Bai tap hinh giai tich

2 356 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 01:10

Bài tập hình giải tích trong không gian ***@*** Bài 1 Cho M(1;2;-2), N(2;0;-2) 1.Viết phơng trình các mặt phẳng qua M, N lần lơt song song với các mặt phẳng toạ độ. 2. Viết phơng trình mặt phẳng qua M,N và vuông góc với mặt phẳng: 3x+y+2z-1=0 Bài 2 Lập phơng trình mặt phẳng chứa d: =+ =+ 02 02 zy yx và tạo với mặt phẳng (Q): x+2y-2z+2=0 một góc 60 0 Bài 3 Cho (P) : 6x+3y+2z-6=0 và A(0 ;0 ;1) 1. Tìm toạ độ hình chiếu của A trên (P). 2. Tìm toạ độ B đối xứng với A qua (P). Bài 4 Cho (P) : x+y+z=0 và d : = = = tz ty tx 31 23 . Viết phơng trình đờng thẳng qua giao điểm của d và (P), vuông góc d, nằm trên (P). Bài 5 Cho d 1 : = += += tz ty tx 410 823 và d 2 : = = += tz ty tx 22 23 1. Viết phơng trình (P), (Q) song song nhau và lần lợt chứa d 1 , d 2 . 2. Tính khoảng cách d 1 , d 2 . 3. Viết phơng trình đờng thẳng song song với Oz cắt d 1 , d 2 . Bài 6 Lập phơng trình đờng vuông góc chung của hai đờng thẳng: d 1 : 1 9 2 3 1 7 = = zyx và d 2 : 3 1 2 1 7 3 = = zyx Bài 7 Lập phơng trình đờng thẳng qua A(1;2;3) và vuông góc với hai đờng thẳng: d 1 : =+ =+ 032 022 zx yx d 2 : =+ =++ 0642 0104 zyx zyx Bµi 8 Cho tam gi¸c ABC: A(1;2;-1), B(2;-1;3), C(-4;7;5). TÝnh ®é dµi ®êng ph©n gi¸c trong h¹ tõ ®Ønh A.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap hinh giai tich, Bai tap hinh giai tich, Bai tap hinh giai tich