Phương pháp chế độ thống kê qua các giai đoạn phát triển

4 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:56

Bài viết nghiên cứu lịch sử công tác phương pháp chế độ thống kê không chỉ cung cấp thông tin về những việc đã làm, mà còn cung cấp những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc điều hành công tác ngày trong thời gian tới. u thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã pháp điều tra thống kê chậm cải tiến, mà Thủ tướng Chính phủ giao; nặng điều tra toàn bộ, chưa phổ biến điều tra chọn mẫu, suy réng Thêi kú tõ 1987 ®Õn nay, ®· cã 80 văn Luật, Nghị định, định ban hành - Tổng cục Thống kê nghiên cứu dự thảo chế độ báo cáo thống kê tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành áp dụng Bộ, ngành; chế độ báo cáo thống kê, 63 định - Tổng cục Thống kê phối hợp với điều tra thống kê, 18 định bảng Bộ, ngành nghiên cứu dự thảo Chương trình phân loại thống kê Đặc trưng chủ yếu điều tra thống kê quốc gia thời kỳ 2006-2010 thời kỳ là: trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; - Chuyển mạnh sang điều tra thống kê; - Tổng cục Thống kê chuẩn hoá khái - Rút gọn tiêu, tập trung vào niệm/định nghĩa, nội dung, phương pháp tiêu chủ yếu, giảm bớt tiêu tính, nguồn số liệu cđa tõng chØ tiªu HƯ nghiƯp vơ kü tht, tiêu có tính thống tiêu thống kê quốc gia để áp dụng chất điều hành sản xuất kinh doanh; thống nước; 20 Thông tin Khoa học Thống kê - Trên sở Hệ thống tiêu thống kê dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, quốc gia, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp sách, xây dựng kế hoạch phát triển áp dụng Bộ, ngành Chương trình kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra thống kê quốc gia, Tổng cục Thống thống kê tổ chức, cá nhân khác kê phối hợp với Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng tiêu thống kê Bộ, ngành (gồm Tạo môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê có ý nghĩa quan trọng tiêu thống kê quốc gia phân công cho Bộ, ngành tiêu thống kê đáp ứng Thống tập trung nguyên tắc yêu cầu Bộ, ngành ngành lĩnh vực hoạt động thống kê, đồng thời phụ trách); phải kết hợp với tính linh hoạt cho phù hợp chế phân công, phân cấp nước ta - Tổng cục Thống kê cải tiến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng Tăng cường điều tra không toàn bộ, Cục Thống kê, Phòng Thống kê cấp huyện, tiến hành điều tra phải làm thí điểm rút Uỷ ban nhân dân cấp xã; kinh nghiệm trước, phải có đạo riêng, phải coi trọng việc phúc tra số liệu - Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo Muốn thực tốt chế độ báo cáo thống kê sở trình Thủ tướng Chính phủ định kỳ, phải ý kết hợp chặt chẽ ban hành; báo cáo thùc tÕ víi ­íc tÝnh khoa häc - Tỉng cơc Thống kê sửa đổi bảng Trong thời kỳ më cưa héi nhËp vµ danh mơc chung theo quy định Luật toàn cầu hoá, cần phải đáp ứng yêu cầu Thống kê, trước mắt bảng Hệ thống ngành quốc tế, so sánh quốc tế kinh tế quốc dân, danh mục sản phẩm, Những học kinh nghiệm chủ yếu: ứng dụng công nghệ thông tin để vừa bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, vừa để hạn chế can thiệp tư tưởng thành tích Công tác phương pháp chế độ phải vào đường lối, sách phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ để xây dựng số cấp, ngành Tăng cường sở liệu ®Ĩ phơc vơ viƯc lËp dµn chän mÉu ®iỊu tra, để khai thác thông tin văn bản, chế độ báo cáo điều tra thống kê, bảng phân loại, danh mục cho Ngoài thông tin theo hệ thống tiêu phù hợp Có vậy, thông tin thống kê thống kê quốc gia, cần tăng cường điều tra đáp ứng yêu cầu lãnh đạo Đảng và mở rộng dịch vụ thông tin Nhà nước, nâng cao hiệu công tác thống kê, bảo đảm thông tin thống kê trung thực, khách quan, xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ quan nhà nước việc đánh giá, thống kê Việt Nam - 60 năm xây dựng phát triển (1) Những Văn kiện công tác thống kê -Tập trang 214 21 ... tra thống kê quốc gia, Tổng cục Thống thống kê tổ chức, cá nhân khác kê phối hợp với Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng tiêu thống kê Bộ, ngành (gồm Tạo môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê có... hoạt cho phù hợp chế phân công, phân cấp nước ta - Tổng cục Thống kê cải tiến chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng Tăng cường điều tra không toàn bộ, Cục Thống kê, Phòng Thống kê cấp huyện,... cao hiệu công tác thống kê, bảo đảm thông tin thống kê trung thực, khách quan, xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ quan nhà nước việc đánh giá, thống kê Việt Nam - 60 năm xây dựng phát triển (1) Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp chế độ thống kê qua các giai đoạn phát triển, Phương pháp chế độ thống kê qua các giai đoạn phát triển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn