Bài tập tuần tập 3 khối 2 tuần 031 035

34 14 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 21:59

BÀI TẬP TUẦN MƠN TỐN HỌC KỲ II KHỐI HAI Tập Từ tuần 031 đến tuần 035 MỤC LỤC Contents Tuần 31: Phép trừ không nhớ phạm vi 1000 Đề 41 – Tuần 31 Đề 42 – Tuần 31 Đề 44 – Tuần 31 Tuần 032: Luyện tập chung Đề 45 – Tuần 32 Đề 46 – Tuần 32 12 Đề 47 – Tuần 32 13 Tuần 33: Ôn tập số phạm vi 1000 16 Đề 48 – Tuần 33 16 Đề 49 – Tuần 33 20 Đề 51 – Tuần 33 21 Tuần 34: Ôn tập nhân – chia 23 Đề 52 – Tuần 34 23 Đề 53 – Tuần 34 26 Tuần 35: Luyện Tập Chung 29 Đề 54 – Tuần 35 29 Đề 55 – Tuần 35 31 Tuần 31: Phép trừ không nhớ phạm vi 1000 Đề 41 – Tuần 31 Phần Bài tập trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu tả lời đúng: Viết số 345 thành tổng trăm, chục, đơn vị A 345 = 300 + 45 B 345 = 340 + C 345 = 300 + 40 + D 345 = + + Nối (theo mẫu) 200 + 40 + 842 400 + 80 + 428 400 + 20 + 284 248 800 + 40 + 800 + 20 + 824 482 200 + 80 + Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 870 = 800 + … c) 409 = 400 + … b) 870 = 800 + 70 … d) 409 = 400 + 90 … Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 300 + 400 = 340 … c) 500 + 10 = 600 … b) 300 + 400 = 700 … d) 500 + 10 = 510 … Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 123 + = 623… b) 123 + = 128 … d) 210 + 21 = 231 … e) 234 + = 239 … c) 210 + 21 = 420 … g) 234 + = 734 … Phần Học sinh trình bày làm: Đặt tính tính: 253 + 134 302 + 185 521 + 47 303 + ………… ………… ……… ………… ……… ………… ……… ………… ………… ………… ……… ………… Viết số thích hợp vào ô trống: Số hạng 234 105 420 37 762 Số hạng 105 234 37 420 762 Tổng Cửa hàng bán 120 kg gạo nếp bán số gạo tẻ nhiều số gạo nếp 130 kg Hỏi cửa hàng bán ki-lô-gam gạo tẻ? Bài giải ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… Tính chu vi hình tam giác có độ dài cạnh 120 cm; 130 cm 140 cm Bài giải ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp đề 41 - tuần 31 - Đề 1 C a) S b) Đ c) Đ d) S a) S b) Đ c) S d) Đ a) S b) Đ c) S d) Đ e) Đ g) S Đề 42 – Tuần 31 1) Đặt tính tính 234  324 506  233 40  32 348  317 34  29 91  46 …………………… …………………… 574  204 ……………… ………………… …………………… ………………… Bài Tìm x x  135  287 x  78  210 327  x  225 512  x  987  41 Bài Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lờ a) Tờ giấy bạc 500 đồng đổi thành tờ giấy bạc 100 đồng A tờ B tờ C tờ b) Tờ giấy bạc 1000 đồng đổi thành A tờ giấy bạc 200 đồng tờ giấy bạc 100 đồng B tờ giấy bạc 200 đồng tờ giấy bạc 100 đồng C tờ giấy bạc 200 đồng tờ giấy bạc 100 đồng Bài Một nhà máy có 175 công nhân nam, số công nhân nữ nhiều số công nhân nam 22 công nhân Hỏi nhà máy có cơng nhân nữ Bài An có 1000 đồng, An mua hành hết 500 đồng mua ớt hết 200 đồng Hỏi An lại tiền ? ĐÁP ÁN ĐỀ SÓ 042 1) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 234  324  558 574  204  370 506  233  739 348  317  31 40  32  34  29  63 91  46  45 Bài x  135  287 x  287  135 x  152 x  78  210 327  x  225 x  327  225 x  102 512  x  987  41 512  x  946 x  210  78 x  288 x  946  512 x  434 3) a) C b) B 4) Số cơng nhân nữ nhà máy có là: 175  22  197 (công nhân) Đáp số: 197 công nhân 5) Số tiền An lại : 1000   500  200   300 (đồng) Đáp số: 300 đồng Đề 44 – Tuần 31 Phần Bài tập trắc nghiệm: Nối số với tổng thích hợp: 500 + 50 + 570 705 70 + 500 + 507 750 700 + 700 + 50 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Tính: 203 + 45 =? A 68 B 608 C 653 D 248 Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 24 + 135 < 135 + 24 … b) 24 + 135 = 135 + 24 … c) 24 + 135 > 135 + 24 … Nối tổng nhau: 230 + 450 150+ 320 140 +210 250 + 430 350 + 120 110 + 240 Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 120 cm + 30 dm = 150 dm … b) 120 cm + 30 dm = 420 cm … Phần Học sinh trình bày làm: Em tự viết ba số có ba chữ số vào bảng viết mẫu: Số Tổng hàng trăm , chục , đơn vị Số gồm có 247 trăm chục đơn vị 247 = 200 + 40 + 7 Một hình vng có cạnh 200 cm Hỏi hình vng có chu vi mét? Bài giải Cách ……………………………… 200 cm ……………………………………… ……………………………………… 200 cm 200 cm Cách 2……………………………… ……………………………………… ……………………………………… 200 cm Tính: 18 + + 27 = + 27 + = 18 + = = + = 102 + 201 = + + 201 + 102 = = = = + + = = Đáp án đề số 44 D a) S b) Đ a) S b) Đ c) S Cách 1: 200 + 200 + 200 + 200 = 800 (cm) 800 cm = m Cách 2: 200 x = 800 (cm) 800 cm = m 18 + + 27 = + + = 45 27 18 = = + 45 = 45 102 + 201 = 303 + + + + 45 201 + 102 = 303 = = = = 90 303 + 303 = 606 Tuần 032: Luyện tập chung Đề 45 – Tuần 32 Phần Bài tập trắc nghiệm 1) Đúng ghi Đ, sai ghi S: a)576  23  346 c)865   465 b)576  23  553 d )865   861 2) Đúng ghi Đ, sai ghi S: a)400  300  100 c)570  10  470 b)400  300  700 d )570  10  560 3) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Tìm hiệu hai số 540 30 A 840 B 570 C 240 D 510 4) Đúng ghi Đ, sai ghi S Số thứ 758 Số thứ hai số thứ 24 Tìm số thứ hai a) 518…… b) 734……… 5) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Hình vẽ bên có tứ giác ? A B C D Phần Học sinh trình bày làm 6) Đặt tính tính 537  123 658  420 349  28 236  7) Viết số thích hợp vào trống: Số bị trừ 956 Số trừ 210 956 147 147 147 24 123 24 746 Hiệu 956 210 8) Cửa hàng bán 350 kg gạo tẻ gạo nếp, có 210 kg gạo tẻ Hỏi cửa hàng bán kilogam gạo nếp ? Giải 9) Cửa hàng buổi sáng bán 35l dầu, buổi chiều bán buổi sáng 8l dầu Hỏi buổi chiều cửa hàng bán lít dầu ? Giải 10) Điền số thích hợp vào trống: 230;890;660     ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 045 Phần 01 Trắc nghiệm 10 Đề 49 – Tuần 33 Bài Đặt tính tính: 28  69 86  29 47  18 56  41  34 527  162 875  263 Bài Tính  :  18 : :    423  25  27  643  78    789  325  33  Bài a) Có 20l nước mắm chia vào can Hỏi can đựng lít nước mắm ? b) Mỗi cuộn dây điện dài 9m Hỏi cuộn dây điện dài mét ? Bài a) Có 40 lít dầu rót vào can Hỏi 1) Mỗi can chứa lít dầu ? 2) can chứa lít dầu ? b) Tìm số biết số chia cho 3, nhân với kết 20 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 049 1) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 28  69  97 86  29  57 47  18  65 56   59 2) Tính: 58:  40 :  20 78    78  28  50 41  34  527  162  689 875  263  612 18 : :   423  9:3   36  423  459 25  27  643 789  325  33  52  643  464  33  695  431 3) a) Số lít nước mắm can đựng là: 20 :  (l nước mắm) Đáp số: l nước mắm 20 b) Số mét cuộn dây điện dài là:   45(m) Đáp số: 45m 4) a) 1) Số lít dầu can chứa là: 40 :  (l dầu) 2) Số lít dầu can chứa là:   32 (l dầu) Đáp số: 1) l dầu 2) 32 l dầu b) Số cần tìm là: 20:   15 Đáp số: 15 Đề 51 – Tuần 33 Phần Bài tập trắc nghiệm 1) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Hãy kể đầy đủ tên giấy tờ bạc có mệnh giá bé nghìn đồng A Loại 100 đồng loại 200 đồng B Loại 100 đồng loại 500 đồng C Loại 100 đồng, lại 200 đồng, loại 300 đồng D Loại 100 đồng, loại 200 đồng, loại 500 đồng 2) Đúng ghi Đ, sai ghi S nghìn đồng đổi được: a) tờ giấy bạc 100 đồng, tờ giấy bạc 200 đồng tờ giấy bạc 500 đồng b) tờ giấy bạc 100 đồng, tờ giấy bạc 200 đồng tờ giấy bạc 500 đồng c) tờ giấy bạc 100 đồng, tờ giấy bạc 200 đồng tờ giấy bạc 500 đồng Phần Học sinh trình bày làm 3) Viết tổng số tiền vào ô trống: Các tờ giấy bạc 100 đồng 100 đồng 200 đồng 200 đồng 200 đồng 100 đồng 100 đồng 100 đồng 200 đồng 200 đồng 100 đồng 500 đồng 200 đồng 200 đồng 4) Tính: a)250cm  310cm  b)735m  203m Tìm x Tổng số tiền c)165km  21km  d )596dm  92dm  21 a ) x  123  579 c) x  205  301 b)20  x  543 d )576  x  53 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 051 Phần 1.D 2) a)S c)Đ b)S 3) Các tờ giấy bạc 100 đồng 100 đồng 200 đồng 200 đồng 200 đồng 100 đồng 100 đồng 100 đồng 200 đồng 200 đồng 100 đồng 500 đồng 200 đồng 200 đồng 4) Tính: Tổng số tiền 800 đồng 700 đồng 1000 đồng a)250cm  310cm  560cm c)165km  21km  286km b)735m  203m  532m d )596dm  92dm  504dm 6) Tìm x : a ) x  123  579 x  579  123 b)20  x  543 x  543  20 x  456 c) x  205  301 x  523 d )576  x  53 x  301  205 x  506 x  576  53 x  523 22 Tuần 34: Ôn tập nhân – chia Đề 52 – Tuần 34 Phần Bài tập trắc nghiệm: Nối số với tổng hiệu thích hợp: 17 + 18 34 19 + 17 15 + 19 35 55 - 19 36 43 - 53 - 18 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Viết số 789 thành tổng trăm, chục, đơn vị A 789 = + + B 789 = 700 + 79 C 789 = 780 + D 789 = 700 + 80 + Nối phép tính với kết phép tính đó: cm x 6dm 12 mm : 2mx3 6mm 18 dm : dm x 6cm 24 m : 2mm x 6m 30 cm : Đúng ghi Đ, sai ghi S Phép tính viết hay sai? 23 Một người km Hỏi người ki-lơ-mét? a) x = (km) … b) x = (km) … Phần Học sinh trình bày làm: Tìm x: a) x – 27 = 38 b) 51 – x = 15 …………… …………… …………… …………… Một trại chăn ni gà có 650 gà mái số gà trống số gà mái 23 Hỏi trại ni gà trống? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Mỗi chuồng có thỏ Hỏi chuồng có thỏ? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Lớp 2A có 32 học sinh chia thành tổ Hỏi tổ có học sinh? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… 24 Điền dấu + – vào ô trống: 40 30 20 10 = 80 40 30 20 10 = 60 40 30 20 10 = 40 40 30 20 10 = 20 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 052 1)17  18  35 55  19  36 15  19  34 43   34 19  17  36 53  18  35 2) D 3)2cm   6cm  30cm : 2m   6m  24m : 2dm   6dm  18dm : 2mm   6mm  12mm : 4) a) S b)Đ Phần 5a) x  27  38 x  38  27  65 b)51  x  15 x  51  15 x  36 6) Số gà trống trại ni là: 650  23  627 (con gà) Đáp số: 627 gà 7) Số thỏ chuồng có là:   20 (con thỏ) Đáp số: 20 thỏ 8) Số học sinh tổ có là: 32 :  (học sinh) Đáp số: học sinh 25 40 + 30 + 20 - 10 = 80 40 + 30 - 20 + 10 = 60 40 - 30 + 20 + 10 = 40 40 - 30 + 20 - 10 = 20 Đề 53 – Tuần 34 Phần Bài tập trắc nghiệm: Nối trống với số thích hợp: * Tổng * Tích * Hiệu 16 10 * Thương Nối ô trống với sô thích hợp: x = 12 x = 40 :2=2 24 : 5x = 15 =8 5: =1 26 Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 123 + 456 < 126 + 453 … b) 123 + 456 = 126 + 453 … c) 123 + 456 > 126 + 453 … Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 24 : < 24 : … b) 24 : = 24 : … c) 24 : > 24 : … Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A 3dm : < 18cm : B 3dm : = 18cm : C 3dm : > 18cm : Phần Học sinh trình bày làm: Cửa hàng có số trứng gà Sau người ta bán 250 trứng gà lại 150 trứng gà Hỏi chưa bán trứng cửa hàng có trứng gà? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Một người nuôi 75 gà mái 57 gà trống Hỏi người phải mua thêm gà trống để số gà mái gà trống? Bài giải ……………………………………………………… 27 ……………………………………………………… ……………………………………………………… Viết số thích hợp vào ô trống: x x : : : : x : : x = x : x x : = = : : = : = : = : = = : = = = : = = = Điền số bé 11 vào ô trống: : = : = : = : = Đáp án đề 53 x = 12 x = 40 :2=2 = 15 24: 5x =8 5: =1 28 a) S b) Đ c) S a) S b) S c) Đ B 150 + 250 = 400 (quả) 75 – 57 = 18 (con) x x : x : = = : : = : x : = : : : = = : = x x : = = 24 x = : : : = = : 24 = = Tuần 35: Luyện Tập Chung Đề 54 – Tuần 35 Khoanh tròn vào chữ (A, B, C) đặt trước kết đúng: a) x + 23 =? A 34 B 51 29 C 44 b) Tìm y, biết y × = 18 A B 16 C 20 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô [ ] a) Các số 394; 380; 372 xếp theo thứ tự giảm dần [ ] b) Số liền sau 999 998 [ ] c) Số lớn có ba chữ số 100 [ ] d) 700 đồng + 200 đồng = 800 đồng Đặt tính tính: 46 + 39 90 – 47 432 + 527 862 – 420 Một cửa hàng bán vải, buổi sáng bán 145 m vải Buổi chiều bán nhiều số vải bán buổi sáng 23 m vải Hỏi buổi chiều cửa hàng bán mét vải? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 054 1) a) B b)A 2)a)Đ b)S c)S d)S 3) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 46  39  85 432  527  959 90  47  43 862  420  442 4) Số mét vải buổi chiều cửa hàng bán là: 145  23  168 (m vải) Đáp số: 168 m vải 30 Đề 55 – Tuần 35 Phần Bài tập trắc nghiệm: Nối hai đồng hồ phút vào buổi chiều: Nối (theo mẫu): Chiều rộng hộp bút khoảng 10 m Cột cờ nhà trường cao khoảng 10 dm Bạn An cao khoảng 10 cm Bề dày sách Toán khoảng 10 km Quãng đường Hà Nội – Hà Đông dài khoảng 10 mm 31 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Hình vẽ bên có hình tứ giác? A B C D Phần Học sinh trình bày làm: Một vải dài 40 m Hỏi sau cắt 15m vải lại dài mét? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Cửa hàng bán 120 kg gạo nếp số gạo tẻ bán nhiều số gạo nếp 150 kg Hỏi cửa hàng bán ki-lô-gam gạo tẻ? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… 32 Có 45l dầu đổ vào can Hỏi can chứa lít dầu? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Có 30l mật ong đổ vào can, can chứa 5l mật ong Hỏi có can chứa mật ong thế? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Một người ni đàn vịt Sau người bán 150 vịt lại 250 vịt Hỏi lúc đầu người ni vịt? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 055 1) Học sinh tự nối đồng hồ 2) Cột cờ: 10m, bạn An cao: 10dm Bề dày sách: 10mm Quãng đường Hà Nội – Hà Đông: 10km 3) C Phần II 4) Số mét vải lại là: 40  15  25 (m vải) Đáp số: 25m vải 5) Số kilogam gạo tẻ cửa hàng bán là: 120  150  270 (kg gạo) Đáp số: 270kg gạo 33 6) Số lít dầu can có là: 45:  9(l dầu) Đáp số: l dầu 7) Số can mật ong có là: 30 :5  (can) Đáp số: can 8) Số vịt lúc đầu người có là: 150  250  400 (con) Đáp số: 400 34 ... 0 42 1) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 23 4  32 4  558 574  20 4  37 0 506  23 3  739 34 8  31 7  31 40  32  34  29  63 91  46  45 Bài x  135  28 7 x  28 7  135 x  1 52 x  78  21 0 32 7... 414 34 9  28  32 1 658  420  23 8 23 6   23 1 7) Số bị trừ 956 956 956 147 147 147 Số trừ 21 0 21 0 746 24 1 23 24 Hiệu 746 746 21 0 1 23 24 1 23 8) Số kilogam gạo nếp cửa hàng bán là: 35 0  21 0 ... 887 37 4  62  31 2 52  34 7  39 9 5 23  12  511 1 02  46  148 4 32  20 1  23 1 4)  a)61m 15m  37 m d )35 m  16m  19m b)84m   90m  12m e)42kg   42kg  0kg c )24 m  19m  63m  27 m g )13kg
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tuần tập 3 khối 2 tuần 031 035 , Bài tập tuần tập 3 khối 2 tuần 031 035

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn