Ebook Thi công cáp và hầm hố cáp viễn thông: Phần 2

173 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:52

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thi công cáp và hầm hố cáp viễn thông", phần 2 trình bày các nội dung: Thi công hầm hố cáp bằng phương pháp trực tiếp, đúc sẵn và lắp ghép (thi công hầm hố cáp bằng phương pháp trực tiếp, thi công hầm hố cáp đúc sẵn, thi công hầm hố cáp bằng phương pháp lắp ghép,....). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. PHẤN THI CỔNG H Ầ M HÔ C Á P BANG PHƯƠNG P H Á P TRỰC TIẾP, ĐÚC S Ẵ N VÀ LẮP GHÉP Chương 12 THI CÔNG HÂM HỐ CÁP BANG PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP 12.1 Thi cõng hầm hô cáp phương pháp xây 12.1.1 Công tác chuẩn bị yêu cầu thi cóng 12.1.1.ỉ Công tác chuẩn bị đơn vị thi công - Tiếp nhận nghiên cứu hồ sơ thiết kế, bàn vẽ thi cóng để bàn giao cho tổ trực tiếp thi cơng - Khảo sát mặt thi còng nhận bàn giao với đơn vị có liên qua - Kiêm tra chủng loại, khối lượng, chất lượng vật tư, vật liệu để bàn giao tổ thi công - Kiểm tra, nghiên cứu nội dung giấy phép thi cơng hồn thiện thủ lý liên quan - Chủ đầu tư đơn vị thi công công trình phải có đủ giấy phép thi cơng, chấp nhận chù sờ hữu có liên quan đến thi cóng cơng trình, phải tham vẽ cơng trình ngầm cấp từ cơng ty điện lực, cóng ty cấp nư thơng cơng quan khác có cơng trình ngẩm để xúc tiến cơng v hợp đồng theo dõi, giám sát báo vệ công trình ngầm với đơn vị liê - Thực hiên tất cà công tác đo đạc cẩn thiết nhằm đảm báo thi công vẽ thiết kế phương án thi công - Sau chuẩn bị xong mặt bằng, tiến hành xác định tim hẩm hố cáp mép hám hố cáp theo bán vẽ thi công - Sau bàn giao trình thi cơng đơn vị thi cõng phải trí tim đườns mép hầm hố cáp theo vị trí kích thước xác định theo Ỉ2.Ị.Ị.2 Vật tư vật liệu Các loại cát dùng cho vữa xây, vữa trát phải đáp ứng yêu cầu quy T C V N 3Kí "Cát Phương pháp xác thành giây lớn" c-hứ Xi n4g2 cm hnã-hnthậg86: ước nphải chất lớnđlưànhất m ợngxây bảco ủadựng chất hạt tổ ccát hlưứợng c-không kiểm theotra đưqợucchất yvượt định lượng quá: cùa sả2nnhà ,5pđịnh hm ẩm má.y(KCS) sàn xu Thi cổng cáp hẩm hổ cáp - Xi mãng dùng cho vữa xây gạch, đá chẻ phải đáp úng yêu cáu tiêu chuẩn Nhà nước hành xi măng - Các loại xi măng đặc biệt nhu xi măng chịu sun - phát, xi măng chịu a dùng có yêu cầu thiết kế - Các loại xi măng khác mác nhiều nhà máy k sản xuất không nên để chung lẫn lộn - Các loại gạch, đá dùng để xây phải đảm bảo yêu cầu vé cường độ, qu tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định tiêu chuẩn hành cùa Nhà nước đá xây - Các loại gạch, đá cung cấp cho công truồng phải có giấy chứng nh cách chất lượng gạch phận KCS cùa đơn vi sàn xuất cấp - Bãi chứa vật liệu công trường phải bố trí hợp lý, có biện pháp th cỏ rác bẩn phải dọn lót lớp gạch đầm nện chật Quan phải dùng gỗ ván xếp gạch làm thành chắn cho không bị tròi m cao 0,3 m Khống đổ đống vật liệu rời lẫn lộn với - Quy cách chất lượng loại vật liệu khác phải tuân theo quy định tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nuớc có liên quan 12.1.1.3 Vưu xây diừĩg - Vữa dùng thi cơng hẩm cáp phái có mác chi tiêu kỹ thuậ yêu cầu thiết kế quy định tiêu chuẩn TCVN 4314 - X6: dựng - Yêu rầu kỹ thuật" - Vật liệu dùng để sàn xuất vữa (chất kết dính, cốt liệu) phái đảm bao y tiêu chuẩn kỹ thuật Nước dùng để pha trôn vữa không chứa tạp chất c cản trở trình đỏng cứng cùa chất kết dính Khi dùng nước ngầm chỗ hệ thòng kỹ thuật để trộn vữa, phải phản tích bàng thí nghiệm, lấy n hệ thống cáp nước sinh hoạt khơng cần kiểm tra - Các loại chất kết dính dùng đê sản xuất vữa xây cho kết cấu nước xâm thực, phải tuân theo chi đẫn cùa thiết kế Khi xây gạch, đá đạt b ầm đhơi ư-ợhH coặvỗcsànautrong bịhợkhi pbấn,vđất trộn ữa ẩkhô m vữa.bão dKhi o hnhà ovận a nước, mchuyển áy sân pháihỏn xuất dùng hphái ợpvữv aữcó ađơng khố chicứ dcẩn ẫnng thành tronc bào qu nước pahnầntrá 176 Chương 12: Thi công hám hố cáp phương pháp trục 177tiế - Khi sản xuất vữa xây phải đảm bảo: '+ Sai lệch đo lường phối liệu so với thành phần vữa khơng lớn vói nước xi mảng; cát không lớn 5% + Mác vữa theo yêu cẩu thiết kế; + Độ dẻo vữa phải theo quy định thiết kế; + Độ đểu theo thành phán màu sắc; + Khả giữ nước cao Để nâng cao độ dẻo nâng giữ nước vữa, thành phần vữa thêm chất phụ gia dẻo theo chi dẫn thí nghiệm dẫn cùa thiết kế - Thời gian trộn vữa máy kể lừ lúc đổ xong cốt liệu vào máy trộ nhỏ phút Thời gian trộn vữa tay kể từ lúc bắt đáu trộn không phút Trong trình trộn vữa máy tay khơng đố liệu vào vữa - Vữa trộn phải dùng hết trước lúc bắt đầu đông cứng, không dùng vữa cứng, vữa bị khò Nếu vữa bị phán tầng, trước dùng phái trộn lại cẩ chỗ thi còng - Khi thi cơng mùa hè, mùa khơ, mùa gió tây, phái đám bảo dù d vữa đơng cứng bàng cách: nhúng gạch đá vào nước trước xây dùng vữa cao Không đổ vữa nắng, tránh nước nhanh Khi trời mưa phái che vữa - Nên tận chum thiết bị vận chuyển giói, máy bơm vữa xe cai ti chuyến vữa, tránh cho vữa khói bị phàn tầng tạp chất khác - Chãi lượng vữa phải kiểm tra bằnc thí nghiệm ì".;-, lấy lại c XII (rèn trường Số liệu kết thí nghiệm phái ghi troiiịi sổ cơng hình Việc xức định liều lượng pha trộn vữa đế đám bào mác vữa phái tiến hà bái đẩu xà)' trình thi công thành hầm cáp Khi thay đối vại kết dính CỐI liệu, phu da), thay đổi thành phần vi) mác vữa phải kiếm tiu quy dinh tiêu chuẩn TCVN 3121 -79: "Vữa vù hỗn ỊịỢỊì vữa xứ niu pháp liêu 12 1.1.4 chiùín bè - Chè thứ ỈÒI1ỊỈ ngành tạo Chẽ núp ly" út vetạo hhi' áhm um nắp lõng hôhốcáp hầm cáp, cốt han cúc thép hổ g bè ycáp êutơng tồn cầu hun cốttrong khói tỉihép hờ thiết -phái Quy tõỉiỊi kè.luân phạm Tcốt CIV hN eothép 4453: thi u róỊ Thi cơng cáp hám hố cáp - Bố trí mặt sán xuất: bồn trộn bê tông; bai đổ bê tông; bãi c thời gian báo dưỡng; xương gia cóng khung nắp hầm cáp, gia cõng c phái hợp lý theo quy trình sản xuất - Chuẩn bị kiểm tra vật tư, vật liệu: sắt, thép, xi mãng, đá, sỏi, cát, ứng vé số lượng chất lượng theo thiết kế - Gia cóng, hàn khuni: nắp nghiệm Ihu theo dũng yêu cẩu kỹ thuật tron + Dùng dây Ihép buộc đế cố định điểm giao Ihép cấu chịu lực thời dùng máy hàn đẽ hàn 100% điểm tiếp xúc thép chịu lực thép cấu tạo với khung nắp hầm hố cáp, sau rì tồn khung nắp tiến hành đồ bê lỏng + Kiểm tra độ phang khung hẩm khung náp hẩm trước lỏng nắp hầm - Đố bê tông: + Sán xuất bè tòng chất lượng, mác theo quy định thi vặt liệu như: xi mãng, cát, đá, nước, vật liệu độn chất phụ gia phả lường tỷ lệ cho mẻ trộn + Bê tông phái trộn máy thời gian quy dinh (từ phút), theo trình lự: trước hết đrí 15% đến 20% lượng nước sau đ mãng, cát, đá, mội lúc, đồng thời đố liên tục phần c + Lấy mẫu thử, kiểm tra chái lượng bé tông theo đạt sàn xuất, ngày sàn xuất len mẫu thừ hát giữ mẫu thử + Vận chuyến đố bé tông giới bâng chuyên đui tồng, đàm báo thời gian ngắn nhái nhằm tránh tượng phân táng bè tòng dọc đường + Sau đổ he tông nắp hám ho cáp phái có biện pháp che chán d hãi đổ bẽ tỏnc phai có hệ thống liêu nước lốt - Báo dưỡng bẽ lơng: Giữ chế độ nhiệt ám thích hợp dùng quy dinh (rom gian bao dưỡng cách tưới nước trực tiếp bao bọc bè lõng hãng b li;)! hò HgƯ n nhiinli m ãắnỚ cáp gC Đỏi -.iHiìiy P (có Thời K uciêhm (lơ chC Í:V m gi H Ìliìny iaỉm ni nrác phụhè báo nT gthòm: giai hroibào ệnd m gưỡlừ thời nsò thu gd7ưkỳ pờgnhtiên niắụ agp thuật nthuộc (U hháo 1ầ4nmsân ngỉi\ ngáy): dhỗ vào ữpn hcáp dối àem nhiệt lừ mvới ttrước ih nĩh eođộ đxiơlànđùn" m m7ãòrnuigvận nngày thiết gtrường poóc đchuyên ộkẽ ndối glãng k (mùa V ỹvới ítrthuật, acđvi hòạlạnh cítne m nIiiãn 2\s 178 Chương 12 ; Thi công hầm hỗ cáp phương pháp trực 179tiế 12.Ị.2 Trình tụ thi cơng hầm cáp phương pháp xây Đổ bẻ tống đáy hẩm cáp (12.1.2.2) Xây thành hám cáp {12 1.2-3) Láp đại khung hẩm cáp (12.1.2.4) Trát hồn thiện hẩm cáp (12.1.2.5) Đổ bé tơng miệng hẩm cáp (12.1.6) Lắp đạt nắp hầm cáp (12.1.2.7) Hoàn trà mặt (12.1-2.8) Kểim tra, nghiệm thu 12.1.2 ì Đào hố Ì) Chuẩn bị mặt thi cơng, tiến hành rào chắn dật biển Mo cơng - Nhặn bàn giao mặt thi cóng, chuẩn bị mặt bàng thi công, thu d chướng ngại vặt mặt thi công - Đào hố gần lối đường giao (hơng khu vực dân cư phái có rào biên báo, ban đèm phái có lín hiệu, báo hiệu Rào ngăn phái đặt cách mép đường khơng nhó Ì mét 2) Táp kết phươne tiện, dụnc cụ thi cõng - Lựa chọn phương tiện dụng cụ, máy thiết bị thi công phù hợp với từ kiện cụ thể lại còng trường - Tập két phương tiện, dụng cụ, máy thiết bị thi công cơng trườ hợp với ướcthetrong trìnhthiết thi cổng 3) Đ bhò o kíchqthước kê Thi cang ráp hâm hố ráp - Trẽn sờ tài liêu kháo sái địa hình địa chất, thúy van dái cán công phái xem xét trạng thái đất để có biện pháp đào thích hợp Đào bó' thiết kế thi cơng phê duyệt, có biện pháp kỹ thuật an toàn tr - Xác định vị trí tim hẩm cáp đường mép hầm cáp, tiến hành công thiết đê liến hành đào hố - Có biện pháp nước dọng (kể cà mưa to) để tránh nước chày làm sụt lờ thành hố đào như: + Che đậy hố đào, be bờ chắn nước làm rãnh tiêu nước, hạn chế i mưa chày vào hố + Có biện pháp chỏng nước ngầm thâm vào hố đào để đảm bào đáy hô trước kbi tiếp tục thi cõng + Đóng hàng tường cừróithà ván ngang chèn đất sét sau tường dế n mạch nước gặp mạch nước ngầm - Đào hố đến mực nước ngẩm nên tạm ngừng đào bom hết nướcờ tránh sụt lờ phái có biện pháp giữổn định vách tiếp tục - Khi đào đất điểu kiện tự nhiên hay neoại cánh làm thay dối trạn nến bị ngấm nước mưa kéo đài, đất ẩm hay no nước, phải kiếm tr hơ đào, mái dóc Nêu khơng đảm bão an tồn phải có biện pháp gia cố đê c sụt lờ đất, sập vách chóng bất ngờ như: giám độ nghiêng dốc, tạm ngừng việ khô gia cường vách chống, - Quét bùn khỏi hố đào gia cố đáy hố đào cho thật phảng chile đổ be lông Trong [rường hợp đất ngập úng phái dùng cọc đóng vào 'lấ hố 4) Vận chuyển đãiỉhừa, vệ sinh mật bàng thi công - Thường xuyên dọn đất đá vật liệu trẽn miệng hố đe phòng vải li xuốnc hố - Đất đào đá} hố lên phái đổ vào khu vực vị trí quỵ định cộng phai cách miệng hơ 0.5 in Đát lẽn miệng hố đào Iađúc Unhrót.lihươu" -5ntKhi D rh ơn I ấàCot;ÍLđen khí là-daiv4e5n (.ctrong lãũInnC pthh U ùceaư!oikntròm: h Ú cú h m uuIặtcái vkhi àựpnL chỊU ổpL hvn ló hÍiạm sưntrình ơcúc neanẹ nccho ghutiện ydểìm éõnẹ nphép giao đái hốtrình cđào [hơng ua ncám ch uạakhác n Lcơ(dây hequlối an cáp đa qui"! ngầm rơi Kvãidcác dlíteH Ì so Chương 12:Thi cơng hầm hốcáp phương pháp trực tiếp sơ đổ dẫn vị trí độ sâu cùa cơng trình, vãn bán thoa thuận cùa qu phương án đào hố, biện pháp bảo vệ an tồn cho cơng trình Đơn vị thi biển báo, tín hiệu, báo hiệu khu vực có cơng trình ngầm "phải cử cán b giám sát suốt trình hố - Khi hốở gán cơng trình ngầm khơng dùng máy cơng cụ gâ mạnh xà beng, cuốc chim, choòng, đục, Khi phát luyến ngầm với dần vật trở ngại, nguy hiểm phái ngừng thi cơng đ có biện pháp xử lý thích hợp Chỉ sau Tchi có biện pháp xử lý đám bảo cho công nhân tiếp tục vào làm việc - Đào hố gần đường cáp điện ngầm vận hành khơng điện phải có biện pháp bào đảm an tồn vé điện cho cơng nhân đào (dùng dụn điện, có trang phòng hộ cách điện, ) phải có giám sát trực tiếp lý đường cáp điên thời gian đào - Nếu có xảy cố gây gián đoạn hoạt động cơng trình ngầm phải báo cho cấp có thẩm quyền để kịp thời giải quyết, khắc phục - Lèn xuống hố đào phải đùng thang hay đánh bậc thang đất có rái cát, xi, - Khơng đào hố theo kiểu "hàm ếch" Nếu trình đào bị tạo " phải phá bỏ "hàm ếch" mói tiếp tục đào hố - Đào hố phạm vi chịu ảnh hưởng cùa phương tiện thiết bị gây c mạnh phải có biện pháp ngăn ngừa phá hoại mái dốc - Trong trình đào hố phái tuân theo yêu cầu an toàn lao động nước yêu cầu 16.4 (chương 16) 12.1.2.2 Đổ bê tòng đáy hâm cáp (khơng cốt thép) ì Chuẩn bị, táp kết kiểm tra chủng loại, khối lượng chất lượng tư, vật liệu (đá, xi mãng, cát, nước, ) máy, thiết bị dùng q trình Kiểm tra kích thước, độ phang, độ đầm chật hố đào (nền hố) theo Đổ bẽ tông theo yêu cầu thiết kế: - Trộn bè tông theo yêu cầu thiết kế, mác bẽ tông, khối lượng bê Irên hợp cvới -ủaĐố LLáng àdiện đáy mbêrốn htrát tích ầtỏng, mđựng bvà th eeđo ầm chiều m nư ặmác tớchặt, cđáy dày thiết th đảelớp m ovị kế.u bbè tríảovà tơng cầu kích kích th thước ethước o thiết thiết thkế eokếthiết Trộn (độ kế dày vữadài xi mãng rộng).để w 182 Thi câng cáp hám hố í áp Ỉ2.Ị.2.3 Xúy thành hám cáp Sau đổ bẽ tòng đáy hầm xong, phải chờ thời gian để bê tông dông kế cáu thiết kế tiến hành xay thành hẩm cáp Ì Chuẩn bị, tập kết đẩy đù vật tư, vật liệu dụng cụ cần thiết Kiểm loại, khối lượng chất lượng loại vặt tư, vật liệu (gạch, xi mãng cát, nướ yêu cầu thiết kế Vữa xảy phải đảm bào yêu câu theo thiết đá vận chuyển không chất đống, không đổ thảng xuống đất Xác định xác vị trí thành hẩm cáp đáy hầm cáp Xây thành hám cáp: - Khi xây đến vị trí phái lắp dặt phụ kiện hầm cáp như: móc kéo c cáp phải chèn phụ kiện để lỗ chờ đế chèn phụ kiện sa điều kiện cho phép - Khi xây đến vị trí ống nhựa, phái chừa sán vị trí trống cho công lác lắ cống sau (trong trường hợp chưa lắp đật ống cống vào thành bể) Nối, cố Ống cống vào thành hầm cáp (trong trường hợp dã láp đặt ống cống) Khi chư phải dùng đầu bịt để bịt kín ơng cơng lại nhằm đàm báo hầm cáp và an toàn khơng cho nưóc thấm vào, kéo cáp tháo bịt đầu - Khi xây thành hầm cáp đến vị trí lắp khung hầm cáp, phái xác định các chân khung chừa lỗ trống đế đố bê tông chân khung Các yêu cầu xây: - Những chỗ không quy định xây không để lỗ rỗng làm yế thành hầm cáp - Trong q trình xây, khơng tự ý thav đối thiết kế Nếu phái hiên sai thiết kê gặp tượng bất thường như: cát chảy, nước ngâm mạn báo cáo cho đầu tư quan thiết kế để kịp thời giải Nếu xây dựng không phù hợp với đất ìhco thiết kè đem vị thi cóng phải sung thiết kế - Khi xây thành hầm cáp phái kiểm tra độ ngang bằng, cách đo dó hãng phái nghiêng n gừng-đđà ưxây Đ C ợphái cộhxây òkiphái nểg ìdo m saứnagđè tranbghằm tnyg u ó.nhất giặt, cchó ủa2hàng khơng nòi lần tiẽp độ choC thảng U phép mội I thảnh đđoạn để ứngm hc ácùa òm aonacấp từ m nhậ.0 t ,5 pbén ham i vxàđến aycácđổng 0,6gócni.thơi cu nêa Phụ lục 13: Kỹ thuật khoan ngấm thi câng cáp viên 327th Phụ lục 13 KỸ THUẬT KHOAN NGẦM TRONG THI CÔNG CÁP VIÊN THÔN Phần giới thiệu đánh giá kỹ thuật khác cho phép lắp đặt dẩn cáp mà không cẩn đào rãnh Khoan định hướng Kỹ thuật khoan định đùng ống khoan rỗng de uốn với đường (từ đến 10 em) khoan qua đất từ đầu bên tới đầu bẽn Các ống xoay vòng bàng máy tạo thành lỗ định hướng Một đầu mũi khoan dược gắn trước ống Trên đẩu mũi khoan có vòi phun chất lòng bentonit, vò xói mòn đất xung quanh dầu mũi khoan tạo thành lỗ khoan để ống khoan chuyển vé phía trước (Hình PL13 Ì) Hình PLỈ3.Ỉ Kỹ thuật kiioatì đinh hưởng Khi ống tới hố tiếp nhận Tháo đáu mũi khoan nối ống dẫn cá đặt vào Sau kéo trỏ lại lỗ định hướng tới điểm khởi đầu Sử dụng máy khoan định hướng thực chiểu đài khoan trung'bìn với đường kính khoan trung bình từ 50 mm đến 300 mm Hiệu suất cùa máy vào chất đất: ví dụ đất sét mồi trường tốt dể thực khoan định đá đái sói tạo bất lợi lớn cho công việc khoan Khoan đẩy Kỹ thuật khoan dùng đẩy dài (từ ] đến 3m đến lOcm) để tạo lỗ dẫn đường sau ống dẩn cáp lắp đặt bằn vào bên Sự khác khoan đẩy khoan định hưóng dó là: khoan định hướng sử dụng chất lòng xối đất để tạo lỗ khoan để ống khoan di trước, thìđượkỹ chuyển c thuật phíakhtrước oan đẩy kđơn hoảnggiản trống đẩyđưvợàcxốy tạo cácđầu thanmũi h vào khotrong an épđất chặt 328 Thi công cáp hám hổ cấp Chiểu dài khoan kỹ thuật thông thường gắn khoan dinh hướ đặc điểm máy dùng cấu đẩy mà kỹ thuật rái hữu khu vực thị noi kích thuốc thiết bị làm việc cần nhò gọn việc sử lỏng để khoan gây số bất len định Khoan tác động Kỹ thuật dùng lực đập tạo phương pháp khác việc khoan Có thể phân biệt hai cách khác nhau: kỹ thuật tác động loàn thuật tác động kết hợp Kỹ thuật tác động toàn kỹ thuật khoan khơng địn có chi phí thấp cho phép lắp đặt ống đoạn chiều dài ngắn Nó bao búa tác động, thường có dạng đầu ngư lơi đẩy từ hố khơi đầu cùa khoan (Hình PL13.2) Kỹ Ihuậĩ tác động kết hợp thiết kế nhằm tạo lực đập kết hợp với c pháp khoan khác Với kỹ thuật máy khoan dinh hướng máy khoan đ thiết kế với đầu mũi khoan đặc biệt có gắn búa khí nén Búa khí nén nà dùng đến tình cụ thể gặp đất đá, đá, gạch, bẻ tông Hình PL13.2 Kỹ rltuật khoai! túc động Kỹ thuật Microtunnelling Kỹ thuật Microtunnelling đề cập đến số phương pháp thiết bị để xảy dựng đường hầm Kỹ thuật sứ dụng đầu cắt dẫn hướng điều khiển từ xa Nó tạo lỗ khoan với dung sai 25 mm the chiều ngang Đường kính lỗ khoan từ 10 em đến m với chiểu dà 100 m (HìnhPL13.3) Hình PLI3.3: Kỹ thuật MU rotunnelling Phụ lục 13: Kỹ thuật khoan ngầm thi công cáp viền 329 th Giống kỹ thuật khác, kỹ thuật cần phái biết rõ điểu kiệ khu vục thi cơng Kỹ thuật Microtunnellĩng tạo đường hẩm với đ đất thay đổi từ đất mềm tới đá cứng Tuy nhiên, cần phải lựa chọn cách đầu cắt thích hợp với loại đất đá Tốc độ làm việc trung bình kỹ thuậ đến 20 m/ngày, đạt tốc độ 80m/ngày điều kiện l Lĩnh vục áp dụng Liên quan đến xây dựng sở hạ tầng ngầm viễn thơng xác địn dụng khác kỹ thuật khoan ngầmở Cắt ngang qua dường ô tô dưòng xe lửa: bắt buộc phải sử dụng cá khoan ngầm khơng thể sử dụng kỹ thuật đào rãnh truyền thống Tất c thuật mơ tảở trẽn sử dụng bới chiều dài khoan không qu Cắt ngang qua sông: máy sử dụng để cắt ngang qua sông chủ thống khoan định hướng thứ đòi hòi chiêu dài độ sâu khoan cần bất đầu công việc khoan từ trẽn bề mặt đất Đường kính lớn: để láp đạt ống với đường kính lớn (300 đến O l OOm thuật microtunnelling kỹ thuật khoan tác động áp dụng dể tránh rãnh sâu lớn Khoan theo chiều dọc: khoan định hướng sử dụng để lắp đặ ngầm với đường kính khoan nhỏ (125 đến 200 mm) dọc đường th thuật rãnh truyền thống Với cách tiến hành khoan dài (vài km cách chia cóng việc thành đoạn nhỏ (100 đèn 150 m) Khu vực thành thị: ứng dụng cho thấy thiết thực hữu ích cá phiền phức chủ yếu gây công việc đào rãnh khu vực thành dùng thiết bị khoan đẩy khô nhỏ gọn để lắp đặt hố nhỏ tiếp hầm cáp để tiến hành công việc khoan Do đường kính ống nh đoạn khoan ngắn nên yêu cầu khoảng cách hầm cáp hố cáp gán nh 331 TÀI LIỆU THAM KHẢO ] TS Bùi Thanh Giang (Chủ biên), Mạng ngoại vi: Thiết k NXB Bưu điên, Hà Nội, 2006 TCN 68-254: 2006, "Công trinh ngoại vi viễn thông - Quy địn 68 QP-01: 04 - VNPr, "Quy phạm xây dựng mạng ngoại vi" T ' CVN 4055: 1985, "Tổchức thi công" TCVN 4452: 1987, "Kết cấu bẻ tông bẻ tông cốt thép lắp g công nghiệm thu " TCVN 4452: 1987, "kết cấu bê tông vù bê tông cốt thép lắp g công nghiệm thu " TCN 68-132: 1998, "Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng u cầu kỹ thuật (sốt xét lằn Ì)" TCVN 4085: 1985, "Kết cẩu gạch đá, Quy phạm thi cơng n TCVN 4447: 1987, "Còng tác đất, Quy phạm thi công ngiệ 10 TCVN4091: 1985, "Nghiệm thu cơng trình xây dựng " li TCVN 4252: 1988, "Quy trình thiết kế tổ chức xây dựng thi phàm cơng" 12 TCVN 5641: 1991, "Hẩm chứa bẽ tông cốt thép, Quy nghiệm thu " 13 TCVN 4453: 1995, "Kết cấu bẽ tông bê tơng t ốt thép tồn cơng nghiệm thu " 14 TCVN 5724: 1993, "Kết cẩu bê tông bé tông cốt thép - Điề thiểu để thi công nghiệm thu" 15 TCN 68-144: 1995, "Tiêu chuẩn kỹ thuật ống nhựa dùng cho t 16 TCN68-174: 1998 "Quy phạm chống sét tiếp đất cho côn 17 TCN 68-161: 1995, "Phòng chống ảnh hướng cùa đường dây thống thông tin - Yêu cầu kỹ thuật" 19 T Yêu CN05-04-2003, cẩu 8-132kỹ19 thuật" 9'Tiêu "Cáp chuẩn thông cộttin bê kim tôngloại " dùng cho mạng đ 332 20 21 22 23 24 25 26 Thi cóng cáp hổm hố cáp v TCN 68-160: 1995, "Cáp sợi quang - Yêu cầu kỹ thuật" TCN 68-139: 1995, 'Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống thông tin cá TC01-04-2002-KT, 'Tiểu chuẩn ống nhựa HDPE" TC, VNPT-06: 2003, "Tiêu chuẩn ống nhựa dùng cho tuyến cá TC02-04-2002-HG, "Hướng dẫn lắp đặt cáp quang ống n TCN 68-178: 1999, "Quiphạm xây dựng cơng trình thơng tin TC 03- 05- 2002- KT, "Tiêu chuẩn nắp gang cầu, Tổng công ty thông Việt Nam, 2002" 27 TCVN 4085: 1985, "Kết cấu đá - Quy phạm thi công 28 TCVN 5641: 1991, "Bểchứa bè tông cốt thép - Quy phạm 29 TCVN 5592: 1991, "Bề tông nặng - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm 30 TCVN 5308: 91, "Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng 31 TS Bùi Thanh Giang, Kỹ thuật an toàn vờ vệ sinh lao động tr thông, NXB Bưu điện, Hà Nội, 2004 32 TS Bùi Thanh Giang, Kỹ thuật an toàn điện ngành Bư điện, Hà Nội, 2005 33 Báo cảo kết đề tài "Xây dựng Quy trình thi cơng cáp TCT-RDS-VT-63, Chủ trì đề tài: TS Nguyễn Vãn Dũng, Học viện Cơng Bưu Viền thơng 34 Báo cáo kết đề tài "Xây dựng Quy trình thi cơng cá 2004-TCT-RDS-VT-63, Chủ trì đề tài: ThS Đinh Hải Đăng, Học viện Còng Bùn Viễn thơng 35 Báo cáo kết q để tài "Quy trình thi cơng hổm hố cáp đúc sẵn vã lắp ghép", mã số: 104-2004-TCT-RDS-VT-63, Chủ trì đ Phạm Duy Phong, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng 36 rrư-T K5 "Joint meọf poỉesỷor electrìrìty đistributìon andf 11/1988 37 ITƯ-T LI "Consrructỉon, instalỉation und protection of 38 cabỉes 39 ITU-T the standardìiQtìon L LI47in Ì "Access/acUities "Joint publicuse netv,'0rks"Ị ofoftunneis uiĩderf>round using 11hy /198hybridfibre/copper pipeỉines dttcĩ and pĩans"! telecomm Ì1/1988 netw Tài liệu thơm khảo 333 40 Australia teìecoms, Conduit anâ Cabìe Pỉacement - TPH 41 BCISI, 7'eìevommunicatìons cabling insĩuỉluỉion, 2001 42 Pivoỉal Communications, Technicaì speciýìcations for i cable, 2000 43 ANSI Tl-316, Eỉectrica! Precrion ofTelecommunications 44 RUS 1751f -815, Electricaỉ Protection of Outside Pỉant, 199 45 RUS 1751f - 670, Outside Pìant corrosion considerations, 46 RUS 1753f - 150 Form 515a, Speciýications and Drawings for Direct Buried Piant, 2001 47 RUS 1753f - Ì5Ỉ Form 5ỉ5b, Specifì( ation and D> awìnqsf Unứerground Plant, 2001 48 RUS 1751f-644, Underground Pỉant Construction, 1998 49 RUS 1751f - 643, Underground Pỉant Desìgn, 1998 50 Rưs 1751 f - 640, Design oỷburiedplỉtnt, physicaỉ consider 51 Rưs li5\f - 641, ConsrructionọfBuried Planr, 1995 52 R&D Group - Korea Tel, ưndergrounứ Conduit Svstemỷor VN 53 Triìogy Commimications, Technicaỉ Notes - Constructi Urtderground & Aerial, 1998 54 NTTWest, Underground Plant, 1999 55 "Conàuit and cơbỉe placement - TPH0055LC" Australia tele 56 Supply, instalỉation, testìng mui commissioning ọf outs important mropolilan anà ịmportant distrìcts in Ban btisics, Book li: Technìvaỉ Speci/ĩcalions For Outside Pì TeleịỊraph ancỉ Teỉephone Bourd 57 Teỉei onmiutùcatioiỊ, cabỉing ìnstaỉỉation BCISI, 2001 58 United stales of department of agriculturre, RLJS 1751P-644 "Undergrou Constructiotĩ", 08/2002 59 United states of department of agriculturre, RUS 1751F-642 "Constructi 60 pianning Drawitìgs Uniled slatesofburieJplant", of fordep Construrtion artment oi agriculturre, 6/19 of95Undergrountỉ RUS Form 515bPlant", "Specifica K/200 MỤC LỤC Lời nói đầu Phần Ì - THI CƠNG CÁP CÁP TREO Chương 1: Thi công cáp treo cột Viễn thõng 1.1 Phân loại cáp treo 1.2 Sử dụng cáp treo 1.3 Trình tự bước thi cơng cáp treo trẽn cột Viễn thông 1.4 Các diều kiện cẩn thiết thi công cáp treo 10 ] Khảo sát chuẩn bị thi cơng 12 Ì Đo dạc tuyến cáp treo thi cơng 13 Ì Tập kết rải vật liệu 14 1.8 Đào hố 15 1.9 Dựng cột 18 ỉ 9.ỉ Dựng cột bổng phương pháp thủ công 1.9.2 Dựng cột băng phương pháp ýới 1.10 Lấp đất gốc cột 20 1.11 Nôi cột 20 1.12 Trang bị dây co 22 1.13 Trang bị chân (cột) chống 36 1.14 Lắp đặt hãm củng cố cột treo cáp : 1.15 Xây ụ quầy, đổ bê tơng móng cột móng dây co ì 16 Móng cột thép móng day co bê tỏng đúc sẵn 1.17 Ra căng cáp 44 1.18 Hãm kết cuối cáp treo 48 1.19 Láp đặt tù, hộp cáp 50 1.20 Hàn nối cáp treo 53 Chư2.1 1.ơ.2n1 g.C th2: Nổi ơng áĐcátín nTreo diều hđất tinhiệu sốtín dây kiện cáp cột dường hiệu treo Viễn đếđư cáp treo sát ờthông ng cáp sắttròn (hóng cột tin điệnBưlực u điện cột trẽnđường cột diện dãylực thông 6656615 tin 0cột 2.2 Treo cáp thông tin Bưu điện cột điên lực bê tông cốt thép ho thép 65 2.3 Treo cáp thơng tin Bưu điện cột thơng tin tín hiệu dường sắt Chương 3: Trang bị bảo vệ biển báo 79 3.1 Trình tự lắp đãi trang" thiết bị bảo vệ, biển báo 3.2 Trang bị chống sét tiếp đất 80 3.3 Biển báo độ cao (reo cáp 81 Chương 4: Đo kiểm, nghiệm thu mẫu báo cáo, biên bàn Ì Các điều kiện kiểm, nghiệm thu 82 4.2 Trình tự kiểm, nghiệm thu .84 4.3 Các trang thiết bị đo nghiệm thu 85 4.4 Nghiêm thu hạng mục công trình cáp treo 85 4.5 Mẫu biơn bàn nghiệm thu kỹ thuật 87 4.6 Nghiệm thu bàn giao công trình hồn thành 4.7 Xù lý kết q đo 88 4.8 Quy định văn bản, hổ sơ nghiệm thu Chương 5: An toàn lao dộng thi cóng cáp treo 5.1 Bảo dam an tồn lao động 90 5.2 Trách nhiệm thực quy định an tồn lao động xây dựn cơngtrình cáp treo 90 5.3 An toàn lao động kháo sát, đo đạc thi cơng cơng trình cáp treo Phần - THI CÒNG CÁP NGẦM 97 Chương 6: Thỉ cơng cống be cáp (hầm, hố cáp) Ì Lưu đồ thực còng hệ thống cống, bể cáp 6.2 Công lác chuẩn bị 99 6.3 Đào rãnh lắp đãi ống, cống 100 6.4 Lắp đặt ong cống 103 6.5 Xây dựng bế cáp (hầm, hố cáp) 108 Chư8 ơ2n2 7: Thi cõng cgốngtiếp be 1962 09 7.1 8.1 .gThi 8: 'lTìicơng còngcòng tuyến luyến tuluyến yếncáp cáp cáp chôn đ dqổ ồu qnaugnag ntrực 1P3 011 Chương 9: Thi cơng cáp trtttíg đường hám, rành kỹ thuật 9.1 Thi công tuyến cáp 140 9.2 Thi công tuyến cáp quang 146 Chương 10: Một số cơng tác thi cóng , 15 10.1 Hàn, nối cáp _ 151 10.2 Nối ống 153 10.3 Kiểm tra ống, cống 155 10.4 Luồn dây kéo cáp qua ống, cống 15 10.5 Lắp đặt tủ, hộp cáp 158 10.6 Kết cuối cáp 159 10.7 Bảo vệ cáp 160 Chương li: An toàn lao động thi công cáp ngầm 16 11.1 Nguyên tắc tổ chức thi cơng an tồn 16 11.2 Quy định an tồn thi cơng cáp ngâm Phần - THI CƠNG HẨM Hố CÁP BẰNG PHƯƠNG P ĐÚC SẴN VÀ LẮP GHÉP 173 Chương 12: Thi cóng hầm hố cáp phương pháp trực tiếp 12 Ì Thi cơng hầm hố cáp phương pháp xây 12.2 Thi công hầm hô cáp phương pháp đổ bẽ tông lại chỗ Chương 13: Thi cóng hầm hố cáp đúc sản 21 13.1 Công tác chuẩn bị yêu cẩu thi cơng 13.2 Trình tự thi cóng hầm cáp đúc sán 21 13.3 Trình tự thi cóng hố cáp đúc sẩn 21 13.4 Kiếm tra nghiệm thu 215 Chương 14: Thi công hầm hô cáp bàng phương pháp láp ghép 14.1 Công tác chuẩn bị yêu cầu thi cơng 14.2 Trình tự thi cơng hầm cáp phương pháp lắp ghép 14.3 Trình tự thi công hố cáp phương pháp lắp ghép Chương 14.12 15 Thi 15: Ki Lắp Thi ểmcòng Thi dãi công trahcông ẩhm hố ầmnhố gcáp hâm h cáp iệm cáp bbẵhố ằthu nnchế ggcáp pphtạo hưươbàng ơnngbgằnpháp pháp gphương cáchhỗỗvặt nnpháp hhợliệu ợpp khác hợp 22822 t Chương 16: An toàn lao đụng thi cõng hám hố táp 236 16.1 Biện pháp tổ chức thi cơng an tồn „ _ 236 16.2 Vân chuyển dụng cụ, vật tư, vật liệu 237 16.3 Làm việc an loànở gần đường dày diện lực 237 16.4 An toàn lao động đào hố 238 16.5 An toàn lao động xây hầm hổ cáp 239 16.6 An tồn lao động gia cơng, dựng lắp cốt thép 24 16.7 An tồn lao động đổ bê tơng 241 16.8 An toàn lao động lắp ghép hầm hố cáp đúc sẩn Các khái niệm, thuật ngữ định nghĩa 244 PHẦN - PHẤN PHỤ LỤC 249 Phụ lục ỉ Quy cách vật liệu vật tư trang bị treo cáp viền thông cột viên thòng 251 Phụ lục Các yêu cầu cấu tạo vận chuyển cột Phụ lục Mối quan hệ độ chùng độ căng cáp treo Phụ lục Kích thước cáp Ireo, cách chọn đường kính dây cáp cự ly thông theo tiêu chuẩn suy hao truyền dẫn điện trớ mạch vòng cho phép Phụ lục Mối quan hệ giác thâm góc cột góc Phụ lục Các mẫu biên kiểm nghiệm thu Phụ lục Khoáng cách cáp treo cơng trình khác Phụ lục Các phụ kiện thường dùng dể treo cáp thông tin cột điện lực bê tông cốt thép thép 301 Phụ lục Phương pháp gá đỡ cáp cột điện lực Phụ lục lũ Các số liệu, tính tốn tham khảo Phụ lục Ì ỉ Quv cách vật liệu, trang thiết bị phụ trợ sử dụng tuyến cáp ngầm 318 Phụ lụcỈ2 Yêu cầu kỹ thuật hầm bể cho cáp thông tin ngầm Phụ lụcỈ3 Kỹ thuật khoan ngầm thi cóng cáp viển thòng Tài liệu tham khảo 331 Thi c â n g c p h m hú cáp v i Chịu trách nhiệm xuất LƯU ĐỨC VĂN Biên táp: Chế bản: Sửa bảnỉn: Trình bày bìa: TRẦN VŨ THƯỞNG NGUYỄN VÁN VĨNH NGUYÊN MẠNH HOÀNG NGUYỄN VÃN VĨNH PHAN THẾ VINH NHÀ XUẤT BẢN BƯU ĐIỆN Trụ sỏ: 18 Nguyễn Du, TP Hà Nội Điện thoại: 04-9431283,9431284 Fax: 04-9431285 E-mail: nxbbuudien@mpt.gov.vn Website: www.nxbbuudien.com Chi nhánh TP HCM: 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận I, TP Hổ Chi Minh Điện thoại: 08-9100925 Fax: 08-9100924 E-mail: chinhanh-nxbbd@hcm.vnn.vn Chi nhánh TP Đà Nang: 42 Trấn Quốc Toan, Quận Hải Châu, TP Đà N Điện thoại: 0511-897467 Fax: 0511-897467 E-mail: pnbich@mpt.gov.vn In 500 bản, khổ 19 X 27 em, Công ty CP Nhà in Khoa học Công nghệ Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 62-2007/CXB/41 - 03/BuĐ Số định xuất bản: 66/QĐ-NXB BĐ ngày 02/4/2007 In xong nộp lưu chiểu tháng năm 2007 ... điện bột puzơỉan) 12. 2 .2 Trinh tự thi cóng hầm cáp phương pháp đổ bé t Chuẩn bi ( 12. 2.1) Đao hố ( 12. 2 .2. 1) Lắp dựng cóp pha ( 12. 2 .2. 2) Đát CĨI mép ( 12. 2 .2. 3} Thi cơng bê tơng ( 12 2.4) 1 Ché tạo hóp... 12 ; Thi công hầm hỗ cáp phương pháp trực 179tiế 12. Ị .2 Trình tụ thi cơng hầm cáp phương pháp xây Đổ bẻ tống đáy hẩm cáp ( 12. 1 .2. 2) Xây thành hám cáp { 12 1 .2- 3) Láp đại khung hẩm cáp ( 12. 1 .2. 4)... Trát hoàn thi n hẩm cáp ( 12. 1 .2. 5) Đổ bé tông miệng hẩm cáp ( 12. 1.6) Lắp đạt nắp hầm cáp ( 12. 1 .2. 7) Hoàn trà mặt ( 12. 1 -2. 8) Kểim tra, nghiệm thu 12. 1 .2 ì Đào hố Ì) Chuẩn bị mặt thi công, tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Thi công cáp và hầm hố cáp viễn thông: Phần 2, Ebook Thi công cáp và hầm hố cáp viễn thông: Phần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn