Bài tập tuần tập 3 khối 5 tuần 031 035

58 23 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 21:59

BÀI TẬP TUẦN LỚP – MƠN TỐN Tập 03 Từ tuần 31 đến tuần 35 MỤC LỤC Contents Tuần 31: Luyện tập Cộng – Trừ - Nhân – Chia Đề 065 - Tuần 31 Đề 066 - Tuần 31 Đề 067 - Tuần 31 Đề số 068 – Tuần 31 11 Tuần 32: Ôn tập thời gian , chu vi, diện tích 14 Đề số 069 – Tuần 32 14 Đề số 070 – Tuần 32 17 Đề số 071 – Tuần 32 19 Đề số 072 – Tuần 32 21 Tuần 33: Ôn tập phân số , đại lượng 26 Đề số 073 – Tuần 33 26 Đề số 074 – Tuần 33 30 Đề số 075 – Tuần 33 33 Đề số 076 – Tuần 33 38 Đề số 077 – Tuần 33 39 Tuần 34: Ôn tập 42 Đề số 078 – Tuần 34 42 Đề số 079 – Tuần 34 45 Đề số 080 – Tuần 34 47 Tuần 35: ÔN TẬP CHUNG 49 Đề số 081 – Tuần 35 49 Đề số 082 – Tuần 35 52 Đề số 083 – Tuần 35 56 Tuần 31: Luyện tập Cộng – Trừ - Nhân – Chia Đề 065 - Tuần 31 Bài 1: Tính : a) (2,468 + 1,057) x 0,72 b) (2,468 – 1,057) x 0,72 Bài 2: Tính cách thuận tiện : a) 12,3 x 4,5 + 4,5 x 7,7 b) 2,5 x 3,6 x ; c) 3,75 x 6,8 -6,8 x 3,74; d) 7,89 x 0,5 x 20 Bài 3: Mỗi áo may hết 1,15m vải; quần may hết 1,35m vải Hỏi may áo quần hết tất mét vải? Bài 4: Một người xe đạp từ A lúc 30 phút đến B lúc 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ Tính quãng đường AB ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 065 1)a)  2,468  1,057   0,72  3,525  0,72  2,538 b)  2,468  1,057   0,72  1,411  0,72  1,01592 2)a)12,3  4,5  4,5  7,7  4,5  12,3  7,7   4,5  20  90 b)2,5  3,6  c)3,75  6,8  6,8  3,74 d )7,89  0,5  20  3,6   2,5    6,8   3,75  3,74   7,89   0,5  20   3,6  10  36  6,8  0,01  0,068  7,89  10  78,9 Bài Số mét vải may áo, quần là: 1,15   1,35   7,3 (m vải) Đáp số: 7,3m vải Bài Thời gian là: 8h15' 7h30'  0,75 (giờ) Quãng đường AB : 12,6  0,75  9,45 km  Đáp số: 9,45km Đề 066 - Tuần 31 Bài 1: Tính cách thuận tiện nhất: a) 12,75 – 7,28 – 1,72; b) 16,34 – 12,45 + 8,45; c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532 Bài 2: Tìm x : a) 2,25 – x + 0,9 = 0,57 b) x : 0,28 x 0,7 = 2,7 Bài 3: Một người mua 1,5kg gạo nếp hết 10 800 đồng Người mua thêm lượng gạo tẻ gấp rưỡi lượng gạo nếp với giá tiền 1kg gạo tẻ 2/3 giá tiền 1kg gạo nếp Hỏi người mua gạo hết tất tiền? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 066 1)a)12,75  7,28  1,72  12,75   7,28  1,72   12,75   3,75 b)16,34  12,45  8,45  16,34  12,45  8,45   16,34   12,34 c)0,2468  0,08   12,5  2,5  0,7532   0,2468  0,7532    0,08  12,5     2,5     10  11 2)a)2,25  x  0,9  0,57 b) x : 0,28  0,7  2,7 3,15  x  0,57 x : 0,28  2,7 : 0,7 x  3,15  0,57 x  2,58 x : 0,28  27 27  0,28 x  1,08 x Bài Số kilogam gạo tẻ mua là: 1,5 1,5  2,25  kg  Giá tiền kg gạo nếp là: 10800:1,5  7200 (đồng) Giá tiền kg gạo tẻ là: 7200   4800 (đồng) Số tiền mua gạo tẻ là: 4800  2,25  10800 (đồng) Tổng số tiền mua gạo là: 10800  10800  21600 (đồng) Đáp số: 21600 đồng Đề 067 - Tuần 31 Cửa hàng bán tạ rưỡi gạo tẻ gạo nếp Trong 75% gạo tẻ Hỏi cửa hàng bán ki – lô – gam gạo loại? Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước lòng bể 1,8m; 1,5m; 1,2m Trong bể chứa nước chiếm 75% thể tích lòng bể Hỏi lòng bể có lít nước? Bài 3: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5 m, chiều cao 3,5m Người ta qt vơi lại xung quanh bốn tường phía phòng học Tính diện tích cần sơn biết diện tích cửa 8m2 Bài 4: Quãng đường AB dài 243km Hai ô tô xuất phát lúc ngược chiều Vận tốc ô tô thứ vận tốc ô tô từ A vận tốc ô tô từ B 13,5km/giờ sau chúng gặp Tính vận tốc ô tô Bài 5: Theo kế hoạch năm 2013 nông trường Minh Khánh phải trơng diện tích 960ha Hết sáu tháng đầu năm, nông trường trồng 624ha đồi Hỏi sáu tháng đầu năm 2013 nông trường Minh Khánh thực phần trăm kế hoạch năm Bài 6: Một mảnh đất HCN có chiều rộng chiều dài 4,5m 4/7 chiều dài Tính diện tích mảnh đất HCN Bài 7: Một người thu mua sắt vụn bán 2400000 đồng Tính số tiền lãi 25% tiền vốn Hỏi tiền vốn để mua số sắt vụn người bao nhiêu? Bài 8: Tiền lương kĩ sư 2500000 đồng, tháng người lĩnh 312500 đồng, lại số tiên nộp vào quỹ bao hiểm Hỏi tháng người nộp vào quỹ bao hiểm phần trăm tiền lương? Bài 9: Một xe ô tô từ tỉnh A lúc đến tỉnh B lúc 10 20 phút sau chạy quãng đường dài 126km, dọc đường xe nghỉ 20 phút Tính vận tốc tơ Bài 10: Hai tỉnh A B cách 171,5km Lúc người xe máy từ tỉnh A để tỉnh B, lúc người xe máy từ tỉnh B tỉnh A hai người gặp lúc 45 phút a Tính vận tốc người biết vận tốc người từ B ¾ vận tốc người từ A b, Chỗ người gặp cách A ki – lô – mét? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 067 1) tạ rưỡi  150kg Số kilogam gạo tẻ: 150  75%  112,5(kg gạo) Số kilogam gạo nếp: 150  112,5  37,5 (kg gạo) Đáp số: 112,5kg gạo, 37,5kg gạo 2) Thể tích bể: 1,8  1,5  1,2  3,24  m3  Số nước chứa: 3,24  75%  2,43 m3   2430 (lít) 3) Diện tích cần sơn:   4,5   3,5   65,5  m2  Đáp số: 65,5m2 4) Tổng vận tốc xe: 243:  121,5  km / h  Vận tốc ô tô từ A: 121,5  13,5 :  67,5  km / h  Vận tốc ô tô từ B: 121,5  67,5  54  km / h  Đáp số: 67,5km / h, 54km / h 5) % tháng đầu năm làm là: 624:960  0,65  65% Đáp số: 65% 6) Học sinh tự vẽ sơ đồ Hiệu số phần là:   (phần) Chiều rộng mảnh đất: 4,5:    m  Chiều dài mảnh đất:  4,5  10,5 m  Diện tích mảnh đất: 10,5   63 m2  Đáp số: 63m2 7) Tiền vốn là: 2400000:125%  1920000 (đồng) Đáp số: 1920000 đồng 8) Số tiền nộp bảo hiểm: 2500000  2312500  187500 (đồng) % số tiền nộp bảo hiểm: 187500: 2500000  0,075  7,5% Đáp số: 7,5% 9) Thời gian ô tô: 10h20' 7h  20'  (giờ) Vận tốc ô tô: 126 :  42  km / h  10) Đáp số: 42km / h a) Thời gian xe : 8h45' 7h  1,75 (giờ) Tổng vận tốc xe:171,5:1,75  98  km  Theo ta có sơ đồ, học sinh tự vẽ Vận tốc xe A: 98:      56  km / h  Vận tốc xe B: 98  56  42  km / h  10 Nếu chia số thứ thành phần số thứ hai thành 15 phần tổng số phần hai số : + 15 = 23 (phần) Số thứ : 276 : 23 x = 96 Số thứ hai là: 276 : 23 x 15 = 180 Bài 3: HD: Tỉ số vận tốc của’ô tô lúc lúc là: 54  60 10 Từ ta có tỉ số thời gian lúc lúc là: 10 Nếu coi thời gian lúc gồm 10 phần thời gian lúc phần phần 1/3 a) Thời gian ô tô từ A đến B là: 10 10  (giờ) 3 10/3 = 20 phút b) Độ dài quãng đường từ A đến B là: 54 x 10 = 180 (km) Bài 4: HD: Tính vận tốc trung bình vận động viên quãng đường đua Kết quả: Khoanh vào A 44 Đề số 079 – Tuần 34 Bài 1: Tìm hai số biết tổng chúng 36,4; tỉ số hai số 0,4 Bài 2: Nghỉ hè, bạn Hà quê phải hai chặng đường tàu hoả ca nô Quãng đường tàu hoả dài quãng đường ca nô 120km quãng đường tàu hoả gấp 4,75 lần quãng đường ca nơ Tính qng đường bạn Hà quê Bài 3: Tại kho gạp, lần thứ người ta xuất 25 gạo, lần thứ hai xuất 20 gạo Số gạo lại kho 97% số gạo có lúc đầu Hỏi lúc đầu kho có gạo? Bài 4: Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật, lòng bể có chiều dài 2,2m, chiều rộng 1,2m, chiều c 1,5m Một vòi nước chảy vào bể, phút chảy 25 l nước Hỏi bể khơng có nước sau bể đầy nước? Đáp án đề số 079 Bài 1: HD: 0,4 = 2/5 Nếu coi số lớn phần số bé phần Tổng số phần là: + = (phần) Số lớn : 36,4 : x = 26 Số bé là: 36,4 – 26 = 10,4 Bài 2: 45 HD: Quãng đường ca nô phần quãng đường tàu hoả 4,75 phần Quãng đường ca nô là: 120 : (4,75 – 1) = 32 (km) Quãng đường tàu hoả là: 120 + 32 = 152 (km) Quãng đường bạn Hà quê dài là: 152 + 32 = 184 (km) Bài 3: HD: Số gạo xuất hai lần là: 25 + 20 = 45 (tấn) Tỉ số phần trăm số gạo xuất với số gạo kho : 100% – 97% = 3% Số gạo có kho lúc đầu là: 45 : x 100 = 1500 (tấn) Bài 4: HD : Khi bể đầy nước nước bể là: 2,2 x 1,2 x 1,5 = 3,96 (m3) 3,96m3 = 3960 l Thời gian để nước chảy đầy bể là: 3960 : 25 = 158,4 (phút) 158,4phút = 38 phút 24 giây 46 Đề số 080 – Tuần 34 Bài Cho số đo vận tốc sau: 12,5m/giây, 0,78km/phút;800m/phút; 45,9 km/giờ Hãy xếp số đo cho theo thứ tự từ bé đến lớn ………………………………………………………………………………………… Bài Quãng đường AB dài 126km, ô tô thứ từ A đến B với vận tốc 60km/giờ Sau 30 phút,ô tô thứ hai từ B đến A với vận tốc 68 km/giờ Hỏi sau khởi hành tơ thứ hai gặp ô tô thứ ? Bài giải Bài Viết tiếp vào chỗ chấm Lúc 45 phút xe máy từ A với vận tốc 36km / h Đến ô tô từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54km / h Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy vào lúc Đáp số:……………………………………… Bài 4, Cho hình vng ABCD có AB  6cm, M trung điểm BC ,B N  NC Tính diện tích tam giác AMN 47 D A M B C N Bài Cửa hàng bán máy bơm nước lãi 138000 đồng 12% tiền vốn bỏ Hỏi giá bán máy bơm tiền ? Bài giải Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S a)100%  b)100%  c)100%  Bài Tìm x : a) x   x   b) x   1,5  30 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 080 1) 12m / s; 45,9km / h 0,78km / phút 800m / phút 48 2) 30'  h  30  km  Sau số xe gặp : 126  30  :  60  68  0,75 (giờ) Đáp số: 0,75 Số kilomet ô tô trước ô tô là: 60  Bài 30 phút Bài S ABCD    36  cm2  S ADM  3.6 :   cm2  S BNA  2.6 :   cm2  S NCM  3.4 :   cm2   S AMN  S ABCD   S ADM  S BNA  S NCM   36       15  cm2  Bài Giá bán máy bơm: 138000:12%  1.150.000 (đồng) Đáp số: 1.150.000 đồng 7)a)S b)S c )Đ b) x  0,9  1,5  30 8)a ) x   x   x    3  x  0,9  30  1,5 x5  x  4:5 x  0,9  31,5 x  0,8 x  35 x  31,5 : 0,9 Tuần 35: ÔN TẬP CHUNG Đề số 081 – Tuần 35 Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S: Số thập phân 620,06 thay đổi khi: a) Chuyển dấu phẩy sang phải chữ số? Gấp lên 10 lần Giảm 10 lần … … Tăng lên 5580,54 đơn vị … 49 Giảm 5580,54 đơn vị … b) Chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số? Gấp lên 100 lần … Giảm 100 lần … Tăng lên 613,8594 đơn vị … Giảm 613,8594 đơn vị … Bài 2: a)   : 5 15 b) 25 18 63   12 35 24 c) (25,46 – 56,42 : 4) + 16,5 x 23; d) (32,5 + 28,3 x 2,7 – 108,91) x 2006 Bài 3: Tỉ lệ phần trăm trường tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông tỉnh cho biểu đồ sau: 50 Hỏi số trường tiểu học chiếm phần trăm? Nếu tỉnh có 207 trường tiểu học tổng số trường tiểu học, trung học sở trung học phổ thông tỉnh trường ? Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một bạn xếp hình lập phương nhỏ thành hình sau: Hình có diện tích xung quanh lớn nhất? A.Hình B Hình C Hình D.Hình Hình có diện tích xung quanh bé nhất? A Hình B Hình C Hình D.Hình ĐÁP ÁN ĐỀ 081 Bài 1: Số thập phân 620,06 thay đổi : a) Chuyển dấu phẩy sang phải chữ số ? Gấp lên 10 lần Giảm đi.10 lần Đ… …S 51 Tăng lên 5580,54 đơn vị Đ… Giảm 5580,54 đơn vị S… b) Chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số ? Gấp lên 100 lần S… Giảm 100 lần …Đ Tăng lên 613,8594 đơn vị S… Giảm 613,8594 đơn vị …Đ Bài 2: a) 6 20 54 144 12   : 5 =  :     15 20 15 20 300 300 25 b) 25 18 63 28350 45   =  12 35 24 10080 16 c) (25,46 – 56,42 : 4) + 16,5 x 23 = 390,855 d) (32,5 + 28,3 x 2,7 – 108,91) x 2006 = Bài 3: HD: Số trường tiểu học tỉnh chiếm 46 % Tổng số trường tiểu học, trung học sở, trung học phổ thơng tỉnh là: 207 : 46 x 100 = 450 (trường) Bài 4: a) Khoanh vào B; b) Khoanh vào C Đề số 082 – Tuần 35 Bài 1: 52 Khi thực phép nhân số thập phân với 134, bạn Lý đặt nhầm tích riêng thẳng cột nên có kết 6,64 Hãy tìm kết phép nhân Bài 2: Tìm cách khác để tính diện tích hình tứ giác ABCD hình vẽ đây, biết vng có cạnh 1dm Bài 3: Người ta xếp hình lập phương có cạnh 1cm thành hình lập phương lớn có diện tích tồn phần 96cm2 a) Tính thể tích hình lập phương lớn b) Người ta sơn tất mặt hình lập phương lớn Hỏi có hình lập phương nhỏ sơn mặt, mặt, mặt không sơn mặt nào? Bài 4: Một người xe đạp từ nhà đến ga tàu hoả Nếu với vận tốc 12 km/giờ đến ga muộn tàu chạy 20 phút Nếu với vận tốc 16 km/giờ đến ga sớm trước tàu chạy phút Tính qng đường từ nhà người đến ga tàu hoả? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 082 Bài 1: HD: Bạn Lý đặt nhầm tích riêng thẳng cột nên 6,64 kết phép nhân số thập phân với (1 + + 4) Do số thập phân là: 53 6,64 : = 0,83 Kết phép nhân là: 0,83 x 134 = 11,22 Bài 2: HD: Có thể chia hình tứ giác thành hình tam giác hình chữ nhật hình vẽ Diện tích hình tam giác ABQ là: x : = (dm2) Diện tích hình tam giác AMD là: x : = (dm2) Diện tích hình tam giác DNC là: x : = (dm2) Diện tích hình tam giác BCP là: x : = (dm2) Diện tích hình chữ nhật MNPQ là: 1×2 = (dm2) Diện tích hình tứ giác ABCD là: 54 + 3+1+2 + 2=11 (dm2) Bài 3: HD: Diện tích mặt hình lập phương lớn là: 96 : = 16 (cm2) Ta có 16 = x nên cạnh hình lập phương lớn 4cm Thể tích hình lập phương lớn là: x x = 64 (cm) b)– Sơn mặt: có hình; – Sơn mặt: có 24 hình; – Sơn mặt: có 24 hình; – Khơng sơn mặt nào: hình Bài 4: HD: 20 phút = 1/3 phút = 1/12 Mỗi với vận tốc 16 km/giờ nhanh với vận tốc 12 km/giờ : 16 – 12 = (km) Trong thời gian từ lúc xuất phát đến khỉ tàu chạy, quãng đường với vận tốc 16 km/giờ quãng đường với vận tốc 12 km/giờ : 12 x 1/3 + 16 x 1/12 = 16/3 (km) Thời gian người bắt đầu từ nhà đến lúc tàu chạy, với vận tốc 16 km/giờ : 20 phút – phút = 15 phút 15 phút = 1,25 55 Quãng đường từ nhà người đến ga tàu hỏa là: 16 x 1,25 = 20 (km) Đề số 083 – Tuần 35 Bài Tính cách thuận tiện a)12,5  3,57  0,8 b)360 : 7,2  0,9 Bài Tìm x a)1,23  x  1,02  x  4,2 b)11,95  x : 2,5  7,35 Bài Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m, chiều rộng 3 chiều rộng Bây nước bể chiếm 75% thể tích bể Hỏi bể chứa lít nước ? chiều dài, chiều cao Bài Một người bán hoa thu 1840000 đồng Tính người lãi 15% tiền vốn bỏ mua số hoa Tính số tiền vốn người bỏ mua số hoa Bài giải 56 Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Biết 75% số 3,42 Vậy số là: A.51,3 B.5,13 C.30,4 D.3,04 Bài Viết tiếp vào chỗ chấm: Một ca nơ xi dòng có vận tốc 27km / h , ngược dòng có vận tốc 21,6km/h a) Vận tốc dòng nước là: b) Vận tốc ca nô nước yên lặng Bài Một thư viện có 10 000 sách Cứ sau năm số sách thư viện lại tăng thêm 15% so với năm trước Hỏi sau hai năm thư viện có tất sách ? Bài giải: ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 083 1)a)12,5  3,57  0,8 b)360 : 7,2  0,9  3,57  12,5  0,8    360  0,9  : 7,2  3,57  10  35,7 2a)1,23  x  1,02  x  4,2  324 : 7,2 1,23  1,02   x  4,2 x : 2,5  11,95  7,35 0,21  x  4,2 x  4,2 : 0,21 x : 2,5  4,6 x  4,6  2,5 x  20 x  11,5 Bài Chiều rộng bể nước: 1,8  Chiều cao bể nước: 1,2   45 2b)11,95  x : 2,5  7,35  1,2  m  3  0,9  m  57 Thể tích bể nước: 1,8  1,2  0,9  1,944  m3  Lượng nước bể: 1,944  75%  1,458 m3   1458 (lít) Đáp số: 1458 lít Bài Số tiền vốn: 1840000:115%  1.600.000 (đồng) Bài D Bài a)2,7km / h Đáp số: 1.600.000 đồng b)vcano  24,3km / h Bài Số sách sau năm đầu tiên: 10.000 115%  11500 (quyển sách) Số sách sau năm thứ hai: 11500 115%  13225 (quyển sách) Đáp số: 13225 sách 58 ... đất: 45  15  6 75  m2  Số kilogam lúa thu hoạch: 6 75  0 ,5  33 7 ,5( kg lúa)  3, 3 75 tạ lúa Đáp số: 3, 3 75 tạ lúa Bài 10 Thời gian ô tô là: 10h 15'  7h 15'  3, 5 (giờ) Quãng đường AB : 50  3, 5 ... 1 , 35 : 0, 15 = 12, 45 + = 21, 45 b) 10 , 35 : 4 ,5 x 3, 4 = 2 ,3 x 3, 4 = 7,82 Bài 2: a) 2,4 : 19 = 0,12 (dư 0,12) c) 49 : 5, 8 = 8,44 (dư 0,048) ; ; b) 36 : 27 = 1 ,33 (dư 0,09) ; d) 34 ,5 : 0,76 = 45 ,39 ... 6,4  1, 23   2 ,5  0,4   4 ,5   3, 6  6,4   1, 23   1, 23 3)a) x  3, 4  15 ,3  4 ,5  10  45 b)7 ,5 : x  0,24 x  15 ,3: 3, 4 x  7 ,5 : 0,24 x  4 ,5 :x x : 20 x 21 4) a)S x  31 , 25 d) 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tuần tập 3 khối 5 tuần 031 035 , Bài tập tuần tập 3 khối 5 tuần 031 035

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn