Một số ý kiến về nội dung và phương pháp của chế độ báo cáo, điều tra thủy sản

3 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:58

Bài viết trình bày chỉ tiêu diện tích nuôi thủy sản; thời gian thu thập số liệu nuôi trồng; phạm vi thu thập số liệu thống kê thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. Một số ý kiến nội dung phương pháp chế độ báo cáo, điều tra thuỷ sản Hoàng Văn Dục Cục Thống kê Thanh Hoá Những năm gần ngành Thuỷ sản có bước tăng trưởng nhanh, không đơn tăng số lượng mà tăng chất lượng sản phẩm Cơ cấu sản phẩm có chất lượng cao ngày tăng đặc biệt sản phẩm nuôi trồng, bước đảm bảo nhu cầu tiêu dùng ngày cao tầng lớp dân cư đáp ứng nhu cầu xuất Vì nhiệm vụ nắm thông tin sản xuất thuỷ sản ngày trở nên quan trọng Những năm qua công tác thu thập số liệu hoạt động ngành thuỷ sản Tổng cục Thống kê cải tiến nhiều lần nội dung phương pháp thu thập thực tế giúp địa phương đánh giá sản lượng khai thác, nuôi trồng tương đối sát với thùc tÕ HiƯn viƯc thu thËp th«ng tin vỊ sản xuất thuỷ sản hai hình thức: Tổng điều tra theo chu kỳ năm lần để thu thập thông tin sở sản xuất, lao động, phương tiện, diện tích nuôi loại thuỷ sản, phục vụ cho việc đánh giá thực trạng ngành thuỷ sản, đồng thời làm sở cho việc hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch sách phù hợp thúc đẩy ngành thuỷ sản phát triển, Kết tổng điều tra làm để lập dàn chọn mẫu cho số tiêu quan trọng sản xuất thuỷ sản sản lượng thuỷ sản khai thác, nuôi trồng hàng năm Tuy nhiên điều kiện cụ thể nước ta nhận thức cấp ngành 26 thông tin ngành thuỷ sản hạn chế nên việc đầu tư điều kiện cần thiết kinh phí, cho tổng điều tra điều tra định kỳ mức khiêm tốn, nên thông tin tổng điều tra nhiều hạn chế tính toàn diện chất lượng thông tin Qua thực tế áp dụng chế độ báo cáo, điều tra thuỷ sản Tổng cục thấy điểm cần hoàn thiện: Về tiêu diện tích nuôi thuỷ sản a Phạm vi thu thập số liệu Trước hết cần đưa khái niệm, phân định rõ loại diện tích nuôi, phạm vi thu thËp sè liÖu HiÖn mét sè diÖn tÝch thùc tế nuôi chưa quy định rõ ràng số loại diện tích đây: Diện tích vụ lúa, vụ nuôi thuỷ sản, phần diện tích nguyên tắc tính vào diện tích trồng trọt (diện tích đất trồng hàng năm, tính vào diện tích nuôi thuỷ sản tính trùng) mô hình tương đối phổ biến sản lượng thuỷ sản hàng năm không nhỏ, dùng sản lượng nuôi chung chia cho diện tích nuôi chuyên không phản ánh chất kinh tế tượng, suất nuôi, thành chuyển dịch cấu kinh tế địa phương, giá trị thuỷ sản thu cao giá trị lúa, diện tích lâu chưa tính Theo loại hình nên xếp vào nhóm diện tích nuôi thuỷ sản riêng, vừa phản ảnh Thông tin Khoa học Thống kê - số chuyên san thống kê địa phương 2006 kết sản xuất lại không trùng lắp tiêu đất đai đồng thời hai phương pháp: Điều tra toàn diện điều tra chọn mẫu Diện tích nuôi thuỷ sản cát, số diện tích tính vào ®Êt chuyªn dïng, nÕu tÝnh sÏ trïng vỊ diƯn tÝch ®Êt, thùc tÕ ®Ĩ cã diƯn tÝch nu«i thủ sản cát mức đầu tư lớn, suất nuôi cao Vì theo loại hình tính thành tiêu riêng vừa dễ theo dõi vừa không bị trùng diện tích - Điều tra toàn diện tiêu: Hộ, khẩu, lao động, diện tích nuôi theo hình thức mặt nước nuôi, số lượng công suất loại tàu thuyền, số lồng nuôi, (Diện tích nuôi số lượng tàu thuyền khai thác dàn mẫu phục vụ cho công tác chọn mẫu điều tra sản lượng) Diện tích công trình thuỷ lợi, thuỷ điện thực tế có nuôi thuỷ sản, phần diện tích tính vào đất chuyên dùng, ®Ĩ tiƯn cho viƯc theo dâi theo chóng t«i còng nên tách thành tiêu riêng Diện tích ao dân cư thường nhỏ lẻ, tương đối phổ biến nên diện tích lớn tính vào đất thổ cư, tính vào diện tích nuôi thuỷ sản trùng, nên có tiêu riêng ®Ĩ theo dâi b Thêi gian thu thËp sè liƯu nuôi trồng Nuôi trồng thuỷ sản gồm nhiều hình thức nuôi, thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến, quảng canh Mỗi hình thức nuôi có phương thức thu hoạch riêng: - Hình thức nuôi công nghiệp với quy mô diện tích vừa nhỏ thường thu hoạch lần - Các hình thức nuôi bán thâm canh với qui mô diện tích lớn, nuôi quảng canh cải tiến, nuôi quảng canh, chí nuôi diện tích n­íc ngät dï diƯn tÝch nhá còng thu ho¹ch nhiỊu lần Vì tiêu diện tích nên điều tra một, hai lần năm Đối với điều tra Do tính phức tạp ngành thuỷ sản, điều tra thuỷ sản hàng năm nên sử dụng - Điều tra mẫu sản lượng nuôi khai thác Đối với điều tra sản lượng khai thác áp dụng chọn mẫu cấp II (chọn hộ đại diện) Từ thực tiễn trình đạo, thực điều tra thuỷ sản quốc doanh năm gần cho thấy công suất tàu có liên quan trực tiếp đến sản lượng khai thác, tàu có công suất lớn sản lượng khai thác nhiều ổn định Vì chọn mẫu cấp nên chọn theo nhóm công suất tàu, tàu khai thác xa bờ đơn vị có 100 tàu nên điều tra toàn bộ, từ 100 đến 150 tàu điều tra 50%, vì: Nhóm tàu có công suất 33 cv khai thác vùng ven biển, sản lượng ít, chất lượng sản phẩm không cao  Nhãm tõ 33cv ®Õn 57 cv th­êng khai thác ổn định vùng khơi lộng Nhóm 57 đến 90 cv phần lớn khai thác xa bờ Nhóm 90cv khai thác xa bờ Từ việc chia nhóm trên, nên vào số lượng tàu nhóm để phân bổ mẫu hợp lý cho nhóm, chẳng hạn nhóm tàu có công suất 33cv khai thác gần bờ, sản Thông tin Khoa học Thống kê - Số chuyên san thống kê địa phương 2006 27 lượng bình quân tàu không nhiều, mặt khác độ chênh lệch sản lượng đánh bắt tàu không lớn nên cần tỷ lệ vừa phải, tàu nhóm công suất nhiều lại điều tra ngược lại nên suy rộng không đảm bảo độ tin cậy Nếu chọn mẫu cấp lâu (chọn theo chủ tầu) đến điều tra có điều tra công suất cđa tµu, nh­ng cã chØ cã tµu, cã hộ lại có tới hai, ba tàu công suất tàu không giống nhau, chí có chênh lệch lớn tính đại diện chủ tầu không cao Khi chọn mẫu chọn hộ có tàu mà nhóm công suất dẫn đến tình trạng số Trên số ý kiến phương án điều tra thuỷ sản quốc doanh rút từ trình thực Cục Thống kê Thanh Hoá, mong Tổng cục Thống kê hoàn thiện phương án có khả thực thi, giúp tỉnh thực tốt chế độ báo cáo ngành thuỷ sản, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo cấp MộT Số ý KIếN Về phương pháp thu thập (tiÕp theo trang 5) Theo chóng t«i thêi gian tới cần nghiên cứu xây dựng phương án điều tra diện tích, suất, sản lượng ăn theo hướng cụ thể hoá cho phương thức trồng thâm canh, quảng canh; cho số loại ăn đặc sản trồng với qui mô lớn sản xuất hàng hoá vùng, miền khác Trước hết, địa bàn huyện cần tập trung vào điều tra có quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao, ăn đặc sản địa phương, để suy rộng sản lượng xác phải thu thập diện tích độ tuổi cho sản phẩm chi tiết theo nhóm năm tuổi cây, từ tiến hành điều tra suất theo loại nhóm tuổi, làm sở suy rộng sản lượng ăn cách xác, khoa học Về tiêu thức chọn mẫu điều tra suất phải vào diện tích ăn cho sản phẩm; sản lượng thu bói cần điều tra thêm số diện tích thời kỳ kiến thiết để tránh bỏ sót sản lượng sản phẩm ăn nói chung địa bàn 28 Về thời kỳ điều tra: Đối với lâu năm nhiều nước tiến hành theo năm dương lịch, số năm nông nghiệp không trùng khớp với năm dưong lịch, cần quy định rõ sản lượng thu hoạch phần lớn (khoảng 3/4 sản lượng thu hoạch năm dương lịch nào) thống kê toàn vào năm đó, 1/4 sản lượng thu hoạch vào năm sau ước tính vào năm báo cáo, sau thu hoạch thức điều chỉnh theo sản lượng thực thu Đối với phiếu điều tra cần thiết kế tách riêng suất, sản lượng thực tế thu hoạch thành bốn phận: Thu diện tích trồng tập trung, thu diện tích trồng phân tán, thu diện tích cho sản phẩm thu bói diện tích ăn thời kỳ kiến thiết Tài liệu tham khảo Chế độ báo cáo thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản số 657/QĐ-TCTK ngày tháng 10 năm 2002 Vụ Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản, Báo cáo kết đề tài cải tiến chế độ báo cáo thống kê nông, lâm nghiệp thuỷ sản Thông tin Khoa häc Thèng kª - sè chuyªn san thèng kê địa phương 2006 ... thuỷ sản, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo cấp MộT Số ý KIếN Về phương pháp thu thËp (tiÕp theo trang 5) Theo chóng t«i thời gian tới cần nghiên cứu xây dựng phương án điều tra diện tích, suất, sản. .. trạng số Trên số ý kiến phương án điều tra thuỷ sản quốc doanh rút từ trình thực Cục Thống kê Thanh Hoá, mong Tổng cục Thống kê hoàn thiện phương án có khả thực thi, giúp tỉnh thực tốt chế độ báo. .. xác, khoa học Về tiêu thức chọn mẫu điều tra suất phải vào diện tích ăn cho sản phẩm; sản lượng thu bói cần điều tra thêm số diện tích thời kỳ kiến thiết để tránh bỏ sót sản lượng sản phẩm ăn nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số ý kiến về nội dung và phương pháp của chế độ báo cáo, điều tra thủy sản, Một số ý kiến về nội dung và phương pháp của chế độ báo cáo, điều tra thủy sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn