Thực trạng nhận thức của cư dân huyện Cần Giờ về biến đổi khí hậu hiện nay

10 6 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:13

Bài viết này đánh giá thực trạng nhận thức của cư dân huyện Cần Giờ về biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện nay dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá: Nhận thức về mức độ nghiêm trọng và những biểu hiện của BĐKH; các nguồn tiếp nhận thông tin về BĐKH của người dân địa phương và nhận thức về tác hại của BĐKH tới các hộ gia đình (HGĐ). TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GỊN SAIGON UNIVERSITY TẠP CHÍ KHOA HỌC SCIENTIFIC JOURNAL ĐẠI HỌC SÀI GÒN OF SAIGON UNIVERSITY Số 62 (02/2019) No 62 (02/2019) Email: tcdhsg@sgu.edu.vn ; Website: https://tapchikhoahoc.sgu.edu.vn THỰC TRẠNG NHẬN THỨC CỦA CƯ DÂN HUYỆN CẦN GIỜ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HIỆN NAY Current situation of awareness of Can Gio district residents on climate change ThS Nguyễn Minh Nhựt Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân TP.HCM Tóm tắt Bài viết đánh giá thực trạng nhận thức cư dân huyện Cần Giờ biến đổi khí hậu (BĐKH) dựa sở phân tích, đánh giá: nhận thức mức độ nghiêm trọng biểu BĐKH; nguồn tiếp nhận thông tin BĐKH người dân địa phương nhận thức tác hại BĐKH tới hộ gia đình (HGĐ) Người dân cảm nhận, lo lắng đến tượng thiên tai, thời tiết bất thường diễn ngày nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế HGĐ Mặt khác, phần lớn người dân chưa tiếp cận thông tin BĐKH qua kênh truyền thông đại chúng từ quyền địa phương Sự trao đổi, chia sẻ thơng tin BĐKH cộng đồng rời rạc, thụ động Bên cạnh đó, tác hại BĐKH ảnh hưởng nặng nề đến việc làm/sinh kế, làm mất/hư hỏng nhà cửa, tài sản ảnh hưởng đến sức khỏe HGĐ Những vấn đề làm cho người dân nhận thấy tác hại BĐKH tới HGĐ có xu hướng tăng giảm làm tăng thêm gánh nặng họ Từ khóa: Thực trạng, Nhận thức, Biến đổi khí hậu, huyện Cần Giờ Abstract This article assesses the current situation of Can Gio district residents on climate change based on the analysis and evaluation: awareness of the severity and manifestations of climate change; sources of receptive information on climate change of local people and awareness of the impacts of climate change on households The people have felt and worried about natural disasters, abnormal weather events which have been increasingly happening and directly affecting the livelihood of every household On the other hand, most people not have access to information on climate change through mass media channels and from local authorities The exchange and sharing of information on climate change in the community is quite sporadic and passive In addition, the impacts of climate change have seriously affected the employment or livelihoods, loss or damage of houses, assets and health of households These issues make people realize that the impacts of climate change on households tend to ascend rather than descend, increasing their burden Keywords: Current situation, Awareness, Climate change, Can Gio district Email: bandothihdndtphcm@gmail.com 142 NGUYỄN MINH NHỰT TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN dịch hại đợt dịch bùng phát diện rộng [4] Ở khía cạnh khác, BĐKH toàn cầu tác động bất lợi đến lớp người thu nhập thấp, đặc biệt nước phát triển Trái đất nóng lên hầu hết khí thải công nghiệp nước phát triển Cái giá phải trả cho BĐKH cho dù khó lượng định, song ngày gia tăng Trong 16 quốc gia rủi ro, dẫn đầu Nam Á, tiếp Đông Phi Đông Nam Á, Việt Nam đứng vị trí 13 nhóm [8] Các tác giả nhấn mạnh rằng: BĐKH hiểm họa đe dọa trực tiếp đến nghiệp xây dựng phát triển đất nước, đe dọa đến đời sống nhân dân theo dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, mức độ ngày nặng nề hậu nghiêm trọng [1] Dưới tác động BĐKH, tình hình thiên tai ngày diễn biến phức tạp có dấu hiệu gia tăng Nước biển dâng có tác động xấu đe dọa đến phát triển bền vững đất nước Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) xếp Việt Nam năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề tượng BĐKH Thành phố Hồ Chí Minh nằm danh sách 10 Thành phố giới bị đe dọa nhiều BĐKH [3] BĐKH thay đổi hệ thống môi trường trái đất bao gồm nhiệt độ lượng mưa Chẳng hạn như: lưu thông thủy văn tài nguyên nước, hiểm họa nước bờ biển, hệ sinh thái cạn biển, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, sức khỏe người công nghiệp [2] Ở Việt Nam, năm gần đây, nhiều diễn biến khí hậu bất thường xuất thường xuyên Đặt vấn đề Biến đổi khí hậu (BĐKH) vấn đề cấp bách mang tính tồn cầu Đối phó với thay đổi đòi hỏi nhiều nỗ lực không dân tộc, quốc gia tồn giới mà nhiệm vụ cá nhân Nhưng nghiên cứu BĐKH xa lạ phận lớn dân cư; mức độ hiểu biết quan tâm người dân BĐKH thấp [6] BĐKH thay đổi khí hậu tác động trực tiếp gián tiếp hoạt động người Cùng với suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường BĐKH đã, làm thay đổi toàn diện, sâu sắc hệ sinh thái tự nhiên, đời sống kinh tế xã hội, q trình phát triển, đe dọa an ninh mơi trường, lượng, nguồn nước, lương thực phạm vi toàn cầu Vì vậy, người cần phải có hành động thiết thực để ngăn chặn biến đổi hoạt động phù hợp người [7] Bên cạnh đó, nghiên ra: Việt Nam, lĩnh vực/đối tượng đánh giá dễ bị tổn thương BĐKH bao gồm: nông nghiệp an ninh lương thực, tài nguyên nước, sức khỏe, nơi cư trú, ven biển miền núi Các cộng đồng dễ bị tổn thương bao gồm: nông dân, ngư dân, người dân dân tộc thiểu số miền núi, người già, phụ nữ, trẻ em tầng lớp nghèo đô thị [5] BĐKH ảnh hưởng lớn đến việc nuôi trồng thủy sản theo hướng thu hẹp dần nước bị nhiễm mặn nước biển dâng điều kiện sống thích nghi bị thay đổi Nước biển dâng lên đẩy trình xâm nhập mặn sâu vào nội địa, làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt dân cư, làm gia tăng số loại 143 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 62 (02/2019) khiến người bắt đầu ý có hoạt động ban đầu nhằm ứng phó với hồn cảnh Cần Giờ huyện ven biển Thành phố Hồ Chí Minh, xem khu vực chịu tác động nặng nề BĐKH Đây địa bàn xung yếu, có nhiều hộ dân sống ven sơng, ven biển rừng phòng hộ, vùng trũng thấp, ln có nguy bị sạt lở, nhà cửa không đảm bảo an tồn… nhìn chung ln có nguy bị ảnh hưởng nặng nề tác động BĐKH Từ thấy tầm quan trọng việc tìm hiểu, phân tích đánh giá cách khách quan thực trạng nhận thức cư dân huyện Cần Giờ BĐKH nhiều góc nhìn xã hội khác yêu cầu cấp thiết nhằm đề xuất định hướng sách, giải pháp ứng phó với BĐKH cộng đồng dân cư ven biển huyện Cần Giờ Địa bàn nghiên cứu Đảo Phương pháp nghiên cứu - Về đối tượng nghiên cứu: Thực trạng nhận thức cư dân huyện Cần Giờ BĐKH - Khách thể nghiên cứu: Các đại diện hộ gia đình (HGĐ) chọn mẫu cộng đồng dân cư thuộc huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện cán lãnh đạo, quản lý lĩnh vực sở ngành có liên quan; đại diện quyền quan chức huyện Cần Giờ - Phương pháp điều tra bảng hỏi: Nghiên cứu tiến hành vấn bảng hỏi 614 đại diện HGĐ, chọn theo cách lập mẫu ngẫu nhiên phân tầng xã thị trấn huyện Cần Giờ Dữ liệu định lượng xử lý phần mềm SPSS với dạng số liệu phân bố tỉ lệ Phân bố mẫu địa bàn nghiên cứu cụ thể sau: Số ấp Số HGĐ Số HGĐ khảo sát Xã xã Thạnh An ấp 1125 102 ấp 2500 139 ấp 2375 50 xã An Thới Đông ấp 2750 78 xã Lý Nhơn ấp 1125 38 xã Bình Khánh ấp 4000 140 xã Tam Thôn Hiệp ấp 1250 67 33 ấp 15125 614 HGĐ Bán đảo (Vùng duyên Thị trấn Cần Thạnh hải) xã Long Hoà Tổng số xã, 01 thị trấn - Phương pháp vấn sâu: Dữ liệu định tính thu thập chọn lọc từ 10 vấn sâu bán cấu trúc bao gồm đại diện quyền địa phương cấp người dân địa phương Những thông tin từ vấn sâu giúp nắm bắt thêm tình hình kinh tế xã hội thành phố, tình hình địa phương, nhận thức người dân ý kiến cán địa phương nhận thức người dân BĐKH huyện Cần Giờ - Phương pháp thảo luận nhóm tập 144 NGUYỄN MINH NHỰT TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN trung: Tổ chức thảo luận nhóm địa bàn nghiên cứu đặc trưng như: đảo, bán đảo (vùng duyên hải) huyện Cần Giờ để thu thập thông tin vấn đề nhận thức, chiến lược ứng phó với thiên tai, tượng thời tiết bất thường BĐKH Mỗi nhóm có người tỉ lệ phụ nữ tham gia 50% Một nhóm từ 45 đến 65 tuổi hai nhóm lại từ 20 đến 44 tuổi Thành phần tham gia thảo luận nhóm người dân xã, chủ yếu lao động nông lâm ngư nghiệp (trồng trọt, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, công việc liên quan đến rừng) Kết bàn luận 3.1 Nhận thức tầm quan trọng biểu biến đổi khí hậu Để tìm hiểu nhận thức người dân BĐKH, trước hết cần biết người dân quan tâm, lo lắng đến vấn đề xúc địa phương, có vấn đề BĐKH Kết câu hỏi sau: Biểu đồ 1: Vấn đề nghiêm trọng/đáng lo lắng địa phương (n=614) Dựa kết khảo sát thực tế, bốn vấn đề người dân nhận thấy nghiêm trọng/đáng lo lắng (gồm: nghèo đói, nhiễm mơi trường, BĐKH, thất nghiệp/thiếu việc làm) vấn đề BĐKH có tỷ lệ người dân quan tâm cao (28,6%) Điều chứng tỏ thiên tai, thời tiết bất thường hữu tác động trực tiếp gián tiếp tới sinh kế, nhiễm mơi trường, vấn đề nghèo đói người dân huyện Cần Giờ nhiều lĩnh vực ngành nghề khác tạo nên lo lắng Người dân xem vấn đề nghiêm trọng mà cấp quyền, cộng đồng, dân cư nơi cần quan tâm, có thái độ hành vi mức để thích ứng giảm nhẹ ảnh hưởng BĐKH Vấn đề “thất nghiệp/thiếu việc làm” (17,9%), thứ ba vấn đề “ô nhiễm môi trường” (15,6%) thứ vấn đề “nghèo đói” (14,7%) Tỷ lệ cho vấn đề sau không chênh lệch nhiều chiếm khoảng 15% ý kiến trả lời Dữ liệu định tính vấn người dân cán lãnh đạo địa phương khẳng định lo ngại tượng BĐKH, mà biểu cụ thể 145 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 62 (02/2019) tình trạng thời tiết cực đoan gia tăng với tần suất mức độ nghiêm trọng “Thực tế năm trở lại đây, tình hình thiên tai có nhiều diễn biến phúc tạp Ví dụ mưa bão nhiều so với trước Rồi ấp thấp nhiệt đới, nước biển dâng kết hợp với triều cường năm gần lên đều, thời xưa thường rằm tháng tháng có triều cường, có mực nước cao” (Nam, cán UBND xã Thạnh An) Nguồn: Nguyễn Minh Nhựt, khảo sát ứng phó BĐKH dựa vào cộng động huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2018 Biểu đồ 2: Nhận thức người dân biểu biến đổi khí hậu (n=614) Có tượng cụ thể BĐKH người dân nhắc đến nhiều Tuy nhiên, tỷ lệ nhận biết tượng thấp Hiện tượng “Bão nhiều hơn” chiếm tỷ lệ cao có 24,5% Các tượng lại như: “Mưa, nắng trái mùa” (23%), “Thời tiết nóng hơn” (12,8%), “Mực nước biển tăng” (11%), “Mưa nhiều/nắng hạn hơn” (10,1%) ghi nhận Trong vấn sâu cán Biên phòng có thâm niên công tác lâu năm địa phương thường xuyên quan sát tiếp xúc với vùng biển Cần Giờ khẳng định tượng thời tiết khơng phân ranh rõ ràng hai mùa vốn đặc trưng khí hậu Nam Bộ.“Mỗi năm, tình hình biến đổi khí hậu thêm phúc tạp, thực tế trước rõ ràng có mùa mưa mùa khơ rõ rệt, thực mùa khô mùa mưa phân biệt rồi” (Nam, cán Hải Đội 2) Nguồn: Nguyễn Minh Nhựt, khảo sát ứng phó BĐKH dựa vào cộng động huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2018 Cùng quan điểm người dân địa phương khẳng định “thất thường” thời tiết trở nên rõ rệt khó lường “Trong 10 năm trở lại đây, thời tiết hồi xưa nữa, hồi xưa nắng có tháng có năm, mưa có tháng có năm Còn mưa nắng thất thường Cái 146 NGUYỄN MINH NHỰT TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN khơng khí lạnh khác ngày xưa, hồi xưa lạnh bình thường lạnh q, ngày gần tết khơng có mưa, ngày nắng ngày mưa” (Nữ, người dân Cần Thạnh) Nguồn: Nguyễn Minh Nhựt, khảo sát ứng phó BĐKH dựa vào cộng động huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2018 Như vậy, hai tượng BĐKH “Bão nhiều hơn” “Mưa nắng trái mùa” có gần 1/4 người hỏi nhận biết, biểu khác tỷ lệ nhận biết khoảng 10% tượng BĐKH bắt đầu người dân Cần Giờ nhận biết 3.2 Các nguồn thông tin biến đổi khí hậu Kết phân tích liệu khảo sát từ vấn bán cấu trúc nguồn tiếp nhận thông tin thể biểu đồ 3: Biểu đồ 3: Nguồn thơng tin biến đổi khí hậu (n=614) Trong số nguồn thơng tin BĐKH mà người dân tiếp cận thời gian qua, “Nghe truyền thông đại chúng” chiếm khoảng 1/3 ý kiến người hỏi (33,5%), “Từ quyền địa phương” chiếm khoảng 1/5 (22,3%), qua “Các tổ chức, đoàn thể” chiếm 6,4% (thấp nhất) Kết cho thấy kênh truyền thông đại chúng (Tivi, Radio, loa phát thanh, internet…) kênh từ quyền địa phương nguồn cung cấp thông tin BĐKH chủ yếu, quan trọng cho người dân địa phương Điều củng cố thêm liệu định tính: “Khi thiên tai xảy ra, người dân ý thức xem thơng tin đài, có thơng báo người ta cập nhập thông tin ti vi nhanh coi bão tới đâu Bên cạnh quyền thông tin mạng truyền thông cho người dân biết Như quyền quan tâm báo cho người dân biết đồng thời cử Đoàn đến hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, hộ gần biển di dời tài sản, di dời dân đến nơi tập kết, xong có xe đến chở người ta nhà luôn” (Nữ, người dân Cần Thạnh) 147 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 62 (02/2019) Nguồn: Nguyễn Minh Nhựt, khảo sát ứng phó BĐKH dựa vào cộng động huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2018 Tuy nhiên, kênh thơng tin phi thức cộng đồng, hay người dân với hạn chế Hay nói cách khác HGĐ quan tâm đến thơng tin BĐKH dường trao đổi, chia sẻ thơng tin cộng đồng rời rạc, thụ động việc trao đổi, tiếp nhận thơng tin lẫn Điều quan trọng cho việc xây dựng phát triển phương thức ứng phó với BĐKH dựa vào cộng đồng Bởi lẽ việc chia sẻ, thảo luận trao đổi thơng tin bước trọng việc tập hợp, huy động tham gia qua hành động 3.3 Nhận thức ảnh hưởng tiêu cực biến đổi khí hậu tới hộ gia đình Đối với cảm nhận ảnh hưởng thời tiết bất thường/BĐKH, vấn đề “Mất/ảnh hưởng đến việc làm/sinh kế chiếm tỷ lệ tương đối cao (30,2%) Cần ý gần 1/3 cư dân Cần Giờ sống chủ yếu nghề nuôi trồng đánh bắt hải sản Đây nghề mang lại thu nhập chủ yếu cho hộ gia đình nên “nhạy cảm” họ ảnh hưởng thời tiết bất thường/BĐKH nơi dễ hiểu Khi đánh giá tác động tiêu cực từ tượng BĐKH, cán địa phương cho hoạt động sản xuất bị tổn thương trực tiếp nặng nề “Ở người dân sống nghề chính: đánh bắt, hai nuôi trồng thủy sản, ba làm muối có thiên tai diễn ảnh hưởng hết tồn Thứ đánh bắt có thiên tai diễn ảnh hưởng trực tiếp đến đánh bắt phương tiện Thứ hai nuôi trồng, Thạnh An chủ yếu ni hàu, ni cá bóp mà nuôi chủ yếu phụ thuộc vào tự nhiên có thay đổi, biến đổi điều kiện tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất người dân” (Cán UBND xã Thạnh An) Nguồn: Nguyễn Minh Nhựt, khảo sát ứng phó BĐKH dựa vào cộng động huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2018 Biểu đồ 4: Ảnh hưởng thời tiết bất thường/BĐKH đến hộ gia đình (n=614) 148 NGUYỄN MINH NHỰT TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN Khơng ảnh hưởng tới sinh kế, thời tiết bất thường/BĐKH làm tăng thêm gánh nặng hộ gia đình thu nhập từ trung bình trở xuống như: “Mất/hư hỏng nhà cửa, tài sản” (16,5%), “Ảnh hưởng đến sức khoẻ” (16,1%), “Tăng thêm chi phí sinh hoạt” (10%) Mặc dù tỷ lệ chưa cao ảnh hưởng không thường xuyên, cảnh báo quyền chưa lắng nghe người dân chưa quan tâm, chưa có giải pháp thích ứng tương lai gần, ảnh hưởng tác động ngày mạnh, sống người dân mong manh khó khăn Di cư khí hậu trở thành giải pháp ứng phó với thời tiết bất thường/BĐKH Để đo lường đánh giá người dân xu hướng thay đổi ảnh hưởng tương lai Dữ liệu biểu đồ thể tỉ lệ đánh giá khía cạnh ảnh hưởng theo hai xu hướng tăng lên, giảm Biểu đồ 5: Biến đổi khí hậu có xu hướng ảnh hưởng xấu đến hộ gia đình thời gian tới (n=614) Như vậy, có nhóm yếu tố tác động ngày xấu đến hộ gia đình thời gian tới, mà cụ thể là: “Mất/ảnh hưởng đến việc làm/sinh kế” (xu hướng giảm 20,8% người hỏi, xu hướng tăng lên tăng 31,4%), “Mất/hư hỏng nhà cửa, tài sản” (xu hướng giảm 9,4%, tăng lên lên -19,7%), “Tăng thêm chi phí sinh hoạt” (xu hướng tăng lên 15,0%) Riêng trường hợp “Ảnh hưởng đến sức khỏe” (xu hướng giảm - 15,6% tăng lên - 12,5%) Như vậy, từ BĐKH đến vấn đề “Mất/ảnh hưởng đến việc làm/sinh kế” tiếp tục ảnh hưởng xấu đến tình trạng thành viên hộ gia đình Xu hướng tăng lên rõ so với ảnh hưởng khác vấn đề nghiêm trọng mà người dân cảm nhận qua thực tiễn Qua quan sát thực tiễn việc tuần tra bảo vệ biển, cán Bộ đội Biên phòng cho nguồn lợi thủy hải sản vùng biển địa phương suy giảm nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân 149 SCIENTIFIC JOURNAL OF SAIGON UNIVERSITY No 62 (02/2019) “BĐKH ảnh hưởng tới nguồn lợi thủy sản, trước cá mắm nhiều đến cá mắm cạn kiệt Người dân chủ yếu sinh nhai nghề đánh bắt hải sản gần bờ thơi, xa bờ khơng có điều kiện… đánh bắt quanh quanh có chuyến chuyến khơng Ngồi việc đánh bắt hải sản để ni sống gia đình, khơng nghề khác người ta nói lực bất tòng tâm chỗ đó, từ BĐKH tác động vào” (Nam, cán Hải Đội 2) Nguồn: Nguyễn Minh Nhựt, khảo sát ứng phó BĐKH dựa vào cộng động huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2018 chúng từ quyền địa phương Sự chia sẻ thơng tin cộng đồng rời rạc, thụ động Từ đó, hành động người dân mang tính tự phát, đơn lẻ chưa tạo sức mạnh cộng đồng Cảm nhận người dân cho ta thấy ảnh hưởng tiêu cực BĐKH tới gia đình họ có xu hướng tăng giảm Khơng ảnh hưởng tới sinh kế, làm tăng thêm gánh nặng HGĐ có thu nhập thấp Vấn đề “Mất/ảnh hưởng đến việc làm/sinh kế” tiếp tục ảnh hưởng xấu đến tình trạng thành viên HGĐ Xu hướng tăng lên rõ so với ảnh hưởng khác vấn đề nghiêm trọng mà người dân cảm nhận qua thực tiễn Nếu quyền địa phương, hộ gia đình cộng đồng dân cư Cần Giờ khơng nhận thức đầy đủ tình hình thời tiết bất thường/BĐKH từ tương lai khơng có thay đổi vấn đề trầm trọng Bởi lẽ, vấn đề sinh kế bị ảnh hưởng cộng hưởng vấn đề khác như: “Mất/hư hỏng nhà cửa, tài sản”, “Tăng thêm chi phí sinh hoạt”, “Ảnh hưởng đến sức khỏe” mà người dân bắt đầu cảm nhận trước biến đổi bất thường thời tiết BĐKH 4.2 Kiến nghị Cần có giải pháp (tổ chức, tài chính, kỹ thuật,…) để nâng cao khả tiếp cận kiến thức ứng phó BĐKH dựa vào cộng đồng, mở rộng hoạt động đào tạo, tập huấn, truyền thông BĐKH Các quan truyền thông đại chúng cần có chiến lược tuyên truyền chủ đề liên quan đến BĐKH có trọng tâm, trọng điểm để thu hút người dân quan tâm theo dõi, để bước nâng cao nhận thức người dân cộng đồng giải pháp ngắn hạn Về lâu dài cần xây dựng, phổ biến thiết chế văn hóa thường xuyên tổ chức theo hướng mở để người dân có điều kiện tham gia hoạt động cộng đồng, tảng quan trọng để gắn kết, tạo thói quen chia thơng tin thành viên cộng đồng Cần chế, sách để mời gọi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát huy mạnh, tiềm rừng ngập mặn để phát triển kinh tế nông nghiệp dịch vụ Kết luận kiến nghị 4.1 Kết luận Vấn đề BĐKH hữu có tác động trực tiếp, gián tiếp đến sinh kế ô nhiễm môi trường Song công tác tập huấn, truyền thông BĐKH địa phương chưa sâu rộng, liên tục với phương thức chưa phù hợp với đặc điểm người dân Cần Giờ Người dân tiếp cận thông tin BĐKH q ít, có phận quan tâm từ phương tiện truyền thông đại 150 NGUYỄN MINH NHỰT TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GỊN ứng phó với biến đổi khí hậu”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 213, tr.52-55, 2014 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Hải, “Vấn đề giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu khối trường cao đẳng cộng đồng Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục, số 308 (kỳ 2), tr.20-22, 2013 Lê Thanh Sang, Bùi Đức Kính, “Đồng sơng Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”, Tạp chí Khoa học Xã hội, số 11+12 (147+148), tr.41-54, 2010 Trần Quang Minh (Chủ biên), Đối sách quốc gia vùng lãnh thổ Đơng Bắc Á Biến đổi khí hậu vấn đề môi trường giai đoạn 2001-2020, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Nxb Từ điển Bách Khoa, 2013 Lê Thanh Sang, “Biến đổi khí hậu quan tâm người dân đồng sông Cửu Long”, Tạp chí Khoa học Xã hội, số 09 (133), tr.36-44, 2009 Huỳnh Thái Ngọc, “Biến đổi khí hậu Thành phố Hồ Chí Minh - Kế hoạch ứng phó”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 197, tr.68 – 71, 2012 Tạ Văn Việt, “Một số giải pháp tăng cường ứng phó với Biến đổi khí hậu” Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 231, tr.76-79, 2015 Lê Thành Ý, “Biến đổi khí hậu tồn cầu: Giải pháp thích ứng nước ta”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 2, tr.25-27, 2011 Nguyễn Việt Phương, Nguyễn Đức Chính, “Nơng nghiệp dun hải Nam Trung Bộ Ngày nhận bài: 19/12/2018 Biên tập xong: 15/02/2019 151 Duyệt đăng: 20/02/2019 ... nghiên cứu - Về đối tượng nghiên cứu: Thực trạng nhận thức cư dân huyện Cần Giờ BĐKH - Khách thể nghiên cứu: Các đại diện hộ gia đình (HGĐ) chọn mẫu cộng đồng dân cư thuộc huyện Cần Giờ, Thành... quan thực trạng nhận thức cư dân huyện Cần Giờ BĐKH nhiều góc nhìn xã hội khác yêu cầu cấp thiết nhằm đề xuất định hướng sách, giải pháp ứng phó với BĐKH cộng đồng dân cư ven biển huyện Cần Giờ. .. người dân Cần Giờ nhận biết 3.2 Các nguồn thông tin biến đổi khí hậu Kết phân tích liệu khảo sát từ vấn bán cấu trúc nguồn tiếp nhận thông tin thể biểu đồ 3: Biểu đồ 3: Nguồn thơng tin biến đổi khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng nhận thức của cư dân huyện Cần Giờ về biến đổi khí hậu hiện nay, Thực trạng nhận thức của cư dân huyện Cần Giờ về biến đổi khí hậu hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn