Thực trạng về tổ chức và hoạt động thống kê xã hội và môi trường cấp huyện

6 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:45

Bài viết nghiên cứu tổ chức và cán bộ thống kê cấp huyện; hoạt động của thống kê xã hội – môi trường cấp huyện; đổi mới hoạt động thống kê xã hội – môi trường cấp huyện; đổi mới về phương thức hoạt động thống kê xã hội, môi trường cấp huyện... Thực trạng tổ chức hoạt động thống kê xã hội môI tr-ờng cấp huyện c Bỏch ể đáp ứng nhu cầu thông tin xã hội - môi trường đầy đủ, kịp thời với độ tin cậy ngày cao cấp lãnh đạo, Thống kê cấp huyện nói chung Thống kê xã hội - mơi trường nói riêng bước tăng cường lực tổ chức, hoạt động đạt số kết chủ yếu sau: Về tổ chức cán - Về trình độ cán thống kê xã hội môi trường cấp huyện có tiến rõ rệt, trước hầu hết cán thống kê huyện nước, kể tỉnh, thành phố lớn nắm nghiệp vụ thống kê kinh tế chủ yếu thống kê nông, lâm nghiệp, thủy sản, điều tra suất sản lượng trồng, điều tra chăn ni gia súc, gia cầm Còn nhiều cán thống kê cấp huyện qua lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê xã hội - môi trường hàng năm triển khai thực loại báo cáo điều tra thuộc lĩnh vực điều tra dân số, điều tra lao động việc làm, điều tra mức sống, điều tra xã hội đạt kết tốt Điều đáng lưu ý số cán thống kê xã hội - mơi trường cấp huyện nhiều người đào tạo nâng cao trình độ đại học, cao đẳng cập nhật kiến thức chuyên ngành thống kê thông qua lớp đào tạo, đào tạo lại ngắn ngày Đa số cán có bề dầy nhiều năm làm công tác thống kê xã hội - môi trường sở nên tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, ln nhiệt tình có khả hoàn thành nhiệm vụ - Một số tồn tại, yếu Cùng với tiến đây, đội ngũ cán thống kê xã hội - môi trường cấp huyện số tồn tại, yếu kém, cụ thể: + Mặc dù năm gần Chính phủ tăng cường biên chế cho thống kê cấp huyện, với bình qn Phòng Thống kê huyện nước 4,3 người, đa số huyện nước, tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa huyện có người, chí có nơi có người Thực tế bắt buộc lãnh đạo Phòng Thống kê huyện phải phân cơng cán kiêm nhiệm, tình trạng phổ biến cán thống kê thương mại, giá cả, dịch vụ kiêm thống kê xã hội - mơi trường số hoạt động thống kê khơng triển khai, nói chung thống kê xã hội - mơi trường huyện quan tâm, chất lượng thấp + Số lượng cán thống kê xã hội mơi trường cấp huyện ít, trình độ đào tạo phần lớn trung cấp, lại phân bổ khơng vùng miền, nói chung cán thống kê xã hội - môi trường cấp huyện tỉnh miền Bắc đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành tương đối có hệ thống, số trình độ cao đẳng, đại học; tỉnh miền Nam, miền núi, vùng sâu, vùng xa đa số cán cấp huyện có trình độ trung cấp, sơ cấp nói chung cán cấp huyện đào tạo chuyên ngành Thống kê + Nói chung lực hoạt động thống kê xã hội - môi trường 673 Phòng Thống kê cấp huyện nước chuyªn san thèng kª cÊp hun - thực trạng giảI pháp 45 l luụn luụn tình trạng bất cập khả có hạn so với yêu cầu khối lượng công việc giao phải hồn thành Căn kế hoạch thơng tin hàng năm Phòng Thống kê huyện ngồi nhiệm vụ thực báo cáo điều tra theo đạo ngành dọc, phải tổ chức thu thập thông tin kinh tế - xã hội theo yêu cầu lãnh đạo địa phương tỉnh, huyện giao số lượng, chất lượng cán bất cập Thực tế dẫn đến hiệu công việc thường bị chậm chất lượng không cao, triển khai cơng việc hình thức Hoạt động thống kê xã hội - môi trường cấp huyện Hoạt động chuyên môn Thống kê xã hội - mơi trường cấp huyện có tiến rõ rệt đạt số kết mặt chủ yếu sau đây: 2.1 Thu thập tài liệu, số liệu viết báo cáo đáp ứng nhu cầu thông tin thường xuyên phục vụ đạo, điều hành trực tiếp huyện ủy, HĐND, UBND huyện ngành, cấp huyện Đồng thời đóng góp vào thông tin kinh tế - xã hội tổng hợp chung huyện tỉnh, cụ thể báo cáo sau: - Báo cáo tình hình xã hội - môi trường hàng tháng, quý, tháng, tháng năm; nội dung phản ánh tương đối đầy đủ tình hình hoạt động lĩnh vực như: cơng tác dân số vận động nhân dân thực kế hoạch hố gia đình; Vấn đề giải việc làm cho người lao động; Tình hình thu nhập, đời sống nghèo đói dân cư; Tình hình giáo dục kết giáo dục mẫu giáo, phổ thông; Cơng tác y tế chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Hoạt động văn hố, thể thao, thơng tin liên lạc, nếp sống văn minh gia đình văn hố mới; 46 Tình hình trật tự an tồn xã hội; Cơng tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội mê tín dị đoan… Đối với loại báo cáo thực 12 kỳ năm, riêng kỳ báo cáo quý, tháng, tháng năm ngồi nội dung phản ánh tình hình hoạt động, có nhiều huyện tiến hành phân tích ngun nhân, đề xuất giải pháp khắc phục nên tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng quyền địa phương - Ngoài báo cáo thường xuyên hàng tháng, có tình hình bất thường xảy ra, Thống kê huyện tổ chức thu thập tình hình, số liệu làm báo cáo đột xuất để phục vụ kịp thời lãnh đạo cấp huyện, cấp tỉnh như: báo cáo thiếu đói giáp hạt, tình hình thiên tai, dịch bệnh, tai nạn đột xuất, rủi ro xảy địa bàn… loại báo cáo khoảng 5-10 báo cáo năm tuỳ theo mức độ đột xuất - Theo yêu cầu lãnh đạo cấp huyện, số địa phương Phòng Thống kê thực báo cáo tình hình kết triển khai chủ trương, sách, chương trình mục tiêu, dự án phát triển xã hội, phong trào, vận đồng quần chúng nhân dân theo đạo quan nhà nước tổ chức trị, xã hội địa bàn, loại báo cáo khoảng 5-6 báo cáo năm 2.2 Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp làm báo cáo số liệu thống kê định kỳ theo chế độ quy định, báo cáo bao gồm: - Các báo cáo dân số, phân bổ dân số, tiêu biến động dân số theo định kỳ năm lần - Các báo cáo lao động, thu nhập giải việc làm theo định kỳ thỏng v nm Thông tin Khoa học Thống kê - Các báo cáo số liệu thu nhập, chi tiêu, mức sống nghèo đói theo định kỳ năm lần - Các báo cáo nhà ở, đồ dùng lâu bền điều kiện sinh hoạt theo định kỳ năm lần - Các báo cáo sử dụng nước vệ sinh môi trường theo định kỳ năm lần - Các báo cáo tình hình hoạt động nhà trẻ, mẫu giáo, giáo dục phổ thông theo định kỳ tháng năm - Các báo cáo số liệu tình hình hoạt động văn hoá, thể dục thể thao theo định kỳ tháng năm - Các báo cáo số liệu tình hình hoạt động y tế, chăm sóc sức khoẻ theo định kỳ tháng năm - Các báo cáo số liệu kết Tổng điều tra dân số, điều tra biến động dân số kế hoạch hố gia đình, điều tra lao động việc làm, điều tra mức sống dân cư, điều tra chuyên đề, chọn mẫu theo kế hoạch điều tra hàng năm Cục Thống kê lãnh đạo tỉnh, huyện giao - Các báo cáo số liệu đánh giá, phân tích tình hình xã hội - mơi trường địa bàn phục vụ kỳ họp HĐND UBND huyện - Các báo cáo số liệu tổng hợp năm toàn hoạt động xã hội - mơi trường địa bàn huyện Ngồi số huyện thu thập, tính tốn tiêu thực mục tiêu thiên niên kỷ, số phát triển người, số phát triển giới, số nghèo độ chênh lệch thu thập hộ gia đình Đánh giá chung huyện/quận nước năm thực khoảng 30-40 báo cáo số liệu thuộc lĩnh vực xã hội môi trường, chất lượng phần lớn đạt yêu cầu, cố gắng nhiều huyện nước 2.3 Tổ chức thực Tổng điều tra, điều tra thống kê định kỳ, thường xuyên đột xuất theo kế hoạch điều tra Cục Thống kê tỉnh/thành phố giao, cụ thể: - Tổng điều tra dân số nhà ở; - Điều tra biến động dân số kế hoạch hố gia đình; - Điều tra kỳ nhân học sức khoẻ sinh sản; - Điều tra lao động - việc làm; - Điều tra di cư; - Điều tra nhận thức hôn nhân gia đình thành niên, vị thành niên; - Điều tra mức sống dân cư; - Điều tra đánh giá mục tiêu trung hạn phụ nữ, trẻ em; - Điều tra người tàn tật; - Điều tra đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em Ngồi điều tra trên, số huyện tổ chức thực điều tra theo yêu cầu cấp tỉnh, cấp huyện theo chương trình, dự án quốc gia, quốc tế như: điều tra đánh giá thực chương trình 135; điều tra thiếu niên nhi đồng; điều tra tình hình lây nhiễm HIV, AIDS; quận/huyện TP Hồ Chí Minh thực Tổng điều tra dân số kỳ… Tính trung bình năm cấp huyện phải tiến hành khoảng từ 10-15 điều tra kể quy mô lớn nhỏ Nói chung chuyªn san thèng kª cÊp huyện - thực trạng giảI pháp 47 iu tra cấp huyện tiến hành đạt số kết định, tuân thủ nội dung, phương pháp điều tra đáp ứng nhiều thông tin cho lãnh đạo cấp, ngành 2.4 Hệ thống hố số liệu phân tích chiến lược phát triển xã hội, phục vụ đạo, điều hành lãnh đạo địa phương, bao gồm công việc: - Biên soạn phát hành niên giám thống kê hàng năm (phần số liệu xã hội môi trường) - Hệ thống hố số liệu xã hội - mơi trường năm, 10 năm - Phân tích tình hình phát triển xã hội kỳ, năm, 10 năm phục vụ Đại hội Đảng, phục vụ lãnh đạo cấp, ngành địa phương Một số Phòng Thống kê huyện biên soạn, hệ thống hố số liệu thống kê xã hội môi trường phục vụ việc chia tách tỉnh, huyện phân vùng, xây dựng khu kinh tế số báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thực mục tiêu thiên niên kỷ, mục tiêu tăng trưởng xố đói giảm nghèo, số phát triển người, số phát triển giới Đánh giá chung Năng lực thống kê xã hội - môi trường nói riêng Phòng Thống kê huyện yếu đội ngũ cán bộ, trình độ chuyên môn, sở vật chất điều kiện làm việc, máy vi tính thiếu khối lượng công việc giao lại vượt khả thực nên đáp ứng phần yêu cầu thông tin cho cấp tỉnh Trung ương, chí u cầu thơng tin phục vụ lãnh đạo huyện chưa hoàn thành đầy đủ, nghiên cứu, phân tích chuyên sâu 48 Từ phân tích, đánh giá thực trạng thống kê xã hội - môi trường cấp huyện cho tranh đầy đủ, sâu sắc tổ chức hoạt động thống kê huyện nước Thực tế đòi hỏi nhà lãnh đạo thống kê phải tổ chức nghiên cứu công phu sở tổng kết thực tiễn kết hợp với lý luận khoa học thống kê để từ đưa mơ hình tổ chức hoạt động thống kê cấp huyện phù hợp với bối cảnh cải cách hành chính, đổi chế, mở cửa hội nhập Đổi hoạt động thống kê xã hội - môi trường cấp huyện Trước yêu cầu thông tin thống kê cấp huyện lớn với chất lượng cao đòi hỏi nhà nghiên cứu, cấp lãnh đạo phải nghiên cứu, cải tiến đồng toàn diện hoạt động thống kê cấp huyện nói chung xã hội - mơi trường nói riêng số nội dung chủ yếu sau: 4.1 Xác định mục tiêu hoạt động thống kê xã hội - môi trường cấp huyện Mục tiêu hoạt động thống kê xã hội - môi trường cấp huyện thu nhập, xử lý cung cấp đầy đủ, kịp thời có chất lượng thông tin thuộc lĩnh vực xã hội - môi trường phục vụ lãnh đạo cấp, ngành, quan quyền cấp huyện cơng tác quản lý, hoạch định sách kế hoạch phát triển xã hội công tác đạo, điều hành, kiểm tra, đánh giá tình hình thực chủ trương, sách giải pháp triển khai địa phương 4.2 Phạm vi hoạt động thống kê xã hội - môi trường cấp huyện Phạm vi hoạt động thống kê xã hội môi trường cấp huyện rộng đa dạng, bao gồm tất lĩnh vực thống Th«ng tin Khoa häc Thèng kª kê xã hội - mơi trường như: dân số kế hoạch hố gia đình; lao động việc làm, thất nghiệp; đời sống nghèo đói điều kiện sinh hoạt; vệ sinh mơi trường; giáo dục, y tế, văn hố, thể thao, thơng tin liên lạc; trật tự, an toàn xã hội; tội phạm, tệ nạn xã hội điều kiện môi trường sống Nói chung phạm vi thống kê xã hội - mơi trường cấp huyện phải bao gồm tất lĩnh vực thống kê giống thống kê cấp tỉnh 4.3 Nội dung hoạt động thống kê xã hội - môi trường cấp huyện Nội dung hoạt động thống kê xã hội môi trường cấp huyện phong phú, bao gồm việc thu thập, xử lý, tổng hợp loại thông tin từ thông tin nhanh, thông tin sơ bộ, thông tin định kỳ, thông tin đột xuất, loại báo cáo số liệu thức, số liệu kết Tổng điều tra, điều tra thường xuyên, định kỳ đột xuất, báo cáo phân tích tình hình, phân tích chiến lược dự báo thống kê, số liệu niên giám hệ thống hoá số liệu năm, 10 năm… Các nội dung thống kê xã hội - môi trường cụ thể hoá thành tiêu thống kê xã hội - môi trường cấp huyện Đổi phương thức hoạt động thống kê xã hội - môi trường cấp huyện Phương thức hoạt động thống kê có vai trò quan trọng để bảo đảm cho thống kê xã hội - môi trường cấp huyện thực thắng lợi nhiệm vụ giao với chất lượng tốt Vì việc đổi phương thức hoạt động thống kê xã hội - môi trường cấp huyện cần giải nội dung sau: - Từng bước củng cố hoàn thiện tổ chức hoạt động thống kê xã/phường, mục tiêu vài năm tới xã/phường cần có cán thống kê ổn định, tích cực mở nhiều lớp đào tạo, tập huấn để tất cán thống kê xã/phường trang bị kiến thức chuyên nghành Thống kê, thống kê xã hội - môi trường; Nghiên cứu ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp xã (trong có tiêu thống kê xã hội - mơi trường) để áp dụng thống nhất, đồng thời bước nghiên cứu xây dựng đội ngũ cộng tác viên điều tra thống kê, đội ngũ thường xuyên bám sát sở để đạo thống kê xã/phường thực tốt chế độ báo cáo điều tra thống kê - Nghiên cứu cải tiến đồng chế độ báo cáo điều tra thống kê (trong có thống kê xã hội - môi trường) để áp dụng thống cho cấp huyện nhằm bảo đảm hệ thống thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin thống kê đầy đủ, kịp thời, xác, phục vụ ngày tốt yêu cầu quản lý cấp lãnh đạo Phương hướng chủ yếu ban hành gọn nhẹ, giảm bớt tiêu báo cáo, cải tiến phương pháp điều tra thu thập số liệu cho phù hợp với khả tổ chức thực hiện, có tính khả thi cao - Tăng cường biện pháp tổ chức đạo kiểm tra giám sát việc thực kế hoạch thống kê cấp huyện, nội dung chủ yếu thực tốt đầy đủ chế độ báo cáo, điều tra thống kê Cục Thống kê tỉnh/thành phố ủy ban nhân dân địa phương giao nhằm bảo đảm nguồn thông tin thống kê cấp huyện ổn định lâu dài - Nâng cao lực cho đội ngũ cán thống kê cấp huyện nhiều hình thức: đào tạo dài hạn, đào tạo ngắn hạn đào tạo lại, cập nhật kiến thức thông qua lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ chế độ báo cáo, điều tra thống kê Mục tiêu vài năm tới phần lớn cán thống kê cấp huyện (tiếp theo trang 54) chuyên san thống kê cấp huyện - thực trạng giảI pháp 49 iu tra thng kờ dch v trờn địa bàn quận huyện chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu đòi hỏi, cơng tác phân tích, đánh giá hoạt động dịch vụ chưa sâu Hệ thống tiêu thống kê điều tra hoạt động dịch vụ địa bàn cấp huyện, quận phân tán, chưa gọn nhẹ chưa ổn định qua điều tra Hệ thống tiêu điều tra thống kê dịch vụ nặng phục vụ yêu cầu đạo, lãnh đạo tầm vĩ mô Trung ương cấp tỉnh, chưa phù hợp với yêu cầu đạo lãnh đạo quan ban ngành cấp huyện, quận Hiện cấp huyện, quận chưa làm báo cáo tổng hợp tình hình kinh tế xã hội có phần báo cáo thống kê dịch vụ địa bàn huyện, quận Công tác xử lý tổng hợp báo cáo kết điều tra thống kê dịch vụ Phòng Thống kê quận, huyện yếu Số người sử dụng thành thạo máy vi tính khơng có nhiều Đường truyền số liệu từ thống kê huyện, quận lên quan thống kê thành phố chưa đảm bảo chất lượng, thường xuyên bị tắc nghẽn Từ thực trạng hoạt động thống kê dịch vụ Phòng Thống kê cấp huyện, quận thành phố, bộc lộ nhiều vấn đề bất cập nội dung chế độ điều tra, sở hạ tầng, công nghệ thông tin, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê dịch vụ, v.v… Những bất cập cơng tác thống kê dịch vụ phòng thống kê cấp huyện thành phố Hà Nội nêu trên, bất cập chung công tác thống kê dịch vụ phòng thống kê cấp huyện tỉnh, thành phố nước Vì vậy, vấn đề đặt là, đòi hỏi Tổng cục Thống kê Cục Thống kê tỉnh, thành phố cần phải nghiên cứu bước giải Có giải tồn bất cập nêu trên, cơng tác thống kê dịch vụ phòng thống kê cấp huyện tỉnh, thành phố đạt kết tốt THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ XÃ HỘI (tiếp theo trang 49) có đủ khả chun mơn nghiệp vụ (trong có nghiệp vụ thống kê xã hội - mơi trường) đảm nhận công việc tổ chức đạo điều tra, làm báo cáo số liệu, biên soạn niên giám, tiến hành báo cáo phân tích dự báo phát triển xã hội công việc mức giá hành Mỗi Phòng Thống kê huyện phải có đủ diện tích nhà làm việc kiên cố, đồng thời trang bị cán thống kê huyện máy vi tính nối mạng trực tiếp với Cục Thống kê tỉnh/TP Tổng cục Thống kê - Một số yếu tố quan trọng thiếu hoạt động thống kê cấp huyện kinh phí cho điều tra thống kê điều kiện làm việc cần thiết như: trụ sở, trang bị máy vi tính, thiết bị văn phòng, kinh phí cho cơng tác đạo, kiểm tra giám sát hoạt động thống kê xã/phường, đơn vị sở Theo chúng tôi, để đảm bảo cho Thống kê cấp huyện hồn thành tốt nhiệm vụ Nhà nước (cụ thể TCTK) cần bố trí kinh phí cho điều tra thống kê phải tương xứng với khối lượng Từ phân tích, đánh giá thực trạng thống kê xã hội - môi trường cấp huyện cho tranh đầy đủ, sâu sắc tổ chức hoạt động Phòng Thống kê huyện nước Thực tế đòi hỏi Nhà Lãnh đạo thống kê phải tổ chức nghiên cứu công phu sở tổng kết thực tiễn kết hợp với lý luận khoa học thống kê để từ đưa mơ hình tổ chức hoạt động thống kê cấp huyện (trong có tổ chức hoạt động thống kê xã hội môi trường) cho phù hợp cú hiu qu 54 Thông tin Khoa học Thống kê ... môi trường cấp huyện phải bao gồm tất lĩnh vực thống kê giống thống kê cấp tỉnh 4.3 Nội dung hoạt động thống kê xã hội - môi trường cấp huyện Nội dung hoạt động thống kê xã hội môi trường cấp huyện. .. kê cấp huyện nói chung xã hội - mơi trường nói riêng số nội dung chủ yếu sau: 4.1 Xác định mục tiêu hoạt động thống kê xã hội - môi trường cấp huyện Mục tiêu hoạt động thống kê xã hội - môi trường. .. giá thực trạng thống kê xã hội - môi trường cấp huyện cho tranh đầy đủ, sâu sắc tổ chức hoạt động thống kê huyện nước Thực tế đòi hỏi nhà lãnh đạo thống kê phải tổ chức nghiên cứu công phu sở tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng về tổ chức và hoạt động thống kê xã hội và môi trường cấp huyện, Thực trạng về tổ chức và hoạt động thống kê xã hội và môi trường cấp huyện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn