, thỏa hiệp nước đế quốc Câu 37: Thách thức lớn Việt Nam trước xu tồn cầu hóa gì? A Sự cạnh tranh liệt từ thị trường quốc tế B Trình độ người lao động thấp C Chưa tận dụng tốt nguồn vốn kĩ thuật từ bên ngồi D Trình độ quản lí thấp Câu 38: Chính sách đối ngoại Tây Âu từ 1945 - 1950 A quan hệ với nước Đông Nam Á B liên minh chặt chẽ với Mĩ C liên minh chặt chẽ với Nhật Bản D quan hệ với nước Đông Bắc Á Câu 39: Ngày 13/7/1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương A Tân Sở - Quảng Trị B Thuận An - Huế C Hương Sơn - Hà Tĩnh D Ba Đình - Thanh Hóa Câu 40: Sự kiện đánh dấu chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi thức bị xóa bỏ? A Thực dân Anh rút khỏi Nam Phi B Hiến pháp tháng 11/1993 thông qua Nam Phi C Nen-xơn Man-đê-la trả tự D Nhân dân Nam phi dậy khởi nghĩa vũ trang - HẾT -Trang 4/5 - Mã đề 132 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên ĐÁP ÁN ĐỀ KTCK LẦN 1- KHỐI 12 MÔN LỊCH SỬ 12 NĂM HỌC 2019-2020 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 132 C D A D B D C C B B A C D C D C B D B D A A A D C C D B A A B B D A C C A B A B 209 D C A A B C D B A B A D C D C A B B C B C A D C D B C A A B D D B D C A D A B C 357 A B A B A B B C C D D C D A D B C C C D D B D D C A A B A D A B A C B C A B D C ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ 485 570 D C A A A C D B B A A D D C B B D A B C C D C C C A D A B A C C B D C C D B B B A A D D A B A B A D D D C A C C B B C D A C B B C B B A C B D D D C A D B A A D 628 A A C B A C D C B A C B D A C B C C B A A D B B D B A A D C B B C D D D D A D C 743 A D B A A B C C B D C B D C A B C A A A B B D B D C A D C B D C C A D C A B D D 896 A C A C A C B D A B C D C C A B B D B B A B D D C C D C B A B D B D C A A D D A Trang 5/5 - Mã đề 132 ... Hàn Thuyên ĐÁP ÁN ĐỀ KTCK LẦN 1- KHỐI 12 MÔN LỊCH SỬ 12 NĂM HỌC 2 019 -2 020 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 13 2 C D A D B D C C B B... tháng 11 /19 93 thông qua Nam Phi C Nen-xơn Man-đê-la trả tự D Nhân dân Nam phi dậy khởi nghĩa vũ trang - HẾT -Trang 4/5 - Mã đề 13 2 Sở GD & ĐT Bắc Ninh Trường THPT Hàn Thuyên ĐÁP ÁN ĐỀ... Hiệp ước Pa-tơ-nốt Hiệp ước Giáp Tuất A - - - B - - - C - - - D - - - Câu 19 : Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam (19 30) cương lĩnh giải phóng dân tộc đắn sáng tạo A khẳng định cách mạng Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên, Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn