Bài tập tuần tập 1 khối 5 tuần 019 024

95 13 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 21:59

1 BÀI TẬP TUẦN HỌC KỲ II TOÁN TẬP 01 Từ tuần 019 – 024 MỤC LỤC Contents Tuần 19: Diện tích hình thang – Chu vi hình tròn Đề 01 – Tuần 19 Đề 02 – Tuần 19 Đề 03 – Tuần 19 Đề 04 – Tuần 19 Tuần 20: Diện tích hình tròn 12 Đề 05 – Tuần 20 12 Đề 06 – Tuần 20 17 Đề 07 – Tuần 20 18 Đề 08 – Tuần 20 21 Tuần 21: Luyện tập tính diện tích – Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương 24 Đề 10 – Tuần 21 24 Đề 11 – Tuần 21 28 Đề 12 – Tuần 21 32 Đề 13 – Tuần 21 34 Tuần 22: Diện tích xung quanh – tồn phần hình lập phương 39 Đề 14 – Tuần 22 39 Đề 15 – Tuần 22 41 Đề 17 – Tuần 22 43 Đề 18 – Tuần 22 45 Đề 19 – Tuần 22 48 Tuần 23: Mét khối – Thể tích hình hộp chữ nhật 51 Đề 20 - Tuần 23 51 Đề 21 – Tuần 23 53 Đề 22 – Tuần 23 56 Đề 23 – Tuần 23 60 Đề 24 – Tuần 23 62 Đề 25 – Tuần 23 65 Đề 26 – Tuần 23 68 Tuần 24: Hình trụ - Hình cầu – Luyện tập chung 70 Đề 27 – Tuần 24 70 Đề 28 – Tuần 24 71 Đề 29 – Tuần 24 77 Đề 30 – Tuần 24 82 Đề 31 – Tuần 24 87 Đề 32 – Tuần 24 91 Đề 33 – Tuần 24 94 Tuần 19: Diện tích hình thang – Chu vi hình tròn Đề 01 – Tuần 19 Bài Tính diện tích hình thang có: a) Độ dài hai đáy 15 cm 19 cm, chiều cao 14 cm b) Độ dài hai đáy 7,5dm 10,9dm, chiều cao 6,3cm Bài Vẽ hình tròn: a) Bán kính 2cm, b) Đường kính 5cm Bài Viết tiếp vào chỗ chấm: a) Một hình tròn có đường kính 15,6cm Bán kính đường tròn ………………… b) Chu vi hình tròn có bán kính 3,5cm là:…………………………………… c) Chu vi mặt bàn hình tròn có đường kính m là:………………………… Bài Tính chu vi bánh xe hình tròn có bán kính 3,25dm Khi bánh xe lăn đất 10 vòng bánh xe mét Bài Diện tích hình thang ABCD lớn diện tích hình tam giác BCE xăng – ti – mét vuông ? A 5,5 cm B cm D C C 5,4 cm E 10,6 cm Bài Viết tiêp vào chỗ chấm: đáy lớn, chiều cao 8,5m Người ta trồng lạc mảnh đất đó, 1m2 thu 3kg lạc củ Hỏi mảnh Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 27,6m , đáy bé đất người ta thu tạ củ lạc ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 001 1) a) Diện tích hình thang: 19  15 14 :  238  cm2  b) Diện tích hình thang:  75  109  6,3:  579,6(cm2 ) 2cm I 5cm C B Bài a) Bán kính là: 15,6 :  7,8(cm) b) Chu vi hình tròn: 3,5   3,14  21,98  cm   3,14  4,71(cm) Bài 3,25dm  0,325m Chu vi bánh xe: 0,325   3,14  2,041(m) c) Chu vi mặt bàn: Số mét xe lăn 10 vòng là: 2,04110  20,41(m) Đáp số: 20,41m Bài Diện tích hình thang ABCD là:  5,5  16   :  64,5(cm2 ) Diện tích tam giác BCE là:  5,5  5,4   :  32,7  cm2  Diện tích hình thang ABCD diện tích tam giác BCE là: 64,5  32,7  31,8  cm2  Đáp số: 31,8cm Bài Đáy bé hình thang: 27,6  :  18,4  m  Diện tích mảnh đất:  27,6  18,4  8,5:  195,5 m2  Số kilogam củ lạc thu hoạch là: 195,5   585,6(kg củ lạc)  5,865 tạ củ lạc Đáp số: 5,865 tạ củ lạc Đề 02 – Tuần 19 Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Hình vẽ bên có hình thang vng? A B C D Bài 2: Tính diện tích hình thang a) Độ dài hai đáy 6,7m 5,4m ; chiều cao 4,8m b) Độ dài hai đáy 7dm 5dm ; chiều cao 35cm Bài 3: Hình bình hành ABCD có AB = 4,5dm, AH = 3,2dm, DH = 1,5dm (xem hình vẽ bên) Tính diện tích hình thang ABCH Bài Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 35,6m, đáy lớn đáy bé 9,7m, chiều cao 2/3 tổng độ dài hai đáy Tính diện tích mảnh đất ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 02 C a) Diện tích hình thang:  6,7  5,4   4,8:  29,04  m2  b) 35cm  3,5dm Diện tích hình thang:   5  3,5:  21(dm2 ) HC  DC  DH  4,5  1,5  3(dm) Diện tích hình thang ABCH là:  4,5  3  3,2 :  12  dm2  Đáp số:12dm2 Bài Đáy bé mảnh đất: 35,6  9,7  25,9(m) Chiều cao mảnh đất:  35,6  25,9    41(m) Diện tích mảnh đất:  35,6  25,9   41:  1260,75 m2  Đáp số: 1260,75m2 Đề 03 – Tuần 19 Bài 1: Tính diện tích hình thang có : a) Đô dài hai đáy 3/4 dm 0,6dm; chiều cao 0,4dm b) Độ dài hai đáy 7/4 m 4/3 m; chiều cao 12/5 m Bài 2: Một mảnh đất hình thang có đáy bé 30m, đáy lớn 5/3 đáy bé, chiều cao độ dài đáy bé Người ta sử dụng 32% diện tích mảnh đất để xây nhà làm đường đi, 27% diện tích mảnh đất để đào ao, phần đất lại để trổng Tính diện tích phần đất trồng Bài Một mảnh đất hình thang có diện tích 455m2, chiều cao 13m Tính độ dài đáy mảnh đất hình thang đó, biết đáy bé đáy lớn 5m ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 03 3  1) a) Diện tích hình thang:   0,6   0,4 :  0,27  dm2  4    12 b) Diện tích hình thang:      3,7  m2  4 3 5 2) Đáy lớn mảnh đất : 30   50(m) Diện tích mảnh đất:  30  50   30 :  1200  m2  % diện tích đất trồng :100%   32%  27%  41% Diện tích phần đất trồng cây: 1200  41%  492  m2  Đáp số: 492m2 Bài Tổng độ dài đáy : 455  :13  70(m) Đáy lớn là:  70  5 :  37,5  m  Đáy bé là: 70  37,5  32,5(m) Đáp số:đáy lớn: 37,5m Đáy bé: 32,5m Đề 04 – Tuần 19 Bài 1: Một ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy lớn đáy bé 8m, đáy bé chiều cao 6m Trung bình 100m2thu hoạch 70,5 kg thóc Hỏi ruộng thu hoạch tạ thóc? Bài 2: Hình bình hành ABCD có AB = 4,5dm; AH = 3,2dm, DH = 1,5dm Tính diện tích hình thang ABCH A B 4,5 dm 3,2 dm D 1,5 dm H C Bài giải Bài 3: Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 35,6m; đáy lớn đáy bé 9,7m; chiều cao 2/3 tổng hai đáy Tính diện tích mảnh đất Bài 4: Cho hình thang ABCD có AB = 12 cm, CD = 18 cm Kẻ đường cao AH Biết diện tích tam giác ADC 72 cm2 Tính diện tích hình thang ABCD Bài 5: Một ruộng hình thang có đáy lớn 30m, đáy bé 80% đáy lớn chiều cao 4m.Trung bình 100m2 thu hoạch 60kg thóc Hỏi ruộng người ta thu hoạch tạ thóc? Bài 6: Một khu đất hình thang có độ dài đáy bé 40m, đáy lớn gấp rưỡi đáy bé Chiều cao 1/2 tổng độ dài hai đáy Trên khu đất người ta dành 50% diện tích để xây nhà, 30% diện tích để làm vườn, phần lại để trồng hoa Tính diện tích đất để xây nhà, làm vườn, trồng hoa 10 Bài 7: Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 35,6m; đáy lớn đáy bé 9,7m; chiều cao 2/3 tổng hai đáy Tính diện tích mảnh đất Bài 8: Một ruộng hình thang có độ dài đáy 15,6m, 25,75m Chiều cao hiệu đáy lớn đáy nhỏ Hỏi: a, Diện tích ruộng mét vng? b, Nếu phải dùng 10% diện tích để làm bờ ruộng diện tích trồng lúa lại mét vng? c, Số lượng thóc thu từ ruộng kg biết m2 thu 0,6 kg thóc? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 004 1) Đáy lớn ruộng: 26   34  m  81 Vậy người thứ được: 245 – 220 = 25 (km) Trong người thứ hai : 55 – 25 = 30 (km) Bài 2: Quãng đường từ Hà Nội vào chùa Thầy dài 30 km người thứ khởi hành từ Hà Nội lúc với vận tốc 10km/giờ Hỏi người thứ hai phải khởi hành từ Hà Nội lúc để đến chùa Thầy sau người giờ, biết vận tốc người thứ hai 15 km/giờ Giải Đáp số: 15 phút Bài 3: Một tàu thuỷ xi dòng khúc sơng hết ngược khúc sơng hết Tính chiều dài khúc sơng đó, biết vận tốc dòng nước 60m/phút Giải Trên quãng đường vận tốc thời gian hai đại lượng tỉ lệ nghịch Do vận tốc lúc xi phần vận tốc lúc ngược phần Hiệu hai lần vận tốc dòng nước Vậy phần hay vận tốc dòng nước 60 m/phút Ta có sơ đồ Vng Vx 82 Vận tốc xi dòng là: 120 : x = 420 (m/phút) 420 m/phút = 25200 m/giờ = 25,2 km/giờ Khúc sông AB dài: 25,2 x = 126 (km/giờ) Bài 4: Người ta dùng xe tải , xe Bông Sen xe đạp chuyển lương thực từ kho A đến kho B Để đến kho B lúc, xe đạp trước xe Bông Sen 20 phút, ô tơ đii sau xe Bơng Sen 10 phút Tính qng đường từ kho A đến kho B vận tốc xe Bông Sen, biết vận tốc xe tải 36 km/giờ, vận tốc xe đạp 12 km/giờ Đề 30 – Tuần 24 Bài Một hình lập phương có cạnh cm Một hình hộp chữ nhật tích thể tích hình lập phương đó, chiều dài 16 cm chiều rộng cm Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD Có AB 18cm, AD=12cm Lấy điểm M cạnh BC cho MC=MB; lấy điểm N cạnh DC cho ND=NC Tính diện tích hình tam giác AMN 83 Bài 3: Có hồ hình hộp chữ nhật, đo lòng hồ ta chiều dài 1,5 m, chiều rộng 1,2 m, chiều cao 0,9 m Hồ khơng có nước, người ta đổ vào hồ 30 thùng nước, thùng chứa 45l nước Hỏi mặt nước cách mặt hồ cm? Bài 4: Một phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng chiều dài 3m chiều cao dài 4m Người ta cần quét vơi mặt mặt ngồi tường trần nhà phòng Hỏi diện tích cần qt vơi bao nhiêu, biết tổng diện tích cửa cửa sổ 11,25m2? Bài 5: Hải cần làm thùng hình lập phương sắt khơng có nắp cạnh 2,4m Hỏi: a) Hải phải cần m2 sắt? 84 b) Hải tính sơn bên bên ngồi thùng phải mua kg sơn, biết 20m2 cần 5kg sơn? Bài 6: Người ta dự định xây phòng hình hộp chữ nhật chứa 500 người Phòng dài 25m, rộng 15m Hỏi người ta phải xây phòng cao mét? Biết người cần 3m3 khơng khí Bài 7: Một thùng hình lập phương cạnh 1,2m Thùng chứa đầy nước Người ta bỏ vào thùng khối sắt hình lập phương cạnh 0,6m nước thùng trào Hỏi: a Số nước thùng trào lít? b Sau người ta lấy khối sắt 85 Bài : Một bể nước hình lập phương cạnh 1,6m Bể chứa đến3/5 bể Người ta gánh nước đổ vào bể, gánh 32 lít nước Hỏi phải đổ vào bể gánh nước để bể đầy? Bài : Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật dài 2m, rộng 1,5m, cao 1,2m Bể chứa đầy nước, người ta lấy 45 thùng nước thùng 20l Hỏi mực nước bể cao bao nhiêu? Bài 10: Một bể nhỏ hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5dm Mực nước bể cao 0,3dm Người ta thả vào bể khối sắt tích 4,608dm3 mực nước dâng cao đến 0,62dm Tính chiều rộng cai bể nhỏ 86 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 30 3) Thể tích hình hộp chữ nhật :    512  cm3  Chiều cao hình hộp chữ nhật: 512 : 16  8   cm  Diện tích xung quanh hình hộp: 16  8    192  cm2  Diện tích tồn phần hình hộp: 192  16   448  cm2  Đáp số: 192cm2 ,448cm2 4) A B M D N BM  MC  6cm DN  NC  9cm S AMB  18  :  54  cm  S ADN  12  :  54  cm  SCMN   :  27  cm  S ABCD  18  12  216  cm  S AMN  216  54  54  27  81 cm  Đáp số: 81cm2 C 87 Bài Thể tích hồ: 1,5  1,2  0,9  1,62  m3   1620 (lít) Số lít nước đổ vào là: 30  45  1350 (lít nước) Số lít nước để đẩy bể: 1620  1350  270(dm3 )  0,27m3 Chiều cao mặt nước cách mặt hồ: 0,27 :1,5:1,2  0,15 m   15cm Đáp số: 15cm Bài Diện tích xung quanh ( tường) 9    3    120  m2  Diện tích cần qt vơi: 120      3  11,25  282,75  m2  Đáp số: 282,75m2 Bài c) Số m sắt:  2,4  2,4   57,6  m2  d) Số kilogam sơn cần dùng: 57,6  2: 20   28,8 (kg sơn) Đáp số: a)57,6m2 b) 28,8 kg sơn Bài Số m3 khơng khí cần có: 500   1500  m3  Chiều cao cần có: 1500 : 25:15   m  Đáp số: 4m Bài Số nước trào ra: 0,6  0,6  0,6 100  216 (lít) Đáp số: 216 lít nước Bài Thể tích nước thiếu: 1,6  1,6  1,6   1,6384  m3   1638,4 (lít nước) Số gánh nước để đầy bể: 1638,4 :32  51,2 (gánh) Đáp số: 52 gánh 9) Thể tích bể:  1,5  1,2  3,6  m3   3600 (lít nước) Số nước lấy ra: 45  20  900 (lít nước) Mực nước lại cao:  3600  900 : 20 :15   dm  Đáp số: 9dm 10) Chiều cao tăng lên: 0,62  0,3  0,32  dm  Chiều rộng: 4,608: 4,5: 0,32  3,2 dm  Đáp số: 3,2dm Đề 31 – Tuần 24 Bài 1: Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1,4m Hỏi bể chứa lít nước? (1dm =1l) Bài 2: 88 Viết tên hình : Bài 3: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 600cm2, chiều cao 10cm, chiều dài chiều rộng 6cm Tính thể tích hình hộp chữ nhật Bài 4: Tính thể tích hình lập phương biết hiệu diện tích tồn phần diện tích xung quanh 162dm2 Bài 5: Một bể cá hình hộp chữ nhật có kích thước lòng bể là: chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,8m, mức nước có bể cao 0,6m Người ta thả vào bể đá làm non mức nước bể cao Tính thể tích phần non ngập nước Bài 6: Một hình hộp chữ nhật hình lập phương tích ‘nhau Cạnh hình lập phương chiều cao hình hộp chữ nhật Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 3cm, tính thể tích hình Đáp án hướng dẫn giải Bài 1: HD: Thể tích bể nước là: 89 x 1,2 x 1,4 = 3,36 (m3) 3,36m3 = 3360dm3 = 3360 l Bể chứa 3360 l nước Bài 2: Hình : Hình lập phương Hình : Hình trụ Hình : Hình cầu Hình : Hình trụ Bài 3: HD: Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là: 600 : 10 = 60 (cm) Nửa chu vi đáy hình hộp chữ nhật là: 60 : = 30 (cm) Chiều rộng hình hộp chữ nhật là: (30 – 6) : = 12 (cm) Chiều dài hình hộp chữ nhật là: 30-12 = 18 (cm) Thể tích hình hộp chữ nhật là: 18 x 12 x 10 = 2160 (cm3) Bài 4: HD: Hiệu diện tích tồn phần diện tích xung quanh diện tích hai mặt hình lập phương Vậy diện tích mặt hình lập phương là: 162 : = 81 (dm2) 90 Ta có 81 = x 9, cạnh hình lập phương 9dm Thể tích hình lập phương : x x = 729 (dm3) Bài 5: HD: Thể tích phần bể có chứa nước lúc đầu là: 2,5 x 1,8 x 0,6 = 2,7 (m3) Thể tích phần bể có nước sau thả non vào bể cá là: 2,5 x 1,8 x 0,7 = 3,15 (m3) Thể tích phần non ngập nước là: 3,15 – 2,7 = 0,45 (m3) Cách khác: Có thể giải cách tính thể tích phần nước dâng lên sau thả non vào bể cá Thể tích tính bằng: 2,5 x 1,8 x (0,7 – 0,6) = 0,45 (m3) Bài 6: HD: Gọi cạnh hình lập phương a Thể tích hình lập phương là: a x a x a Thể tích hình hộp chữ ntìật là: 12 x x a Ta có : a x a x a = 12 x x a a x a = 12 x (chia hai biểu thức cho a) a x a = 36, a = Cạnh hình lập phương 6cm Thể tích hình lập phương là: 91 x x = 216 (cm3) Thể tích hình hộp chữ nhật là: 216cm3 Đề 32 – Tuần 24 Bài 1: Một hình lập phương có cạnh 4,5dm Tính diện tích tồn phần thể tích hình lập phương Bài giải Bài 2: Một hình hộp chữ nhật có kích thước ghi hình vẽ Tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần, thể tích hình hộp chữ nhật Bài giải Bài 3: Viết dấu  vào hình trụ, viết dấu  vào hình cầu: 92 Bài : Viết tiếp vào chỗ chấm: Biết tỉ số thể tích hai hình lập phương 4:3 Hỏi thể tích hình lập phương bé phần trăm thể tích hình lập phương lớn? Đáp số: …………………………… Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm: Cho hình thang vng ABCD có AB = 3cm, AD = 3cm, DC = 6cm Trên DC lấy điểm M cho DM  DC a) Diện tích hình thang ABCD là:……………… b) Diện tích hình tam giác BMC là:…………… Bài 7: Một bể kính ni cá cảnh dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 0,5m, chiều cao 0,8m (bể khơng có nắp) Hỏi người ta phải dùng mét vng kính để làm bể đó? (Phần mép dán khơng đáng kể) 93 Bài giải Bài 8: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: Khi cạnh hình lập phương gấp lên lần thể tích hình lập phương gấp lên lần? A lần B 16 lần C 32 lần D 64 lần ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 032 1) Diện tích tồn phần hình lập phương: 4,5  4,5   121,5  dm2  Thể tích hình lập phương: 4,5  4,5  4,5  91,125  dm3  Đáp số: 121,5dm2 , 91,125dm3 2) Diện tích xung quanh: 1,6  1,4    1,2  7,2  m2  Diện tích tồn phần: 7,2  1,6 1,4  11,68  m2  Thể tích: 1,6  1,4 1,2  2,688  m3  Đáp số: 7,2m2 ; 11,68m2 ; 2,688m3 C 75% 5) a)S ABCD  13,5cm2 ; SBMC   3:  6cm2 Bài Số mét vng kính làm bể cá là: 1,2  0,5   0,8  1,2  0,5  3,32  m2  Bài D 64 lần Đáp số: 3,32m2 94 Đề 33 – Tuần 24 Bài : Tìm chữ số a b 1ab x 126 = 201ab Bài : Viết 20 số lẻ, số cuối 2013 Số số nào? Bài : Tổng số HS trường tiểu học số có chữ số chữ số hàng trăm Nếu xếp hàng 10 hàng 12 dư 8, mà xếp hàng khơng dư Tính số HS khối trường đó.? Bài : Một người bán cặp với giá 200000 đồng lãi 5% giá bán Hỏi người muốn lãi 10% giá vốn người phải bán cặp với giá ? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 33 1ab  126  201ab 100  ab  126  20100  ab 1) 12600  126ab  20100  ab 125ab  7500 ab  60 Vậy ab  60 2) Số đầu tiên: 2013   20   1975 Bài Gọi số học sinh 3ab Vì xếp hàng 10 dư nên b  Để 3a8:12 dư 3a8: dư hay 11  a   a  0;3;6;9 Xét 308;338;368;398 có 368 nên số học sinh 368 em Đáp số: 368 em Bài Muốn lãi 10% người phải bán: 200000:105% 110%  209524 (đồng) 95 ... 25, 75  15 ,6  10 , 15  m  Diện tích ruộng:  25, 75  15 ,6  10 , 15 :  209,8 51 2 5 m2  b) Diện tích phần đất lại: 209,8 51 2 5  10 0%  10 %  18 8,86 612 5( m2 ) c) Số lượng thóc thu hoạch là: 18 8,86 612 5. .. 15 00  m  Đáp số: a) 25% b ) 15 00m 9) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 13 60 27 45, 72 : 43 ,5  63 ,12 a )12 , 35 : 57  70 37 c) 611 19 : 4 ,5  13 58 2 c)70 : 37  b )16 49 : 4, 85  340 389 01: 238  16 3( du 10 7)... 41 m 28 Diện tích hình thang ABCH là: ( 25 + 41) x 35, 5 : = 11 71, (m2) Diện tích hình chữ nhật HDEG là: 75 x 16 ,5 = 12 37 ,5 (m2) Diện tích mảnh đất : 11 71, + 12 37 ,5 = 2409 (m2) Đề 11 – Tuần 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tuần tập 1 khối 5 tuần 019 024 , Bài tập tuần tập 1 khối 5 tuần 019 024

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn