Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 7: Kỹ thuật điều khiển trong tổng đài điện tử

72 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:41

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật điều khiển trong tổng đài điện tử. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Chương kỹthuậtđiềukhiểntro ng tổ ng đàiđiệntử I.Yêuc ầuvềkỹthuậtđiềukhiển Vídụ vềthờ ig ianthực Bạnđang láixe vớimộ tđộ anto àng iao thông c ao mäi  g i¸c   quan,  s uy  ng hÜ  c ủabạnđềutậptrung vào việc lưuthông đườ ng Tất c ả c ác biến c ố , s ự kiện xảy đườ ng bạn g hi nhận xử lý tro ng đầu để c ó thao tác thíc hhợpnhấttro ng tứ c thì. S ự xác định c ác tình huố ng g iao thông ,xử lý,quyếtđịnhc ác thao thác thực hiệnc ác thao tác ấyng aylậptứ c g äi  lµ xư  lý tro ng  thê i g ian thùc     Tro ng tổ ng đài c ũ ng đòi hỏi vậy,tứ c làphảiđiềukhiểnthe o thờ i g ian  thùc   nh­ng   tè c   ®é nhanh nhiều lần. Hàng trăm ng àn thao tác trênmộ tg iâyphảiđược thực hiện. II.Các lo ạic ấutrú c điềukhiển II.1Cấutrú c điềukhiểnđơnxử lý II.1Cấutrú c điềukhiểnđơnxử lý(tt) To àn b ộ ho ạt độ ng c tổ ng đài điềukhiểnb ằng m ộ tb é  xư  lý   d uy  nhÊt. Bé  xư  lý  nµy điềukhiển m ọiho ạtđộ ng c ủatổ ng đàiở m ọi thờ iđiểm II.1Cấutrú c điềukhiểnđơnxử lý(tt) Ưuđiểm Cấutrú c điềukhiểnđơng iản Thực c ác c c điều khiểnc ố địnhtro ng s uố tthờ ig ian ho ạtđộ ng c ủatổ ng đài II.1Cấutrú c điềukhiểnđơnxử lý(tt) Nhược điểm Phầnm ềm điềukhiểnp c tạp Không c ókhảnăng m rộ ng d ung lượng tổ ng đài nê n c hỉ thíc h hợp tổ ng đàid ung lượng nhỏ 10 Giố ng  c ué c  g äi né i b é  c ¸c  b ­íc   s au THUÊ BAO NHẤC MÁY THUÊ  BAO  NGHE  ĐƯC  ÂM  MỜI  QUAY  SỐ THUÊ BAO QUAY SỐ ĐIỀU  KHIỂN  TRUNG  TÂM  PHÂN  TÍCH  CÁC CHỮ SỐ NHẬN ĐƯC 58 PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TIỀN  ĐỊNH   Ngay  khi  vừa  thu  nhận  được  con  số  đầu  tiên  của  thuê  bao  bò  gọi,  điều  khiển trung tâm thực hiện quá trình tiền  phân tích để xác đònh loại cuộc gọi đó  là:  cuộc  gọi  nội  hạt,  cuộc  gọi  ra  hay  cuộc gọi dòch vụ đặc biệt…  Trường hợp này là cuộc gọi ra (thuê  bao  chủ  gọi,  thuê  bao  bò  gọi  thuộc  hai  tổng đài khác nhau) 59 PHÂN TÍCH TÌM TUYẾN NỐI THÍCH  HP   Với  một  hoặc  vài  con  số  đầu  của  thuê  bao  bò  gọi,  tổng  đài  đã  xác  đònh  được  loại  cuộc  gọi,  bước  tiếp  theo  tổng  đài  thực  hiện  phân  tích,  tìm  tuyến  nối  thích hợp cho cuộc gọi ra đó 60   Bởi  vì  có  thể  xảy  ra  trường  hợp  hướng đi thông thường của cuộc gọi ra  đó  bò  tắc  nghẽn  (do  thiếu  đường  trung  kế,  các  đường  trung  kế  bò  sự  cố…)  thì  khi  đó  hệ  thống  sẽ  tự  động  tìm  lấy  một  hướng  tràn  của  cuộc  gọi  ra  đó  (nếu việc tổ chức mạng viễn thông đã  lập sẵn hướng này) 61   Nếu  không  hệ  thống  sẽ  điều  khiển  cấp âm báo bận hoặc bản thông báo  cho  thuê  bao  chủ  gọi  để  thông  tin  về  tình trạng không chiếm được một đường  trung kế rỗi cho thuê bao chủ gọi   Khi  đã  chiếm  được  một  đường  trung  kế  rỗi  cho  cuộc  gọi  ra,  giữa  hai  tổng  đài  thực  hiện  trao  đổi  các  thông  tin  báo hiệu cần thiết để phục vụ cho việc  thiết lập tuyến nối giữa hai tổng đài.  62 TẠO TUYẾN CHO CUỘC GỌI RA  Khi tổng đài đã xác đònh được tuyến  đi cho cuộc gọi ra đó, tổng đài sẽ thực  hiện  quá  trình  báo  hiệu  liên  đài  với  tổng  đài  đối  phương  để  trao  đổi  thông  tin liên quan đến cuộc gọi ra đó.   Khi kết thúc quá trình báo hiệu, tổng  đài  chủ  gọi  thực  hiện  thiết  lập  tạo  tuyến  nối  giữa  thuê  bao  chủ  gọi  với  kênh  thoại  vừa  được  chiếm  trên  đường  trung kế đấu nối giữa hai tổng đài.  63  Tại tổng đài bò gọi sẽ thực hiện quá  trình xử lý cuộc gọi cho cuộc gọi vào.   Nếu thuê bao bò gọi rỗi, tổng đài bò  gọi  nhận  được  thông  tin  này  sẽ  thực  hiện tuyến nối để cấp hồi âm chuông  cho thuê bao chủ gọi qua kênh trung kế  vừa  chiếm  được  và  thuê  bao  chủ  gọi  sẵn  sàng  đàm  thoại  nếu  thuê  bao  bò  gọi nhấc tổ hợp trả lời 64 V.3  ĐỐI VỚI CUỘC GỌI  VÀO, GỌI CHUYỂN  TIẾP 65 TỔNG ĐÀI NHẬN BIẾT  CÓ CUỘC GỌI VÀO Giữa hai tổng đài được trang bò các  luồng  PCM,  và  giữa  chúng  luôn  tồn  tại  các  phương  pháp  báo  hiệu  nhất  đònh:  báo  hiệu  kênh  chung,  báo hiệu kênh riêng 66   Vì  vậy,  khi  tổng  đài  đối  phương  có yêu cầu về một cuộc gọi đến,  thông  qua  kết  quả  của  quá  trình  báo  hiệu  liên  đài  mà  tổng  đài  nhận biết được có cuộc gọi đến   Cũng  nhờ  quá  trình  báo  hiệu  liên  đài  mà  tổng  đài  mới  nhận  được  thông  tin  về  các  con  số  thuê  bao bò gọi 67 TỔNG ĐÀI THỰC HIỆN QUÁ  TRÌNH TIỀN PHÂN TÍCH, PHÂN  TÍCH, BIÊN DỊCH TẠO TUYẾN  Khi thu được một, hai con số đầu,  bộ điều khiển trung tâm cũng thực  hiện  như  cuộc  gọi  nội  bộ:  tiền  phân tích.  68   Khi  đã  xác  đònh  được  chỉ  số  tiền  đònh  là  của  tổng  đài  đó  thì  toàn  bộ  các  quá  trình  xử  lý  cuộc  gọi  sẽ  diễn  ra như đối với cuộc gọi nội bộ.   Chỉ có một điểm khác là tổng đài  phải thông báo về trạng thái, đặc tính  thuê bao bò gọi cho tổng đài đối phương  trong  quá  trình  báo  hiệu  liên  đài  để  tạo  điều  kiện  hai  tổng  đài  thiết  lập  tuyến nối thích hợp 69  Trường hợp tổng đài sau khi thực  hiện quá trình tiền phân tích nhận  thấy  chỉ  số  tiền  đònh  (Prefix)  thu  được không thuộc tổng đài mình thì  khi đó tổng đài sẽ thực hiện phân  tích trong cơ sở dữ liệu của mình và  xác  đònh  đó  là  chỉ  số  tiền  đònh  của  tổng  đài  lân  cận.  Cuộc  gọi  đó  sẽ  được  tổng  đài  xử  70 lý  như    Nhìn  về  toàn  cục  từ  khi  nhận  được  cuộc  gọi  vào  cho  đến  khi  tạo  tuyến nối cho cuộc gọi đó gọi ra, ta  nói  cuộc  gọi  đó  đã  được  chuyển  tiếp  tại  tổng  đài.  Còn  gọi  là  quá  trình  xử  lý  cho  cuộc  gọi  chuyển  tieỏp 71 Câuhỏichương6 1. Trỡnh by cu trỳc iu khin đơn  xử  lý,  cấu  trúc điều khiển đa xử lý và nêu  ưu nhược điểm  của từng loại? 2. Trình bày khái niệm, các loại cơ cấu dự phòng  và nêu ưu nhược điểm của từng loại? 3. Trình bày diễn biến xử lý cuộc gọi đối với : cuộc  gọi  nội  bộ,  cuộc  gọi  chiếm  trung  kế  gọi  ra  và  cuộc gọi vào, gọi chuyển tiếp? 72 ... ấutrú c điềukhiển II.1Cấutrú c điềukhiểnđơnxử lý II.1Cấutrú c điềukhiểnđơnxử lý(tt) To àn b ộ ho ạt độ ng c tổ ng đài điềukhiểnb ằng m ộ t b é  xö  lý   d uy  nhÊt. Bé  xö  lý điềukhiển m... ng đài m ọi thờ iđiểm II.1Cấutrú c điềukhiểnđơnxử lý(tt) Ưuđiểm Cấutrú c điềukhiểnđơng iản Thực c ác c c điều khiểnc ố địnhtro ng s uố tthờ ig ian ho ạtđộ ng c ủatổ ng đài II.1Cấutrú c điềukhiểnđơnxử... điềukhiểnđơnxử lý(tt) Nhược điểm Phầnm ềm điềukhiểnp c tạp Không c ókhảnăng m rộ ng d ung lượng tổ ng đài nê n c hỉ thíc h hợp tổ ng đàid ung lượng nhỏ 10 II.2Cấutrú c điềukhiểnđaxử lý Phầnlớn,c
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 7: Kỹ thuật điều khiển trong tổng đài điện tử, Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch - Phần 7: Kỹ thuật điều khiển trong tổng đài điện tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn