Bài giảng Vi điều khiển: Chương 3 - Lập trình hợp ngữ

10 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 17:44

Chương 3 Lập trình hợp ngữ thuộc bài giảng Vi điều khiển giới thiệu đến các bạn những kiến thức về khuôn dạng chương trình hợp ngữ, các ký hiệu đặc biệt, cấu trúc tổng quát của 1 dòng lệnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu. Chương 3 : LẬP TRÌNH HP NGỮ  Ngôn ngữ cấp cao : Sử dụng từ phát biểu dễ hiểu người xa đạt mức độ dễ hiểu ngôn ngữ tự nhiên Ví dụ C, Pascal  Ngôn ngữ máy (Machine Language) : Là chuỗi mã nhò phân phần cứng thực thi  Hợp ngữ (Assembly Language) : thay mã nhò phân từ gợi nhớ việc lập trình dễ dàng hơn.  Ví dụ : thực việc cộng nội dung ghi A với nội dung R7, kết bỏ vào A Ngôn ngữ cấp cao (C) : 2+5 KHUÔN DẠNG CHƯƠNG TRÌNH HP  NGỮ  ­ chỉ dẫn ORG 0H ; đòa chỉ bắt đầu ­ Khởi động Stack MOV SP,#30H  lệnh 1 Chương  trình Gọi chương trình con Chính lệnh n ­ Chương trình con: RET ­ Các phép gán DBIT, DB, DW, EQU… ­ Kết thúc CT END • • • • Trong chương trình hợp ngữ chứa : Các dòng lệnh : Là mã gợi nhớ lệnh thực thi (MOV) Các dẫn : lệnh trình dòch hợp ngữ dùng để đònh nghóa cấu trúc chương trình (ORG, END) Các điều khiển : Thiết lập chế độ trình dòch hợp ngữ luồng hợp dòch trực tiếp Phải đứng trước $ Các thích : đưa giải thích mục đích họat động chuỗi lệnh.  Cấu trúc tổng quát của 1 dòng lệnh [Trường nhãn] [Trường mã gợi nhơ] [Trường  toán hạng] [Trường chú thích] - Trường nhãn : Biểu thò đòa lệnh theo sau - Trường mã gợi nhớ : Là mã gợi nhớ lệnh : ADD - Trường toán hạng :Chứa đòa liệu mà lệnh sử dụng - Trường thích : Là ghi làm rõ chương trình Phải bắt đầu dấu ; Các chỉ dẫn  • Điều khiển trạng thái : ORG, END • Đònh nghóa ký hiệu : EQU • Dành trước vùng nhớ / khởi động vùng nhớ DBIT, DB, DW ORG (Set origin)  Cú pháp : ORG Biểu thức ORG thay đổi nội dung đếm vò trí để thiết lập gốc chương trình cho phát biểu theo sau  Ví  dụ  : ORG 100h ; đếm vò trí thiết lập bằng100h END : Cú pháp END Đây phát biểu cuối chương trình nguồn EQU   (Equal) : Dùng để gán giá trò số cho tên ký hiệu đònh nghóa Hang EQU 50 ; Hang có giá trò 50 Message EQU ‘chao cac ban’ DB      (Define Byte)  :  khởi động vùng nhớ mã với giá trò byte nhãn : DB biểu thức 1, biểu thức 2… SQUARE: DB 0, 1, 4, 9, 16, 25 DW    (Define word) : Giống DB ngọai trừ byte gán cho thành phần liệu CÁC KÝ HIỆU ĐẶC BIỆT - Nhảy tại chỗ $ JNB TI, $ Nhan : JNB TI, Nhan - Đòa chỉ gián tiếp : @ ADD A, @R0 MOVC A, @A+ PC - Dữ liệu tức thời :  # MOV A, #0FFh - Đòa chỉ dữ liệu : MOV A, 45h Các ký hiệu tiền đònh nghóa sử dụng thay cho đòa ghi đặc biệt MOV A, SBUF ; tương đương lệnh : MOV A, 99h - Đòa chỉ bit : Có cách để xác đònh đòa bit + Dùng đòa bit biết trước + Sử dụng toán tử dot (.) đòa byte vò trí bit + Sử dụng ký hiệu tiền đònh nghóa Ví dụ : SETB 0E7h SETB ACC.7 JNB TI, $ ; TI ký hiệu tiền đònh nghóa; tương đương lệnh : JNB 99h, $ MỘT SỐ VÍ DỤ CƠ BẢN - LẬP TRÌNH HIỂN THỊ LED - LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIEÅN LED ... ­ Khởi động Stack MOV SP, #30 H  lệnh 1 Chương trình Gọi chương trình con Chính lệnh n ­ Chương trình con: RET ­ Các phép gán DBIT, DB, DW, EQU… ­ Kết thúc CT END • • • • Trong chương trình hợp ngữ chứa :... thực thi (MOV) Các dẫn : lệnh trình dòch hợp ngữ dùng để đònh nghóa cấu trúc chương trình (ORG, END) Các điều khiển : Thiết lập chế độ trình dòch hợp ngữ luồng hợp dòch trực tiếp Phải đứng trước... nhò phân từ gợi nhớ vi c lập trình dễ dàng hơn.  Ví dụ : thực vi c cộng nội dung ghi A với nội dung R7, kết bỏ vào A Ngôn ngữ cấp cao (C) : 2+5 KHUÔN DẠNG CHƯƠNG TRÌNH HP  NGỮ  ­ chỉ dẫn ORG 0H
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vi điều khiển: Chương 3 - Lập trình hợp ngữ, Bài giảng Vi điều khiển: Chương 3 - Lập trình hợp ngữ

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn