Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006

6 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:10

Những thành công trong tổ chức thực hiện tổng điều tra năm 2006; các quy trình áp dụng trong tổng điều tra đã được hoàn thiện, đổi mới so với các lần tổng điều tra trước;... Kinh nghiệm Tổng điều tra TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN NĂM 2006 NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ TỒN TẠI Phạm Quang Vinh* N gày 27/9/2010 Thủ tướng Chính phủ Quyết đònh số 1785/QĐ-TTg tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2011 Để rút kinh nghiệm cho tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2011, Tổng cục Thống kê đánh giá thành công vấn đề tồn số công tác chủ yếu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2006 (sau viết tắt Tổng điều tra năm 2006) sau: A Những thành công tổ chức thực Tổng điều tra năm 2006 Đối tượng, đơn vò, phạm vi Tổng điều tra xác đònh rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho thực công tác khác Phương án Tổng điều tra năm 2006 quy đònh rõ đối tượng, đơn vò, phạm vi điều tra, phù hợp với nội dung yêu cầu thông tin loại phiếu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch, quy trình triển khai khâu Tổng điều tra Đối với đơn vò điều tra toàn hộ nông thôn, hộ nông, lâm nghiệp thuỷ sản thành thò, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nông, lâm, thuỷ sản quy đònh phạm vi phương án điều tra cụ thể, phù hợp với văn pháp lý loại đơn vò điều tra đồng thời đảm bảo tính thống với kỳ điều tra trước nên cho * phép việc so sánh kết lần Tổng điều tra Trên sở xác đònh rõ ràng đối tượng, đơn vò phạm vi điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp có sở để thực quy trình lập bảng kê, triển khai công tác tuyên truyền, trưng tập điều tra viên, tập huấn, sử dụng máy quyền xã, thôn, ấp, vào công tác điều tra, thu thập thông tin đơn vò điều tra Nội dung Tổng điều tra có nhiều bổ sung phản ánh tranh tổng thể nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng yêu cầu đánh giá, xây dựng kế hoạch, hoạch đònh sách chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nước đòa phương So với Tổng điều tra 1994 2001, phương án Tổng điều tra 2006 có thay đổi quan trọng kết cấu nội dung việc trình bày nội dung Tổng điều tra thành nhóm tiêu về: Nông thôn nông, lâm nghiệp, thủy sản Những thay đổi vừa phản ánh nội dung Tổng điều tra, phù hợp với thông lệ quốc tế vừa tạo tiền đề xuyên suốt trình xây dựng biểu mẫu, tổng hợp, xử lý số liệu, xây dựng đầu ra, công bố số liệu phân tích chuyên sâu Tổng điều tra năm 2006 kế thừa nhiều nội dung thu thập Tổng điều tra năm 2001 Vụ trưởng, Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp Thủy sản 18 CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra giảm bớt thông tin khó thu thập không phù hợp với thực tế nay, đồng thời bổ sung thêm thông tin cần thiết, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý Đảng quyền cấp, phục vụ phân tích chuyên đề lập dàn chọn mẫu cho điều tra thường xuyên Những nội dung chủ yếu bổ sung bao gồm: Thông tin diện tích gieo trồng lúa hộ theo vụ (phục vụ điều tra chọn mẫu), giống vật nuôi (lợn lai, bò lai, gà công nghiệp), tình hình cho thuê, cho mượn đất nông nghiệp hộ nông thôn, hoạt động khuyến nông, lâm, ngư; số lượng tàu, thuyền đánh bắt thuỷ sản phân theo công suất, ngư trường nghề đánh bắt chủ yếu; số tàu, thuyền chuyên dòch vụ thuỷ sản Đây thông tin quan trọng giúp cho việc đánh giá toàn diện điều kiện sản xuất nông nghiệp lực đánh bắt, dòch vụ thuỷ sản Tổng điều tra năm 2006 bổ sung thêm thông tin hiệu sản xuất số nông sản, thuỷ sản chủ yếu: lúa, lợn thòt, cà phê, chè, cá tra/cá ba sa, tôm sú nội dung chưa đề cập lần Tổng điều tra trước điều tra hàng năm, cấp, ngành quan tâm Tổng điều tra bổ sung số thông tin khác nông, lâm nghiệp thuỷ sản như: An ninh lương thực hộ, vai trò phụ nữ sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản, tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông, lâm nghiệp thuỷ sản; tình hình sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt cỏ, … Nhiều thông tin nông thôn bổ sung để phản ánh toàn diện tranh nông thôn như: Kết thực số chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ người nghèo, sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải đòa bàn nông thôn,…và thông tin khác sở hạ tầng, hệ thống hoạt động dòch vụ, môi trường sống hệ thống khuyến nông, lâm, ngư từ cấp xã đến cấp thôn Ngoài ra, nhiều nơi THÁNG - 2011 (cấp tỉnh cấp huyện) bổ sung số tiêu nông thôn, nông nghiệp mang tính đặc thù đòa phương vào Tổng điều tra Nhìn chung, với hệ thống phiếu điều tra gồm loại, loại phiếu điều tra toàn loại phiếu điều tra mẫu với nhiều tiêu đảm bảo cung cấp thông tin phản ánh thực trạng nông thôn tranh tổng thể sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản nước ta bước vào thực kế hoạch năm 20062010 Các quy trình áp dụng Tổng điều tra hoàn thiện, đổi so với lần Tổng điều tra trước Các quy trình Tổng điều tra sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế Những thay đổi lớn tập trung vào việc xác đònh số lượng đơn vò điều tra (vẽ sơ đồ, lập bảng kê) Phương pháp xác đònh số lượng đơn vò điều tra Tổng điều tra năm 2006 có nhiều đổi hoàn thiện thông qua việc thực vẽ sơ đồ tỉnh, thành phố, đồng thời có qui đònh cụ thể chặt chẽ việc lập bảng kê loại đơn vò điều tra Vì vậy, kết điều tra lập bảng kê chênh lệch đáng kể (trừ số lượng trang trại vài tỉnh) Việc chọn tỉnh, thành phố để thử nghiệm phương pháp vẽ sơ đồ để xác đònh số lượng đơn vò điều tra rút học kinh nghiệm cho lần tổng điều tra sau Quy trình nghiệm thu, bàn giao tài liệu có bổ sung thêm qui đònh tỷ lệ sai sót nghiệm thu đánh giá chất lượng chung loại phiếu Các quy trình khác có bổ sung, hoàn thiện so với Tổng điều tra năm 2001 Việc bổ sung hoàn thiện quy trình tạo sở cho việc tổ chức thực thống phạm vi nước, làm tăng tính khoa học, tính nghiêm túc đạo thực khâu Tổng điều tra, yếu tố đònh đến chất lượng số 19 Kinh nghiệm Tổng điều tra liệu thành công Tổng điều tra Nhiều công tác trọng tâm tổ chức thực Tổng điều tra năm 2006 có tiến bộ, đổi so với Tổng điều tra năm 2001, cụ thể: Tập huấn, lớp tập huấn nghiệp vụ cấp triển khai kế hoạch quy trình đề Tuỳ theo đối tượng dự lớp tập huấn cấp mà nội dung, phương pháp tập huấn có thay đổi Việc tổ chức lớp tập huấn đòa phương vừa linh hoạt, vừa nghiêm túc, cuối lớp có kiểm tra, phân loại Giảng viên lớp tập huấn lựa chọn kỹ nói chung nắm vững nghiệp vụ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chủ động có kế hoạch hỗ trợ giảng viên huyện thiếu yếu lực lượng Công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp việc tập huấn cấp ý góp phần giải đáp kòp thời vấn đề nghiệp vụ Vì vậy, kết lớp tập huấn tốt đảm bảo yêu cầu đề Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương tuyên truyền thiết thực hiệu quả, nên trọng tâm công tác đòa phương, cấp tỉnh, huyện, xã, thôn Tuỳ theo điều kiện cụ thể đòa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, huyện, xã vận dụng hình thức tuyên truyền thích hợp có hiệu qua hệ thống truyền hình, truyền thanh, báo chí, pa nô, hiệu Hệ thống loa phát xã, thôn phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền đòa phương Nhờ cách vận dụng linh hoạt thiết thực nên hầu hết cán xã, thôn hộ nông dân biết mục đích, yêu cầu nội dung Tổng điều tra, từ họ tự giác tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên triển khai công việc Thu thập số liệu đòa bàn, việc triển khai thu thập thông tin trực tiếp đơn vò điều tra tổ chức chặt chẽ đảm bảo tiến độ Phần lớn đòa phương tổ chức điều tra thí điểm số hộ để rút kinh nghiệm ngày đầu, sau 20 mở rộng Ngoài việc kiểm tra trực tiếp xã, số huyện tập trung toàn số phiếu điều tra vài ngày đầu để kiểm tra, xử lý vấn đề phát sinh rút kinh nghiệm tổ chức thu thập số liệu cho đòa bàn, điều tra viên Sau tuần triển khai thu thập số liệu, hầu hết Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có thông báo nghiệp vụ để kòp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm cho Ban Chỉ đạo cấp Vì vậy, hạn chế đạo sai sót nghiệp vụ trình thu thập số liệu chấn chỉnh rút kinh nghiệm kòp thời đến toàn lực lượng tham gia Tổng điều tra, cấp sở Điểm công tác thu thập số liệu đòa phương có phân công rõ ràng điều tra viên theo loại phiếu điều tra Công tác kiểm tra, tra, phúc tra, công tác kiểm tra, tra từ trung ương đến đòa phương thực sớm toàn diện, tập trung vào kiểm tra việc thực quy trình cấp từ vẽ sơ đồ, lập bảng kê, tập huấn, chọn mẫu, thu thập số liệu đến nhập tin Nét công tác việc hình thành đoàn tra động cấp trung ương cấp tỉnh Hầu toàn cán cốt cán cán nghiệp vụ tốt ngành Thống kê từ tỉnh đến huyện huy động tham gia vào công tác Nhờ chấn chỉnh, uốn nắn kòp thời sai sót, nâng cao trình độ nghiệp vụ điều tra viên tổ trưởng Công tác phúc tra đòa phương trọng thực theo quy trình Ban Chỉ đạo trung ương Kết phúc tra cho thấy chênh lệch lớn số liệu điều tra phúc tra Ở đòa bàn có chênh lệch nhiều, đòa phương đạo kiểm tra, rà soát lại toàn kết điều tra đòa bàn Vì vậy, công tác phúc tra không giúp cho việc đánh giá chất lượng số liệu thu thập mà góp phần giúp đòa phương phát hoàn thiện số liệu đòa bàn yếu Việc quy đònh rõ từ đầu thực phúc tra CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm toàn lực lượng điều tra viên Nghiệm thu kết Tổng điều tra, công tác nghiệm thu kết Tổng điều tra thực theo quy trình Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Do vậy, việc nghiệm thu kết Tổng điều tra thực thống phạm vi nước Việc thực theo quy trình có tác dụng tích cực phát mâu thuẫn số liệu để sớm khắc phục, đồng thời đảm bảo tiến độ đề Với qui đònh cụ thể nghiệm thu cho cấp, công tác nghiệm thu cấp sở cấp huyện nghiệm thu kết điều tra cấp xã đòa phương coi trọng tổ chức thực nghiêm túc Nhiều đòa phương đặt yêu cầu nghiệm thu chặt chẽ so với qui đònh Trung ương Hầu hết huyện tổ chức rà soát 100% phiếu trước tổng hợp nhanh nghiệm thu Qua tổng hợp nhanh nghiệm thu phát chỗ chưa hợp lý số liệu, giúp đòa phương hoàn thiện phiếu điều tra tiêu điều tra độ tin cậy số liệu thu thập Nhập tin, xử lý số liệu Tổng điều tra, công tác nhập tin xử lý số liệu Tổng điều tra năm 2006 có bước cải tiến, việc quản lý, giám sát thực cách chặt chẽ, khắc phục hạn chế, nhược điểm công tác nhập tin xử lý số liệu Tổng điều tra năm 2001 Điểm tiến công tác nhập tin Tổng điều tra năm 2006 Trung tâm Tin học thống kê tham gia từ xây dựng phương án, thiết kế phiếu điều tra từ bước thử nghiệm tới phiếu thức nên góp phần hạn chế sai sót khâu điều tra khâu xử lý; xây dựng chi tiết 11 quy trình liên quan tới khâu xử lý; phần mềm nhập tin cài nhiều cảnh báo để giúp cho đòa phương phát xử lý sai sót trình nhập tin Bên cạnh đó, việc giao cho đòa phương nhập THÁNG - 2011 tin toàn loại phiếu điều tra giúp cho việc xử lý sai sót, mẫu thuẫn Công bố số liệu, kết Tổng điều tra công bố theo kế hoạch Số liệu sơ công bố vào tháng 12/2003 Số liệu công bố nhiều lần theo nội dung với nhiều hình thức ấn phẩm khác (ấn phẩm in giấy, đóa CD, xây dựng sở liệu, đưa lên Internet, GSO net) Đáng ý thời gian công bố số liệu thức rút ngắn tháng so với Tổng điều tra năm 2001 Những tồn Bên cạnh thành công, việc tổ chức thực Tổng điều tra năm 2006 bộc lộ mặt hạn chế cần rút kinh nghiệm cho Tổng điều tra năm 2011 Về đối tượng, đơn vò, phạm vi điều tra: Việc qui đònh không điều tra hộ độc thân thuê nhà sống tập thể làm việc khu công nghiệp khu chế xuất nông thôn làm cho kết điều tra chưa phản ảnh đầy đủ số lượng kết chuyển dòch cấu lao động nông thôn Bên cạnh đó, việc qui đònh điều tra toàn trang trại, tiêu chí trang trại không phù hợp với thực tế dẫn đến nhiều bất cập điều tra trang trại Nhiều đòa phương có nhiều hộ đạt tiêu chí trang trại loại bỏ bớt trang trại nhỏ Do vậy, số liệu trang trại chưa thống đòa phương, việc so sánh đòa phương bộc lộ nhiều hạn chế Về nội dung: Việc tổ chức thu thập thông tin loại phiếu với nội dung phức tạp thời gian ngắn (50 ngày) khối lượng tải tỉnh, thành phố, ảnh hưởng đến công tác đạo, kiểm tra chất lượng chung tất loại phiếu Nội dung điều tra dù bổ sung, hoàn thiện nhiều so với Tổng điều tra năm 2001, bộc lộ hạn chế đònh Nội dung 21 Kinh nghiệm Tổng điều tra thông tin thu thập phiếu có số lượng lớn phiếu 1/ĐTH nhiều, nội dung số tiêu phức tạp nhiều điều tra viên, việc thiết kế, giải thích số tiêu chưa rõ ràng dẫn đến ghi phiếu chưa theo yêu cầu, dễ sai sót, khó kiểm tra, đặc biệt tiêu số người độ tuổi lao động, hoạt động kinh tế thành viên hộ (chỉ ghi mã, không ghi rõ tên hoạt động cụ thể) Một số loại phiếu khác, việc thiết kế chưa thể rõ mối quan hệ logic tiêu tiêu vốn kết sản xuất dẫn đến số đòa phương chưa khai thác phạm vi yêu cầu Ngoài ra, việc phân tổ loại hình sản xuất trang trại chưa phản ánh đầy đủ thực tế chưa rõ ràng gây lúng túng cho số đòa phương Những bất cập làm cho Tổng điều tra nặng nề, gây khó khăn đạo thực hiện, tốn kinh phí, chất lượng số liệu thu thập bò hạn chế Các quy trình áp dụng Tổng điều tra: Một số quy đònh quy trình Tổng điều tra chưa hoàn toàn phù hợp: Quy trình kiểm tra phiếu điều tra viên tổ trưởng qui đònh giao nhận phiếu hàng ngày chưa phù hợp với đòa bàn rộng, miền núi, vùng sâu; Quy trình chọn mẫu qui đònh chọn mẫu dựa vào kết lập bảng kê thông tin ngành sản xuất hộ từ lập bảng kê chênh lệch nhiều so với điều tra nên số đòa bàn có nhiều hoạt động ngành nghề phi nông nghiệp phải chọn lại mẫu sau kết thúc tổng hợp nhanh từ điều tra toàn bộ; Quy trình phúc tra qui đònh việc chọn hộ phúc tra phân tán gây nhiều khó khăn cho đòa phương, đồng thời tiêu phúc tra chưa cụ thể, khó thu thập tổng hợp; Quy trình nghiệm thu bàn giao tài liệu từ đầu chưa có quy đònh đánh giá chất lượng loại phiếu điều tra (xác đònh phân loại lỗi nào, lỗi sửa ngay, lỗi 22 phải xuống sở xác minh; tỷ lệ sai sót nghiệm thu, phương pháp đánh giá chung chất lượng loại phiếu nào,…) Vì vậy, việc thực quy trình hạn chế chưa thống đòa phương Một số công tác trọng tâm tổ chức thực Tổng điều tra lộ hạn chế, cụ thể: Một số đòa phương tập huấn cho cấp huyện muộn, nên khoảng thời gian tập huấn cho cấp huyện cho cấp xã chưa hợp lý, dẫn đến tình trạng số giảng viên cho cấp xã không đủ thời gian chuẩn bò giảng Vẫn tượng tập huấn chưa theo quy trình, giảng hội trường mà không tổ chức thực tập cách ghi phiếu Cá biệt, để rút ngắn thời gian thu thập số liệu, số xã, sau dự tập huấn cấp huyện, tự huy động thêm điều tra viên tự tổ chức tập huấn cho điều tra viên Cách thức tập huấn thường không đảm bảo thời gian tối thiểu nội dung theo yêu cầu, điều tra viên không hiểu hết nghiệp vụ cần thiết, dẫn đến tình trạng chất lượng thông tin ghi phiếu điều tra viên thấp Việc triển khai tuyên truyền chưa đồng đòa phương Công tác tuyên truyền Trung ương số đòa phương chưa quan tâm mức nên sôi động chưa tương xứng với Tổng điều tra lớn Một số đòa phương lúng túng hạn chế kinh phí Lập bảng kê hộ số nơi chưa thực theo quy trình Mới ý nhiều cho công tác lập bảng kê danh sách hộ, việc lập danh sách đơn vò điều tra khác trang trại thực nhiều lúng túng Ngoài ra, thời gian gấp đạo chưa kiên nên hầu hết đòa phương không thực việc rà soát, hiệu chỉnh sơ đồ, bảng kê Công việc chủ yếu điều tra viên thực trình điều tra Một số thông CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra tin ghi bảng kê chất lượng chưa cao (ngành sản xuất hộ), chênh lệch nhiều với kết điều tra thực tế Do vậy, nhiều nơi phải chọn lại mẫu sau có tổng hợp nhanh điều tra toàn Các văn hướng dẫn sử dụng kinh phí Bộ Tài Tổng cục Thống kê chậm so với tiến độ triển khai công việc đòa phương ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng triển khai công tác chuyên môn công tác tập huấn tuyên truyền Mức chi số khâu công việc (vẽ sơ đồ, lập bảng kê, nhập tin, vận chuyển,…) chưa thật hợp lý vùng (núi cao, núi thấp, đồng bằng) Chất lượng số liệu ban đầu hạn chế phiếu từ số đến số Nguyên nhân do: (1) Ban Chỉ đạo Trung ương đòa phương tập trung qua nhiều vào đạo, kiểm tra, tra việc thu thập thông tin phiếu số (phiếu điều tra toàn hộ), chưa dành thời gian thích đáng cho kiểm tra loại phiếu khác, số nơi khoán cho điều tra viên, xem nhẹ công tác kiểm tra, giúp đỡ, phát sửa chữa kòp thời đòa bàn (2) Trình độ điều tra viên không đều, miền núi, số điều tra viên không nắm nghiệp vụ điều tra, lại không nghiêm túc tuân theo quy trình vấn kiểm tra Một số đòa bàn triển khai chậm so với qui đònh (hầu tỉnh có đòa bàn triển khai chậm từ đến ngày), cá biệt có đòa bàn đến 20/7/2006 chưa triển khai thu thập số liệu (tỉnh phải huy động lực lượng nơi khác – thôn khác, xã huyện xuống điều tra) Một số tỉnh không đảm bảo tiến độ thu thập số liệu loại phiếu từ phiếu số đến phiếu số theo qui đònh Ban Chỉ đạo Trung ương, làm chậm tiến độ chung nước Do vậy, đến đầu tháng hoàn thành khâu thu thập số liệu tất loại phiếu phạm vi THÁNG - 2011 nước (theo kế hoạch phải hoàn thành trước 16/8/2006) Công tác kiểm tra, tra thực chưa đều, chưa thường xuyên, tập trung vào khâu thu thập số liệu phiếu số 1/ĐTH Việc kiểm tra, tra công việc khác (vẽ sơ đồ, lập bảng kê, tập huấn, thu thập thông tin loại phiếu từ 2-7) triển khai chậm chưa nhiều nên tác dụng việc chấn chỉnh sai sót Tác dụng công tác kiểm tra, tra hạn chế số đòa phương việc rút kinh nghiệm dừng lại đến cấp huyện đòa bàn trực tiếp kiểm tra tra Những tồn phát qua kiểm tra, tra chưa thông báo rút kinh nghiệm đến toàn lực lượng tham gia Tổng điều tra Ban Chỉ đạo cấp xã, đội ngũ tổ trưởng điều tra viên Do vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kòp thời nhiều thông báo nghiệp vụ sau đợt kiểm tra, tra nhiều Ban Chỉ đạo cấp xã, tổ trưởng điều tra viên không nắm Nhiều tổ trưởng chưa thực đầy đủ trách nhiệm việc kiểm tra chấn chỉnh sai sót điều tra viên, đặc biệt số tổ trưởng kiểm tra phiếu toàn hộ điều tra viên thu thập số liệu xong Do vậy, nhiều sai sót hệ thống điều tra viên không chấn chỉnh kòp thời, dẫn đến kéo dài thời gian cho công tác hoàn thiện nghiệm thu tài liệu Trên thành công hạn chế trình tổ chức Tổng điều tra năm 2006 Việc nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm lại mặt chưa trình tổ chức Tổng điều tra năm 2006 tất cấp có ý nghóa quan trọng, giúp cho việc tổ chức Tổng điều tra năm 2011 đạt kết tốt hơn./ 23 ... tra CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm toàn lực lượng điều tra viên Nghiệm thu kết Tổng điều tra, ... viên thực trình điều tra Một số thông CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra tin ghi bảng kê chất lượng chưa cao (ngành sản xuất hộ), chênh... nghiệm Tổng điều tra liệu thành công Tổng điều tra Nhiều công tác trọng tâm tổ chức thực Tổng điều tra năm 2006 có tiến bộ, đổi so với Tổng điều tra năm 2001, cụ thể: Tập huấn, lớp tập huấn nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn