Quy trình xác định giá trị SAR lớn nhất của thiết bị vô tuyến nhiều ăng ten sử dụng kỹ thuật bật/tắt nguồn bức xạ

5 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 18:31

Bài viết đề xuất một quy trình đo mới nhằm xác định SAR cực đại của thiết bị nhiều ăng ten phát. Quy trình đo kiểm này dựa trên kỹ thuật bật/tắt lần lượt các ăng ten trong mỗi phép đo để xác định các tham số ước lượng, từ đó, ước lượng cường độ điện trường tại điểm đo đối với các tổ hợp sai pha bất kỳ giữa các ăng ten. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 5(126).2018, Quyển 35 QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ SAR LỚN NHẤT CỦA THIẾT BỊ VÔ TUYẾN NHIỀU ĂNG TEN SỬ DỤNG KỸ THUẬT BẬT/TẮT NGUỒN BỨC XẠ A MEASUREMENT PROCEDURE FOR DETERMINING THE MAXIMUM SAR VALUE OF MULTIPLE ANTENNA RADIO DEVICES USING THE ON/OFF TECHNIQUE Chu Văn Hải, Nguyễn Huy Hồng, Lê Đình Thành Học viện Kỹ thuật Quân sự; chuhait1@gmail.com, hoangnh@mta.edu.vn, le.dinhthanh.vn@ieee.org Tóm tắt - Trong báo này, nhóm tác giả đề xuất quy trình đo nhằm xác định SAR cực đại thiết bị nhiều ăng ten phát Quy trình đo kiểm dựa kỹ thuật bật/tắt ăng ten phép đo để xác định tham số ước lượng, từ đó, ước lượng cường độ điện trường điểm đo tổ hợp sai pha ăng ten Trên sở đó, tổ hợp sai pha cụ thể ứng với SAR cực đại mặt phẳng đo Sau biết tổ hợp sai pha này, phép đo xác định SAR trung bình khơng gian cực đại thiết bị nhiều ăng ten tiến hành tương tự thiết bị đơn ăng ten Nhóm tác giả phân tích vấn đề bản, mô kiểm chứng kỹ thuật ước lượng số cấu hình ăng ten điển hình Kết kiểm chứng cho thấy kỹ thuật ước lượng quy trình đo đơn giản, xác tiết kiệm thời gian Abstract - In this paper, theauthors propose a new measurement procedure for determining the maximum SAR value of multi-antenna devices The proposed procedure is based on a new technique which requires antennas turning ON/OFF alternatively in each measurement to determine the estimated factors Then, the E-field at measured points can be estimated for any combination of relative phases of the antennas Thanks to the estimation, we can find out the combination of relative phases corresponding to the maximum E-field in the measured plane By setting the combination to the antennas, the maximum spatial-averaged SAR of a multiple-antenna device can be measured similarly to that of a single antenna device The authors have analyzed the fundamentals of the new technique, conducted simulations and validations for some typical antenna configurations As a result, it is confirmed that the proposed technique and procedure is simple, accurate, and time saving Từ khóa - hệ số hấp thụ riêng; thiết bị vô tuyến nhiều ăng ten phát; đầu dò điện trường véc-tơ; sai pha tương đối; cường độ điện trường Key words - specific absorption rate - SAR; multiple antenna radio device; vector field probes; relative phase; E-Field Đặt vấn đề Thiết bị vô tuyến nhiều ăng ten phát kỳ vọng đóng vai trò quan trọng hệ thống thơng tin vơ tuyến hệ Hiện nay, thiết bị vô tuyến nhiều ăng ten, bao gồm kỹ thuật MIMO (Multi-Input MultiOutput), ăng ten mạng pha, nhận nhiều quan tâm nghiên cứu phát triển Tuy nhiên, để đưa thiết bị vào hoạt động thực tế, có nhiều vấn đề cần nghiên cứu, giải tốc độ truyền liệu, chất lượng tin, kích thước, cường độ điện trường xạ… Trong đó, vấn đề tương thích điện từ trường yêu cầu quan trọng để đảm bảo thiết bị cung cấp dịch vụ an tồn tin cậy, khơng gây nhiễu đến thiết bị khác hệ thống Một tham số đặc trưng để kiểm tra tính tương thích điện từ trường hệ số hấp thụ riêng SAR (Specific Absorption Rate) chuẩn quốc tế an tồn xạ vơ tuyến [1], [2], [3] Hệ số hấp thụ riêng SAR định nghĩa giá trị đặc trưng cho công suất hấp thụ đơn vị khối lượng thể sinh học thể tiếp xúc với trường điện từ Giá trị SAR tỷ lệ với bình phương biên độ cường độ điện trường xạ, tính theo cơng thức: điện từ trường tương đương với thể người; (3) đầu dò điện trường để đo cường độ điện trường bên phantom; (4) thiết bị cần đo Tùy thuộc vào hệ thống đo khác nhau, có thêm cánh tay robot để điều khiển đầu dò điện trường đo điểm khác phantom Phantom có loại phantom phẳng - dùng để đo SAR thiết bị vơ tuyến nói chung phantom có dạng đầu người (head phantom) - dùng để đo SAR điện thoại di động Chất lỏng bên phantom (liquid) mơi trường hấp thụ sóng điện từ mạnh Đầu dò điện trường có hai loại: đầu dò vơ hướng [4] (scalar probes) đầu dò véctơ [5] (vector probes) Đầu dò vơ hướng cung cấp thơng tin biên độ điện trường điểm đo, đầu dò véc-tơ cung cấp thơng tin pha biên độ điện trường Đối với thiết bị vơ tuyến có ăng ten phát (trên đường thông tin), kỹ thuật đo SAR quy trình tìm giá trị SAR lớn rõ chuẩn đo quốc tế [1], [2] Tuy nhiên, thiết bị có nhiều ăng ten phát hoạt động tần số, kỹ thuật đo quy trình xác định SAR chưa rõ ràng, tốn thời gian phức tạp Chẳng hạn, chuẩn IEEE 1528 [1] IEC/TR 62630 [2] khuyến nghị thực phép đo SAR với giá trị sai pha nguồn xạ (ăng ten) thay đổi từ độ đến 360 độ (với giá trị bước pha xác định) Theo đó, thiết bị có N ăng ten phát hoạt động tần số, bước pha k độ, cần thực (360 / k ) N −1 phép đo SAR lặp lặp lại, tìm giá trị SAR lớn số kết đo Rõ ràng, quy trình tốn nhiều thời gian, chí khơng khả thi thực tế giá trị bước pha nhỏ, số lượng ăng ten lớn, biết SAR =  E   W / Kg  (1) đó,   tương ứng độ dẫn điện ( S / m ) mật độ khối lượng riêng ( Kg / m ) thể sinh học; E cường độ điện trường điểm đo ( V / m ) Hệ thống đo SAR thơng thường có thành phần gồm: (1) phantom cấu tạo từ chất điện mơi tổn hao; (2) chất lỏng bên phantom có tính chất 36 phép đo SAR thường khoảng 30 phút Một số nghiên cứu [6], [7], với trường hợp ăng ten phát giá trị bước pha 45 độ, thực phép đo để xác định giá trị SAR lớn Tuy nhiên, bước pha lớn nên giá trị SAR lớn tìm nhỏ nhiều giá trị SAR thực tế (ứng với giá trị sai pha bội bước pha 45 độ) Các nghiên cứu dừng lại với trường hợp ăng ten phát Khi số lượng ăng ten phát tăng lên, kỹ thuật đo trở nên khó khả thi u cầu số lượng lớn phép đo SAR thực tế Để giảm thời gian đo, kỹ thuật khác giới thiệu [8] Theo đó, giá trị SAR thiết bị nhiều ăng ten phát xác định cách kết hợp giá trị SAR riêng lẻ ăng ten Tuy vậy, kỹ thuật giá trị cận SAR, giá trị thường cao so với SAR thực tế (overestimating) Ngoài ra, [9], đánh giá SAR mẫu điện thoại di động điển hình có ăng ten phát tần số hoạt động băng tần LTE Giá trị SAR tính theo công thức FCC [3] không xem xét đến thay đổi sai pha ăng ten Vì giá trị SAR thu thay đổi sai pha thay đổi Một kỹ thuật ước lượng giới thiệu [10], phân tích vị trí đặt ăng ten thiết bị di động với mẫu khảo sát Kết cho thấy SAR lớn hình a hình c dự đoán tương ứng với sai pha cụ thể 0° 180° giúp giảm nhiều thời gian đo Nghiên cứu đưa hướng dẫn thiết kế thiết bị cầm tay đa ăng ten với SAR thấp Tuy nhiên, kỹ thuật ước lượng khơng xác số lượng ăng ten tăng, vị trí đặt khác với chủng loại ăng ten khác Như vậy, kỹ thuật đo SAR gặp thách thức lớn thời gian đo tính xác xác định SAR thiết bị Để giải tốn này, nhóm nghiên cứu giới thiệu vài kỹ thuật để ước lượng nhanh SAR [11], [12] Các kỹ thuật phát triển sở phân tích lý thuyết điện trường tổng điểm đo, tính tốn tham số ước lượng thực ước lượng SAR với tổ hợp sai pha nguồn xạ Các kiểm chứng cho vài mơ hình cụ thể tiến hành nhằm minh chứng cho tính xác kỹ thuật ước lượng Trong báo này, nhóm tác giả trình bày chi tiết kỹ thuật để xác định tham số ước lượng, từ đề xuất quy trình đo đơn giản hiệu nhằm xác định giá trị SAR cực đại thiết bị vô tuyến nhiều ăng ten phát Kỹ thuật phát triển sở ứng dụng hệ thống đo điện trường sử dụng đầu dò điện trường véc-tơ Phân tích điện trường điểm đo Để đơn giản, trước hết ta khảo sát điện trường điểm đo bên chất lỏng hệ thống đo SAR Về bản, môi trường chất lỏng bên phantom mơi trường hấp thụ sóng điện trường mạnh Vì vậy, điện trường điểm đo bên phantom thiết bị có N ăng ten phát biểu diễn tổng véc-tơ thành phần điện trường gây nguồn xạ riêng lẻ theo phương trục x, y, z Để đánh giá SAR, ba thành phần điện trường theo phương trục x, y, z cần đo kiểm Tuy nhiên, đây, nhóm tác giả trình bày giải pháp ước lượng cho thành phần điện trường theo trục x (trường hợp theo Chu Văn Hải, Nguyễn Huy Hồng, Lê Đình Thành phương trục y, z ước lượng tương tự) Xét theo phương trục x, giá trị cường độ điện trường điểm đo tính theo cơng thức: Etot = a1 + a2ei2 + + aN eiN (2) an n = N  giá trị phức, đặc trưng cho điện trường điểm đo gây ăng ten thứ n;  n ( n = N ) sai pha tương ứng ăng ten thứ n ăng ten Chúng ta nhận thấy rằng, xác định giá trị an n = N  thông qua số hữu hạn phép đo cho trước, cường độ điện trường ứng với tổ hợp sai pha ước lượng thơng qua cơng thức (2) Vì thế, giá trị an n = N  gọi tham số ước lượng Trong nghiên cứu ước lượng trước [11], [12], tham số ước lượng an n = N  xác định dựa liệu đo từ phép đo tổ hợp sai pha biết trước Tuy nhiên, việc thiết lập giá trị sai pha xác giá trị q trình đo khó khăn thường gây sai số Nếu việc thiết lập tổ hợp sai pha có sai số lớn, giá trị SAR ước lượng khác nhiều so với giá trị SAR thực tế Để giải vấn đề này, nhóm tác giả đề xuất báo kỹ thuật xác định tham số ước lượng an n = N  cách đơn giản mà không cần thiết phải thiết lập giá trị sai pha phép đo Từ công thức (2), thấy tham số ước lượng an n = N  đặc trưng cho cường độ điện trường điểm đo gây nguồn xạ Vì thế, cách bật/tắt ăng ten đo cường độ điện trường xạ từ ăng ten bật, tham số xác định thơng qua phép đo sử dụng đầu dò điện trường véc-tơ Quy trình thực nh sau: a1 = E tot (1) Khi ăng ten bật, ăng ten khác tắt a = E (2) Khi ăng ten bật, ăng ten khác tắt tot (3) a N = E tot (N) Khi ăng ten N bật, ăng ten khác tắt Nh vy, i vi thiết bị có N ăng ten phát, cần thực N phép đo để xác định tham số ước lượng an n = N  So với kỹ thuật ước lượng [12] (cùng sử dụng loại đầu dò điện trường véc-tơ), số lượng phép đo yêu cầu không đổi, song hệ thống đo phức tạp phải bật/tắt nguồn kích thích khó thực với hệ thống ăng ten kích thích đồng thời, ví dụ ăng ten mảng pha Tuy nhiên, kỹ thuật bật/tắt ăng ten loại bỏ sai số gây việc đặt sai tổ hợp sai pha nguồn xạ Sau tham số ước lượng xác định, cường độ điện trường điểm đo ứng với tổ hợp sai pha ước lượng dựa vào cơng thức (2) Quy trình đo SAR Đối với việc đo SAR theo chuẩn quốc tế IEEE1528 [1] hay IEC/TR 62630 [2], quy trình đo SAR phải thực qua bước đo bản: i) đo mặt phẳng xác định ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 5(126).2018, Quyển (gọi area scan), ii) đo khơng gian hình lập phương xung quanh điểm có giá trị SAR lớn mặt phẳng đo bước i (được gọi zoom scan) Giá trị SAR lớn cần xác định giá trị SAR trung bình theo khơng gian (spatial-averaged SAR), tính trung bình SAR điểm đo bước ii Cần ý rằng, việc ước lượng giá trị cường độ điện trường ước lượng theo điểm Nghĩa là, tham số ước lượng điểm đo khác khác Vì thế, việc đo điểm bước đo “area scan” cần thực lần bật/tắt ăng ten Sau thực ước lượng xác định tổ hợp sai pha nguồn ứng với giá trị cường độ điện trường (hay SAR) lớn mặt phẳng đo, thực bước đo “zoom scan” tổ hợp sai pha xác định giá trị SAR trung bình khơng gian lớn Trên sở kỹ thuật ước lượng trên, nhóm tác giả đưa quy trình đo nhằm xác định giá trị SAR trung bình khơng gian cực đại cho thiết bị vơ tuyến có nhiều ăng ten phát Hình Các phép đo “area scan” “zoom scan” thực tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế đo SAR Bắt đầu 37 10 mm Kích thước phantom phẳng, vỏ phantom, thơng số chất lỏng theo tiêu chuẩn quốc tế thể Bảng Hình ví dụ biểu diễn mơ hình phantom phẳng DUT ăng ten chữ F ngược Mặt phẳng đo “area scan” nhóm tác giả lựa chọn mặt phẳng XZ phía phantom cách DUT 11 mm Mơ hình phantom phẳng, cấu hình DUT mơ phần mềm CST STUDIO SUITE [13] (Computer Simulation Technology) Dữ liệu cường độ điện trường bật/tắt ăng ten có từ mơ tính tốn sử dụng thay cho liệu đo thực tế Để đánh giá sai số ước lượng, nhóm tác giả lấy liệu mơ tính tốn SAR tương ứng với sai pha từ độ đến 360 độ (với bước pha 15 độ) cho trường hợp ăng ten; trường hợp ăng ten, liệu SAR tính toán tương ứng với 64 tổ hợp sai pha  , 3 nguồn xạ,  , 3 nhận giá trị độ đến 360 độ (với bước pha 45 độ) Các liệu mô dùng để so sánh với liệu ước lượng SAR theo quy trình đề xuất Hình Tất liệu SAR chuẩn hóa theo giá trị SAR lớn mặt phẳng đo “area scan” Ngoài ra, kỹ thuật ước lượng [12] sử dụng để so sánh kết ước lượng SAR với kỹ thuật bật/tắt nguồn xạ mà nhóm tác giả đề xuất 29 29 5 Thiết lập công suất mức lớn cho ăng ten phát 50 50 29 Lựa chọn hệ thống đo sử dụng đầu dò véc tơ Inverted F antennas Inverted F antennas Thực N phép đo “area scan” để xác định: Etot (1) cho ăng ten thứ bật, (N-1) ăng ten lại tắt Etot (2) cho ăng ten thứ bật, (N-1) ăng ten lại tắt … Etot (N) cho ăng ten thứ N bật, (N-1) ăng ten lại tắt Tính tốn tham số ước lượng a1 …aN theo (3) Ước lượng Etot cho (β2 ,β3 ,…,βN) theo công thức (2) GND GND 3 100 100 (b) (a) Hình Mơ hình kích thước (mm) ăng ten chữ F ngược: (a) trường hợp ăng ten; (b) trường hợp ăng ten Ăng ten chữ F ngược Chất lỏng phantom Xác định giá trị (β2 ,β3 ,…,βN)max tương ứng với (Etot)max Mặt phẳng quan sát Đo Etot tương ứng với giá trị (β2 ,β3 ,…,βN)max “zoom scan” Vỏ phantom Vỏ phantom Xác định SAR theo công thức (1) “zoom scan” 10 mm DUT Tính tốn giá trị SAR trung bình khơng gian theo chuẩn IEEE1528/IEC62209 Kết thúc Hình Quy trình đo SAR thiết bị có N ăng ten Mơ hình kết kiểm chứng 4.1 Mơ hình Để kiểm chứng việc xác định hệ số ước lượng dựa việc bật/tắt ăng ten, nhóm tác giả xây dựng số mơ hình với trường hợp thiết bị đo kiểm DUT (Device Under Test) sau: ăng ten chữ F ngược (IFA: InvertedF Antenna); ăng ten chữ F ngược ăng ten chấn tử nửa sóng Cấu hình ăng ten thơng số kích thước thể Hình Bảng DUT đặt phía phantom phẳng cách chất lỏng phantom Hình Mơ hình phantom ăng ten chữ F ngược Bảng Các thông số phantom ăng ten chấn tử nửa sóng TT Tham số Kích thước phantom 10mm Độ dày vỏ phantom Khoảng cách chất lỏng phantom DUT Hằng số điện môi chất lỏng Độ dẫn điện chất lỏng (σ) 1,8 S / m Khối lượng riêng chất lỏng (ρ) 1000 Kg / m3 Tần số 2, 45GHz 10 Bán kính lưỡng cực Chiều dài tổng thể Khoảng cách ăng ten 1,8mm Giá trị (180  120  150) mm 2mm 39,2 /2 /4 Chu Văn Hải, Nguyễn Huy Hồng, Lê Đình Thành 38 4.2 Kết kiểm chứng 4.2.1 Trường hợp ăng ten Hình Phân bố SAR mặt phẳng đo “area scan”: (a) Ăng ten bật, ăng ten tắt; (b) Ăng ten bật, ăng ten tắt Với mơ Hình ăng ten chữ F ngược, Hình thể phân bố SAR bặt/tắt ăng ten mặt phẳng đo “area scan” Dữ liệu SAR dùng để tính tốn tham số ước lượng theo (3) Từ tham số ước lượng nhanh chóng xác định SAR với sai pha thay đổi từ độ đến 360 (với bước pha độ) Hình biểu diễn SAR lớn cho tương ứng với sai pha khác Từ Hình 5, nhận thấy đường biểu diễn SAR lớn cho kỹ thuật ước lượng tương đối trùng khớp sai pha 175 độ, kỹ thuật SAR ước lượng cho kết SAR lớn mặt phẳng đo “area scan”, giá trị SAR sai lệch khoảng 0,28% Phân bố SAR lớn sai pha 175 độ mặt phẳng đo “area scan” thể Hình 6, dễ thấy phân bố SAR tương đồng 4.2.2 Trường hợp ăng ten chữ F ngược Hình Phân bố SAR cho ăng ten chữ F ngược mặt phẳng đo “area scan”: (a) Ăng ten bật, 2, tắt; (b) Ăng ten bật, 1, tắt; (c) Ăng ten bật, 1, tắt Hình biểu diễn phân bố SAR mặt phẳng đo “area scan” cho trường hợp ăng ten chữ F ngược bật/tắt ăng ten Tương tự trường hợp ăng ten, nhóm tác giả nhanh chóng xác định SAR lớn mặt phẳng đo “area scan” Hình 9a cho biết SAR lớn xác định tổ hợp sai pha (92 độ 67 độ) theo kỹ thuật đề xuất Hình 9b biểu diễn SAR lớn tương ứng tổ hợp sai pha (90 độ 65 độ) sử dụng kỹ thuật [12] Hình Giá trị SAR lớn tương ứng với sai pha Hình Giá trị SAR lớn tương ứng với tổ hợp sai pha cho trường hợp ăng ten chữ F ngược: (a) Kỹ thuật bật/tắt nguồn xạ; (b) Kỹ thuật [12] Hình Phân bố SAR mặt phẳng đo “area scan” sai pha 175 độ: (a) Kỹ thuật bật/tắt nguồn xạ; (b) Kỹ thuật [12]; (c) Dữ liệu tính tốn mơ Hình Sai số ước lượng tính tốn SAR Hình thể sai số SAR tính tốn mơ SAR ước lượng cho tất trường hợp kiểm tra, sai số ước lượng kỹ thuật đề xuất kỹ thuật [12] nhỏ (dưới 0,5%) Hình 10 Sai số tính tốn ước lượng SAR cho trường hợp ăng ten chữ F ngược: (a) Kỹ thuật bật/tắt nguồn xạ; (b) Kỹ thuật [12] Hình 10 thể sai số SAR tính tốn mơ SAR ước lượng cho tổ hợp 64 sai pha kiểm tra Với kỹ thuật, ước lượng sai số nhỏ (dưới 1,6% cho kỹ thuật đề xuất 0,8% cho kỹ thuật [12]) ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 5(126).2018, Quyển 4.2.3 Trường hợp ăng ten chấn tử nửa sóng Hình 11 Phân bố SAR cho ăng ten chấn tử nửa sóng mặt phẳng đo “area scan”: (a) Ăng ten bật, 2, tắt; (b) Ăng ten bật, 1, tắt; (c) Ăng ten bật, 1, tắt Tiến hành bước tính tốn tương tự trường hợp ăng ten chữ F ngược Kết phân bố SAR tương ứng với tham số ước lượng thể Hình 11; phân bố SAR lớn mặt phẳng đo “area scan” (Hình 12) sai số kiểm tra thể Hình 13 cho kỹ thuật ước lượng Các kết cho thấy kỹ thuật ước lượng bật/tắt nguồn xạ xác định nhanh chóng SAR lớn sai số ước lượng 0,5% SAR lớn ước lượng theo kỹ thuật đề xuất tương ứng với tổ hợp sai pha (225 độ 12 độ) (Hình 12a) theo kỹ thuật [12] tương ứng với tổ hợp sai pha (212 độ 347 độ) (Hình 12b) 39 Kết luận Trong báo này, nhóm tác giả phân tích, đề xuất kỹ thuật ước lượng quy trình đo mới, cho phép xác định giá trị SAR lớn thiết bị vơ tuyến có nhiều ăng ten phát cách nhanh chóng xác Kỹ thuật đề xuất báo cho phép xác định giá trị ước lượng thông qua việc đo điện trường điểm đo sử dụng đầu dò véc-tơ nguồn xạ (ăng ten) bật/tắt Ưu điểm kỹ thuật tránh sai số đo gây việc đặt sai giá trị sai pha nguồn q trình đo Nhóm tác giả thực số kiểm chứng mơ hình khác để xác định tính xác kỹ thuật đề xuất Kết là, giá trị ước lượng SAR giá trị tính tốn SAR phù hợp với Sai số giá trị ước lượng giá trị mô nhỏ 1,6% hầu hết trường hợp Với quy trình này, việc đo SAR thiết bị vô tuyến nhiều ăng ten trở nên đơn giản hơn, nhanh xác so với kỹ thuật tại, góp phần giảm thời gian chi phí đo kiểm nhà sản xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO Hình 12 Giá trị SAR lớn tương ứng với tổ hợp sai pha cho trường hợp ăng ten chấn tử nửa sóng: (a) Kỹ thuật bật/tắt nguồn xạ; (b) Kỹ thuật [12] Hình 13 Sai số tính tốn ước lượng SAR cho trường hợp ăng ten chấn tử nửa sóng: (a) Kỹ thuật bật/tắt nguồn xạ; (b) Kỹ thuật [12] [1] IEEE 1528, IEEE Recommended Practice for Determining the Peak Spatial-Average Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Head from Wireless Communications Devices: Measurement Techniques, Ed.2013 [2] IEC/TR 62630, Guidance for Evaluating Exposure from Multiple Electromagnetic Sources, Ed 1.0, 2010 [3] FCC OET Bulletin 65, Evaluating Compliance with FCC Guidelines for Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields, Ed 97-01 [4] DASY52 by SPEAG, http://www.speag.com/products/dasy/dasysystems/ [5] ART-MAN by ART-Fi, http://www.art-fi.eu/art-man [6] K.-C Chim, K C L Chan, and R D Murch, “Investigating The Impact of Smart Antennas on SAR”, IEEE Trans Antennas Propag., Vol 52, No 5, May 2004, pp 1370-1374 [7] J O Mattsson, and L P De Leon, “SAR Evaluation of A MultiAntenna System”, Proc IEEE Antennas and Propagation Int Symp., Honolulu, Jun 2007, pp 1373-1376 [8] T Iyama and T Onishi, “Maximum Average SAR Measurement Procedure for Multi-Antenna Transmitters”, IEICE Trans Comm., Vol E93-B, No 7, Jul 2010, pp 1821-1825 [9] K Zhao, S Zhang, Z Ying, T Bolin, S He, “SAR Study of Different MIMO Antenna Designs for LTE Application in Smart Mobile Handsets”, IEEE Trans Antennas Propag., Vol 61, No 6, Jun 2013, pp.3270-3279 [10] H Li, A Tsiaras, B Lau, “Analysis and Estimation of MIMO-SAR for Multi-antenna Mobile Handsets”, IEEE Trans Antennas Propag., 2017, pp 1522-1527 [11] D T Le, L Hamada, and S Watanabe, “Measurement Procedure to Determine SAR of Multiple Antenna Transmitters Using Scalar Electric Field Probes”, Proc IEEE The International Conference on Advanced Technologies for Communications 2014 (ATC'14)., Ha Noi, Oct 2014 [12] D T Le, L Hamada, S Watanabe, and T Onishi, “An Estimation Method for Vector Probes Used in Determination SAR of MultipleAntenna Transmission Systems”, Proc IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility., Tokyo, May 2014 [13] https://www.cst.com/products/csts2 (BBT nhận bài: 23/01/2018, hoàn tất thủ tục phản biện: 28/05/2018) ... đề xuất kỹ thuật ước lượng quy trình đo mới, cho phép xác định giá trị SAR lớn thiết bị vơ tuyến có nhiều ăng ten phát cách nhanh chóng xác Kỹ thuật đề xuất báo cho phép xác định giá trị ước... lượng lớn phép đo SAR thực tế Để giảm thời gian đo, kỹ thuật khác giới thiệu [8] Theo đó, giá trị SAR thiết bị nhiều ăng ten phát xác định cách kết hợp giá trị SAR riêng lẻ ăng ten Tuy vậy, kỹ thuật. .. tính xác kỹ thuật đề xuất Kết là, giá trị ước lượng SAR giá trị tính toán SAR phù hợp với Sai số giá trị ước lượng giá trị mô nhỏ 1,6% hầu hết trường hợp Với quy trình này, việc đo SAR thiết bị vô
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình xác định giá trị SAR lớn nhất của thiết bị vô tuyến nhiều ăng ten sử dụng kỹ thuật bật/tắt nguồn bức xạ, Quy trình xác định giá trị SAR lớn nhất của thiết bị vô tuyến nhiều ăng ten sử dụng kỹ thuật bật/tắt nguồn bức xạ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn