Bài tập tuần tập 1 khối 4 tuần 019 024

89 49 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 21:59

1 BÀI TẬP TUẦN HỌC KỲ KHỐI IV Tập Từ tuần 019-024 MỤC LỤC Contents Tuần 019: Kilomet vng – Hình bình hành, diện tích hình bình hành Đề 01- Tuần 19 Đề 02 – Tuần 19 Tuần 20: Phân số phép chia số tự nhiên, phân số Đề 03 – Tuần 20 Đề 04 – Tuần 20 Đề 05 – Tuần 20 11 Đề 06 – Tuần 20 14 Đề 07 – Tuần 20 16 Đề 08 – Tuần 20 18 Tuần 21:Rút gọn phân số - Quy đồng mẫu phân số 20 Đề 09 – Tuần 21 20 Đề 10 – Tuần 21 23 Đề 11 – Tuần 21 25 Đề 12 – Tuần 21: 28 Đề 13 – Tuần 21 31 Đề 14 – Tuần 21 32 Đề 15 – Tuần 21 33 Đề 16 – Tuần 21 35 Đề 17 – Tuần 21 38 Đề 18 – Tuần 21 41 Đề 19 – Tuần 21 43 Tuần 22: So sánh hai phân số mẫu số 45 Đề 20 – Tuần 22 45 Đề 21 – Tuần 22 47 Đề 22 – Tuần 22 50 Đề 23 – Tuần 22 52 Tuần 23: Luyện tập chung – Phép cộng phân số 55 Đề 24 – Tuần 23 55 Đề 25 – Tuần 23 57 Đề 26 – Tuần 23 60 Đề 27 – Tuần 23 62 Đề 28 – Tuần 23 63 Đề 30 – Tuần 23 66 Đề 31 – Tuần 23 69 Đề 32 – Tuần 23 73 Đề 33 – Tuần 23 76 Tuần 24: Phép trừ phân số 80 Đề số 34 – Tuần 24 80 Đề số 35 – Tuần 24 82 Đề số 36 –Tuần 24 85 Tuần 019: Kilomet vng – Hình bình hành, diện tích hình bình hành Đề 01- Tuần 19 Phần I Trắc nghiệm Viết số chữ thích hợp vào trống Đọc Sáu trăm hai mươi ki – lơ – mét vng Chín nghìn khơng trăm linh ba kilomet vuông Viết 706km2 100000km2 Chọn câu trả lời Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 4km, chiều rộng 3km Diện tích khu đất là: A B 12km2 C 120km2 D 70km2 7km2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1m2  dm2 1km2  m2 15km2  m2 630dm2  .cm2 50000000m2  km2 7km2  .m2 Điền dấu ; ;  thích hợp vào chỗ chấm 7m2 .6000dm2 150000dm2 .150m2 2km2 200000m2 11km2 11000000m2 5000000m2 5km2 1200000m2 .1km2 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời M N P Q Trong hình trên, hình bình hành là: A Hình M B Hình P Viết số thích hợp vào trống Độ dài đáy 19cm Chiều cao cm Diện tích hình bình hành Phần II Trình bày chi tiết tốn C Hình Q 25 dm 17 dm D Cả hình 105m 39 m 315m 125m 1) Một đoạn đường cao tốc dài 18km, mặt đường láng nhựa rộng 28m Hỏi diện tích mặt đường láng nhựa đoạn đường rộng mét vuông Bài giải: 2) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 5km, chiều rộng chiều dài Tính diện tích khu đất hình chữ nhật Bài giải 3) Một bìa hình bình hành có cạnh đáy 15 dm, chiều cao tương ứng dài cạnh đáy Hỏi diện tích bìa rộng đề - xi – mét vuông Bài giải Đáp án đề 01 Phần Trắc nghiệm 1) 620km2 ;9003km2 706km2 : Bảy trăm linh sáu kilomet vuông 100000km2 : Một trăm nghìn kilomet vng 2) B 12km2 1m2  100dm2 1km2  1000000m2 15km2  15000000m2 3) 630dm2  63000cm2 50000000m2  50km2 7km2  7000000m2 4) ; ;  7m2  6000dm2 2km2  200000m2 5000000m2  5km2 5) A Hình M 6) Độ dài đáy Chiều cao 150000dm2  150m2 11km2  11000000m2 1200000m2  1km2 19cm cm 25dm 17dm 105m 39m 315m 125m Diện tích hình bình hành Phần II 425dm2 171cm2 4095m2 39375m2 1) Diện tích mặt đường láng nhựa: 28 18  504  m2  Đáp số: 504m2 2) Chiều rộng khu đất: 5:  1(km) Diện tích khu đất:   5(km2 ) Đáp số: 5km2 3) Chiều cao bìa là: 15:  5(dm) Diện tích bìa là: 15   75  dm2  Đáp số: 75dm2 Đề 02 – Tuần 19 Phần I Trắc nghiệm Câu Đúng ghi Đ, sai ghi sai vào chỗ chấm 3m2 8dm2 =38dm2 … 15m2 27dm2 = 1527dm2 … 3056cm2 = 30dm2 56cm2 … 156dm2 = 1m2 56dm2 … 3km2 407m2 = 000 407m2 … 10km2 56m2 = 100 056m2 … Câu Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm 5km2 … 4km2 + 2km2 10km2 … 10 000 000m2 15km2 207m2 … 15 207 000m2 20km2 2000m2 … 20 002 000m2 1000m2 … 99 000dm2 13m2 6dm2 … 1306dm2 1000dm2 … 101 000cm2 100 000cm2 … 90m2 Câu Nối ô cột bên trái với ô cột bên phải để khẳng định Gọi a độ dài đáy, h chiều cao, S diện tích hình bình hành, ta có: A a = 24dm, h = 15dm S là: 130dm2 (1) B a = 7dm, h = 45cm S là: 315cm2 (2) C a = 1m , h = 13dm S là: 360dm2 (3) a = 45cm, h = 7cm S là: 3150cm2 D (4) Phần II Trình bày chi tiết tốn Câu Tổng độ dài cạnh đáy chiều cao tương ứng hình bình hành 5dm Chiều cao cạnh đáy 12cm Hỏi diện tích hình bình hành xăng-ti-mét vuông ? Bài giải ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Câu Cho hình bình hành ABCD ( hình vẽ ) có diện tích 24cm2 Chiều cao AH 3cm chiều cao CE Tính chu vi hình bình hành Bài giải …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ 02 Phần I Trắc nghiệm Câu 3m2 8dm2  38dm2 S 15m2 27dm2  1527dm2 Đ 3056cm2  30dm2 56cm2 Đ 3km2 407m2  3000407m2 Đ Câu 5km2  4km2  2km2 156dm2  1m2 56dm2 10km2 56m2  100056m2 15km2 207m2  15207000m2 20km2 2000m2  20002000m2 1000m2  99000dm2 13m2 6dm2  1306dm2 1000dm2  101000cm2 Câu A  360dm2 100000cm2  90m2 Đ S 10km2  10000000m2 B  3150cm2 C  130dm2 D  315cm2 Phần II Tự luận Câu 5dm  50cm Cạnh đáy hình bình hành là:  50  12 :  19(cm) Chiều cao hình bình hành là: 50  19  31(cm) Diện tích hình bình hành là: 19  31  589(cm2 ) Đáp số: 589cm2 Câu Cạnh AB dài là: 24 :  8(cm) Chiều cao CE :   6(cm) Cạnh AD dài là: 24 :  4(cm) Chu vi hình bình hành là:   8   24(cm) Đáp số: 24cm Tuần 20: Phân số phép chia số tự nhiên, phân số Đề 03 – Tuần 20 Bài 1: Đặt tính tính: 352 x 628 7552 : 236 172869 : 258 .…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau xét xem giá trị chia hết cho số số 2; a/ 2253 + 4315 – 173 b/ 6438 – 2325 x ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 72m Chiều dài chiều rộng 14m Diện tích mảnh vườn mét vuông? Bài 4: Một lớp học có 35 học sinh nhiều 20 học sinh Nếu số học sinh xếp thành hàng hàng khơng thừa, thiếu bạn Tính số học sinh lớp học đó? ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ 03 1) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa 352  628  221056 7552: 236  32 172869: 258  670 (dư 9) 2) a) 2253  4315  173  6568  173  6395 b) 6438  2325   6438  4650  1788 3) Nửa chu vi mảnh vườn là: 72 :  36(m) Chiều dài mảnh vườn là:  36  14  :  25 m  Chiều rộng mảnh vườn là: 36  25  11(m) Diện tích mảnh vườn là: 25 11  275(m2 ) Đáp số: 275m2 4) Số lớn 20 nhỏ 35 chia hết cho 30 Nên lớp có 30 học sinh Đề 04 – Tuần 20 Phần I Trắc nghiệm Câu Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đầy đủ Dùng hai ba số: 68, 0, 63 để viết thành phân số, số viết lần phân số ta được: A B C ; D Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm : Câu Nối phân số với 33 A (1) 57 B 20 (2) ; 10 C D 35 50 (3) 27 36 (4) Câu Chọn câu trả lời Tìm x: A x = B x = C x = 36 D x = 27 Câu Đánh dấu X vào thích hợp Đúng Câu a) Cho a số tự nhiên a < b) Cho a số tự nhiên a < c) Cho a số tự nhiên a < Sai a = a = Giá trị lớn a Phần II Trình bày chi tiết tốn Câu Cho số 71 ; ; 11 ; a) Viết tất phân số có tử số mẫu số số cho b) Tìm phân số nhỏ 1, phân số lớn phân số Câu Tìm y biết a) ĐÁP ÁN ĐỀ 04 Phần I Trắc nghiệm b) 75 ………… …………… …………… ………… …………… …………… Câu Sơ kết học kì năm học 2007 – 2008 lớp 4A có số học sinh đạt loại giỏi, số học sinh đạt loại Hỏi số học sinh đạt loại giỏi chiếm phần số học sinh lớp ? Bài giải …………………………………………………………… …………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 32 – TUẦN 23 Phần Trắc nghiệm a) S b) Đ 2) a) D b) B 3) a) S b) Đ d) Đ c) S c) S 4) C 12 5)a)    8 c) b) 12 24 25     13 26 26 26 26 13 14 27    15 15 15 d) 1 13       12 12 12 12 Phần II Trình bày tốn : 1) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa a)4765  5279  10044 b)27563  9178  18385 c)1385  304  421040 d )103530 : 435  238 Câu Chu vi hình bình hành: 14     40(cm) Diện tích hình bình hành:14   56(cm2 ) Đáp số: 40cm,56cm2 76 1      16 4 4 21 12 c)      27 9 3) a) b) 15 3     25 10 5 Câu Số học sinh giỏi chiếm số phần là: Đáp số: 11   (số học sinh) 15 11 15 Đề 33 – Tuần 23 Phần I Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời Câu 1: a) Phân số phân số A 20 16 B b) Rút gọn phân số A ? 16 20 C 16 15 C 24 ta phân số tối giản là: 36 12 18 B 12 c) Các phân số ; ; xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: A ; ; B 1 ; ; Câu 2: Hình bình hành hình : A B C D Có bốn góc vng Có bốn cạnh Có hai cặp cạnh đối diện song song Có bốn góc vng có hai cặp cạnh đối diện Phần II Tự luận: Bài 1: Tính: 1 C ; ; 77 a)   ……………………… 15 c) b)  …………………………… d)  =……………………… 5  =………………………… Bài 2: Tìm x: a) x -  b) x -  +3 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Bài 3: Rút gọn tính: a, 40  = 25 b, 24 18  = 30 63 c, 10  = 80 Bài 4: Một đội công nhân ngày đầu sửa nhiều ngày đầu quãng đường, ngày thứ hai sửa quãng đường Hỏi ngày đội sửa phần quãng đường? …………………… …………………………… ……………… ………………………………… 78 ……………… ………………………………… …………… …………………………………… …………… ………………………………… … ………………… …… ………… Bài 5: Cả hai lớp 4A 4B trồng 600 Lớp 4A trồng lớp 4B 50 Hỏi lớp trồng ? Giải ………………………… ……………………… …………………… …………………………… …………………… …………………………… ……………………… .………………………… ……………………… .………………………… …………………… …………………………… Bài 6: Tìm phân số lớn 1 bé ? 79 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 33 Phần Câu a) B b) C 7 12 19     Phần 2.1) a) 15 15 15 15 c) C Câu C 10 b)    5 5 25 16 41 c)     20 20 20 7 18 25 d)       9 9 2) Tìm x a) x  20 23 x     12 12 12 b) x    3 2 7 21 25 x  x     2 6 3) 40 15 56 71 a)       25 35 35 35 24 18 28 10 38 b)       40 63 35 35 35 10 10 11 c)     80 8 13   (quãng đường) 20 13 21  Số phần quãng đường ngày sửa là:  (quãng đường) 20 20 21 Đáp số: quãng đường 20 Câu Số phần quãng đường ngày sửa là: 80 Bài Lớp 4A trồng số cây:  600  50 :  275 (cây) Lớp 4B trồng số là: 600  275  325 (cây) Đáp số: A : 275 cây, 4B: 325 15 20 ;  6)  60 60 16 17 18 19 phân số lớn bé là: ; ; ; 60 60 60 20 Tuần 24: Phép trừ phân số Đề số 34 – Tuần 24 Phần 1: Trắc nghiệm: Câu Kết phép tính A 99 Câu Bớt A B 10 100 C 99 100 D 99 từ được: Câu Hiệu A : 100 B C D là: 15 B 20 C Câu Ngày thứ An đọc 15 D 10 15 sách Ngày thứ hai An đọc tiếp sách Hỏi lại phần sách An chưa đọc: A B C D 81 Câu Một bình chứa l sữa, chai chứa l sữa Hỏi chai chứa bình lít sữa ? A l B l C l D l Phần 2: Tự luận: Bài Rút gọn tính: = ……………………………………………………………………… 25 24 18 12 b) = ……………………………………………………………………… 21 27 a) Bài Tính a) 1 + = …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… b) - ( + ) = ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài Hai vòi nước chảy vào bể, vòi thứ chảy hai chảy bể, vòi thứ bể Hỏi vòi thứ chảy vòi thứ hai phần bể nước? Bài giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 82 …………………………………………………………………… .…………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .…… ……………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 34 Phần Trắc nghiệm 1C 2A 3C 4A 5B Phần Tự luận 1)a) b) 1       24 25 15 15 15 18 12 54 28 26       21 27 63 63 63 ) a) 1 20 12 15 17       60 60 60 60 1 2   35 26 b)                20 20  40 40 40 3) Số phần bể vòi chảy vòi 2: Đề số 35 – Tuần 24 Phần I Trắc nghiệm Câu Nối phép tính với kết Câu Chọn câu trả lời   (bể) 35 Đáp số: bể 35 83 Một hình chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng A m B m C m Chu vi hình chữ nhật m D m Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống Câu Nối phép tính với kết Câu Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Một hình bình hành có cạnh dài 2m, cạnh ngắn ngắn cạnh dài m Nửa chu vi hình bình hành : A m B m C m Phần II Trình bày chi tiết tốn Câu Tính a) b) …………… ……………… …………… ……………… D m 84 Một đội công nhân sửa đường Trong tuần đầu sửa sửa quãng đường, tuần thứ hai quãng đường Hỏi sau hai tuần đội công nhân sửa phần quãng đường ? Bài giải ………………………………………………………………… Câu Tính rút gọn : a) b) c) ………… ….………… …………… ………… ….………… …………… ………… ….………… …………… Câu Một hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng ngắn chiều dài m Tính chiều rộng hình chữ nhật ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 35 Phần Trắc nghiệm 18   15 15 1    3 1) 2) D Câu 17   12 2  3 3) a) Đ b)S c)S d)Đ 85 25 15   26 26 13 37   45 15 46 11   39 13 1  3 Câu D Phần II Tự luận Câu a) 5 18        12 12 12 12 12 11 12 22 41 b)       14 28 28 28 28 2) …Số phần đường sau tuần sửa là: Đáp số: 29   (quãng đường) 35 29 quãng đường 35 Câu 23 17 a)    b)    8 18 18 18 17 17 c)      24 24 24 24 Câu Chiều rộng hình chữ nhật là: 13    m 28 Đáp số: 13 m 28 Đề số 36 –Tuần 24 Phần I Trắc nghiệm Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm Cho phân số: a) Nếu thêm (hoặc bớt) tử số mẫu số số tự nhiên tổng tử số mẫu số không đổi … 86 b) Nếu thêm (hoặc bớt) tử số mẫu số số tự nhiên hiệu mẫu số tử số không đổi … c) Nếu thêm vào tử số đồng thời bớt mẫu số số tự nhiên tổng tử số mẫu số không đổi … d) Nếu thêm vào tử số đồng thời bớt mẫu số số tự nhiên hiệu mẫu số tử số khơng đổi … Câu Chọn câu trả lời A a = B a = 20 C a = D a = Câu Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời với m < n < 10 A m = 6, n = B m = 4, n = C m = 9, n = D m = 3, n = 12 Câu Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh đáp số đúng: Cho phân số Tìm số tự nhiên m, bết bớt m tử giữ nguyên mẫu số phân số cho ta phân số có giá trị A m = 48 … B m = … C m = … Câu Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào trống Phần II Trình bày chi tiết tốn Câu Tìm x: a) ………………… b) ………………… D m = … 87 ………………… ………………… ………………… ………………… Câu Tính tổng sau cách hợp lí: A= ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Câu Một bể cạn Nếu vòi chảy sau đầy bể Nếu riêng vòi thứ chảy sau đầy bể Hỏi riêng vòi thứ hai chảy sau đầy bể ? Bài giải …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 036 1) a) S b)Đ 13 19 17   3 5) a) 15 20 23 Phần II c) Đ d) S 2)C 3.B 4.C b)     88 1313 2323 x 2828 4646 13 x 28 13 Câu a) x   28 14 13 x  28 28 x 28 23 17 b)  x  69 153 23 17 x   69 153 1 1 1 2) A        3 4  5 6  7 8 1 1 1 1 1 1             3 4 5 6 7 1      8 8 Câu vòi chảy đầy bể nên hai vòi chảy được: Vòi chảy đầy bể nên chảy được: Số phần bể vòi chảy là: 1   (bể) 12  12 (giờ) vòi đầy bể 12 Đáp số : 12 Vậy sau: 1: bể bể 89 ... 217 217 217 217 :10 01 217 41 4 1 41 41 4 1 41 : 1 010 1 41 1 711 711 71 1 711 711 71: 10 010 01 1 71 19   ;    49 4 949 49 4 949 :10 1 01 49 18 018 018 0 18 018 018 0 :10 010 01 180 20 Câu     10  1 1 1 a)      10 ... 13 1 313 :10 1 01 13 312 312 312 312 :10 01 312 ;   ;     19 19 19 19 :10 1 19 18 1 818 18 1 818 :10 1 01 18 41 5 41 5 41 5 41 5 :10 01 41 5 Đề 10 – Tuần 21 Bài Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời 14 9 a) Trong phân... 205 319 205 11 319 11 17 12 10 0 19 9 17 10 0 12 19 9 29 27 2 91 29 2 91 27 19 18 19 18 Bài 3 10 11 12 13 14 15 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; a) 16 15 14 13 12 11 10 Bài a) Đ b) S c) S d) Đ 4 Bài ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tuần tập 1 khối 4 tuần 019 024 , Bài tập tuần tập 1 khối 4 tuần 019 024

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn