Giới thiệu dự án “Nghiên cứu phát triển thống kê công nghiệp Việt Nam”

3 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 20:01

Bài viết trình bày dự án ây dựng hệ thống công nghiệp và những nỗ lực, đầu tư, quy trình, các bước trong việc xây dựng hệ thống thống kê công nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. Giới thiệu dự án "Nghiên cứu phát triển thống kê công nghiệp Việt Nam" Yoji Watanabe(*) N gày nay, thống kê công nghiệp, điều tra khối lượng sản xuất, xuất kho tồn kho hàng loạt vấn đề khác ngày đóng vai trò quan trọng viƯc cung cÊp sè liƯu kinh tÕ cÇn thiÕt nhằm phản ánh xu hướng hoạt động công nghiệp Những số liệu không sử dụng quan Chính phủ mà doanh nghiệp tư nhân, nhà đầu tư, nhà nghiên cứu đối tượng khác Để người dùng tin sử dụng hiệu số liệu thống kê, độ tin cậy kịp thời yêu cầu quan trọng nhất, đồng thời, số liệu thống kê phải đảm bảo khả so sánh quốc tế Để đạt mục tiêu trên, tháng năm 2003, Chính phủ Việt Nam đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiến hành Nghiên cứu Phát triển Thống kê Công nghiệp Việt Nam Thực đề nghị này, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), tổ chức có nhiệm vụ tiến hành chương trình hỗ trợ kỹ thuật Chính phủ Nhật Bản cử Nhóm Nghiên cứu ban đầu sang Việt Nam vào tháng 12 năm 2003 Theo kết thảo luận đại diện Tổng cục Thống kê quan Chính phủ khác, JICA Tổng cục Thống kê thống thực Nghiên cứu phát triển thống kê sản xuất thường xuyên số sản xuất công nghiệp Nghiên cứu thực hai năm, cuối tháng năm 2004 (*) Dự án thực giai đoạn, giai đoạn bao gồm hoạt động sau: 1) Nghiên cứu bản: Thu thập phân tích thông tin cần thiết để phát triển thống kê sản xuất thường xuyên số sản xuất công nghiệp 2) Thiết kế bản: Thiết kế hệ thống thống kê công nghiệp số phù hợp với điều kiƯn thĨ cđa ViƯt nam LËp kÕ ho¹ch chi tiết cho Điều tra thử (Phiếu điều tra, lựa chọn ngành sản phẩm, doanh nghiệp điều tra, định phương pháp điều tra,v.v ) để thẩm định lại hệ thống mục đích khác 3) Điều tra thử lần 1: Lập kế hoạch hỗ trợ thực điều tra thử lần Hà Nội, Bắc Ninh Tp Hồ Chí Minh để đánh giá kết giai đoạn thiết kế 4) Xây dựng số: Xây dựng số sản xuất công nghiệp hỗ trợ phát triển hệ thống thống kê tương lai 5) Điều tra thử lần xây dựng kế hoạch phát triển: Lập kế hoạch điều tra thống kê sản xuất quy mô toàn quốc có sử dụng hệ thống thống kê thiết lập, thực đánh giá hệ thống qua điều tra thử, lập kế hoạch phát triển cho hệ thống thống kê Cách gần hai năm, Nhóm Nghiên cứu JICA Tổ Công tác TCTK thực công việc Quan Trưởng nhóm nghiên cứu JICA Thông tin Khoa học Thống kê trọng cả, hai điều tra thử nghiệm chứng tỏ hệ thống thống kê xây dựng (chi tiết điều tra thử nghiệm báo cáo cụ thể trang sau) Nhóm Nghiên cứu JICA không thu kết tốt đẹp từ điều tra thử mà trình thực nghiên cứu điều tra thử, Nhóm Nghiên cứu có hội gặp gỡ, trao đổi ý kiến với nhiều điều tra viên, chuyên viên Cục Thống kê tỉnh, thành phố Phòng Thống kê quận, huyện Đó kinh nghiệm quý báu hữu ích phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thống kê sản xuất thường xuyên giúp chuyên viên địa phương hiểu rõ thống kê sản xuất thường xuyên Khi xây dựng hệ thống thống kê công nghiệp khuôn khổ Dự án, Nhóm Nghiên cứu tập trung xây dựng hệ thống thống kê phản ánh thực trạng sản xuất công nghiệp phục vụ hiệu cho đối tượng dùng tin Điều có nghĩa phải đảm bảo độ xác, tính kịp thời, khả so sánh, dễ sử dụng tính khả thi mặt tài hệ thống điều tra Việc phản ánh ý kiến yêu cầu đơn vị điền phiếu (các sở kinh tế) điều vô quan trọng Tuy nhiên, điều ý Việt Nam Thống kê tổng hợp số liệu phát triển từ nguồn thông tin đối tượng điều tra cung cấp Đối tượng điều tra giữ vai trò vô quan trọng trình phát triển thống kê Biến động kinh tế xã hội bao hàm phát triển xã hội cần nhiều thông tin khiến nhu cầu thông tin tăng nhanh, kéo theo phát triển thống kê Đồng thời, điều dẫn đến gia Chuyên san số sản xuất công nghiệp tăng gánh nặng cho đối tượng điều tra Vì đối tượng điều tra phải nộp loại báo cáo hành hay tham gia vào điều tra riêng lẻ nên việc giảm bớt dần gánh nặng điền phiếu cho họ trọng Trong tình hình đó, để thực điều tra thống kê suôn xẻ đảm bảo trì lâu dài hệ thống xử lý thống kê, cần phải quan tâm mức đến vị trí đối tượng điều tra cần thiết nội dung điều tra nhằm giảm bớt gánh nặng điền phiếu cho họ toàn trình, từ xây dựng hệ thống xử lý thống kê đến lập kế hoạch thực điều tra thống kê Đó sách cho phát triển điều tra sản xuất thường xuyên Việt Nam điểm đặc trưng Nghiên cứu Một đặc trưng khác Nghiên cứu giới thiệu phương pháp luận tính toán số sản xuất công nghiệp Việt Nam Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIPs) bao quát cách hệ thống nhiều hoạt động sản xuất, xuất kho tồn kho đất nước IIP số tổng hợp nhằm đánh giá hoạt động sản xuất khác coi số kinh tế quan trọng Chỉ số sản xuất công nghiệp số định lượng, phản ánh biến động mặt số lượng mà không bị tác động yếu tố biến động giá Vì vậy, ba nhân tố bao gồm Kỳ gốc, Các sản phẩm điều tra Quyền số đóng vai trò vô quan trọng tính toán IIP Về kỳ gốc, số riêng lẻ (thể biến động tiêu) số tổng hợp (thể thực trạng toàn bộ) biểu diễn dạng tỷ trọng với kú (tiÕp theo trang 26) gèc b»ng 100 sÏ tăng tương lai Giai đoạn gọi giai đoạn tăng trưởng sản xuất tăng cường tồn kho Trong giai đoạn này, kinh tế chưa thực tăng trưởng mạnh có hy vọng tốt vào tương lai định tăng sản xuất tăng tồn kho Giai đoạn 2: Sản xuất tăng trưởng đến đỉnh bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm Nhu cầu thực tế thấp dự kiến nhà sản xuất Và khối lượng xuất kho thực tế giảm xuống Vì tiếp tục trì sản xuất xuất kho giảm, nên tồn kho tăng lên đạt tới đỉnh cao tích tụ tồn kho Giai đoạn 3: Để giảm tồn kho tích tụ, sản xuất bắt đầu giảm Kết sản xuất bị trì trệ suy giảm xuống đến đáy Đây gọi giai đoạn điều chỉnh tồn kho Trong giai đoạn này, người nhận thấy kinh tế hoạt động không tốt định giảm sản xuất để giảm dần tồn kho Giai đoạn 4: sau sản xuất giảm đến đáy, tồn kho giảm đến điểm không đáp ứng nhu cầu, lúc sản xuất lại bắt đầu tăng trưởng trở lại, sản xuất, xuất kho, tồn kho tăng trở lại với khởi đầu chu kỳ phát triển Giai đoạn gọi giai đoạn tăng cường tồn kho không định trước Trong giai đoạn sản xuất tăng trưởng nhiều lý do: xuất tăng, chi tiêu Chính phủ tăng hay nhân tố khác dẫn đến sản xuất tăng trở lại Vụ Thống kê Công nghiệp Xây dựng Giới thiệu dự án "Nghiên cứu phát triển (tiếp theo trang 7) Về sản phẩm điều tra, tính đa dạng sản phẩm công nghiệp nên thực tế, tiến hành điều tra hàng tháng cho tất sản phẩm để đưa vào tính toán số Vì vậy, sản phẩm đại diện cho ngành công nghiệp lựa chọn để tính số nhằm phản ánh xu hướng vận động tổng thể từ sản phẩm điều tra Nhóm Nghiên cứu lựa chọn sản phẩm số sản phẩm liệt kê điều tra hàng tháng sản xuất công nghiệp Về quyền số, quyền số thể tỷ trọng sản phẩm hay ngành toàn công nghiệp Chỉ số cho sản phẩm gọi số riêng lẻ Bình quân gia quyền số này, với tỷ trọng 26 sản phẩm hay ngành, số tổng hợp thể thực trạng ngành công nghiệp Quyền số tính toán dựa giá trị kỳ gốc Theo cách này, sử dụng quyền số cố định kỳ gốc công thức Laspeyres Tuy nhiên, điều quan trọng xây dựng hệ thống thống kê công nghiệp thời gian ngắn Chúng ta cần phải nỗ lực, kiên trì đầu tư thời gian để xây dựng hệ thống thống kê công nghiệp Việt Nam Nhóm Nghiên cứu JICA hy vọng hợp tác với Tổng cục Thống kê, cục thống kê đơn vị khác để đạt mục tiêu đề Thông tin Khoa học Thống kª ... rõ thống kê sản xuất thường xuyên Khi xây dựng hệ thống thống kê công nghiệp khuôn khổ Dự án, Nhóm Nghiên cứu tập trung xây dựng hệ thống thống kê phản ánh thực trạng sản xuất công nghiệp phục... Vụ Thống kê Công nghiệp Xây dựng Giới thiệu dự án "Nghiên cứu phát triển (tiếp theo trang 7) Về sản phẩm điều tra, tính đa dạng sản phẩm công nghiệp nên thực tế, tiến hành điều tra hàng tháng... gian để xây dựng hệ thống thống kê công nghiệp Việt Nam Nhóm Nghiên cứu JICA hy vọng hợp tác với Tổng cục Thống kê, cục thống kê đơn vị khác để đạt mục tiêu đề Thông tin Khoa học Thống kê
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu dự án “Nghiên cứu phát triển thống kê công nghiệp Việt Nam”, Giới thiệu dự án “Nghiên cứu phát triển thống kê công nghiệp Việt Nam”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn