Thống kê Thanh Hóa nhiều năm dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc

5 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:12

Thống kê Thanh hóa đã và đang sẽ tiếp tục làm tốt công tác thu thập, xử lý, cung cấp thông tin cho lãnh đạo các cấp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thống kê hóa Nhiều năm dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc Phạm Đình Đắc(*) T hanh Hoá có 27 huyện, thị xã, thành phố với 633 xã phường thị trấn Diện tích tự nhiên 11.112,4 km2, đứng thứ toàn quốc sau Nghệ An, Sơn La Đắc Lắc, với gần 3/4 diện tích đồi núi chia thành vùng Vùng ven biển gồm huyện; vùng đồng gồm 10 huyện, thị xã, thành phố vùng núi gồm 11 huyện, có huyện núi cao Dân số trung bình năm 2005 gần 3,7 triệu người, đứng thứ toàn quốc sau Thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hoá có nguồn tài nguyên tương đối phong phú, đa dạng nguồn lao động dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội Địa bàn rộng, đơn vị hành nhiều gây khó khăn cho việc thu thập thông tin, lập báo cáo phục vụ trung ương địa phương Song ngành Thống kê Thanh Hoá đã, tiếp tục làm tốt công tác thu thËp, xư lý, cung cÊp th«ng tin cho l·nh đạo cấp, góp phần xây dựng quê hương ngày giầu đẹp Cánh mạng Tháng thành công, quyền cách mạng non trẻ, tổ chức Thống kê Trung ương thành lập theo Sắc lệnh 61/SL Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 06/5/1946 Đây ngày thức thành lập ngành Thống kê Việt Nam, ngày hình thành ngành Thống kê Thanh Ho¸ Tõ 1946 - 1955, Thanh Ho¸ ch­a cã bé máy Thống kê riêng, có phận thống kê gåm ng­êi Ty kinh tÕ Thanh Ho¸; (*) có nhiệm vụ thu thập số thông tin báo cáo lên Phòng Thống kê liên khu IV Ngay từ buổi đầu, với lòng nhiệt tình, hăng say làm việc cần mẫn, cán tiền bối vượt qua muôn vàn khó khăn, vừa tổ chức máy, vừa tìm hiểu tự đào tạo nghiệp vụ chuyên môn để tổ chức triển khai hoạt động thu thập tổng hợp thông tin phục vụ công kháng chiến chống Pháp việc chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm Sau kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, thực Quyết định số 695/TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Cục Thống kê trung ương Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, ngày 01/3/1956, Ban Thống kê Thanh Hóa thành lập nằm Ban Kế hoạch - Thống kê tỉnh gồm cán cán trị, đội, giáo viên Đến tháng 6/1956 Ban Thống kê tách khỏi Ban Kế hoạch hoạt động độc lập Uỷ ban kế hoạch tỉnh Ngày 01/5/1957 Ban Thống kê tách thành lập Chi cục Thống kê tỉnh Với phòng thống kê cấp tỉnh, 21 phòng Thống kê huyện, thị xã đến cuối năm 1957 hầu hết xã tỉnh thành lập Ban Thống kê, ngành sở sản xuất kinh doanh có tổ chức Thống kê Quá trình hình thành phát triển, ngành Thống kê Thanh Hoá trải qua lần thay đổi hình thức quản lý - Giai đoạn 1946-1974, Chi cơc Thèng kª trùc thc UBND tØnh Thanh Hoá Thạc sỹ, Cục trưởng Cục Thống Kê Thanh Hoá thống kê Việt Nam - 60 năm xây dựng phát triển 57 - Từ tháng 4/1974 đến 6/1988, Cục Thèng kª trùc thc Tỉng cơc Thèng kª - Tõ tháng 7/1988 đến 9/1994, Cục Thống kê trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá - Từ tháng 10/1994 đến nay, Cục Thèng kª trùc thc Tỉng cơc Thèng kª Dï d­íi hình thức quản lý nào, ngành Thống kê Thanh Hoá giữ ổn định máy tổ chức; đội ngũ cán có biến động qua thời kỳ, bám sát chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà Nước để tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích cung cấp thông tin phục vụ kịp thời cho quản lý kinh tếxã hội Trung ương cấp lãnh đạo địa phương Từ ngày đầu thành lập đến nay, ngành Thống kê Thanh Hoá không ngừng lớn mạnh mặt, đội ngũ cán Thống kê tăng cường số lượng chất lượng, từ số cán buổi ban đầu, đến năm 1974 ngành Thống kê Thanh Hoá theo hệ thống tập trung từ tỉnh đến huyện, thị xã có 296 cán đào tạo từ sơ cấp đến đại học Hiện nay, toàn ngành có 175 cán làm việc; đó: cán có trình độ cao đẳng trở lên chiếm 57,7%, trung cấp chiếm 38,8% sở có 633 cán Thống kê xã, phường, thị trấn; đó, 65% bố trí chức đào tạo nghiệp vụ văn phòng - thống kê Ngoài việc củng cố, xây dựng máy tổ chức đào tạo đội ngũ cán thống kê ngành, thực chủ trương chi viện cán Thống kê cho tỉnh phía Nam; Thanh Hoá cử 61 cán có lực, kinh nghiệm, bổ sung cho công tác Thống kê 16 tỉnh phía Nam Quá trình công tác, rèn 58 luyện nhiều đồng chí trở thành cán chủ chốt ngành Thống kê tỉnh phía Nam Thanh Hoá Quá trình hình thành phát triển, thông tin ngành Thống kê Thanh Hoá cung cấp góp phần tích cực vào nghiệp phát triển quê hương, đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thống kê giai đoạn Cách mạng Đặc biệt từ Đảng Nhà Nước thực công đổi mới, phát triển kinh tế nhiều thành phần, theo chế thị trường có quản lý Nhà Nước Ngành Thống kê Thanh Hoá bám sát đường lối đổi mới, cố gắng tự đổi mình, vươn lên đáp ứng đòi hỏi cấp, ngành; nhạy bén tổ chức nhiều điều tra toàn diện, điều tra chuyên đề, thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo thống kê, tạo thông tin thống kê có chất lượng cao phục vụ kịp thời có hiệu cho cấp uỷ, quyền cấp Đối với Trung ương, ngành Thống kê Thanh Hoá thực tốt chế độ báo cáo, điều tra theo chế độ Tổng cục Thống kê ban hành, đảm bảo thông tin thống kê ngày "trung thực, khách quan, xác, đầy đủ, kịp thời" Đối với địa phương, ngành chủ động làm tốt báo cáo nhanh, tháng, quí, năm, báo cáo phân tích, chuyên đề phục vụ cho hội nghị sơ kết, tổng kết, kỳ Đại hội Tỉnh uỷ, HĐND, UBND ngành Do tính khách quan, đảm bảo độ tin cậy, thông tin thống kê ngành cung cấp thức sử dụng thống việc đánh giá, phân tích thực trạng xu hướng phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban, ngành, đoàn thể Đồng thời Thông tin Khoa học Thống kê sở cho việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn dài hạn Đặc biệt tài liệu ngành phục vụ cho Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2006-2010, lưu hành với báo cáo trị Ban chấp hành Đảng nội dung đưa thảo luận Đại hội Công tác nghiên cứu khoa học nói chung, viết chuyên đề phân tích thống kê nói riêng khâu quan trọng, công cụ sắc bén để nhận thức hiƯn t­ỵng kinh tÕ - x· héi, nh»m nhËn thøc chất tính quy luật tượng nghiên cứu Chính thế, năm qua, giai đoạn CNH, HĐH đất nước, lãnh đạo cán công chức ngành coi công tác phân tích, viết chuyên đề nghiên cứu khoa học giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin thống kê, tiền đề để phát động phong trào thi đua đạt thành tích cao Từ năm 2000 đến nay, bình quân năm có 25 báo cáo chuyên đề, viết phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng thông tin (riêng năm 2005 có 51 chuyên đề, viết) Hàng năm có từ đến đề tài khoa học cấp tỉnh ngành thực Nội dung chủ yếu tập trung đánh giá chuyển dịch cấu kinh tế, cấu mùa vụ, trồng, vật nuôi, phát triển doanh nghiệp, tiềm xuất khẩu, nguồn vốn đầu tư, kinh tế trang trại, đời sống, việc làm tầng lớp dân cư, chuyên đề phương pháp chế độ Công tác phát triển công nghệ thông tin có nhiều tiến quy mô chất lượng sử dụng, đến toàn ngành có 80 máy tính 40 máy in; đó, 27 huyện, thị xã, thành phố có từ đến máy tính máy in; huyện, thị xã, thành thống kê Việt Nam - 60 năm xây dựng phát triển phố phần lớn nối mạng LAN theo chương trình đề án 112 Chính phủ Việc ứng dụng phần mềm chuyên dùng Văn phòng cục số giá hàng tháng; tổng mức bán lẻ; giá vận tải; báo cáo nhanh công nghiệp chương trình tổng hợp nhanh điều tra bước đầu ứng dụng có hiệu Hiện tất phần nghiệp vụ thực chế độ báo cáo qua mạng đường thư điện tử Tổng cục Thống kê Với thành tích đạt trình hoạt động từ thành lập đến nay, ngành Thống kê Thanh Hoá Đảng, Nhà Nước tặng nhiều phần thưởng cao quí: - Năm 2003 tặng Huân chương độc lập hạng ba - Nam 1998 tặng Huân chương lao động hạng - Vào năm 1976, 1986, 1995 tặng Huân chương lao động hạng nhì - Vào năm 1961, 1979 tặng Huân chương lao động hạng ba - 13 năm Cờ thi ®ua cđa ChÝnh phđ: 1988, 1989, 1990, 1992 vµ năm liên tục từ 1996 đến 2004 đơn vị dẫn đầu ngành Thống kê tỉnh, thành phố nước - Vào năm 1985, 1986, 1993, 1994, 2005 tặng Cờ thi đua Tổng cục Thống kê - Vào năm 1979, 1982, 1984 tặng Cờ thi đua UBND tỉnh Thanh Hoá - Đảng quan Văn phòng Cục Thống kê Thanh Hoá liên tục 14 năm từ 1992 đến 2005 công nhận danh hiệu Đảng sạch, vững mạnh 59 Ngành Thống kê Thanh Hoá đạt kết đáng khích lệ trên, trước hết nhờ có quan tâm đạo sát Tổng cục Thống kê, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, cấp, ngành tỉnh trình đóng góp không mệt mỏi hệ cán toàn ngành Từ thành tích đạt được, học kinh nghiệm rút từ thực tiễn Thanh Hoá là: - Chủ động bám sát kế hoạch công tác Tổng cục Thống kê giao yêu cầu thông tin phục vụ địa phương, để tổ chức đạo thực đồng từ Văn phòng Cục đến phòng huyện; bố trí phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến cán đơn vị từ đầu năm - Trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bố trí, xếp người việc từ sở Coi trọng công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán công chức mặt trị, nghiệp vụ, vi tính Hàng năm Thanh Hoá có từ 20 - 30 cán bố trí thời gian hỗ trợ kinh phí để học tập nhằm nâng cao trình độ - §oµn kÕt, thèng nhÊt cao tËp thĨ Ban l·nh đạo, Ban chấp hành Đảng uỷ, công đoàn toàn ngành, đội ngũ cán chủ chốt Đối với cán lãnh đạo phải gương mẫu công tác sinh hoạt, thật gương cho cán noi theo trung vào nội dung công khai sử dụng, quản lý kinh phí cấp việc tuyển dụng, đề bạt, nâng lương, khen thưởng cán ngành - Đề cao công tác nghiên cứu khoa học, viết chuyên đề phân tích thống kê đội ngũ chuyên viên, biện pháp để nâng cao trình độ cán chất lượng thông tin, từ tạo thêm việc làm tăng thêm thu nhập cho cán công chức - Coi trọng công tác thi đua lĩnh vực, lấy kết thi đua làm sở cho việc xếp loại Đảng viên, cho công tác khen thưởng, đề bạt cán nâng lương hàng năm Thành tích mà ngành Thống kê Thanh Hoá đạt năm qua niềm tự hào vinh dự lớn toàn ngành Song công tác nhiều khó khăn, hạn chế Lớn số liệu thống kê chưa đầy đủ, thiếu nhiều thông tin phán ánh chất lượng hiệu Một số thông tin chưa đảm bảo độ xác cao, khả so sánh với nước tỉnh hạn chế Một vài loại số liệu tỉnh huyện chưa có thống Hoạt động phân tích, dự báo phổ biến thông tin thống kê toàn ngành từ tỉnh tới huyện, chưa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cấp, công đổi Để khắc phục hạn chế từ năm 2006 đến năm 2010, ngành Thống kê Thanh Hoá cần tập trung giải vấn đề sau: - Luôn chủ động sáng tạo công việc, phối hợp chặt chẽ với ngành tỉnh tiến hành điều tra nghiên cứu chuyên đề, nhằm cung cấp thông tin đánh giá chiều sâu phục vụ lãnh đạo cấp uỷ, quyền địa phương - Tập trung sức lực, trí tuệ, phấn đấu thực thắng lợi Định hướng phát triển Thống kê Việt Nam đến năm 2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt - Thực tốt Nghị định số 71/CP Quy chế dân chủ toàn ngành mà tập - Bám sát kế hoạch công tác Tổng cục Thống kê yêu cầu phục vụ địa 60 Thông tin Khoa học Thống kê phương, tổ chức thực tốt chế độ báo cáo, điều tra, bước hoàn thiện hệ thống sản phẩm thống kê phục vụ trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh với chất lượng tốt - Song song với việc nâng cao chất lượng thông tin thống kê, phấn đấu biên soạn phát hành nhanh tờ rơi tình hình kinh tế - xã hội tháng, năm, biên soạn niên giám thống kê hàng năm theo hướng nhanh thời gian, đảm bảo chất lượng đẹp hình thức - Dần khắc phục để đảm bảo tính thống cao thông tin thống kê từ trung ương, tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố - Công tác công nghệ thông tin, phấn đấu đến hết năm 2007 nối mạng diện rộng với tất phòng huyện, với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ngành Văn phòng Cục phấn đấu cán làm công tác chuyên môn có máy tính, phòng huyện có từ đến máy tính bước xây dựng trang Web Thống kê Thanh Hoá trang Web tỉnh - Công tác tổ chức - đào tạo ưu tiên tuyển cán có trình độ đại học thống kê; coi trọng công tác đào tạo đào tạo lại cán ngành, nghề để phấn đấu đến năm 2010, đạt tỷ lệ cán công chức có trình độ đại học chiếm 70% trở lên Làm tốt công tác qui hoạch, bồi dưỡng cán bộ, để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo đảm bảo tính liên tục, ngày trẻ hoá Để đạt mục tiêu trên, trước mắt năm 2006 ngành Thống kê Thanh Hoá tập trung giải số nhiệm vụ trọng tâm: thống kê Việt Nam - 60 năm xây dựng phát triển - Tiếp tục chủ động đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng làm phong phú số liệu thống kê góp phần tích cực vào công đổi Nâng cao chất lượng giải pháp để nâng cao vai trò, vị trí hiệu thông tin thống kê Để tiếp tục phấn đấu đạt đơn vị đứng đầu ngành Thống kê, việc hoàn thành công tác thông tin Tổng cục Thống kê giao theo Thông báo số 1121/TB ngày 23/12/2005, tỉ chøc tèt cc ®iỊu tra lín (®iỊu tra mức sống hộ gia đình Tổng điều tra Nông thôn nông nghiệp thuỷ sản năm 2006), cần sâu nâng cao lượng số liệu, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, viết chuyên đề phân tích thống kê - Củng cố máy tổ chức, gắn liền với công tác đào tạo đào tạo lại để nâng cao trình độ cho cán công chức; đồng thời cố mạng lưới thống kê xã, phường, thị trấn doanh nghiệp, kết hợp với công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho cán thống kê xã, phường, thị trấn - Tăng cường công tác kiểm tra lĩnh vực để hoàn thành đồng bộ, có chất lượng công tác đề Phát huy kết đạt được, tâm khắc phục hạn chế tồn tại, ngành Thống kê Thanh Hoá phấn đấu cung cấp thông tin thống kê "Trung thực, khách quan, xác, đầy đủ, kịp thời" theo yêu cầu lãnh đạo cấp, góp phần phục vụ đắc lực cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá quê hương, đất nước, xứng đáng đơn vị nhiều năm dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành danh hiệu Huân chương Độc lập cao quí 61 ... 6/1988, Cục Thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê - Từ tháng 7/1988 đến 9/1994, Cục Thống kê trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá - Từ tháng 10/1994 đến nay, Cục Thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê Dù... Từ ngày đầu thành lập đến nay, ngành Thống kê Thanh Hoá không ngừng lớn mạnh mặt, đội ngũ cán Thống kê tăng cường số lượng chất lượng, từ số cán buổi ban đầu, đến năm 1974 ngành Thống kê Thanh. .. - 13 năm Cờ thi đua Chính phủ: 1988, 1989, 1990, 1992 năm liên tục từ 1996 đến 2004 đơn vị dẫn đầu ngành Thống kê tỉnh, thành phố nước - Vào năm 1985, 1986, 1993, 1994, 2005 tặng Cờ thi đua Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thống kê Thanh Hóa nhiều năm dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc, Thống kê Thanh Hóa nhiều năm dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn