Công tác nghiên cứu khoa học với quá trình xây dựng và phát triển ngành Thống kê

3 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 19:44

Bài viết trình bày áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần xây dựng ngành Thống kê nước ta không ngừng phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. công tác nghiên cứu khoa học với trình xây dựng phát triển ngành thống kê Lê Mạnh Hùng(*) V I Lê Nin rõ: Thống kê Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kinh tế xã hội miền Bắc hoàn toàn giải phóng bắt tay công cụ mạnh để nhận thức xã vào công khôi phục, cải tạo, phát triển hội Nhận thức vai trò tầm quan kinh tÕ, x©y dùng chđ nghÜa x· héi víi trọng hoạt động thống kê, Đảng Nhà chế kế hoạch hóa tập trung Để đáp ứng yêu nước quan tâm tạo điều kiện cho phát triển Ngành Từ tổ chức máy thống kê sơ khai vào ngày thành lập, ngành Thống kê bước xây dựng trưởng thành Nhiều hệ cán làm công tác thống kê hăng say làm việc tìm tòi cầu đạo Đảng Nhà nước tình hình mới, ngành Thống kê tập trung nghiên cứu, ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho ngành kinh tế, tăng cường công tác hạch toán ban đầu, sở thực thống loại hạch toán: hạch toán nghiệp vụ (hạch toán tác nghiệp), nghiên cứu nhằm áp dụng thành tựu hạch toán kế toán hạch toán thống kê, khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần hạch toán thống kê chủ đạo Một xây dựng ngành Thống kê nước ta không kết lĩnh vực ngừng phát triển ngày 17 tháng năm 1970, Hội đồng Chính Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp dù hoạt động điều kiện khó khăn, hệ cán thống kê bước đầu nghiên cứu xây dựng chế độ báo cáo thống kê dân số, dân sinh, xây dựng phương án điều tra lưu thông hàng hoá Đặc biệt, hai năm 1951-1952 tổ chức phủ Quyết định số 168/TTg ban hành Hệ thống tiêu thống kê chế độ báo cáo thống kê định kỳ thức áp dụng cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ, ngành Đồng thời, ngành Thống kê nghiên cứu xây dựng chế độ báo cáo thống kê sở cho hầu hết đơn vị sản xuất kinh doanh chế độ 223/CP áp dụng thành công điều tra nông thôn, nhằm cho xí nghiệp công nghiệp 299/CP áp cung cấp kịp thời thông tin để Chính phủ dụng cho lĩnh vực thương nghiệp, định đạo công kháng chiến, kiến quốc thành công (*) Cùng với việc xây dựng chế độ báo cáo thống kê, ngành Thống kê bước nghiên Tiến sĩ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Thông tin Khoa học Thống kê cứu áp dụng phương pháp điều tra thống kê - xã hội từ đề sách kinh - phương pháp thu thập tế, xã hội phù hợp giai đoạn thông tin quan trọng Đặc biệt, thời kỳ bắt đầu nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều tra chọn mẫu vào điều tra suất lúa Đối với điều tra này, ban đầu áp dụng phương pháp Phân vùng chọn đại diện sau nhiều lần nghiên cứu cải tiến, đến đầu năm 70 kỷ 20, áp dụng phương pháp điều tra chọn mẫu đồ giải - Đây phương pháp điều tra chọn mẫu tiên tiến nhiều nước giới áp dụng Nhiệm vụ ngành Thống kê thu thập, xử lý công bố thông tin phản ánh mặt kinh tế - xã hội đất nước, khối lượng thông tin phải xử lý lớn Theo đề nghị Tổng cục Thống kê, ngày 25 tháng 11 năm 1968, Chính phủ Nghị số 168/ CP cải tiến kỹ thuật tính toán, bước khí hóa tiến lên tự động hóa công tác tính to¸n kinh tÕ ë ViƯt Nam Thùc hiƯn nhiƯm vơ này, ngành Thống kê tập trung đào Trong lĩnh vực dân số, thống kê tạo đội ngũ cán xử lý, tính toán thông dân số định kỳ, Cục Thống kê trung ương tin thống kê nhiều cán cử tổ chức thành công Tổng điều tra dân học kỹ thuật xử lý vận hành máy tính số năm 1959 thu thập nhiều Đầu năm 1973, Tổng cục Thống kê thông tin giúp cho Đảng đơn vị nước trang Nhà nước hoạch định sách phát triển bị máy Minsk 32, loại kinh tế xây dựng kế hoạch năm (1961- máy tính đại lúc Liên Xô 1965) miền Bắc xã hội chủ nghĩa chế tạo Cùng với trang bị máy tính, Để kịp thời cung cấp thông tin đời sống dân cư, ngành Thống kê nghiên cứu ban hành chế độ báo cáo, áp dụng phương pháp điều tra thống kê thu thập thông tin thường xuyên giá cả, thu nhập tiểu thương, thu nhập chi tiêu nông dân cán công nhân viên chức, v.v, biên soạn thành công số loại số giá số tiêu tổng hợp quan trọng như: số giá bán lẻ, số giá vật tư, tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội, thu nhập mạng truyền tin telelip phát triển hầu hết tỉnh, thành phố miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra) góp phần truyền đưa nhanh chóng thông tin kinh tế từ địa phương lên trung ương nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin kinh tế xã hội cho quan Đảng Nhà nước hoạch định sách kế hoạch phát triển kinh tế miền Bắc, chi viện tích cực cho kháng chiến chống Mỹ, cứu nước miền Nam tầng lớp dân cư Những thông tin Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải thống kê quan trọng góp phần báo phóng, đất nước thống nhất, nước xây cáo với Đảng Nhà nước thực trạng kinh tế dựng chủ nghĩa xã hội, hoạt động ngành thống kê Việt Nam - 60 năm xây dựng phát triển Thống kê mở rộng phạm vi nước 1990 đến cuối năm 2005 góp phần nâng phải có bước chuyển phù hợp với yêu cao hiệu hoạt động nghiên cứu, học tập cầu Đảng Nhà nước giai đoạn triển khai vào hoạt động thực tiễn Ngày tháng năm 1976, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Quyết định số 02/TCTK-TCCB thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê Thông tin Kinh tế nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học bước đưa vào áp dụng ngành Thống kê Trong 30 năm qua hoạt động nghiên cứu khoa học thống kê có đóng góp tích cực vào phát triển Ngành Đặc biệt, năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học thống kê gắn chặt với việc đổi cải tiến chuyên môn nghiệp vụ Ngành Bốn đề tài khoa học cấp nhà nước, nhiều đề tài cấp Tổng cục cấp sở triển khai nghiên cứu, đóng góp vào việc giải Cùng với hoạt động nghiên cứu thông tin khoa học, công tác quản lý khoa học đào tạo bước củng cố tăng cường Toàn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục sở thực theo quy định Nhà nước từ khâu đăng ký đề tài, bảo bệ đề cương, triển khai nghiên cứu, nghiệm thu đánh giá kiến nghị áp dụng Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán năm gần trọng Các đơn vị thuộc Tổng cục số Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chặt chẽ với sở đào tạo, nhận hướng dẫn sinh viên thực tập, giảng dạy kiêm nhiệm tham gia đào tạo đại học nội dung khoa học vấn đề nghiệp vụ Nhiều đề tài khoa học phục vụ Nhìn chung, qua 60 năm xây dựng nhiệm vụ công tác trọng tâm như: phát triển, ngành Thống kê nước ta trải nghiên cứu hệ thống tiêu thống kê, qua nhiều thăng trầm lịch sử ngày phương pháp tính tiêu thống kê quan vững mạnh mặt Đó công sức trọng, hoàn thiện bảng danh mục, hoàn đóng góp nhiều hệ cán công thiện phương pháp thu thập số liệu, v.v chức, viên chức ngành Thống kê, có đóng góp tích cực hoạt động Hoạt động thông tin khoa học trì gần bước đầu đẩy mạnh Tờ Thông tin khoa học thống kê chuyên san trở thành nơi phổ biến diễn đàn trao đổi nghiệp vụ thống kê có ý nghĩa thiết thực cho cán nghiệp vụ ngành Đĩa CD hai ấn nghiên cứu khoa học Phát huy thành tựu đạt được, với hoạt động khác, hoạt động nghiên cứu khoa học thống kê cần tăng cường, đẩy mạnh, góp phần thực tốt công tác chuyên môn nhằm đưa thống kê nước ta tiến kịp thống kê nước khu vực giới phẩm trên, tập hợp tất viết từ năm Thông tin Khoa học Thống kê ... Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê Thông tin Kinh tế nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học bước đưa vào áp dụng ngành Thống kê Trong 30 năm qua hoạt động nghiên cứu khoa học thống kê có... cấp sở triển khai nghiên cứu, đóng góp vào việc giải Cùng với hoạt động nghiên cứu thông tin khoa học, công tác quản lý khoa học đào tạo bước củng cố tăng cường Toàn đề tài nghiên cứu khoa học cấp... vụ công tác trọng tâm như: phát triển, ngành Thống kê nước ta trải nghiên cứu hệ thống tiêu thống kê, qua nhiều thăng trầm lịch sử ngày phương pháp tính tiêu thống kê quan vững mạnh mặt Đó công
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác nghiên cứu khoa học với quá trình xây dựng và phát triển ngành Thống kê, Công tác nghiên cứu khoa học với quá trình xây dựng và phát triển ngành Thống kê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn