Bài tập tuần tập 2 khối 3 tuần 025 030

62 13 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 21:59

1 BÀI TẬP TUẦN HỌC KỲ II KHỐI BA TẬP Từ Tuần 025 đến tuần 030 MỤC LỤC Contents Tuần 25: Bài toán liên quan đến rút đơn vị - Tiền Việt Nam .3 Đề 033 – Tuần 25 Đề 034 – Tuần 25 Đề 035 – Tuần 25 Đề 036 – Tuần 25 Tuần 26: Làm quen với số liệu, thống kê 10 Đề 037 – Tuần 26 10 Đề 038 – Tuần 26 15 Đề 039 – Tuần 26 17 Đề 39b – Tuần 26 21 Tuần 27: Các số có năm chữ số .22 Đề 40 – Tuần 27 22 Đề 41 – Tuần 27 25 Đề 42 – Tuần 27 27 Tuần 28: So sánh số phạm vi 100 000, diện tích hình 29 Đề 43 – Tuần 28 29 Đề 44 – Tuần 28 30 Đề 45 – Tuần 28 34 Đề 46 – Tuần 28 36 Đề 48 – Tuần 28 39 Tuần 29:Đơn vị đo diện tích, xăng-ti-mét vng, 40 Diện tích hình chữ nhật, hình vng 40 Đề 49 – Tuần 29 40 Đề 50 – Tuần 29 43 Đề 51 – Tuần 29 45 Đề 52 – Tuần 29 46 Đề 53 – Tuần 29 49 Đề 54 – Tuần 29 52 Tuần 30: Phép cộng, trừ phạm vi 100 000 .56 Đề 55 – Tuần 30 56 Đề 56 – Tuần 30 59 Đề 57 – Tuần 30 60 Đề 58 – Tuần 30 62 Tuần 25: Bài toán liên quan đến rút đơn vị - Tiền Việt Nam Đề 033 – Tuần 25 Bài Kết phép tính 3620 : x là: A 2157 B 2751 C 7521 D 2715 Bài Viết biểu thức tính giá trị biểu thức: 45 chia nhân ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… Bài Viết số La Mã từ đến 12 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………… Bài Muốn lát phòng cần 1660 viên gạch Hỏi muốn lát phòng cần viên gạch? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Bài 5.Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 340m Chiều rộng chiều dài Tính chu vi khu đất ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 033 45:9   10 D 2715 3) Các số La Mã từ đến 12: I , II , III , IV ,V ,VI ,VII ,VIII ,IX,X,XI,XII 4) Số viên gạch phòng lát là: 1660:  415 (viên gạch) Số viên gạch phòng lát là: 415   2075 (viên gạch) Đáp số: 2075 viên gạch 5) Chiều rộng khu đất là: 340 :  85(m) Chu vi khu đất là:  340  85   850(m) Đáp số: 850m Đề 034 – Tuần 25 Bài (2đ) Đặt tính tính 2405:3 1529  4025  5101: Bài Tìm số có hai chữ số mà tích hai chữ số 20 tổng hai chữ số Bài An có 40 bi Ba nói: “1/5 số bi An 1/7 số bi Ba” Hỏi Ba có viên bi Bài Dùng dấu phép tính để lập biểu thức số, cho: a)2 2 22 b)2 2 24 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 034 1) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 2405:3  801 (dư 2) 1529   9174 4025   16100 5101:  850 (dư 1) 2) Ta có:   20   nên hai số phải tìm 3) Số viên bi Ba là: 40:   56 (viên bi) 4) a) 2:  2:  Đáp số: 56 viên bi 2    Đề 035 – Tuần 25 Phần I Đúng ghi Đ, sai ghi S 28m vải quần áo Hỏi may 15 quần áo hết mét vải? 60m … 58m … 70m … Đánh dấu * vào chỗ chấm đặt sau đáp số a) 750 : x = 250 x = 500 … b) 750 : x = 750 : = 125 … c) 240 : x = 240 : = 60 … a) 240 : x = 120 x = 240 … Khoanh vào chữ đặt trước kết a) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 72m Chiều rộng chiều dài Tính chu vi khu đất A 182m B 192m C 202m b) Một hình chữ nhật có chiều dài 38m, bớt chiều dài 6m tăng chiều rộng lên 6m chiều dài chiều rộng Tính chu vi hình chữ nhật A 128m B 140m C 132m Phần II Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp a) Anh Hồng từ nhà lúc 30 phút đến thị xã lúc 10 phút Vậy anh Hoàng từ nhà đến thị xã hết : … phút b) Chị Hà làm từ sáng đến chiều Chị Hà làm … can dầu chứa 75l dầu Hỏi can dầu chứa lít dầu? Bài giải …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Một đội xe có tổ chở gạch đến cơng trường Tổ có xe, tổ hai có xe, xe chở số gạch Biết tổ chở 5940 viên gạch Hỏi tổ hai chở viên gạch? Bài giải …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Có cơng nhân làm 4689 sản phẩm Hỏi công nhân làm sản phẩm? Bài giải …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 035 Phần I 1) 60m: Đ 58m: S 70m:S 2) a)500:* b)125: c)60: 3) a)B d)240:* b)A Phần II 1) Anh Hoàng hết 40 phút b) Chị Hà làm 2) Số lít dầu can chứa là: 75:  15 (l dầu) Số lít dầu can chứa là: 15   135 (l dầu) Đáp số: 135 l dầu 3) Số viên gạch xe chở : 5940:3  1980 (viên gạch) Số viên gạch tổ hai chở là: 1980 5  9900 (viên gạch) Đáp số: 9900 viên gạch 4) Số sản phẩm công nhân làm là: 4689:9  521 (sản phẩm) Số sản phẩm công nhân làm là: 521  2605 (sản phẩm) Đáp số: 2605 sản phẩm Đề 036 – Tuần 25 Phần I Đúng ghi Đ, sai ghi S a) Có 1950 sách xếp vào ngăn Hỏi ngăn có sách? 2900 … 2925 … 2950 b) Có 30 bơng hoa cắm vào lọ Hỏi lọ hoa có bơng hoa? 30 bơng … 35 bơng … 40 … Khoanh vào chữ đặt trước đáp số Tìm x: a) x : = 375 Giá trị x là: A 600 B 3000 C 670 b) x : = 861 : Giá trị x là: A 738 B 369 C 140 c) x x = 700 + 315 Giá trị x là: A.145 B 150 C 160 Đánh dấu * vào chỗ chấm đặt sau kết Tính: a) 5000 đồng + 4000 đồng – 6000 đồng = 3000 đồng … b) 4000 đồng – 3000 đồng + 2000 đồng = 4000 đồng … c) 7000 đồng + 4000 đồng : = 9000 đồng … d) 3000 đồng + 2000 đồng x = 8000 đồng … Phần II Vẽ kim kim phút để đồng hồ chỉ: Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp: a) An học lúc phút, đến 20 phút An đến trường Vậy An từ nhà đến trường hết … phút b) Tiết học Toán bắt đầu lúc 30 phút, kết thúc lúc phút Tiết học Toán kéo dài … phút Có 125kg gạo đựng vào túi Hỏi túi đựng ki-lô-gam gạo? Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Lớp 3A có 35 bạn xếp thành hàng Hỏi hàng có bạn? Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Phần I 10 1) a)B: 2925 b) C 40 2) a) B 3000 b) B 369 c)A 145 3) a)* b) Sai c)* d) Sai Phần II 1) Học sinh tự vẽ kim đồng hồ 2) a) An từ nhà đến trường hết 15 phút b) Tiết học kéo dài 35 phút 3) Số kilogam gạo túi đựng là: 125:5  25 (kg gạo) Số kilogam gạo túi đựng là: 25   75 (kg gạo) Đáp số: 75 k gạo 4) Số học sinh hàng xếp là: 35:5  (học sinh) Số học sinh hàng xếp là:   28 (học sinh) Đáp số: 28 học sinh Tuần 26: Làm quen với số liệu, thống kê Đề 037 – Tuần 26 Phần I Đúng ghi Đ, sai ghi S a) Tính tổng số lớn có bốn chữ số khác số bé có hai chữ số 9996 … 9886 … 9999 … b)Tìm hiệu số lớn có bốn chữ số số có ba chữ số viết chữ số 9444 … 9555 … 9000 … Khoanh vào chữ đặt trước phép tính Thực phép chia 3026 chia cho A 3026 : = 432 (dư 1) B 3026 : = 432 (dư 2) C 3026 : = 400 (dư 7) 10 48 Bài giải …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 052 Phần 1) Đúng – sai a) Chu vi: 56cm : Đ , diện tích: 147cm2 Đ 2) Chu vi: A.72cm Diện tích: A.180cm2 a)30789  12345  43134 3) b)15079  27863  42942 c)4105  750 :  4256 d )4653  984 :  4325 Phần II 1) Chiều rộng hình chữ nhật đó: 27 :  9(cm) Diện tích hình chữ nhật đó: 27   243(cm2 ) Đáp số: 243cm2 2) Diện tích hình vng:   9(cm2 ) 48 49 Diện tích hình chữ nhật:   18(cm2 ) Số lần diện tích hình chữ nhật gấp hình vng là: 18:  (lần) Đáp số: lần Câu H1 H2 Diện tích hình H1:   16(cm2 ) Diện tích hình H :   18(cm2 ) Diện tích hình H: 16  18  34(cm2 ) Đáp số: 34cm2 Đề 53 – Tuần 29 Phần I Đúng ghi Đ, sai ghi S a) Tính diện tích miếng bìa hình chữ nhật chiều dài 6dm, chiều rộng 6cm 36cm2 … 360cm2 … 306cm2 … b) Tính diện tích chu vi miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng chiều dài Diện tích : 310cm2 … 320cm2 … Chu vi : 96 cm … 86cm … Khoanh vào chữ đặt trước đáp số 49 50 Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng chiều dài Tính diện tích miếng bìa hình chữ nhật A 180cm2 B 108cm2 C 72cm2 Đánh dấu * vào chỗ chấm đặt sau đáp số Tìm x : a) x – ( 754 + 14763 ) = 23456 Giá trị x : 38973 … 39973 … 7939 … b) x : = 418 + 432 Giá trị x : 5850 … 5950 … 6050 … Phần II Tính diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều rộng chiều dài Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Một miếng bìa hình vng có cạnh 9cm Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng cạnh miếng bìa hình vng, có chiều dài 12cm Hỏi diện tích miếng bìa hình chữ nhật diện tích miếng bìa hình vuông xăng-ti-mét vuông ? Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 50 51 Tính diện tích hình Q Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 053 Phần I 1.a)360cm2 b)320cm2 A.180cm2 3)a)38973 b)5950 Phần II 1) Chiều dài hình chữ nhật là:   20(cm) Diện tích hình chữ nhật là: 20   100(cm2 ) 2) Diện tích miếng bìa hình vng:   81(cm2 ) _ Diện tích miếng bìa hình chữ nhật: 12   108(m2 ) Số xăng-ti-mét bìa hình chữ nhật bìa hình vng: 108  81  27(cm2 ) 51 52 Bài Q1 Q3 Q2 Diện tích hình Q1    8(cm2 ) Diện tích hình Q2    12(cm2 ) Diện tích hình Q3 :    cm2  Diện tích hình Q:  12   28  cm2  Đáp số: 28cm2 Đề 54 – Tuần 29 Phần I Đúng ghi Đ, sai ghi S a) Tính chu vi diện tích bìa hình chữ nhật có chiều dài 21cm, chiều rộng 7cm Chu vi: 56cm … 46cm … Diện tích: 147cm2 … 157cm2 … Khoanh vào chữ đặt trước kết Tính chu vi diện tích hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 6cm Chu vi A 72cm B 62cm Diện tích A 180cm2 B 160cm2 52 53 Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm a) 30789 + 12345 … 43134 b) 15079 + 27863 … 42942 c) 4105 + 750 : … 4256 d) 4653 – 984 : … 4325 Phần II Một hình chữ nhật có chiều dài 27cm Chiều rộng chiều dài Tính diện tích hình chữ nhật Bài giải …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho hình vng cạnh3cm Cho hình chữ nhật có chiều rộng 3cm, chiều dài 6cm Hỏi diện tích hình chữ nhật gấp lần diện tích hình vng? Bài giải …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tính diện tích hình H, có kích thước hình vẽ 53 54 Bài giải …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 053 Phần 1) a) Chu vi: 56cm, Diện tích: 147cm2 2) Chu vi: A 72cm, Diện tích: A 180cm2 3)  a)37089  12345  43134 b)15079  27863  42942 c)4105  750 :  4256 d )4653  984 :  4325 Phần II 54 55 1) Chiều rộng hình chữ nhật: 27 :  9(cm) Diện tích hình chữ nhật: 27   243(cm2 ) Đáp số: 243cm2 2) Diện tích hình vng:   9(cm2 ) Diện tích hình chữ nhật :   18  cm2  Số lần diện tích hình chữ nhật gấp diện tích hình vng: 18:  (lần) Đáp số: lần Diện tích hình H1: 3) Diện tích hình H2: H1 H2 Diện tích hình H: Đáp số: 55 56 Tuần 30: Phép cộng, trừ phạm vi 100 000 Đề 55 – Tuần 30 Phần Bài tập trắc nghiệm : Nối ( theo mẫu ) : Cột cờ sân cao 3m Chiều dài lớp học 10m Chiều dài bảng đen 80m Chiều dài sân bóng 8m Nối ( theo mẫu ): Bạn An cao 167 cm 42 km Bác Xuân cao 15 cm 123 m Bút chì dài 95 cm 6cm Cây dừa cao Cây cầu dài Quãng đường Hà Nội- Sơn Tây dài Đúng ghi Đ , sai ghi S : a) m = 20 cm … e) 40 cm = dm… b) m = 20 dm … g) 40 cm = m… c) dm = 30 mm… h) 50 mm = dm… 56 57 d) dm = 30 cm… i) 50 mm = cm… Phần Học sinh trình bày làm : Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) m = … dm b) 20 dm = … m 5m = … dm 60 dm = … m Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) cm = … mm b) 50 mm = … cm cm = … mm 90 mm = … cm Tính : a) 36m + 28 m = … 18 mm + mm = … b) 42 m – 24 m = … 35 mm – mm = … c) km x = … km x = … d) 32 km : = … 45 km : = … Tấm vải xanh dài 18 m , vải hoa dài vải xanh 7m Hỏi vải hoa dài mét ? Bài giải …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Viết số thích hợp vào ô trống : 23 m - = 15 m 23 m - = 8m 57 58 Tính : m – dm = ……… = ……… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 055 1) Chiều dài lớp học : 8m Chiều dài bảng đen: 3m Chiều dài sân bóng: 80m 2) Bạn An cao: 95cm Bạn Xuân cao:167cm Bút chì dài: 6cm Quãng đường Hà Nội – Sơn Tây dài: 42km Cây cầu dài:123m 3) a)2m  20cm S e) 40cm  4dm Đ b) 2m  20dm Đ c) 3dm  30mm S g) 40cm  4m S h)50mm  5dm S d) 3dm  30cm Đ i)50mm  5cm Đ Phần 4)a)3m  30dm b)5m  50dm 5)a)2cm  20mm 4cm  40mm 6)a)36m  28m  64m b)42m  24m  18m c)4km  24km d)32km :  8km 7) Số mét vải hoa dài là: 18   25 8) b)20dm  2m 60dm  6m b)50mm  5cm 90mm  9cm 18mm  mm  25mm 35mm  9mm  26mm 5km   40km 45km :  9km ( m vải) Đáp số: 25 m vải 23m  8m  15m 23m  15m  8m 9)3m  2dm  30dm  2dm  28dm 58 59 Đề 56 – Tuần 30 Bài Người ta dự định chuyển 77 650 lên miền núi theo đợt Đợt thứ chuyển lên 18 250 quyển, đợt thứ hai chuyển 27 550 quyển, đợt thứ ba chuyển nốt số lại Hỏi đợt thức ba phải chuyển lên ? Bài Tìm số, biết số thứ cộng với số thứ hai 393, số thứ hai cộng với số thứ ba 1007, số thứ ba cộng với số thứ 864? Bài Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đơi chiều rộng có diện tích 98cm2 Tính chu vi hình chữ nhật Bài Tính nhanh: a)10750 : : b)5824   5824  5824  c)37286  24679  286  24679 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 056 1) Số đợt đầu chuyển là: 18250  27550  45800 (quyển vở) Số đợt thứ ba phải chuyển là: 77650  45800  31850 (quyển vở) Đáp số: 31850 2) Hai lần tổng số là: 393  1007  864  2264 Tổng ba số là: 2264:  1132 Số thứ là: 1132  1007  125 Số thứ hai là: 1132  864  268 Số thứ ba : 11320  393  739 Đáp số: số thứ nhất: 125, số thứ hai: 268, số thứ ba : 739 3) Ta có chiều rộng nhân chiều rộng : 98:  49 Vì 49   nên chiều rộng 7m Chiều dài hình chữ nhật:   14(m) Chu vi hình chữ nhật : 14     42(m) Đáp số: 42m 59 60 4)a)10750 : :  10750 :     10750 :10  1075 b)5824   5824  5824   5824     3  5824  10  58240 c)37286  24679  286  24679   37286  286    24679  24679   37000   37000 Đề 57 – Tuần 30 Bài Tìm x, biết: 23575 - x = 8428 A x = 25147 B x = 32003 C x = 15147 D x = 15157 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống 7m 5dm = ………… dm 5m 8cm = ………… cm 12m 6dm = ………… dm 15m dm = ………… cm Bài 3: Đặt tính tính: 75394 + 9172 59452 - 37826 92587 - 54395 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………… Bài Lần đầu người ta chuyển 18250 lên miền núi Lần sau chuyển số gấp lần đầu Hỏi hai lần chuyển lên miền núi? Bài giải 60 61 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Bài 5: Một hình chữ nhật có diện tích diện tích hình vng có cạnh 8cm, biết chiều rộng hình chữ nhật 4cm Tính chiều dài hình chữ nhật ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 57 C x  15147 2)7m5dm  75dm 12m6dm  126dm 5m8cm  508cm 15m6dm  1560cm 3) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 75394  9172  84566 59452  37826  21626 92587  54395  38192 61 62 Bài Số lần sau chuyển là: 18250   54750 (quyển vở) Số hai lần chuyển là: 18250  54750  73000 (quyển vở) Đáp số: 73000 Bài Diện tích hình vng :   64(cm2 ) Vì diện tích hình chữ nhật diện tích hình vng nên chiều dài hình chữ nhật là: 64 :  16(m) Đáp số: 16m Đề 58 – Tuần 30 Bài Điền dấu , ,  91: x 56: x Bài 2.Tìm y x :5 x : a) y  17   17 b)19  y  17  22 Bài 3.Tổng hai số 64, lấy số lớn chia cho số nhỏ thương dư Tìm hiệu hai số Bài Trên đoạn thẳng dài 60 m, người ta dự định cách 6m lại trồng đầu đoạn đường có Hỏi phải trồng ? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 058 1.91: x  56 : x x:5  x:6 2)a) y  17   17  y   y  0;1;2;3;4 b)19  y  17  22 nên  y  nên y  3;4 3) Số bé là:  64   :   1  10 Số lớn là: 64  10  54 Hiệu hai số là: 54  10  44 Đáp số: 44 4) Số phải trồng: 60:   11 (cây) Đáp số: 11 62 ... lượng gà 20 05 Mái 1700 Trống 124 0 20 06 Mái 20 00 Trống 1 32 0 20 07 Mái 20 50 Trống 1400 14 15 Đề 038 – Tuần 26 Bài Số liền sau 427 9 là: A 427 8 B 426 9 C 428 0 D 428 9 Bài Đặt tính tính: 9640 : 34 50 :7... tính Thực phép chia 3 026 chia cho A 3 026 : = 4 32 (dư 1) B 3 026 : = 4 32 (dư 2) C 3 026 : = 400 (dư 7) 10 11 D 3 026 : = 4 23 (dư 7) Đánh dấu * vào chỗ chấm đặt sau đáp số a) Có 42 cốc xếp vào hộp Hỏi.. .2 Đề 49 – Tuần 29 40 Đề 50 – Tuần 29 43 Đề 51 – Tuần 29 45 Đề 52 – Tuần 29 46 Đề 53 – Tuần 29 49 Đề 54 – Tuần 29 52 Tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tuần tập 2 khối 3 tuần 025 030 , Bài tập tuần tập 2 khối 3 tuần 025 030

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn