Bài tập tuần tập 1 khối 2 tuần 019 024

44 13 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2020, 21:59

BÀI TẬP TUẦN KHỐI II học kỳ Tập Tuần 19 – 24 MỤC LỤC Contents Tuần 19: Tổng nhiều số - Phép nhân – Thừa số - tích – Bảng nhân Đề 01 – Tuần 19 .3 Đề 02 – Tuần 19 .6 Đê 03 – Tuần 19 .9 Tuần 20: Bảng nhân – Bảng nhân 10 Đề 04 – Tuần 20 10 Đề 05 – Tuần 20 11 Đề 06 –Tuần 20 14 Tuần 21: Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc 17 Đề 07 – Tuần 21 17 Tuần 22: Phép chia – Bảng chia – Một phần hai 19 Đề 08 – Tuần 22 19 Tuần 22 22 Đề 09 – Tuần 22 22 Đề 10 – Tuần 22 24 Đề 11 – Tuần 22 25 Tuần 23: Số bị chia – Số chia – Thương – Bảng chia – phần 26 Đề 12 – Tuần 23 26 Đề 13 – Tuần 23 30 Đề 14 – Tuần 23 33 Đề 15 – Tuần 23 34 Tuần 24: Bảng chia – Một phần tư .35 Đề 16 – Tuần 24 35 Đề 17 – Tuần 24 38 Đề 18 – Tuần 24 41 ĐỀ 19 – TUẦN 24 .42 Tuần 19: Tổng nhiều số - Phép nhân – Thừa số - tích – Bảng nhân Đề 01 – Tuần 19 Phần Bài tập trắc nghiệm: Nối kết vào trống: Tính: 16 + 13 + 17 + = 81 50 Đúng ghi Đ, sai ghi S: Chuyển tổng số hạng thành phép nhân: a) + + + = x … b) + + + = x … c) + + = x … d) + + = x … Đúng ghi Đ, sai ghi S: Viết thành phép nhân: a ) lấy lần viết là: x … b ) lấy lần viết là: x … c ) lấy lần viết là: x … d0 ) lấy lần viết là: x … Nối tích với tổng số hạng nhau: Đúng ghi Đ; sai ghi S: Viết tích thành tổng số hạng nhau: a) x = + + … b) x = + + + … c) x = + + … d) x = + + + + … Phần Học sinh trình bày làm: Đặt tính tính: a) 37 + 35 + 18 b) 42 + + 15 + …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… Viết phép nhân (theo mẫu) Mẫu : + + = Vậy: x = a) + + + = … b) + + = … … x … = … … x … = … c) + + +3 = … d)5+5+5=… … x … = … … x … = … Viết phép nhân: Viết phép nhân: ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01 Phần I Trắc nghiệm 1)50 2) a) Đ b)S c)Đ 3) a)Đ c)S d)Đ c)S d)Đ b)S d)S 4) Học sinh tự nối 5) a) S b)Đ Phần II 6) Mỗi câu đặt tính điểm tối đa a)37  35  18  90 b)42   15   73 7)a)2       b)4    12   12 c)3     12   12 d )5    15   15 8)4   12 9)2   Đề 02 – Tuần 19 Phần Bài tập trắc nghiệm: Đúng ghi Đ, sai ghi S: Tính 18 + + 29 + =? a) 97 … b) 52 … Đúng ghi Đ, sai ghi S: Tính tổng năm số bốn a) + + + = 20 … b) + + + + = 20 … Nối tích với tổng thích hợp Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) x = 12 , lấy lần … b) x = 12 , lấy lần … Điền dấu phép tính vào trống: a) = = 12 = = b) c) d) Phần Học sinh trình bày làm: Viết tổng số hạng viết phép nhân thích hợp: Tính hai cách Có tất lít dầu? Cách Bài giải …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Cách Bài giải …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Giải toán phép nhân: Đoạn thẳng AD dài xăng-ti-mét? Bài giải ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 02 Phần Trắc nghiệm 1) b 52 2) a)Đ b)Đ 3) Học sinh tự nối 4) a) S 5) b) Đ a)3   b)3   12 c)2   d )2   6) Cho biết Tổng Tích Tổng số 3     12   12 Tổng số 5    15   15 lấy lần 22228 2  lấy lần   10   10 7) Cách 1: Số lít dầu có là:     12 (l dầu) Đáp số: 12l dầu Cách 2: Số lít dầu có là:   12  l  Đáp số: 12 l dầu 8) Đoạn thẳng AD dài là:   15  cm  Đáp số: 15cm Đê 03 – Tuần 19 A – Toán Bài 1: Đặt tính tính (2 điểm) 15 + + 19 = 17 + 16 + = 25 + 25 + 25 + 25 = 14 + 14 + 14 + 14 = Bài 2: Thực dãy tính: (4 điểm) x + 19 = x + 29 = 6x2–5= 100 – x = Bài 3: Bài tốn (2 điểm) Một đơi đũa có hai Hỏi đơi đũa có đũa? Bài 4: Bài toán (2 điểm) Một ngơi có cánh Hỏi ngơi có cánh sao? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 03 1) Mỗi câu đặt tính 0,5d 15   19  41 25  25  25  25  100 2)2   19   19  27    12   17  16   42 14  14  14  14  196   29  18  29  47 100    100  16  84 3) Số đũa đôi đũa có là:   10 (chiếc) 4) Số cánh ngơi có là:   10 (cánh) Đáp số: 10 cánh Tuần 20: Bảng nhân – Bảng nhân Đề 04 – Tuần 20 A – TOÁN Bài 1: Học thật thuộc bảng nhân 2, 3, Bài 2: Thực dãy tính: (4 điểm) 5x6–9= 4x9+7= 4x3+9= 8x2+5= 5x7+8= 7x4–9= 3x9–8= 2x6–8= Bài 3: Tìm x? (4 điểm) x+9=5x8 8+x=4x6 x – 18 = x 90 – x = x Bài 4: Bài toán: (2 điểm) Nhà Nga nuôi mèo gà Hỏi có tất chân mèo gà? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 20 1) Học sinh tự học thuộc    21    43 2)    43    21 3) x    x   40 x  40  x  31    21    19 26 8     19  x  46  x  24 x  24  x  16 10 Đề 13 – Tuần 23 Phần Bài tập trắc nghiệm: Nối phép nhân với hai phép chia thích hợp (theo mẫu): 2 3 x x x x 4 = = = = 12 15 12 : = 12 : = : = : = 15 : = 15 : = : = : = 2 Tơ màu số vng hình: 30 Phần 2.Học sinh trình bày làm: Chia nhẩm (theo mẫu): 2:2=1 ; 10 : = 10 20 12 14 18 16 Có 16 cốc xếp vào hộp Hỏi hộp có cốc? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Có 16 cốc xếp vào hộp; hộp có cốc Hỏi có hộp cốc? Bài giải ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… 31 Viết số thích hợp vào trống: : x x = 10 = : = = ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 13 1) Học sinh tự nối Phần II 3.4 :  20 :  10 2) Học sinh tự tô 6:2  8:  14 :  18:  4) Số cốc hộp có là: 16 :  (cái cốc) 5) Số hộp cốc có là: 16 :  (hộp cốc) 6)4     10 8:  10 :  12 :  16 :  Đáp số: cốc Đáp số: hộp cc 32 14 Tun 23 Bài 1: Điền vào chỗ chấm: Trong phép chia 18 : = thì: a) đ-ợc gọi là: b) 18 đ-ợc gọi là: c) đ-ợc gọi là: d) 18 : đ-ợc gọi là: Bài 2: Hình d-ới có A số ô vuông đ-ợc tô màu? B C Bài 3: Tìm x: Xx2=6 X x = 18 X x = 20 x X = 24 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bµi 4: Có 15 lít dầu chia vào can Hỏi can có lít dầu? Bµi 5: Cã 30 qun vë th-ëng cho häc sinh, học sinh đ-ợc th-ởng Hỏi có tất học sinh? 33 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 14 1)18:  a) gọi số chia b) 18 gọi số bị chia c) gọi thương d) 18: gọi phép chia 2) C 3) Tìm x x2  x   20  x  24 x  6:2 x  20 : x  18 : x  24 : x6 x3 x  10 x 8 4) Số lít dầu can có là: 15:  (l dầu) Đáp số: 5l dầu 5) Số học sinh thưởng là: 30 :  10 (học sinh) Đáp số: 10 học sinh x   18 Đề 15 – Tuần 23 Bài 1: Học thật thuộc bảng nhân 2, 3, 4, bảng chia 2, Bài 2: Tính (4 điểm) 18: + 3= 24: + = 12: + 18 = 6x3+9= x 10 - 17 = 16: + 37 = 27: + = 14: + 27 = Bài 3: Tìm a? (4 điểm) a x = 18 x a = 27 a x = 10 x 2xa=4x3 Bài 4: Bài tốn: Tóm tắt giải tốn sau: (2 điểm) Cửa hàng có tất 27 lít mật ong chia cho thùng Hỏi thùng có lít mật ong? ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 15 1) Học sinh học thuộc bảng nhân 2,3,4,5 2) Tính: 34 18 :   12 24 :   13 12 :  18  22  10  17  13 16 :  37  45 27 :   14    27 3)a   18 a  18 : a9 14 :  27  34 a   10  3  a  27 a   30 a  27 : a  30 : a  10 a9 4) Tóm tắt: thùng: 27l mật ong thùng: ? l mật ong 2 a  43  a  12 a  12 : a6 Giải: Số lít mật ong thùng có là: 27 :3  (l mật ong) Đáp số: 9l mật ong Tuần 24: Bảng chia – Một phần tư Đề 16 – Tuần 24 Phần Bài tập trắc nghiệm: Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) Thương kết phép tính nhân … b) Thương kết phép tính chia … Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S: * Thương 12 bao nhiêu? a) 10 … b) … * Thương 12 ? a) … b) … 35 Câu Nối phép tính với kết phép tính đó: 12 : 18 : 27 : 15 : 21 : Phần Học sinh trình bày làm: Câu Tính 3x4=… 3x6=… 3x9=… 12 : =… 18 : = … 27 : = … Câu Có 15 bút chì xếp vào hộp Hỏi hộp có bút chì? Bài giải ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Câu Có 18 kg gạo chia vào túi Hỏi túi có ki-lơ-gam gạo? Bài giải ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Câu Tính: : = : = : = 12 : = 36 15 : = 18 : = 21 : = 24 : = 27 : = 30 : = Câu Số? : 12 : = = ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 16 Phần I b)Đ 1) a) S 2) 12 : bằng: a)10 S b) Đ Thương 12 bằng: b) Đ a) S Câu 18:  15:  12 :  21:  27 :  Phần 2: học sinh trình bày Câu   12 12 :    18 18:    27 27 :  Câu Số bút chì hộp có là: 15:  (bút chì) Đáp số: bút chì Câu Số kilogam gạo túi có là: 18:  (kg gạo) Đáp số: kg gạo 37 7)3:  6:3  9:3  12 :  8)16 :  15:  18:  21:  24 :  27 :  30 :  10 12 :  Đề 17 – Tuần 24 Phần Bài tập trắc nghiệm: Câu Nối phép tính với tên gọi kết phép tính đó: Cộng Trừ Nhân Chia Thương Tích Hiệu Tổng Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) Chia số bị chia cho số chia thương … b) Chia số chia cho số bị chia thương … Câu Nối phép chia với thương phép chia đó: 16 : 18 : 18 : 24 : 10 : 12 : 15 : 14 : 21 : 27 : 38 Câu Tô màu vào số ô vuông hình: Phần Học sinh tự trình bày làm: Câu Chia nhẩm: 12 21 15 18 27 30 24 Câu Tìm thương hai số a) 12 ……………………………………………………………………… b) 12 ……………………………………………………………………… c) 18 ……………………………………………………………………… D) 18 39 ……………………………………………………………………… Câu Có 21l dầu đổ vào can Hỏi can có lít dầu? Bài giải …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Câu Có 21l dầu đổ vào can, can có 3l dầu Hỏi có can dầu? Bài giải …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Câu Điền số bé 20 vào ô trống: : = ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 17 1) Cộng  Tổng; Trừ  Hiệu, Nhân  Tích , chia  Thương 2) a) Đ b)S 16 :  18:  10 :  12 :  14 :  3) 18:  24 :  15:  21:  27 :  4) Học sinh tự tô Phần 5)12 :  18:  6)a)12 :  21:  27 :  15:  30 :  10 3:  6:3  9:3  24 :  b)12 :3  c)18:  d )18:3  7) Số lít dầu can có là: 21:  (l dầu) Đáp số: l dầu 40 8) Số can dầu có tất là: 21:  (can) Đáp số: can 9)24 :  Đề 18 – Tuần 24 Bài Tìm y y   10  y  20  y  15  y   15 35  y  40  y  65 Bài Tính +3 =… 12 - =… Bài Tính - =…… +7 =… 2kg +39 kg =…… + =… 12 - =… 84m – 45 m=… 12 :     36  45 :  27   :       25  18 :   24 : 3:  Bài 4.Phương ngủ dậy lúc 15 phút, Mai ngủ dậy lúc Ai ngủ dậy muộn ? Bài Vân ngủ lúc 21 15 phút, Đạt ngủ lúc 21 30 phút Ai ngủ sớm ? Bài Có 30 học sinh chia thành nhóm Hỏi nhóm có học sinh ? Bài Có 32 ghế xếp thành hàng Hỏi hàng có ghế 41 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 18 1) y   101)10 :  27 :  12 :  8:  15 :  18 :  24 :  24 :  y  10 : 20 :  10 :  2)24 :  36   36  44 18 :  26   26  32 y2 73  30 :  73  10  63 52  12 :  52   48 21:  54   54  61 27 :  38   38  47  y  20 20 y : 215103 7 21: y 318 y  18 : y 9 y  20 : y4 y   15 35  y  y  15  y  35  y  20 40  y  65 y  65  40 y  30 y  25 2) Tính + = giờ - = giờ + = 15 2kg  39kg  41kg 12 - = giờ + = 13 12 - = 84m  45m  39m 3) Tính 12 :   20   36   :  10    27 45 :  27  36   25  43 18 :   24 : 3:  Bài Phương ngủ dậy muộn Bài Vân ngủ sớm Bài Số học sinh nhóm có là: 30 :5  (học sinh) Bài Số ghế hàng có là: 32 :  (chiếc ghế) Đáp số: học sinh Đáp số: ghế ĐỀ 19 – TUẦN 24 Tính ? 10 :  15 :  18 :  2) Tính 27 :  20 :  24 :  12 :  20 :  24 :  :  :  21:  42 24 :  36  52  12 :  18 :  26  21:  54  73  30 :  27 :  38  3) Tìm y ? y   18 y   21  y  20 y28 y   15  y  20 4) Có 27 học sinh chia vào nhóm bạn Hỏi có nhóm Tóm tắt Bài giải 5) Những số chia cho gọi số chẵn Số số chẵn gọi số lẻ ? a) Viết tất số chẵn nhỏ 10 b) Viết tất số lẻ nhỏ 10 c) Tìm tổng số chẵn lớn bé 10 số lẻ lớn bé 10 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 19 1)10 :  27 :3  12 :3  8:  15:3  20:  10 20:  10 9:3  18:3  24:3  24:3  21:3  2) Tính 24:3  36   36  44 18:3  26   26  32 73  30:3  73  10  63 52  12:3  52   48 21:3  54   54  61 27 :3  38   38  47 43 3) y   18 y   21  y  20 y  18 : y  21: y  20  y 9 y28 y7 y   15 y  18  y  20 y 82 y  15  y  20 : y  10 y6 y  12 4) Số nhóm có là: 27 :3  (nhóm) Đáp số: nhóm 5) a) Các số chẵn nhỏ 10 là: 0;2;4;6;8 b) Các số lẻ nhỏ 10: 1;3;5;7;9 c)   17 44 ... kilogam gạo túi có là:   15 (kg gạo) Đáp số: 15 kg gạo 8)a)8 ;10 ; 12 ;14 ;16 ;18 ;20 b )20 ;18 ;16 ;14 ; 12 ;10 ;8 c ) 12 ;15 ;18 ; 21 ; 24 ;27 ;30 d )24 ; 21 ; 18 ;15 ; 12 ;9;6 Đề 06 Tuần 20 Phần Bài tập trắc nghiệm: Đúng ghi... 0,5d 15   19  41 25  25  25  25  10 0 2) 2   19   19  27    12   17  16   42 14  14  14  14  19 6   29  18  29  47 10 0    10 0  16  84 3) Số đũa đơi đũa có là:   10 ... 10 Tích 20 40 10 18 35 16 36 12 x + x 12 = = 27 20 5) x x = x x = 12 = = + 15 = 6) 1dm  10 cm Độ dài đường gấp khúc: 10    24  cm  = x x = = - 10 20 10 = = 10 Đáp số: 24 cm 7) 1   21 Tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tuần tập 1 khối 2 tuần 019 024 , Bài tập tuần tập 1 khối 2 tuần 019 024

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn