Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 3 (phần 1) - Nguyễn Tâm Hiền

18 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:31

Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 3 trình bày kiến thức về mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN. Chương này sẽ khái quát về mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN như: Sự phát triển của ISDN, nguyên tắc mạng ISDN. Mời các bạn cùng tham khảo. CHƯƠNG 3: MẠNG TÍCH HỢP SỐ ĐA DỊCH VỤ ISDN 3.1 Khái quát mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN 3.1.1 Sự phát triển ISDN 3.1.2 Nguyên tắc mạng ISDN 3.2 Cấu trúc mạng ISDN 3.2.1 Các giao diện ISDN 3.2.2 Các kênh ISDN 3.2.3 Các phương thức truy cập ISDN 3.2.4 Các dịch vụ ISDN 3.1 Khái quát mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN   Là mạng viễn thông hệ cung cấp truyền thông hiệu cho dịch vụ viễn thông khác nhau, bao gồm thoại phi thoại (dữ liệu, hình ảnh, kí tự …) Tất dịch vụ tích hợp vào mạng 3.1 KHÁI QUÁT VỀ MẠNG TÍCH HỢP SỐ ĐA DỊCH VỤ ISDN Các mạng dịch vụ truyền thơng trước có mạng ISDN 3.1 KHÁI QUÁT VỀ MẠNG TÍCH HỢP SỐ ĐA DỊCH VỤ ISDN Các mạng dịch vụ truyền thông mạng hợp CHƯƠNG 2: MẠNG TÍCH HỢP SỐ ĐA DỊCH VỤ ISDN 3.1 Khái quát mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN 3.1.1 Sự phát triển ISDN 3.1.2 Nguyên tắc mạng ISDN 3.2 Cấu trúc mạng ISDN 3.2.1 Các giao diện ISDN 3.2.2 Các kênh ISDN 3.2.3 Các phương thức truy cập ISDN 3.2.4 Các dịch vụ ISDN 3.1.1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ISDN    Mạng ISDN phát triển từ mạng số tích hợp IDN Thêm chức đặc tính mạng khác chuyển mạch thực chuyển mạch gói số liệu vào mạng IDN → mạng ISDN Sự độ từ mạng thời lên ISDN vài thập niên CHƯƠNG 3: MẠNG TÍCH HỢP SỐ ĐA DỊCH VỤ ISDN 3.1 Khái quát mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN 3.1.1 Sự phát triển ISDN 3.1.2 Nguyên tắc mạng ISDN 3.2 Cấu trúc mạng ISDN 3.2.1 Các giao diện ISDN 3.2.2 Các kênh ISDN 3.2.3 Các phương thức truy cập ISDN 3.2.4 Các dịch vụ ISDN 3.1.2 NGUYÊN TẮC CỦA MẠNG ISDN    Đáp ứng ứng dụng thoại phi thoại với số giới hạn phương tiện chuẩn hóa Đáp ứng ứng dụng chuyển mạch (chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói) phi chuyển mạch Sử dụng kết nối dựa tốc độ 64kbps CHƯƠNG 3: MẠNG TÍCH HỢP SỐ ĐA DỊCH VỤ ISDN 3.1 Khái quát mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN 3.1.1 Sự phát triển ISDN 3.1.2 Nguyên tắc mạng ISDN 3.2 Cấu trúc mạng ISDN 3.2.1 Các giao diện ISDN 3.2.2 Các kênh ISDN 3.2.3 Các phương thức truy cập ISDN 3.2.4 Các dịch vụ ISDN 3.2 CẤU TRÚC MẠNG ISDN     Mạng ISDN mạng số thiết bị người sử dụng phải số hóa Trong mạng điện thoại truyền thống trước truyền tín hiệu số phải chuyển thành tương tự ISDN mang tín hiệu số tín hiệu tương tự phải chuyển thành số Thuận lợi mạng số:  Hệ thống mạng thông tin đồng với loại thông tin (audio, video, data, text )  Người dùng kết nối thiết bị mạng phù hợp với chuẩn ISDN 10 3.2 CẤU TRÚC MẠNG ISDN Cấu hình tổng quan mạng ISDN 11 CHƯƠNG 3: MẠNG TÍCH HỢP SỐ ĐA DỊCH VỤ ISDN 3.1 Khái quát mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN 3.1.1 Sự phát triển ISDN 3.1.2 Nguyên tắc mạng ISDN 3.2 Cấu trúc mạng ISDN 3.2.1 Các giao diện ISDN 3.2.2 Các kênh ISDN 3.2.3 Các phương thức truy cập ISDN 3.2.4 Các dịch vụ ISDN 12 3.2.1 CÁC GIAO DIỆN TRONG ISDN   Các điểm tham chiếu xác định việc truyền thông thiết bị khác Tiêu chuẩn ISDN xác định điểm tham chiếu R, S, T, U quy định thiết bị thuê bao mạng 13 3.2.1 CÁC GIAO DIỆN TRONG ISDN S TE1 TE1 TE2 S R I S D N U N E T W O R K NT1+2 T NT2 NT1 S TA U U NT1+2 Các điểm tham chiếu nhóm chức ISDN 14 3.2.1 CÁC GIAO DIỆN TRONG ISDN      NT1: subscriber line terminator NT2: customer premises switching equipment TE1: ISDN terminal equipment TA: Terminal Adaptor TE2: non-ISDN terminal equipment 15 ISDN Reference Points & Functional Groups TE1 (Terminal equipment type 1) - Subscriber equipment that uses ISDN with standard ISDN I/F (e.g digital phone, voice/data terminal, Fax) Reference Point S (system) - Interface of individual ISDN terminals Separates user’s equipment from network related communications functions S TE1 T NT2 U NT1 Reference Point U - Interface between carrier ISDN exchange & NT1 NT2 (Network Termination 2) - Intelligent device performing switching & concentrating functions (e.g digital PBX, terminal controller or LAN) Reference Point T (terminal) - Minimal ISDN termination on customer premises 16 NT1 (Network Termination 1) - Physical & Electrical termination on user premises ISDN Reference Points & Functional Groups TE2 (Terminal equipment type 2) - Non-ISDN equipment Require terminal adapter (TA) S TE1 NT2 S R TE2 T TA Reference Point R (rate) - Defines interface to non-ISDN equipment (e.g RS232) TA (Terminal adapter) - interfaces non-ISDN equipment to NT2 17 U NT1 ISDN Reference Points & Functional Groups Functional Groups can be combined into single devices S NT2+1 TE1 S R TE2 U TA Reference Point S – Occurs between NT2 capable device and terminal devices 18 ... DỊCH VỤ ISDN 3. 1 Khái quát mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN 3. 1.1 Sự phát triển ISDN 3. 1.2 Nguyên tắc mạng ISDN 3. 2 Cấu trúc mạng ISDN 3. 2.1 Các giao diện ISDN 3. 2.2 Các kênh ISDN 3. 2 .3 Các phương... CHƯƠNG 3: MẠNG TÍCH HỢP SỐ ĐA DỊCH VỤ ISDN 3. 1 Khái quát mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN 3. 1.1 Sự phát triển ISDN 3. 1.2 Nguyên tắc mạng ISDN 3. 2 Cấu trúc mạng ISDN 3. 2.1 Các giao diện ISDN 3. 2.2... CHƯƠNG 3: MẠNG TÍCH HỢP SỐ ĐA DỊCH VỤ ISDN 3. 1 Khái quát mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN 3. 1.1 Sự phát triển ISDN 3. 1.2 Nguyên tắc mạng ISDN 3. 2 Cấu trúc mạng ISDN 3. 2.1 Các giao diện ISDN 3. 2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 3 (phần 1) - Nguyễn Tâm Hiền, Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 3 (phần 1) - Nguyễn Tâm Hiền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn