Một số nét về tổng điều tra nông nghiệp ở các nước và khuyến nghị của FAO trong chương trình WCA 2010

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:04

Bài viết hướng trình bày thu thập thông tin về điều kiện sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp nhằm phục vụ so sánh trong nước và quốc tế; đánh giá những thay đổi về kết cấu cơ bản trong nông nghiệp, phục vụ hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn; tạo nguồn số liệu nhằm khắc phục những sai lệch của số liệu điều tra thường xuyên hàng năm... Kinh nghiệm Tổng điều tra MỘT SỐ NÉT VỀ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG NGHIỆP Ở CÁC NƯỚC VÀ KHUYẾN NGHỊ CỦA FAO TRONG CHƯƠNG TRÌNH WCA 2010 Nguyễn Duy Minh C ông tác thống kê để phục vụ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nông thôn nước, bên cạnh việc tổ chức điều tra chọn mẫu thường xuyên hàng năm, theo đònh kỳ từ - 10 năm (10 năm nước phát triển, năm nước phát triển) lại tiến hành Tổng điều tra nông nghiệp (dưới viết tắt TĐTNN) phạm vi nước Đây điều tra toàn diện chuyên ngành nông nghiệp, có qui mô lớn, đối tượng điều tra đa dạng, nội dung phức tạp Những thông tin thu thập Tổng điều tra phong phú với khối lượng thông tin xử lý lớn, kinh phí đòi hỏi nhiều Kết Tổng điều tra phục vụ thiết thực cho công tác quản lý điều hành, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, nông nghiệp từ - 10 năm Trong lòch sử điều tra, TĐTNN lần tiến hành vào năm 1929 thuộc chu kỳ năm 1930 kỷ XX Trong chu kỳ TĐTNN vào năm 1930 1940, hạn chế trình độ tổ chức, trình độ nghiệp vụ công nghệ xử lý thông tin ngành Thống kê lý khác kết Tổng điều tra vượt khả cho phép nhiều quốc gia (kể nước công nghiệp phát triển), tiêu điều tra nhìn chung đề toàn diện (bao gồm tiêu phản ánh kết quả, hiệu 32 sản xuất nông nghiệp,…) kết thu có phần hạn chế Chu kỳ TĐTNN từ năm 50 đến sau nội dung Tổng điều tra nhiều nước giới hạn tập trung vào tiêu phản ánh điều kiện (yếu tố) trình sản xuất nông nghiệp Kể từ thành lập FAO (Tổ chức Nông nghiệp Lương thực Liên hợp Quốc) phối hợp chặt chẽ với nước để hướng dẫn, đạo kỹ thuật, hoàn thiện nghiệp vụ, nhằm nâng cao tính thống so sánh nước quốc tế, nâng cao chất lượng số liệu Tổng điều tra Ngay từ chu kỳ TĐTNN nước nhận tài trợ, giúp đỡ IIA (Viện Nông nghiệp giới) Trong chu kỳ từ năm 1950 đến TĐTNN nhận tài trợ, giúp đỡ kỹ thuật khuyến nghò FAO thay cho IIA giải thể vào năm 1946 Tổ chức FAO với nước năm qua lần hoàn chỉnh, bổ sung khuyến nghò thể chương trình TĐTNN với chu kỳ 10 năm lần tất nước Trong chương trình TĐTNN 2010 (Prorgamme for the World Census of Agriculture 2010 - viết tắt WCA 2010) FAO đánh giá có 100 nước tiến hành TĐTNN với nhu cầu thông tin nông nghiệp đòi hỏi ngày đa dạng, chi tiết, chất lượng đòi hỏi ngày cao điều kiện kinh phí cho Tổng điều tra lại khó khăn ảnh hưởng khủng CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu Về mục đích TĐTNN, nhìn chung nước tập trung vào mục tiêu sau đây: - Thu thập thông tin điều kiện sản xuất chủ yếu nông nghiệp nhằm phục vụ so sánh nước quốc tế, đánh giá thay đổi kết cấu nông nghiệp, phục vụ hoạch đònh sách, xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn nước - Tạo nguồn số liệu nhằm khắc phục sai lệch số liệu điều tra thường xuyên hàng năm cung cấp dàn mẫu cho điều tra chọn mẫu hàng năm TĐTNN Về phạm vi, đối tượng đơn vò điều tra: TĐTNN điều tra tiến hành phạm vi nước, bao gồm toàn đơn vò kinh tế có hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi dòch vụ nông nghiệp) - gọi chung đơn vò sản xuất nông nghiệp đòa bàn khu vực nông thôn thành thò, vùng miền từ đồng đến miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa Cụ thể bao gồm đơn vò điều tra sau: Các nông hộ (hoặc liên hộ, trang trại nông nghiệp), đơn vò kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã), đoàn thể, tổ chức khác thuộc thành phần kinh tế (quốc doanh, tập thể, tư nhân, cá thể), hình thức pháp lý qui mô sản xuất lớn hay nhỏ năm điều tra có hoạt động sản xuất nông nghiệp (kể đơn vò có đất nông nghiệp như: đơn vò chăn nuôi, trồng nấm, nuôi trồng loại cây, đặc sản, hoạt động dòch vụ nông nghiệp) Với phạm vi, đối tượng điều tra nêu quốc gia TĐTNN liên quan tới hàng chục triệu đơn vò sản xuất nông nghiệp trải rộng vùng, miền, đơn vò hành cấp nước Đối với Việt Nam Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản lần thứ vào năm 2006 liên quan tới: 14,46 triệu hộ nông thôn hộ nông, lâm nghiệp thủy sản thành THÁNG - 2011 thò; 113.699 trang trại; 7.757 xã, 2.136 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, thủy sản; 7.237 hợp tác xã nông, lâm nghiệp thủy sản Cuộc TĐTNN lần thứ Trung Quốc vào năm 1997 có qui mô điều tra lớn, đơn vò điều tra liên quan tới 214 triệu hộ nông thôn, 740 nghìn thôn hành 1,4 triệu doanh nghiệp, trưng dụng tới 7,24 triệu giám sát viên điều tra viên Với phạm vi rộng, qui mô điều tra lớn, nội dung điều tra phức tạp nên TĐTNN nước đòi hỏi nguồn kinh phí lớn gặp khó khăn công tác đạo, kiểm tra để khắc phục sai số phi chọn mẫu Vì nước tổ chức TĐTNN cân nhắc kỹ đến khả tổ chức đạo kinh phí điều tra, nên nội dung điều tra toàn diện phổ biến nước thường tập trung vào tiêu phản ánh mặt lượng điều kiện (yếu tố) chủ yếu sản xuất nông nghiệp như: Nhân, hộ khẩu, lao động nông nghiệp, diện tích đất nông nghiệp, diện tích gieo trồng nông nghiệp, số vật nuôi, số lượng máy móc thiết bò công cụ chủ yếu nông nghiệp Do khả tổ chức đạo TĐTNN nguồn kinh phí khác nước, nên phạm vi, đối tượng, chu kỳ, thời gian, nội dung điều tra bước tiến hành TĐTNN thường có nét khác biệt Phổ biến nhiều nước tiến hành TĐTNN với chu kỳ 10 năm, thời gian chuẩn bò cho chu kỳ kéo dài từ - năm; thời gian xử lý, tổng hợp kết điều tra từ 1- năm; số nước tiến hành điều tra kỳ (5 năm lần) phận đơn vò sản xuất nông nghiệp kỳ TĐTNN Phạm vi điều tra nhiều nước tập trung vào đơn vò sản xuất nông nghiệp, có nước mở rộng điều tra thêm đơn vò sản xuất lâm nghiệp, thủy sản, riêng Trung Quốc, Việt Nam phạm vi, đơn vò điều tra lớn hơn, bao gồm toàn hộ thuộc khu vực nông thôn Bước vẽ sơ đồ, lập bảng kê phục vụ cho TĐTNN: Có nước thực toàn bước Tổng điều tra dân số, có nước sử dụng sơ đồ, bảng kê Tổng điều tra dân số gần 33 Kinh nghiệm Tổng điều tra (có không hiệu chỉnh lại), phổ biến nhiều nước tiến hành lập bảng kê hộ theo đòa bàn điều tra, chí Trung Quốc không lập bảng kê mà sử dụng danh sách hộ sẵn có cấp quyền thôn, xã sở Trong chương trình WCA 2010 FAO cho chu kỳ (2006 - 2015), nội dung khái niệm nhóm tiêu TĐTNN xây dựng theo hợp phần, điều tra toàn diện FAO khuyến nghò tập trung vào nhóm tiêu cốt lõi sau: Nhóm tiêu chung: - Nhận diện vò trí đơn vò sản xuất nông nghiệp; - Tư cách pháp nhân chủ đơn vò sản xuất nông nghiệp; - Giới tính chủ đơn vò sản xuất nông nghiệp; - Tuổi chủ đơn vò sản xuất nông nghiệp; - Các hoạt động kinh tế khác đơn vò sản xuất (lâm nghiệp, thuỷ sản, bán buôn, bán lẻ, khách sạn, nhà hàng,…) Nhóm tiêu diện tích đất sử dụng đơn vò sản xuất nông nghiệp: - Phân theo loại đất: Đất trồng hàng năm, đất trồng lâu năm, đất khác,…; - Đất thuộc quyền sở hữu đơn vò sản xuất, đất thuê, mượn, ủy thác,… Nhóm tiêu tưới nước quản lý nước: Gồm công trình thuỷ lợi (hệ thống kênh mương, hồ, đập, máy bơm, giếng,…); hệ thống điều hành quản lý nguồn nước;… Nhóm tiêu loại trồng đơn vò sản xuất nông nghiệp: - Các loại nông nghiệp hàng năm; - Các loại nông nghiệp lâu năm Nhóm tiêu loại vật nuôi đơn vò sản xuất nông nghiệp: Gồm tất loại gia súc, gia cầm, côn trùng (Trâu, bò, lợn, cừu, dê, vòt, gà, ong, tằm,…) Nhóm tiêu thực hành nông nghiệp: Gồm 34 tiêu hướng đến nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, hoá chất, khuyến khích sử dụng nhiều phân hữu vi sinh, phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học, Nhóm tiêu đặc điểm nhân học xã hội thành viên hộ gia đình: Dân tộc, tuổi, giới tính,… Nhóm tiêu lao động nông trại Nhóm tiêu an ninh lương thực hộ gia đình 10 Nhóm tiêu nuôi trồng thuỷ sản đơn vò sản xuất 11 Nhóm tiêu lâm nghiệp đơn vò sản xuất Chương trình lần thứ - WCA 2010 so với chương trình trước FAO, nội dung mặt tập trung chủ yếu vào lónh vực nông nghiệp để đảm bảo tính thống so sánh kỳ TĐTNN, có khuyến nghò lưu ý đến hoạt động khác như: nuôi trồng thuỷ sản, trồng lâm nghiệp có đặc điểm tương đồng gắn bó với sản xuất trồng trọt, chăn nuôi nông nghiệp Đồng thời, FAO khuyến nghò mở rộng nội dung tổng điều tra phục vụ yêu cầu đánh giá thực mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs) Liên hợp Quốc nước (như: thu thập số liệu đánh giá an ninh lương thực, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, lao động việc làm, xoá đói giảm nghèo,…) khuyến cáo nước thu thập thêm số liệu thông tin cấp cộng đồng thôn, xã về: kết cấu hạ tầng, dòch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, tín dụng, thông tin liên lạc, truyền thanh, truyền hình, internet,… Về phương pháp sử dụng TĐTNN, nước áp dụng phương pháp vấn trực tiếp chủ đơn vò sản xuất nông nghiệp (hoặc người đại diện) kết hợp với quan sát thực tế đối chiếu với tài liệu, sổ sách CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra liên quan Tuy vậy, với phương thức điều tra toàn diện nhiều nước đồng thời tổ chức điều tra chọn mẫu phận đơn vò sản xuất nông nghiệp để thu thập thông tin phân tổ chi tiết tiêu cốt lõi giải đáp nhu cầu thông tin cấp thiết quốc gia như: Đánh giá kết quả, hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp, kết áp dụng biện pháp khoa học công nghệ nông nghiệp, chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp, thực chương trình, mục tiêu quốc gia,… Để đáp ứng yêu cầu này, chương trình WCA 2010, bên cạnh tiêu cốt lõi FAO đưa nhóm tiêu bổ sung với nhiều phân tổ chi tiết để áp dụng vào điều tra chọn mẫu nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin chi tiết, đa dạng, phong phú Tổng điều tra Ví dụ: Trong hợp phần điều tra toàn diện chăn nuôi (chỉ tiêu cốt lõi) thường tập trung vào thu thập số liệu đầu con, điều tra chọn mẫu điều tra phân tổ chi tiết cho loại súc vật theo mục đích nuôi (nuôi sinh sản, nuôi lấy sữa, nuôi lấy thòt, súc vật cày kéo), theo tuổi súc vật (năm, tháng, ngày tuổi), theo giống phương thức nuôi (giống nội, giống ngoại, nuôi truyền thống, nuôi công nghiệp), theo giới tính (súc vật đực, cái); thu thập thêm số liệu số trọng lượng thòt xuất chồng/sản xuất, trứng gia cầm, sản lượng sữa tươi sản xuất,… Ngoài ra, phương pháp điều tra, FAO khuyến nghò nước kết hợp TĐTNN với Tổng điều tra khác (như: Tổng điều tra lâm nghiệp, thủy sản,…) cân điều tra thường xuyên hàng năm để loại trừ nội dung, tiêu điều tra trùng lắp, lãng phí, không thống Mặt khác, cần kế thừa khái niệm, đònh nghóa, phân loại chuẩn quốc tế tiêu liên quan Tổng điều tra khai thác hệ thống sơ đồ, bảng kê, số liệu điều tra Tổng điều tra dân số để phục vụ cho TĐTNN Tất nhiên việc kết hợp Tổng điều tra THÁNG - 2011 khiến cho nội dung TĐTNN phức tạp, chưa kể đối tượng, đơn vò điều tra Tổng điều tra không giống (ví dụ: Đơn vò điều tra TĐTDS hộ gia đình, TĐTNN hộ gia đình có đơn vò điều tra doanh nghiệp, HTXNN, đoàn thể, tổ chức khác,…), phổ biến nhiều nước tiến hành TĐTNN riêng Và để khai thác kết TĐTDS phục vụ nhiều tiết kiệm kinh phí cho TĐTNN nguyên tắc TĐTNN phải tiến hành sau TĐTDS kết thúc, điều thực tế nước Về thời điểm TĐTNN nước thường không giống điều kiện khí hậu, thời tiết, đòa hình, thổ nhưỡng, đặc điểm văn hoá, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, tính chất mùa vụ sản xuất nông nghiệp,…khác Do đó, việc chọn thời điểm Tổng điều tra thích hợp nước phải quan tâm đến yếu tố nêu trên, chí trọng tới đặc điểm riêng có vùng miền, đòa phương nước Trong trường hợp đặc biệt số nước có vùng/đòa phương (do điều kiện đòa hình phân tán, vùng sâu, vùng xa lại khó khăn, vùng dân tộc thiểu số trình độ dân trí thấp, vùng an ninh bất ổn,…) tiến hành điều tra sớm vào thời gian thích hợp năm điều tra để đảm bảo tiến độ chung tổng điều tra Trên thực tế có nước chọn thời điểm điều tra vào mùa thường xảy mưa, bão, lũ lụt,… gây khó khăn, tốn thêm kinh phí cho tổng điều tra Thời kỳ TĐTNN nước thường 12 tháng, năm dương lòch năm nông nghiệp, nhiều nước thường chọn năm nông nghiệp theo mùa vụ kết thúc sản xuất nông nghiệp để nông dân dễ tính toán, khai báo, điều tra Ngày bắt đầu tiến hành TĐTNN chọn thời điểm điều tra, thời kỳ TĐTNN tính ngược lại trước ngày tổng điều tra trở trước cho đủ 12 tháng./ 35 ... xử lý, tổng hợp kết điều tra từ 1- năm; số nước tiến hành điều tra kỳ (5 năm lần) phận đơn vò sản xuất nông nghiệp kỳ TĐTNN Phạm vi điều tra nhiều nước tập trung vào đơn vò sản xuất nông nghiệp, ... CHUYÊN SAN TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 Kinh nghiệm Tổng điều tra liên quan Tuy vậy, với phương thức điều tra toàn diện nhiều nước đồng thời tổ chức điều tra chọn mẫu... cho TĐTNN: Có nước thực toàn bước Tổng điều tra dân số, có nước sử dụng sơ đồ, bảng kê Tổng điều tra dân số gần 33 Kinh nghiệm Tổng điều tra (có không hiệu chỉnh lại), phổ biến nhiều nước tiến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số nét về tổng điều tra nông nghiệp ở các nước và khuyến nghị của FAO trong chương trình WCA 2010, Một số nét về tổng điều tra nông nghiệp ở các nước và khuyến nghị của FAO trong chương trình WCA 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn