Một số điều về chất lượng số liệu thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản

8 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:03

Bài viết trình bày khả năng tiếp cận thông tin; tính công khai và minh bạch của số liệu; tính chặt chẽ và logic của số liệu; tính phù hợp, tính chính xác, tính kịp thời. một số điều chất lượng số liệu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản Phạm Quang Vinh(*) C hất lượng số liệu vấn đề quan tâm hàng đầu người sản xuất thông tin người sử dụng thông tin Ngành Thống kê có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng số liệu thực tế số liệu có độ tin cậy cao phục vụ đắc lực lãnh đạo Đảng, điều hành cấp, ngành Chất lượng số liệu thống kê nói chung số liệu nông, lâm nghiệp thuỷ sản nói riêng đánh giá cách tổng hợp qua nhiều tiêu thức khác Ngoài yêu cầu phù hợp, xác kịp thời, số liệu nông, lâm nghiệp thuỷ sản phải đáp ứng nhiều yêu cầu khác người dùng tin tạo điều kiện thuận lợi đối tượng dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin, đồng thời cần đảm bảo tính công khai, chặt chẽ lôgíc số liệu Khả tiếp cận thông tin Khả tiếp cận thông tin phản ánh cách thức xếp tiếp cận số liệu cách dễ dàng Do có nhiều đối tượng sử dụng nhiều nhu cầu sử dụng khác nên đòi hỏi phải xem xét lựa chon nhiều hình thức thể công bố số liệu khác Khả tiếp cận thông tin thống kê thể nhiều mặt: Mức độ công bố rộng rãi thông tin thống kê, tính sẵn có sở liệu dịch vụ hỗ trợ người sử dụng thông tin, phù hợp hình thức thể số liệu Đồng thời bao gồm khả đáp ứng đầy đủ số liệu (*) cho người sử dụng tạo điều kiện cho người sử dụng có hội biết đến nguồn số liệu có cách thức để khai thác số liệu Quán triệt yêu cầu đó, thời gian gần đây, loại số liệu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản phổ biến không ngừng tăng lên số lượng tiêu công bố, đồng thời có nhiều chuyển biến bổ sung hình thức công bố thông tin để người sử dụng tiếp cận thông tin cần thiết Hiện nay, thông tin thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản công bố cung cấp cho người sử dụng qua hình thức sau: - Niên giám Thống kê tóm tắt - Cung cấp sớm thông tin chủ yếu nước theo vùng - Niên giám Thống kê đầy đủ - Cung cấp toàn diện thông tin nông, lâm nghiệp thuỷ sản phạm vi nước đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Các ấn phẩm chuyên ngành nông, lâm nghiệp thuỷ sản: Trong thời gian qua, nhiều ấn phẩm phát hành người sử dụng hoan nghênh, có ấn phẩm đáng ý là: Số liệu thống kê nông nghiệp 35 năm (1956 -1990), Số liệu thống kê nông nghiệp năm (1981 - 1985), số liệu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản Việt Nam năm 1985 - 1995, số liệu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản Việt Nam năm 1975 - 2000, số liệu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản Việt Nam năm Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông - Lâm nghiệp Thuỷ sản chuyên san chất lượng số LiÊụ thống kê 11 1945 - 2000, số liệu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản Việt Nam năm 1996 - 2003, số liệu kết Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 1994, kết Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2001 - Các đĩa CD ROM sở liệu Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản năm 2001: Để phục vụ tốt nhu cầu thông tin đối tượng sử dụng, hình thức phổ biến số liệu kết Tổng điều tra năm 2001 coi trọng, đặc biệt sản phẩm điện tử đĩa CD ROM sở liệu Đây điểm so với Tổng điều tra năm 1994 (trong Tổng điều tra năm 1994 kết điều tra thể ấn phẩm in, chưa công bố hình thức sản phẩm điện tử) - Phổ biến thông tin qua trang Web Tổng cục Thống kê: Đây hình thức nhiều người sử dụng thông tin đánh giá cao ngày quan tâm Cho đến nay, trang Web Tổng cục Thống kê cung cấp số liệu thu thập vấn đề liên quan đến phương pháp thu thập thông tin Các thông tin đưa lên trang Web đa dạng, bao gồm thông tin hàng tháng (tiến độ gieo cấy lúa, tiến độ thu hoạch lúa tháng, sản lượng thuỷ sản tháng so với số liệu kỳ năm trước), thông tin tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản quí, tháng, ước tính sơ năm Về số liệu hàng năm dãy số liệu năm, phần lớn thông tin nông, lâm nghiệp thuỷ sản Niên giám thống kê cung cấp trang Web Tổng cục Ngoài ra, truy cập vào trang Web Tổng cục, người sử dụng tin khai thác nhiều thông tin khác phương án Tổng điều tra Nông thôn, Nông 12 nghiệp Thuỷ sản, toàn hệ thống phiếu Tổng điều tra Ngoài hình thức cung cấp phổ biến số liệu nêu trên, người sử dụng tin khai thác thông tin nông, lâm nghiệp thuỷ sản qua họp báo công bố số liệu (thường công bố số liệu tháng năm), qua báo cáo phân tích thời kỳ (báo cáo năm, báo cáo phân tích nhiệm kỳ, ) trực tiếp đến Tổng cục để khai thác thông tin, thông tin chuyên sâu chi tiết (số liệu đến cấp huyện theo loại cây, đặc thù, ) Tính công khai minh bạch số liệu Trong thời gian qua, ngành thống kê quan tâm nhiều đến tính công khai, minh bạch số liệu thực tế đáp ứng yêu cầu đối tượng sử dụng tin mặt sau : 2.1 Công khai, minh bạch phương pháp thu thập thông tin chế độ báo cáo Về phương pháp thu thập thông tin: Các thông tin nông, lâm nghiệp thuỷ sản chủ yếu thu thập qua điều tra thường xuyên Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thuỷ sản, số số liệu thu thập qua báo cáo Bộ, ngành chế độ báo cáo sở (áp dụng cho doanh nghiệp Nhà nước) Các tiêu qui định rõ ràng khái niệm, nội dung, hình thức thu thập, phương pháp tính toán, nguồn số liệu đơn vị cung cấp thông tin Đối với chế độ báo cáo áp dụng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đối tượng có nhu cầu tìm Thông tin Khoa học Thống kê hiểu đáp ứng đầy đủ thông qua trao đổi trực tiếp quan Tổng cục Thống kê cục Thống kê Tính công khai, minh bạch thể việc chủ động trưng cầu ý kiến Bộ, Ngành liên quan trực tiếp trình xây dựng, cải tiến phương án điều tra chế độ báo cáo Trong nhiều trường hợp, ngành thống kê mời chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm tham gia thiết kế nội dung điều tra thiết kế hệ thống thông tin đầu 2.2 Việc phổ biến thông tin kèm theo giải thích Đây điểm tiến ngành thống kê nói chung thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản nói riêng Trong năm gần trước đòi hỏi đối tượng sử dụng tin, số lượng tiêu ngành thống kê công bố công khai ngày nhiều, đồng thời số lượng tiêu có kèm giải thích tăng lên đáng kể Việc giải thích tiêu công bố thể rõ thường xuyên bổ sung ấn phẩm Niên giám thống kê Cho đến nay, phần lớn tiêu nông, lâm nghiệp thuỷ sản công bố Niên giám thống kê làm rõ khái niệm, nội dung công thức tính (nếu có) Những tiêu kèm theo giải thích bao gồm: Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâu năm, hàng năm, suất nông nghiệp, diện tích thu hoạch, sản lượng lương thực có hạt, sản lượng lúa, ngô, sản lượng chất bột có củ, số lượng loại vật nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm; giá trị sản xuất lâm nghiệp, diện tích rừng có, rừng tự nhiên diện tích rừng bị cháy, diện tích rừng bị phá; giá trị chuyên san chất lượng số LiÊụ thống kê sản xuất thuỷ sản, diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, sản lượng thuỷ sản Tính chặt chẽ lôgíc số liệu Hệ thống tiêu nông, lâm nghiệp thuỷ sản thường xuyên nghiên cứu, bổ sung sửa đổi cho phù hợp với diễn biến thực tế tượng phát sinh sở kế thừa có chọn lọc thông tin thu thập giai đoạn trước, đồng thời ý đến chuẩn mực quốc tế tính khả thi việc thu thập th«ng tin cđa n­íc ta Do vËy, hƯ thèng th«ng tin nông, lâm nghiệp thuỷ sản đảm bảo chặt chẽ, lôgíc thống nhất, đảm bảo phản ánh đầy đủ khoa học tranh toàn cảnh nông, lâm nghiệp thuỷ sản Tính chặt chẽ số liệu ý trình xây dựng thiết kế loại phiếu điều tra, biểu báo cáo sở việc xây dựng hệ thống thông tin đầu cấp Khâu thiết kế loại phiếu thu thập thông tin điều tra thường xuyên Tổng điều tra thực theo qui trình chặt chẽ khoa học, đảm bảo kế thừa ưu việt điều tra, tổng điều tra trước điều tra khác Tổng cục, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp ngành, cấp, chuyên gia nước quốc tế Quá trình thiết kế loại phiếu điều tra lĩnh vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản thực cách đồng khâu công việc từ xác định nhu cầu, nội dung điều tra đến xây dựng phương án, thiết kế mẫu, phiếu điều tra, viết tài liệu hướng dẫn qui trình bắt buộc điều tra Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trình thiết kế xử lý thông tin 13 cân nhắc xem xét kỹ lưỡng Điểm đáng lưu ý tài liệu liên quan đến điều tra phương án, phiếu điều tra, thiết kế mẫu, tài liệu giải thích, qui trình điều tra thường rà soát, chọn lọc đến hoàn thiện thông qua điều tra thử nghiệm vùng có điều kiện kinh tế - địa lý khác Đồng thời tổ chức nhiều hội thảo với nhiều đối tượng khác bao gồm người sản xuất tin người sử dụng tin, người làm công tác lý luận người làm thực tiễn Nhờ có hoạt động thiết thực mà loại phiếu điều tra mang tính khả thi đảm bảo yêu cầu tính chặt chẽ từ khâu chuẩn bị Về chế độ báo cáo thống kê sở: Chế độ thường xuyên nghiên cứu, bổ sung sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu thông tin thời kỳ đặc điểm tổ chức sản xuất đơn vị Việc tiến hành thường xuyên theo qui trình chặt chẽ sở nghiên cứu nhu cầu thông tin thời kỳ, đánh giá ưu điểm tồn chế độ báo cáo đề xuất nội dung hình thức báo cáo phù hợp Về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp: Ngày 19/7/1996 Tổng cục Thống kê ban hành chế độ báo cáo điều tra thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo định số: 300 TCTK/NLTS Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Chế độ báo cáo bao gồm phần: Phần biểu mẫu báo cáo thống kê gồm 25 biểu; phần gồm phương ¸n ®iỊu tra ¸p dơng cho thêi kú 1996 - 2000 So với trước chế độ báo cáo cải tiến nhiều nội dung giảm thiểu đáng kể số lượng tiêu theo hướng tinh giản, thiết thực có hiệu lực; bổ sung tiêu hệ thống tài khoản quốc gia (NSA) Liên Hợp Quốc: 14 giá trị sản xuất; chi phí trung gian giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp thuỷ sản thay tiêu giá trị sản lượng, thu nhập quốc dân nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tính theo hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân (MPS), bổ sung tiêu trồng rừng theo dự án 327, khai thác đánh bắt hải sản theo bảng phân ngành kinh tế quốc dân mới, Tính chặt chẽ lôgíc số liệu nông, lâm nghiệp thuỷ sản thể thống khái niệm, nội dung tiêu đầu vào thông tin đầu Các thông tin đầu vào khai thác hết để tổng hợp kết đầu Ngoài ra, trồng chéo thu thập thông tin hình thức khác (giữa thu thập thông tin qua điều tra thu thập thông tin qua chế độ báo cáo sở) hạn chế tối đa, đảm bảo tránh mâu thuẫn nguồn số liệu tiết kiệm kinh phí cho công tác thu thập thông tin TÝnh phï hỵp TÝnh phï hỵp cđa sè liệu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản thể mức độ đáp ứng yêu cầu người sử dụng tin nước Về yêu cầu, tính phù hợp hệ thống số liệu nông, lâm nghiệp thuỷ sản cần đảm bảo hai khía cạnh: Một mặt, đáp ứng thông tin mà người sử dụng cần, mặt khác cần đảm bảo tính phù hợp khái niệm sử dụng Tính phù hợp đòi hỏi tổ chức thu thập thông tin phải lấy yêu cầu người dùng tin làm mục tiêu cao Hệ thống thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản Nhà nước hiƯn bao gåm: HƯ Th«ng tin Khoa häc Thèng kª thèng thèng kª tËp trung - Tỉng cơc Thèng kê (cơ quan thống kê trung ương) quan thống kê địa phương; Tổ chức thống kê Bộ: Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản, Bộ Tài nguyên Môi trường Do vậy, thông tin thống kê thu thập tổng hợp đồng thời kênh: Thống kê tập trung thống kê Bộ, ngành, phần lớn thông tin hệ thống thống kê tập trung thu thập a, Các thông tin hệ thống thống kê tËp trung - Tỉng cơc Thèng kª thu thËp: HƯ thống thống kê tập trung thu thập loại thông tin sau: - Nhóm thông tin tình hình kết sản xuất, - Nhóm thông tin Tổng sản phẩm nước đầu tư, - Nhóm thông tin giá cả, xuất nhập b, Những thông tin nông, lâm nghiệp thuỷ sản Bộ thu thập: Bộ Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm qui định biểu mẫu, hướng dẫn phương pháp thống kê, kiểm kê đất đai tổng hợp số liệu thống kê đất hàng năm kiểm kê đất năm lần Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn: Thu thập tổng hợp thông tin chủ yếu sau: - Số liệu thống kê tiến độ sản xuất hàng tháng, quí; - Sè liƯu ­íc tÝnh vỊ kÕt qu¶ s¶n xt vụ năm sản xuất nông, lâm nghiệp; - Số liệu lao động, kết sản xuất thu nhập đơn vị trực thuộc Bộ; - Số liệu xuất, nhập nông, lâm sản, vật tư chủ yếu toàn ngành nông nghiệp; chuyên san chất lượng số LiÊụ thống kê Ngoài thông tin chung bé phËn thèng kª Bé thu thËp, tổng hợp nêu trên, đơn vị Bộ thu thập tổng hợp thông tin thống kê riêng phục vụ cho công tác quản lý, điều hành đơn vị Tính xác Tính xác số liệu nông, lâm nghiệp thuỷ sản mức độ xác số liệu thu thập từ nguồn thông tin khác chế ®é b¸o c¸o, thu thËp tõ ®iỊu tra (Tỉng ®iỊu tra điều tra mẫu suy rộng) Tính xác phản ánh khoảng cách giá trị thông tin thu thập giá trị thực tượng phát sinh Thông tin thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản phản ánh xu hướng, diễn biến tình hình thực tế Những thông tin quan trọng giá trị sản xuất, sản lượng sản phẩm cây, chủ yếu (lúa, ngô, bò, cá, tôm, ) thể xu phát triển diễn biến mùa màng điều kiện phục vụ cho sản xuất Tuy nhiên, tính xác số liệu thống kê lĩnh vực bộc lộ nhiều hạn chế, cụ thể: (1) Số liệu nguồn chưa thống với Điển hình mâu thuẫn số liệu sản xuất số công nghiệp lâu năm như: cà phê, hồ tiêu, cao su, thường xuyên thấp sản lượng xuất Một nguyên nhân phương pháp thu thập thông tin diện tích trồng suất loại chưa phản ánh hết thực tế (2) Số liệu Trung ương không khớp với số liệu địa phương mà thể rõ tiêu giá trị sản xuất nông nghiệp Chỉ tiêu giá trị sản xuất (cả theo giá cố định giá thực tế) 15 tổng hợp từ địa phương thường xuyên lớn số liệu tính toán trung ương từ - 10% Có nhiều nguyên nhân: hạn chế việc sử dụng bảng giá cố định năm 1994; phương pháp tính toán chưa thống phạm vi toàn quốc (3) Hiện tượng chênh nhiều số liệu ước tính với số liệu sơ số liệu thức phổ biến Hiện tượng phát sinh hầu hết loại sản phẩm, đặc biệt thông tin sản lượng nuôi trồng thuỷ sản, sản lượng nông nghiệp lâu năm, suất số hàng năm Những chênh lệch phát sinh cấp trung ương cấp địa phương Sự chênh lệch bắt nguồn từ đặc điểm sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản lệ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên môi trường, năm xảy yếu tố bất thường (dịch bệnh, lũ lụt, bão, hạn hán, ) ảnh hưởng đến kết sản xuất chất lượng thông tin ước tính kết sản xuất Tuy nhiên, số thông tin điều tra thu thập năm lần (thuỷ sản, lâu năm) nguyên nhân tạo chênh lệch số liệu ước tính, sơ thức (4) Độ tin cậy số tiêu, tiêu dịch vụ nông, lâm nghiệp thuỷ sản thấp chủ yếu phương pháp thu thập tính toán nhiều tiêu dịch vơ ch­a thĨ néi dung mét sè dịch vụ khó lượng hoá Thông tin để phân tích ảnh hưởng tích cực hoạt động dịch vụ đến kết sản xuất chưa thức hoá cách có hệ thống thông qua hệ thống biểu mẫu chế độ báo cáo Các tiêu dịch vụ sơ sài nhằm mục đích tính giá trị sản xuất dịch vụ nông, lâm nghiệp thuỷ sản theo giá cố 16 định giá thực tế Ngay thân tiêu giá trị chưa phản ánh hết kết hoạt động dịch vụ giới hạn khâu công việc định, đề cập đến giá trị sản xuất mà chưa có thông tin giá trị tăng thêm Đồng thời chung chung, chưa tách bóc kết ngành, chưa đưa kết cụ thể ngành khâu công việc ngành Tuy có khái niệm, nội dung hoạt động dịch vụ trên, từ đến tồn vấn đề lớn phương pháp thu thập tính toán tiêu dịch vụ cụ thể để đảm bảo có sở khoa học thực tế, chất lượng số liệu có độ tin cậy cần thiết Do chưa có phương pháp thu thập tính toán phù hợp nên nay, Tổng cục Thống kê với cục thống kê, tỉnh với chưa có thống nội dung kỹ thuật tính toán cụ thể Phương pháp sử dụng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm chuyên gia, tham khảo tài liệu có liên quan để từ ước lượng giá trị hoạt động dịch vụ chủ yếu Do vậy, độ tin cậy số liệu dịch vụ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp Tổng cục cục Thống kê tỉnh, thành phố, Phòng Thống kê huyện, thị xã hạn chế nhiều mặt Cùng nội dung hoạt động kết tính toán địa phương khác Số liệu thu thập tính toán cục Thống kê tài liệu tham khảo Tổng cục tính toán tiêu Kết tính toán cục Thống kê địa phương vùng cho thấy tỷ trọng giá trị hoạt động dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi nói chung trồng trọt nói riêng tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trồng trọt có chênh lệch Thông tin Khoa học Thống kê lớn vùng với vùng khác tỉnh vùng (5) Còn chênh lệch nhiều kết điều tra thường xuyên Tổng điều tra thể rõ số liệu chăn nuôi (là thông tin đồng thời thu thập qua điều tra mẫu Tổng điều tra) (6) Sự mâu thuẫn xu hướng biến động địa phương phổ biến, số liệu chăn nuôi: Theo báo cáo của tỉnh năm 2003 cân đối đàn lợn tỉnh Lạng Sơn, thành phố Đà Nẵng, Phú yên Bạc Liêu lợn đực nào, tỉnh Thanh Hoá tỉnh có 13 con/170079 lợn nái không hợp lý Về sản phẩm chăn nuôi: đàn lợn, hệ số quay vòng lợn thịt tính chung cho nước 1,4 so với số có năm báo cáo; nhìn chung hệ số vượt số tỉnh hệ số lại cao như: Hải Dương 2,46 hay Bắc Ninh 2,03, số tỉnh đạt hệ số lại thấp không Về tiêu sản lượng sữa tươi bình quân bò sữa nước 1405kg/con, tỉnh Tuyên Quang đạt 44kg/con, vùng Đồng sông Hồng 1395kg/con, vùng Bắc Trung Bộ đạt kg/con, Hà Tĩnh đạt 143 kg/con, Khánh Hoà đạt tới 3281 kg/con Bình Định đạt 78,4 kg/con Về sản lượng trứng gia cầm tỉnh khác xa, tính bình quân nước đạt 19,4 trứng/con gia cầm có tỉnh Lai Châu lại cao tới 145 Thanh Hoá lại có 1,5 quả, Điều cho thấy chất lượng số liệu điều tra mẫu số đầu gia súc, gia cầm, chăn nuôi khác sản phẩm chăn nuôi sản xuất hàng năm số tỉnh chưa cao, sai chuyên san chất lượng số LiÊụ thống kê số lớn, so sánh số liệu điều tra chăn nuôi tỉnh vùng vùng thấy rõ nhược điểm Năng suất sản phẩm (như: trọng lượng bình quân đầu xuất chuồng, suất trứng gia cầm mái đẻ, suất sữa bình quân bò sữa, ) chênh lệch lớn tỉnh Tính kịp thời Tính kịp thời số liệu phản ánh độ dài thời gian số liệu sẵn có để sử dụng với kiện tượng phát sinh Tiêu thức liên quan trực tiếp đến tính kịp thời sản phẩm thống kê đảm bảo thời gian cung cấp công bố số liệu Tính kịp thời đòi hỏi phải có kế hoạch rõ ràng thời gian xuất ấn phẩm, thời gian công bố, phổ biến số liệu Để kịp thời cung cấp thông tin cho đối tượng sử dụng tin, công tác thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản thu thập, tổng hợp công bố thông tin vào thời điểm khác vấn đề nh­: Sè liƯu ­íc tÝnh, sè liƯu s¬ bé, sè liệu thức, sở liệu, báo cáo phân tích chuyên sâu Các thông tin phát sinh năm chia theo nhiều kỳ báo cáo: tháng, quí, tháng, tháng năm, thông tin ước tính năm diễn tháng Những thông tin quan trọng báo cáo tổng hợp phân theo địa phương theo nhiều kỳ khác bao gồm: - Diện tích, suất sản lượng hàng năm: Được tổng hợp theo vụ sản xuất (vụ đông xuân, hè thu, vụ mùa năm), vụ sản xuất có số liệu ước tính, số liệu sơ số liệu thức; 17 - Diện tích, suất, sản lượng lâu năm báo cáo ước tính vào tháng năm báo cáo báo cáo thức vào tháng năm sau; - Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản báo cáo nhiều lần: ước tính tháng vào tháng 5, ước tính năm vào tháng báo cáo thức vào tháng năm sau; - Các tiêu lâm nghiệp như: Trồng rừng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng; khai thác gỗ lâm sản; thiệt hại rừng báo cáo tổng hợp kỳ: Ước tháng vào tháng 5, ước tính năm vào tháng thức năm vào tháng năm sau; - Một số tiêu thuỷ sản báo cáo thành kỳ tương tự tiêu lâm nghiệp, bao gồm: Nuôi trồng thuỷ sản; Sản lượng sản phẩm ngành thuỷ sản Riêng tiêu đánh bắt xa bờ báo cáo ước tính năm vào tháng thức năm vào tháng năm sau Hiện nay, chế độ báo cáo thống kê định kỳ nông, lâm nghiệp thuỷ sản áp dụng cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Quyết định số 657/2002/QĐ-TCTK), nhiều tiêu bổ sung thêm so với trước: Một số tiêu hợp tác xã; Các tiêu chủ yếu trang trại; đánh bắt hải sản xa bờ; Một số tiêu chủ yếu doanh nghiệp nông, lâm thuỷ sản có vốn đầu tư nước Điểm đáng ý biểu báo cáo có thay đổi thời gian báo cáo để có thông tin kịp thời đồng thời phù hợp với tình hình thực tế vùng, miền Thời điểm báo cáo phần lớn biểu, tiêu điều chỉnh sớm trước Ngoài ra, nhiều tiêu ước tính bổ sung giá trị sản xuất tháng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản địa 18 phương, tiêu khác sản lượng thuỷ sản, sản lượng gỗ khai thác, tăng số kỳ báo cáo Chính vậy, tính kịp thời cung cấp thông tin có nhiều tiến so với trước thông tin cung cấp toàn diện Để thông tin thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản phục vụ kịp thời đối tượng sử dụng tin, cần thực đồng nhiều giải pháp: - Rà soát, cải tiến chế độ báo cáo điều tra thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản theo hướng tăng thêm số lần báo cáo thu thập thông tin, trước mắt tập trung vào nghiên cứu, bổ sung số kỳ điều tra thu thập thông tin lâu năm chủ yếu, diện tích nuôi sản lượng thuỷ sản Sử dụng điều tra mẫu qui mô nhỏ thay cho điều tra toàn cần ý tăng cường để tránh lãng phí rút ngắn thời gian tổng hợp - Xây dựng lộ trình công bố số liệu theo tiến độ tổng hợp xử lý số liệu, thực công bố theo nhiều loại sản phẩm khác nhau, theo thời gian khác nhau, từ thông tin đơn giản đến phức tạp, từ phân tích tổng quan đến chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu, từ số liệu tổng hợp chung đến sở liệu vi mô - Tăng cường khai thác, lồng ghép, sử dụng thông tin từ nguồn khác (điều tra, báo cáo, điều tra nội Tổng cục, Bộ ngành liên quan, ) Trên sở phân công, phân nhiệm rõ ràng trách nhiệm thu thập cung cấp thông tin đơn vị, quan (qua phân công hệ thống tiêu quốc gia) - Loại bỏ bớt thông tin không cần thiết không phù hợp, đồng thời nghiên cứu ứng dụng phương pháp, công nghệ xử lý áp dụng nước để rút ngắn thờingiannxửnlý,ntổngnhợptsốtliệu Thông tin Khoa häc Thèng kª ... năm sản xuất nông, lâm nghiệp; - Số liệu lao động, kết sản xuất thu nhập đơn vị trực thuộc Bộ; - Số liệu xuất, nhập nông, lâm sản, vật tư chủ yếu toàn ngành nông nghiệp; chuyên san chất lượng số. .. hoạch lúa tháng, sản lượng thuỷ sản tháng so với số liệu kỳ năm trước), thông tin tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản quí, tháng, ước tính sơ năm Về số liệu hàng năm dãy số liệu năm, phần... liệu thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản thể mức độ đáp ứng yêu cầu người sử dụng tin nước Về yêu cầu, tính phù hợp hệ thống số liệu nông, lâm nghiệp thuỷ sản cần đảm bảo hai khía cạnh: Một mặt,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số điều về chất lượng số liệu thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản, Một số điều về chất lượng số liệu thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn